v...". ) I " ',,' '.,/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v...". ) I " ',,' '.,/"

Transkript

1 v...". ) I, l' / " ',,' '.,/.. I \

2 Hvad er virksomheders samfunds ansvar? Af Hannah Krog Ad'uo/wzfuldJ/lcegtig og Sune Skadegård Thorsen Advo/wt e'tik -ken, -ka (la1. cthica. gr. ethi'/ws sædelig, aft. af 'ct/ios sædvane, sæder) sædelæn:; den teoretiske begrundelse for moralen; læren om den rette handlemade; lærebog i morallære; 'etiker -en. C e' -) person der beskæftiger sig med etik; jf. m:,k Gytdemklkfrel1llt't'dofdDO!.j Fon'irnngen er stor, nar man skal definere \'irksomhedernes samfundsansvar. Derfor foreslar advokatfuldmægtig Hannah Krog og advokat Sune Skadegard Thorsen, at man ud\'ikler en fælles forstaelsesramme, at man har et internationalt perspekti\', der kan sikre høj kvalitet og en hurtigere udvikling, og at de basale menneskeretsstandarder bliver anvendt som det globale \'ærdisær. Hannah Krog, født Adz'o/w(fitldll/lef{rig hos Adw/wrfil'/lwer Lol?da/ll, Kjcl/lll1d & KII/ldsel/ //lcd speciale iradgi1.'/1il/g pa o/llrådet"tcl/l/eskcrcuighcdcr og erll7.'erz. Har II/al/ge ars eljill'il/gfru urbe)dc' iog //led /III1IIUllillere O/gallisariol/el: Sune Skadegård Thorsen, født Adz'okur /tos.y1n'0 1\'ordisl? A/S isri/iii/gel/.10/1/ 'Sel/ior Adz'iser 0/1 CorporaTc Social Rcspol/sibiliry &. HIIII/al/ Rig/us '. Er /IIcd/e/ll af bcstyre/scl/jill' Dc'T Dallske Ccmcrfor,Hcl/I/cs/?crcuighedcr, Gc'ncra/sel?rcl<er iic] (DaI/II la r!?), og /IIcd/e/ll af Erhz'e/"i'spolirisl? Uch'u/g for Alcllllcs!?crcuighcdcr III/der Ach-o/?curadcl. Virksomhedsetik, svar, \'irksomheders virksomheders sociale ans\'ar, samfundsan bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og erhverv, corporate governance, intellectual capital, social cohesion, stakeholder relations, den tredobbelte bundlinie etc, - kært barn har mange navne, og begreberne bliver brugt i flæng uden egentlig klarhed om indhold og gensidige relationer. Der hersker en del forvirring omkring indholdet af begrebet etik, et omrade adskillige filosoffer i disse år beskæftiger sig med, De dominerende retninger arbejder med at fastlægge indholdet ud fra et globalt synspunkt, således at sekulære moralopfattelser ikke får betydning. Fastlæggelsen af området virksomhedsetik kan saledes være tjent med at de globalt anerkendte menneskeretsstandarder anvendes som udgangspunkt. Menneskerettighederne kan saledes præcisere feltet for virksomhedens etiske virke. I en globaliseret verden involven:r virksomheders sociale praksis i sagens natur folk med forskellige kulturelle, sociale og moralske udgangspunkter.,v1enneskerettigheder kan tjene til at skabe en ramme. meningsfuld reference Virksomheders ansvar i relation til samfundet er beskrevet igennem de sidste år. Op igennem 1970'erne og 1980'erne var fokus rettet pa \'irksomheders relation til det ydre miljø. I 1990'erne har fokus imidlertid udvidet sig til, hvad der pa den internationale agenda betegnes "Corporate Social Responsibility". Vi foreslår således, at begreberne samfundsans\'ar og socialt ansvar anvendes synonymt og som en direkte oversættelse af social responsibility. Uanset mindre uklarheder omkring diverse begrebers indpasning imeningsdannelsen synes folgende opfattelse at have vundet konsensus blandt de ledende aktører inden for feltet: Det overordnede begreb udgores afbæredygtig udvikling (Sustainable De\'elopment). Bæredygtig udvikling for virksomheder defineres ved den tredelte bund linie CTheTriple Bottom Line"), populært betegnet ved de tre P'er; People, Planet, Profit. Hermed fastlægges, at 21 DECEMBER 2000 LOV&RET 08

3 \'irksomheder skal bidrage til den bæredygtige ud\ikling \'ed at tinde bæredygtige losninger for okonomien (herunder ogsa okonomien set i relation til samfundet), for det ydre miljø (herunder ogsa biodiversitet og dyre\'dfærd) samt o\'er for mennesker. som for virksomheder udgor dennes samfundsans\'ar (corporate social responsibility). bl.a, forholdet til medarbejdere, le\"t::randorer, kunder og andre stakeholders. Der synes ligeledes at herske enighed om. at kernen (basis) af People-sojlen eller af \'irksomheders samfundsans\'ar udgores af minimumstandarderne. som fastsat \'ed de unin=rselle menneskeretssrandarder. PeooIeJ SomfundscnsVOl BÆRFDYGTIG (1'b1e1i Mio UDVIKLING "People" -søjlen betegnes bedst \'ed begrebet \'irksomhedens samfundsansvar. Dette omrade er l riwnde ud\'ikling og omfatter naturligvis mere end de basale mennesken:tssrandarder. Det er imidlertid \igtigt, at virksomhederne som minimum sikrer sig disse srandarders opfyldelse. For sa \'idt angar "Planet"-søjlen. er omradet udviklet meget hurtigt og effekti\1 igennem de sidste 30 ar. Offentlige myndigheders krav, \'irksomheders rapportering og nationale standarder Pral,l) 0I<onomi Inte'ncnonolt onerendte menneskereis stcndo,de, > "" (: ]" 22 I k,"-f A-:. J, 'l "..... #., \I Ir, I 1-,,' ", [I" I "( '1) ", \. Søren Kierkegaard, , LOV&RET 08 DECEMBER 2000

4 har faet en betydelig indtiydelse pil virksomheders adfærd og er ble\'et en væsentlig konkurrenceparameter. Øvelsen i disse ar bestar i at udvikle og enes om internationale standarder. "Profit"-søjlen, eller virksomheders økonomiske eflekt savel internt som eksternt, er for den interne del særdeles \'elud\'iklet. Regnskabsforing har \'æret en nød\'endig del ah'irksomheders drift lige fra den.sstart. I disse ar arbejdes der pa at \'idercud\'ikle internationalt: regnskabsstandarder samt ud\'ikle paradigrmr for maling af virksomheders nkonomiske eflekt i lokalsamfund og særligt over for svage statsdannelser. I praksis er det ikke muligt at beskri\'e de enkelte omrader helt S<l firkantet, som fremstillet i figuren, idet der mellem omraderne optræder gra zoner. Eksempelvis horer korruption og bestikkelse umiddelbart til under den bredere forståelse af.,.,, ' ;fj..... ". '.,,-., :" >. \.; "okonomi"-søjlcn, uagtet at korruption og bestikkelse har menneskerets-implikationer. "Miljø" sojlen beskriver bedst virksomhedens pa\'irkning af det ydre miljo, uanset at miljøet har væsentlig betydning for folks sundhedstilstand, og dermed til op'ldelsen af menneskeretsstandarden - retten til sundhed, Ud fra et holistisk \'erdensbillede tilstræbes den hidtidige særskilte rapportering pa økonomi, miljø og socialt ansvar at kunne dækkes med en rapport fra virksomheden, der rummer alle tre sojler. Det væsentligste initiati\' til udvikling af en sadan rapportering, udgores af 'The Global Reporting Initiative" (GRI). GRI er en vderst velfunderet sammenslutning af internationale organisationer, statsinstitutioner fra store dele af verden, tomangi\'ende revisionsfirmaer, NGO'er og multinationale \'irksomheder, der alle arbejder inden for om- li. '" "-? '.1 :; " - o " 23!<; "'.. s " i Immanuel Kant, 172-t -180-t. Pligtetik, deonlogisk etik, hævder, at der gives ubetingede pligter, f.eks. at respektere den andens selvbestemmelse (outonomi), at holde sine løfter og at tale sandt. Det meste indflydelsesrige synspunkt el Immanuel Kants, men også Kierkegaard er pligtetiker. Far kant er reglerne det afgørende, for Kierkegaard den enkelte handling. Begge synspunkter er sindelogsetik, dvs at handlingens intention, ikke dens udfald, er afgørende Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. DECEMBER 2000 LOV&RET, 08

5 24 rade t. Fordelen med den meget brede base udgor tillige et problem, idet det er \'anskdigt. at opna konsensus om minimumskra\', GRI har i juni 2000 udgi\'et en rapport "Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and Social Performance", der giver god \'ejledning, særligt omkring "god regnskabsskik" og indholdsmæssigt mest pa miljødelen. Der er tale om \Tjledning, der forventes ud\'ikkt (wer de kommende ar. Virksomheders samfunds ansvar Udviklingen af \'irksomheders samfundsans\'ar har i de farste mange ar været præget af manglende fastlæggelse afh\'ilket værdisæt, der skulle ligge til grund for virksomhedernes tiltag pa omradet. I bq,"ynddsen \'ar virksomhedernes respons kendetegnet ved en stejl holdning. Virksomhedernes tilstede\'ærdse \'ar i sig selv tilstrækkelig til at udvise samfundsansvar, idet virksomhederne bidrog til jobskabeise og bedre økonomi de steder, hh)r de befandt sig, Denne holdning præger den dag i dag flere virksomheder, som ikke har formaet at falge den meget hurtige udvikling, særlig i den vestlige verden, af forbrugerkra\' og investorkra\'. l\kn den gor sig ikke mindst gældende for en virksomheds omdømme i relation til muligheden for at tiltrække nye J-:\'alificerede medarbejdere. Det er som sad an abenbart, at \'irksomheder, som ikke abner øjnene for et bredere samfundsansvar, risikerer at ga under alene af denne årsag, eller, udtrykt med et nyere begreb. mister sin "license to operate", En virksomhed kan uch'ise samfundsansvar pa en lang række omrader. Sadanne initiativer er rigeligt beskrevet sa\'d i litteraturen som i virksomheders egen rapportering, Den danske regerings indsats pa omradet virksomheders sociale ansvar. har primært centreret sig omkring etableringen af det rummelige arbejdsmarked i et samarbejde mellem stat/kommune og den private sektor. Denne udmærkede indsats falder for den del, der vedrorer en aktiv indsats for ligestilling pa arbejdsmarkedet af klassisk diskriminerede grupper, nydanskere og handicappede, godt i trad med den internationale agenda, lnitiatiwrm: omkring samarbejde myndigheder og virksomheder imellem \il være af specifik værdi i dansk og maske europæisk kontekst, idet de forudsætter strukturer, som ikke er kendte i andre verdensdele. Pa længere sigt vil erfaringerne imidlertid ogsa kunne am'endes i videre omfang. Inrcrnarionalt perspektiv Det er vigtigt, at omradet for virksomheders samfundsansvar ses i internationalt perspektiv. Dels har den globale politiske udvikling gennem de seneste ti ar gjort, at stort set hele verden i dag har indrettet sig pa eller arbejder på at opnå en markedsbaseret økonomi, Dels har den teknologiske udvikling medført en radikal ændring af kommunikationsmønstre og -muligheder. For erhvervslin:t har dette medført en drastisk stigning i form af virksomhedsopkøb, fusioner øg anden ekspansion pa nye markeder samt en nødvendig internationalisering. For offentligheden har det dels betydet et f()kusskift væk fra den kolde krigs spænding, dels at alle informationer i dag er ()jeblikkeligt tilgængelige. Denne "Global Fishbowl" betyder at \'irksomheder i dag ikke kan "gemme" forseelser ude omkring i verden, og at de dermed konstant bliver stillet til ansvar for deres adfærd, Når virksomheder i medierne udsættes f(x kritik af deres "etiske" adfærd, kan kritikken som regel relateres til en krænkelse af en af menneskerettighederne. Kritikken rammer sjældent forhold, der er foretaget i Danmark, men derimod typisk i udviklingslande, og kritikken relaterer sig ofte til forhold hos samarbejdspartnere, Det er helt i overensstemmelse med tendensen for virksomheder at \'urdere omradet i relation til hele produktets livscyklus. Virksomhedens interessenter reagerer lige stærkt, om virksomheden i et udviklingsland har forsøgt at hindre dannelsen af fagforeninger og korporlib't afstraffet initiati\ lagerne (dobbelt menneskeretskrænkelse), som nar tøjet, møblerne, legetøjet, eller tæpperne er fremstillet af børnearbejdere hos leverandøren. Eller om produktet har medført alvorlige sundhedsrisici ved sin anvendelse hos slutbrugeren. Skal der rapporteres eller måles pa adfærd, er det således nødvendigt at tage et internationalt perspektiv. De basale menneskeretsstandarder, ma anvendes som det globale værdisæt. Det er ikke holdbart for virksomhederne, at anvende dobbeltstandarder for så vidt angår adfærd i relation udenlandske operationer. j\1cnncskeretsstandard em e Jvlange af de \"ærdinormer, der bliver udtrykt gennem diverse initiativer, større virksomheders Codes of Conduet eller politikker er ofte udtryk for enten en vestlig moralopfattelse eller knyttet til de lokale forhold. Menneskeretsstandarderne, som vi kender dem fra Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 og de to bindende LOV&RET, 08 DECEMBER 2000

6 konnntiont:r, den Internarilmale Konvention om Borgt:rlige og Politiskt: Rettighedt:r (IKBPR) og den Internationale Konvention om Okonomiskt:. Sociale og Kulturelle Rwigheder (IKOSKR begge 1966), e:rsa\'el i P\ regi. som blandt ledende tt:oretikt:re:, acce:ptaet som univt:rselle. Ved at am"cnde: menne:skerettighederne som basis for t:t sæt af minimumsstandarder for \'irksomheders samfundsansvar kan problematikken om forskellige kulturopfattelser begrænses til at \'edrore implementeringen. Der fort:gar verden lwer et stort formidlingsarbejde i at synliggøre menneskert:ttighede:rnt:s relevans forerh\'ervslivct. Der ligge:r en stor opgan: i at præcisere, hvordan menne:skt:rettighede:rne kan bruges af erhvervsli \'et, idet disse primært retter sig imod state:r. En rækkt: rettigheder e:r særlig rele:\'ante for t:rh\'en'slivet, ht:runder de grundlæggende arbejdstagerrettighedt:r, (bl.a. forbud mod diskrimination. forbud mod tvangsarbejde og bornearbejde. organisarionstrihe:d og retten til kollektive forhandlinge:r, ætten til ligt: løn for ligt: arbejde), men ogsa eksempeh'is retten til privatlivets fred, retten til sundhe:d. og forbuddet mod ned\'ærdigende: bt:handling. Mt:nneskerettighede:rne l:!" qua dert:s mangearige ud\'ikling velbeskreme. Det er pa basis af standarderne, og de mange års ud\'ikling af omradet, muligt at opstille indikatorer pa måling af deres opfyldelse. l\tt:nneskerettighedsstandarderne: kan herved blive operationelle for \'irksomhe:derne. De fleste \'irksomheders initiativer til daro har fokuseret pa de basale arbejdstagerrettigheder. Oprindeligt: folks re:ttigheder er, primært pa grund des kommet pa agendaen for de fle: ste initiati\'ers vedkommende. En sadan af Shells snæver problemer fokus \'ili imidlertid Nigeria, ligele ikke sikre en bæredygtig udvikling i sig seh. Særligt sikring af sa\'e! arbejdstageres som kunders ret til pri\'atlivets fred er og vil i stige:nde grad blive e:t væsentligt omrade, set i lyset af den teknologiske og bioteknologiske udvikling. Hvordan registrerer \'irksomht:den medarbejdt:re:s færden, ogsa pa nettt:t? Hn)rdan brugt:r vi DA-profiler? Hvordan opbe:\'arer og bruger vi kundt:oplysninger, og h\'ilke? O\Tige ansvarlige tiltag Op'ldelse af de basale menneskeretsstandarder udgør således basis for en virksomhedspolitik om social ans\'arlighed, men der findes naturlig\;s andre: \'irksomhedstiltag, der ogsa anses for at være samfundsansvarlige. En alkoholpolitik. et samarbejde med arbejdsformidlingen, en indsats for at tiltrække og fastholdt: medarbejdert:, udvidede pensionsordningt:r, medarbejderaktier og specialuddannelse r er blot fa eksempler pa tiltag af denne karakter. Dt: t:!"ikke hlot pakrævct for al o\'erholde de basale mt:nneskeretsstandarder, men er ogsa udtryk fix \'irksomht:dens sociale ans\ ar. Det er karakteristisk for dt:nne type tiltag, at de knytter sig til en gi\'en geografisk og kulturmæssig placering. Del er \'idere kendt:tegnende, at \ irksomheder. der stiller krav om samfundsansvar i relation til samhandclsparmere, ikke vil stille kra\' pa disse omrader. Ikke desto mindre er tiltagen t: ydersl positive og virksomheder rapporterer - og bor rapportere - herom. I relation til det globale markt:d og den rige variation af kulturer, kan tiltagent: imidlertid ikke akne fremsta som irrelevante. idet andre prioriteter præger dagsordenen, men i mange tilfælde uopfyldelige, fordi de forudsættt:!" e:n given samfundsstruktur. \'i haber, at nærvæn:nde kan bidragt: til at skabe en fælles forstadsesramme for udviklingen af omradet. Vi ser mt:get gerne, ar danske initiativer ogsa tager de internationale briller pa, så ud\;klingen af omradet kan ske hurtigere og med en hoj kvalitet. \'irksomheders samfundsansvar bliver et konkurn:nceparameter for fremtidens erhven' og dansk t:rh\'ervsli\' ligger godt - vi ved dt:t bare ikke. Corporate Ethics (\;rksomhedsetik) am'endes af en lang række aktorer som samlebegreb for virksomheders adfærd. Corporate Governance er udtryk for en virksomheds st!ting af processen mod bæredygtig udvikling. Intellectual Capital (videnkapital) har igennem en årrække været på agendaen i relation til rapportering i form af v;denregnskaber. Social Cohesion (social samhorighed) er et begreb, der for virksomheder beskriver processen, hvorved virksomheden samarbejder med myndighederne, typisk de sociale myndigheder, med henblik pa at løse problemer i relation til svage grupper pa eller uden for arbejdsmarkedet. Stakeholder relations (interessent relationer) er virksomhedens relation til sine interessenter og udgør saledes metoden, h\'orved \rksomheden fastlægger indholdet af sine strategier mod bæredygtig udvikling og holder sig orienteret om nye tendenser. Code of Conduet udgør et sæt af principper og standarder, som virksomheden ønsker skal guide dens adfærd i relation til særligt miljø- og samfundsansvar. 25 DECEMBER 2000 LOV&RET 08

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 15. Social Responsibility. En introduktion. 19

Indholdsfortegnelse. Forord 15. Social Responsibility. En introduktion. 19 Indholdsfortegnelse Forord 15 DEL 1 Social ansvarlighed i teorien 17 1 Virksomheders sociale ansvar Corporate Social Responsibility. En introduktion. 19 Hvad er CSR?................................................

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

GLOBALT OPBRUG NY NØJSOMHED MILJØ RELIGION. WE-ism. klogt KLIMA CLASH FORBRUG MILJØTRENDS GRØN ENERGI (SUNDHED) CSI FREM.

GLOBALT OPBRUG NY NØJSOMHED MILJØ RELIGION. WE-ism. klogt KLIMA CLASH FORBRUG MILJØTRENDS GRØN ENERGI (SUNDHED) CSI FREM. WE-ism GLOBALT OPBRUG NY NØJSOMHED MILJØ RELIGION 10 MOTISK CLASH FORBRUG MILJØTRENDS klogt KLIMA FREM GRØN ENERGI (SUNDHED) CLASH transparency CSI WE-ISM Omsorg for menneskehedens velbefindende. Man ser

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere