Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen, Tømrer N. Frandsen, Maler Chr. Petersen, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, Arbmd. Laurits J. Larsen, Købmd. Hans Andersen, Tømrer Odin Houkohl, Fisker Chr. Petersen, Boghandler P. Helms, Bager J. Hansen og Murer August Petersen. Suppleanter: Vognmand Lars Petersen, Fyrbøder Laurits Carlsen, Fru Ingeborg Ring, Fru Stationsforstander Petersen, Maler L. Bladsen Larsen, Slagter H. C. Larsen og Fiskehandler Viggo Hansen. Omtale 7/4 (fuldt gengivet) Et læst Værk. Vi ved ikke, om det er sunget for Købmand Rodians Vigge, at han skulde blive Forfatter. Men i hvert Fald ved vi, at hverken Fru Thit Jensen, Brandes, Harald Bergsted eller nogen anden nulevende eller afdød Skribent kan gøre ham Rangen stridig som den mest læste Forfatter i Nykøbing, hvad man i disse Dage kan saa en klar Forestilling om, naar man besøger Kommunekontorets Udvalgsværelse, og ser den Iver, med hvilken Byens Borgere i Flokkevis stimler sammen om Hr. Rodians fremlagte Værk alias Skattelisten. Vel sandt, Hr. Rodians Produkt ligger til gratis Beskuelse, men naar man ser den Trængsel, der hersker i Værelset, er der ingen Tvivl om, at der kunde skaffes mange Købere til denne Bog. For Resten en Tanke til Overvejelse. Hvad er det saa, Folk ser? Ja, ret mange er der næppe, uden at der møder dem en eller anden Overraskelse, og mangfoldige er de Udbrud af Forbauselse, som Dag efter Dag lyder ud fra Lokalet. Og megen Diskussion føres om, hvorvidt dette eller hint nu ogsaa kan hænge rigtig sammen. Var man i tidligere Aar faldet i Forbauselse over, hvor meget enkelte ærede Borgere skulde betale i Skat, saa forbauses man til Gengæld i Aar over, hvor lidt nogle kan slippe med, og naar der findes en og anden, som synes særlig let sluppen, anstilles adskillige Betragtninger over sligt et Fænomen, thi Kulissen er lukket, bag den kan ingen kigge. Ganske vist har en æret Kollega ved at se Skattelisten, fundet ud af, at netop i Aar er det pinende, at der skal betales Ekstraskat for det foregaaende Aar, men til hans Undskyldning tjener, at hans Livs store Maal er, at Kartago (d.v.s. Ekstraskatten) skal ødelægges. For det store Flertal af dem, der læser Hr. Rodians og Konsorters Debutbog, er der vist næppe nogen Tvivl om, at bemeldte Skat netop i Aar kommer Retfærdigheden saa nær som en Skat overhovedet kan komme. Omtale 12/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags ordinært Møde, hvor Dagsordenens 15 Punkter blev ekspederet i Løbet af lige saa mange Minutter. Det var ganske vist ogsaa hovedsagelig Efterretningssager, hvilket naturligvis var den væsentlige Aarsag til, at det Fyrværkeristof, der har gnistret gennem Salen ved de senere Møder denne Gang blev sparet. Fra Ministeriet forelaa Neddelelse om, at Murer Falkenberg Johansen og Maskinpudser L. A. Jensen var bevilget det lovmæssige Statstilskud til Opførelse af Boliger mod at Kommunen paatager sig Kautionsforpligtelsen overfor Staten. Købmand M. Lauritsen fik paa sædvanlige Betingelser Tilladelse til at nedlægge en Benzintank med Opstander ud for hans Forretning. Købmand Carl Jensen og Co. Meddelte, at de ikke ønskede at føre Brug af den Tilladelse til Tankanbringelse, som de fik i forrige Møde. En af Kommunekontoret udarbejdet Paaligning af Brændevinsafgiften for det kommende Aar fik Byraadets Sanktion. Afgiften varierede fra 10 til 200 Kr. og vil i alt indbringe ca Kr. Murermester F. S. Hansen fik Tilladelse til at belægge et Hus med Tagpap, som han har under Opførelse ved Skibshandelen paa Havnen. Omtale 12/4 (fuldt gengivet) Jernbaneoverskæringen ved Grønnehavestræde. Projektet om Anbringelse af en Sikring af Passagen over Jernbanesporene i Grønnehavestræde dukker med visse Mellemrum frem i Horisonten. Fra alle Sider erkendes at de forhaandenværende Forhold, hvor denne Skæring henligger fuldstændig blottet for Sikringsforanstaltninger, er uheldige. Men om man nogensinde naar til en Ændring er vist tvivlsomt, i hvert Fald saa længe der ikke er sket en Ulykke. Den mest nærliggende Plan med Anbringelse af Bomme er for lang Tid siden bleven blankt afvist af Banens Direktion, og denne har i Stedet udtalt sig for en Luftbro over Banen. En saadan Bro med Trapper og Tilbehør vilde imidlertid blive saa upraktisk som vel mulig paa dette Sted, og en

2 Bro med Opfyldning vil blive en meget kostbar Historie. Da det nye Byraad traadte til overvejede man en saadan Brobygning, men paa Grund af den store Udgift vedtoges det at rette en Forespørgsel til Justitsministeriet, om Staten ikke, at Hensyn til Sindssygehospitalet, var saa stærkt interesseret i Sagens Løsning, at den vilde give et klækkeligt Bidrag. Efter at Ministeriet nu i et Aar har tygget paa Sagen har det nu afgivet det Svar, at fra den Side kan ingen pekuniær Støtte forventes. Hermed er antagelig Spørgsmaalet atter skudt ud i en uvis Fremtid. Omtale 15/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Tennisklub afholdt Generalforsamling forleden Aften. Formanden, Dommerfuldmægtig Fog, aflagde Beretning og oplyste herunder, at Foreningen nu er indmeldt i Sjællands Lawn-Tennis Union smt at Slutkampen indenfor denne agtes afholdt i Ringsted d. 2. Juli. Kassereren, Fru Dyrlæge Vinding, fremlagde Regnskabet, som godkendtes. Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes Fru Vinding og nyvalgtes Overlærer Schlander i Steder for Fru Installatør Olsen, som ikke ønskede Genvalg. Det vedtoges at afholde den hjemlige Turnering i Juni Maaned. Tennisbanen undergaar f. T. en Hovedreparation, og naar denne er tilendebragt, venter man at kunne begynde Sæsonen. Efter Generalforsamlingen samledes man til fælles Kaffebord, hvorefter nogle af Medlemmerne demonstrerede Bord-Tennisspil (Ping-Pong). Omtale 26/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags. Fraregnet den andetsteds omtalte konservative Aktion var det udelukkende Smaasager, der var paa Dagsordenen. Indenrigsministeriet henledte Opmærksomheden paa, at det for at godkende Mageskiftet med Amtsraadet med de smaa Jordstykker ved Billesvej maatte efter Forlangende af Justitsministeriet fordre, at Cementplankeværket mellem Arresthusets Grund og Billesvej forhøjes fra 2 til 3 Meter. Forlangendet var noget umotiveret, eftersom det sammenhængende Hegn mod Vest kun bestaar af en Ligusthæk, som enhver kan krybe over eller under, som de finder for godt. Sammen med Raadhusbestyrelsen vedtoges det at gøre Ministeriet opmærksom paa, at det ikke var en Mur om Fængselsgaarden Talen var om, men kun et almindeligt Havehegn. - Amtsraadet meddelte, at der var planlagt en Hovedistandsættelse af Raadhuset. Den var anslaaet til at koste 15,200 Kr., heraf gaar alene 4250 Kr. til en haardt tiltrængt Reparation af Byraadssalen. - Tømrermester Laur. Nielsen søgte om Tilladelse for et hos ham værende Wienerbarn til at søge Kommuneskolen. Nægtedes. - Derimod fik Forvalter Nielsen Tilladelse til, at et Barn vedblivende søger Skolen ud over den skolepligtige Alder. Overpostbud G. A. Petersen fik Tilladelse til at belægge et nyt Udhus med Tagpap.

3 Omtale 28/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Toldforvalter G. J. L. Knoph, Nykbing, er udnævnt til Ridder af Dannebrog. - Vejrudsigt: Sydlige og sydvestlige Vinde, noget under normal Varme, enkelte Steder Regnbyger. Omtale 2/5 (fuldt gengivet) Arbejdernes Demonstration i Nykøbing. I Henhold til Traditionen samledes Arbejderorganisationernes Bannere i Gaar paa Vesterbro, hvorfra de med Musik i Spidsen drog gennem Byen og til Grønnehave Skov. Imponerende var Toget ikke, men Vejret var jo heller ingenlunde indbydende til Friluftsdemonstration, hvilket vel nok havde sin væsentlige Del af Skylden for, at Processionen kun talte ca. 150 Mennesker. Ved Pavillonen i Grønnehave gjordews Holdt, og her kom yderligere ca. 100 Mennesker til. De officielle Talere holdtes af Redaktør Karl Petersen, der talte for Socialismen og manede Arbejderne til ubrødelig Sammenhold. Redaktør Meldgaard, Slagelse, talte for Lovfæstelse af 8 Timers Dagen og sluttede med et Leve herfor. Begge Talere lønnedes med Hurraraab. Som Formand for Fællesorganisationen oplæste Gasværksarbejder Chr. Sørensen den udsendte Resolution, der enstemmig vedtoges. Uden for Programmet tog Formanden for Murernes Fagforening, P. Petersen, Ordet og talte nogle revsende Ord til Arbejderne, fordi de havde været saa Efterladende til at stille op i Processionens Geledder. Omtale 5/5 (fuldt gengivet) Skiftedagssøndagen. Paa Søndag holder Butikkerne i Nykøbing aabent om Eftermiddagen fra Kl. 4, i Haab om, at det skal lykkes at faa Revance for første Majdagen, hvor Vejret jo hindrede det store Besøg. Omtale 10/5 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags et Møde med omtrent udelukkende Efterretningssager paa Dagsordenen, hvorfor ogsaa det hele blev ekspederet i Løbet af nogle faa Minutter. En Del Udstykningsapprobationer fra Grønnehave Møllegaard fik Raadets Anbefaling paa Betingelse af, at der paa hvert enkelt Skøde bliver paaført, at Ejerne selv maa sørge for Vej- og Kloakanlæg forinden Parcellen bebygges. Arbmd. Lars Jensen, Lindeallé, fik Tilladelse til at belægge et Halvtagshus med Pap, og Byraadet bifaldt, at Plejer L. P. Jensen, Sindssygehospitalet, indtræder som Medlem af Byggeforeningen Fremtiden i Stedet for Forretningsfører Gm. Nielsen. Omtalte 10/5 (fuldt gengivet) Ny Dyrskueplads. Da den tidligere Dyrskueplads ved Nykøbing nu er tildels bebygget, havde Landbrugsforeningen i Aar tænkt at holde Skuet paa Kongeengen ved Grønnehave Skov. Ved et Møde, som Ordningsudvalget i Gaar holdt, er denne Plan imidlertid opgivet, og Skuet vil derfor blive afholdt paa Nordgaardens Mark nordvest for Gaarden. Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags Aftes. J. Meyer var fraværende. Den eneste Sag, der gav Anledning til nogen Debat, var B. Iversens Andragende om Bevilling til at drive Beværtning i Café du West. Bevillingsnævnet havde indstillet, at Anbefalingen nægtedes under Henvisning til, at der endnu er flere Beværtninger i Byen end Vedtægten i Henhold til Befolkningstallet tillader. Borgmesteren gav en længere Redegørelse for hele Café de West s Saga og de Grunde, der havde bevæget

4 Bevillingsnævnet til at stille sig afvisende. Personlig kunde han dog gaa med til at følge en Henstilling fra Afholdsforeningen om, at der gaves Iversen en tidsbegrænset Bevilling i Henhold til Beværterlovens 21 paa Betingelse af, at Ansøgeren skaffede to andre Bevillinger nedlagt og at der gaves ham et Aars Respit til at fremskaffe disse. M. Olsen: Der er ingen Grund til at fravige Vedtægtens Bestemmelse saa meget mere, som det ikke er Ejendommens Ejer, der vil udnytte Bevillingen. Johs. Olsen: Dette gør ingen Forskel. Men vi maa gøre os klart, at nægter vi Bevillingen, falder Ejendommens Værdi til Halvdelen, og et saadant Tab bør vi ikke tilføje Ejeren. Det taler ogsaa til Gunst for Bevillingen, at der er opført et Forsamlingslokale, som der er stor Trang til i Byen. M. Olsen: Vi skal heller ikke bidrage til, at Folk faar Adgang til en særlig Profit, og selv om vi nægter Bevillingen, idet Ejeren intet økonomisk Tab. Ejendommen staar nemlig ikke ham i en højere Pris, end hvad han godt kan faa for den til anden Anvendelse. Iversen: Beliggenheden er god for Restauration og der er Trang for Pensionatsvirksomhed. Af disse Grunde kan jeg anbefale den af Borgmesteren anviste Udvej. Kragh vilde absolut stemme mod Bevillingen. Jacob Jensen: For mig er det ikke noget Kabinetsspørgsmaal, men da Bevillingsnævnet ikke har haft Lejlighed til at udtale sig om den af Borgmesteren anviste Udvej, foreslaar jeg, at Sagen vises tilbage til Nævnet. Dette Forslag vedtoges enstemmig, hvorefter Sagen udsattes. En anden Sag om Erhvervelse af Bevilling, nemlig fra Laulund om at drive Sommerrestauration i Kommunens Badeanstalt ved Nordstrand gik mere glat, idet den enstemmig anbefaledes. Torvehandelen skal kaldes til Live. I Byradets Møde forelaa en Anmodning fra Handelsforeningen om at forsøge at puste nyt Liv i den henslumrende Torvehandel i Nykøbing en Gang ugentlig. Tanken fandt varm Tilslutning fra alle Partiers Side, om end der kom nogen Skepsis til Orde; men man var enig om, at Forsøget burde gøres, og det overdroges Handelsforeningens Bestyrelse paa Byraadets Vegne at foretage, hvad der i saa Henseende skønnedes fornødent. Huslejenævnet bibeholdes. I Byraadets Nøde forleden vedtages det at bibeholde Huslejenævnet endnu et Aar. Beslutningen herom blev enstemmig med 8 St. Dog undlod Jacob Jensen og M. Olsen at stemme. Engmosestien godkendt. Som det vil erindres, affødte Byraadets Beslutning om at flytte Stien fra Engmose til Nykøbing over til Gartner Hoelsgaards Ejendom en Protestskrivelse fra Beboerne i Engmose, og da Byraadets fastholdt Flytningen, indgik Klagerne med en Bemærkning til Ministeriet. Herfra foreligger nu Afgørelse, hvorefter Byraadets Beslutning skal ved Magt at stande. Lærerkaldelse. Til det ledige Timelærerembede i Nykøbing har Skolekommissionen kaldet Lærer Sembach, Vikar i Embedet, der af Byraad og Skolekommission var indstillet som Nr. 1. Den nye Havn fuldt belagt. Der er fuldt optaget i disse Dage ved den nye Havns Kajer, idet der ligger 2 3 mastede Skonnerter. Den ene med Gaskul til Gasværket, den anden med Maj til Kbmd. Viggo Petersen og endelig ligger der en Damper med Skærver til Odsherredsbanen.

5

6 Omtale 6/6 (fuldt gengivet) Torvehandel. Ifølge det kommunale Torveudvalgs Bekendtgørelse opstaar i Morgen Torvehandelen i Nykøbing som en forynget Fugt Føniks af sin Aske, og lad os haabe, at Opstandelsen maa blive til Gavn og Glæde for saavel Køber som Sælger. Det lader sig jo ikke nægte, at til Trods for Nykøbings Lidenhed og noget landlige Karakter, er der dog adskillige af Landbrugets Produktionsvarer, som er ret vanskelige af bekomme. Det gælder Frugt og Grønsager; det gælder Fjerkræ, en Vare, som, saa vidt vi ved, end ikke forhandles her i Byen, og mangfoldige andre Ting. Sidst da Torvehandelen paa det daværende Byraads Initiativ blev livet op, blomstrede den kraftigt indtil Krigsblokaden kom og lagde sin hæmmende Haand derpaa. Men skal Torvehandelen faa nogen Betydning, og det forekommer os, at der i hvert Fald i Sommermaanederne er Mulighed derfor, er det en absolut Betingelse, at Husmødrene ogsaa ulejliger sig ned paa Torvet og gør deres Indkøb der, thi med deres mere eller mindre flittige Fremmøde staar eller falder Torvehandelen. Det siger jo sig selv, at Landboerne tager ikke hertil med deres Varer, med mindre de mødes af Købelyst; men er denne til Stede i tilstrækkelig Grad, er der heller ingen Tvivl om, at Sælgerne nok skal finde Vej herind, idet de her altid vil kunne paaregne en betydelig højere Pris for deres Varer end de kan udbringe dem til fra hjemmet, og saa er der endda den Mulighed, at Konsumenterne kan slippe noget billigere. Lad os derfor haabe, at Producent og Konsument hver Onsdag vil sætte hinanden Stævne paa Nykøbing Torv. Omtale 7/6 (fuldt gengivet) Dyrskuet i Nykøbing. Ved Dyrskuet i Nykøbing vil der blive fremstillet Dyr fra saa godt som alle Amtets Egene. Til Udvalget er der sket Anmeldelse af Dyr fra samtlige Stationer paa Odsherredsbanen med Undtagelse af Højby og Asminderup, der ligger saa nær inde mod Nykøbing, at Banetrafik er overflødig. Udenfor Odsherredsbanen vil der blive læsset Udstillingsdyr paa følgende Stationer: Holbæk, Tølløse, Kalundborg, Jerslev, Mørkøv og Værslev, og disse vil blive befordret frem og tilbage med Ekstratog. Ar man venter sig noget stort af Dyrskuet i Nykøbing bevises af, at til den lettere Underholdning paa Festpladsen, hvor Gøgl og Merskab florere, har henved 70 Kunstnere anmodet om Stadeplads. Det siger sig selv, at til en saadan Vrimmel kunde der ikke skaffes Stader, hvorfor det specielle Udvalg, hvorunder den Slags Ting sorterer, har maattet vælge og vrage. Men under alle Omstændigheder bliver der et righoldigt Sortiment, endog saa righoldigt, at Festpladsen i Skoven bliver altfor lille, hvorfor man har sikret sig Plads paa Kongeengens Fodblodbane, der er stillet til Raadighed, og hvor der disse Dage vil blive opført en hel lille Teltby. Her vil Professor Labri og Konsorter drive deres undrende Spil.

7 Omtale 12/6 (fuldt gengivet) Koncerten i Nykøbing i Aftes var godt besøgt og det mødte Publikum var overordentlig begejstret for Kapelmusikus P. Møllers fortrinlige Musik, under hvilken han udviste en stor Fuldkommenhed i Tekniken. Ligeledes tog den unge Frk. Møller Publikum med Storm for sine ypperlige Sangpræstationer. Alt i alt var Aftenen en Kunstnydelse, som Nykøbingenserne vil leve længe i Erindringen om.

8 Omtale 30/6 (fuldt gengivet) Den nye Sygebil. Amtets Røde Kors-Bil er nu ankommet til Nykøbing, hvor den er stationeret hos Chauffør Jens Larsen. Bilen, der er monteret med Tæpper og Baarer, er leveret af Automobilforhandler Weinreich, Snertinge. Omtale 30/6 (fuldt gengivet) Som i Frode Fredegods Dage. Kriminalretten i Nykøbing er for Tiden arbejdsløs. Der findes ikke nogen Kriminalsag verserende. I Arresten findes ikke en eneste Arrestant, og Arrestforvareren er derfor taget paa Ferierejse. Ja, vi ønsker ikke ondt over vore Medmennesker, men dog kan vi ikke tilbageholde et inderligt Ønske om, at den Mand maa vorde arbejdsløs Resten af sine Dage.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/1 (fuldt gengivet) Fhv. Skatteopkræver Jordening død. Atter i Lørdags har Døden indhentet en af Nykøbing kendte Borgere, nemlig fhv. Skatteopkræver Edv. Jordening, Den Afdøde, der blev 76 Aar

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere