Referat. Mødedato: 1. december Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15."

Transkript

1 Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering 4 2 Forslag til politisk årshjul Ledelsesinformion 6 4 Fælles Social- og Sundhedsudvalgsmøde med henblik på kvalificering af grundlag for strukturtilpasning 7 5 Forslag til nye vedtægter for Ældrerådet 8 6 Bestillerbudget 2015 for frit valg området embedslægetilsyn på plejecentre 10 8 Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp Afrapportering - Ældrepuljen Sundhedspolitik Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Sundhedshus i Toftlund Fagchefers styringsaftaler Stistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens december

3 afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 15 3 embedslægetilsyn på plejecentre - efter høring uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre - efter høring uanmeldte kommunale tilsyn med hjemmeplejedistrikter - efter høring uanmeldte kommunale tilsyn med prive leverandører af praktisk hjælp - efter høring Eventuelt december

4 1. Gensidig orientering P Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra forvaltningen Opfølgning på temadag mellem Sundhedsudvalget, Ældrerådet og forvaltningen (Bilag) Temadag om fælles løsning på boligområdet bliver den 19. januar 2015 kl Orientering om sundhedshuse, herunder indvielse af Sundhedshus Skærbæk den 16. december 2014 kl Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd Bilag Not fra temadag for Ældrerådet, Sundhedsudvalget og forvaltningen Fagchef for Pleje og Omsorg og fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, arbejdsgruppen arbejder videre med etablere en temadag for en større kreds af ældre i december

5 2. Forslag til politisk årshjul G Forvaltningen har udarbejdet et forslag til politisk årshjul for I årshjulet vises faste sager på udvalgsmødet, temaer og dialogmøder. Formålet med årshjulet er skabe overblik over udvalgets opgaver, samt sikre koordineringen på tværs af Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Der ønskes med udgangspunkt i forslag til årshjul 2015 en drøftelse af udvalgets initiiver og arbejdsform i Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller 10. november 2014, pkt. 3: årshjulet og udvalgets initiiver og arbejdsform i 2015 drøftes. Sundhedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 3: Indstillingen godkendt. Sagen genoptages Årshjulet er blevet rettet efter Sundhedsudvalgets drøftelse på sidste møde. Bilag Årshjul 2015 Sundhedsudvalget Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, årshjulet for 2015 godkendes. Indstillingen godkendt. 1. december

6 3. Ledelsesinformion Ø Der er udarbejdet politisk ledelsesinformion på Sundhedsudvalgets område. Rapporten omhandler økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med oktober måned Der er følgende fokuspunkter i rapporten: Bilag Ventelisten til genoptræning har været faldende over de sidste måneder og med udgangen af uge 44 var antallet på venteliste over 2 uger på 6 personer. Det samlede niveau på venteliste var på 29 personer, hvilket er et fald fra 41 ved udgangen af uge 40. I 2014 har der været budgetteret med visiterede timer pr uge. Bortset fra nogle enkelte uger har de visiterede timer ligget under det budgetterede hele året. Ved omregning af bestillerbudgettet for 2015 gives mulighed for timer svarende til visiterede timer pr. uge. I 2014 har der været budgetteret med, 1190 borgere visiteres til personlig og praktisk hjælp. Antallet af borgere har siden foråret ligget over det budgetterede, og derfor er der i udmøntning af bestillerbudgettet lagt en forventning ind om en stigning i serviceadgang til i alt 1210 borgere. I 2014 har der været budgetteret med et serviceniveau på 3,13 timer/pr. borger/pr. uge. Det faktiske serviceniveau har i hele 2014 ligget under det budgetterede. Med en forudsætning om en serviceadgang på 1210 borgere i 2015 bliver serviceniveauet på 3,10 timer/pr. borger/pr. uge. 1014Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg og Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, rapporten drøftes og tages til efterretning. Sagen taget til efterretning. Fagchef for Pleje og Omsorg orienterede om rappport vedrørende styring af hjemmesygeplejen. 1. december

7 4. Fælles Social- og Sundhedsudvalgsmøde med henblik på kvalificering af grundlag for strukturtilpasning S Som en del af budgetaftalen for 2015 blev det besluttet afsætte en samlet ramme på 20 mio. kr. i 2017 og 2018 til kunne lukke plejeboliger og sikre større bæredygtige enheder på tværs af Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Den 6. og 7. september godkendte henholdsvis Sundhedsudvalget og Socialudvalget med enkelte bemærkninger en tids- og handleplan, der tilrettelægger en proces frem mod beslutning i Kommunalbestyrelsen om en ny strukturplan den 26. marts I tråd med tids- og handleplanen afholdes dette fælles udvalgsmøde på tværs af Social- og Sundhedsudvalget med henblik på kvalificering af grundlaget for strukturtilpasningen. Formålet med mødet er fastlægge hvilke scenarier for strukturtilpasningen, der skal indgå i den videre analyse. Mødet vil tage afsæt i følgende emner jf. tids- og handlingsplanen: Undersøgelse af perspektiver ved strukturændring på Solgården Vurdering af fremtidig specialiseringsgrad på plejeboligområdet Vurdering af tilpasningsbehov af stregi for senhjerneskadede Forvaltningen gennemgår emnerne på mødet, og udvalgenes kommentarer indgår i det videre arbejde med udarbejde det endelige beslutningsgrundlag. Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, 11. november 2014, pkt.1: scenarier for strukturtilpasningen, der skal indgå i den videre analyse, fastlægges. Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 1: Drøftet. Sagen genoptages Sagen genoptages med henblik på en drøftelse af løsningsmuligheder. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, sagen drøftes. Sagen drøftet. 1. december

8 5. Forslag til nye vedtægter for Ældrerådet A Ifølge Retssikkerhedsloven skal Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder proceduren for høringspligten. Dette skal ske ved begyndelsen af hver valgperiode. Ældrerådet har på møde den 18. november 2014 anbefalet det fremlagte forslag til nye vedtægter. I vedtægterne fastlægges: Formålet med Ældrerådet Ældrerådets virksomhed Ældrerådets opstillingsprocedure Bestemmelser i forhold til afholdelse af valg til Ældrerådet Procedure for konstituering af Ældrerådet Ældrerådets økonomi Procedure for høring af Ældrerådet samt rammer for samarbejdet med både Sundhedsudvalget og administrionen Den væsentligste ændring i vedtægterne er, der er brugt en ny skabelon, som sætter samarbejdet mellem Ældrerådet og det politiske niveau i kommunen i fokus. Under 7 er det således beskrevet, hvorledes samarbejdet med Sundhedsudvalget og administrionen er fastlagt. Det er ligeledes beskrevet, Ældrerådet skal høres om alle ældrepolitiske tiltag, der vedrører ældre samt, det i særlige sager tilstræbes, Ældrerådet involveres i det forberedende sagsarbejde. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administrion på det sociale område Bilag Vedtægter for Ældrerådet Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget godkender Ældrerådets vedtægter, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 1. december

9 6. Bestillerbudget 2015 for frit valg området G Bestillerbudgettet på frit valg området er det budget, som Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg kan "købe" ydelser for hos den kommunale leverandør eller de prive leverandører af hjemmehjælp. Bestillerbudgettet for 2015 er udarbejdet på grundlag af det politisk godkendte budget for Samlet er bestillerbudgettet for 2015 på 72,954 mio. kr. for kommunal og priv leverandør. Beløbet er excl. ndækning. Omregning af bestillerbudgettet til den kommunale leverandør giver et timebudget på timer. Hertil kommer nberedskab på 3,611 mio. kr. svarende til timer. Der forventes i 2015 en serviceadgang på i alt borgere. Denne serviceadgang resulterer i et samlet serviceniveau på 3,10 timer/pr. borger/pr. uge. I 2014 var det budgetterede serviceniveau på 3,13 timer/pr. borger/pr. uge. Det faktiske serviceniveau har dog gennem hele 2014 ligget under det budgetterede. Bestillerbudgettet er beregnet på følgende forudsætninger: Beregnet gennemsnitsløn for social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Gennemsnitsløn for social- og sundhedshjælper = SSH og social- og sundhedsassistent = SSA med vægtning af 70% SSH og 30% SSA. Forudsætningerne for fremmødetid er 1.564,36 timer årligt i forhold til brutto årsværk for en fuldtidsstilling på timer. En gennemsnitlig brugertidsprocent på 60,6%. Et timetal for social- og sundhedshjælperelevers bidrag til leverede timer på timer. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, bestillerbudgettet med timer og servicetal på borgere og 3,10 timer pr. borger pr. uge i gennemsnit tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Indstillingen godkendt. 1. december

10 7. 3 embedslægetilsyn på plejecentre K Sundhedsstyrelsen har ved Embedslægeinstitutionen i oktober 2014 gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på Digegården, Hjørnegården og Rosenvænget. Formålet med tilsynet er medvirke til forbedre den sundhedsmæssige indss over for de svage ældre på landets plejecentre. Plejecentrenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, de sundhedsmæssige forhold på plejecentrene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Sundhedsstyrelsen vurderede den sundhedsmæssige indss ved se på den sygeplejefaglige dokumention og medicinhåndteringen hos tre tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der blev foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Interviewene indgår i den samlede vurdering af plejecenteret. Digegården Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Digegården havde arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indss for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 2 krav indenfor området "Sundhedsfaglige optegnelser". Næste tilsyn på Digegården vil blive foretaget i Hjørnegården Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Hjørnegården havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet fandt fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 8 krav indenfor områderne "Sundhedsfaglige optegnelser", "Medicinhåndtering" og "Pientrettigheder". Næste tilsyn på Hjørnegården vil blive foretaget i Rosenvænget Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Rosenvænget havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet fandt mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 2 krav indenfor området "Sundhedsfaglig dokumention". 1. december

11 Næste tilsyn på Rosenvænget vil blive foretaget i Forvaltningen har fulgt op på embedslægens anbefalinger fra de 3 tilsyn, og der er lavet handleplaner for opfyldelse af de krav, som embedslægeinstitutionen har stillet til plejecentrene. Lovgrundlag Sundhedsloven 219. Bilag Digegården Hjørnegården Rosenvænget Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Embedslægens tilsynsrapporter tages til efterretning, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Indstillingen godkendt. 1. december

12 8. Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice P Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice. Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel serviceinformion til borgere om den hjælp, de kan forvente få fra kommunen. Serviceniveauet fastsættes af Kommunalbestyrelsen ud fra lovgrundlaget. Med udgangspunkt i det godkendte budget for 2014 er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for madservice for Som noget nyt i 2015 tilbydes der en velkomstpakke til nye brugere af madservice til hjemmeboende. Velkomstpakken består af en gris ugekasse med op til syv komplette middage. Den prive leverandør på området tilbyder en tilsvarende velkomstpakke til nye brugere. Lovgrundlag Lov om social service 83. Bekendtgørelse nr. 299 af den 25/3-10 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Bilag Kvalitetsstandard madservice 2015 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, kvalitetsstandard for madservice for 2015 godkendes, sagen sendes til høring i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales med bemærkning om, der i de årlige tilsyn lægges vægt på tilbagemelding om borgernes tilfredshed med madservice. 1. december

13 9. Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp P Som en del af finanslovsaftalen for 2011 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens 83, dvs. personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør. Social, Arbejdsmarked og Sundhed har udarbejdet en tilsynspolitik for Tønder Kommune. Tilsynspolitikken beskriver kommunens procedure for udførelse af tilsyn, og hvordan man følger op på tilsynene og sikrer, den visiterede hjælp svarer til borgernes behov. Tilsynene omfter prive og kommunale leverandører af hjemmepleje og madservice. Tilsynene er baseret på dialog og læring. Der lægges således vægt på, tilsynene foregår i dialog med alle parter, og resultet af tilsynet bidrager til udvikling. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes mindst én gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet for tilbud efter Servicelovens 83 det vil sige i forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarderne. Ansvaret for tilsynene er på grund af omorganiseringen af Pleje og Omsorg flyttet fra myndighedschefen til fagchefen for Pleje og Omsorg. Lovgrundlag Lov om social service 151c. Bilag Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2014 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Tilsynspolitikken godkendes, sagens sendes til høring i Ældrerådet og FagMed Pleje og Omsorg. sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen udsættes med det formål undersøge omkostningerne ved øgede brugerundersøgelser. 1. december

14 10. Afrapportering - Ældrepuljen P Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet (Ældrepuljen) er det besluttet, der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen skal fremsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold senest den 31. december I modsætning til den tidligere fremsendte halvårsstus på ældrepuljen indeholder erfaringsopsamlingen en vurdering af, hvorvidt de forventede resulter er opnået. Ældrepuljen har i Tønder Kommune blandt andet betydet, de borgere, som har funktionstab efter sygdom, og som ikke er behandlet på et sygehus, har fået et tilbud om træning i eget hjem. Før Ældrepuljen foregik træningen i Træningsafdelingen på Tønder Sygehus, og det var for mange borgere umuligt transportere sig hertil (der ydes ikke fra kommunens side kørsel til denne form for træning). Den øgede fysiske genoptræning og et samarbejde med hjemmeplejen og rehabterapeuterne betyder, flere borgere nu har den fysiske styrke, der ofte er en nødvendighed for rehabilitering efter sygdom. Ældrepuljen har også betydet, rehabiliteringsindssen i hjemmeplejen og på plejecentre er blevet styrket. Næsten alle borgere på plejecentrene og ca. 300 borgere i hjemmeplejen har haft en motiverende samtale med personalet. Borgerne har via den motiverende samtale fået s deres eget mål for, hvad de vil opnå med rehabiliteringsindssen, og hvordan de kan forbedre deres livskvalitet. Disse borgere forventes ville få et øget udbytte af rehabiliteringsforløbene. Personalet i Pleje og Omsorg vurderer i en interviewrunde, borgerne generelt har været positive overfor disse samtaler. I Ældrepuljen var der afs midler til øge tiden til praktisk hjælp med 15 minutter hver 2. uge. De ekstra 15 minutter anvendes meget forskelligt alt efter bogernes ønsker. De ekstra minutter øger muligheden for inddrage borgeren i den praktiske hjælp de modtager. Nogle borgere har i stedet for rengøring ønsket en gåtur eller en snak. Dette er blot nogle af de tiltag, der er igangs med midlerne fra ældrepuljen. Det vurderes, mellem % af kommunens borgere over 75 år, som har behov for hjælp, har modtaget en eller flere indsser som følge af ældrepuljen. Bilag Skema til afrapportering_løft af ældreområdet 2014.docx Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, erfaringsopsamlingen for Tønder Kommune tages til efterretning, og sagen videresendes til Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Sundhed til orientering. 1. december

15 Indstillingen godkendt. 1. december

16 11. Sundhedspolitik P Tønder Kommune har en sundhedspolitik, der med afsæt i lokale forhold er et redskab til : Skabe synlighed om mål og indss. Skabe sammenhæng i sundhed på tværs af de kommunale opgaver. Danne grundlag for samarbejdet med øvrige parter/aktører på sundhedsområdet. Der foreligger nu et oplæg til en revideret sundhedspolitik for perioden Sundhedspolitikken er tilrettet de nye forhold, og hvor både den nye sundhedsprofil og forebyggelsespakkerne er indarbejdet. Sundhedspolitikken er indarbejdet i den nye skabelon for fagpolitikker, der må have et omfang på maks. 3 A4 sider. Der har som en del af processen med revidering af sundhedspolitikken været holdt temamøder med borgere og politiske udvalg samt tværpolitiske møder, som blev afsluttet i Sundhedsudvalget har i 2014 været inde og foretage en prioritering af hovedområder og indsser. Sundhedspolitikkens fem hovedområder: Bevægelse Kost Mental sundhed Arbejdsliv Det nære sundhedsvæsen Visionen er en sund og livsglad kommune, som sser på en nyskabende og livsglad tilgang til sundhedsindssen alle steder. Sundhed foregår i det virkelige liv. Sundhed er af WHO defineret som en tilstand af fysisk, psykisk og social velbefindende. Det vedrører dermed alle lige fra familier til andre sundhedsaktører, frivillige foreninger, virksomheder m.fl. Hvis det sunde liv bliver truet eller går i stykker, så kræver det styrke og genoptræning, der hvor livet leves. Den kommunale sundhedsindss bliver forankret på tværs af fagudvalgs- og forvaltningsområder og sikrer samarbejde med prive virksomheder og frivillighedsområdet. Direktionen har på møde den 27. november 2014 godkendt indstillingen til den videre politiske proces. Bilag Sundhedspolitik Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, forslag til sundhedspolitik for Tønder Kommune godkendes, sundhedspolitikken sendes i høring hos Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet, 1. december

17 høringssvarene behandles på Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2015, og sagen dernæst forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Indstillingen anbefales. 1. december

18 12. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Sundhedshus i Toftlund P Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2015 godkendt anlægsbudget for etablering af Sundhedshus i Toftlund. Der søges nu om frigivelse af midler til planlægningsfasen og herunder totalrådgiveropgaven omkring varetagelse af alle projektfaser, udbud samt byggestyring frem til endelig aflevering. Der udarbejdes et byggeprogram, der skal være klar til politisk behandling i februar Der arbejdes efter en overordnet tidsplan, hvor ombygningen af administrionsbygningen Danavej 15 i Toftlund skal påbegyndes omkring juni Sundhedshuset skal stå klar til indflytning omkring årsskiftet 2015/2016. Sundhedshuset skal være et lokalt tilbud til borgerne i Toftlund området, hvor de kan møde op og modtage sundhedsfaglige og borgerrettede regionale og kommunale ydelser og rådgivning i deres umiddelbare nærmiljø. Sundhedshuset skal levere nødvendige lokale og ikke-specialiserede tilbud, der bør være i nærheden af borgerne. Sundhedshuset i Toftlund vil indeholde lægehuset i Toftlund med fem praktiserende læger, uddannelseslæger, kommunale tilbud indenfor hjemmesygeplejen, forebyggelse, rehabilitering, socialpsykirien, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Hertil kommer frivillige pientorganisioner. Økonomi Der er på anlægsbudgettet afs 8,000 mio. kr. i 2015 og 1,281 mio. kr. i 2016 til etablering af Sundhedshuset i Toftlund. Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til projektet omkring etablering af et Sundhedshus i Toftlund, 0,500 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb på 8,000 mio. kr. i 2015 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 1. december

19 13. Fagchefers styringsaftaler A Tønder Kommunes Stregiplan blev vedtaget af Kommunalbestyelsen i juni Med udgangspunkt i stregiplanen og det godkendte budget for er der indgået en styringsaftale mellem den enkelte fagchef og Direktionen. Fagcheferne har nu til opgave udmønte egen styringsaftale ved indgåelse af styringsaftaler på næste ledelsesniveau. Fagchefernes styringsaftaler er opdelt i Økonomiske mål (fagområdets budget) Stregiske mål, som viser hvordan den enkelte udmønter stregiplanen Faglige mål, som tager udgangspunkt i bl.a. lovkrav og kvalitetskrav på det respektive fagområde Personalepolitiske mål Fagchefernes styringsaftaler forelægges til orientering for de respektive fagudvalg. Bilag vil blive eftersendt. Bilag Styringsaftale Pleje og Omsorg Styringsaftale Sundhed og Arbejdsmarked pdf 2 Direktionsstaben indstiller, fagchefernes styringsaftaler for udvalgets område tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 1. december

20 14. Stistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet P Ankestyrelsen har ultimo september 2014 offentliggjort stistik over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for 1. halvår Ankestyrelsen har i løbet af 1. halvår 2014 modtaget 103 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort ialt 159 sager. Fordelingen på afgørelsestype i Tønder Kommune sammenlignet med landet som helhed fremgår af nedenstående tabel. Af nedenstående tabel fremgår, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagstype (lovgrundlag) og afgørelsestype, for Tønder Kommune og landet som helhed. Ovenstående tabel fokuserer udelukkende på afgørelser på ældreområdet. I forbindelse med afgørelse af sager efter Serviceloven bør det nævnes, disse omfter afgørelser på både børne- og voksenområdet. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. Tabellen viser blandt andet, 21 sager efter Serviceloven er blevet stadfæstet i Tønder 1. december

21 Kommune, hvilket svarer til 67,7 % (landstotal: 57,0 %). Af de i alt 31 sager er 8 sager efter Serviceloven blevet ændret/ophævet/hjemvist i Tønder Kommune, hvilket svarer til 25,8 % (landstotal: 31,3 %). 2 sager efter Serviceloven er blevet afvist i Tønder Kommune svarende til 6,5 % (landstotal: 11,7%). Sagen behandles ligeledes i Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. og 3. december Bilag Ankestistik - Tønder Kommune Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 1. december

22 15. 3 embedslægetilsyn på plejecentre - efter høring K Sundhedsstyrelsen har ved Embedslægeinstitutionen i august og september 2014 gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på Leos Plejecenter, Solgården og Mosbølparken. Formålet med tilsynet er medvirke til forbedre den sundhedsmæssige indss over for de svage ældre på landets plejecentre. Plejecentrenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, de sundhedsmæssige forhold på plejecentrene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Sundhedsstyrelsen vurderede den sundhedsmæssige indss ved se på den sygeplejefaglige dokumention og medicinhåndteringen hos tre tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der blev foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Interviewene indgår i den samlede vurdering af plejecenteret. Leos Plejecenter Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Leos Plejecenter havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet fandt fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 11 krav indenfor områderne "Sundhedsfaglige optegnelser" og "Medicinhåndtering". Næste tilsyn på Leos Plejecenter vil blive foretaget i Solgården Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Solgården havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet fandt mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 3 krav indenfor områderne "Hygiejne" og "Sundhedsfaglig dokumention". Næste tilsyn på Solgården vil blive foretaget i Mosbølparken Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personale på Mosbølparken havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Tilsynet fandt fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden. De problemer, tilsynet fandt, gav anledning til i alt 9 krav indenfor områderne "Hygiejne", "Sundhedsfaglig dokumention" og "Medicinhåndtering". Forvaltningen har fulgt op på embedslægens anbefalinger fra de 3 tilsyn, og der er lavet handleplaner for opfyldelse af de krav, som embedslægeinstitutionen har stillet til plejecentrene. 1. december

23 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 10. november 2014, pkt. 9: Embedslægens tilsynsrapporter tages til efterretning, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 9: Indstillingen godkendt. Ældrerådet, 18. november 2014, pkt. 5: Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning. Erik Bang Toft deltog ikke i mødet. Lovgrundlag Sundhedsloven 219. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning og fastholder beslutning af 10. november Indstillingen godkendt. 1. december

24 16. 2 uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre - efter høring K I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn på Mosbølparken og Rosenvænget i september Mosbølparken Tilsynsførende vurderede forholdene på Mosbølparken som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynets anbefalinger omhandler den sundhedsfaglige dokumention. Konkret anbefaler tilsynet, Mosbølparken forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i, hvorledes trivselsplaner udarbejdes, således de indeholder et indledende borgeroverblik med en aktuel beskrivelse af borgernes sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet anbefaler ligeledes, Mosbølparken skærper fokus på guide og oplære medarbejderne til udarbejde og evaluere aktuelle sygeplejefaglige indssområder samt henvise hertil i trivselsplanen. Rosenvænget Tilsynsførende vurderede forholdene på Rosenvænget som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynets anbefalinger omhandler den sundhedsfaglige dokumention. Konkret anbefaler tilsynet, Rosenvænget for det første retter fokus på, plejeplaner og handleplaner evalueres og opderes. For det andet Rosenvænget iværksætter en målrettet indss for sikre, alle personaler tager medansvar for dokumentere og trænes i skriftlighed og faglig reflektion. For det tredje, Rosenvænget udvikler personalets fokus på kvalificere dokumentionen, så trivselsplanen indeholder konkrete og aktuelle beskrivelser af borgerens behov for psykisk pleje og omsorg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 10. november 2014, pkt. 10: tilsynsrapporterne tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentrene med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, 1. december

25 der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 10: Indstillingen godkendt. Ældrerådet, 18. november 2014, pkt. 6: Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning. Erik Bang Toft deltog ikke i mødet. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning og fastholder beslutning af 10. november Indstillingen godkendt. 1. december

26 17. 3 uanmeldte kommunale tilsyn med hjemmeplejedistrikter - efter høring K Ifølge Tønder Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83, skal der hvert år føres tilsyn med hjemmeplejen. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte borger, og de ydelser, der leveres. At kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes i det enkelte hjemmeplejedistrikt. At kontrollere, om der i det enkelte hjemmeplejedistrikt udføres forsvarligt arbejde i forhold til borgerne, og gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrive retningslinjer efterleves. At understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne overfor borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. At skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse. At afdække styrker og forbedringsmuligheder i tilbuddenes måde håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. BDO Kommunernes Revision gennemførte i oktober 2014 uanmeldte tilsyn i hjemmeplejedistrikterne Skærbæk, Løgumkloster og Bredebro/Højer. Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Tilsynet vurderede forholdene i distrikt Skærbæk som "Godkendt med mangler", hvilket betyder, dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Tilsynet anbefaler, hjemmeplejedistrikt Skærbæk underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i udarbejde og ajourføre trivselsplaner, således de indeholder handlevejledende beskrivelser af alle borgerens ydelser, og hvorledes de udføres i hjemmet, beskrivelse af borgers fysiske, psykiske og sociale resurser, og hvordan disse medinddrages i dagligdagen, sundhedsfaglige problemområder, og henvisning til aktuelle indsser i forhold hertil, helbredsoplysninger, og risici i forbindelse hermed og aftaler med samarbejdspartnere. Tilsynet anbefaler ligeledes, ledelsen iværksætter initiiver til understøttelse og udvikling af den enkelte medarbejders/gruppes IT kompetencer, faglige sprog og medansvarlighed i forhold til dokumention, og hjemmeplejedistrikt Skærbæk retter et særligt fokus på de borgere, som har særlige ernæringsmæssige behov. Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Tilsynet vurderede forholdene i distrikt Løgumkloster som "Godkendt", hvilket betyder, den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejeenheden vurderes samlet set være gode og tilfredsstillende. Tilsynet anbefaler, hjemmeplejedistrikt Løgumkloster underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i følgende: At udarbejde aktuelle indsser/plejeplaner, og henvise til disse i trivselsplanen 1. december

27 Hvorledes trivsels- og plejeplaner udarbejdes, således disse indeholder fyldestgørende beskrivelser af borgerens behov for psykisk pleje og omsorg. At udfolde beskrivelsen af borgers hjælp til bad, således den fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet. Hjemmeplejedistrikt Bredebro/Højer Tilsynet vurderede forholdene i distrikt Bredebro/Højer som "Godkendt", hvilket betyder, den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejeenheden vurderes samlet set være gode og tilfredsstillende. Tilsynet anbefaler, hjemmeplejedistrikt Bredebro/Højer underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i følgende: At udarbejde aktuelle indsser/plejeplaner, og henvise til disse i trivselsplanen Hvorledes trivsels- og plejeplaner udarbejdes, således disse indeholder fyldestgørende beskrivelser af borgerens behov for psykisk pleje og omsorg. At udfolde beskrivelsen af borgers hjælp til bad, således den fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 10. november 2014, pkt. 11: tilsynsrapporterne tages til efterretning, der igangsættes tiltag i distrikterne med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med de uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 11: Indstillingen godkendt. Ældrerådet, 18. november 2014, pkt. 7: Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning. Erik Bang Toft deltog ikke i mødet. Fagchef for Pleje og omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning og fastholder beslutning af 10. november Indstillingen godkendt. 1. december

28 18. 3 uanmeldte kommunale tilsyn med prive leverandører af praktisk hjælp - efter høring K Ifølge Tønder Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83, skal der hvert år føres tilsyn med leverandører af hjemmeplejen. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte borger, og de ydelser, der leveres. At kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes hos den prive leverandør. At kontrollere, om der fra leverandørens side udføres forsvarligt arbejde i forhold til borgerne, og gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrive retningslinjer efterleves. At understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne overfor borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. At skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse. BDO Kommunernes Revision gennemførte i september 2014 uanmeldte tilsyn hos de 3 prive leverandører af praktisk hjælp i Tønder Kommune; 5 Stjernet Rengøring, Hjemmeservice Syd og Tychsens Hjemmeservice. 5 Stjernet Rengøring 5 stjernet rengøring yder praktisk hjælp hos ca. 25 borgere i Tønder Kommune. Tilsynet vurderer, forholdene i 5 Stjernet Rengøring er gode og tilfredsstillende. Tilsynet har ingen anbefalinger til leverandøren. Hjemmeservice Syd Hjemmeservice Syd yder praktisk hjælp hos ca. 20 borgere i Tønder Kommune. Tilsynet vurderer, forholdene hos Hjemmeservice Syd samlet set er gode og tilfredsstillende. Af tilsynets anbefalinger fremgår det, en borgers afgørelse ikke har været tilstrækkeligt udfyldt fra Myndighedsafdelingens side. Desuden anbefaler tilsynet, en borgers sag revurderes i forhold til hjælp til tøjvask. Den prive leverandør skal kontakte Myndighedsafdelingen om dette. Tychsens Hjemmeservice Tychsens Hjemmeservice yder praktisk hjælp hos ca. 160 borgere i Tønder Kommune. Tilsynet vurderer, forholdene hos Tychsens Hjemmeservice samlet set er tilfredsstillende. Tilsynet har anbefalinger i forhold til, borgernes døgnrytmeplaner løbende ajourføres. Ligeledes skal indholdet i den bevilligede hjælp fremgå af visitors aftale med borgeren. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 10. november 2014, pkt. 12: tilsynsrapporterne tages til efterretning, tilsynets anbefalinger tages op med de prive leverandører til den årlige opfølgning, der sker opfølgning på anbefalingerne i forbindelse med de uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, 1. december

29 sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 12: Indstillingen godkendt. Ældrerådet, 18. november 2014, pkt. 8: Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning. Erik Bang Toft deltog ikke i mødet. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager Ældrerådets høringssvar til efterretning og fastholder beslutning af 10. november Indstillingen godkendt. 1. december

30 19. Eventuelt P Intet. 1. december

31 Underskrifter Irene Holk Lund Lisbeth Bang Pedersen Jan Voss Hansen Marit Nicoline Jessen Rüdiger Birthe Haag Frikke 1. december

32 Bilag Not fra temadag for Ældrerådet, Sundhedsudvalget og forvaltningen Årshjul 2015 Sundhedsudvalget 1014Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget.pdf Vedtægter for Ældrerådet Digegården Hjørnegården Rosenvænget Kvalitetsstandard madservice 2015 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2014 Skema til afrapportering_løft af ældreområdet 2014.docx Sundhedspolitik Styringsaftale Pleje og Omsorg Styringsaftale Sundhed og Arbejdsmarked pdf 2 Ankestistik - Tønder Kommune 1. december

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00.

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00. Mødedo: 2. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Hasselvej 2, Løgumgaard. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Hasselvej 2, Løgumgaard. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 13. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale, Hasselvej 2, Løgumgaard Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og referat 3 2 Orientering fra Forvaltningen

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport. Tønder Kommune

Årsrapport. Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold Gladsaxe kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september 2015 Tilsynspolitik 2016 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 13. januar 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. januar 2015 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tidlig tysk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere