ESS European Social Survey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESS European Social Survey"

Transkript

1 Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang med fjerde runde. Det er en europæisk undersøgelse, der bliver gennemført i 24 lande i Europa. Meningen er, at man vil sammenligne menneskers holdninger og tanker om en række forhold i de forskellige lande. Der er mange danske (og udenlandske) forskere, der bruger de data vi samler ind, og de kigger naturligvis efter, om der er forhold i Danmark, som måske kunne være anderledes, og dermed hjælpe nogle mennesker der måske har nogle problemer i deres liv. Stikprøven Der er udtrukket ca personer tilfældigt i befolkningen. Alle er 15(+) år pr. 31/ Interviewperioden Vi har frem til 31. december til at gennemføre interviewene. Det er vigtigt at vi er færdige d. 1. januar, fordi der er nogle som skal sidde og kode de åbne spørgsmål i januar. Bagefter skal data afleveres til ESS, og det vil koste os bod hvis ikke det er afleveret til tiden. Sig derfor til i god til hvis du tror du sidder med flere adressekort end du kan nå til d. 31. december. IP-brevet Du sender selv IP-brevene ud efterhånden som du er klar til at interviewe IP. Husk at påføre brevet dit navn nederst til højre. Hvis du synes kan du evt. skrive dit eget telefonnummer neden under dit navn. Ellers står der SFI-SURVEY s telefonnummer. Husk også at påføre brevet IPnummer og hvilken dato du har sendt brevet. Interviewform og kontaktforsøg Der skal interviewes ved besøgsinterviews. Du kan lave aftaler med respondenterne ved at tage ud og besøge dem, eller ved at ringe til dem. Der skal laves mindst 4 besøg og også forsøges med telefonopkald (hvis respondenten har en telefon) inden en respondent opgives, som ingen kontakt. Længde af interviewet og betaling Interviewet med IP indeholder ca. 300 spørgsmål sektion A til F = hovedskemaet + sektion G, J og H = ét af de tre roterende suppleringsskemaer + 12 spørgsmål til dig som interviewer efter interviewet Det er langt og skemaprisen er sat til 95 minutter.

2 Herudover er der kontaktdataarket som skal udfyldes for alle IP er hvad enten du får et interview eller ej. Fordi du skal udfylde dette bliver du betalt 17 minutter i adressekortbetaling for alle de ADkort du afslutter, kontaktvederlaget er som altid 20 minutter.. Kontaktdataarket Data om dine kontakter til IP er en meget vigtig del af ESS projektet. Data bliver bagefter brugt af forskerne, til at analysere hvordan det gik med undersøgelsen. Hvilke personer var det som ikke svarede og hvorfor har de ikke haft lyst til at deltage. Vi har lavet et papirskema til disse oplysninger. Det er et foldet A3-ark, hvor du noterer, hver gang du har haft en eller anden form for kontakt med IP. Centralt fra ESS, har de bestemt hvilke oplysninger vi skal indsamle, og hvilke spørgsmål vi skal stille. Det er meget vigtigt at du udfylder dette grundigt og at oplysningerne stemmer overens med det almindelige adressekort som du skal udfylde som normalt. I dette ark skal du notere alle kontakter til IP både når du besøger og ringer. Vær opmærksom på at du ved alle kontakter skal udfylde punkt 1 til 5. Det skal du gøre lige meget om kontakten eller kontaktforsøget førte til noget. Følg ruterne gennem spørgsmålene så er det ikke svært. Hvis respondenten glemmer en aftale du har noteret i arket, lader du aftalen stå som du skrev den da du fik den, og udfylder så bare den næste kontakt næste gang du forsøger at kontakte IP.

3 Skemaet er opbygget af flere sektioner Hovedskemaet Spørgsm Emne Sektion A Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Sektion B Kernemodul B1 B40 Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Sektion C Kernemodul C1 C36 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Sektion D Nyt modul Sektion E Nyt modul D1- D55 E1- E55 Sociale ydelser omfatter holdninger til tildeling af sociale ydelser, størrelsen på modtagergrupper, holdninger til beskatning, holdninger til levering af serviceydelser og sandsynlig fremtidig afhængighed af sociale ydelser. Aldersdiskrimination dækker holdninger til og oplevelser af aldersdiskrimination, aldersmæssig status, stereotyper, oplevelser af diskrimination og kontakt med folk i andre aldersgrupper. Sektion F Kernemodul F1 F73 Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand

4 Det supplerende skema findes i tre versioner (version A, B og C) De tre versioner af det supplerende skema indeholder alle sektionerne G, H og J. Vær opmærksom på at der er forskellige spørgsmål i sektion G, afhængigt af om IP er en mand eller en kvinde. H-sektionen indeholder spørgsmål som er formuleret en lille smule forskellige i hvv. A, B og C versionen. IP erne er i forvejen udvalgt til enten at skulle have version A, B eller C. Dette afgøres af deres IP-nummer. IP skal altså kun svare på én af disse versioner altså enten A, B eller C. Det skal du ikke bekymre dig om, det sker helt automatisk. Capi vil automatisk springe til det rigtige tillægsskema ud fra hvilket IP-nummer du har indtastet. IP nr. fra 0 til samt til får supplerende skema A (det betyder at du med prøvenumrene kun ser HF1 til HF12). IP nr. fra til samt til får supplerende skema B (HF13 til og med HF24). IP nr. fra til samt til får supplerende skema C (HF25 til og med HF36). Det er derfor meget vigtigt at du indtaster det rigtige IP-nummer fra starten. Mellem hovedskemaet og suppleringsskemaet skal indtastes klokkeslæt. Sektion G Sektion H Sektion J Skala for menneskelige værdier Testspørgsmål Holdninger til globalisering Skema til intervieweren Herudover er der sektion I som på capi vil følge umiddelbart efter det supplerende spørgeskema. Dette er et skema intervieweren selv udfylder efter interviewet. Sektion I Spørgsmål til besvarelse af intervieweren, om hvordan interviewet gik ADkortet på CAPI en Når du udfylder resultatet af adressekortet på CAPI en, vil der, ud over de spørgsmål du kender, komme fire spørgsmål om hvordan der ser ud i IP s nabolag (sektion N) hvilken slags hus, var der skral, graffiti o. lign. Disse spørgsmål er det vigtigt du svarer på hvad enten du har indtastet et gennemført interview, en nægter, en manglende kontakt osv. Og bare for en sikkerhedsskyld - Husk nu at afslutte alle ad-kort på capi en og sende resultatet til os inden d. 31/

5 Instruktion om specifikke spørgsmål Spørgsmål, hvor der gerne må gives flere svar: Sp. C25 - Sp. F8.a. - Sp. F37.a. - Sp. i6. Spørgsmål, der løber over flere skærmbilleder: Sp. D15 Sp. D34 Nogle spørgsmål, hvor svarkoderne løber over flere skærmbilleder, er svarkoder, hvor IP oplyser et tal når du blot skriver det opgivne ciffer, registrerer programmet koden og du kan enten se den valgte kode og trykke Enter eller hvis programmet springer direkte til næste spørgsmål - kan du i det nederste lyseblå felt se, om du har kodet rigtigt.. A3 hvis radioen kører hele dagen kodes der som over 3-timer (hvis altså IP lytter til radionen) A5 herunder indgår netaviser, det gælder altså også hvis man læser avis på nettet. B3 En person, der slet ikke følger med i politik og ikke kan svare skal have en kode 8 B4-B10 Spørgsmålene skal stilles som de er formuleret i skemaet. I skal ikke forsøge at konkretisere spørgsmålene. IP må prøve at tage stilling til dem, akkurat som de er stillet B15 Arbejde (lønnet eller ulønnet) i organisation eller forening, hvor man selv synes man prøver at forbedre forholdene i Danmark eller forebygge samfundsmæssige problemer. Kan godt være eksempelvis frivilligt arbejde i sportsforeninger, men IKKE bare almindeligt medlemskab af sportsklub etc. B23 I skal ikke placere partierne på denne skala, IP skal selv vurdere om de ligger mod højre eller mod venstre på den politiske skala. Men vær opmærksom på at venstre dækker over betydningen venstrefløj (traditionelt set Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet) IKKE partiet Venstre. At placere sig til venstre eller til højre i den politiske debat har altså intet med partiet Venstre at gøre. (Partiet Venstre, vil man normalt opfatte som at ligge til højre). Vær opmærksom på, at IP ikke misforstår spørgsmålet især yngre IP ere er ikke så bekendt med tankegangen bag formuleringen B28 Der skal ikke tænkes på de økonomiske muligheder for at gennemføre uddannelsen B29 Sundhedssektoren omfatter hospitaler, sygehuse, hospice, praktiserende læger, speciallæger, hjemmesygepleje (men IKKE hjemmehjælp), sundhedsplejersker. B35 Det er IP s egen definition eller forståelse af samme etniske gruppe B36 Det er IP s egen definition eller forståelse af anden etnisk gruppe B37 Det er IP s egen definition eller forståelse af de fattigere lande uden for Europa C14 Vær opmærksom på, at det er udsagnet man kan aldrig retfærdiggøre tortur, IP skal tage stilling til. Svarkategorierne enig betyder således at man er imod brugen af tortur.

6 C22: Hvis IP kun går i kirke juleaften eller ved juletid er det svarkode 5. Hvis IP ser gudstjenester på tv tælles dette desværre ikke med. C25: Hvis IP kun giver et svar så husk at spørge ind til, om der er flere grunde. D7: Der spørges til hvor mange ud af 100 personer i Danmark IP tror er arbejdsløse og leder efter arbejde blandt dem som er i en alder hvor man ville forvente de arbejdede. Det ved IP ikke så pointer de bare skal komme med et bud på hvor mange de ca. tror det er. D8: Der spørges til hvor mange ud af 100 personer i Danmark IP tror er langvarigt syge eller handicappede blandt dem som er i en alder hvor man ville forvente de arbejdede. Det ved IP ofte ikke så pointer de bare skal komme med et bud på hvor mange de ca. tror det er. D11 Det er kun folkepensionister. Førtidspensionister tæller ikke med her. D20 Her tales generelt om orlov til at passe både meget syge og døende familiemedlemmer D21 D31: Ved sociale ydelser tænker vi fx på sundhedsydelser, pension, dagpenge, kontanthjælp, børnetilskud D47 Vær opmærksom på at svar 5 Arbejder ikke mere og søger ikke arbejde ikke ses på kortet, men kun kan kodes af intervieweren. D50 hvis IP allerede er syg og ikke mener at få den rette behandling, svares der ud fra dette. E1 E2: Hvis IP siger afhænger af den enkelte eller aldrig, da accepter svaret og prøv ikke at få det uddybet. Hvis IP giver et aldersinterval, da spørg om en bestemt alder inden for dette Læg mærke til de specielle koder 0, 222, 777(77) E5, E6, E7 det der spørges til er ikke IP s syn på folk i 20 erne, 40 erne og over 70. Der spørges til hvordan IP tror andre i samfundet (hovedparten af folk i samfundet) ser på disse grupper. SE på at kort 45. Vær opmærksom på at IP ikke ser tallene lineært. E8: Bekymringen relaterer sig til niveauet for hvor meget kriminalitet der begås af folk i 20 erne. Ikke på hvor alvorlig kriminaliteten er. E50 Læg mærke til instruksen E52 Vær opmærksom på det specielle kort og se godt på det selv inden du begynder at interviewe. F1-F4 Husk at IP noteres først lige meget hvor ung eller gammel IP er i forhold til resten af personerne i husstanden. Derefter noteres de andre personer i husstanden en af gangen efter alder, de ældste først. F6 Grunden til, at vi har nogle andre opdelinger end normalt er, at der jo er tale om en fælles europæisk undersøgelse.

7 Hvis IP stadig går i skole under 7. klasse, bruges kode 2: skoleklasse, ingen erhvervsuddannelse Hvis man har en 1 årig HG og ikke har fortsat med en butiksassistent eller kontorassistentuddannelse, placeres man i kode 3 (ingen erhvervsuddannelse). Hvis man har taget en fx en kontorassistentuddannelse placeres man i kode 4 Erhvervsfaglige uddannelser. Hvis man har uddannelse gennem specialarbejderkurser kodes som erhvervsfaglig uddannelse. F6a Vær opmærksom på at det vi spørger om er deres kvalifikationer, inden for hvilket fag har de taget deres højeste uddannelse. Det er ikke deres job. Har man ikke en uddannelse eller har man en generel uddannelse som ikke hører under et specifikt fag. Fx en studentereksamen som den højeste eksamen, placeres man i kategori 1 alment eller intet specifikt fag. Denne må desværre også bruges hvis IP har flere uddannelser på samme niveau og derfor ikke kan vælge mellem én af de andre. IP må selv afgøre, hvor hun/han har sine højeste faglige kvalifikationer F7 Børnehaveklasse tæller ikke med som uddannelse. Læretid tæller heller ikke med. Vær opmærksom på at det er den normerede uddannelsestid der tæller, ikke den faktiske. F8a/c Sort arbejde tælles ikke med. Hvis man er på ferie fra et lønnet job, kodes man stadig som i lønnet job. Hvis man er på ferie fra arbejdsløshed kodes man på samme måde stadig som arbejdsløs. Flexjobbere placeres som lønnet job. Folk i praktik eller jobtræning med hhv. SU eller dagpenge, kategoriseres som værende hhv. studerende og arbejdsløse. Uddannelsessøgende placeres under kode 2, uanset hvor meget erhvervsarbejde de har i 8a. Hvis man er studerende og arbejder fordi der er ferie er man stadig studerende. Hvis man er varigt på sygedagpenge kategoriseres man som værende kronisk syg eller handicappet. Hvis man er midlertidigt på sygedagpenge, men stadig har sit job, så er man i lønnet job. Midlertidigt syge placeres som i arbejde, hvis de er sygemeldt fra arbejde. Hvis de er sygemeldt fra arbejdsløshed kodes de som arbejdsløse Ikke jobsøgende ledige kodes 4 Førtidspensionister er på pension Personer i aktivering og jobtræning mv kodes som arbejdsløse (03 eller 04)

8 F11 Det sidste regulære job, ikke fx efterlønsmodtagerens 200 timer F12-F25 Brug er eller var alt efter om IP lige nu er i arbejde eller ej. F15-20 Selvstændige kan også besvare disse spørgsmål. Tænk på dem som direktører i et A/S. Spørgsmål 20 om den aftalte arbejdstid kan være svær at svare på for en selvstændig da de sandsynligvis ikke har en arbejdskontrakt for dem selv. Så må der kodes ved ikke En afløser som ikke har nogen fast ugentlig arbejdstid må kodes som ved ikke. F12 F25a Husk at det kun gælder IP s primære job oftes det hvor der lægges flest timer, men det er IP s vurdering, hvis IP har flere job. F23 Her spørges til om det er et privat firma, det offentlig eller selvstændig virksomhed IP arbejder i. Selvstændig virksomhed bruges kun når det er IP der ejer. andet bruges fx hvis IP var unge pige i huset hos en almindelig familie. F30 A-kasse er ikke nok til et ja. Det skal være fagforening F31 SU, orlov, sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse ol. Kodes 6. Læg mærke til forskellen på kode 4 og kode 6 F32 Alle de indkomster man har fra alle mulige kilder, fx også alle sociale ydelser i form af penge. Skøn over indkomsten for F34 Lån alle mulige steder fra, fx familie, venner, banker, kreditforeninger F37c Se F8c

9 F54 og 60 Dette er en ny opdeling vi ikke har brugt før. Den relaterer sig til de internationale DISKO-koder for erhvervsarbejde, og skal anvendes i denne fælleseuropæiske undersøgelse. IP skal selv vælge hvor de passer bedst ind fortæl dem at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar, de skal bare svare så godt de nu kan. Måske hjælper det dem at lade være med at læse eksemplerne men holde sig til overskrifterne. Eksemplerne er givet internationalt, og vi må ikke lave dem om, tilføje eller fjerne. Arbejde, der forudsætter uddannelse fra højere læreanstalter eller universiteter (læge, ingeniør, teknikumingeniører, arkitekter, revisor) Ledere i virksomheder (Ledere i store virksomheder, ledere i det offentlige, fagforeningsledere, bankdirektører) Kontorarbejde (kontorassistent, sekretær, bogholder, kontorfuldmægtig) Salgsarbejde (Butiksejer, ekspedient, forsikringsagent, sælger) Servicefag (Restaurentejer, tjener, frisør, politi, vicevært,) Faglært arbejde (mekaniker, typograf, værktøjsmager, elektriker) Specialarbejder (buschauffør, metalarbejder) Ufaglært arbejde (arbejdsmand, ufaglært fabriksarbejder, dørmand) Landbrugsarbejde samt fiskeri Ved ikke F56 En medhjælpende ægtefælle uden fast løn kodes som selvstændig F61 Folk på pension, efterløn ol kan umiddelbart kodes 2 de har jo ikke været på kursus af hensyn til arbejdet Sektion I: Efter interviewet skal du udfylde sektion I. Husk det er dine kommentarer, du skal ikke spørge IP

10 Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b) Først når du kan se koden for UOPLYST har du set alle svarmulighederne i det enkelte spørgsmål. c) Benyt altid TAL-tasterne til at kode svarene med (= brug meget sjældent mus og pil) d) Se nedenfor, hvis du skal ind i allerede gemte interviews. Som sædvanligt kan du bruge prøvenumrene 18, 26, 34, 42 og 50 til at øve skemaet med. Se mere om IP-numre længere nede Hvis du skal ind i et allerede gemt interview: skriver du IP-nummeret og dit Interviewernummer og straks kommer interviewet frem og du kan rette, hvad du måtte ønske. Dette gælder før du uploader interviews/bortfald. Rettelser efter du har uploadet IP-nummeret enten det er i form af ændringer i et eksisterende interview eller ved at du fået et interview med en IP, der i første omgang er registreret som bortfald den slags rettelser, skal du tale med indsamlingsafdelingen om, så vi sikrer os at rettelserne, når igennem hele systemet Enkelte steder vil du få skiltet op: ER DU SIKKER? SKILTET SKAL IKKE LÆSES OP- det er DIG som interviewer, der bliver spurgt./tjekket for evt. tastefejl: Tryk s for Suppress, hvis det tastede svar er korrekt Tryk g for GoTo, hvis det netop tastede svar skal rettes I spørgsmål, der løber over flere skærmbilleder: Klik på rullepanelet under spørgsmål og svarkoder eller Tryk F9 og få listen med alle svarkoderne frem Brug nord/syd-pilene i højre hjørne på tastaturet til at bevæge dig rundt mellem svarkoderne og tryk ESC og skriv nu koden for det rigtige svar. (Hvordan kan du vide at svarkoderne løber over flere skærmbilleder? Alle spørgsmål ender med koden UOPLYST hvis du ikke kan se denne kode = flere skærmbilleder) I spørgsmål, hvor der gerne må gives flere svar, kan du enten benytte mellemrumstasten mellem svarene ELLER pege med pilen og klikke på svarene. Tryk Enter, når der ikke er flere svar der skal kodes

11 I Capi-programmet vil du tillige opdage at IP-nummeret skal gentages til sidst i interviewet. Det er for at undgå forbytning af Ip-numrene. Prøv på et af prøvenumrene at taste et andet prøvenr. der popper et skilt op hvor du vil kunne se, at det netop indtastede IP-nr er et andet end IP-nummeret i starten af interviewet. Med OP/NED piletasterne i tastaturets højre hjørne kan du markere det sted, der skal rettes herefter trykker du enten ENTER eller trykker g for Go To - nu kan du rette IP-nummeret. HUSK: Hvis det var IP-nummeret allerforrest, der skulle rettes, trykker du efter ip-nummer-rettelsen ENTER og derefter END. Så kan du fortsætte interviewet Som sædvanlig skal ALLE de IP-numre du modtager, registreres og afsluttes på Pc en, d.v.s. også bortfald. Interviews og afsluttede IP ere uploader du til SFI-Survey, jf. den udleverede manual vedr. Interviewerforum. For at vi hele tiden kan følge undersøgelsen på tæt hold, vil vi bede dig om minimum at sende interviewene ind til 2 gange om ugen. Papir - AD-kort sender du til INSTITUTTET, når du har set på din Kvittering, at interviewene er modtaget i SFI-Survey igen jvf. manualen til interviewerforum.

12 HERLUF TROLLES GADE 11 DK-1052 KØBENHAVN K TEL FAX Kære interviewer på us European Social Survey 2. SEPTEMBER 2008 Så er det ved at være tid til instruktionsmøder og derefter interviewning på ESS 2008 (European Social Survey eller Danskernes syn på samfundet ). European Social Survey hedder ikke længere us 5885, men us 4106 I denne pakke finder du informationsmaterialer vedrørende undersøgelsen, som du meget gerne må se på før vi mødes. Husk at vi i denne undersøgelse giver 4 timer til forberedelse, upload, kontorkontakt mv. Før mødet bedes du downloade programmet fra interviewerforumet og installere det på computeren (husk at medbringe computeren på mødet). Hvis du endnu ikke har modtaget en computer, bedes du kontakte kontoret hurtigst muligt (helst pr. mail til Vedlagt dette brev er: - generel instruktion - et eksemplar af hovedskemaet inkl. oplysninger om nabolag mv. - et eksemplar af hver af de tre versioner (A + B + C) af suppleringsskemaet - fremvisningskort til hovedskemaet samt ringbind til at sætte disse ind i - to eksemplarer af kontaktdataark - et eksemplar af IP-brevet - et eksemplar af folder der følger med IP-brevet Instruktionsmøderne, som du allerede har tilmeldt dig, foregår: Mandag 8. september kl : SFI, Herluf Trollesgade 11, 1052 København K Tirsdag 9. september kl : Hotel Hedegården, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Onsdag 10. september kl : Motel Scheelsminde, Scheelsmindevej, 9000 Aalborg - Alle møderne varer ca. 5 timer og afsluttes med en bid mad. På mødet, eller umiddelbart herefter, vil du modtage AD-kort, ip-breve, kuverter og frimærker samt de fremvisningskort der hører til suppleringsskemaerne. Hvis der er spørgsmål er du naturligvis velkomne til at kontakte os på tlf: Vi glæder os til at se jer alle SFI SURVEY INDSAMLER DATA TIL FORSKNINGS- OG ANALYSEFORMÅL FOR FORSKERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER. SFI SURVEY ER ET DATTERSELSKAB I SFI.

13 10/ US 4106 Back check på ESS Kvalitetscheck på ESS (European social survey / Danskernes syn på samfundet) Der skal laves en kort undersøgelse blandt nogle af de personer der er med i ESS som startede 1. september og kører indtil jul. Hvorfor vi gør det Formålet med undersøgelsen er at lave en kvalitetskontrol på, at respondenterne rent faktisk modtager brev fra os og bliver kontaktet af en interviewer når de er udtrukket i stikprøven. Vi skal udvælge og forsøge at kontakte: 10 pct. af dem der bliver interviewet ca. 180 personer (v. 60pct opnåelse) 5 pct. af dem der er afrapporteret som ingen kontakt ca. 10 personer (v. ca. 6 pct. uden kontakt) Vi udtrækker halvdelen af respondenterne midtvejs i undersøgelsen, og halvdelen når den er ved at være slut. Hvad vi spørger om Der er lavet en kort CATI som spørger: - Har du modtaget et brev fra SFI om Danskernes syn på samfundet? - Har en interviewer kontaktet dig og bedt om et interview? o Hvis ja: o Sagde du ja til at deltage? Hvis ja Var der en interviewer ude og interviewe dig? Brugte intervieweren computer / kort med svarmuligheder du skulle kigge på? I kan se på listen / adressekortet om det er en Ip der er afsluttet med gennemført interview eller en vi ikke har kunnet komme i kontakt med. Hvis en vi ikke før har fået kontakt med gerne vil interviewes - Så noter navn, IP-nummer, telefonnummer og en bemærkning om hvad IP har sagt til dig ned på en seddel og læg den ned til Finn. Husk at gøre IP opmærksom på, at de vil blive kontaktet af en interviewer fra deres område, som vil ringe for at aftale en tid de, hvor intervieweren kan komme hjem til IP og lave interviewet. Base til backcheck1:s:\survey\sec\us5885\ backcheck1_andet 10/

14 US 4106 Nægteroverbevisning ESS Vi skal udvælge og forsøge at kontakte 5 pct. af nægterne ca. 50 personer (v. 30 pct. nægtere) Det er personer som er afrapporteret som nægtere men som vi endnu engang lige skal forsøge at overbevise om at det er vigtigt de deltager i undersøgelsen. Hvis nogen vil lade sig interviewe, så forsøg meget gerne at interviewe dem over telefon med det samme. Der er en del fremvisningskort til undersøgelsen (som normalt foregår pr besøg), men interviewet kan godt foretages uden. Vær dog opmærksom på ikke at omformulere spørgsmålet lidt hvis fremvisningskortet nævnes i spørgsmålet. Det er ligeledes vigtigt at vi får at vide om IP har modtaget et IP-brev og er blevet kontaktet af en interviewer - Har du modtaget et brev fra SFI om Danskernes syn på samfundet? - Har en interviewer kontaktet dig og bedt om et interview? Kryds dette af på skemaet udfor respondenten. Hvis respondenten gerne vil interviews, men vil have besøg, så fortæl IP om hvordan det vil foregår, fx: Så vil jeg sørge for at give en af mine interviewere som bor i dit område besked. Du vil i løbet af den nærmeste uge blive kontaktet af en interviewer fra dit område, som vil ringe for at aftale en tid, hvor intervieweren kan komme hjem til dig og lave interviewet. Giv straks besked ind til Finn, om hvilke IP det drejer sig om samt evt. bemærkninger om hvordan IP skal kontaktes, og om der er nogen særlige ting den næste interviewer skal være opmærksom på. Base til backcheck1:s:\survey\sec\us5885\ backcheck1_naegt

15 4106 instruktion, virksomhed og stilling F22 Hvad laver det firma/den organisation, du arbejder /arbejdede for? Vær opmærksom her. Sørg for ikke at skrive: Servicevirksomhed/Produktionsvirksomhed/Detailhandel/Engroshandel/Fremsti llingsvirksomhed/ Fabriksvirksomhed/Salgsvirksomhed/Det offentlige/ Vær lidt grundigere. skriv i stedet: Reklamevirksomhed / skofabrik / handel med dametøj / engroshandel med biler / konservesfabrik / kagefabrik / forsikringssalg / børnehave Stillingsbetegnelser F24 Hvad er/var stillingsbetegnelsen for dit primære arbejde? Dette spørgsmål skal efterfølgende kodes så det stemmer overens med nogle internationale koder for stillinger så derfor vær grundig. Hvis IP svarer assistent, så skriv ikke blot assistent ved stilling. Spørg ind til hvilken form for assistent, der er tale om f.eks. salgsassistent, indkøbsassistent, kontorassistent, rengøringsassistent. Hvis IP fx svarer arbejdsmand, specialarbejder, fabriksarbejder skal der spørges om IP s arbejdsfunktion altså hvad for en arbejdsmand, hvilken type specialarbejder eller fabriksarbejder.. Hvis svaret er konsulent, skal der spørges hvilken slags konsulent - er det edb- konsulent/virksomhedskonsulent eller noget helt andet? Det samme gælder for en lærer. Her skal vi have oplyst om det er en folkeskolelærer/aftenskolelærer/seminarielærer/universitetslærer. Hvis IP er selvstændig, så skriv hvad IP laver, fx malermester og ikke blot selvstændig Husk at vikar ikke er en stillingsbetegnelse. Skriv i stedet titlen på den stilling, IP er ansat i. Hvis en person går hjemme og passer sit handicappede barn på fx tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, skal personen placeres som beskæftiget, stilling er Handicaphjælper F25 Efterfølgende skal man beskrive de konkrete arbejdsopgaver. (fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Eksempler på F24 og F25: F24 F25 Folkeskolelærer engelsk el. fysik mv.) Speciallærer Skolesekretær Skoleleder Børnehaveklasseleder Pedel opgaver Rengøringsassistent Underviser (ikke relevant at skrive i Underviser og støtter Administrativt kontorarbejde Ledelse og udvikling Indskoling Forefaldende arb. eller alt mulig Gør rent

16 4106 instruktion, virksomhed og stilling

17 fra kl til kl København 15:00-20:00 - Torben, Maja og Monika 15:00 15:15 velkommen og præsentation af os 15:15 15:30 Torben Fridberg fortæller om formålet og baggrunden for at vi skal ud og interviewe på ESS 15:30 ca. 16:15 Praktiske ting: stikprøven, interviewform, interviewperiode, adressekort, kontaktdataark Pause 16:30 19:00 Skemagennemgang med kort pause midtvejs 19:00 Lidt mad at køre hjem på Vejle 14:30-19:30 - Torben, Maja og Merete 14:30 14:45 velkommen og præsentation af os 14:45 15:00 Torben Fridberg fortæller om formålet og baggrunden for at vi skal ud og interviewe på ESS 15:00 ca. 15:45 Praktiske ting: stikprøven, interviewform, interviewperiode, adressekort, kontaktdataark Pause 16:00 18:30 Skemagennemgang med kort pause midtvejs 18:30 Lidt mad at køre hjem på transport ICLYN 11:50-14:00 IC 19:44-22:19 ICLYN 20:14-22:29 Aalborg 14:00-19:00 - Maja og Nina 14:00 14:15 velkommen og præsentation af os 14:15 14:30 Lidt om formålet og baggrunden for at vi skal ud og interviewe på ESS 14:30 ca. 15:15 Praktiske ting: stikprøven, interviewform, interviewperiode, adressekort, kontaktdataark Pause 15:30 18:00 Skemagennemgang med kort pause midtvejs 18:00 Lidt mad at køre hjem på transport SAS 12:20-13:05 SAS 20:00-20:45

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586)

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) oktober 2002 Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) Kære Interviewere på denne undersøgelse Denne undersøgelse kan ses som en fortsættelse af den europæiske husholdningsundersøgelse (ECHP),

Læs mere

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn. Instruktion us4252 ESS R5 20100 Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til.

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en SMS eller en mail

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse

Frivillighedsundersøgelse + 0 IP. nr.: Int. nr.: Frivillighedsundersøgelse Us. 4529 September-December 2012 + 0 + 0 + 0 + 1 Tekst 1: Først vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 1. Hvor mange

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere