Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen, Tømrer N. Frandsen, Maler Chr. Petersen, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, Arbmd. Laurits J. Larsen, Købmd. Hans Andersen, Tømrer Odin Houkohl, Fisker Chr. Petersen, Boghandler P. Helms, Bager J. Hansen og Murer August Petersen. Suppleanter: Vognmand Lars Petersen, Fyrbøder Laurits Carlsen, Fru Ingeborg Ring, Fru Stationsforstander Petersen, Maler L. Bladsen Larsen, Slagter H. C. Larsen og Fiskehandler Viggo Hansen. Omtale 7/4 (fuldt gengivet) Et læst Værk. Vi ved ikke, om det er sunget for Købmand Rodians Vigge, at han skulde blive Forfatter. Men i hvert Fald ved vi, at hverken Fru Thit Jensen, Brandes, Harald Bergsted eller nogen anden nulevende eller afdød Skribent kan gøre ham Rangen stridig som den mest læste Forfatter i Nykøbing, hvad man i disse Dage kan saa en klar Forestilling om, naar man besøger Kommunekontorets Udvalgsværelse, og ser den Iver, med hvilken Byens Borgere i Flokkevis stimler sammen om Hr. Rodians fremlagte Værk alias Skattelisten. Vel sandt, Hr. Rodians Produkt ligger til gratis Beskuelse, men naar man ser den Trængsel, der hersker i Værelset, er der ingen Tvivl om, at der kunde skaffes mange Købere til denne Bog. For Resten en Tanke til Overvejelse. Hvad er det saa, Folk ser? Ja, ret mange er der næppe, uden at der møder dem en eller anden Overraskelse, og mangfoldige er de Udbrud af Forbauselse, som Dag efter Dag lyder ud fra Lokalet. Og megen Diskussion føres om, hvorvidt dette eller hint nu ogsaa kan hænge rigtig sammen. Var man i tidligere Aar faldet i Forbauselse over, hvor meget enkelte ærede Borgere skulde betale i Skat, saa forbauses man til Gengæld i Aar over, hvor lidt nogle kan slippe med, og naar der findes en og anden, som synes særlig let sluppen, anstilles adskillige Betragtninger over sligt et Fænomen, thi Kulissen er lukket, bag den kan ingen kigge. Ganske vist har en æret Kollega ved at se Skattelisten, fundet ud af, at netop i Aar er det pinende, at der skal betales Ekstraskat for det foregaaende Aar, men til hans Undskyldning tjener, at hans Livs store Maal er, at Kartago (d.v.s. Ekstraskatten) skal ødelægges. For det store Flertal af dem, der læser Hr. Rodians og Konsorters Debutbog, er der vist næppe nogen Tvivl om, at bemeldte Skat netop i Aar kommer Retfærdigheden saa nær som en Skat overhovedet kan komme. Omtale 12/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags ordinært Møde, hvor Dagsordenens 15 Punkter blev ekspederet i Løbet af lige saa mange Minutter. Det var ganske vist ogsaa hovedsagelig Efterretningssager, hvilket naturligvis var den væsentlige Aarsag til, at det Fyrværkeristof, der har gnistret gennem Salen ved de senere Møder denne Gang blev sparet. Fra Ministeriet forelaa Neddelelse om, at Murer Falkenberg Johansen og Maskinpudser L. A. Jensen var bevilget det lovmæssige Statstilskud til Opførelse af Boliger mod at Kommunen paatager sig Kautionsforpligtelsen overfor Staten. Købmand M. Lauritsen fik paa sædvanlige Betingelser Tilladelse til at nedlægge en Benzintank med Opstander ud for hans Forretning. Købmand Carl Jensen og Co. Meddelte, at de ikke ønskede at føre Brug af den Tilladelse til Tankanbringelse, som de fik i forrige Møde. En af Kommunekontoret udarbejdet Paaligning af Brændevinsafgiften for det kommende Aar fik Byraadets Sanktion. Afgiften varierede fra 10 til 200 Kr. og vil i alt indbringe ca Kr. Murermester F. S. Hansen fik Tilladelse til at belægge et Hus med Tagpap, som han har under Opførelse ved Skibshandelen paa Havnen. Omtale 12/4 (fuldt gengivet) Jernbaneoverskæringen ved Grønnehavestræde. Projektet om Anbringelse af en Sikring af Passagen over Jernbanesporene i Grønnehavestræde dukker med visse Mellemrum frem i Horisonten. Fra alle Sider erkendes at de forhaandenværende Forhold, hvor denne Skæring henligger fuldstændig blottet for Sikringsforanstaltninger, er uheldige. Men om man nogensinde naar til en Ændring er vist tvivlsomt, i hvert Fald saa længe der ikke er sket en Ulykke. Den mest nærliggende Plan med Anbringelse af Bomme er for lang Tid siden bleven blankt afvist af Banens Direktion, og denne har i Stedet udtalt sig for en Luftbro over Banen. En saadan Bro med Trapper og Tilbehør vilde imidlertid blive saa upraktisk som vel mulig paa dette Sted, og en

2 Bro med Opfyldning vil blive en meget kostbar Historie. Da det nye Byraad traadte til overvejede man en saadan Brobygning, men paa Grund af den store Udgift vedtoges det at rette en Forespørgsel til Justitsministeriet, om Staten ikke, at Hensyn til Sindssygehospitalet, var saa stærkt interesseret i Sagens Løsning, at den vilde give et klækkeligt Bidrag. Efter at Ministeriet nu i et Aar har tygget paa Sagen har det nu afgivet det Svar, at fra den Side kan ingen pekuniær Støtte forventes. Hermed er antagelig Spørgsmaalet atter skudt ud i en uvis Fremtid. Omtale 15/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Tennisklub afholdt Generalforsamling forleden Aften. Formanden, Dommerfuldmægtig Fog, aflagde Beretning og oplyste herunder, at Foreningen nu er indmeldt i Sjællands Lawn-Tennis Union smt at Slutkampen indenfor denne agtes afholdt i Ringsted d. 2. Juli. Kassereren, Fru Dyrlæge Vinding, fremlagde Regnskabet, som godkendtes. Til Medlemmer af Bestyrelsen genvalgtes Fru Vinding og nyvalgtes Overlærer Schlander i Steder for Fru Installatør Olsen, som ikke ønskede Genvalg. Det vedtoges at afholde den hjemlige Turnering i Juni Maaned. Tennisbanen undergaar f. T. en Hovedreparation, og naar denne er tilendebragt, venter man at kunne begynde Sæsonen. Efter Generalforsamlingen samledes man til fælles Kaffebord, hvorefter nogle af Medlemmerne demonstrerede Bord-Tennisspil (Ping-Pong). Omtale 26/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags. Fraregnet den andetsteds omtalte konservative Aktion var det udelukkende Smaasager, der var paa Dagsordenen. Indenrigsministeriet henledte Opmærksomheden paa, at det for at godkende Mageskiftet med Amtsraadet med de smaa Jordstykker ved Billesvej maatte efter Forlangende af Justitsministeriet fordre, at Cementplankeværket mellem Arresthusets Grund og Billesvej forhøjes fra 2 til 3 Meter. Forlangendet var noget umotiveret, eftersom det sammenhængende Hegn mod Vest kun bestaar af en Ligusthæk, som enhver kan krybe over eller under, som de finder for godt. Sammen med Raadhusbestyrelsen vedtoges det at gøre Ministeriet opmærksom paa, at det ikke var en Mur om Fængselsgaarden Talen var om, men kun et almindeligt Havehegn. - Amtsraadet meddelte, at der var planlagt en Hovedistandsættelse af Raadhuset. Den var anslaaet til at koste 15,200 Kr., heraf gaar alene 4250 Kr. til en haardt tiltrængt Reparation af Byraadssalen. - Tømrermester Laur. Nielsen søgte om Tilladelse for et hos ham værende Wienerbarn til at søge Kommuneskolen. Nægtedes. - Derimod fik Forvalter Nielsen Tilladelse til, at et Barn vedblivende søger Skolen ud over den skolepligtige Alder. Overpostbud G. A. Petersen fik Tilladelse til at belægge et nyt Udhus med Tagpap.

3 Omtale 28/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Toldforvalter G. J. L. Knoph, Nykbing, er udnævnt til Ridder af Dannebrog. - Vejrudsigt: Sydlige og sydvestlige Vinde, noget under normal Varme, enkelte Steder Regnbyger. Omtale 2/5 (fuldt gengivet) Arbejdernes Demonstration i Nykøbing. I Henhold til Traditionen samledes Arbejderorganisationernes Bannere i Gaar paa Vesterbro, hvorfra de med Musik i Spidsen drog gennem Byen og til Grønnehave Skov. Imponerende var Toget ikke, men Vejret var jo heller ingenlunde indbydende til Friluftsdemonstration, hvilket vel nok havde sin væsentlige Del af Skylden for, at Processionen kun talte ca. 150 Mennesker. Ved Pavillonen i Grønnehave gjordews Holdt, og her kom yderligere ca. 100 Mennesker til. De officielle Talere holdtes af Redaktør Karl Petersen, der talte for Socialismen og manede Arbejderne til ubrødelig Sammenhold. Redaktør Meldgaard, Slagelse, talte for Lovfæstelse af 8 Timers Dagen og sluttede med et Leve herfor. Begge Talere lønnedes med Hurraraab. Som Formand for Fællesorganisationen oplæste Gasværksarbejder Chr. Sørensen den udsendte Resolution, der enstemmig vedtoges. Uden for Programmet tog Formanden for Murernes Fagforening, P. Petersen, Ordet og talte nogle revsende Ord til Arbejderne, fordi de havde været saa Efterladende til at stille op i Processionens Geledder. Omtale 5/5 (fuldt gengivet) Skiftedagssøndagen. Paa Søndag holder Butikkerne i Nykøbing aabent om Eftermiddagen fra Kl. 4, i Haab om, at det skal lykkes at faa Revance for første Majdagen, hvor Vejret jo hindrede det store Besøg. Omtale 10/5 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags et Møde med omtrent udelukkende Efterretningssager paa Dagsordenen, hvorfor ogsaa det hele blev ekspederet i Løbet af nogle faa Minutter. En Del Udstykningsapprobationer fra Grønnehave Møllegaard fik Raadets Anbefaling paa Betingelse af, at der paa hvert enkelt Skøde bliver paaført, at Ejerne selv maa sørge for Vej- og Kloakanlæg forinden Parcellen bebygges. Arbmd. Lars Jensen, Lindeallé, fik Tilladelse til at belægge et Halvtagshus med Pap, og Byraadet bifaldt, at Plejer L. P. Jensen, Sindssygehospitalet, indtræder som Medlem af Byggeforeningen Fremtiden i Stedet for Forretningsfører Gm. Nielsen. Omtalte 10/5 (fuldt gengivet) Ny Dyrskueplads. Da den tidligere Dyrskueplads ved Nykøbing nu er tildels bebygget, havde Landbrugsforeningen i Aar tænkt at holde Skuet paa Kongeengen ved Grønnehave Skov. Ved et Møde, som Ordningsudvalget i Gaar holdt, er denne Plan imidlertid opgivet, og Skuet vil derfor blive afholdt paa Nordgaardens Mark nordvest for Gaarden. Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags Aftes. J. Meyer var fraværende. Den eneste Sag, der gav Anledning til nogen Debat, var B. Iversens Andragende om Bevilling til at drive Beværtning i Café du West. Bevillingsnævnet havde indstillet, at Anbefalingen nægtedes under Henvisning til, at der endnu er flere Beværtninger i Byen end Vedtægten i Henhold til Befolkningstallet tillader. Borgmesteren gav en længere Redegørelse for hele Café de West s Saga og de Grunde, der havde bevæget

4 Bevillingsnævnet til at stille sig afvisende. Personlig kunde han dog gaa med til at følge en Henstilling fra Afholdsforeningen om, at der gaves Iversen en tidsbegrænset Bevilling i Henhold til Beværterlovens 21 paa Betingelse af, at Ansøgeren skaffede to andre Bevillinger nedlagt og at der gaves ham et Aars Respit til at fremskaffe disse. M. Olsen: Der er ingen Grund til at fravige Vedtægtens Bestemmelse saa meget mere, som det ikke er Ejendommens Ejer, der vil udnytte Bevillingen. Johs. Olsen: Dette gør ingen Forskel. Men vi maa gøre os klart, at nægter vi Bevillingen, falder Ejendommens Værdi til Halvdelen, og et saadant Tab bør vi ikke tilføje Ejeren. Det taler ogsaa til Gunst for Bevillingen, at der er opført et Forsamlingslokale, som der er stor Trang til i Byen. M. Olsen: Vi skal heller ikke bidrage til, at Folk faar Adgang til en særlig Profit, og selv om vi nægter Bevillingen, idet Ejeren intet økonomisk Tab. Ejendommen staar nemlig ikke ham i en højere Pris, end hvad han godt kan faa for den til anden Anvendelse. Iversen: Beliggenheden er god for Restauration og der er Trang for Pensionatsvirksomhed. Af disse Grunde kan jeg anbefale den af Borgmesteren anviste Udvej. Kragh vilde absolut stemme mod Bevillingen. Jacob Jensen: For mig er det ikke noget Kabinetsspørgsmaal, men da Bevillingsnævnet ikke har haft Lejlighed til at udtale sig om den af Borgmesteren anviste Udvej, foreslaar jeg, at Sagen vises tilbage til Nævnet. Dette Forslag vedtoges enstemmig, hvorefter Sagen udsattes. En anden Sag om Erhvervelse af Bevilling, nemlig fra Laulund om at drive Sommerrestauration i Kommunens Badeanstalt ved Nordstrand gik mere glat, idet den enstemmig anbefaledes. Torvehandelen skal kaldes til Live. I Byradets Møde forelaa en Anmodning fra Handelsforeningen om at forsøge at puste nyt Liv i den henslumrende Torvehandel i Nykøbing en Gang ugentlig. Tanken fandt varm Tilslutning fra alle Partiers Side, om end der kom nogen Skepsis til Orde; men man var enig om, at Forsøget burde gøres, og det overdroges Handelsforeningens Bestyrelse paa Byraadets Vegne at foretage, hvad der i saa Henseende skønnedes fornødent. Huslejenævnet bibeholdes. I Byraadets Nøde forleden vedtages det at bibeholde Huslejenævnet endnu et Aar. Beslutningen herom blev enstemmig med 8 St. Dog undlod Jacob Jensen og M. Olsen at stemme. Engmosestien godkendt. Som det vil erindres, affødte Byraadets Beslutning om at flytte Stien fra Engmose til Nykøbing over til Gartner Hoelsgaards Ejendom en Protestskrivelse fra Beboerne i Engmose, og da Byraadets fastholdt Flytningen, indgik Klagerne med en Bemærkning til Ministeriet. Herfra foreligger nu Afgørelse, hvorefter Byraadets Beslutning skal ved Magt at stande. Lærerkaldelse. Til det ledige Timelærerembede i Nykøbing har Skolekommissionen kaldet Lærer Sembach, Vikar i Embedet, der af Byraad og Skolekommission var indstillet som Nr. 1. Den nye Havn fuldt belagt. Der er fuldt optaget i disse Dage ved den nye Havns Kajer, idet der ligger 2 3 mastede Skonnerter. Den ene med Gaskul til Gasværket, den anden med Maj til Kbmd. Viggo Petersen og endelig ligger der en Damper med Skærver til Odsherredsbanen.

5

6 Omtale 6/6 (fuldt gengivet) Torvehandel. Ifølge det kommunale Torveudvalgs Bekendtgørelse opstaar i Morgen Torvehandelen i Nykøbing som en forynget Fugt Føniks af sin Aske, og lad os haabe, at Opstandelsen maa blive til Gavn og Glæde for saavel Køber som Sælger. Det lader sig jo ikke nægte, at til Trods for Nykøbings Lidenhed og noget landlige Karakter, er der dog adskillige af Landbrugets Produktionsvarer, som er ret vanskelige af bekomme. Det gælder Frugt og Grønsager; det gælder Fjerkræ, en Vare, som, saa vidt vi ved, end ikke forhandles her i Byen, og mangfoldige andre Ting. Sidst da Torvehandelen paa det daværende Byraads Initiativ blev livet op, blomstrede den kraftigt indtil Krigsblokaden kom og lagde sin hæmmende Haand derpaa. Men skal Torvehandelen faa nogen Betydning, og det forekommer os, at der i hvert Fald i Sommermaanederne er Mulighed derfor, er det en absolut Betingelse, at Husmødrene ogsaa ulejliger sig ned paa Torvet og gør deres Indkøb der, thi med deres mere eller mindre flittige Fremmøde staar eller falder Torvehandelen. Det siger jo sig selv, at Landboerne tager ikke hertil med deres Varer, med mindre de mødes af Købelyst; men er denne til Stede i tilstrækkelig Grad, er der heller ingen Tvivl om, at Sælgerne nok skal finde Vej herind, idet de her altid vil kunne paaregne en betydelig højere Pris for deres Varer end de kan udbringe dem til fra hjemmet, og saa er der endda den Mulighed, at Konsumenterne kan slippe noget billigere. Lad os derfor haabe, at Producent og Konsument hver Onsdag vil sætte hinanden Stævne paa Nykøbing Torv. Omtale 7/6 (fuldt gengivet) Dyrskuet i Nykøbing. Ved Dyrskuet i Nykøbing vil der blive fremstillet Dyr fra saa godt som alle Amtets Egene. Til Udvalget er der sket Anmeldelse af Dyr fra samtlige Stationer paa Odsherredsbanen med Undtagelse af Højby og Asminderup, der ligger saa nær inde mod Nykøbing, at Banetrafik er overflødig. Udenfor Odsherredsbanen vil der blive læsset Udstillingsdyr paa følgende Stationer: Holbæk, Tølløse, Kalundborg, Jerslev, Mørkøv og Værslev, og disse vil blive befordret frem og tilbage med Ekstratog. Ar man venter sig noget stort af Dyrskuet i Nykøbing bevises af, at til den lettere Underholdning paa Festpladsen, hvor Gøgl og Merskab florere, har henved 70 Kunstnere anmodet om Stadeplads. Det siger sig selv, at til en saadan Vrimmel kunde der ikke skaffes Stader, hvorfor det specielle Udvalg, hvorunder den Slags Ting sorterer, har maattet vælge og vrage. Men under alle Omstændigheder bliver der et righoldigt Sortiment, endog saa righoldigt, at Festpladsen i Skoven bliver altfor lille, hvorfor man har sikret sig Plads paa Kongeengens Fodblodbane, der er stillet til Raadighed, og hvor der disse Dage vil blive opført en hel lille Teltby. Her vil Professor Labri og Konsorter drive deres undrende Spil.

7 Omtale 12/6 (fuldt gengivet) Koncerten i Nykøbing i Aftes var godt besøgt og det mødte Publikum var overordentlig begejstret for Kapelmusikus P. Møllers fortrinlige Musik, under hvilken han udviste en stor Fuldkommenhed i Tekniken. Ligeledes tog den unge Frk. Møller Publikum med Storm for sine ypperlige Sangpræstationer. Alt i alt var Aftenen en Kunstnydelse, som Nykøbingenserne vil leve længe i Erindringen om.

8 Omtale 30/6 (fuldt gengivet) Den nye Sygebil. Amtets Røde Kors-Bil er nu ankommet til Nykøbing, hvor den er stationeret hos Chauffør Jens Larsen. Bilen, der er monteret med Tæpper og Baarer, er leveret af Automobilforhandler Weinreich, Snertinge. Omtale 30/6 (fuldt gengivet) Som i Frode Fredegods Dage. Kriminalretten i Nykøbing er for Tiden arbejdsløs. Der findes ikke nogen Kriminalsag verserende. I Arresten findes ikke en eneste Arrestant, og Arrestforvareren er derfor taget paa Ferierejse. Ja, vi ønsker ikke ondt over vore Medmennesker, men dog kan vi ikke tilbageholde et inderligt Ønske om, at den Mand maa vorde arbejdsløs Resten af sine Dage.

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere