Artikel til BUPL. Deltagerstyring i voksenundervisning flere eksperimenter og lidt mere vildskab, tak. Øjebliksbillede 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til BUPL. Deltagerstyring i voksenundervisning flere eksperimenter og lidt mere vildskab, tak. Øjebliksbillede 1:"

Transkript

1 Artikel til BUPL Deltagerstyring i voksenundervisning flere eksperimenter og lidt mere vildskab, tak Øjebliksbillede 1: 10 voksne mennesker er netop startet på en billedkunstskole, som ligger i en tidligere fabriksbygning, med nøgne og rå lokaler. De har hver deres arbejdsplads et rum eller et indhak som arbejdssted. Første dag får de stillet en opgave af deres lærer, som er uddannet billedkunster- skab et værk over temaet prisen er det højeste bud. De 1o voksne får en uge til at løse denne opgave kunstnerisk. De har meget forskellige forudsætninger og erfaringer, og de får ingen egentlig undervisning undervejs, de bliver vejledt, får gode råd, men er ellers overladt til sig selv. Da ugen er gået er der opstået vidt forskellige svar og kunstneriske løsninger fra oliemalerier til installationer Hvad har det så med voksenundervisning og voksenpædagogik at gøre? Øjebliksbilledet stammer ganske vist fra en anden verden, men alligevel synes jeg, at der er nogle grundlæggende pointer om deltagerstyring af læreprocesser på spil her i en meget radikal udgave. Jeg vil bruge eksemplet som et modbillede i forhold til den meget lærer-emne-planlægningsstyrede tænkning, som vi ofte støder i undervisningssammenhænge. Så modbilledet kan siges at repræsentere et eksempel på en deltagerstyret læreproces. Altså her ud fra en opgave stillet af læreren. Den ultimative udgave kunne være at deltagerne selv stillede læringsopgaven. Lad os kigge ind i en anden verden, kursus- og uddannelsesverdenen. Jeg har gjort den iagttagelse, at kurser, der er meget lærer- emne- og planlægningsstyrede kan udvikle sig til en rituel opvisning, som man kunne kalde det striglede kursus, hvor alt er forudsigeligt og afvikles efter nogle bestemte kulturelle koder, som hæmmer deltagerstyringen. Øjebliksbillede 2 Kurset starter kl og der er sat kaffe frem, det starter med en obligatorisk introduktion med navnerunde og de sidste deltagere dukker op, mens underviseren er i gang med at gennemgå programmet. Undervisningen starter så med et oplæg, hvorefter der er dialog. Dialogen bliver en konkurrerende monolog, som afløses af et længerevarende gruppearbejde. Og så er der frokost, for mange af

2 deltagerne højdepunktet på kursusdagen. Energien vender tilbage og der foregår en intens snak og erfaringsudveksling det andet kursus er startet dvs. det kursus som ligger ved siden af det officielle Efter frokost en ny omgang dialog, herefter nogle opgaver, og så et nyt oplæg. Alt er styret og organiseret af den professionelle og venlige underviser, der har en omfattende voksenpædagogisk uddannelse og behændigt sørger for at eftermiddagens højdepunkt kaffepausen afvikles smidigt, så alle får sin tørkage. Man føler sig velbetjent og trygt som på et plejehjem. Afslutningsvis er der evaluering, alle er tilfredse og har fået noget med hjem, en anden har fået overskredet sine grænser. Alt er godt og klokken er Okay, det er næsten for let ikke? At idealisere pædagogikken eller manglen på samme på billedkunstskolen overfor karikaturen af kursus. Der findes vel også gode kurser, der veksler mellem lærerstyring og deltagerstyring, og som er nyttige og relevante for deltagerne. Jo så sandelig gør der det, og det skal der blive ved med at være. Men det er min påstand, at der findes flere kurser af den type, der svarer til mit ovenstående billede. Hvor konventioner og ritualer blokerer for deltagernes styring og engagement, og hvor der simpelthen mangler vildskab, noget uforudsigeligt, overraskende, overrumplende ja, bare lidt. Vi må kunne gøre bare lidt bedre. Indledning den formelle I denne artikel vil jeg diskutere, hvad der ligger i begrebet deltagerstyring, og hvordan det er muligt at arbejdet efter denne målsætning i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning. Hensigten med artiklen er at skærpe bevidstheden om deltagerstyrede læreprocesser med henblik på at udvikle den enkelte undervisers praksis: Min hovedpointe er, at det er nødvendigt at dekonstruere og skrælle den konventionelle kursusramme væk, hvis det skal være muligt for deltagerne at arbejde med deltagerstyring i mere eller mindre radikale udgaver. Det skal ægte forstyrrelser til. Forstil dig at obligatoriske kande med isvand, som sættes ud på bordene, var fyldt med akvariefisk I denne artikel vil jeg definere deltagerstyring som det forhold, at deltagerne styrer processer i undervisningen både i henseende til indhold, metoder og målet med læringen. Målet med deltagerstyring er, at udvikle den enkeltes ansvar og bevidsthed i forhold til læreprocessen. Deltagerstyring kan være såvel kollektiv som individuel

3 Deltagerstyring lidt historie Deltagerstyring vil sige at tage del i, der er altså forskel på at være kursist og deltager. Men deltagerstyring udtrykker mere end det. Det handler ikke blot om medbestemmelse i undervisningen. Deltagerstyring udtrykker et ideal om, at undervisningen skal medvirke til demokratisk dannelse og frigørelse hos de voksne, der er i et uddannelsesforløb. Sådan har man tænkt om begrebet i arbejderoplysningen og den kritiske pædagogik i 1970` erne. Derfor er idealet om deltagerstyret undervisning også tæt knyttet til opgøret den disciplinopdelte og læreplanstyrede undervisning. Et eksempel på dette opgør er projektorienteret undervisning. Så projekt- og problemorienteret undervisning er konkrete bud på en deltagerstyret undervisning. Folkeoplysningen er en anden traditionslinje, som også er forbundet med tanken deltagerstyring. Tanken om at sand oplysning udøves af og ved folket livsoplysning hvor målet er den enkelte deltagers udvikling og vækst. Daghøjskolebevægelsen fra 1980 erne brugte også konsekvent ordet deltagere om de mennesker, som kom på daghøjskolerne. Det viste sig imidlertid, at folkeoplysningens og den kritiske pædagogiks idealer om deltagerstyring i praksis ofte udviklede sig til meget lærerstyret pædagogik deltagernes forskellighed og skismaet mellem en vis form for faglig basisviden, manglende kompetencer til selv at styre og tilrettelægge ens læreproces har vist sig at være nøglefaktorer og har gjort billedet af deltagerstyring mere nuanceret. Det er et flot ideal, mens straks sværere at arbejde med i praksis. I den klassiske voksenpædagogik bruges begrebet selvstyring og selvstyret læring. Disse begreber er i familie med deltagerstyring om end i mere radikal udgave de udtrykker gradsforskelle. Argumenter for deltagerstyring Nestoren voksenpædagogik M. Knowles argumenterer for, at deltagerstyring og selvstyring er et nødvendigt svar på den voksnes modenhed og udvikling. Den voksne er, siger Knowles, kendetegnet ved:

4 en udvikling fra afhængighed mod selvstyring en modenhed og erfaringer at have et læringsberedskab rettet mod udviklingsopgaver og de sociale roller personen indgår i et ønske om at anvende det hun lærer i forhold til at håndtere konkrete problemer. Ovenstående antagelse har i mange sammenhænge været synonym med god voksenpædagogik og opfattet som en god praksis særligt fordi deltagerstyring og selvstyring blevet fremhævet som essentielt. Voksnes forskellighed Fra mange sider har der dog været rejst kritik overfor disse antagelser. Var der tale om ønsketænkning, som lå langt fra virkeligheden jf. erfaringerne fra folkeoplysningen og den kritiske pædagogik? Erfaringen viser også, at nogle voksne kan have stor tillid til egne evner, mens andre måske har lav tillid til deres egen formåen i en læringssituation, og derved have brug forskellige former for støtte og styring i læringssituationen. Vi ved også, at voksne opfatter målet med den undervisning, som de deltager i udfra hver deres kort over verden. Min egen opdeling i tre arketyper af kursister: den motiverede, turisten og modstanderen er et forsøg på at billedliggøre nogle af de forskelle. Pointen er så her, at det handler om at forhandle midlertidige kontrakter om undervisningens mening i forhold til de forstillinger som deltagerne har. Det er jo også åbenlyst, at deltagerstyring giver helt forskellig mening for hver af disse deltagertyper. Så deltagerstyring må oversættes og italesættes forskelligt alt efter hvem deltagerne er og det er ikke sikkert, at det altid kan lykkes at skabe meningsfulde kontrakter om deltagerstyring indenfor rammer af det officielle kursus. En vidende forandringsagent og en dygtig kommunikator TR -rollen

5 Hvis vi vil tale meningsfyldt om deltagerstyring, må vi også tale om kontekst. Hvad er formålet med TR-uddannelsen, hvilke visioner og værdier er knyttet til denne uddannelse? Hvilke kompetencer skal en TR besidde? Når vi kan svare på nogle af disse spørgsmål, kan vi også svare mere meningsfyldt på, hvad det vil sige arbejde med deltagerstyring i TR-uddannelse centralt og lokalt i de enkelte fagforeninger. En TR i BUPL skal både være vidende og kunne bevæge sig i situationer præget af forandringer, og af til turbulens. Samtidig skal TR kunne kommunikere og handle i disse situationer og være politisk tænkende. Men vi må naturligvis kunne svare mere præcist på dette spørgsmål om kompetencer. Og allerede her kan deltagerstyringen starte, ved at vi bygger kursets indhold op omkring de kompetencer, som de enkelte TR har brug for et værktøj til dette kunne være kompetencespillet, som er udviklet af TR-centret. Hvad bør der gøres? I det følgende vil jeg komme med nogle bud på, hvordan den enkelte underviser kan fremme deltagerstyring i praksis i undervisningen. Jeg forestiller mig, at deltagerstyret undervisning foregår side om side med lærerstyret undervisning og ser arbejdet med deltagerstyring som et ideal om et politisk dannelsesprojekt, som den enkelte underviser kan arbejde hen mod. 1) Eksperimenterende læringslandskaber Det traditionelle set-up for kurser virker sløvende og ikke befordrende for deltagerstyring, det ender i ritualer af servering. Der skal udvikles eksperimenter og andre iscenesættelser. Første skridt kan være at arbejde med de fysiske rammer, finde andre steder at undervise, gallerier, fabrikshaller, udendørs lokaliteter mv., eller hvis det ikke er muligt så lave om på de eksisterende rammer. Smid borde og stole ud eller møbler om på den sædvanlige bordopstilling. Næste skridt kan være at arbejde med kreative og musiske udtryksformer, som en del af undervisningsprocessen. Det kan fx være fortællinger, maleri og tegning mv.

6 I andre situationer handler det om at skabe læringsrum midt i hverdagen tæt knyttet til arbejdet, som gør det muligt at arbejde med konkrete problemer og udfordringer. 2) Skab forstyrrelser Bed deltagerne om at aflevere deres ure og mobiltelefoner før undervisningen starter marker at det er deltagerne der skal styre efter indhold og læreproces og ikke tiden. Afskaf frokosten mv. meningen med disse forstyrrelser er dekonstruere og skrælle kursusfedtet fra. Et første lille skridt kunne være at stille maden frem i køkkenet frit tilgængeligt. 3) Arbejde med læringskontrakter I stedet for det tætpakkede kursus bør deltagernes læringskontrakter, deres forventninger og tilbud være styrende for, hvad der arbejdes med for dele af undervisningsforløbet. Det er underviserens rolle at formulere spørgsmål, der kan hjælpe deltagerne til at formulere læringskontrakten. Spørgsmålene kan handle om hvilket mål de gerne vil sætte, hvad der kan hjælpe dem til at nå målet, hvad der kan være første skridt i retning af at realisere målet. Alt sammen coachende spørgsmål. Coachende spørgsmål vil sige, at hjælpe deltagerne til selv at formulere svar og løsninger gennem en særlig dialogform. ( se Coaching læring og udvikling ) 4) Underviseren som facilitator Præcise og skarpe overgange fra den traditionelle underviserrolle, der formidler viden, holder dialogen i gang og styrer processerne, til den coachende rolle, hvis opgave det er at facilitere deltagernes læreproces vil være tydelige signaler til, hvornår der er tale om deltagerstyring. 5) Kom op i helikopteren Refleksioner på metaniveau over undervisningens processer og indhold vil også være medvirkende til at deltagernes styring af læreprocessen kan fremmes. Brug af reflekterende team undervejs i undervisningen eller coaching deltagerne indbyrdes kan fremme denne proces.

7 6) Lad deltagerne opnå indsigt i egen læreproces Hvad hæmmer og hvad fremmer deltagernes egen styring af deres læringsarbejdet helt konkret han logbøger være værktøjer i en sådan proces. Det kan også være korte sekvenser med højttænkende deltagerobservatører hvor de trækkes ud og placeres i en metaposition i forhold til det, der foregår. Sammenfatning Hvis TR skal blive en vidende forandringsagent og dygtig kommunikator, så er der megen fornuft i at udvikle deltagerstyrede læringsforløb Men hvis deltagerstyret undervisning ikke alene skal blive et ideal, må deltagernes forskellighed og mødet med den faglig basisviden tages op som udfordringer. Ligesom der bevidst må arbejdes med at ændre ved den traditionelle kursusramme, som på mange måder hæmmer deltagerne styring af mål, indhold og metoder i forhold til læringen. Vejen frem mod udvikling af deltagerstyret undervisning handler i høj grad om eksperimenter, overraskelser, forstyrrelse og lidt vildskab kunstens verden kan give os inspiration til dette arbejde. Gert Rosenkvist, februar 2004 Litteratur: Christiansen, M. og Rosenkvist, G. (2000). Voksenundervisning formidling i praksis. København: Gyldendal Stelter, R. (red) (2002). Coaching læring og udvikling. København: Psykologisk forlag Wichmann-Hansen, G. (1999) Andragogiske antagelser om selvstyring og ansvarlighed. I: Om voksenundervisning. Carsten Nejst Jensen (red.). Værløse: Billesø og Baltzer

8

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Modstand mod læring et grundvilkår når voksne lærer - hvornår er der natmad

Modstand mod læring et grundvilkår når voksne lærer - hvornår er der natmad Modstand mod læring et grundvilkår når voksne lærer - hvornår er der natmad Indledning Artiklen handler om et af de mere oversete fænomener i forbindelse med læring hos voksne nemlig modstand mod læring.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere