FOA Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E"

Transkript

1 FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren

2 Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs trykkeri, september 2009

3 Indledning... 5 Sektorens aktiviteter i årets løb... 6 Arbejdet med sektorens indsatsområder... 6 Løn...6 Fagidentitet eller sektoridentitet...6 Aktiv deltagelse og debat...7 Markedsgørelse og udlicitering...7 PenSam...8 Andre aktiviteter... 8 Klimatopmødet...8 Kampen for og om medlemmerne...10 Bruddet med Brandfolkenes Organisation Medlemsudviklingen i sektoren Faggrupperne Faggruppelandsmøder Teknisk servicepersonale Badepersonale Parkeringsserviceassistenter...16 Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Skolebetjente Øvrige faggrupper Brand- og ambulancepersonale...17 Maritimt personale...18 Lønarbejderne...19 De organisatoriske rammer Formandskab og bestyrelse...20 Regionalt samarbejde...20 Formandsmøder Nye betingelser for sektoren i forbundshuset...21 Forhandlingsområdet Overenskomster Opsigelsessager Øvrige sager...27 Lokal løndannelse Lønstatistik...31 Uddannelse Ejendomsserviceteknikeruddannelsen...33 Arbejdsmiljø Fra SIO til arbejdsmiljøorganisation...34 Arbejdstilsynets særlige indsats på transportområdet...34 SR træf den april

4 Branchearbejdsmiljørådene...36 Bilag Beslutning vedrørende brand og maritim...39 Beslutning vedrørende busområdet...40 Bilag Medlemsudvikling fordelt på regioner og faggrupper Bilag Hvem sidder i sektorbestyrelsen?...47 Bilag Hvem sidder i de faglige udvalg?

5 Indledning Så har vi afsluttet det første år i en ny kongresperiode. Og fra sektorbestyrelsens side synes vi, at vi har nået ganske meget. Vi har taget hul på en række af de indsatsområder, som blev besluttet på sektorårsmødet i Vi har arbejdet med at udvikle det regionale samarbejde. De fleste faggrupper har fået etableret deres egen hjemmeside og de sidste er på vej. Og vi har gennemført en række medlemsmøder rundt om i landet. Alt har ikke været lige let. På sektorårsmødet i 2008 blev der valgt ny formand og sektorformand, ligesom der skete nogle udskiftninger i den centrale sektorbestyrelse. Det har selvfølgelig krævet noget indkøring men også givet baggrund for at vurdere form og indhold i bestyrelsens arbejde. Den nye bestyrelse fremgår af Bilag 3. Der er også indført ny administrativ struktur i forbundet. Det indebærer bl.a., at der ikke længere er tilknyttet en sektorkonsulent, men at der er nedsat et team, som arbejder i forhold til sektoren. Der har været og er nogle indkøringsproblemer omkring dette. Og endelig har brand/ambulanceområdet krævet mange ressourcer fra den centrale sektor. Både eksternt i forhold til regionernes udbudsrunder og internt på grund af Brandfolkenes Organisations udtræden af FOA. Men på trods af disse forhold, er det vores opfattelse, at vi er kommet et godt stykke videre i det forløbne år. 5

6 Sektorens aktiviteter i årets løb Arbejdet med sektorens indsatsområder På sektorårsmødet i 2008 blev der udpeget 8 indsatsområder, som sektoren skal arbejde med frem til næste kongres. I løbet af perioden har vi beskæftiget os med nogle af indsatsområderne. Løn Et af de mål vi satte os på sidste sektorårsmøde var, at Der skal gennemføres kurser for sektorvalgte og tillidsrepræsentanter med henblik på at gøre os dygtigere til at forberede, gennemføre og afslutte lønforhandlinger, I samarbejde med FOA TR (som bl.a. står for TR-uddannelse) gennemførte sektoren derfor i november 2008 et lønstrategi-kursus. På trods af kort tilmeldingsfrist blev kurset hurtigt fyldt op. Der er derfor planlagt yderligere et kursus i oktober Fagidentitet eller sektoridentitet Teknik- og Servicesektoren er en broget sektor med mange forskellige faggrupper, hvor det kan være svært at finde fælles interesser. Derfor har sektoren i gennem længere tid arbejdet på, at få etableret hjemmesider for de enkelte faggrupper. I løbet af foråret og sommeren er der oprettet hjemmesider for de fleste faggrupper. De sidste er forberedt, men da FOAs hjemmeside i september overgår til et nyt system, har vi valgt at vente med at lægge disse på, til overgangen er sket. 6

7 Faggrupperne har været samlet for at opliste ønsker til mere indhold på hjemmesiderne målrettet den enkelte faggruppe. Aktiv deltagelse og debat Et tredje indsatsområde er at skabe mere aktiv deltagelse og debat i sektoren. I forbindelse med etablering af den nye hjemmeside vil vi også arbejde med debatsiden både gennem at rejse forskellige emner og ved at tematisere debatten, så det bliver overskueligt. Den direkte debat mellem medlemmer og de centrale sektorvalgte vil dog altid give det bedste udbytte. Derfor har Reiner Burgwald og Kurt Bentsen været rundt på en række medlemsmøder rundt om i landet. På møderne blev der diskuteret en række emner OK2008, løn, uddannelse, hjemmeside, tillidsrepræsentantens rolle og forskellige emner af lokal interesse. På de møder der blev afholdt, var der en god debat. Men desværre måtte vi også aflyse et par af møderne på grund af manglende tilmeldinger. Markedsgørelse og udlicitering Af de vedtagne indsatsområder er Markedsgørelse og udlicitering det vi har brugt flest ressourcer på. I forbindelse med farcen omkring regionernes udbud af ambulancedriften har sektorens formand, Reiner Burgwald, markeret sig i medierne og er blevet citeret i en del aviser og på forskellige nyhedsportaler. Desuden er der i samarbejde med konsulentfirmaet Bonnén & Partners udarbejdet analyser af såvel ambulance- som brandberedskabet. Endelig har sektoren taget hul på en debat om udviklingen af en trafikpolitik. 7

8 PenSam En stor del af vores løn bliver indbetalt til PenSam. Vi sparer op til vores velfortjente otium og vi forsikrer os hvis vi skulle blive alvorligt syge, miste erhvervsevne mv. Kort sagt vores arbejdsmarkedspensionsordning er vigtig fordi vi indbetaler mange penge og fordi vi får brug for pengene senere. Derfor er det godt at PenSam diskuteres meget i vores sektor og at der også ses med kritiske øjne på hvad der sker i PenSam. Sektoren skrev for 1½ år siden med en række spørgsmål og forslag, der har været en del møder for hvor PenSam har forklaret forhold og senest har faggruppelandsmødet for skolebetjente sendt en udtalelse til såvel forbundet som PenSam, hvor der efterspørges handling. Vi er blevet lovet en analyse af det der så fint hedder risikoprofilen for de forskellige faggrupper. Altså hvor mange der får førtidspension, dør, bliver alvorligt syge o.s.v. i de forskellige pensionsordninger i PenSam. På baggrund af denne analyse har forbundsformanden aftalt at PenSam nu laver forskellige forslag til hvordan vi eventuelt kan gøre tingene anderledes fremover. Disse ideer vil så blive forelagt og behandlet i forbundets hovedbestyrelse og derefter skal der i PenSam træffes de nødvendige beslutninger. Om arbejdsgiverne skal involveres afhænger af beslutningernes omgang og indhold. Alt dette håber vi sker inden årets udgang. Andre aktiviteter Klimatopmødet Sektorens medlemmer har et ansvar for energiforbruget i en stor del af de kommunale bygninger. I anledning af Klimatopmødet i København i december, hvor alle er fokuseret på klimaforandringer, energiforbrug og global opvarmning, vil vi 8

9 sætte fokus på, at en stor gruppe af sektorens medlemmer i deres daglige arbejde hjælper kommunerne med at bruge mindre energi. De tekniske serviceledere og medarbejdere arbejder med styring af energiforbruget på skoler, i idrætshaller, svømmebade, rådhuse og plejehjem. Alle steder bruges meget energi, men med viden og omtanke kan energiforbruget begrænses i mange af kommunens institutioner. Nogle kommuner er allerede gode til det. Andre er på vej. Sektoren har lavet en arbejdsgruppe, der arbejder med at udbrede kendskabet til de bedste metoder til at begrænse energiforbruget. Gruppen er i gang med at lave en pjece, der skal inspirere andre til også at tage fat på dette. Arbejdsgruppen består af ildsjæle fra forskellige steder i landet. Blandt andet har Aalborg kommune stillet sine energikonsulenter til rådighed, og vi har kontakt med maskinmester Michael Petersen, som gennem 23 år har arbejdet med energiforbruget i Skive kommune. Skive Kommune må siges at være foregangskommune, når det drejer sig om at bruge mindre energi. På samtlige kommunens bygninger er der installeret solfangere, ligesom der er installeret alle former for tekniske installationer, der kan hjælpe med at mindske forbruget af både vand og el. Foruden pjecen med gode råd, vil der være en konkurrence på vores hjemmeside. Her vil de tre bedste forslag til at sænke energiforbruget i dagligdagen blive præmieret. Ligeledes vil der være en konkurrence, hvor det gælder at afdække de tre værste eksempler på energifråds. Uddannelse som energiguide AMU Nordjylland vil udbyde en uddannelse som energiguide. Det er en fire dages uddannelse, hvor deltagerne lærer at motivere brugerne gen- 9

10 nem adfærdsændringer i dagligdagen. Her kan den tekniske serviceleder eksempelvis få inspiration til at lære eleverne og lærerne at bruge mindre energi. Sektoren har arbejdet meget aktivt for at få uddannelsen etableret, så vi er stolte over, at det endelig lykkes. Sektoren har et stort håb om, at energiforbruget kommer på dagordenen i klassens time et par gange om året i alle folkeskoler. Og det skal ikke starte i 9. klasse. Det er en viden eleverne skal have lige fra de begynder i nulte. Kampen for og om medlemmerne Der er i årets løb brugt alt for meget tid og energi på grænsestridigheder. Både i sektoren centralt og lokalt i afdelingerne bør vi koncentrere tid og evner om at skabe resultater til gavn for medlemmerne. Men det kræver at også, de valgte repræsentanter for vores faggrupper har fokus på det samme og ikke på alt muligt andet. Der er blevet brugt alt for meget tid på grænsestridigheder, overvejelser om hvorvidt denne eller hin faggrupper er bedste tjent med at være organiseret i et andet forbund end FOA og på at finde argumenter og synspunkter, der underbygger ens egne holdninger. I sektoren er vi ikke tonedøve overfor kritik og tager ikke blot gerne diskussionerne, men forsøger også at gøre noget ved det, når der er hold i kritikken. Men evigt tilbagevendende ønsker om at overgå til en anden fagforening med forhandlings- og aftaleretten er ikke konstruktivt. Derfor har sektorbestyrelsen vedtaget to udtalelser, som klart siger, at vi betragter FOA som den bedste repræsentant for faggrupperne og at alle overvejelser om et andet ståsted skal ske i fællesskab. Andet er spild af tid og til skade for vores muligheder for at opnå gode resultater for vore medlemmer. De to udtalelser kan ses i Bilag 1 10

11 Bruddet med Brandfolkenes Organisation Striden mellem BO (Brandfolkenes Organisation) og FOA har fyldt meget i sektoren i år. Det har føget med beskyldninger om brudte løfter og manglende sejre. For sektoren er bruddet nu en realitet, og det må handle om at få skabt samling og fælles optræden igen hurtigst muligt. Der er ved at blive etableret FOA klubber ved de fem brandvæsner i hovedstadsområdet og vi forventer, at det snart står tindrende klart for BO, at området er FOA s og at ingen andre har eller vil få retten til at repræsentere kommunalt ansatte brandmænd og ambulancefolk. Det er alene gennem FOA, de kan få indflydelse på egne forhold, for det er her overenskomsten og forhandlingsretten ligger. Vi håber, splittelsen bliver kortvarig. Jobbet som brandmand og ambulanceredder kræver stor tillid og stort sammenhold. Det er ikke et job, der egner sig til nid og nag og interne stridigheder. I FOA bærer vi ikke nag, men vi håber, at grøfterne meget snart kan kastes til og kommunalt ansatte brand- og redningsfolk igen kan samles om at slås for bedre løn- og ansættelsesforhold og flere offentlige arbejdspladser indenfor faggruppens områder. Fra FOA til gul en udemokratisk beslutning Sagen om brandfolkene startede med, at et flertal på en generalforsamling i BO med deltagelse af kun 45 medlemmer, besluttede, at BO ville melde sig ud af FOA og blive en Gul forening. Beslutningen var udemokratisk, for generalforsamlingen var ikke indkaldt med en dagsorden, der tydeligt angav, at det var så væsentligt et spørgsmål, der skulle diskuteres, og desuden fandt diskussionen om konsekvenserne reelt først sted, efter generalforsamlingen. 11

12 Brandfolkene i hovedstadsområdet står nu mere splittet end nogensinde og årsagen til, at det er gået så galt, er meget svær at forstå. Det er især svært i betragtning af, at BO roser resultatet af overenskomstfornyelsen fra 2008, og har gjort meget ud af, at der ikke sker ændringer for den enkelte brandmand ved at BO stiller sig uden for fællesskabet. Samtidig tilbød FOA 1, som BO har haft en samarbejdsaftale med indtil den udløb den 1. juli, at de valgte og ansatte i BO kunne fortsatte på uændrede vilkår i FOA 1. Hvis medlemmerne også udenfor brandmandskredse har svært ved at forstå, hvad der foregår i vores del af fagbevægelsen, er det ikke medlemmernes skyld. Hvorfor kommunalt ansatte brandmænd pludselig mener, at de har så mange fælles interesser med Falck og redderne i 3F, at de gerne vil i samme fagforening, er svært at begribe. BO indrømmer, at FOA s overenskomst er den bedste, og medlemmerne er meget kede af, at Københavns Brandvæsen tabte ambulancekørslen til Falck, og de beklager, at borgmeteren i Gentofte forærer Gentoftes kommunale ambulancer og brandvæsen til Falck. Alligevel vælger BO at alliere sig med 3F. Det er dumt, og det er uforståeligt. En af årsagerne til at hele miseren begyndte, var at BO ikke ville acceptere, at brandmestrene ved en demokratisk afstemning ønskede at lade sig repræsentere af FOA 1 og ikke af BO. Altså, den selvbestemmelsesret som BO kræver af FOA 1 var præcis den samme selvbestemmelsesret som brandmestrene krævede af BO, og som BO ikke ville give dem! Det er da tankevækkende 12

13 Synlighed og kant Mange brandmænd, sikkert ikke kun i hovedstadsområdet, har efterlyst flere og mere klare meldinger fra FOA. Mere synlighed og mere kant. Man glemmer bare, at det primært er den lokale fagforening, der skal agere på medlemmernes vegne. Det er den lokale fagforening, der skal drive fagpolitik overfor den lokale arbejdsgiver og den enkelte kommune. Meget af det, man efterlyser fra FOA er jo holdninger, synspunkter og krav, som BO selv skulle have rejst og kæmpet for. At FOA og Teknik- og Servicesektoren naturligvis skal mene noget om, hvordan samfundet bedst løser brand- og redningsopgaver og hvilke lønog ansættelsesforhold, der bør gælde for brandmænd, er soleklart. Og det har vi altid gjort ud fra den vejledning, rådgivning og debat der løbende føres med brandmændenes repræsentanter i faggruppen og det faglige udvalg. 13

14 Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstallet er igen faldet. Som det fremgår af tabellen herunder, er det samlede medlemstal i perioden marts 2007 juli 2009 faldet med Amtsbetjente Amtsskolebetjente Amtsvejmænd Tidl. amtsansatte i alt Arbejdsledere Badepersonale Brandpersonale Buschauffører Idrætsassistenter Lønarbejdere Maritimt personale Øvrige i teknik- og service sektoren Pedeller ved plejehjem Rådhus- og biblioteksbetjente Skolebetjente/-pedeller og -medhjælpere Tekniske servicemedarbejdere/-ledere Eksisterende faggrupper i alt Medlemmer i alt Udviklingen i de enkelte regioner kan ses i Bilag 2. Faldet skyldes især to forhold nemlig strukturreformen og at Brandfolkenes Organisation har forladt FOA. Dette har i alt medført et medlemsfald på 979. Samlet set er der altså tale om en lille fremgang på de øvrige faggrupper. Men det er en kendsgerning, at der går mange uorganiserede eller fejlorganiserede rundt på vores arbejdspladser, så reelt burde medlemstallet være meget højere. 14

15 Faggrupperne Faggruppelandsmøder I marts afholdtes der faggruppelandsmøder for alle faggrupperne og for første gang var alle faggrupper samlet på én gang bortset fra lønarbejderne i København. Det er vores opfattelse at deltagerne var tilfredse med muligheden for at kunne mødes på tværs af de forskellige overenskomstområder. I alt deltog 191 på faggruppelandsmøderne Det er lidt færre end tidligere, men det skyldes, at amtsskolebetjente og vejmænd ikke længere deltager. Der er dog stadig faggrupper, hvor mange afdelinger ikke har tilmeldt deltagere. Fællestemaet på faggruppelandsmødet var SKAT, hvor der var et oplæg fra arbejderbevægelsens erhvervsråd om den nye skattereform. Desværre var skattereformen allerede aftalt mellem regeringspartierne, så indholdet var kendt i forvejen. Det er altid svært at være oplægsholder lige efter frokosten og dette var ikke anderledes i år. Da det var kongresår, skulle der også foretages valg til de faglige udvalg. De nye faglige udvalg fremgår af Bilag 4. Teknisk servicepersonale De opgaver der varetages af det tekniske servicepersonale og ikke mindst måden de organisere på er under stadig udvikling. Vi har tidligere beskæftiget os med begreber som f.eks. serviceteams. Nu er et nyt ord er kommet på banen: Landsbypedeller. Det er foreningen af landsbyer i Danmark, som nu lancerer ordet. Tanken er at man i de mindre landsbyer ønsker at få ansat en person, som skal agere blæk- 15

16 sprutte, det vil sige at være lidt pedel ved ældrecenteret, køre de ældre til tandlægen, udflugter, handle lidt ind ved købmanden passe gadekæret og spejderhuset, samt ellers være til rådighed for lokalsamfundet. Badepersonale Der er udarbejdet en undersøgelse om behovet for efteruddannelse for gruppen. Der arbejdes videre med at lave enten en erhvervsuddannelse eller en formel efteruddannelsespakke, som kan løfte faggruppens uddannelseskompetencer. Der arbejdes både i FOA regi og i Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg med formel uddannelse for badeassistenterne. Ændringen af holddriftsaftalen indebærer at der nu opspares frihed fra det tidspunkt hvor andet holdet møder og ikke som tidligere først fra kl Der er en klar forbedring for faggruppen, men kræver tid og energi at få arbejdsgiverne lokalt til at forstå ændringen og få den gennemført. Parkeringsserviceassistenter Der har i København været forslag fremme om, at parkeringsserviceassistenterne skal skrive bøder ud til folk, som smider affald på gaderne. Sektoren og det faglige udvalg vil følge sagen. Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente I november 2008 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt faggruppens medlemmer. I undersøgelsen blev der spurgt til konsekvenser af kommunalreformen, vold og trusler i arbejdet samt uddannelse. Resultatet af undersøgelsen er nu bearbejdet og der er udarbejdet en rapport. På faggruppelandsmødet i marts blev nogle af tallene fremlagt. Det drejede sig specielt om de svar der var kommet omkring vold og uddannelse. 16

17 Det fremgik her, at hver syvende af dem der havde svaret, havde været udsat for vold og at ca. 55 % havde været udsat for truende adfærd. Mest debat var der om undersøgelsens resultater vedrørende uddannelse. Her viste undersøgelsen, at kendskabet til de relevante uddannelser var meget lille. Der var enighed om, at der her ligger en stor opgave for såvel det faglige udvalg som for sektoren. Skolebetjente Skolebetjentene har fremsendt brev til PenSam og FOA, om, at de ønsker en anden sammensætning af pensionsordningen for Teknik- & Servicesektoren. Der vil blive en afstemning om, hvilket ord der skal bruges for faggruppen. Pedel, skolebetjent, teknisk serviceleder eller tekniske ejendomsledere etc. I Jylland bruges mange steder ordet pedel, i Århus og på Sjælland skolebetjent, mens man i København betegnes tekniske ejendomsledere. Øvrige faggrupper Brand- og ambulancepersonale Sektoren har sammen med det faglige udvalg etableret et samarbejde med konsulentbureauet Bonnén og Partners, hvor vi har analyseret dele af landets brand- og ambulanceberedskaberne og hvor vi kommer med forslag til, hvordan områderne kan og bør udvikle sig i årene fremover. Udgangspunktet er, at brand og redning er væsentlige ydelser i vores velfærdssamfund og at disse ydelser bør leveres af det offentlige. Vi kommer med klare bud på, hvordan flere kommuner med fordel kan etablere et kommunalt brandberedskab, og hvordan regionerne med for- 17

18 del kan overtage såvel uddannelsen af redderne som driften af landets ambulancer. Begge dele, mener vi, vil være til fordel for samfundet, samfundsøkonomien og for de ansatte der udfører opgaverne. Sektoren og det faglige udvalg har sendt kommentarer til en rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen. Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og indeholder anbefalinger til regionernes planlægning. Vi har i kommentaren peget på muligheden for at anvende paramedicinere og niv. II ambulancebehandlere på alarmcentralerne, da disse har et stort kendskab til indsatsen på ulykkesteder m.v. Konkret har vi rettet henvendelse til Region Midt da de alene annoncerede efter sygeplejersker da de skulle besætte stillingerne i deres nye vagtcentral. Regionen svarede os, at det alene skyldes pladshensyn og at der selvfølgelig også kan ansættes personer med anden faglig baggrund. Maritimt personale Det faglige udvalg for det maritime område har afholdt møde med Pen- Sam, om pensionsforholdene. Der har gennem længere tid været en kraftig kritik fra medlemmer i det maritime område. PenSam gav en god og fyldestgørende redegørelse om hvordan man arbejder med pensionen for alle FOA s grupper. Sektoren har sammen med det faglige udvalg afgivet høringssvar i et par sager. Den ene drejede sig om, at er færgeselskab ønskede at sænke uddannelseskravet til skibsføreren, således at der ikke længere skulle ansættes sætteskipper men kystskipper. Vi pegede på, at rekrutteringsproblemet ikke bør løses ved at sænke uddannelseskravet. Da vi tidligere har tabt en tilsvarende sag i Søfartens Ankenævn har vi ikke forfulgt sagen yderligere. 18

19 Den anden sag handlede om forhåndsgodkendelse af bemanding på en ny færge. Problemet i denne sag var, at færgeselskabet søgte om at sejle med enmandsbesætning på beredskabssejladser uden for normal sejlplan. Argumentet var, at beredskabspersonalet kunne fungere som ekstra bemanding. I høringssvaret pegede vi på, at det ville kræve, at beredskabspersonalet havde den nødvendige uddannelse. Desuden påpegede vi, at hvis der opstod en situation under sejladsen, ville en ambulancebehandler formodentlig prioritere patienten og ikke stå til rådighed for skibsføreren. Lønarbejderne På ved Sct. Hans hospital arbejdes der på at få udliciterede arbejdsopgaver tilbage i eget regi. Der er netop ansat en maler. Dette giver besparelser, men er et langt sejt træk at overbevise ledelsen om at det er den rette vej at gå. Under faggruppelandsmødet var der oplæg om udlicitering af Janne Gleerup fra RUC. Dette oplæg var genstand for en god og lærerig debat. 19

20 De organisatoriske rammer Formandskab og bestyrelse På sektorårsmødet i 2008 tog vi afsked med Bent Larsen. Bent var formand for sektoren i 8 år, og på årsmødet var der mange der takkede ham for den indsats han har ydet for medlemmerne. Reiner Burgwald blev valgt til ny sektorformand og hans hidtidige funktion som næstformand blev overtaget af Kurt Bentsen. Samtidig blev der også skiftet ud i bestyrelsen, da Lars Koust Rasmussen, Peer Grønbech og Orla Holm Larsen alle havde valgt ikke at genopstille. Endelig anvendte vi en ny valgprocedure til bestyrelsen, som sikrede bred geografisk repræsentation. Den nye bestyrelse var også en god anledning til at se på arbejdsformen i bestyrelsen. Et af de tiltag vi har taget er, at vi holder færre møder. Til gengæld afholder vi flere to-dages møder, hvilket giver mulighed for, at gå mere i dybden med de emner der behandles. Regionalt samarbejde De lokale sektorer er præget af at være små og have mange faggrupper. Mange lokale tillidsfolk laver et godt stykke arbejde, men alene medlemstallet gør, at det kan være svært at finde ressourcer til faglige aktiviteter. Derfor har vi sektorbestyrelsen, både den forrige og den nuværende, arbejdet for et regionalt samarbejde mellem sektorerne, f.eks. gennem: Afholdelse af regionale sektorformandsmøder, hvor man behandler emner af fælles interesse og bruger hinandens erfaringer. I nogle regioner er der tradition for at arbejde sammen på denne måde. Andre steder er sektoren involveret i at få etableret et regionalt samarbejde. 20

21 Afholdelse af regionale tillidsmandsmøder. Sektoren har den forbindelse skrevet til afdelingerne, og bedt dem afsætte midler hertil i næste års budget. Direkte regional repræsentation i sektorbestyrelsen. Endelig har vi diskuteret bestyrelsens sammensætning, dels i bestyrelsen og dels på et møde med de lokale sektorformænd. På baggrund af disse debatter, er der udarbejdet forslag til en ny valgprocedure. Formandsmøder Sektoren har afholdt et enkelt møde for de lokale sektorformænd. På mødet blev der behandlet emner som lønudviklingen, TR-systemet og situationen for lokale TR er og FTR er. Næste sektorformandsmøde afholdes i december. Nye betingelser for sektoren i forbundshuset I forbundshuset er der indført ny struktur. Det betyder, at der ikke længere er knyttet sektorkonsulenter til de enkelte sektorer. I stedet etableres i de forskellige enheder teams, der arbejder op mod den enkelte sektor. FOA-bureau står for servicering af sektor- og forbundspolitikere og koordinering af det repræsentative system sker gennem FOA Ledelse. Der har været mange indkøringsproblemer med den nye struktur, og sektorledelsen arbejder på at det bliver bedre. 21

22 Forhandlingsområdet Overenskomster Ny overenskomst for vagtcentralpersonale i regioner Efter varsling af konflikt er forbundet og Danske Regioner blevet enige om indgåelse af en overenskomst for vagtcentralpersonale ansat i Danske Regioners forhandlingsområde. Overenskomsten er meget lig den overenskomst der allerede er indgået mellem forbundet og KL for vagtcentral- /beredskabspersonale dog uden døgnvagtbestemmelser. Overenskomsten er en fællesoverenskomst med HK. Grænsedragningen er i store træk, at HK har forhandlingsret for ansatte med Falck-baggrund og FOA har forhandlingsret for ansatte med en kommunal (redder-/brand- /beredskabs-)baggrund. Århus Havn Der er med forbundets medvirken indgået en virksomhedsoverenskomst ved Århus Havn omfattende de ansatte ved Århus havn blandt andet havnebetjente. På baggrund af en henvendelse fra medlemmerne på Århus havn gennem den lokale sektor er overenskomsten overgået til Havnefogedforeningen. Der kunne herved sikres bedre uddannelse og et mere varieret jobindhold. 22

23 Tjenestemandsansatte driftsledere og chauffører ansat i MOVIA og udlånt til ARRIVA Aftalerne er fornyet på det tilsvarende niveau som for overenskomstansatte buschauffører (2 løntrin til alle) og arbejdsformænd (1 løntrin samt 2000,- kr. i årligt tillæg ( niveau). Tilpasningsforhandlinger for regionsbetjente overgået til kommuner efter 1. januar 2009 Forbundet har modtaget protokollatforslag, som der er fremsat bemærkninger til bl.a. at gunstigere ansættelsesvilkår såsom lukkeordning, højere ferieprocent mv. videreføres i aftaleperioden. Tjenestemandsansatte håndværkere i det tidligere H:S Der er mellem Region Hovedstaden, håndværkerorganisationerne og FOA opnået enighed om at FOA for så vidt angår de lokale lønforhandlinger og personsager, herunder afskedigelsessager viderefører den lokale forhandlingsret for tjenestemandsansatte håndværkere, der var ansat den 31. december og som fortsat er ansat. Balladen om busserne Busserne har også i år været et af sektorens store problemområde. De helt særlige strukturer, som hersker her, er årsag til mange uoverensstemmelser både lokalt og centralt. Vore overenskomster og aftaler på området er under pres. Ikke bare fra arbejdsgiverne men også fra vore kammerater i fagbevægelsen, 3F, der gerne ser FOA presset helt ud af området. Tjenestemandsaftalerne og overenskomsten for Odense, er det eneste som eksisterer uanfægtet. 23

24 Det offentlige område I skrivende stund er tjenestemandsaftalerne i Århus og Odense og overenskomsten i Odense endnu ikke underskrevet, til trods for at forhandlingerne blev afsluttet i april Det har desværre betydet, at en del af de aftalte lønstigninger ikke er kommet til udbetaling endnu. Der er mange grunde til dødvandet og et nærmest farceagtigt forløb, har ikke gjort det nemmere. For overenskomsten i Odense, der jo er fælles med 3F, ønskede KL i første omgang, at FOAs overenskomst bortfaldt, da der ifølge KL ingen var ansat på den. Dernæst ønskede man i redigeringen at få indføjet, at FOA s overenskomst var sekundær i forhold til 3F. Da vi afviste det, har der været sendt flere udkast frem og tilbage mellem parterne og så ville 3F ikke skrive under. Pludselig skrev 3F så alligevel under på et lidt mangelfuldt udkast, som FOA ikke kunne acceptere. Vi endte altså med to overenskomster med forskellig ordlyd og referencer for samme område. Fremtiden vil vise, om det får nogen praktisk betydning. 16 procent dårligere For tjenestemandsaftalerne har der været flere problemer, som efterhånden er ryddet af vejen. Tilbage står en diskussion om pensionsbestemmelserne efter at den pligtige afgangsalder på 65 år er bortfaldet. I den gamle aftale blev pensionen ved afgang som 65-årig beregnet, som hvis man var blevet til 70 år. Dvs. man fik tilskrevet 5 år ekstra. Den bestemmelse er naturligvis stadig i kraft, men betyder i arbejdsgivernes optik, at man ikke optjener ekstra pension fra man er 65 til 70 år. Det betyder reelt, at tjenestemænd over 65 år lønnes 16 procent dårligere end deres 24

25 kolleger. Det er naturligvis uacceptabelt. Vi insisterer på, at pensionsoptjeningen fortsætter i hele tjenestetiden og at de goder, vi tidligere har aftalt og betalt for, naturligvis fastholdes. Hvis det ikke er tilfældet, må vi anbefale kollegerne at stoppe som 65 årige og så søge ansættelse som overenskomstansatte for at få deres pension i de sidste 5 år. Det private område Vi overvejer, om vi skal rejse en grænsesag mod 3F vedrørende Arriva, idet der dels er en gammel grænseaftale og dels en voldgiftafgørelse, der arbejder med en opdeling mellem 3F og FOA baseret på kommunegrænsen. I det hele taget er vores overenskomst med Arriva i København under pres på alle fronter. 3F har rejst en sag om, at deres tillægsoverenskomst skal gælde på Ryvang, der hidtil har været rent FOA anlæg. Vores overenskomst med Arriva dækker nye driftsområder i København. Da Arriva i januar 2009 tog et nyt anlæg i brug på Amager, forventede vi, at arbejdet blev udført på FOAs overenskomst. Arriva valgte at lade 3F overenskomsten være gældende og FOA har rejst en sag mod Arriva. Den finder forhåbentlig sin afgørelse først i efteråret. Arriva har som konsekvens af den uro, det giver, når 3F trænger ind på FOAs område, valgt at opsige hele FOAs overenskomst til udløb i marts Arriva forventer at kunne opsige og udtræde af overenskomsten ved simpel opsigelse, mens FOA og LO mener, det kun kan ske ved at konflikte sig ud. Der verserer en sag i arbejdsretten om det spørgsmål, der skal behandles til september. 25

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for de faglige udvalg januar 2012 2 FOA Fag og Arbejde Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde 5. april 2016 Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.15 Faggruppeformand Thomas Brücker Larsen bød faggruppen velkommen. 2. Valg af mødeleder og referent 10.15-10.25

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013

Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013 Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013 Ja så står vi her igen, et år går meget hurtigt. Selv i disse krisetider, har vi haft en fremgang på 7 medlemmer, så vi nu

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Pas på den kollektive trafik. Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere.

Pas på den kollektive trafik. Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere. Pas på den kollektive trafik Det er nu du skal have klar besked om den kollektive trafik af dine politikere. Kollektiv trafik er ikke nogen privatsag Et velfungerende kollektivt trafiksystem er væsentligt

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.20 Faggruppeformand Per Cramer Steffensen byder faggruppen velkommen. Herefter præsentationsrunde. 2. Valg

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015 SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september FOA AALBORG PO/pn FiU-nr. 9501-15-24-04 Referat fra sektorbestyrelseskonference 21. og 22. september, på Rønnes Hotel, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. Til stede:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 Den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.25 Faggruppeformand Betina Schwertfeger bød velkommen til faggruppelandsmødet Kort præsentation af alle,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Statusrapport Teknik- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Statusrapport Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefoto baggrund: Mike Kollöffel Forsidefoto collage: Axel Surland Layout

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5.-6. maj 2015 5. maj 2015 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.20 Faggruppeformand Betina Schwertfeger bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder og referent

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 Den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.15 Faggruppeformand Jørgen Smedegaard bød faggruppen velkommen. 2. Valg af mødeleder og referent 10.15-10.25

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

En palet af faggrupper

En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder F O A F A G O G A R B E J D E Januar 2013 En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder sådan gør vi! Politisk ansvarlige: Karen Stæhr (Social- og Sundhedssektoren) Gina Liisborg (Kost-

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere