FOA Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E"

Transkript

1 FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren

2 Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs trykkeri, september 2009

3 Indledning... 5 Sektorens aktiviteter i årets løb... 6 Arbejdet med sektorens indsatsområder... 6 Løn...6 Fagidentitet eller sektoridentitet...6 Aktiv deltagelse og debat...7 Markedsgørelse og udlicitering...7 PenSam...8 Andre aktiviteter... 8 Klimatopmødet...8 Kampen for og om medlemmerne...10 Bruddet med Brandfolkenes Organisation Medlemsudviklingen i sektoren Faggrupperne Faggruppelandsmøder Teknisk servicepersonale Badepersonale Parkeringsserviceassistenter...16 Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Skolebetjente Øvrige faggrupper Brand- og ambulancepersonale...17 Maritimt personale...18 Lønarbejderne...19 De organisatoriske rammer Formandskab og bestyrelse...20 Regionalt samarbejde...20 Formandsmøder Nye betingelser for sektoren i forbundshuset...21 Forhandlingsområdet Overenskomster Opsigelsessager Øvrige sager...27 Lokal løndannelse Lønstatistik...31 Uddannelse Ejendomsserviceteknikeruddannelsen...33 Arbejdsmiljø Fra SIO til arbejdsmiljøorganisation...34 Arbejdstilsynets særlige indsats på transportområdet...34 SR træf den april

4 Branchearbejdsmiljørådene...36 Bilag Beslutning vedrørende brand og maritim...39 Beslutning vedrørende busområdet...40 Bilag Medlemsudvikling fordelt på regioner og faggrupper Bilag Hvem sidder i sektorbestyrelsen?...47 Bilag Hvem sidder i de faglige udvalg?

5 Indledning Så har vi afsluttet det første år i en ny kongresperiode. Og fra sektorbestyrelsens side synes vi, at vi har nået ganske meget. Vi har taget hul på en række af de indsatsområder, som blev besluttet på sektorårsmødet i Vi har arbejdet med at udvikle det regionale samarbejde. De fleste faggrupper har fået etableret deres egen hjemmeside og de sidste er på vej. Og vi har gennemført en række medlemsmøder rundt om i landet. Alt har ikke været lige let. På sektorårsmødet i 2008 blev der valgt ny formand og sektorformand, ligesom der skete nogle udskiftninger i den centrale sektorbestyrelse. Det har selvfølgelig krævet noget indkøring men også givet baggrund for at vurdere form og indhold i bestyrelsens arbejde. Den nye bestyrelse fremgår af Bilag 3. Der er også indført ny administrativ struktur i forbundet. Det indebærer bl.a., at der ikke længere er tilknyttet en sektorkonsulent, men at der er nedsat et team, som arbejder i forhold til sektoren. Der har været og er nogle indkøringsproblemer omkring dette. Og endelig har brand/ambulanceområdet krævet mange ressourcer fra den centrale sektor. Både eksternt i forhold til regionernes udbudsrunder og internt på grund af Brandfolkenes Organisations udtræden af FOA. Men på trods af disse forhold, er det vores opfattelse, at vi er kommet et godt stykke videre i det forløbne år. 5

6 Sektorens aktiviteter i årets løb Arbejdet med sektorens indsatsområder På sektorårsmødet i 2008 blev der udpeget 8 indsatsområder, som sektoren skal arbejde med frem til næste kongres. I løbet af perioden har vi beskæftiget os med nogle af indsatsområderne. Løn Et af de mål vi satte os på sidste sektorårsmøde var, at Der skal gennemføres kurser for sektorvalgte og tillidsrepræsentanter med henblik på at gøre os dygtigere til at forberede, gennemføre og afslutte lønforhandlinger, I samarbejde med FOA TR (som bl.a. står for TR-uddannelse) gennemførte sektoren derfor i november 2008 et lønstrategi-kursus. På trods af kort tilmeldingsfrist blev kurset hurtigt fyldt op. Der er derfor planlagt yderligere et kursus i oktober Fagidentitet eller sektoridentitet Teknik- og Servicesektoren er en broget sektor med mange forskellige faggrupper, hvor det kan være svært at finde fælles interesser. Derfor har sektoren i gennem længere tid arbejdet på, at få etableret hjemmesider for de enkelte faggrupper. I løbet af foråret og sommeren er der oprettet hjemmesider for de fleste faggrupper. De sidste er forberedt, men da FOAs hjemmeside i september overgår til et nyt system, har vi valgt at vente med at lægge disse på, til overgangen er sket. 6

7 Faggrupperne har været samlet for at opliste ønsker til mere indhold på hjemmesiderne målrettet den enkelte faggruppe. Aktiv deltagelse og debat Et tredje indsatsområde er at skabe mere aktiv deltagelse og debat i sektoren. I forbindelse med etablering af den nye hjemmeside vil vi også arbejde med debatsiden både gennem at rejse forskellige emner og ved at tematisere debatten, så det bliver overskueligt. Den direkte debat mellem medlemmer og de centrale sektorvalgte vil dog altid give det bedste udbytte. Derfor har Reiner Burgwald og Kurt Bentsen været rundt på en række medlemsmøder rundt om i landet. På møderne blev der diskuteret en række emner OK2008, løn, uddannelse, hjemmeside, tillidsrepræsentantens rolle og forskellige emner af lokal interesse. På de møder der blev afholdt, var der en god debat. Men desværre måtte vi også aflyse et par af møderne på grund af manglende tilmeldinger. Markedsgørelse og udlicitering Af de vedtagne indsatsområder er Markedsgørelse og udlicitering det vi har brugt flest ressourcer på. I forbindelse med farcen omkring regionernes udbud af ambulancedriften har sektorens formand, Reiner Burgwald, markeret sig i medierne og er blevet citeret i en del aviser og på forskellige nyhedsportaler. Desuden er der i samarbejde med konsulentfirmaet Bonnén & Partners udarbejdet analyser af såvel ambulance- som brandberedskabet. Endelig har sektoren taget hul på en debat om udviklingen af en trafikpolitik. 7

8 PenSam En stor del af vores løn bliver indbetalt til PenSam. Vi sparer op til vores velfortjente otium og vi forsikrer os hvis vi skulle blive alvorligt syge, miste erhvervsevne mv. Kort sagt vores arbejdsmarkedspensionsordning er vigtig fordi vi indbetaler mange penge og fordi vi får brug for pengene senere. Derfor er det godt at PenSam diskuteres meget i vores sektor og at der også ses med kritiske øjne på hvad der sker i PenSam. Sektoren skrev for 1½ år siden med en række spørgsmål og forslag, der har været en del møder for hvor PenSam har forklaret forhold og senest har faggruppelandsmødet for skolebetjente sendt en udtalelse til såvel forbundet som PenSam, hvor der efterspørges handling. Vi er blevet lovet en analyse af det der så fint hedder risikoprofilen for de forskellige faggrupper. Altså hvor mange der får førtidspension, dør, bliver alvorligt syge o.s.v. i de forskellige pensionsordninger i PenSam. På baggrund af denne analyse har forbundsformanden aftalt at PenSam nu laver forskellige forslag til hvordan vi eventuelt kan gøre tingene anderledes fremover. Disse ideer vil så blive forelagt og behandlet i forbundets hovedbestyrelse og derefter skal der i PenSam træffes de nødvendige beslutninger. Om arbejdsgiverne skal involveres afhænger af beslutningernes omgang og indhold. Alt dette håber vi sker inden årets udgang. Andre aktiviteter Klimatopmødet Sektorens medlemmer har et ansvar for energiforbruget i en stor del af de kommunale bygninger. I anledning af Klimatopmødet i København i december, hvor alle er fokuseret på klimaforandringer, energiforbrug og global opvarmning, vil vi 8

9 sætte fokus på, at en stor gruppe af sektorens medlemmer i deres daglige arbejde hjælper kommunerne med at bruge mindre energi. De tekniske serviceledere og medarbejdere arbejder med styring af energiforbruget på skoler, i idrætshaller, svømmebade, rådhuse og plejehjem. Alle steder bruges meget energi, men med viden og omtanke kan energiforbruget begrænses i mange af kommunens institutioner. Nogle kommuner er allerede gode til det. Andre er på vej. Sektoren har lavet en arbejdsgruppe, der arbejder med at udbrede kendskabet til de bedste metoder til at begrænse energiforbruget. Gruppen er i gang med at lave en pjece, der skal inspirere andre til også at tage fat på dette. Arbejdsgruppen består af ildsjæle fra forskellige steder i landet. Blandt andet har Aalborg kommune stillet sine energikonsulenter til rådighed, og vi har kontakt med maskinmester Michael Petersen, som gennem 23 år har arbejdet med energiforbruget i Skive kommune. Skive Kommune må siges at være foregangskommune, når det drejer sig om at bruge mindre energi. På samtlige kommunens bygninger er der installeret solfangere, ligesom der er installeret alle former for tekniske installationer, der kan hjælpe med at mindske forbruget af både vand og el. Foruden pjecen med gode råd, vil der være en konkurrence på vores hjemmeside. Her vil de tre bedste forslag til at sænke energiforbruget i dagligdagen blive præmieret. Ligeledes vil der være en konkurrence, hvor det gælder at afdække de tre værste eksempler på energifråds. Uddannelse som energiguide AMU Nordjylland vil udbyde en uddannelse som energiguide. Det er en fire dages uddannelse, hvor deltagerne lærer at motivere brugerne gen- 9

10 nem adfærdsændringer i dagligdagen. Her kan den tekniske serviceleder eksempelvis få inspiration til at lære eleverne og lærerne at bruge mindre energi. Sektoren har arbejdet meget aktivt for at få uddannelsen etableret, så vi er stolte over, at det endelig lykkes. Sektoren har et stort håb om, at energiforbruget kommer på dagordenen i klassens time et par gange om året i alle folkeskoler. Og det skal ikke starte i 9. klasse. Det er en viden eleverne skal have lige fra de begynder i nulte. Kampen for og om medlemmerne Der er i årets løb brugt alt for meget tid og energi på grænsestridigheder. Både i sektoren centralt og lokalt i afdelingerne bør vi koncentrere tid og evner om at skabe resultater til gavn for medlemmerne. Men det kræver at også, de valgte repræsentanter for vores faggrupper har fokus på det samme og ikke på alt muligt andet. Der er blevet brugt alt for meget tid på grænsestridigheder, overvejelser om hvorvidt denne eller hin faggrupper er bedste tjent med at være organiseret i et andet forbund end FOA og på at finde argumenter og synspunkter, der underbygger ens egne holdninger. I sektoren er vi ikke tonedøve overfor kritik og tager ikke blot gerne diskussionerne, men forsøger også at gøre noget ved det, når der er hold i kritikken. Men evigt tilbagevendende ønsker om at overgå til en anden fagforening med forhandlings- og aftaleretten er ikke konstruktivt. Derfor har sektorbestyrelsen vedtaget to udtalelser, som klart siger, at vi betragter FOA som den bedste repræsentant for faggrupperne og at alle overvejelser om et andet ståsted skal ske i fællesskab. Andet er spild af tid og til skade for vores muligheder for at opnå gode resultater for vore medlemmer. De to udtalelser kan ses i Bilag 1 10

11 Bruddet med Brandfolkenes Organisation Striden mellem BO (Brandfolkenes Organisation) og FOA har fyldt meget i sektoren i år. Det har føget med beskyldninger om brudte løfter og manglende sejre. For sektoren er bruddet nu en realitet, og det må handle om at få skabt samling og fælles optræden igen hurtigst muligt. Der er ved at blive etableret FOA klubber ved de fem brandvæsner i hovedstadsområdet og vi forventer, at det snart står tindrende klart for BO, at området er FOA s og at ingen andre har eller vil få retten til at repræsentere kommunalt ansatte brandmænd og ambulancefolk. Det er alene gennem FOA, de kan få indflydelse på egne forhold, for det er her overenskomsten og forhandlingsretten ligger. Vi håber, splittelsen bliver kortvarig. Jobbet som brandmand og ambulanceredder kræver stor tillid og stort sammenhold. Det er ikke et job, der egner sig til nid og nag og interne stridigheder. I FOA bærer vi ikke nag, men vi håber, at grøfterne meget snart kan kastes til og kommunalt ansatte brand- og redningsfolk igen kan samles om at slås for bedre løn- og ansættelsesforhold og flere offentlige arbejdspladser indenfor faggruppens områder. Fra FOA til gul en udemokratisk beslutning Sagen om brandfolkene startede med, at et flertal på en generalforsamling i BO med deltagelse af kun 45 medlemmer, besluttede, at BO ville melde sig ud af FOA og blive en Gul forening. Beslutningen var udemokratisk, for generalforsamlingen var ikke indkaldt med en dagsorden, der tydeligt angav, at det var så væsentligt et spørgsmål, der skulle diskuteres, og desuden fandt diskussionen om konsekvenserne reelt først sted, efter generalforsamlingen. 11

12 Brandfolkene i hovedstadsområdet står nu mere splittet end nogensinde og årsagen til, at det er gået så galt, er meget svær at forstå. Det er især svært i betragtning af, at BO roser resultatet af overenskomstfornyelsen fra 2008, og har gjort meget ud af, at der ikke sker ændringer for den enkelte brandmand ved at BO stiller sig uden for fællesskabet. Samtidig tilbød FOA 1, som BO har haft en samarbejdsaftale med indtil den udløb den 1. juli, at de valgte og ansatte i BO kunne fortsatte på uændrede vilkår i FOA 1. Hvis medlemmerne også udenfor brandmandskredse har svært ved at forstå, hvad der foregår i vores del af fagbevægelsen, er det ikke medlemmernes skyld. Hvorfor kommunalt ansatte brandmænd pludselig mener, at de har så mange fælles interesser med Falck og redderne i 3F, at de gerne vil i samme fagforening, er svært at begribe. BO indrømmer, at FOA s overenskomst er den bedste, og medlemmerne er meget kede af, at Københavns Brandvæsen tabte ambulancekørslen til Falck, og de beklager, at borgmeteren i Gentofte forærer Gentoftes kommunale ambulancer og brandvæsen til Falck. Alligevel vælger BO at alliere sig med 3F. Det er dumt, og det er uforståeligt. En af årsagerne til at hele miseren begyndte, var at BO ikke ville acceptere, at brandmestrene ved en demokratisk afstemning ønskede at lade sig repræsentere af FOA 1 og ikke af BO. Altså, den selvbestemmelsesret som BO kræver af FOA 1 var præcis den samme selvbestemmelsesret som brandmestrene krævede af BO, og som BO ikke ville give dem! Det er da tankevækkende 12

13 Synlighed og kant Mange brandmænd, sikkert ikke kun i hovedstadsområdet, har efterlyst flere og mere klare meldinger fra FOA. Mere synlighed og mere kant. Man glemmer bare, at det primært er den lokale fagforening, der skal agere på medlemmernes vegne. Det er den lokale fagforening, der skal drive fagpolitik overfor den lokale arbejdsgiver og den enkelte kommune. Meget af det, man efterlyser fra FOA er jo holdninger, synspunkter og krav, som BO selv skulle have rejst og kæmpet for. At FOA og Teknik- og Servicesektoren naturligvis skal mene noget om, hvordan samfundet bedst løser brand- og redningsopgaver og hvilke lønog ansættelsesforhold, der bør gælde for brandmænd, er soleklart. Og det har vi altid gjort ud fra den vejledning, rådgivning og debat der løbende føres med brandmændenes repræsentanter i faggruppen og det faglige udvalg. 13

14 Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstallet er igen faldet. Som det fremgår af tabellen herunder, er det samlede medlemstal i perioden marts 2007 juli 2009 faldet med Amtsbetjente Amtsskolebetjente Amtsvejmænd Tidl. amtsansatte i alt Arbejdsledere Badepersonale Brandpersonale Buschauffører Idrætsassistenter Lønarbejdere Maritimt personale Øvrige i teknik- og service sektoren Pedeller ved plejehjem Rådhus- og biblioteksbetjente Skolebetjente/-pedeller og -medhjælpere Tekniske servicemedarbejdere/-ledere Eksisterende faggrupper i alt Medlemmer i alt Udviklingen i de enkelte regioner kan ses i Bilag 2. Faldet skyldes især to forhold nemlig strukturreformen og at Brandfolkenes Organisation har forladt FOA. Dette har i alt medført et medlemsfald på 979. Samlet set er der altså tale om en lille fremgang på de øvrige faggrupper. Men det er en kendsgerning, at der går mange uorganiserede eller fejlorganiserede rundt på vores arbejdspladser, så reelt burde medlemstallet være meget højere. 14

15 Faggrupperne Faggruppelandsmøder I marts afholdtes der faggruppelandsmøder for alle faggrupperne og for første gang var alle faggrupper samlet på én gang bortset fra lønarbejderne i København. Det er vores opfattelse at deltagerne var tilfredse med muligheden for at kunne mødes på tværs af de forskellige overenskomstområder. I alt deltog 191 på faggruppelandsmøderne Det er lidt færre end tidligere, men det skyldes, at amtsskolebetjente og vejmænd ikke længere deltager. Der er dog stadig faggrupper, hvor mange afdelinger ikke har tilmeldt deltagere. Fællestemaet på faggruppelandsmødet var SKAT, hvor der var et oplæg fra arbejderbevægelsens erhvervsråd om den nye skattereform. Desværre var skattereformen allerede aftalt mellem regeringspartierne, så indholdet var kendt i forvejen. Det er altid svært at være oplægsholder lige efter frokosten og dette var ikke anderledes i år. Da det var kongresår, skulle der også foretages valg til de faglige udvalg. De nye faglige udvalg fremgår af Bilag 4. Teknisk servicepersonale De opgaver der varetages af det tekniske servicepersonale og ikke mindst måden de organisere på er under stadig udvikling. Vi har tidligere beskæftiget os med begreber som f.eks. serviceteams. Nu er et nyt ord er kommet på banen: Landsbypedeller. Det er foreningen af landsbyer i Danmark, som nu lancerer ordet. Tanken er at man i de mindre landsbyer ønsker at få ansat en person, som skal agere blæk- 15

16 sprutte, det vil sige at være lidt pedel ved ældrecenteret, køre de ældre til tandlægen, udflugter, handle lidt ind ved købmanden passe gadekæret og spejderhuset, samt ellers være til rådighed for lokalsamfundet. Badepersonale Der er udarbejdet en undersøgelse om behovet for efteruddannelse for gruppen. Der arbejdes videre med at lave enten en erhvervsuddannelse eller en formel efteruddannelsespakke, som kan løfte faggruppens uddannelseskompetencer. Der arbejdes både i FOA regi og i Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg med formel uddannelse for badeassistenterne. Ændringen af holddriftsaftalen indebærer at der nu opspares frihed fra det tidspunkt hvor andet holdet møder og ikke som tidligere først fra kl Der er en klar forbedring for faggruppen, men kræver tid og energi at få arbejdsgiverne lokalt til at forstå ændringen og få den gennemført. Parkeringsserviceassistenter Der har i København været forslag fremme om, at parkeringsserviceassistenterne skal skrive bøder ud til folk, som smider affald på gaderne. Sektoren og det faglige udvalg vil følge sagen. Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente I november 2008 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt faggruppens medlemmer. I undersøgelsen blev der spurgt til konsekvenser af kommunalreformen, vold og trusler i arbejdet samt uddannelse. Resultatet af undersøgelsen er nu bearbejdet og der er udarbejdet en rapport. På faggruppelandsmødet i marts blev nogle af tallene fremlagt. Det drejede sig specielt om de svar der var kommet omkring vold og uddannelse. 16

17 Det fremgik her, at hver syvende af dem der havde svaret, havde været udsat for vold og at ca. 55 % havde været udsat for truende adfærd. Mest debat var der om undersøgelsens resultater vedrørende uddannelse. Her viste undersøgelsen, at kendskabet til de relevante uddannelser var meget lille. Der var enighed om, at der her ligger en stor opgave for såvel det faglige udvalg som for sektoren. Skolebetjente Skolebetjentene har fremsendt brev til PenSam og FOA, om, at de ønsker en anden sammensætning af pensionsordningen for Teknik- & Servicesektoren. Der vil blive en afstemning om, hvilket ord der skal bruges for faggruppen. Pedel, skolebetjent, teknisk serviceleder eller tekniske ejendomsledere etc. I Jylland bruges mange steder ordet pedel, i Århus og på Sjælland skolebetjent, mens man i København betegnes tekniske ejendomsledere. Øvrige faggrupper Brand- og ambulancepersonale Sektoren har sammen med det faglige udvalg etableret et samarbejde med konsulentbureauet Bonnén og Partners, hvor vi har analyseret dele af landets brand- og ambulanceberedskaberne og hvor vi kommer med forslag til, hvordan områderne kan og bør udvikle sig i årene fremover. Udgangspunktet er, at brand og redning er væsentlige ydelser i vores velfærdssamfund og at disse ydelser bør leveres af det offentlige. Vi kommer med klare bud på, hvordan flere kommuner med fordel kan etablere et kommunalt brandberedskab, og hvordan regionerne med for- 17

18 del kan overtage såvel uddannelsen af redderne som driften af landets ambulancer. Begge dele, mener vi, vil være til fordel for samfundet, samfundsøkonomien og for de ansatte der udfører opgaverne. Sektoren og det faglige udvalg har sendt kommentarer til en rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen. Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og indeholder anbefalinger til regionernes planlægning. Vi har i kommentaren peget på muligheden for at anvende paramedicinere og niv. II ambulancebehandlere på alarmcentralerne, da disse har et stort kendskab til indsatsen på ulykkesteder m.v. Konkret har vi rettet henvendelse til Region Midt da de alene annoncerede efter sygeplejersker da de skulle besætte stillingerne i deres nye vagtcentral. Regionen svarede os, at det alene skyldes pladshensyn og at der selvfølgelig også kan ansættes personer med anden faglig baggrund. Maritimt personale Det faglige udvalg for det maritime område har afholdt møde med Pen- Sam, om pensionsforholdene. Der har gennem længere tid været en kraftig kritik fra medlemmer i det maritime område. PenSam gav en god og fyldestgørende redegørelse om hvordan man arbejder med pensionen for alle FOA s grupper. Sektoren har sammen med det faglige udvalg afgivet høringssvar i et par sager. Den ene drejede sig om, at er færgeselskab ønskede at sænke uddannelseskravet til skibsføreren, således at der ikke længere skulle ansættes sætteskipper men kystskipper. Vi pegede på, at rekrutteringsproblemet ikke bør løses ved at sænke uddannelseskravet. Da vi tidligere har tabt en tilsvarende sag i Søfartens Ankenævn har vi ikke forfulgt sagen yderligere. 18

19 Den anden sag handlede om forhåndsgodkendelse af bemanding på en ny færge. Problemet i denne sag var, at færgeselskabet søgte om at sejle med enmandsbesætning på beredskabssejladser uden for normal sejlplan. Argumentet var, at beredskabspersonalet kunne fungere som ekstra bemanding. I høringssvaret pegede vi på, at det ville kræve, at beredskabspersonalet havde den nødvendige uddannelse. Desuden påpegede vi, at hvis der opstod en situation under sejladsen, ville en ambulancebehandler formodentlig prioritere patienten og ikke stå til rådighed for skibsføreren. Lønarbejderne På ved Sct. Hans hospital arbejdes der på at få udliciterede arbejdsopgaver tilbage i eget regi. Der er netop ansat en maler. Dette giver besparelser, men er et langt sejt træk at overbevise ledelsen om at det er den rette vej at gå. Under faggruppelandsmødet var der oplæg om udlicitering af Janne Gleerup fra RUC. Dette oplæg var genstand for en god og lærerig debat. 19

20 De organisatoriske rammer Formandskab og bestyrelse På sektorårsmødet i 2008 tog vi afsked med Bent Larsen. Bent var formand for sektoren i 8 år, og på årsmødet var der mange der takkede ham for den indsats han har ydet for medlemmerne. Reiner Burgwald blev valgt til ny sektorformand og hans hidtidige funktion som næstformand blev overtaget af Kurt Bentsen. Samtidig blev der også skiftet ud i bestyrelsen, da Lars Koust Rasmussen, Peer Grønbech og Orla Holm Larsen alle havde valgt ikke at genopstille. Endelig anvendte vi en ny valgprocedure til bestyrelsen, som sikrede bred geografisk repræsentation. Den nye bestyrelse var også en god anledning til at se på arbejdsformen i bestyrelsen. Et af de tiltag vi har taget er, at vi holder færre møder. Til gengæld afholder vi flere to-dages møder, hvilket giver mulighed for, at gå mere i dybden med de emner der behandles. Regionalt samarbejde De lokale sektorer er præget af at være små og have mange faggrupper. Mange lokale tillidsfolk laver et godt stykke arbejde, men alene medlemstallet gør, at det kan være svært at finde ressourcer til faglige aktiviteter. Derfor har vi sektorbestyrelsen, både den forrige og den nuværende, arbejdet for et regionalt samarbejde mellem sektorerne, f.eks. gennem: Afholdelse af regionale sektorformandsmøder, hvor man behandler emner af fælles interesse og bruger hinandens erfaringer. I nogle regioner er der tradition for at arbejde sammen på denne måde. Andre steder er sektoren involveret i at få etableret et regionalt samarbejde. 20

21 Afholdelse af regionale tillidsmandsmøder. Sektoren har den forbindelse skrevet til afdelingerne, og bedt dem afsætte midler hertil i næste års budget. Direkte regional repræsentation i sektorbestyrelsen. Endelig har vi diskuteret bestyrelsens sammensætning, dels i bestyrelsen og dels på et møde med de lokale sektorformænd. På baggrund af disse debatter, er der udarbejdet forslag til en ny valgprocedure. Formandsmøder Sektoren har afholdt et enkelt møde for de lokale sektorformænd. På mødet blev der behandlet emner som lønudviklingen, TR-systemet og situationen for lokale TR er og FTR er. Næste sektorformandsmøde afholdes i december. Nye betingelser for sektoren i forbundshuset I forbundshuset er der indført ny struktur. Det betyder, at der ikke længere er knyttet sektorkonsulenter til de enkelte sektorer. I stedet etableres i de forskellige enheder teams, der arbejder op mod den enkelte sektor. FOA-bureau står for servicering af sektor- og forbundspolitikere og koordinering af det repræsentative system sker gennem FOA Ledelse. Der har været mange indkøringsproblemer med den nye struktur, og sektorledelsen arbejder på at det bliver bedre. 21

22 Forhandlingsområdet Overenskomster Ny overenskomst for vagtcentralpersonale i regioner Efter varsling af konflikt er forbundet og Danske Regioner blevet enige om indgåelse af en overenskomst for vagtcentralpersonale ansat i Danske Regioners forhandlingsområde. Overenskomsten er meget lig den overenskomst der allerede er indgået mellem forbundet og KL for vagtcentral- /beredskabspersonale dog uden døgnvagtbestemmelser. Overenskomsten er en fællesoverenskomst med HK. Grænsedragningen er i store træk, at HK har forhandlingsret for ansatte med Falck-baggrund og FOA har forhandlingsret for ansatte med en kommunal (redder-/brand- /beredskabs-)baggrund. Århus Havn Der er med forbundets medvirken indgået en virksomhedsoverenskomst ved Århus Havn omfattende de ansatte ved Århus havn blandt andet havnebetjente. På baggrund af en henvendelse fra medlemmerne på Århus havn gennem den lokale sektor er overenskomsten overgået til Havnefogedforeningen. Der kunne herved sikres bedre uddannelse og et mere varieret jobindhold. 22

23 Tjenestemandsansatte driftsledere og chauffører ansat i MOVIA og udlånt til ARRIVA Aftalerne er fornyet på det tilsvarende niveau som for overenskomstansatte buschauffører (2 løntrin til alle) og arbejdsformænd (1 løntrin samt 2000,- kr. i årligt tillæg ( niveau). Tilpasningsforhandlinger for regionsbetjente overgået til kommuner efter 1. januar 2009 Forbundet har modtaget protokollatforslag, som der er fremsat bemærkninger til bl.a. at gunstigere ansættelsesvilkår såsom lukkeordning, højere ferieprocent mv. videreføres i aftaleperioden. Tjenestemandsansatte håndværkere i det tidligere H:S Der er mellem Region Hovedstaden, håndværkerorganisationerne og FOA opnået enighed om at FOA for så vidt angår de lokale lønforhandlinger og personsager, herunder afskedigelsessager viderefører den lokale forhandlingsret for tjenestemandsansatte håndværkere, der var ansat den 31. december og som fortsat er ansat. Balladen om busserne Busserne har også i år været et af sektorens store problemområde. De helt særlige strukturer, som hersker her, er årsag til mange uoverensstemmelser både lokalt og centralt. Vore overenskomster og aftaler på området er under pres. Ikke bare fra arbejdsgiverne men også fra vore kammerater i fagbevægelsen, 3F, der gerne ser FOA presset helt ud af området. Tjenestemandsaftalerne og overenskomsten for Odense, er det eneste som eksisterer uanfægtet. 23

24 Det offentlige område I skrivende stund er tjenestemandsaftalerne i Århus og Odense og overenskomsten i Odense endnu ikke underskrevet, til trods for at forhandlingerne blev afsluttet i april Det har desværre betydet, at en del af de aftalte lønstigninger ikke er kommet til udbetaling endnu. Der er mange grunde til dødvandet og et nærmest farceagtigt forløb, har ikke gjort det nemmere. For overenskomsten i Odense, der jo er fælles med 3F, ønskede KL i første omgang, at FOAs overenskomst bortfaldt, da der ifølge KL ingen var ansat på den. Dernæst ønskede man i redigeringen at få indføjet, at FOA s overenskomst var sekundær i forhold til 3F. Da vi afviste det, har der været sendt flere udkast frem og tilbage mellem parterne og så ville 3F ikke skrive under. Pludselig skrev 3F så alligevel under på et lidt mangelfuldt udkast, som FOA ikke kunne acceptere. Vi endte altså med to overenskomster med forskellig ordlyd og referencer for samme område. Fremtiden vil vise, om det får nogen praktisk betydning. 16 procent dårligere For tjenestemandsaftalerne har der været flere problemer, som efterhånden er ryddet af vejen. Tilbage står en diskussion om pensionsbestemmelserne efter at den pligtige afgangsalder på 65 år er bortfaldet. I den gamle aftale blev pensionen ved afgang som 65-årig beregnet, som hvis man var blevet til 70 år. Dvs. man fik tilskrevet 5 år ekstra. Den bestemmelse er naturligvis stadig i kraft, men betyder i arbejdsgivernes optik, at man ikke optjener ekstra pension fra man er 65 til 70 år. Det betyder reelt, at tjenestemænd over 65 år lønnes 16 procent dårligere end deres 24

25 kolleger. Det er naturligvis uacceptabelt. Vi insisterer på, at pensionsoptjeningen fortsætter i hele tjenestetiden og at de goder, vi tidligere har aftalt og betalt for, naturligvis fastholdes. Hvis det ikke er tilfældet, må vi anbefale kollegerne at stoppe som 65 årige og så søge ansættelse som overenskomstansatte for at få deres pension i de sidste 5 år. Det private område Vi overvejer, om vi skal rejse en grænsesag mod 3F vedrørende Arriva, idet der dels er en gammel grænseaftale og dels en voldgiftafgørelse, der arbejder med en opdeling mellem 3F og FOA baseret på kommunegrænsen. I det hele taget er vores overenskomst med Arriva i København under pres på alle fronter. 3F har rejst en sag om, at deres tillægsoverenskomst skal gælde på Ryvang, der hidtil har været rent FOA anlæg. Vores overenskomst med Arriva dækker nye driftsområder i København. Da Arriva i januar 2009 tog et nyt anlæg i brug på Amager, forventede vi, at arbejdet blev udført på FOAs overenskomst. Arriva valgte at lade 3F overenskomsten være gældende og FOA har rejst en sag mod Arriva. Den finder forhåbentlig sin afgørelse først i efteråret. Arriva har som konsekvens af den uro, det giver, når 3F trænger ind på FOAs område, valgt at opsige hele FOAs overenskomst til udløb i marts Arriva forventer at kunne opsige og udtræde af overenskomsten ved simpel opsigelse, mens FOA og LO mener, det kun kan ske ved at konflikte sig ud. Der verserer en sag i arbejdsretten om det spørgsmål, der skal behandles til september. 25

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 7 Vilkår for virksomhedsoverdragelse September 2013 Dokument nr. 2013-7 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet: MLA Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. S t a t usra p p o rt

FOA: Teknik- og servicesektoren. S t a t usra p p o rt FOA: Teknik- og servicesektoren S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere