FOA Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E"

Transkript

1 FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren

2 Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs trykkeri, september 2009

3 Indledning... 5 Sektorens aktiviteter i årets løb... 6 Arbejdet med sektorens indsatsområder... 6 Løn...6 Fagidentitet eller sektoridentitet...6 Aktiv deltagelse og debat...7 Markedsgørelse og udlicitering...7 PenSam...8 Andre aktiviteter... 8 Klimatopmødet...8 Kampen for og om medlemmerne...10 Bruddet med Brandfolkenes Organisation Medlemsudviklingen i sektoren Faggrupperne Faggruppelandsmøder Teknisk servicepersonale Badepersonale Parkeringsserviceassistenter...16 Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Skolebetjente Øvrige faggrupper Brand- og ambulancepersonale...17 Maritimt personale...18 Lønarbejderne...19 De organisatoriske rammer Formandskab og bestyrelse...20 Regionalt samarbejde...20 Formandsmøder Nye betingelser for sektoren i forbundshuset...21 Forhandlingsområdet Overenskomster Opsigelsessager Øvrige sager...27 Lokal løndannelse Lønstatistik...31 Uddannelse Ejendomsserviceteknikeruddannelsen...33 Arbejdsmiljø Fra SIO til arbejdsmiljøorganisation...34 Arbejdstilsynets særlige indsats på transportområdet...34 SR træf den april

4 Branchearbejdsmiljørådene...36 Bilag Beslutning vedrørende brand og maritim...39 Beslutning vedrørende busområdet...40 Bilag Medlemsudvikling fordelt på regioner og faggrupper Bilag Hvem sidder i sektorbestyrelsen?...47 Bilag Hvem sidder i de faglige udvalg?

5 Indledning Så har vi afsluttet det første år i en ny kongresperiode. Og fra sektorbestyrelsens side synes vi, at vi har nået ganske meget. Vi har taget hul på en række af de indsatsområder, som blev besluttet på sektorårsmødet i Vi har arbejdet med at udvikle det regionale samarbejde. De fleste faggrupper har fået etableret deres egen hjemmeside og de sidste er på vej. Og vi har gennemført en række medlemsmøder rundt om i landet. Alt har ikke været lige let. På sektorårsmødet i 2008 blev der valgt ny formand og sektorformand, ligesom der skete nogle udskiftninger i den centrale sektorbestyrelse. Det har selvfølgelig krævet noget indkøring men også givet baggrund for at vurdere form og indhold i bestyrelsens arbejde. Den nye bestyrelse fremgår af Bilag 3. Der er også indført ny administrativ struktur i forbundet. Det indebærer bl.a., at der ikke længere er tilknyttet en sektorkonsulent, men at der er nedsat et team, som arbejder i forhold til sektoren. Der har været og er nogle indkøringsproblemer omkring dette. Og endelig har brand/ambulanceområdet krævet mange ressourcer fra den centrale sektor. Både eksternt i forhold til regionernes udbudsrunder og internt på grund af Brandfolkenes Organisations udtræden af FOA. Men på trods af disse forhold, er det vores opfattelse, at vi er kommet et godt stykke videre i det forløbne år. 5

6 Sektorens aktiviteter i årets løb Arbejdet med sektorens indsatsområder På sektorårsmødet i 2008 blev der udpeget 8 indsatsområder, som sektoren skal arbejde med frem til næste kongres. I løbet af perioden har vi beskæftiget os med nogle af indsatsområderne. Løn Et af de mål vi satte os på sidste sektorårsmøde var, at Der skal gennemføres kurser for sektorvalgte og tillidsrepræsentanter med henblik på at gøre os dygtigere til at forberede, gennemføre og afslutte lønforhandlinger, I samarbejde med FOA TR (som bl.a. står for TR-uddannelse) gennemførte sektoren derfor i november 2008 et lønstrategi-kursus. På trods af kort tilmeldingsfrist blev kurset hurtigt fyldt op. Der er derfor planlagt yderligere et kursus i oktober Fagidentitet eller sektoridentitet Teknik- og Servicesektoren er en broget sektor med mange forskellige faggrupper, hvor det kan være svært at finde fælles interesser. Derfor har sektoren i gennem længere tid arbejdet på, at få etableret hjemmesider for de enkelte faggrupper. I løbet af foråret og sommeren er der oprettet hjemmesider for de fleste faggrupper. De sidste er forberedt, men da FOAs hjemmeside i september overgår til et nyt system, har vi valgt at vente med at lægge disse på, til overgangen er sket. 6

7 Faggrupperne har været samlet for at opliste ønsker til mere indhold på hjemmesiderne målrettet den enkelte faggruppe. Aktiv deltagelse og debat Et tredje indsatsområde er at skabe mere aktiv deltagelse og debat i sektoren. I forbindelse med etablering af den nye hjemmeside vil vi også arbejde med debatsiden både gennem at rejse forskellige emner og ved at tematisere debatten, så det bliver overskueligt. Den direkte debat mellem medlemmer og de centrale sektorvalgte vil dog altid give det bedste udbytte. Derfor har Reiner Burgwald og Kurt Bentsen været rundt på en række medlemsmøder rundt om i landet. På møderne blev der diskuteret en række emner OK2008, løn, uddannelse, hjemmeside, tillidsrepræsentantens rolle og forskellige emner af lokal interesse. På de møder der blev afholdt, var der en god debat. Men desværre måtte vi også aflyse et par af møderne på grund af manglende tilmeldinger. Markedsgørelse og udlicitering Af de vedtagne indsatsområder er Markedsgørelse og udlicitering det vi har brugt flest ressourcer på. I forbindelse med farcen omkring regionernes udbud af ambulancedriften har sektorens formand, Reiner Burgwald, markeret sig i medierne og er blevet citeret i en del aviser og på forskellige nyhedsportaler. Desuden er der i samarbejde med konsulentfirmaet Bonnén & Partners udarbejdet analyser af såvel ambulance- som brandberedskabet. Endelig har sektoren taget hul på en debat om udviklingen af en trafikpolitik. 7

8 PenSam En stor del af vores løn bliver indbetalt til PenSam. Vi sparer op til vores velfortjente otium og vi forsikrer os hvis vi skulle blive alvorligt syge, miste erhvervsevne mv. Kort sagt vores arbejdsmarkedspensionsordning er vigtig fordi vi indbetaler mange penge og fordi vi får brug for pengene senere. Derfor er det godt at PenSam diskuteres meget i vores sektor og at der også ses med kritiske øjne på hvad der sker i PenSam. Sektoren skrev for 1½ år siden med en række spørgsmål og forslag, der har været en del møder for hvor PenSam har forklaret forhold og senest har faggruppelandsmødet for skolebetjente sendt en udtalelse til såvel forbundet som PenSam, hvor der efterspørges handling. Vi er blevet lovet en analyse af det der så fint hedder risikoprofilen for de forskellige faggrupper. Altså hvor mange der får førtidspension, dør, bliver alvorligt syge o.s.v. i de forskellige pensionsordninger i PenSam. På baggrund af denne analyse har forbundsformanden aftalt at PenSam nu laver forskellige forslag til hvordan vi eventuelt kan gøre tingene anderledes fremover. Disse ideer vil så blive forelagt og behandlet i forbundets hovedbestyrelse og derefter skal der i PenSam træffes de nødvendige beslutninger. Om arbejdsgiverne skal involveres afhænger af beslutningernes omgang og indhold. Alt dette håber vi sker inden årets udgang. Andre aktiviteter Klimatopmødet Sektorens medlemmer har et ansvar for energiforbruget i en stor del af de kommunale bygninger. I anledning af Klimatopmødet i København i december, hvor alle er fokuseret på klimaforandringer, energiforbrug og global opvarmning, vil vi 8

9 sætte fokus på, at en stor gruppe af sektorens medlemmer i deres daglige arbejde hjælper kommunerne med at bruge mindre energi. De tekniske serviceledere og medarbejdere arbejder med styring af energiforbruget på skoler, i idrætshaller, svømmebade, rådhuse og plejehjem. Alle steder bruges meget energi, men med viden og omtanke kan energiforbruget begrænses i mange af kommunens institutioner. Nogle kommuner er allerede gode til det. Andre er på vej. Sektoren har lavet en arbejdsgruppe, der arbejder med at udbrede kendskabet til de bedste metoder til at begrænse energiforbruget. Gruppen er i gang med at lave en pjece, der skal inspirere andre til også at tage fat på dette. Arbejdsgruppen består af ildsjæle fra forskellige steder i landet. Blandt andet har Aalborg kommune stillet sine energikonsulenter til rådighed, og vi har kontakt med maskinmester Michael Petersen, som gennem 23 år har arbejdet med energiforbruget i Skive kommune. Skive Kommune må siges at være foregangskommune, når det drejer sig om at bruge mindre energi. På samtlige kommunens bygninger er der installeret solfangere, ligesom der er installeret alle former for tekniske installationer, der kan hjælpe med at mindske forbruget af både vand og el. Foruden pjecen med gode råd, vil der være en konkurrence på vores hjemmeside. Her vil de tre bedste forslag til at sænke energiforbruget i dagligdagen blive præmieret. Ligeledes vil der være en konkurrence, hvor det gælder at afdække de tre værste eksempler på energifråds. Uddannelse som energiguide AMU Nordjylland vil udbyde en uddannelse som energiguide. Det er en fire dages uddannelse, hvor deltagerne lærer at motivere brugerne gen- 9

10 nem adfærdsændringer i dagligdagen. Her kan den tekniske serviceleder eksempelvis få inspiration til at lære eleverne og lærerne at bruge mindre energi. Sektoren har arbejdet meget aktivt for at få uddannelsen etableret, så vi er stolte over, at det endelig lykkes. Sektoren har et stort håb om, at energiforbruget kommer på dagordenen i klassens time et par gange om året i alle folkeskoler. Og det skal ikke starte i 9. klasse. Det er en viden eleverne skal have lige fra de begynder i nulte. Kampen for og om medlemmerne Der er i årets løb brugt alt for meget tid og energi på grænsestridigheder. Både i sektoren centralt og lokalt i afdelingerne bør vi koncentrere tid og evner om at skabe resultater til gavn for medlemmerne. Men det kræver at også, de valgte repræsentanter for vores faggrupper har fokus på det samme og ikke på alt muligt andet. Der er blevet brugt alt for meget tid på grænsestridigheder, overvejelser om hvorvidt denne eller hin faggrupper er bedste tjent med at være organiseret i et andet forbund end FOA og på at finde argumenter og synspunkter, der underbygger ens egne holdninger. I sektoren er vi ikke tonedøve overfor kritik og tager ikke blot gerne diskussionerne, men forsøger også at gøre noget ved det, når der er hold i kritikken. Men evigt tilbagevendende ønsker om at overgå til en anden fagforening med forhandlings- og aftaleretten er ikke konstruktivt. Derfor har sektorbestyrelsen vedtaget to udtalelser, som klart siger, at vi betragter FOA som den bedste repræsentant for faggrupperne og at alle overvejelser om et andet ståsted skal ske i fællesskab. Andet er spild af tid og til skade for vores muligheder for at opnå gode resultater for vore medlemmer. De to udtalelser kan ses i Bilag 1 10

11 Bruddet med Brandfolkenes Organisation Striden mellem BO (Brandfolkenes Organisation) og FOA har fyldt meget i sektoren i år. Det har føget med beskyldninger om brudte løfter og manglende sejre. For sektoren er bruddet nu en realitet, og det må handle om at få skabt samling og fælles optræden igen hurtigst muligt. Der er ved at blive etableret FOA klubber ved de fem brandvæsner i hovedstadsområdet og vi forventer, at det snart står tindrende klart for BO, at området er FOA s og at ingen andre har eller vil få retten til at repræsentere kommunalt ansatte brandmænd og ambulancefolk. Det er alene gennem FOA, de kan få indflydelse på egne forhold, for det er her overenskomsten og forhandlingsretten ligger. Vi håber, splittelsen bliver kortvarig. Jobbet som brandmand og ambulanceredder kræver stor tillid og stort sammenhold. Det er ikke et job, der egner sig til nid og nag og interne stridigheder. I FOA bærer vi ikke nag, men vi håber, at grøfterne meget snart kan kastes til og kommunalt ansatte brand- og redningsfolk igen kan samles om at slås for bedre løn- og ansættelsesforhold og flere offentlige arbejdspladser indenfor faggruppens områder. Fra FOA til gul en udemokratisk beslutning Sagen om brandfolkene startede med, at et flertal på en generalforsamling i BO med deltagelse af kun 45 medlemmer, besluttede, at BO ville melde sig ud af FOA og blive en Gul forening. Beslutningen var udemokratisk, for generalforsamlingen var ikke indkaldt med en dagsorden, der tydeligt angav, at det var så væsentligt et spørgsmål, der skulle diskuteres, og desuden fandt diskussionen om konsekvenserne reelt først sted, efter generalforsamlingen. 11

12 Brandfolkene i hovedstadsområdet står nu mere splittet end nogensinde og årsagen til, at det er gået så galt, er meget svær at forstå. Det er især svært i betragtning af, at BO roser resultatet af overenskomstfornyelsen fra 2008, og har gjort meget ud af, at der ikke sker ændringer for den enkelte brandmand ved at BO stiller sig uden for fællesskabet. Samtidig tilbød FOA 1, som BO har haft en samarbejdsaftale med indtil den udløb den 1. juli, at de valgte og ansatte i BO kunne fortsatte på uændrede vilkår i FOA 1. Hvis medlemmerne også udenfor brandmandskredse har svært ved at forstå, hvad der foregår i vores del af fagbevægelsen, er det ikke medlemmernes skyld. Hvorfor kommunalt ansatte brandmænd pludselig mener, at de har så mange fælles interesser med Falck og redderne i 3F, at de gerne vil i samme fagforening, er svært at begribe. BO indrømmer, at FOA s overenskomst er den bedste, og medlemmerne er meget kede af, at Københavns Brandvæsen tabte ambulancekørslen til Falck, og de beklager, at borgmeteren i Gentofte forærer Gentoftes kommunale ambulancer og brandvæsen til Falck. Alligevel vælger BO at alliere sig med 3F. Det er dumt, og det er uforståeligt. En af årsagerne til at hele miseren begyndte, var at BO ikke ville acceptere, at brandmestrene ved en demokratisk afstemning ønskede at lade sig repræsentere af FOA 1 og ikke af BO. Altså, den selvbestemmelsesret som BO kræver af FOA 1 var præcis den samme selvbestemmelsesret som brandmestrene krævede af BO, og som BO ikke ville give dem! Det er da tankevækkende 12

13 Synlighed og kant Mange brandmænd, sikkert ikke kun i hovedstadsområdet, har efterlyst flere og mere klare meldinger fra FOA. Mere synlighed og mere kant. Man glemmer bare, at det primært er den lokale fagforening, der skal agere på medlemmernes vegne. Det er den lokale fagforening, der skal drive fagpolitik overfor den lokale arbejdsgiver og den enkelte kommune. Meget af det, man efterlyser fra FOA er jo holdninger, synspunkter og krav, som BO selv skulle have rejst og kæmpet for. At FOA og Teknik- og Servicesektoren naturligvis skal mene noget om, hvordan samfundet bedst løser brand- og redningsopgaver og hvilke lønog ansættelsesforhold, der bør gælde for brandmænd, er soleklart. Og det har vi altid gjort ud fra den vejledning, rådgivning og debat der løbende føres med brandmændenes repræsentanter i faggruppen og det faglige udvalg. 13

14 Medlemsudviklingen i sektoren Medlemstallet er igen faldet. Som det fremgår af tabellen herunder, er det samlede medlemstal i perioden marts 2007 juli 2009 faldet med Amtsbetjente Amtsskolebetjente Amtsvejmænd Tidl. amtsansatte i alt Arbejdsledere Badepersonale Brandpersonale Buschauffører Idrætsassistenter Lønarbejdere Maritimt personale Øvrige i teknik- og service sektoren Pedeller ved plejehjem Rådhus- og biblioteksbetjente Skolebetjente/-pedeller og -medhjælpere Tekniske servicemedarbejdere/-ledere Eksisterende faggrupper i alt Medlemmer i alt Udviklingen i de enkelte regioner kan ses i Bilag 2. Faldet skyldes især to forhold nemlig strukturreformen og at Brandfolkenes Organisation har forladt FOA. Dette har i alt medført et medlemsfald på 979. Samlet set er der altså tale om en lille fremgang på de øvrige faggrupper. Men det er en kendsgerning, at der går mange uorganiserede eller fejlorganiserede rundt på vores arbejdspladser, så reelt burde medlemstallet være meget højere. 14

15 Faggrupperne Faggruppelandsmøder I marts afholdtes der faggruppelandsmøder for alle faggrupperne og for første gang var alle faggrupper samlet på én gang bortset fra lønarbejderne i København. Det er vores opfattelse at deltagerne var tilfredse med muligheden for at kunne mødes på tværs af de forskellige overenskomstområder. I alt deltog 191 på faggruppelandsmøderne Det er lidt færre end tidligere, men det skyldes, at amtsskolebetjente og vejmænd ikke længere deltager. Der er dog stadig faggrupper, hvor mange afdelinger ikke har tilmeldt deltagere. Fællestemaet på faggruppelandsmødet var SKAT, hvor der var et oplæg fra arbejderbevægelsens erhvervsråd om den nye skattereform. Desværre var skattereformen allerede aftalt mellem regeringspartierne, så indholdet var kendt i forvejen. Det er altid svært at være oplægsholder lige efter frokosten og dette var ikke anderledes i år. Da det var kongresår, skulle der også foretages valg til de faglige udvalg. De nye faglige udvalg fremgår af Bilag 4. Teknisk servicepersonale De opgaver der varetages af det tekniske servicepersonale og ikke mindst måden de organisere på er under stadig udvikling. Vi har tidligere beskæftiget os med begreber som f.eks. serviceteams. Nu er et nyt ord er kommet på banen: Landsbypedeller. Det er foreningen af landsbyer i Danmark, som nu lancerer ordet. Tanken er at man i de mindre landsbyer ønsker at få ansat en person, som skal agere blæk- 15

16 sprutte, det vil sige at være lidt pedel ved ældrecenteret, køre de ældre til tandlægen, udflugter, handle lidt ind ved købmanden passe gadekæret og spejderhuset, samt ellers være til rådighed for lokalsamfundet. Badepersonale Der er udarbejdet en undersøgelse om behovet for efteruddannelse for gruppen. Der arbejdes videre med at lave enten en erhvervsuddannelse eller en formel efteruddannelsespakke, som kan løfte faggruppens uddannelseskompetencer. Der arbejdes både i FOA regi og i Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg med formel uddannelse for badeassistenterne. Ændringen af holddriftsaftalen indebærer at der nu opspares frihed fra det tidspunkt hvor andet holdet møder og ikke som tidligere først fra kl Der er en klar forbedring for faggruppen, men kræver tid og energi at få arbejdsgiverne lokalt til at forstå ændringen og få den gennemført. Parkeringsserviceassistenter Der har i København været forslag fremme om, at parkeringsserviceassistenterne skal skrive bøder ud til folk, som smider affald på gaderne. Sektoren og det faglige udvalg vil følge sagen. Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente I november 2008 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt faggruppens medlemmer. I undersøgelsen blev der spurgt til konsekvenser af kommunalreformen, vold og trusler i arbejdet samt uddannelse. Resultatet af undersøgelsen er nu bearbejdet og der er udarbejdet en rapport. På faggruppelandsmødet i marts blev nogle af tallene fremlagt. Det drejede sig specielt om de svar der var kommet omkring vold og uddannelse. 16

17 Det fremgik her, at hver syvende af dem der havde svaret, havde været udsat for vold og at ca. 55 % havde været udsat for truende adfærd. Mest debat var der om undersøgelsens resultater vedrørende uddannelse. Her viste undersøgelsen, at kendskabet til de relevante uddannelser var meget lille. Der var enighed om, at der her ligger en stor opgave for såvel det faglige udvalg som for sektoren. Skolebetjente Skolebetjentene har fremsendt brev til PenSam og FOA, om, at de ønsker en anden sammensætning af pensionsordningen for Teknik- & Servicesektoren. Der vil blive en afstemning om, hvilket ord der skal bruges for faggruppen. Pedel, skolebetjent, teknisk serviceleder eller tekniske ejendomsledere etc. I Jylland bruges mange steder ordet pedel, i Århus og på Sjælland skolebetjent, mens man i København betegnes tekniske ejendomsledere. Øvrige faggrupper Brand- og ambulancepersonale Sektoren har sammen med det faglige udvalg etableret et samarbejde med konsulentbureauet Bonnén og Partners, hvor vi har analyseret dele af landets brand- og ambulanceberedskaberne og hvor vi kommer med forslag til, hvordan områderne kan og bør udvikle sig i årene fremover. Udgangspunktet er, at brand og redning er væsentlige ydelser i vores velfærdssamfund og at disse ydelser bør leveres af det offentlige. Vi kommer med klare bud på, hvordan flere kommuner med fordel kan etablere et kommunalt brandberedskab, og hvordan regionerne med for- 17

18 del kan overtage såvel uddannelsen af redderne som driften af landets ambulancer. Begge dele, mener vi, vil være til fordel for samfundet, samfundsøkonomien og for de ansatte der udfører opgaverne. Sektoren og det faglige udvalg har sendt kommentarer til en rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen. Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og indeholder anbefalinger til regionernes planlægning. Vi har i kommentaren peget på muligheden for at anvende paramedicinere og niv. II ambulancebehandlere på alarmcentralerne, da disse har et stort kendskab til indsatsen på ulykkesteder m.v. Konkret har vi rettet henvendelse til Region Midt da de alene annoncerede efter sygeplejersker da de skulle besætte stillingerne i deres nye vagtcentral. Regionen svarede os, at det alene skyldes pladshensyn og at der selvfølgelig også kan ansættes personer med anden faglig baggrund. Maritimt personale Det faglige udvalg for det maritime område har afholdt møde med Pen- Sam, om pensionsforholdene. Der har gennem længere tid været en kraftig kritik fra medlemmer i det maritime område. PenSam gav en god og fyldestgørende redegørelse om hvordan man arbejder med pensionen for alle FOA s grupper. Sektoren har sammen med det faglige udvalg afgivet høringssvar i et par sager. Den ene drejede sig om, at er færgeselskab ønskede at sænke uddannelseskravet til skibsføreren, således at der ikke længere skulle ansættes sætteskipper men kystskipper. Vi pegede på, at rekrutteringsproblemet ikke bør løses ved at sænke uddannelseskravet. Da vi tidligere har tabt en tilsvarende sag i Søfartens Ankenævn har vi ikke forfulgt sagen yderligere. 18

19 Den anden sag handlede om forhåndsgodkendelse af bemanding på en ny færge. Problemet i denne sag var, at færgeselskabet søgte om at sejle med enmandsbesætning på beredskabssejladser uden for normal sejlplan. Argumentet var, at beredskabspersonalet kunne fungere som ekstra bemanding. I høringssvaret pegede vi på, at det ville kræve, at beredskabspersonalet havde den nødvendige uddannelse. Desuden påpegede vi, at hvis der opstod en situation under sejladsen, ville en ambulancebehandler formodentlig prioritere patienten og ikke stå til rådighed for skibsføreren. Lønarbejderne På ved Sct. Hans hospital arbejdes der på at få udliciterede arbejdsopgaver tilbage i eget regi. Der er netop ansat en maler. Dette giver besparelser, men er et langt sejt træk at overbevise ledelsen om at det er den rette vej at gå. Under faggruppelandsmødet var der oplæg om udlicitering af Janne Gleerup fra RUC. Dette oplæg var genstand for en god og lærerig debat. 19

20 De organisatoriske rammer Formandskab og bestyrelse På sektorårsmødet i 2008 tog vi afsked med Bent Larsen. Bent var formand for sektoren i 8 år, og på årsmødet var der mange der takkede ham for den indsats han har ydet for medlemmerne. Reiner Burgwald blev valgt til ny sektorformand og hans hidtidige funktion som næstformand blev overtaget af Kurt Bentsen. Samtidig blev der også skiftet ud i bestyrelsen, da Lars Koust Rasmussen, Peer Grønbech og Orla Holm Larsen alle havde valgt ikke at genopstille. Endelig anvendte vi en ny valgprocedure til bestyrelsen, som sikrede bred geografisk repræsentation. Den nye bestyrelse var også en god anledning til at se på arbejdsformen i bestyrelsen. Et af de tiltag vi har taget er, at vi holder færre møder. Til gengæld afholder vi flere to-dages møder, hvilket giver mulighed for, at gå mere i dybden med de emner der behandles. Regionalt samarbejde De lokale sektorer er præget af at være små og have mange faggrupper. Mange lokale tillidsfolk laver et godt stykke arbejde, men alene medlemstallet gør, at det kan være svært at finde ressourcer til faglige aktiviteter. Derfor har vi sektorbestyrelsen, både den forrige og den nuværende, arbejdet for et regionalt samarbejde mellem sektorerne, f.eks. gennem: Afholdelse af regionale sektorformandsmøder, hvor man behandler emner af fælles interesse og bruger hinandens erfaringer. I nogle regioner er der tradition for at arbejde sammen på denne måde. Andre steder er sektoren involveret i at få etableret et regionalt samarbejde. 20

21 Afholdelse af regionale tillidsmandsmøder. Sektoren har den forbindelse skrevet til afdelingerne, og bedt dem afsætte midler hertil i næste års budget. Direkte regional repræsentation i sektorbestyrelsen. Endelig har vi diskuteret bestyrelsens sammensætning, dels i bestyrelsen og dels på et møde med de lokale sektorformænd. På baggrund af disse debatter, er der udarbejdet forslag til en ny valgprocedure. Formandsmøder Sektoren har afholdt et enkelt møde for de lokale sektorformænd. På mødet blev der behandlet emner som lønudviklingen, TR-systemet og situationen for lokale TR er og FTR er. Næste sektorformandsmøde afholdes i december. Nye betingelser for sektoren i forbundshuset I forbundshuset er der indført ny struktur. Det betyder, at der ikke længere er knyttet sektorkonsulenter til de enkelte sektorer. I stedet etableres i de forskellige enheder teams, der arbejder op mod den enkelte sektor. FOA-bureau står for servicering af sektor- og forbundspolitikere og koordinering af det repræsentative system sker gennem FOA Ledelse. Der har været mange indkøringsproblemer med den nye struktur, og sektorledelsen arbejder på at det bliver bedre. 21

22 Forhandlingsområdet Overenskomster Ny overenskomst for vagtcentralpersonale i regioner Efter varsling af konflikt er forbundet og Danske Regioner blevet enige om indgåelse af en overenskomst for vagtcentralpersonale ansat i Danske Regioners forhandlingsområde. Overenskomsten er meget lig den overenskomst der allerede er indgået mellem forbundet og KL for vagtcentral- /beredskabspersonale dog uden døgnvagtbestemmelser. Overenskomsten er en fællesoverenskomst med HK. Grænsedragningen er i store træk, at HK har forhandlingsret for ansatte med Falck-baggrund og FOA har forhandlingsret for ansatte med en kommunal (redder-/brand- /beredskabs-)baggrund. Århus Havn Der er med forbundets medvirken indgået en virksomhedsoverenskomst ved Århus Havn omfattende de ansatte ved Århus havn blandt andet havnebetjente. På baggrund af en henvendelse fra medlemmerne på Århus havn gennem den lokale sektor er overenskomsten overgået til Havnefogedforeningen. Der kunne herved sikres bedre uddannelse og et mere varieret jobindhold. 22

23 Tjenestemandsansatte driftsledere og chauffører ansat i MOVIA og udlånt til ARRIVA Aftalerne er fornyet på det tilsvarende niveau som for overenskomstansatte buschauffører (2 løntrin til alle) og arbejdsformænd (1 løntrin samt 2000,- kr. i årligt tillæg ( niveau). Tilpasningsforhandlinger for regionsbetjente overgået til kommuner efter 1. januar 2009 Forbundet har modtaget protokollatforslag, som der er fremsat bemærkninger til bl.a. at gunstigere ansættelsesvilkår såsom lukkeordning, højere ferieprocent mv. videreføres i aftaleperioden. Tjenestemandsansatte håndværkere i det tidligere H:S Der er mellem Region Hovedstaden, håndværkerorganisationerne og FOA opnået enighed om at FOA for så vidt angår de lokale lønforhandlinger og personsager, herunder afskedigelsessager viderefører den lokale forhandlingsret for tjenestemandsansatte håndværkere, der var ansat den 31. december og som fortsat er ansat. Balladen om busserne Busserne har også i år været et af sektorens store problemområde. De helt særlige strukturer, som hersker her, er årsag til mange uoverensstemmelser både lokalt og centralt. Vore overenskomster og aftaler på området er under pres. Ikke bare fra arbejdsgiverne men også fra vore kammerater i fagbevægelsen, 3F, der gerne ser FOA presset helt ud af området. Tjenestemandsaftalerne og overenskomsten for Odense, er det eneste som eksisterer uanfægtet. 23

24 Det offentlige område I skrivende stund er tjenestemandsaftalerne i Århus og Odense og overenskomsten i Odense endnu ikke underskrevet, til trods for at forhandlingerne blev afsluttet i april Det har desværre betydet, at en del af de aftalte lønstigninger ikke er kommet til udbetaling endnu. Der er mange grunde til dødvandet og et nærmest farceagtigt forløb, har ikke gjort det nemmere. For overenskomsten i Odense, der jo er fælles med 3F, ønskede KL i første omgang, at FOAs overenskomst bortfaldt, da der ifølge KL ingen var ansat på den. Dernæst ønskede man i redigeringen at få indføjet, at FOA s overenskomst var sekundær i forhold til 3F. Da vi afviste det, har der været sendt flere udkast frem og tilbage mellem parterne og så ville 3F ikke skrive under. Pludselig skrev 3F så alligevel under på et lidt mangelfuldt udkast, som FOA ikke kunne acceptere. Vi endte altså med to overenskomster med forskellig ordlyd og referencer for samme område. Fremtiden vil vise, om det får nogen praktisk betydning. 16 procent dårligere For tjenestemandsaftalerne har der været flere problemer, som efterhånden er ryddet af vejen. Tilbage står en diskussion om pensionsbestemmelserne efter at den pligtige afgangsalder på 65 år er bortfaldet. I den gamle aftale blev pensionen ved afgang som 65-årig beregnet, som hvis man var blevet til 70 år. Dvs. man fik tilskrevet 5 år ekstra. Den bestemmelse er naturligvis stadig i kraft, men betyder i arbejdsgivernes optik, at man ikke optjener ekstra pension fra man er 65 til 70 år. Det betyder reelt, at tjenestemænd over 65 år lønnes 16 procent dårligere end deres 24

25 kolleger. Det er naturligvis uacceptabelt. Vi insisterer på, at pensionsoptjeningen fortsætter i hele tjenestetiden og at de goder, vi tidligere har aftalt og betalt for, naturligvis fastholdes. Hvis det ikke er tilfældet, må vi anbefale kollegerne at stoppe som 65 årige og så søge ansættelse som overenskomstansatte for at få deres pension i de sidste 5 år. Det private område Vi overvejer, om vi skal rejse en grænsesag mod 3F vedrørende Arriva, idet der dels er en gammel grænseaftale og dels en voldgiftafgørelse, der arbejder med en opdeling mellem 3F og FOA baseret på kommunegrænsen. I det hele taget er vores overenskomst med Arriva i København under pres på alle fronter. 3F har rejst en sag om, at deres tillægsoverenskomst skal gælde på Ryvang, der hidtil har været rent FOA anlæg. Vores overenskomst med Arriva dækker nye driftsområder i København. Da Arriva i januar 2009 tog et nyt anlæg i brug på Amager, forventede vi, at arbejdet blev udført på FOAs overenskomst. Arriva valgte at lade 3F overenskomsten være gældende og FOA har rejst en sag mod Arriva. Den finder forhåbentlig sin afgørelse først i efteråret. Arriva har som konsekvens af den uro, det giver, når 3F trænger ind på FOAs område, valgt at opsige hele FOAs overenskomst til udløb i marts Arriva forventer at kunne opsige og udtræde af overenskomsten ved simpel opsigelse, mens FOA og LO mener, det kun kan ske ved at konflikte sig ud. Der verserer en sag i arbejdsretten om det spørgsmål, der skal behandles til september. 25

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2004 - Januar 2005 Nr. 12/1-2004/2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Farvel og goddag 16 Den politiske satsning er afgørende for medlemmernes

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere