12 Hvordan et skuespil bli r til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 Hvordan et skuespil bli r til"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 3 Leder - Er god kunst det samme som kunst, der sælger godt? 4 Voldgift 6 Mayday-midler 6 Emma Gad Fonden 6 Royaltykontoret 6 De kollektive båndmidler 6 Legater og stipendier 6 Det ka ikke siges tit nok 7 Indmeldelser 7 Registrering af uregistrerede værker 7 Dansk Teaterforlag 7 Krediteringspostkort 7 Husk!! 7 Søges 7 Nye spillefilmtal 7 Lejlighed i Paris 8 Den nye bestyrelse Premiereliste for forbundets medlemmer 10 Film Tv Teater 12 Hvordan et skuespil bli r til TEMA Agentur Introduktion 16 Flere Slags medlemmer af Christian Lollike 17 Styring af indsatsen af Peter Asmussen 18 En søjle inden for kunststyrelsen af Jokum Rohde 20 Fokusere på det dagpolitiske arbejde af Simon Boberg 21 Et mere specifikt samarbejde af Fred Olof Johannesen

2 2 REPLIKKER F O R B U N D S N Y T N y t f r a D D F - Danske Dramatikeres Forbund

3 Er god kunst det samme som kunst, der sælger godt? Leder af Nina Malinovski, formand DDF Foto Thomas Tolstrup Folketingsvalget er nu afviklet, og om vi er tilfredse med udfaldet eller ej afhænger selvfølgelig af vores personlige livssyn og politiske holdning. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg selv gerne havde set en anden regering ved roret i de næste fire år. Alt tyder på, at vi i endnu en valgperiode skal leve med en kulturminister, der seriøst mener, at der er for mange kunstnere i dette land. En kulturminister, som foreslår en teaterlov, der i vid udstrækning overlader det sidste ord og dermed de endelige beslutninger til - ja, gæt en gang - kulturministeren, og dermed flytter en kunstlovgivning endnu et skridt væk fra det armslængdeprincip, vi har så gode erfaringer med og har kæmpet så hårdt for at bevare. En kulturminister, som først skærer radikalt ned på bevillingerne til kunsten og derefter uddeler selvbestaltede almisser til dette og hint efter princippet del og hersk. Og som nedlagde adskillige råd og nævn, angiveligt for at komme smagsdommeriet til livs, hvorefter han udpegede nye råd og nye smagsdommere, nu med ny smag. Det er alt sammen et nedslående og ikke særligt optimistisk perspektiv, men til det er der er kun ét at sige, nemlig at vi må fortsætte kampen for kunstnernes vilkår og rettigheder. Og så må vi fortsætte det gode samarbejde, som vi efterhånden har fået etableret og udbygget med de andre kunstnerorganisationer og som i høj grad er med til at styrke vores politiske position. Der var ét emne, som stort set var fraværende i hele valgkampen, nemlig kunsten og hele kulturen set i et bredere perspektiv. Vi var nogle kunstnerorganisationer, der simpelthen nægtede at tro på, at hele den side af tilværelsen ikke interesserer folk, og for at råde bod på den manglende opmærksomhed besluttede vi derfor at invitere til en konference omkring netop kunsten og kulturen, set i valgkampens skær. Det blev et godt og meget velbesøgt arrangement i Nationalmuseets festsal, som blandt andet rejste følgende spørgsmål: Hvis vi virkelig mener, at god kunst er en adgangsbillet til større erfaring, fordybelse og menneskelig udvikling, hvorfor skal vi så spises af med så store mængder af letfordøjelig underholdning, først og fremmest i vores medier? Og hvorfor taler man så meget om betydningen af vores almene dannelse og kulturarv, når public service-forpligtelsen samtidig får stadig mindre betydning? Når vi nu ved, at der forud for ethvert kunstværk ligger talrige og mislykkede forsøg, og at vi alle i en eller anden forstand bygger videre på det, andre har skabt, hvorfor tillader vi så denne liberalisering på kunstområdet, som åbent og offentligt erklærer, at det kun er eliten, der skal støttes? Er god kunst det samme som kunst, der sælger godt? Og hvis kulturministeren virkelig mener dét, han siger om decentralisering af beslutninger på hele kunstområdet, hvorfor tildeler han så sig selv og sine embedsmænd en så udvidet magt i forhold til fx kunststøttesystemet og i udkastet til den nye teaterlov? REPLIKKER 3

4 Voldgift af Per Schultz forbundets repræsentant i Copy-Dans forening KABEL-TV Efter omfattende procedurer og tilsvarende regninger fra de involverede jurister nåede den daværende voldgift frem til en fordelingsnøgle, som siden har dannet grundlag for udbetalingen af kabel-tv-vederlagene. Ingen vil påstå, at den var udtryk for hverken den højeste visdom eller tilsvarende retfærdighed, men ingen organisation har siden for alvor insisteret på en omkamp. Den 23. november afsagde Copy-Dans faste voldgiftsret en længe ventet kendelse vedrørende fordelingen af de penge, som er tildelt forfattere /dramatikere som vederlag for kabelspredning af deres værker. Kendelsen imødekommer langt fra DDF s ønsker, men derom senere. Først lidt forhistorie: Da det i slutningen af 80erne blev anerkendt, at kabelspredning af radio- og tv-udsendelser var en videreudnyttelse af producenters og ophavspersonernes rettigheder, udløste det et ikke uventet hundeslagsmål mellem producenternes og skabende/udøvende kunstneres organisationer, for nu var der for alvor kontanter på bordet i Copy-Dan og ingen var i tvivl om, at netop deres bidrag til det udsendte værk var af allerstørste ophavsretslig tyngde og intensitet og derfor burde have en væsentlig andel af pengene. 2,71 % blev tildelt rettighedsgruppen forfattere/dramatikere ; en beskeden procentsats, men i kraft af totalen rigtig mange penge, som indtil nu har været administreret af DDF, som over for Copy-Dan har påtaget sig ansvaret for fordelingen til såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der kunne dokumentere rettigheder til kabelspredte værker. Individuelt / kollektivt? En del organisationer, fx Dansk Journalistforbund, har valgt at anvende deres andel af midlerne kollektivt idet man anså, at omkostningerne ved en individuel fordeling ville blive for store. I stedet har berettigede kunne søge diverse legater. DDF har valgt en individuel fordeling, så den enkelte ophavsmand/ kvinde er afregnet for det enkelte værk. Det har i sagens natur krævet 4 REPLIKKER

5 et omfattende registreringsarbejde, men til gengæld været i større overensstemmelse med ophavsrettens grundlag; nemlig at der er tale om en personlig ret og et tilsvarende personligt vederlag. Hvordan beregnes vederlaget? Først og fremmest skal der naturligvis kunne påvises rettigheder til det kabelspredte værk. Dvs. at man i sin kontrakt ikke har afgivet rettighederne til videreudnyttelse til producenten. HUSK DET SÅ! Dernæst har forskellige organisationer grebet det an på forskellig måde spændende fra simpel optælling af udsendte minutter til mere eller mindre komplicerede modeller til vurdering af den ophavsretslige tyngde og deraf følgende afregning I DDF har vi valgt at lade førstegangshonoraret være basis for beregningen ud fra den tanke, at erstatningen for videreudnyttelse måtte stå i forhold til værkets oprindelige pris. Om det fortsat vil være en farbar vej, skal vise sig. Mere om det senere; først om: Dansk Forfatterforening som i sagens natur også repræsenterer interesser i forhold til de 2,71 % der blev tildelt gruppen forfattere/dramatikere; nemlig i de tilfælde, hvor der er et litterært forlæg for den kabelspredte radio- eller tvudsendelse. Også Dansk Forfatterforening har fundet omkostningerne ved en individuel fordeling for store og anvender deres andel af midlerne kollektivt i form af legater. Med Dansk Forfatterforening har der indtil nu været en aftale om at foreningen forlods modtager en andel af de 2,71 % som DDF har administreret. ( I årene fra hhv. 20, 15, 12 og 12 %) Aftalen er udløbet og under genforhandling og vil formentlig ende med en noget mindre andel til Dansk Forfatterforening, som nok må se i øjnene, at brugen af litterære forlæg er faldende. anerkendt, at også ikke-fiktionsfilm er berettigede til kabelvederlag. Modsat hævder DDF, at intentionerne i den oprindelige voldgift fra 1989 var, at de tildelte midler til forfatter/dramatikergruppen udelukkende var tiltænkt fiktionsforfatterne, mens andre må gøre krav gældende over for fx Dansk Journalistforbunds andel af kabelmidlerne. Kendelse: Den 23. november 2004 afsiger voldgiftsretten sin kendelse: 1) Man finder, at også ikke-fiktionsforfattere kan være berettigede til vederlag fra denne pulje. 2) Man finder, at Danske Filminstruktører er berettiget til en andel af puljen. 3) Det bestemmes, at denne andel fra og med år 2001 skal udgøre 40 % af midlerne. Hvad så nu? Voldgiftsrettens kendelse kan ikke appelleres eller indbringes for andre instanser, så uanset hvor urimelig vi finder den, må vi se i øjnene at: 1) to organisationer nu repræsenterer de samme rettigheder i forhold til Copy-Dan, hvad der kan give anledning til administrativt besvær og forskelsbehandling af rettighedshaverne. 2) Den sum, som hidtil har været fordelt blandt fiktionsforfattere nu skal deles med manuskriptforfattere til fx dokumentarfilm. I praksis betyder det, at vi og Danske Filminstruktører hver for sig vil afregne med egne medlemmer, og at der må aftales fordeling organisationerne imellem hvad angår ikke-medlemmer. Det vil også indebære, at den enkelte rettighedshaver vil få mindre udbetalt, fordi flere nu er berettigede til vederlag. Konflikt! I 1994 ændrer Danske Filminstruktører deres vedtægter, så de ikke længere blot repræsenterer medlemmernes interesser som instruktører, men også deres evt. indsats som manuskriptforfattere. Til og med 1998 er kabel-tv-pengene fra Copy-Dan anvist til og administreret af DDF og udbetalt til såvel berettigede medlemmer som ikkemedlemmer, herunder medlemmer af Danske Filminstruktører. Ikke uden problemer, for hos Danske Filminstruktører vokser en mistanke om, at deres medlemmer forfordeles og i 1999 forlanger de, at udbetalingerne fra Copy-Dan til DDF standses, men først efter år 2000 smækkes kassen for alvor i, mens Copy-Dan afventer en enighed mellem parterne. De efterfølgende forhandlinger fører langtfra til enighed; tværtimod cementeres uenigheden om, dels hvem der er berettiget til vederlag, dels hvem der skal administrere dem og efter hvilke principper. Voldgift! Danske Filminstruktører vælger efter forgæves mæglingsmøder med Copy- Dans direktør at indbringe uenigheden for Copy-Dans faste voldgiftsret, som her for første gang tages i brug. Filminstruktørerne forlanger 47,9 % af de tildelte midler og ønsker samtidig Er der overhovedet noget at glæde sig over? Ikke meget, men de medlemmer og ikke-medlemmer som siden 2002 har ventet på deres vederlag for kabelspredning af deres værker vil snart se en check, for pengene er frigivet fra Copy-Dan og vil blive udbetalt så hurtigt som overhovedet muligt. Og når galt skal være, kan vi også glæde os over, at der trods årelang konflikt og voldgift er etableret et konstruktivt samarbejde med Danske Filminstruktører, hvor vi på det nu definerede grundlag arbejder på en fælles praksis for administration af kabelvederlagene og i samme forbindelse båndkopivederlagene, hvor uenighederne på mange områder har været de samme. I den forbindelse er det muligt, at vi må opgive princippet om førstegangshonoraret som parameter for beregningen. Uforståeligt? Det her er læse-let-udgaven. Hele kendelsen, der også omfatter parternes argumentation, kan rekvireres på forbundets kontor. Og jeg uddyber gerne for særligt interesserede. Kedeligt? Hvordan tror I, vi andre har det? REPLIKKER 5

6 LEGATER OG STIPENDIER Sleipnir rejsestipendier Sleipnir kan søges af professionelle kunstudøvere i Norden under 36 år. Stipendiet kan søges til rejser inden for Norden, samt til de østlige nærområder, bl.a. til de baltiske lande. På hjemmesiden findes uddybende informationer. Legatophold på Klitgården Medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer kan ansøge ved at indsende en beskrivelse af planerne for opholdet, CV samt evt. andre relevante oplysninger til Dansk Kunstnerråd. Ansøgere, som har modtaget et tilsvarende legat inden for de seneste 2 år, vil normalt ikke komme i betragtning. Ansøgningerne skal være Dansk Kunstnerråd i hænde senest mandag den 25. april og vil blive behandlet hurtigst muligt. Dansk Kunstnerråd, Rosenvængets Allé 37, 2100 København Ø Tlf Bugges Legat Direktør J.P. Lunds og hustru, f. Bugges Legat kan nu ansøges. Legatet kan søges af alle dramatikerne og forfattere, der ved ansøgningsfristens udløb ikke er fyldt 35 år. Blandt de indløbne ansøgninger indstiller DDF til legatet i samarbejde med Dansk Forfatterforening. Den endelige beslutning træffes derefter af en ekstern legatbestyrelse. Ansøgninger til fonden skal være forbundets kontor i hænde senest 15. april DET KA IKKE SIGES TIT NOK! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelleeller manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem - og evt. forhandle den for dig. Det er en gratis service, som man betaler for gennem sit medlemskontingent. MAYDAY - MIDLER I lighed med tidligere år har forbundet i denne sæson et beløb til rådighed til dramaturgisk bistand eller til research på teaterområdet. Beløbet, som er på i alt kr., er bevilget af Det Teaterfaglige Udvalg under Kunstrådet. Såvel medlemmer som ikkemedlemmer kan ansøge om beløb på kr. til dramaturgisk bistand eller til research, hvis to krav er opfyldt: Teatret skal værre refusionsberettiget, og der skal være sluttet kontrakt mellem teatret og dramatikeren om bestilling af stykket. Ansøgninger til fonden skal være forbundets kontor i hænde senest 1. maj EMMA GAD FONDEN Fondsbestyrelsen meddeler, at der er et støttebeløb til rådighed for værdigt trængende medlemmer. I henhold til fundatsen kan dramatikere og evt. enker/enkemænd efter sådanne være berettiget til understøttelse. Det er en forudsætning for understøttelse, at ansøgeren oplyser sin indkomst i Endvidere bedes ansøgningen indeholde en kort redegørelse om nuværende økonomiske omstændigheder og eventuelt for de personlige grunde, der måtte ligge bag ansøgningen. Desuden er et beløb til disposition, som vil kunne søges til hel eller delvis dækning af medlemskontingent for Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til forbundets kontor. For alle ansøgninger gælder, at der kræves mindst 3 års medlemskab af forbundet for at komme i betragtning. Ansøgninger til fonden skal være forbundets kontor i hænde senest mandag den 25. april ROYALTYKONTORET HUSK at bruge Royaltykontoret til administration af dine filmkontrakter. Royaltykontoret indhenter filmens regnskab fra producenten og gennemgår det for at kontrollere, at du får den royalty, du har krav på. Kontakt Rune Vejtorp, som varetager Royaltykontorets drift, på tlf Kontorets postadresse er Dansk Skuespillerforbund, Skt. Knudsvej 26, 1800 Frederiksberg C DE KOLLEKTIVE BÅNDMIDLER For at opnå støtte skal projektet, der søges støtte til, som hovedregel involvere billedmedierne. Der uddeles fra 3 puljer: A. Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere inden for alle genrer herunder navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed. B. Støtte til indspilninger af musik-cd, film, video og DVD m.v. inden for alle genrer i tilfælde, hvor der må forventes vanskeligheder med at få salgsindtægter. C. Støtte i særlige tilfælde af andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Kan søges af pulje A-C: Alle Skema til ansøgning: Nej. Dog max. 2 A4 sider. Ansøgninger til fonden skal være forbundets kontor i hænde senest mandag den 25. april Ring på og få en snak! 6 REPLIKKER

7 INDMELDELSER Siden sidste nummer af Replikker (december 2004) har forbundet fået to nye medlemmer. Dem byder vi hjertelig velkommen. Martin Kreisberg (f. 1966) Er optaget i forbundet pr. 1. februar Er uddannet fra dramatikeruddannelsen ved Århus Teater i Linda Klein (f. 1968) Er optaget i forbundet pr. 1. marts Er uddannet børnedramatiker fra BTS Væksthus ved Odsherred Teatercenter, DANSK TEATERFORLAG Hvis du modtager beløb fra Dansk Teaterforlag via forbundet, skal du være opmærksom på, at provisionen til Dansk Teaterforlag fra og med den 1. januar 2005 er forhøjet fra 5% til 10% på grund af det omfattende arbejde, Dansk Teaterforlag har med opkrævning og kontrol af indbetalinger. Forbundet beregner fortsat 5%, så den samlede provision på afregninger fra Dansk Teaterforlag vil fremover være 15%. Vi planlægger i øjeblikket sammen med Dansk Teaterforlag en oplysningskampagne til skoler og seminarer om ophavsrettigheder og betaling ved brug af originale værker og oversættelser. VORES LEJLIGHED I PARIS REGISTRERING AF UREGISTREDE VÆRKER Vi har modtaget et par henvendelser angående registrering af uregistrerede værker. Det er desværre ikke muligt at finde en løsning, som er juridisk holdbar, med mindre vi skulle etablere et decideret patentkontor efter amerikansk forbillede. Det har vi desværre ikke ressourcer til. Som nævnt i et tidligere nummer af Replikker bliver den, der skaber et værk uvilkårligt beskyttet af ophavsretslovens bestemmelser. For at styrke bevisførelsen i en eventuel senere retssag, kan man få manuskriptet notarstemplet hos en advokat eller på et af landets dommerkontorer. Man kan også sende det i en forseglet kuvert til sig selv eller som anbefalet brev. Intet af dette kan dog i sig selv tjene som endelige bevismidler i en eventuel retssag. KREDITERINGSPOSTKORT HUSK at gøre brug af forbundets forskellige krediteringspostkort og kortet med de aktuelle spillefilmshonorarer! Ring til kontoret hvis du selv eller andre medlemmer af forbundet ikke er blevet krediteret på behørig vis af teatret, producenten eller pressen, eller hvis en producent skal have genopfrisket de aktuelle spillefilmshonorarer så sender forbundet vedkommende et postkort. HUSK!!! HUSK at checke nyheder på forbundets hjemmeside: Foto Nina Malinovski Hurra! Nu er købet endelig gået helt i orden - og vi er de lykkelige ejere af en lille og hyggelig lejlighed i Belleville i Paris. Den ligger i Rue des Envierges, en gade der tæt på metrostationen Pyrenées svinger fra Rue des Pyrenées op mod et lille torv, hvorfra man kan se næsten hele Paris. Den lille 2-værelseslejlighed ligger i et mindre baghus, og i den hyggelige gård ligger et større atelier, som også er vores. Vi er i øjeblikket ved at iværksætte en mindre, men nødvendig istandsættelse. De elektriske installationer i lejligheden skal udskiftes, der skal fjernes et par vægge og så skal der udføres nogle småreparationer og males. Vi håber, at dette arbejde bliver færdigt i foråret og at lejligheden står klar til at modtage de første medlemmer i løbet af sommeren. SØGES!!! Vores formand søger en lille, billig lejlighed i København. Ring til NYE SPILLEFILMTAL Vær opmærksom på at honorarerne på spillefilmområdet er reguleret pr De nye tal er: SYNOPSIS kr. TREATMENT kr. 1. VERSION AF MANUS kr. ENDELIG MANUS kr. REPLIKKER 7

8 Den nye bestyrelse I vores decembernummer præsenterede vi den nye bestyrelse. Nu sætter vi ansigter på med en lille kommentar til hver enkelt. Nina Malinovski (f. 1951) Nina Malinovski blev formand for Dramatikerforbundet i Har skrevet digtsamlinger, librettoer, tv-film og teaterstykker og har oversat adskillige romaner og radioproduktioner fra svensk og nederlandsk. Uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i Foto Gorm Valentin Per Schultz (f. 1944) Per Schultz har skrevet manuskripter til film, radio, tv og teater. Er fhv. programredaktør, coproduktionschef og husdramatiker i DR. Er forbundets repræsentant i Copy-Dans foreninger for Båndkopi og Kabel-TV. Dunja Gry Jensen (f. 1965) Dunja Gry Jensen er uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i Har siden skrevet for både, tv, film og teater. Senest dokumentarfilmen Nede på Jorden. Sidder i bestyrelsen på andet år. Foto Erik Molberg Simon Boberg (f. 1969) Simon Boberg er dramaturg - senest medskaber af forestillingen Galskab på Det Kgl. Teater i 2004, dramatiker - senest Penge på Plan-B i februar 2005, instruktør af bl.a. Vårbrud på Teatret Mungo Park i 2003 og teateroversætter, senest San Diego (af David Greig) på Det Kgl. Teater i marts Er til daglig medleder af Teatret Plan-B. Sidder i bestyrelsen på tredje år. 8 REPLIKKER

9 Ida Maria Rydén (f. 1970) Ida Maria Rydén er uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i Skriver både for tv og teater. Medforfatter på Nikolaj og Julie (DR1, 2003) samt En skør sommernatsdrøm på Grønnegårdsteatret i Har siddet i bestyrelsen siden Jokum Rohde (f. 1970) Jokum Rohde er forfatter og dramatiker. Har senest udgivet romanen Falkonmysteriet (Gyldendal 2001). I januar 2005 havde hans seneste drama Pinocchios aske premiere på Det Kgl. Teater (Stærekassen). Har siddet i bestyrelsen siden Foto Ida Maria Rydén Camilla Hübbe (f. 1963) Camilla Hübbe har siden 1988 hovedsageligt ernæret sig som dramaturg. Skriver børne- og voksenfilm. Sidder i bestyrelsen på andet år. Line Knutzon (f. 1965) Line Knutzon er dramatiker. Skriver for både radio, tv og teater. Senest Guitaristerne på Teatret Mungo Park, januar-februar Foto Nordiska Strakosh Hans Kragh-Jacobsen (f. 1945) Hans Kragh-Jacobsen er dramatiker, oversætter, instruktør og forfatter. Har senest udgivet romanen, Tigerbalsam (Tiderne Skifter, 2004). Skriver teater, tv og librettoer. Er blevet opført på bl.a. Aarhus Teater, Bådteatret, Rialtoteatret, Det Kgl. Teater, Det Danske Teater og Caféteatret. Senest Kuk-kuk Fallera - En H.C. Andersen-virus (medforfatter Jens Kløft), en solo for Peter Larsen, premiere i marts Har siddet i bestyrelsen i flere perioder. Claus Mandøe (f. 1959) Claus Mandøe er uddannet skuespiller og skriver for film, tv og teater. Har gennem en lang årrække arbejdet med Gruppe 38 i Århus. Derudover fungerer han som daglig leder og skuespiller i Teatret De Røde Heste. Sidder i bestyrelsen på andet år. Foto Jane Vorre Foto Ole Kragh-Jacobsen Mette Heeno (f. 1976) Mette Heeno er uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i Har blandt andet skrevet episodeafsnit til tv-sitcommen Langt fra Las Vegas samt manuskripter til spillefilmene Fakiren fra Bilbao og Terkel i knibe. Sidder i bestyrelsen på andet år. REPLIKKER 9

10 Premiereliste Medlemmer April Juni 2005 Redaktionen får indimellem henvendelse om, at vi har glemt en premiere. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi ønsker ikke at glemme nogen! MEN, det er desværre umuligt at have kendskab til alle premierer i alle medier. Har du derfor kendskab til en premiere, som du ønsker at nævnt i bladet, så husk at give besked til Anders Busk på DDF - i god tid. FILM Rettelse: I den sidste premiereliste skrev vi, at manuskriptet til Familien Gregersen var skrevet af Ib Kastrup og Jørgen Kastrup. Ib Kastrup har skrevet manuskriptet alene. TV Langt fra Las Vegas Manuskript: Casper Christensen & Frank Hvam RADIOTEATER Strindberg gennembryder tandkødet Manuskript: Sven Holm Premiere: 13/ (DR P2) Krystallandet Manuskript: Peter Asmussen Premiere: 25/ (DR P2) TEATER (Januar Juni 2005) Figaros Bryllup Oversættelse: Jesper Kjær Premiere: Det Kgl. Teater 7/ Fyrtøjet Manuskript: Thomas Malling Turné: Det Danske Teater fra medio januar 2005 Pinocchios aske Manuskript: Jokum Rohde Premiere: Det Kgl. Teater 28/ REPLIKKER

11 Jens Andersen, Mia Lyhne, Kirsten Lehfeldt og Carsten Bjørnlund i Guitaristerne Teater Mungo Park Manuskript Line Knutzon Foto Peter Boel Så længe mit hjerte slår Manuskript: Erik Thygesen Premiere: Røde Kro Teatret 31/ Simsálabad Libretto: Nina Malinovski Premiere: Den Anden Opera 1/ x7 Manuskript: bl.a. Naja Maria Aidt og Jokum Rohde Premiere: Odense Teater 10/ Penge Manuskript: Simon Boberg Premiere: Teatret Plan-B 14/ Sommer i Tyrol Manuskript: Jens Louis Jensen Premiere: Nørrebro Teater 17/ Visse hensyn, 1. del af Gregersen-sagaen Manuskript: Peter Asmussen Premiere: Aarhus Teater 18/ Figaros Bryllup Oversættelse: Jesper Kjær Turné: Det Danske Teater fra ultimo februar 2005 Marta s Tema Manuskript: Nikoline Werdelin Premiere: Aveny T 4/ Sidder på et værtshus Manuskript: Erik Thygesen Premiere: Nedergade Teatret 4/ Vagina Monologerne Oversættelse: Ann Mariager Repremiere: Det Hem lige Teater 8/ Vild, varm og overvægtig Manuskript: Erling Jepsen Repremiere: Hippodromen 8/ San Diego Oversættelse: Simon Boberg Premiere: Det Kgl. Teater 18/ Hjælp, vi er på Manuskript: Hans Kragh-Jacobsen og Gunvor Reynberg Premiere og turné: Det Ny Turné Teater i foråret 2005 En diplomatisk affære Oversættelse: Ann Mariager Turné: Privatteatret i foråret 2005 Kuk-kuk Fallera - En H.C. Andersen-virus Manuskript: Hans Kragh-Jacobsen og Jens Kløft Premiere og turné: Peter Larsen Drama/Ping ApS i foråret 2005 Forstad Manuskript: Anna Bro Clemensen og Martin Lyngbo Premiere: Teatret Mungo Park 9/ Vakuumpakkede mennesker Manuskript: Julie Thor Fryd Premiere: Kaleidoskop 14/ Julie Alive Manuskript: Lise Jørgensen Premiere: Caféteatret 16/ Hvis Manuskript: Thor Bjørn Krebs Premiere: Teater Grob 18/ Mine to søstre Manuskript: Nikoline Werdelin Premiere: Odense Teater 19/ Indenfor murene Manuskript: Henri Nathansen Premiere: Det Kgl. Teater 21/ Cabaret Oversættelse: Jesper Kjær Premiere: Aarhus Teater 29/ Den blinde maler Manuskript: Nikoline Werdelin Premiere: Perron Teatret i april/maj 2005 Personkreds 3 Bearbejdelse: Hans Rosenquist Premiere: Aarhus Teater 4/ The Full Monty Oversættelse: Hans Kragh-Jacobsen Premiere: Aalborg Teater 7/ Platonov Oversættelse: Kjeld Bjørnager Premiere: Aalborg Teater 11/ Vakuumpakkede mennesker Manuskript: Julie Thor Fryd Repremiere: Entré Scenen 12/ Midt om natten Manuskript: Tina Kruse Andersen Premiere: Odense Teater 12/ Lige for lige Oversættelse: Niels Brunse Premiere: Grønnegårdsteatret, sommer 2005 REPLIKKER 11

12 Hvordan et skuespil bli r til I de kommende numre af Replikker vil vi trykke uddrag fra bogen Hvordan et Skuespil bli r til, skrevet af den tjekkiske forfatter Karel Capek, illustreret af Josef Capek og oversat af Else Westh Neuhard. Bogen er udgivet i 1946 hos Thaning & Appels Forlag, som venligst har udlånt den. INDLEDNING DETTE belærende Skrift skulle gerne gøre det klart for Forfatterne, Tilskuerne og for saa vidt ogsaa Kritikerne, hvordan et Teaterstykke bliver til, og hvormange Metamorfoser det maa gennemgaa, før det krænger sig ud af sit Puppehylster og udfolder sig i Premierens Glorie og Pragt. Vi vil ikke falskeligt foregøgle Læserne, at vi forstaar os paa Teater, tvært imod. Det er et Faktum, at ingen forstaar sig paa Teatret, hverken de, der er blevet gamle paa de skraa Brædder, eller de ældste Direktører, ja, ikke engang Kritikerne. Du gode Gud, hvis en Dramaturg kunde vide, om et Stykke vilde faa Succes! Hvis Direktøren kunde forudse, om det blev et Kassestykke! Hvis Skuespilleren paa Forhaand havde paa Følelsen, at han vilde tage Kegler! - ja, hvis det var saadan, saa vilde man kunne lave Teater lige saa roligt og solidt, som man laver Snedkerarbejde eller fremstiller Sæbe. Men Teater, det er en Kunst, saadan som Krigskunst og Hasard, som Roulette-Spil; man ved aldrig paa Forhaand, hvordan det vil gaa. Ikke blot til Premieren, men hver eneste Aften er det et rent Under, at man kommer overhovedet saa vidt som til at spille, og naar det endelig sker, saa at Skuespillet bliver spillet til Ende. Et Teaterstykkets Virkeliggørelse følger ikke en forud tilrettelagt Plan, det reddes igennem ved en stadig Forcering af utallige og uventede Hindringer. Hvor som helst og naar som helst kan en Planke i Dekorationen svigte og en Nerve hos den Optrædende briste; i Reglen sker det ikke, men alligevel er Situationen haabløs; den kan simpelthen ikke være andet. Her skal ikke tales om den dramatiske Kunst og dens Hemmeligheder; det drejer sig bare om Teaterhaandværket og dets Hemmeligheder. Det vilde sandsynligvis være adskillig mere taknemmeligt at filosofere over, hvordan Teatret burde være, og hvordan det mest ideelt skulde laves; men enhver Snak om Idealer forplumrer den komplicerede og vilde Virkelighed, saadan som den faktisk er. Vi beskæftiger os ikke med den kollektivistiske Dramas eller den konstruktivistiske Scenes Muligheder; i Teatret er alt muligt; det er et Undernes Hus. Det største Under er dog, at det overhovedet kører rundt! Naar Tæppet gaar op Klokken halv otte om Aftenen, saa maa De vide, at det sker ved et lykkeligt Tilfælde eller simpelt hen ved et Mirakel. Men selv naar vi nu lykkeligt har undgaaet Fristelsen til her at tale om Kunsten, saa vil vi dog alligevel gerne, i det mindste i Indledningen, brænde et lille Lys også paa den guddommelige Muses Alter. De vil ingenlunde se hende i Pump og Pragt, det lille Skind, tvært imod; De vil finde hende udaset af Prøver, snusforkølet, Offer for alle mulige Intriger, for umenneskeligt Slid og Slæb og alle de stemningsdræbende Besværligheder, der klæber ved Teaterlivets Bagside. Naar hun endelig træder frem for Dem paa Scenen, straalende belyst og sminket, saa glem ikke, 12 REPLIKKER

13 hvad det har kostet hende at naa saa vidt. Naa, men ogsaa det hører med til den højere Forstaaelse af den dramatiske Kunst. Og saa er der forskellige Mennesker bag Scenen, under den og over den, som i Fælleskab trækker og skubber denne Thespis-Kærre. Og selvom de også anskueliggør denne Opgave saare naturalistisk, kostumeret i almindeligt Civiltøj eller blaa Arbejdsbluser, saa spiller de dog deres vigtige rolle ved et Teaterstykkes Opstaaen. Og derfor skal heller ikke de forbigaas her. DE INDLEDENDE SKRIDT I sin første, spæde og famlende Begyndelse fortaber Stykkets Tilblivelseshistorie sig imidlertid udenfor Teatret, paa den ærgerrige Forfatters Skrivebord; Teatret faar først Føling med det, naar Forfatteren er kommet til den overbevisning, at det er færdigt. Det viser sig imidlertid snart (ca. et halvt Aars Tid senere eller saadan noget), at det ikke er færdigt; for i aller gunstigste Fald vandrer det tilbage til Forfatteren med en Opfordring til at forkorte Værket og desuden omskrive sidste Akt. Af visse hemmelighedsfulde Grunde er det altid Sidsteakten, som maa laves om, akkurat som det altid er sidste Akt, der garanteret svigter paa Scenen, og hvor Kritikken med bemærkelsesværdig Endrægtighed finder Værkets Svaghed. Det er besynderligt nok, at de dramatiske Skribenter, trods disse ufejlbarlige Erfaringer, holder fast paa, at deres Stykker overhovedet skal have nogen sidste Akt. Der burde simpelthen ikke skrives nogen sidste Akt. Eller ogsaa skulde Sidsteakten principielt skæres fra, saadan som man kuperer Bulldoggernes Hale, for at den ikke skal ødelægge Figuren. Eller et Stykke skulde spilles bagfra, med sidste Akt i Begyndelsen og første Akt, som altid har Ord for at være den bedste, til Slut. Kort sagt, et eller andet burde der gøres for at løfte denne Sidsteaktens Forbandelse fra Forfatternes Skuldre. Naar sidste Akt saa er blevet slettet to eller tre Gange og omarbejdet, og naar Stykket endelig er blevet antaget, begynder Ventetidens lange Pine for Forfatteren. Det er den Tid, da Skribenten holder op med overhovedet at skrive eller foretage sig noget som helst, da han ikke er i Stand til hverken at læse Aviser eller leve i Skyerne eller sove eller paa anden Maade slå Tiden ihjel, thi han lever i en Trance af Forventning: hvornaar skal han spilles, hvordan han skal spilles, at han skal spilles og lignende. Den Forfatter, der gaar og venter, er til Hundene, simpelthen. Kun fuldkommen forsumpede Digtere er i stand til at undertrykke deres Uro og lade, som om de også i enkelte Øjeblikke kan tænke paa andet end deres antagne Stykke. Skuespillerforfatteren har nogle taagede Forestillinger om, at der, mens han endnu er ved at lægge sidste Haand på Værket, skulde staa en Teatertjener bag hans Stol, der forpustet tilraaber ham, at han for Guds Skyld dog endelig maa skynde sig at aflevere sidste Akt, at der skal være Premiere i Overmorgen, og at han, Budet, ikke tør komme tilbage uden denne sidste Akt og saa videre og saa videre. Saadan gaar det imidlertid ikke for sig; naar Stykket er antaget, faar det Lov til at ligge en vis Tid; derved vinder det større Modenhed og bliver ligesom gennemtrængt af Teatrets Atmosfære. Grunden til at det skal ligge saa længe, er forøvrigt blandt andet ogsaa den, at man siden kan slaa det op som en med aandeløs Spænding imødeset Nyhed. Visse Forfattere griber skaanselsløst ind i denne Modningsproces ved at rykke for Afgørelsen, hvilket dog Gudskelov ikke har nogen Virkning. Sagen maa overlades til dens naturlige Forløb. Naar Stykket har ligget tilstrækkelig længe, begynder det ligesom at lugte, og saa maa det ud, frem paa Scenen; det vil sige: først til Prøvesalen. REPLIKKER 13

14 14 REPLIKKER

15 Replikker nr.10 Tema: Agentur? Som faglig organisation varetager Danske Dramatikeres Forbund medlemmernes interesser i Danmark. Teaterforlagene derimod beskæftiger sig først og fremmest med udenlandske rettigheder, de repræsenterer en håndfuld danske dramatikere i udlandet, og nogle ganske få i Danmark. Er de forskellige aktører på området konkurrenter? Og er det sådan, det skal være, eller ville det være bedre med et samarbejde? Der har været en del diskussioner af og tiltag til et sådant samarbejde. Derfor sætter vi fokus på temaet agentur i dette nummer af Replikker. Vi har stillet nogle spørgsmål til dramatikere, teaterforlæggere og andre, som er engagerede på området eller har interesse i tematikken. Her kommer nogle reaktioner. REPLIKKER 15

16 Agentur FLERE SLAGS MEDLEMMER AF DDF Jeg er ked af at jeg ikke kan være med i forbundet fordi jeg er hos Nordiska Strakosch. af Christian Lollike, dramatiker Foto Nordiska Strakosch Hvis jeg må starte et andet sted - mere frit for leveren og med fare for at skrive noget, der er blevet talt om i årevis. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man i dag ikke kan være hos et agentur og samtidig være i et forbund. Hvorfor er der egentlig en interessekonflikt? Forbundet er jo ikke et agentur. At oprette et, og således gå i konkurrence med fx Nordiska Strakosch, er i mine øjne en dårlig idé. For mig handler et forbund jo om muligheden for at stå sammen og forhandle de overordnede linjer sammen. DDF sikrer, at manuskriptforfattere og dramatikere kan stå sammen og handle sammen. For mig er det vigtigt, at der er et stærkt forbund, og jeg er derfor ked af, at jeg ikke kan være med i forbundet, fordi jeg er hos Nordiska Strakosch. I mit hoved burde det kunne lade sig gøre. Jeg synes jo, det er til fordel for alle, at jeg er hos Nordiska og således ikke behøver assistance til alle kontrakter, men kun til bearbejdelser og oversættelser m.m. Med andre ord tilbyder jeg at være fuldgyldigt medlem, at betale derefter og samtidig give afkald på en del rådgivning/kontraktskrivning. Måske er der noget jeg ikke har fattet, men dette er min umiddelbare holdning. Jeg tror (men ved meget lidt, måske håber), at DDF er en slags FAGforening for danske dramatikere. Dvs. at DDF forhandler (grundprincipperne) på vegne af alle manuskriptforfattere og dramatikere, hvorimod teaterforlagets hovedopgave er at sælge dramatikere, primært i udlandet (det er jo ikke en hemmelighed, at de fleste dramatikere selv opsøges af teatrene, hvilket i nogen udstrækning overflødiggør en sælger). DDF varetager forfatternes rolle i evt. stridigheder osv. DDF samarbejder med andre forbund i verden og har således mulighed for at gå i dialog om mange forskellige nødvendige politiske forhold. Og det kan DDF, fordi DDF ikke er tænkt som en forretning og derfor ikke skal tjene penge. Netop det bør være forbundets styrke. Forhåbentlig er der allerede et samarbejde mellem DDF og teaterforlagene. Jeg har svært ved at se, hvorfor de skulle være konkurrenter. Det er jo i princippet kun en fordel, at teaterforlagene sælger stykker - på den måde er de med til at synliggøre dramatikerne, og i et større perspektiv stiller det vel DDF stærkere i de overordnede forhandlinger - vil jeg tro. At konkurrere om, hvem der laver de enkeltes kontrakter, synes jeg er dumt. Især når tallene, der står på kontrakterne, er nogenlunde fastlagte af DDF. Så hvorfor ikke samarbejde med forlagene og dele arbejdsområderne mere konsekvent op? DDFs opgave er at bakke alle sine medlemmer op. Jeg var fx glad for DDFs annonce i forbindelse med nedskæringen - det var en offensiv udmelding på alles vegne. Mit kendskab til teaterforlagene og deres opgaver og arbejdsmetoder begrænser sig til Nordiska Strakosch. Dem er jeg til gengæld meget tilfreds med. De gør alt for at sælge mine arbejder i både udland og Danmark. Og det har de foreløbig været dygtige til. Er det vigtigt for DDF at være sælgende og ikke bare interessevaretagende? At promovere medlemmerne er under alle omstændigheder svært, fordi DDF forhåbentlig er baseret på en idé om lighed, og det kan derfor være svært at kalde nogen bedre end andre. Vil man ikke det, er det svært at gå i krig med promovering uden at skabe en lidt lummer smag i munden hos den køber, der skal købe alle de her lige gode værker. Der er selvfølgelig situationer, hvor et teater ringer og spørger, hvem der kan løse en specifik opgave. Hvad skal forbundet da svare? At det kan de alle? Eller det kan den, der har mindst arbejde? Jeg synes, det er dumt at blande agentur og forbund. Til gengæld synes jeg, at man bør have flere slags medlemmer af DDF. Således at man kan være medlem på forskellige niveauer. Det er jo den udvikling fagforeningerne er inde i øjeblikket, og jeg synes, at DDF har nogle muligheder for at skabe mere fleksibilitet. Olof Højgaard i Dom over Skrig, Teater Katapult Manuskript Christian Lollike Foto Michael Ersted 16 REPLIKKER

17 Tema STYRING AF INDSATSEN Gud, hvor er der spildt mange penge på at markedsføre dansk teater i udlandet af Peter Asmussen, dramatiker foto DR - Agnete Schlichtkrull Danske Dramatikeres Forbund skal holde sig langt væk fra enhver agenturvirksomhed. En god agent brænder for sine ting; et forbund må være demokratisk, upartisk og dermed lunkent - uden evne til at brænde for noget. DDF har en udmærket rolle som varetager af medlemmernes kontraktlige rettigheder - både med hensyn til overenskomster og præcedens. Det er alt nok. DDF og teaterforlagene samarbejder og supplerer hinanden. Og de er ikke konkurrenter - fordi DDF ikke kan udvælge, hvem de repræsenterer, men må og skal tage alle på sine skuldre. Ingen købmand med respekt for sig selv ville købe hele pakken af danske dramatikere, fordi han ville vide, at de fleste af dem ikke ville forventes at kunne indbringe indtægter. DDF er en demokratisk organisation, når det gælder medlemmernes interesser; den er det ikke, når det gælder betalingen for at være medlem - således betaler nogle af dramatikerne, fordi de aflægger provision, mere i kontingent end andre - skulle de så forlange, at man promoverede dem mere - og hvad ville så alle de andre sige til det? Jeg har jo selv på sidste generalforsamling hørt, hvor mange der havde noget at sige - og hvor få af dem, der havde noget at sige, som også havde gjort sig gældende i deres fag. DDF kan ikke og skal heller ikke hjælpe deres medlemmer med promovering/salg af produktioner. Danske forlag og udenlandske forlag, der varetager danske dramatikeres interesser, mangler totalt opbakning fra officiel side. Danmark mangler en stærk og central styring af den udadrettede indsats gud, hvor er der spildt mange penge på at markedsføre dansk teater i udlandet, på totalt uduelige ansatte i forskellige offentlige institutioners rejse og ophold i storbyer rundt omkring - jeg har selv en svensk agent, som kunne have haft glæde af flere midler, end jeg er i stand til at generere til hende på mine privatkapitalistiske betingelser, men som ikke desto mindre ud fra sin egen indtjenings interesser er i stand til at få mine stykker opført i udlandet - men jeg tror aldrig den danske stat har påskønnet det arbejde, hun har udført, og som altid falder tilbage på Danmark. Jeg har mange gange sagt, at man burde skele til filmen i den henseende. Man kunne begynde med at skabe et teaterinstitut på linje med filminstituttet - et sted, hvorfra produktion og bevilling udgik, man kunne fjerne en del af den blokstøtte, teatrene får, og overflytte den til et institut, der skulle uddele den efter projekter - med tilsvarende ansvar for at følge disse projekter til dørs - både hvad angår manuskript og produktion. Dette institut kunne også passende påtage sig rollen som formidler af dansk teater i ind- og udland. Eller rettere - dette institut kunne i samarbejde med private, som brænder for sagen, målrette indsatsen, så den både var til gavn for forlæggerne/agenturerne og dramatikerne. Sarah Gottlieb og Niels Ellegaard i Visse Hensyn, 1, del af Gregersensagaen, ÅrhusTeater Manuskript Peter Asmussen Foto Jan Jul REPLIKKER 17

18 Agentur Tema EN SØJLE INDEN FOR KUNSTSTYRELSEN Det, vi mangler, er et kulturpolitisk backup. af Jokum Rohde forfatter og dramatiker Dramatikerforbundet skal ikke beskæftige sig med agenturvirksomhed. Jeg tror ikke, at vi indenfor DDF kan lave en autonom spiller, som vil medføre konkurrence og liberalistiske principper indenfor et forbund, som har ligestilling blandt medlemmerne. Den eneste måde, man kan sælge dramatik på, er ved at følge markedets regler, konkurrencereglerne. En mulig agent ville vælge højst ti dramatikere ud af en skare på 260, og det ville udelukkende være dem, der ville få tilført de midler, som DDF måtte stille til rådighed til et sådant agentur. Det ville være et meget usundt træk for et forbund at foretage. Der findes et hav af tilbud fra internetportaler, og i bestyrelsen har vi mødtes med diverse internettroldmænd, som har tilbudt forbundet at lave portaler med medlemslister, manuskripter og billeder. Men min erfaring med at sidde i dramaturgiater og læse og udvælge stykker er, at man ikke gør brug af sådanne portaler. Sådan fungerer markedet ikke. Dramaturgiater foretager deres kvalificerede selektion af det, de vil læse. Og så er der andre, de professionelle forlag, som foretager deres kvalificerede selektion af det, de synes er relevant. Det er i denne dialog mellem teatre, de kommercielle spillere og de enkelte dramatikere, at spillet foregår. Vores forbund skal (teaterpolitisk) få stablet en søjle på benene inden for Kunststyrelsens teaterudvalg, og den søjle skal arbejde med at få dansk dramatik til udlandet og udenlandsk dramatik til Danmark, måske på et reading-niveau. Det skal så gøres i et gavmildt parløb med teaterforlagene, så forlagene kan begynde at få noget hjælp til det kommercielle arbejde, de foretager. Nordiska Strakosch fx har været meget gavmilde med de penge, som de har brugt på dramatikere med henblik på udlandet i forhold til de penge, som er kommet ind. Det er helt klart de store musikkontrakter, de tjener på. De satser på, at en eller anden dansk dramatiker på et tidspunkt bryder igennem, så de kan tjene på ham. Derfor bør Nordiska Strakosch blive hjulpet rent teaterpolitisk og blive støttet af noget, som Kunststyrelsen kunne etablere. Og der skal vores forbund lave benarbejdet. DDF er en fagforening, et forbund. Et teaterforlag er et kommercielt foretagende. I sin ideelle form ville det være fantastisk, hvis DDF helt varetog det kulturpolitiske felt, mens teaterforlagene varetog dramatikerne på et kommercielt niveau ved at promovere og sælge dem her i landet og forhandle superkontrakter for dem og generere flere urpremierer for dem. Mens DDF arbejder teaterpolitisk. Men det er et meget utopisk syn, virkeligheden er langt fra dette billede. For som fagforening har vi brug for at være tæt inde på livet af de kontrakter, der florerer i teatermiljøet. Indtil nu har det været gavnligt for medlemmerne, at der har været standardkontrakter, at teatrene er nødt til at bruge en DDF-defineret kontrakt. Det har været i forbundets interesse, at der ikke har været en ekstrem liberalisering af selve kontrakten. Det har beskyttet og tjent medlemmernes interesse, at der har været nogle overenskomster, nogle ens regler. 18 REPLIKKER

19 Sofie Stougaard, Nicolas Bro, Mikael Birkkjær og Henning Jensen i Pinocchios Aske Det Kongelige Teater Manuskript Jokum Rohde Foto Per Morten Abrahamsen Vi kan frygte, at disse regler kan komme til at skride ved en større form for liberalisering. Så det vil vi nødigt give køb på. Det er af teaterpolitisk betydning, at forbundet er en central magtfaktor i teatermiljøet. Hvis vi som forbund pludselig ikke længere havde noget at gøre med forhandlingerne med teatrene, ville vi flagre som teaterpolitisk organisation, og vi vil kunne ende med at blive et slags eksternt panel, som havde nogle opfattelser om teatermiljøet, men ingen reel forbindelse til dag-til-dagfunktionerne. Alligevel er der en bagside. Der er en del diskussion omkring det faktum, at dramatikerne i Danmark, som er medlem af vores forbund, ikke må være repræsenteret af en personlig agent eller et agentur, som ringer rundt og fortæller om deres nye stykke. Teaterpolitisk befinder vi os i meget turbulente tider - jeg vil ikke kalde det en krise, for billetsalget stiger, og teater i Danmark har en høj kvalitet - men vi har oplevet et fald i antallet af urpremierer af ny dansk dramatik. Derfor tror jeg, at det er bedre at holde tingene indenskibs, indtil der kommer en optur. Til den tid vil der kunne være plads til at koble sig på agenturerne. Man kan gøre sig tanker om, hvorvidt der er større salgspotentiale i provinsen, end der bliver udfoldet nu. Og om hvordan det udvikles bedst. For der er ikke længere nogen iscenesættelseskonkurrence Århus, Ålborg, Odense og København imellem. Nu er der konkurrence om den bedste urpremiere. Og når den er fyret af, er stykket devalueret. Som det er nu, har i hvert fald nogle af os et godt forhold til teatrene. Når et teater vil have et stykke, eller når en dramatiker kommer med en idé, foregår dialogen dem imellem, der er ikke noget mellemled. Derfor er DDF s forslag om at lave et dramaturgiat inden for Kunststyrelsen med økonomiske beføjelser til at foretage et vist antal bestillinger af ny dansk dramatik også et forsøg på at skabe et ekstra mellemled mellem dramatiker og teater. Og lige nu er det mere konstruktivt at have et kulturpolitisk mellemled end at få et kommercielt mellemled. For teaterbranchen er kommerciel nok i forvejen. Vi vil hellere have et statsreguleret eller mere smags- og kvalitetsreguleret mellemled end et liberalistisk mellemled. Jeg har intet sammenligningsgrundlag omkring teaterforlagenes funktion her i Danmark, for der er ingen agenturkonkurrence. Jeg har kun prøvet at blive repræsenteret af Nordiska Strakosch i udlandet. Og dér har de været meget dygtige. Det, vi mangler, er et kulturpolitisk backup. Der mangler en vigtig søjle indenfor Kunststyrelsen, som kunne hjælpe Nordiska Strakosch eller køre et parløb med dem med henblik på at koble dansk teater på det udenlandske ved hjælp af readingudvekslinger eller festivaler eller oversætterstøtte. Som det er nu, skal Nordiska Strakosch ryste op med , hvis de skal have oversat et stykke, og det løber hurtigt op. Nordiska Strakosch er et kommercielt foretagende, så de kan ikke lægge sådant et beløb hver dag, selvom de synes, at et stykke er godt. Problemet for Nordiska Strakosch har været, at de ikke har fået noget kulturpolitisk backup, ikke nogen egentlig hjælp. Det er egentlig utroligt, at de har kunnet holde fanen højt så længe. Det er her, DDF skal gå ind og lave et fodarbejde inden for Kunststyrelsen, så Nordiska Strakosch kan begynde at køre et parløb med de agenturer, der nu måtte findes i Danmark. REPLIKKER 19

20 Agentur FOKUSERE PÅ DET DAGPOLITISKE ARBEJDE Et teaterinstitut ville kunne etablere en agenturvirksomhed af Simon Boberg dramatiker, dramaturg, instruktør, oversætter, medleder af teatret Plan-B At lave agentur er ikke en opgave for DDF. I stedet bør vi samarbejde med teaterforlagene. At lave agentur vil blande for meget økonomi ind i forbundet. Vi bør hellere fokusere på det dagpolitiske arbejde. DDF skal lægge sine kræfter i at få etableret et teaterinstitut og nogle massive støtteordninger til dansk dramatik. Et teaterinstitut ville kunne etablere en agenturvirksomhed eventuelt kombineret med en storslået og international Københavnsk teaterfestival. Det kunne varetage festival, kontakt med udland, publikationer, workshops osv, osv. Jeg mener, at der er et godt indbyrdes forhold mellem DDF og de eksisterende teaterforlag. De samarbejder, og de supplerer hinanden. De bør i hvert fald ikke være konkurrenter. Nordiska Strakosch er måske lidt for alene om arbejdet med at promovere/sælge dansk dramatik. Der ville det være godt med lidt mere konkurrence. Nordiska Strakosch gør, hvad de kan, men der burde være meget mere støtte fra statens side til den slags initiativer. Jesper Hyldegaard i Penge, teater Plan-B Manuskript Simon Boberg Foto Henrik Ohsten Rasmussen 20 REPLIKKER

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Det ka ikke siges tit nok!

Det ka ikke siges tit nok! cover_final 27/01/04 0:15 Page 1 Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelle- eller tv-manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem og evt. forhandle den

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

N O T E R F R A N S I R M Ø D E

N O T E R F R A N S I R M Ø D E N O T E R F R A N S I R M Ø D E Helsinki 31. oktober og 1. november 2009 Deltagere: SF: Atro Kahiluoto, Marina Meinander, Pauliina Hulkko og Janne Saarakkala SRe: Edward Buffalo Bro m b e rg, Michela Granberg

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS)

LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) 1. Foreningen navn er "ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN". Dens hjemsted er København, Danmark. 2. ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN s formål er: samle alle, der er beskæftiget

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Replikker_nr._11_3 23/06/05 12:38 Page 1

Replikker_nr._11_3 23/06/05 12:38 Page 1 Replikker_nr._11_3 23/06/05 12:38 Page 1 REPLIKKER NR. 11 2 DDF 3 Leder - Sangfuglenes fællesråd 4 DDF s arbejde 4 DDF s repræsentantskaber 4 DDF s interne udvalg 6 DDF repræsenterer 9 Film- og TV kontrakter

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE Før du ansøger: Yoga kan være mange ting. Der er mange stilarter og endnu flere måder at undervise yoga. Hvis du overvejer at uddanne

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu))

CaféTeatret)1971-2011) )samtidsteater)før)og)nu)) TeatermuseetiHofteatret2013/webtekst22 ErlingLarsenogPeterChristensenTeilmann CaféTeatret1971-2011 samtidsteaterførognu Redaktionelforbemærkning webtekst22erenhistoriskcollageovercaféteatret,etafdanmarksførendesamtidsteatregennem

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere