Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen, Tømrer N. Frandsen, Maler Chr. Petersen, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, Arbmd. Laurits J. Larsen, Købmd. Hans Andersen, Tømrer Odin Houkohl, Fisker Chr. Petersen, Boghandler P. Helms, Bager J. Hansen og Murer August Petersen. Suppleanter: Vognmand Lars Petersen, Fyrbøder Laurits Carlsen, Fru Ingeborg Ring, Fru Stationsforstander Petersen, Maler L. Bladsen Larsen, Slagter H. C. Larsen og Fiskehandler Viggo Hansen. Omtale 7/4 (fuldt gengivet) Et læst Værk. Vi ved ikke, om det er sunget for Købmand Rodians Vigge, at han skulde blive Forfatter. Men i hvert Fald ved vi, at hverken Fru Thit Jensen, Brandes, Harald Bergsted eller nogen anden nulevende eller afdød Skribent kan gøre ham Rangen stridig som den mest læste Forfatter i Nykøbing, hvad man i disse Dage kan saa en klar Forestilling om, naar man besøger Kommunekontorets Udvalgsværelse, og ser den Iver, med hvilken Byens Borgere i Flokkevis stimler sammen om Hr. Rodians fremlagte Værk alias Skattelisten. Vel sandt, Hr. Rodians Produkt ligger til gratis Beskuelse, men naar man ser den Trængsel, der hersker i Værelset, er der ingen Tvivl om, at der kunde skaffes mange Købere til denne Bog. For Resten en Tanke til Overvejelse. Hvad er det saa, Folk ser? Ja, ret mange er der næppe, uden at der møder dem en eller anden Overraskelse, og mangfoldige er de Udbrud af Forbauselse, som Dag efter Dag lyder ud fra Lokalet. Og megen Diskussion føres om, hvorvidt dette eller hint nu ogsaa kan hænge rigtig sammen. Var man i tidligere Aar faldet i Forbauselse over, hvor meget enkelte ærede Borgere skulde betale i Skat, saa forbauses man til Gengæld i Aar over, hvor lidt nogle kan slippe med, og naar der findes en og anden, som synes særlig let sluppen, anstilles adskillige Betragtninger over sligt et Fænomen, thi Kulissen er lukket, bag den kan ingen kigge. Ganske vist har en æret Kollega ved at se Skattelisten, fundet ud af, at netop i Aar er det pinende, at der skal betales Ekstraskat for det foregaaende Aar, men til hans Undskyldning tjener, at hans Livs store Maal er, at Kartago (d.v.s. Ekstraskatten) skal ødelægges. For det store Flertal af dem, der læser Hr. Rodians og Konsorters Debutbog, er der vist næppe nogen Tvivl om, at bemeldte Skat netop i Aar kommer Retfærdigheden saa nær som en Skat overhovedet kan komme. Omtale 12/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags ordinært Møde, hvor Dagsordenens 15 Punkter blev ekspederet i Løbet af lige saa mange Minutter. Det var ganske vist ogsaa hovedsagelig Efterretningssager, hvilket naturligvis var den væsentlige Aarsag til, at det Fyrværkeristof, der har gnistret gennem Salen ved de senere Møder denne Gang blev sparet. Fra Ministeriet forelaa Neddelelse om, at Murer Falkenberg Johansen og Maskinpudser L. A. Jensen var bevilget det lovmæssige Statstilskud til Opførelse af Boliger mod at Kommunen paatager sig Kautionsforpligtelsen overfor Staten. Købmand M. Lauritsen fik paa sædvanlige Betingelser Tilladelse til at nedlægge en Benzintank med Opstander ud for hans Forretning. Købmand Carl Jensen og Co. Meddelte, at de ikke ønskede at føre Brug af den Tilladelse til Tankanbringelse, som de fik i forrige Møde. En af Kommunekontoret udarbejdet Paaligning af Brændevinsafgiften for det kommende Aar fik Byraadets Sanktion. Afgiften varierede fra 10 til 200 Kr. og vil i alt indbringe ca Kr. Murermester F. S. Hansen fik Tilladelse til at belægge et Hus med Tagpap, som han har under Opførelse ved Skibshandelen paa Havnen. Omtale 12/4 (fuldt gengivet) Jernbaneoverskæringen ved Grønnehavestræde. Projektet om Anbringelse af en Sikring af Passagen over Jernbanesporene i Grønnehavestræde dukker med visse Mellemrum frem i Horisonten. Fra alle Sider erkendes at de forhaandenværende Forhold, hvor denne Skæring henligger fuldstændig blottet for Sikringsforanstaltninger, er uheldige. Men om man nogensinde naar til en Ændring er vist tvivlsomt, i hvert Fald saa længe der ikke er sket en Ulykke. Den mest nærliggende Plan med Anbringelse af Bomme er for lang Tid siden bleven blankt afvist af Banens Direktion, og denne har i Stedet udtalt sig for en Luftbro over Banen. En saadan Bro med Trapper og Tilbehør vilde imidlertid blive saa upraktisk som vel mulig paa dette Sted, og en

2 Bro med Opfyldning vil blive en meget kostbar Historie. Da det nye Byraad traadte til overvejede man en saadan Brobygning, men paa Grund af den store Udgift vedtoges det at rette en Forespørgsel til Justitsministeriet, om Staten ikke, at Hensyn til Sindssygehospitalet, var saa stærkt interesseret i Sagens Løsning, at den vilde give et klækkeligt Bidrag. Efter at Ministeriet nu i et Aar har tygget paa Sagen har det nu afgivet det Svar, at fra den Side kan ingen pekuniær Støtte forventes. Hermed er antagelig Spørgsmaalet atter skudt ud i en uvis Fremtid. Omtale 15/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Tennisklub afholdt Generalforsamling forleden Aften. Formanden, Dommerfuldmægtig Fog, aflagde Beretning og oplyste herunder, at Foreningen nu er indmeldt i Sjællands Lawn-Tennis Union smt at Slutkampen indenfor denne agtes afholdt i Ringsted d. 2. Juli. Kassereren, Fru Dyrlæge Vinding, fremlagde Regnskabet, som godkendtes. Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes Fru Vinding og nyvalgtes Overlærer Schlander i Steder for Fru Installatør Olsen, som ikke ønskede Genvalg. Det vedtoges at afholde den hjemlige Turnering i Juni Maaned. Tennisbanen undergaar f. T. en Hovedreparation, og naar denne er tilendebragt, venter man at kunne begynde Sæsonen. Efter Generalforsamlingen samledes man til fælles Kaffebord, hvorefter nogle af Medlemmerne demonstrerede Bord-Tennisspil (Ping-Pong). Omtale 26/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags. Fraregnet den andetsteds omtalte konservative Aktion var det udelukkende Smaasager, der var paa Dagsordenen. Indenrigsministeriet henledte Opmærksomheden paa, at det for at godkende Mageskiftet med Amtsraadet med de smaa Jordstykker ved Billesvej maatte efter Forlangende af Justitsministeriet fordre, at Cementplankeværket mellem Arresthusets Grund og Billesvej forhøjes fra 2 til 3 Meter. Forlangendet var noget umotiveret, eftersom det sammenhængende Hegn mod Vest kun bestaar af en Ligusthæk, som enhver kan krybe over eller under, som de finder for godt. Sammen med Raadhusbestyrelsen vedtoges det at gøre Ministeriet opmærksom paa, at det ikke var en Mur om Fængselsgaarden Talen var om, men kun et almindeligt Havehegn. - Amtsraadet meddelte, at der var planlagt en Hovedistandsættelse af Raadhuset. Den var anslaaet til at koste 15,200 Kr., heraf gaar alene 4250 Kr. til en haardt tiltrængt Reparation af Byraadssalen. - Tømrermester Laur. Nielsen søgte om Tilladelse for et hos ham værende Wienerbarn til at søge Kommuneskolen. Nægtedes. - Derimod fik Forvalter Nielsen Tilladelse til, at et Barn vedblivende søger Skolen ud over den skolepligtige Alder. Overpostbud G. A. Petersen fik Tilladelse til at belægge et nyt Udhus med Tagpap.

3 Omtale 28/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Toldforvalter G. J. L. Knoph, Nykbing, er udnævnt til Ridder af Dannebrog. - Vejrudsigt: Sydlige og sydvestlige Vinde, noget under normal Varme, enkelte Steder Regnbyger. Omtale 2/5 (fuldt gengivet) Arbejdernes Demonstration i Nykøbing. I Henhold til Traditionen samledes Arbejderorganisationernes Bannere i Gaar paa Vesterbro, hvorfra de med Musik i Spidsen drog gennem Byen og til Grønnehave Skov. Imponerende var Toget ikke, men Vejret var jo heller ingenlunde indbydende til Friluftsdemonstration, hvilket vel nok havde sin væsentlige Del af Skylden for, at Processionen kun talte ca. 150 Mennesker. Ved Pavillonen i Grønnehave gjordews Holdt, og her kom yderligere ca. 100 Mennesker til. De officielle Talere holdtes af Redaktør Karl Petersen, der talte for Socialismen og manede Arbejderne til ubrødelig Sammenhold. Redaktør Meldgaard, Slagelse, talte for Lovfæstelse af 8 Timers Dagen og sluttede med et Leve herfor. Begge Talere lønnedes med Hurraraab. Som Formand for Fællesorganisationen oplæste Gasværksarbejder Chr. Sørensen den udsendte Resolution, der enstemmig vedtoges. Uden for Programmet tog Formanden for Murernes Fagforening, P. Petersen, Ordet og talte nogle revsende Ord til Arbejderne, fordi de havde været saa Efterladende til at stille op i Processionens Geledder. Omtale 5/5 (fuldt gengivet) Skiftedagssøndagen. Paa Søndag holder Butikkerne i Nykøbing aabent om Eftermiddagen fra Kl. 4, i Haab om, at det skal lykkes at faa Revance for første Majdagen, hvor Vejret jo hindrede det store Besøg. Omtale 10/5 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags et Møde med omtrent udelukkende Efterretningssager paa Dagsordenen, hvorfor ogsaa det hele blev ekspederet i Løbet af nogle faa Minutter. En Del Udstykningsapprobationer fra Grønnehave Møllegaard fik Raadets Anbefaling paa Betingelse af, at der paa hvert enkelt Skøde bliver paaført, at Ejerne selv maa sørge for Vej- og Kloakanlæg forinden Parcellen bebygges. Arbmd. Lars Jensen, Lindeallé, fik Tilladelse til at belægge et Halvtagshus med Pap, og Byraadet bifaldt, at Plejer L. P. Jensen, Sindssygehospitalet, indtræder som Medlem af Byggeforeningen Fremtiden i Stedet for Forretningsfører Gm. Nielsen. Omtalte 10/5 (fuldt gengivet) Ny Dyrskueplads. Da den tidligere Dyrskueplads ved Nykøbing nu er tildels bebygget, havde Landbrugsforeningen i Aar tænkt at holde Skuet paa Kongeengen ved Grønnehave Skov. Ved et Møde, som Ordningsudvalget i Gaar holdt, er denne Plan imidlertid opgivet, og Skuet vil derfor blive afholdt paa Nordgaardens Mark nordvest for Gaarden. Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags Aftes. J. Meyer var fraværende. Den eneste Sag, der gav Anledning til nogen Debat, var B. Iversens Andragende om Bevilling til at drive Beværtning i Café du West. Bevillingsnævnet havde indstillet, at Anbefalingen nægtedes under Henvisning til, at der endnu er flere Beværtninger i Byen end Vedtægten i Henhold til Befolkningstallet tillader. Borgmesteren gav en længere Redegørelse for hele Café de West s Saga og de Grunde, der havde bevæget

4 Bevillingsnævnet til at stille sig afvisende. Personlig kunde han dog gaa med til at følge en Henstilling fra Afholdsforeningen om, at der gaves Iversen en tidsbegrænset Bevilling i Henhold til Beværterlovens 21 paa Betingelse af, at Ansøgeren skaffede to andre Bevillinger nedlagt og at der gaves ham et Aars Respit til at fremskaffe disse. M. Olsen: Der er ingen Grund til at fravige Vedtægtens Bestemmelse saa meget mere, som det ikke er Ejendommens Ejer, der vil udnytte Bevillingen. Johs. Olsen: Dette gør ingen Forskel. Men vi maa gøre os klart, at nægter vi Bevillingen, falder Ejendommens Værdi til Halvdelen, og et saadant Tab bør vi ikke tilføje Ejeren. Det taler ogsaa til Gunst for Bevillingen, at der er opført et Forsamlingslokale, som der er stor Trang til i Byen. M. Olsen: Vi skal heller ikke bidrage til, at Folk faar Adgang til en særlig Profit, og selv om vi nægter Bevillingen, idet Ejeren intet økonomisk Tab. Ejendommen staar nemlig ikke ham i en højere Pris, end hvad han godt kan faa for den til anden Anvendelse. Iversen: Beliggenheden er god for Restauration og der er Trang for Pensionatsvirksomhed. Af disse Grunde kan jeg anbefale den af Borgmesteren anviste Udvej. Kragh vilde absolut stemme mod Bevillingen. Jacob Jensen: For mig er det ikke noget Kabinetsspørgsmaal, men da Bevillingsnævnet ikke har haft Lejlighed til at udtale sig om den af Borgmesteren anviste Udvej, foreslaar jeg, at Sagen vises tilbage til Nævnet. Dette Forslag vedtoges enstemmig, hvorefter Sagen udsattes. En anden Sag om Erhvervelse af Bevilling, nemlig fra Laulund om at drive Sommerrestauration i Kommunens Badeanstalt ved Nordstrand gik mere glat, idet den enstemmig anbefaledes. Torvehandelen skal kaldes til Live. I Byradets Møde forelaa en Anmodning fra Handelsforeningen om at forsøge at puste nyt Liv i den henslumrende Torvehandel i Nykøbing en Gang ugentlig. Tanken fandt varm Tilslutning fra alle Partiers Side, om end der kom nogen Skepsis til Orde; men man var enig om, at Forsøget burde gøres, og det overdroges Handelsforeningens Bestyrelse paa Byraadets Vegne at foretage, hvad der i saa Henseende skønnedes fornødent. Huslejenævnet bibeholdes. I Byraadets Nøde forleden vedtages det at bibeholde Huslejenævnet endnu et Aar. Beslutningen herom blev enstemmig med 8 St. Dog undlod Jacob Jensen og M. Olsen at stemme. Engmosestien godkendt. Som det vil erindres, affødte Byraadets Beslutning om at flytte Stien fra Engmose til Nykøbing over til Gartner Hoelsgaards Ejendom en Protestskrivelse fra Beboerne i Engmose, og da Byraadets fastholdt Flytningen, indgik Klagerne med en Bemærkning til Ministeriet. Herfra foreligger nu Afgørelse, hvorefter Byraadets Beslutning skal ved Magt at stande. Lærerkaldelse. Til det ledige Timelærerembede i Nykøbing har Skolekommissionen kaldet Lærer Sembach, Vikar i Embedet, der af Byraad og Skolekommission var indstillet som Nr. 1. Den nye Havn fuldt belagt. Der er fuldt optaget i disse Dage ved den nye Havns Kajer, idet der ligger 2 3 mastede Skonnerter. Den ene med Gaskul til Gasværket, den anden med Maj til Kbmd. Viggo Petersen og endelig ligger der en Damper med Skærver til Odsherredsbanen.

5

6 Omtale 6/6 (fuldt gengivet) Torvehandel. Ifølge det kommunale Torveudvalgs Bekendtgørelse opstaar i Morgen Torvehandelen i Nykøbing som en forynget Fugt Føniks af sin Aske, og lad os haabe, at Opstandelsen maa blive til Gavn og Glæde for saavel Køber som Sælger. Det lader sig jo ikke nægte, at til Trods for Nykøbings Lidenhed og noget landlige Karakter, er der dog adskillige af Landbrugets Produktionsvarer, som er ret vanskelige af bekomme. Det gælder Frugt og Grønsager; det gælder Fjerkræ, en Vare, som, saa vidt vi ved, end ikke forhandles her i Byen, og mangfoldige andre Ting. Sidst da Torvehandelen paa det daværende Byraads Initiativ blev livet op, blomstrede den kraftigt indtil Krigsblokaden kom og lagde sin hæmmende Haand derpaa. Men skal Torvehandelen faa nogen Betydning, og det forekommer os, at der i hvert Fald i Sommermaanederne er Mulighed derfor, er det en absolut Betingelse, at Husmødrene ogsaa ulejliger sig ned paa Torvet og gør deres Indkøb der, thi med deres mere eller mindre flittige Fremmøde staar eller falder Torvehandelen. Det siger jo sig selv, at Landboerne tager ikke hertil med deres Varer, med mindre de mødes af Købelyst; men er denne til Stede i tilstrækkelig Grad, er der heller ingen Tvivl om, at Sælgerne nok skal finde Vej herind, idet de her altid vil kunne paaregne en betydelig højere Pris for deres Varer end de kan udbringe dem til fra hjemmet, og saa er der endda den Mulighed, at Konsumenterne kan slippe noget billigere. Lad os derfor haabe, at Producent og Konsument hver Onsdag vil sætte hinanden Stævne paa Nykøbing Torv. Omtale 7/6 (fuldt gengivet) Dyrskuet i Nykøbing. Ved Dyrskuet i Nykøbing vil der blive fremstillet Dyr fra saa godt som alle Amtets Egene. Til Udvalget er der sket Anmeldelse af Dyr fra samtlige Stationer paa Odsherredsbanen med Undtagelse af Højby og Asminderup, der ligger saa nær inde mod Nykøbing, at Banetrafik er overflødig. Udenfor Odsherredsbanen vil der blive læsset Udstillingsdyr paa følgende Stationer: Holbæk, Tølløse, Kalundborg, Jerslev, Mørkøv og Værslev, og disse vil blive befordret frem og tilbage med Ekstratog. Ar man venter sig noget stort af Dyrskuet i Nykøbing bevises af, at til den lettere Underholdning paa Festpladsen, hvor Gøgl og Merskab florere, har henved 70 Kunstnere anmodet om Stadeplads. Det siger sig selv, at til en saadan Vrimmel kunde der ikke skaffes Stader, hvorfor det specielle Udvalg, hvorunder den Slags Ting sorterer, har maattet vælge og vrage. Men under alle Omstændigheder bliver der et righoldigt Sortiment, endog saa righoldigt, at Festpladsen i Skoven bliver altfor lille, hvorfor man har sikret sig Plads paa Kongeengens Fodblodbane, der er stillet til Raadighed, og hvor der disse Dage vil blive opført en hel lille Teltby. Her vil Professor Labri og Konsorter drive deres undrende Spil.

7 Omtale 12/6 (fuldt gengivet) Koncerten i Nykøbing i Aftes var godt besøgt og det mødte Publikum var overordentlig begejstret for Kapelmusikus P. Møllers fortrinlige Musik, under hvilken han udviste en stor Fuldkommenhed i Tekniken. Ligeledes tog den unge Frk. Møller Publikum med Storm for sine ypperlige Sangpræstationer. Alt i alt var Aftenen en Kunstnydelse, som Nykøbingenserne vil leve længe i Erindringen om.

8 Omtale 30/6 (fuldt gengivet) Den nye Sygebil. Amtets Røde Kors-Bil er nu ankommet til Nykøbing, hvor den er stationeret hos Chauffør Jens Larsen. Bilen, der er monteret med Tæpper og Baarer, er leveret af Automobilforhandler Weinreich, Snertinge. Omtale 30/6 (fuldt gengivet) Som i Frode Fredegods Dage. Kriminalretten i Nykøbing er for Tiden arbejdsløs. Der findes ikke nogen Kriminalsag verserende. I Arresten findes ikke en eneste Arrestant, og Arrestforvareren er derfor taget paa Ferierejse. Ja, vi ønsker ikke ondt over vore Medmennesker, men dog kan vi ikke tilbageholde et inderligt Ønske om, at den Mand maa vorde arbejdsløs Resten af sine Dage.

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 I sag 206-2013 KK mod Christian Blohm Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød og evt Realmæglerne Hillerød ved Jan Kristiansen Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Der blev afsagt sålydende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Omtale 11/7 (fuldt gengivet)

Omtale 11/7 (fuldt gengivet) Omtale 3/7 (fuldt gengivet) Da Paulus Nielsen reddede Nykøbingskytternes Ære - Ved Kapskydningen i Høve i Søndags kunde det nær have gaaet galt for Nykøbingskytterne ved Kapskydningen. De stod pludselig

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Omtale 2/7 (fuldt gengivet)

Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad Holdt Møde i Mandags Aftes. Af Dagsordenens 16 Punkter var der kun et Par, der gav Anledning til Meningsudveksling. Vægterne androg om at faa bevilget hver 25

Læs mere