v...". ) I " ',,' '.,/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v...". ) I " ',,' '.,/"

Transkript

1 v...". ) I, l' / " ',,' '.,/.. I \

2 Hvad er virksomheders samfunds ansvar? Af Hannah Krog Ad'uo/wzfuldJ/lcegtig og Sune Skadegård Thorsen Advo/wt e'tik -ken, -ka (la1. cthica. gr. ethi'/ws sædelig, aft. af 'ct/ios sædvane, sæder) sædelæn:; den teoretiske begrundelse for moralen; læren om den rette handlemade; lærebog i morallære; 'etiker -en. C e' -) person der beskæftiger sig med etik; jf. m:,k Gytdemklkfrel1llt't'dofdDO!.j Fon'irnngen er stor, nar man skal definere \'irksomhedernes samfundsansvar. Derfor foreslar advokatfuldmægtig Hannah Krog og advokat Sune Skadegard Thorsen, at man ud\'ikler en fælles forstaelsesramme, at man har et internationalt perspekti\', der kan sikre høj kvalitet og en hurtigere udvikling, og at de basale menneskeretsstandarder bliver anvendt som det globale \'ærdisær. Hannah Krog, født Adz'o/w(fitldll/lef{rig hos Adw/wrfil'/lwer Lol?da/ll, Kjcl/lll1d & KII/ldsel/ //lcd speciale iradgi1.'/1il/g pa o/llrådet"tcl/l/eskcrcuighcdcr og erll7.'erz. Har II/al/ge ars eljill'il/gfru urbe)dc' iog //led /III1IIUllillere O/gallisariol/el: Sune Skadegård Thorsen, født Adz'okur /tos.y1n'0 1\'ordisl? A/S isri/iii/gel/.10/1/ 'Sel/ior Adz'iser 0/1 CorporaTc Social Rcspol/sibiliry &. HIIII/al/ Rig/us '. Er /IIcd/e/ll af bcstyre/scl/jill' Dc'T Dallske Ccmcrfor,Hcl/I/cs/?crcuighedcr, Gc'ncra/sel?rcl<er iic] (DaI/II la r!?), og /IIcd/e/ll af Erhz'e/"i'spolirisl? Uch'u/g for Alcllllcs!?crcuighcdcr III/der Ach-o/?curadcl. Virksomhedsetik, svar, \'irksomheders virksomheders sociale ans\'ar, samfundsan bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og erhverv, corporate governance, intellectual capital, social cohesion, stakeholder relations, den tredobbelte bundlinie etc, - kært barn har mange navne, og begreberne bliver brugt i flæng uden egentlig klarhed om indhold og gensidige relationer. Der hersker en del forvirring omkring indholdet af begrebet etik, et omrade adskillige filosoffer i disse år beskæftiger sig med, De dominerende retninger arbejder med at fastlægge indholdet ud fra et globalt synspunkt, således at sekulære moralopfattelser ikke får betydning. Fastlæggelsen af området virksomhedsetik kan saledes være tjent med at de globalt anerkendte menneskeretsstandarder anvendes som udgangspunkt. Menneskerettighederne kan saledes præcisere feltet for virksomhedens etiske virke. I en globaliseret verden involven:r virksomheders sociale praksis i sagens natur folk med forskellige kulturelle, sociale og moralske udgangspunkter.,v1enneskerettigheder kan tjene til at skabe en ramme. meningsfuld reference Virksomheders ansvar i relation til samfundet er beskrevet igennem de sidste år. Op igennem 1970'erne og 1980'erne var fokus rettet pa \'irksomheders relation til det ydre miljø. I 1990'erne har fokus imidlertid udvidet sig til, hvad der pa den internationale agenda betegnes "Corporate Social Responsibility". Vi foreslår således, at begreberne samfundsans\'ar og socialt ansvar anvendes synonymt og som en direkte oversættelse af social responsibility. Uanset mindre uklarheder omkring diverse begrebers indpasning imeningsdannelsen synes folgende opfattelse at have vundet konsensus blandt de ledende aktører inden for feltet: Det overordnede begreb udgores afbæredygtig udvikling (Sustainable De\'elopment). Bæredygtig udvikling for virksomheder defineres ved den tredelte bund linie CTheTriple Bottom Line"), populært betegnet ved de tre P'er; People, Planet, Profit. Hermed fastlægges, at 21 DECEMBER 2000 LOV&RET 08

3 \'irksomheder skal bidrage til den bæredygtige ud\ikling \'ed at tinde bæredygtige losninger for okonomien (herunder ogsa okonomien set i relation til samfundet), for det ydre miljø (herunder ogsa biodiversitet og dyre\'dfærd) samt o\'er for mennesker. som for virksomheder udgor dennes samfundsans\'ar (corporate social responsibility). bl.a, forholdet til medarbejdere, le\"t::randorer, kunder og andre stakeholders. Der synes ligeledes at herske enighed om. at kernen (basis) af People-sojlen eller af \'irksomheders samfundsans\'ar udgores af minimumstandarderne. som fastsat \'ed de unin=rselle menneskeretssrandarder. PeooIeJ SomfundscnsVOl BÆRFDYGTIG (1'b1e1i Mio UDVIKLING "People" -søjlen betegnes bedst \'ed begrebet \'irksomhedens samfundsansvar. Dette omrade er l riwnde ud\'ikling og omfatter naturligvis mere end de basale mennesken:tssrandarder. Det er imidlertid \igtigt, at virksomhederne som minimum sikrer sig disse srandarders opfyldelse. For sa \'idt angar "Planet"-søjlen. er omradet udviklet meget hurtigt og effekti\1 igennem de sidste 30 ar. Offentlige myndigheders krav, \'irksomheders rapportering og nationale standarder Pral,l) 0I<onomi Inte'ncnonolt onerendte menneskereis stcndo,de, > "" (: ]" 22 I k,"-f A-:. J, 'l "..... #., \I Ir, I 1-,,' ", [I" I "( '1) ", \. Søren Kierkegaard, , LOV&RET 08 DECEMBER 2000

4 har faet en betydelig indtiydelse pil virksomheders adfærd og er ble\'et en væsentlig konkurrenceparameter. Øvelsen i disse ar bestar i at udvikle og enes om internationale standarder. "Profit"-søjlen, eller virksomheders økonomiske eflekt savel internt som eksternt, er for den interne del særdeles \'elud\'iklet. Regnskabsforing har \'æret en nød\'endig del ah'irksomheders drift lige fra den.sstart. I disse ar arbejdes der pa at \'idercud\'ikle internationalt: regnskabsstandarder samt ud\'ikle paradigrmr for maling af virksomheders nkonomiske eflekt i lokalsamfund og særligt over for svage statsdannelser. I praksis er det ikke muligt at beskri\'e de enkelte omrader helt S<l firkantet, som fremstillet i figuren, idet der mellem omraderne optræder gra zoner. Eksempelvis horer korruption og bestikkelse umiddelbart til under den bredere forståelse af.,.,, ' ;fj..... ". '.,,-., :" >. \.; "okonomi"-søjlcn, uagtet at korruption og bestikkelse har menneskerets-implikationer. "Miljø" sojlen beskriver bedst virksomhedens pa\'irkning af det ydre miljo, uanset at miljøet har væsentlig betydning for folks sundhedstilstand, og dermed til op'ldelsen af menneskeretsstandarden - retten til sundhed, Ud fra et holistisk \'erdensbillede tilstræbes den hidtidige særskilte rapportering pa økonomi, miljø og socialt ansvar at kunne dækkes med en rapport fra virksomheden, der rummer alle tre sojler. Det væsentligste initiati\' til udvikling af en sadan rapportering, udgores af 'The Global Reporting Initiative" (GRI). GRI er en vderst velfunderet sammenslutning af internationale organisationer, statsinstitutioner fra store dele af verden, tomangi\'ende revisionsfirmaer, NGO'er og multinationale \'irksomheder, der alle arbejder inden for om- li. '" "-? '.1 :; " - o " 23!<; "'.. s " i Immanuel Kant, 172-t -180-t. Pligtetik, deonlogisk etik, hævder, at der gives ubetingede pligter, f.eks. at respektere den andens selvbestemmelse (outonomi), at holde sine løfter og at tale sandt. Det meste indflydelsesrige synspunkt el Immanuel Kants, men også Kierkegaard er pligtetiker. Far kant er reglerne det afgørende, for Kierkegaard den enkelte handling. Begge synspunkter er sindelogsetik, dvs at handlingens intention, ikke dens udfald, er afgørende Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. DECEMBER 2000 LOV&RET, 08

5 24 rade t. Fordelen med den meget brede base udgor tillige et problem, idet det er \'anskdigt. at opna konsensus om minimumskra\', GRI har i juni 2000 udgi\'et en rapport "Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and Social Performance", der giver god \'ejledning, særligt omkring "god regnskabsskik" og indholdsmæssigt mest pa miljødelen. Der er tale om \Tjledning, der forventes ud\'ikkt (wer de kommende ar. Virksomheders samfunds ansvar Udviklingen af \'irksomheders samfundsans\'ar har i de farste mange ar været præget af manglende fastlæggelse afh\'ilket værdisæt, der skulle ligge til grund for virksomhedernes tiltag pa omradet. I bq,"ynddsen \'ar virksomhedernes respons kendetegnet ved en stejl holdning. Virksomhedernes tilstede\'ærdse \'ar i sig selv tilstrækkelig til at udvise samfundsansvar, idet virksomhederne bidrog til jobskabeise og bedre økonomi de steder, hh)r de befandt sig, Denne holdning præger den dag i dag flere virksomheder, som ikke har formaet at falge den meget hurtige udvikling, særlig i den vestlige verden, af forbrugerkra\' og investorkra\'. l\kn den gor sig ikke mindst gældende for en virksomheds omdømme i relation til muligheden for at tiltrække nye J-:\'alificerede medarbejdere. Det er som sad an abenbart, at \'irksomheder, som ikke abner øjnene for et bredere samfundsansvar, risikerer at ga under alene af denne årsag, eller, udtrykt med et nyere begreb. mister sin "license to operate", En virksomhed kan uch'ise samfundsansvar pa en lang række omrader. Sadanne initiativer er rigeligt beskrevet sa\'d i litteraturen som i virksomheders egen rapportering, Den danske regerings indsats pa omradet virksomheders sociale ansvar. har primært centreret sig omkring etableringen af det rummelige arbejdsmarked i et samarbejde mellem stat/kommune og den private sektor. Denne udmærkede indsats falder for den del, der vedrorer en aktiv indsats for ligestilling pa arbejdsmarkedet af klassisk diskriminerede grupper, nydanskere og handicappede, godt i trad med den internationale agenda, lnitiatiwrm: omkring samarbejde myndigheder og virksomheder imellem \il være af specifik værdi i dansk og maske europæisk kontekst, idet de forudsætter strukturer, som ikke er kendte i andre verdensdele. Pa længere sigt vil erfaringerne imidlertid ogsa kunne am'endes i videre omfang. Inrcrnarionalt perspektiv Det er vigtigt, at omradet for virksomheders samfundsansvar ses i internationalt perspektiv. Dels har den globale politiske udvikling gennem de seneste ti ar gjort, at stort set hele verden i dag har indrettet sig pa eller arbejder på at opnå en markedsbaseret økonomi, Dels har den teknologiske udvikling medført en radikal ændring af kommunikationsmønstre og -muligheder. For erhvervslin:t har dette medført en drastisk stigning i form af virksomhedsopkøb, fusioner øg anden ekspansion pa nye markeder samt en nødvendig internationalisering. For offentligheden har det dels betydet et f()kusskift væk fra den kolde krigs spænding, dels at alle informationer i dag er ()jeblikkeligt tilgængelige. Denne "Global Fishbowl" betyder at \'irksomheder i dag ikke kan "gemme" forseelser ude omkring i verden, og at de dermed konstant bliver stillet til ansvar for deres adfærd, Når virksomheder i medierne udsættes f(x kritik af deres "etiske" adfærd, kan kritikken som regel relateres til en krænkelse af en af menneskerettighederne. Kritikken rammer sjældent forhold, der er foretaget i Danmark, men derimod typisk i udviklingslande, og kritikken relaterer sig ofte til forhold hos samarbejdspartnere, Det er helt i overensstemmelse med tendensen for virksomheder at \'urdere omradet i relation til hele produktets livscyklus. Virksomhedens interessenter reagerer lige stærkt, om virksomheden i et udviklingsland har forsøgt at hindre dannelsen af fagforeninger og korporlib't afstraffet initiati\ lagerne (dobbelt menneskeretskrænkelse), som nar tøjet, møblerne, legetøjet, eller tæpperne er fremstillet af børnearbejdere hos leverandøren. Eller om produktet har medført alvorlige sundhedsrisici ved sin anvendelse hos slutbrugeren. Skal der rapporteres eller måles pa adfærd, er det således nødvendigt at tage et internationalt perspektiv. De basale menneskeretsstandarder, ma anvendes som det globale værdisæt. Det er ikke holdbart for virksomhederne, at anvende dobbeltstandarder for så vidt angår adfærd i relation udenlandske operationer. j\1cnncskeretsstandard em e Jvlange af de \"ærdinormer, der bliver udtrykt gennem diverse initiativer, større virksomheders Codes of Conduet eller politikker er ofte udtryk for enten en vestlig moralopfattelse eller knyttet til de lokale forhold. Menneskeretsstandarderne, som vi kender dem fra Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 og de to bindende LOV&RET, 08 DECEMBER 2000

6 konnntiont:r, den Internarilmale Konvention om Borgt:rlige og Politiskt: Rettighedt:r (IKBPR) og den Internationale Konvention om Okonomiskt:. Sociale og Kulturelle Rwigheder (IKOSKR begge 1966), e:rsa\'el i P\ regi. som blandt ledende tt:oretikt:re:, acce:ptaet som univt:rselle. Ved at am"cnde: menne:skerettighederne som basis for t:t sæt af minimumsstandarder for \'irksomheders samfundsansvar kan problematikken om forskellige kulturopfattelser begrænses til at \'edrore implementeringen. Der fort:gar verden lwer et stort formidlingsarbejde i at synliggøre menneskert:ttighede:rnt:s relevans forerh\'ervslivct. Der ligge:r en stor opgan: i at præcisere, hvordan menne:skt:rettighede:rne kan bruges af erhvervsli \'et, idet disse primært retter sig imod state:r. En rækkt: rettigheder e:r særlig rele:\'ante for t:rh\'en'slivet, ht:runder de grundlæggende arbejdstagerrettighedt:r, (bl.a. forbud mod diskrimination. forbud mod tvangsarbejde og bornearbejde. organisarionstrihe:d og retten til kollektive forhandlinge:r, ætten til ligt: løn for ligt: arbejde), men ogsa eksempeh'is retten til privatlivets fred, retten til sundhe:d. og forbuddet mod ned\'ærdigende: bt:handling. Mt:nneskerettighede:rne l:!" qua dert:s mangearige ud\'ikling velbeskreme. Det er pa basis af standarderne, og de mange års ud\'ikling af omradet, muligt at opstille indikatorer pa måling af deres opfyldelse. l\tt:nneskerettighedsstandarderne: kan herved blive operationelle for \'irksomhe:derne. De fleste \'irksomheders initiativer til daro har fokuseret pa de basale arbejdstagerrettigheder. Oprindeligt: folks re:ttigheder er, primært pa grund des kommet pa agendaen for de fle: ste initiati\'ers vedkommende. En sadan af Shells snæver problemer fokus \'ili imidlertid Nigeria, ligele ikke sikre en bæredygtig udvikling i sig seh. Særligt sikring af sa\'e! arbejdstageres som kunders ret til pri\'atlivets fred er og vil i stige:nde grad blive e:t væsentligt omrade, set i lyset af den teknologiske og bioteknologiske udvikling. Hvordan registrerer \'irksomht:den medarbejdt:re:s færden, ogsa pa nettt:t? Hn)rdan brugt:r vi DA-profiler? Hvordan opbe:\'arer og bruger vi kundt:oplysninger, og h\'ilke? O\Tige ansvarlige tiltag Op'ldelse af de basale menneskeretsstandarder udgør således basis for en virksomhedspolitik om social ans\'arlighed, men der findes naturlig\;s andre: \'irksomhedstiltag, der ogsa anses for at være samfundsansvarlige. En alkoholpolitik. et samarbejde med arbejdsformidlingen, en indsats for at tiltrække og fastholdt: medarbejdert:, udvidede pensionsordningt:r, medarbejderaktier og specialuddannelse r er blot fa eksempler pa tiltag af denne karakter. Dt: t:!"ikke hlot pakrævct for al o\'erholde de basale mt:nneskeretsstandarder, men er ogsa udtryk fix \'irksomht:dens sociale ans\ ar. Det er karakteristisk for dt:nne type tiltag, at de knytter sig til en gi\'en geografisk og kulturmæssig placering. Del er \'idere kendt:tegnende, at \ irksomheder. der stiller krav om samfundsansvar i relation til samhandclsparmere, ikke vil stille kra\' pa disse omrader. Ikke desto mindre er tiltagen t: ydersl positive og virksomheder rapporterer - og bor rapportere - herom. I relation til det globale markt:d og den rige variation af kulturer, kan tiltagent: imidlertid ikke akne fremsta som irrelevante. idet andre prioriteter præger dagsordenen, men i mange tilfælde uopfyldelige, fordi de forudsættt:!" e:n given samfundsstruktur. \'i haber, at nærvæn:nde kan bidragt: til at skabe en fælles forstadsesramme for udviklingen af omradet. Vi ser mt:get gerne, ar danske initiativer ogsa tager de internationale briller pa, så ud\;klingen af omradet kan ske hurtigere og med en hoj kvalitet. \'irksomheders samfundsansvar bliver et konkurn:nceparameter for fremtidens erhven' og dansk t:rh\'ervsli\' ligger godt - vi ved dt:t bare ikke. Corporate Ethics (\;rksomhedsetik) am'endes af en lang række aktorer som samlebegreb for virksomheders adfærd. Corporate Governance er udtryk for en virksomheds st!ting af processen mod bæredygtig udvikling. Intellectual Capital (videnkapital) har igennem en årrække været på agendaen i relation til rapportering i form af v;denregnskaber. Social Cohesion (social samhorighed) er et begreb, der for virksomheder beskriver processen, hvorved virksomheden samarbejder med myndighederne, typisk de sociale myndigheder, med henblik pa at løse problemer i relation til svage grupper pa eller uden for arbejdsmarkedet. Stakeholder relations (interessent relationer) er virksomhedens relation til sine interessenter og udgør saledes metoden, h\'orved \rksomheden fastlægger indholdet af sine strategier mod bæredygtig udvikling og holder sig orienteret om nye tendenser. Code of Conduet udgør et sæt af principper og standarder, som virksomheden ønsker skal guide dens adfærd i relation til særligt miljø- og samfundsansvar. 25 DECEMBER 2000 LOV&RET 08

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer

Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Novozymes GRI-indikatorer Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer Rapporteringsprincipperne i Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Hvor langt rækker det sociale ansvar?

Hvor langt rækker det sociale ansvar? Hvor langt rækker det sociale ansvar? CSR Corporate Social Responsibility EU Kommissionen definerer samfundsansvar som: "..virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet". Rådet for Samfundsansvar:

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om internationale regler og rammevilkår

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Velkommen i koldbøtten

Velkommen i koldbøtten Velkommen i koldbøtten Vi sætter en stor ære i at ære med til at uddanne nye pædagoger og i håber at du il få meget med dig herfra, ligesom i også håber, at du kan gie os meget. Vi opfordrer dig til at

Læs mere