KonjunkturNYT - uge 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 48"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse og faldende ledighed ifølge den månedlige AKU Konjunkturbarometrene lå fortsat på et højt niveau i november Lille fald i lønstigningstakten i den private sektor i. kvartal Det samlede udlån til erhverv faldt svagt i oktober Internationalt USA: Stigning i boligpriserne Euroområdet: Fald i ledigheden, højere inflation Tyskland: Lille stigning i ledigheden Sverige: Fremgang i BNP Japan: Uændret ledighed Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fremgang på aktiemarkederne Styrkelse af den danske krone over for den amerikanske dollar Fald i olieprisen (i USD) Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fremgang i BNP i. kvartal Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet frem til. kvartal viste en stigning i BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel.. Dermed er BNP steget to kvartaler i træk for første gang siden. Fremgangen i efterspørgslen i. kvartal blev trukket af vækst både i eksporten og i den indenlandske efterspørgsel, herunder især investeringerne og det offentlige forbrug, mens privatforbruget faldt svagt. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august (sk.) Kvt./kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. År/år ). kvt. (ØR) Realvækst i pct BNP, -,,,,,, BVT, -,,,,,, Privat forbrug,,,, -,,, Offentligt forbrug,, -,,,,, Faste bruttoinvesteringer -,, -,,,9,, - Boligbyggeri -, -, -, -, -, -,9 -, - Erhvervsinvesteringer -,, -,,, 9,, - Offentlige investeringer -,, -,,,, -, Lagerinvesteringer, pct. af BNP -, -,, -,9,,, Indenlandsk anvendelse i alt -,,, -,,,, Eksport -,9 -,,,,9,, Import -, -,,,,,9, Samlet efterspørgsel -, -,,,,,, Ændring i. personer Beskæftigelse privat offentlig - Arbejdsstyrke ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ) Årsvækstrater er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ifølge det foreliggende nationalregnskab er BNP vokset med knap pct. i løbet af årets første tre kvartaler. Udviklingen i løbet af i år afspejler især en kraftig fremgang i den private produktion målt ved bruttoværditilvæksten (BVT). Ser man på den private sektor eksklusive råstofudvinding (som trækkes ned af en fortsat udtømning af de tilgængelige ressourcer i Nordsøen), er produktionen steget med,9 pct. i forhold til. kvartal sidste år og med, pct. i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.. Den private beskæftigelse eksklusive orlov steg med. personer i. kvartal efter en omtrent tilsvarende stigning kvartalet forinden, jf. figur.. Det er væsentligt mere end udviklingen ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen. Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbe-

3 skæftigelsen (eksklusive orlov) tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal for den enkelte. Det kan medvirke til at forklare forskellen mellem de to opgørelser. Også AKU-statistikken, som ligesom nationalregnskabet opgør beskæftigelsen i antal hoveder, peger mod en mindre privat beskæftigelsesfremgang i. kvartal. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse var påvirket af lærerlockouten. Lærerne, som var ramt af lockouten, registreres som beskæftigede på orlov, og eksklusive personer på orlov steg den offentlige beskæftigelse med. personer i. kvartal efter et fald på. kvartalet forinden. Ser man på den offentlige beskæftigelse inklusive orlov, var der en stigning på. personer, hvilket giver et mere retvisende billede af udviklingen i kvartalet. Lærerlockouten påvirkede også udviklingen i det offentlige forbrug i. kvartal, hvor der var en stigning på, pct. En del af dette skal ses i lyset af en normalisering efter lærerkonflikten i. kvartal. Danmarks Statistik vurderer, at konflikten i sig selv trak det offentlige forbrug ned med pct.-point i. kvartal. Der var en fremgang i de faste bruttoinvesteringer på knap pct. i. kvartal. Det afspejler især en kraftig stigning i skibsinvesteringerne, som trak væksten i de samlede investeringer i maskiner og transport op på, pct. Ses der bort fra skibsinvesteringerne, steg de samlede investeringer med mere beskedne, pct. Investeringerne i skibe afspejles i vareimporten, der steg med, pct. i kvartalet. Tjenesteimporten steg kun meget lidt (, pct.), så væksten i den samlede import var, pct. Eksporten steg med,9 pct., hvilket dækker over fremgang i vareeksporten (, pct.), mens tjenesteeksporten var omtrent uændret. Det private forbrug faldt med, pct. i. kvartal. En lille stigning i anskaffelsen af køretøjer trak op, mens forbruget af øvrige varer faldt med, pct. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Figur. BNP og privat BVT eksklusive råstofudvinding Figur. Ændring i privat beskæftigelse (eksklusive orlov) Indeks (9K=) Indeks (9K=). personer. personer K K K K K K - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste resultater af en ny opgørelsesmetode til at måle udviklingen i den offentlige produktion og produktivitet. Opgørelsen viser en større vækst i den offentlige produktion, når der tages afsæt i mængdebaserede oplysninger i stedet for ressourceanvendelsen, som nationalregnskabet for øjeblikket bygger på, jf. figur.. Det indikerer, at realvæksten i det offentlige forbrug og dermed også væksten i BNP og produktivitet er undervurderet i den nuværende opgørelse i nationalregnskabet. Overgangen til den nye metode sker som led i implementeringen af EU s retningslinjer for beregning af nationalregnskabet i faste priser, og metoden er udviklet i samarbejde med Finansministeriet. Danmarks Statistik oplyser, at metoden fortsat er genstand for debat. Den nye metode implementeres i nationalregnskabet i forbindelse med hovedrevisionen i september, hvor der også foretages en række andre ændringer, som kan påvirke BNP mv. Det samlede billede af, hvad den nye opgørelsesmetode samt andre revisioner kommer til at betyde for BNP, bliver dermed først offentliggjort om knap et års tid. Den nye opgørelse af offentlig produktion ændrer ikke ved billedet af genopretningen af dansk økonomi, som hovedsageligt knytter sig til udviklingen i den private sektor. Samtidigt påvirker metodeændringen ikke det offentlige forbrug eller BNP målt i løbende priser, der er betydende for de finanspolitiske mål for offentlig og strukturel saldo. Figur. Ikke-markedsmæssige offentlige tjenesteydelser ifølge de to opgørelser Indeks (=) Indeks (=) 9 Baseret på ressourceanvendelse Baseret på mængdeindikatorer Kilde: Danmarks Statistik.

5 Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Bruttoledigheden steg med personer i oktober til. personer, jf. figur.. Det kommer efter en tilsvarende stigning i september, men set over de seneste tre måneder er ledigheden faldet med knap. personer. Ledigheden har generelt været aftagende gennem og er i alt reduceret med godt. personer i perioden januar-oktober. Ledighedsprocenten har ligget uændret på, pct. af arbejdsstyrken de seneste fem måneder, hvilket er den laveste ledighedsprocent i fire år. Ledigheden er blandt andet påvirket af dagpengereformen. Ledige, der vælger den særlige uddannelsesydelse, opgøres i statistikken som kontanthjælpsmodtagere og tæller således med i bruttoledigheden. I oktober faldt antallet af bruttoledige dagpengemodtagere med godt personer, mens antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere steg med knap personer. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at ledigheden vil falde svagt gennem resten af året, mens beskæftigelsen gradvist vil stige. Ledigheden i oktober er på niveau med det forventede i augustredegørelsen, jf. figur.. Figur. Bruttoledighed. personer. personer 9 Danmarks Statistik Skøn ØR august Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august.

6 Stigende beskæftigelse og faldende ledighed ifølge den månedlige AKU Beskæftigelsen steg med ca.. personer i oktober i forhold til juli ifølge den månedlige AKU-statistik, jf. figur.. I samme periode faldt AKU-ledigheden med ca. 9. personer, jf. figur.. Tallene er baseret på tremåneders glidende gennemsnit (sæsonkorrigeret) for perioden september-november, hvor september og oktober afspejler indsamlede data, mens november er et forecast over udviklingen. Den månedlige, stikprøvebaserede AKU-statistik er behæftet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden på beskæftigelsen er opgjort til +/-. personer i oktober, mens usikkerheden på ledigheden er opgjort til +/-. personer. Ledighedstallet for september er således også blevet revideret ned med. personer i forhold til den første offentliggørelse for en måned siden, mens beskæftigelsen er revideret ned med. personer. Ser man på udviklingen i AKU-beskæftigelsen i den forløbne del af året (januaroktober) i forhold til samme periode sidste år, er beskæftigelsen steget med knap. personer. Til sammenligning viste lønmodtagerbeskæftigelsen et fald på knap. personer i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i. Udviklingen i den månedlige AKU-ledighed kan ikke sammenlignes med udviklingen i den registerbaserede bruttoledighed, da der er tale om to helt forskellige opgørelsesmetoder, og som følge af den betydelige stikprøveusikkerhed i AKU-ledigheden. De store udsving i AKU-ledigheden i den forløbne del af året genfindes ikke i den registerbaserede bruttoledighed, men ser man på udviklingen gennem det seneste år, viser de to statistikker dog samme tendens. AKU-ledigheden er reduceret med ca.. personer fra oktober til oktober, mens bruttoledigheden er reduceret med ca.. personer i samme periode. Figur. AKU-beskæftigelse Figur. AKU-ledighed. personer. personer... personer. personer Anm.: Tallene er baseret på tre måneders glidende gennemsnit og afspejler sæsonkorrigerede serier. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Konjunkturbarometrene lå fortsat på et højt niveau i november Konjunkturbarometeret for industrien steg fra indeks til indeks i november det højeste niveau siden maj, jf. figur.. Udviklingen dækker over uændrede forventninger til produktionen, mens ordrebeholdningen (ikke sæsonkorrigeret) steg markant. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var omtrent uændret på indeks - i november, jf. figur.. Indikatoren har været stabil det seneste år, hvilket både afspejler uændret vurdering af ordreindgangen og af beskæftigelsesforventningerne. Konjunkturbarometret for bygge og anlæg ser dermed endnu ikke ud til at være påvirket af stormen i oktober. Traditionelt har indikatoren for bygge og anlæg ligget lavt og i gennemsnit udgjort -, pct. i perioden siden 99. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene faldt i november fra indeks til indeks (sæsonkorrigeret), jf. figur.. Det ændrer dog ikke ved, at indikatoren overordnet set er steget det seneste halve år og ligger betydeligt højere end i samme måned sidste år. I forhold til for et år siden er det især vurderingen af den faktiske forretningssituation, omsætning og beskæftigelse, der ligger højere. Forventningerne til omsætning og beskæftigelse er også steget, men i mindre omfang. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke-sæsonkorrigeret) faldt til indeks 9 i november, jf. figur.. Indekset er ikke korrigeret for almindelige sæsonudsving, men indikatoren lå omtrent på niveau med november sidste år. Det dækker over fremgang i forventninger til omsætningen, mens vurderingen af den faktiske omsætning er faldet. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

8 Lille fald i lønstigningstakten i den private sektor i. kvartal Den årlige lønstigningstakt for den private sektor var, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistiks (DST) stikprøvebaserede lønindeks, jf. figur.9. Det er, pct.- point mindre end i. kvartal (, pct.) og således fortsat lavt historisk set. Det er andet kvartal i træk, at lønstigningerne i den private sektor lå over lønstigningerne i både staten samt kommuner og regioner. De årlige lønstigninger var højest inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed og information og kommunikation med henholdsvis, og, pct. i. kvartal. De laveste stigningstakter var inden for bygge og anlæg samt kultur, fritid og anden service på, pct., mens de øvrige brancher havde lønstigninger mellem, og, pct. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste også et mindre fald i lønstigningstakten fra, pct. i. kvartal til, pct. i. kvartal (inkl. genetillæg). Stigningstakten i den forløbne del af har imidlertid været ½ pct.-point højere ifølge DA sammenlignet med DST, jf. figur.. Det knytter sig til en højere lønstigningstakt ifølge DA for især bygge- og anlægserhvervene (¼ pct.- point højere) og de serviceprægede erhverv (godt ½ pct.-point højere). Figur.9 Private og offentlige lønstigninger Figur. Årsstigningstakter i.-. kvartal ifølge Danmarks Statistik (DST) og DA,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,, I alt Fremstilling Bygge og anlæg Service,, Privat Stat Kommuner/regioner DST DA Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. I figur. er den gennemsnitlige lønstigningstakt ifølge DST beregnet som et simpelt gennemsnit på tværs af de serviceprægede erhverv og kvartalerne i den forløbne del af året. Kilde: Danmarks Statistik.

9 Det samlede udlån til erhverv faldt svagt i oktober Penge- og realkreditinstitutternes samlede sæsonkorrigerede udlån til erhverv faldt med, pct. i oktober i forhold til måneden før, mens udlånet til husholdninger var omtrent uændret, jf. figur.. Pengeinstitutternes udlån til erhverv faldt med,9 pct. i forhold til måneden før. Pengeinstitutterne har siden slutningen af nedbragt deres erhvervsudlån ganske betydeligt. Faldet i pengeinstitutternes erhvervsudlån de senere år er i nogen grad blevet opvejet af, at virksomhederne i stigende omfang anvender andre finansieringskilder så som realkreditlån, erhvervsobligationer og interne lån. Realkreditinstitutternes udlån til erhverv er fx steget med knap pct. i løbet af de seneste måneder. Husholdninger med variabelt forrentede lån har i løbet af de seneste år udnyttet de historisk lave renter til at omlægge deres boliglån til lån med længere rentebindingsperiode og dermed sikre sig bedre mod rentestigninger, jf. figur.. Andelen af variabelt forrentede boliglån med mindre end et år til næste refinansiering er faldet fra, pct. til, pct. i løbet af det sidste år. Figur. Samlede udlån til erhverv og husholdninger Figur. Realkreditudlån til boligformål fordelt på rentebindingsperiode Mia. kr Erhverv Husholdninger (h.akse) Mia. kr % 9% % % % % % % % % % 9 Fastforrentet Variabelt forrentet, rentebinding > år Variabelt forrentet, rentebinding < år Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Udlånene i figur. er summen af penge- og realkreditinstitutternes udlån til hhv. erhverv og husholdninger. Kilde: Danmarks Nationalbank. % 9% % % % % % % % % % Pengeinstitutternes udlån kan i perioder være påvirket i nedadgående retning som følge af overflytninger af lån til enheder uden for MFI-sektoren, som fx Finansiel Stabilitet. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligpriserne steg med pct. fra august til september ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Sammenlignet med samme måned sidste år er indekset steget med, pct. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med, pct., og priserne ligger, pct. over niveauet i september sidste år. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af. Figur. Boligpriser, USA Figur. Ledighed, euroområdet Indeks (M=) Indeks (M=) af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken FHFA Case Shiller C 9 Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var i oktober på, pct. af arbejdsstyrken, hvilket er, pct.-point lavere end i september, jf. figur.. Det er første måned med fald, siden ledigheden begyndte at stige i midten af. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed på, pct. i Tyskland,,9 pct. i Frankrig,, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Inflationen var på,9 pct. i november, hvilket er, pct.-point højere end i forrige måned, jf. figur.. Højere prisstigninger på tjenester trak op, mens der var et fald i energipriserne i november. Figur. Inflation, euroområdet Figur. Ledighed, Tyskland af arbejdsstyrken Mio. personer, 9,,,, - 9 -, 9 Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse) Kilde: Reuters Ecowin.

11 Tyskland Ledigheden (national definition) steg med. personer i november, hvilket svarer til en uændret ledighedsprocent på,9 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Ledigheden har været omtrent uændret de seneste to år. Sverige Ifølge den første offentliggørelse af nationalregnskabet steg BNP med, pct. fra. til. kvartal i år, jf. figur.. Det indebærer en stigning på, pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvilket især kan tilskrives fremgang i privatforbruget og det offentlige forbrug, mens importen og eksporten faldt. Figur. BNP, Sverige Figur. Ledighed, Japan af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin. Japan Ledigheden var på pct. af arbejdsstyrken i oktober, hvilket er uændret i forhold til september, jf. figur.. I samme periode steg beskæftigelsen med. personer.

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER De ledende internationale aktiekursindeks gik frem i løbet af ugen med undtagelse af det britiske, jf. tabel.. Det danske OMXC-indeks er også gået frem siden sidste fredag. Den danske krone er styrket over for den amerikanske dollar og den norske krone, mens den er svækket over for det britiske pund. Olieprisen (i USD) er faldet i løbet af ugen. Tabel. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/ sidste fredag 9/ Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,9 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto, p.a.:, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.),, pct.point USD/JPY,9, pct. Langt (- årigt), -, pct.point GBP/USD, -, pct. Aktie kurse r (kursinde ks): OMXC (/- 9 = ) 99, EUR/USD,, pct., pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P, pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei, pct. EUR/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK, -, pct. indeks, pct. SEK/DKK,, pct. Storbritannien, FTSE -, pct. NOK/DKK 9, -, pct. GBP/DKK 9,, pct. Olie prise r: JPY/DKK, -, pct. Brent (USD), -, USD Effektiv kronekursindeks (9 = ),, point Brent (DKK) -,9 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland - - 9,,,,,, okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun -point aug okt,,,,,, -, -, -, -, -, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - okt jun feb okt Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar 9 9 okt feb jun okt feb jun okt Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) 9 9 okt feb jun okt feb jun okt USD/EUR USD/JPY,9,, 9, 9,,, okt feb jun okt feb jun okt Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere