Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04."

Transkript

1 Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade Lemvig T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr P Lemvig Kommune søgte den 18. maj 2010 statsforvaltni n- gens samtykke efter lånebekendtgørelsens 1 13 til at a f- give en kaution for Harboøre Centrets ydelser i 5 år på et optaget lån. Statsforvaltningen meddelte den 13. oktober 2010 afslag på det ansøgte. Statsforvaltningen lagde vægt på, at Ha r- boøre Centret udbyder aktiviteter, som kommunen efter statsforvaltninge ns opfattelse ikke har en lovlig kommunal interesse i at støtte, og at Lemvig Kommune ikke havde godtgjort, at kommunens kaution kun ville komme lovlige kommunale formål til gode. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M K L A A R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Lemvig Kommune indbragte statsforvaltningens afslag for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen anførte bl.a., at den kun kautionerer for ydelsen og ikke for lånet, at den har indgået en lejekontrakt med Harboøre Centret om kommunalt brug af hallen i et vist omfang, samt at betalingen for leje heraf udgør et beløb, der er høj ere end den ydelse, der kautioneres for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede den 9. d e- cember 2010 statsforvaltningen om en udtalelse, heru n- der om særligt at belyse, om statsforvaltningen havde overvejet, hvorvidt et solcenter kan anses som accessor isk virksomhed efter kommunalfuldmagtsreglerne, og hvorvidt der kan være hjemmel i erhvervsudviklingslovgivningen til, at en kommune yder støtte til et center som det omhan d- lede. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Be kendtgø rel se n r a f 15. d ecembe r 2009 om k ommunern e s låntagning og med d elelse a f garantier m.v.

2 Statsforvaltningen Midtjylland meddelte den 21. dece mber 2010 Lemvig Kommune og Indenrigs- og Sundhedsm inisteriet, at den havde besluttet at genoptage behandli ngen af sagen. Lemvig Kommune har siden, i brev af 10. januar 2011 og ved mail af 15. april samt mail af 5. og 6. maj 2011, su p- pleret med yderligere oplysninger til stats forvaltningen. Her følger en nærmere redegørelse for denne konklusion. Sagens baggrund Det fremgår af kommunens ansøgning af 18. maj 2010 til statsforvaltningen, at den selvejende institution Harboøre Centret havde optaget et lån i Nykredit på 11,8 mio. kr. Nykredit havde i lånetilbuddet stillet krav om, at Lemvig Kommunalbestyrelse underskrev en kautionserklæring, hvor kommunen gav tilsagn om i en periode på 5 år at sikre, at Nykredit modtog , - kr. af Harboøre Centrets årlige ydelse til Nykredit. Kommunalbestyrelsen havde under forudsætning af tilsynets samtykke givet et sådant tilsagn. Kommunen har oplyst, at Harboøre Centret er et topmoderne idræts- og kulturcenter med et komplet moderne motionscenter. Det udbyder spinning, squashbaner, pr o- fessionelle solarier, golfsimulator, indendørs golf med normale køller og bolde, skydebane, café, internetcafé, lokalhistorisk arkiv, koncerter og foredrag. Herudover ti l- byder centret sommerhusejere et årsabonnement, så deres lejere kan få adgang til motionscenter, internet café, frit brug af pool, billiard og bordtennis, samt rabat på l e- je af golfsimulator, squashbane og badmintonbaner. Lemvig Kommune lejer faciliteter af Harboøre Centret til skolebrug. I 2010 betalte kommunen ,- kr. til centret, og i 2011 forventes beløbet at blive , - kr. plus prisregulering. Kommunen forventer at leje lokaler af Harboøre Centret til skolebrug mange år frem og forve n- ter, at det beløb, der herved betales i leje, vi l overstige de ,- kr., som der gives kaution for i en 5 årig p e- riode. Kommunen vil endvidere sikre sig, at lejebeløbene ikke udbetales, før Nykredit har modtaget den årlige yde l- se fra Harboøre Centret. Harboøre Centret er ifølge sine vedtægter en selvejende institution, hvis formål det er at opføre og drive et center i Harboøre til idrætsformål samt til brug for ungdomsa r- bejde, møder, udstillinger, kulturelle og selskabelige fo r- mål. Det fremgår videre, at centret drives således, at der S I D E 2

3 forsøges oparbejdet et passende overskud, dog at der ikke kan gives medlemmerne andel i overskuddet. Vedtægterne indeholder ikke herudover bestemmelser vedrørende a n- vendelse af eventuelt overskud. I vedtægtens punkt syv a n- føres vedrørende likvidation, at en eventuel formue ved likvidation anvendes til gavn for Harboøres ungdom. Lemvig Kommune har oplyst, at Harboøre Centrets haltimer er udlejet timer årligt. Heraf er hallerne udlejet til idrætsformål i timer dette inklusive t i- mer hvor hallerne er udlejet til skolebrug. Lemvig Ko m- mune har kautioneret for ca. 20 % af ydelsen. Da udle j- ningskapaciteten til idræt er på 75 %, er kommunen af den opfattelse, at den ved sin kaution kun har støttet lo v- lige formål. Det er Lemvig Kommunes opfattelse, at centrets aktivit e- ter inden for idræt og kultur kan støttes efter kommuna l- fuldmagtens bestemmelser. Både café og solcenter kan efter kommunens opfattelse anses som accessorisk vir k- somhed til hallen, da der til en sportshal er en naturlig sammenhæng i forhold ti l at have en café/kiosk samt solarium. Endelig skriver kommunen, at Harboøre Centret med sine aktiviteter har betydning for turismen i området, da so m- merhuslejere har mulighed for at benytte centret blandt andet via et årsabonnement, som centret tilbyder sommerhusejerne. Turismen har meget stor betydning for kommunen, da turisme er et af hovederhvervene. Centret har med alle sine funktioner stor betydning for lokalsa m- fundet, da der er tale om et yderområde, der har brug for samlingspunkter både for børn o g voksne. Det er komm u- nens opfattelse, at centret i sidste ende kan have betydning for bosætningen og fastholdelsen af befolkningen i området. Lemvig Kommune mener derfor, at støtten til centret også er berettiget i henhold til erhvervsfremmeloven. Det fremgår af de supplerende oplysninger som statsfo r- valtningen har modtaget fra Lemvig Kommune ved mail af 15. april og mail af 5. og 6. maj 2011, at tidligere Th y- borøn-harboøre Kommune, nu Lemvig Kommunes økonomiske mellemværende med Harboøre Centret er som følger: Ved opførelsen af Harboøre Hallen ydede Thyborøn - Harboøre Kommune et lån på , - kr. med sikkerhed i Harboøre Hallen. Ved optagelse af byggekreditten i Nordvestbank blev der oprettet et ejerpantebrev på ,- kr. Lånet på ,- kr. blev gjort rente og S I D E 3

4 afdragsfrit de første 4 år, hvorefter der skulle tages sti l- ling til hvorledes lånet skulle forrentes og afdrages. I 1983 blev lånet forhøjet med , - kr. og i 1987 med ,- kr. Begge lån er rente- og afdragsfrie. I 2007 blev det samlede lånebeløb på , - kr. forlænget med 5 år. På lukket kommunalbestyrelsesmøde i Thyborøn -Harboøre Kommune d. 14. december 2005 besluttedes at yde og fr i- frigive en anlægsbevilling til idræts- og svømmehaller i Thyborøn Hallen og Harboøre H allen på ,- kr. Ved etablering af Harboøre Centret, hvori Harboøre Hallen indgik, besluttede kommunalbestyrelsen i Thyborøn - Harboøre Kommune d. 26. oktober 2006 at yde et tilskud på ,- kr. til centret. Statsforvaltningen opfatter kommunens oplysninger sådan, at der her er tale om et tilskud ud over den allerede ydede støtte til hallen og centret. Lemvig Kommune har oplyst, at kommunen har underpant i pantebrevet (ejerpantebrevet) pålydende , - kr. for hele beløbet. Pantebrevet l igger på 5. prioriteten prioritet er servituthæftelser. Pantebrev med 4. prioritet er på ,- kr. og Nykredit Realkredit A/S er panthaver. Det er oplyst, at Harboøre Centrets samlede ejendomsværdi er på ,- kr. Retsgrundlag for statsforvaltningens stillingtagen Uddrag af styrelsesloven St atsfo rvaltningen fø re r t ilsyn med, at kom munerne o g kommunale fælles skaber, j f. 60, o verh older d en lovgi vning, d er særli gt gælder fo r o ffentli ge m yndighed er, herunder k o m- munale for sk ri ft er, d er er udsted t i med fø r a f d enne lov gi v- ning, j f. dog st k. 2 og 3. St k. 2. St atsforvaltningen fø re r ikke t ilsyn med, at komm u- nerne o g kommunale fæll ess kabe r, j f. 60, o ve rh older ansæ t- telses ret li ge re gler. St k. 3. St atsfo rvaltningen fø rer i kk e t ilsyn, i d et om fan g sæ r- lige klage- ell er t ilsynsmyndighed er kan t age st illing t il d en pågældende sag. 59. Vel færd sministeren kan fa stsætte regl er om kommuna l- bestyrelsens adgang t il a t fo rpli gt e k ommunen v e d kaution e l- ler anden ø konomi sk ga r anti samt ved t ilsa gn om reg elmæss i- 2 Lov be kendtgø relse nr a f 1. november om kommun ernes styrel se. S I D E 4

5 ge yd elser o g lign ende, s om kommunen ikke e ft e r loven e r fo r- pligt et til at præst ere. 13, stk. 1 i lånebek endtgø relsen lyd e r såled e s : En kommunalbe styr else kan ikk e uden t ilsyn s myndighed ens samtykke a fg ive t il sagn o m reg elmæssi ge yd elser og li gnende, som k ommunen i kk e e ft e r lov givnin gen er fo r pligt et t il at pr æ- stere. Udd rag a f erhver vs fr emmelov en 3 12 Kommunerne kan g ennem fø re o g finansie re erhv erv sse r- viceakt ivitet e r ov er fo r e n åben kr ed s a f iværksættere o g vi r k- somhed er. St k.2. Den k ommunale er hverv sse rvice kan bestå a f in fo rmat i- on og v ejl ed ning om start, d ri ft og udviklin g a f virks omhed samt virk somhed s ove rd ragelse. Endvider e kan a fholdes ne t- værksmøder, ku rs er o g lignende k ollekt ive a r rangem enter. Yd el se rne må ikk e virk e konkurrence fo r vridende i forh old t il d en rådgivning og d e andre akt ivit et er, d e r t ilbyd e s a f private rådgiver e og kursu sudbyd ere. St k.3. Kommunern e kan d rive erhverv sse rvice s o m en d el af kommunens fo rvaltning eller i re gi a f s elvstændige juridiske enhed er. 13 Kom munerne kan iværksæt t e erhv er vsud vikl ingsakt ivit e- t er, bl.a. inden fo r 1) innovation, videndelin g og viden opb ygnin g, 2) anvendel se a f ny tekn o logi, 3) et abl erin g og udviklin g a f nye vi rk somhed e r, 4) udviklin g a f m ennes kel ige re ss ourcer, h erunder udvikling a f regi onale kompet enc er, 5) vækst og udvikling i turismeerhverv et og 6) udviklin gsakt ivitet er i yd erområdern e. St k.2. Akt ivitet e rne skal iværksættes i ov er ensstemmelse med 9, stk. 4 o g 6. Akt iviteterne kan gennem fø r es i regi a f s el v- stændige juridisk e enh ed er. Ud over de citerede bestemmelser bygger statsforvaltni n- gens nedenstående udtalelse på de uskrevne, såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Statsforvaltningens konklusion Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midt jylland. Det sker med hjemmel i kapitel VI ( 47-51) i styrelsesloven. 3 Lo vb ek endtgø relse nr a f 16. d ecem ber 2010 om e r - hverv s fremm e. S I D E 5

6 Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentl i- ge myndigheder. Til denne lovgivning hører, ud over skr e- ven ret, tillige uskrevne, forvaltningsretlige grundsætni n- ger, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne, jf. nedenfor. Statsforvaltningen kan ikke udtale sig om hensigtsmæ s- sigheden eller rimeligheden af kommunale dispositioner, så længe de træffes inden for rammerne af lov givningen. Ud over tilsynsbeføjelsen har statsforvaltningen til opgave at forhåndsgodkende visse kommunale dispositioner. Statsforvaltningen vil ved afgivelse af sådan forhåndsgo d- kendelse påse, at tilsagnet ikke strider mod lovgivningen, men kan også lade sin afgørelse bestemme af, om den kommunale disposition kan anses for hensigtsmæssig. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan ifølge styrelsesl o- vens 59 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens a d- gang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere. Denne bemyndigelse har ministeren udnyttet i låneb e- kendtgørelsen. Ifølge dennes 13 kan en kommunalbest y- relse som hovedregel ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og li g- nende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpli g- tet til at præstere. Ifølge 14 kan en kommunalbestyre l- se endvidere ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. I den foreliggende sag om Harboøre Centret er der tale om en kaution eller garantistillelse, som indebærer, at Lemvig Kommune i påkommende tilfælde kan blive nødt til inden for 5 år at indbetale op til kr. pr. år til kreditor for det lån, Harboøre Centret har optaget, i fald centret ikke selv betaler denne ydelse. Ved sin fornyede vurdering af sagen finder statsforval t- ningen, at der dermed ikke er tale om, at Lemvig Komm u- nalbestyrelse ved sin garantistillelse pådrager Lemvig Kommune en forpligtelse, som omfattes af ordlyden i l å- nebekendtgørelsens Det indebærer, at det af kommunen ansøgte samtykke fra statsforvaltningen ikke er fornødent, hvorfor statsforvaltningen hermed ophæver sit tidligere meddelte afslag. S I D E 6

7 Kommunalbestyrelsen kan således afgive garantitilsagnet uden samtykke, forudsat at det ikke strider mod lovgi v- ningens regler om kommunal støtte til private. På ba g- grund af sagens hidtidige forløb har statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vurderet garantitilsagnets forhold til lovgivningen og bemærker herom følgende. 2. Der er af Lemvig Kommune og af Indenrigs - og Sundhedsministeriet rejst det spørgsmål, om der i e r- hvervsfremmeloven kan antages at være hjemmel til ko m- munens garanti for Harboøre Centrets lån. En kommune kan efter erhvervsfremmelovens 12 ge n- nemføre og (med)finansiere erhvervsserviceaktiviteter. Sådanne erhvervsserviceaktiviteter kan efter 12, stk. 2 bestå af vejledning og information om start, drift og u d- vikling af virksomheder, samt afholdelse af netværksm ø- der, kurser eller lignende. Erhvervsfremmelovens 12 hjemler ikke kommunal (med)finansiering af eller anden støtte til faciliteter til f.eks. idrætsudøvelse for kommunens borgere eller bes ø- gende turister. Således som sagen er oplyst for statsforvaltningen, ud ø- ver Harboøre Centret hovedsagelig idræts - og kulturaktiviteter. De eventuelle erhvervsfremmende aktiviteter, der udøves i centret, er i forhold til centrets øvrige aktiviteter af meget begrænset omfang. Statsforvaltningen finder herefter ikke, at Lemvig Kommune med hjemmel i e r- hvervsfremmelovens 12 kan støtte Harboøre Centret. Lovens 13 har ikke i sin ordlyd en tilsvarende begræn s- ning af, hvilke typer af kommunale foranstaltninger den kan hjemle. Bestemmelsen afgrænser alene, hvilket sigte kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter lovligt kan have. Lovens forhistorie og forarbejder 4 er vejledende for bestemmelsens forståelse. Med baggru nd heri er det stat s- forvaltningens opfattelse, at 13 næppe selvstændigt kan udgøre hjemmelen for kommunal støtte til et center, der har sportslige og dermed beslægtede aktiviteter som sit hovedformål. Under hensyn til kommunalfuldmagtens reglers anvend e- lighed, jf. nedenfor, finder statsforvaltningen ikke forn ø- den anledning til at søge dette hjemmelsspørgsmål end e- ligt afklaret under sin behandling af den foreliggende sag. 4 F or en red e gø relse h er o m kan f.eks. hen vises t il Karsten Re vsb echs Kommunern es O pgaver, 201 0, kapitel 15, navnli g side 213. S I D E 7

8 3. For kommuner gælder på ulovbestemt grundlag de såkal d- te kommunalfuldmagtsregler. De giver hjemmel til, at kommuner uden udtrykkelig lovhjemmel gennemfører visse foranstaltninger af almennyttig karakter. Med denne hjemmel kan kommuner f.eks. anlægge, eje og drive idrætsanlæg, musikhuse og andre kulturelle foranstaltni n- ger, samt parker, naturanlæg, stier og andet, som tjener borgernes friluftsliv. Foranstaltningerne skal komme det kommunale fællesskab til gode, f.eks. ved at stilles til r å- dighed for alle kommunens borgere eller grupper af bo r- gere, som er afgrænset objektivt og sagligt, f.eks. alle borgere i en bestemt aldersgruppe. Ud over aktiviteter som de nævnte kan en kommune lo v- ligt anvende kommunale ressourcer på andre almennyttige formål såsom almindelig fremme af turismen i området, udvikling af erhvervslivets rammevilkår, fast holdelse af befolkningen i landsbyer eller udkantsområder. Det er lige som i erhvervsfremmelovgivningen en forudsætning, at de kommunale tilbud skal stå ligeligt til rådighed for alle i den objektivt og sagligt afgrænsede målgruppe. Kommunal støtte m å endvidere ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhverv s- liv. Herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder Lige som en kommune selv kan anlægge, eje og drive fo r- anstaltninger og tilbud som de b eskrevne, kan den også med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til foreninger, selvejende institutioner eller virksomheder, der anlægger, ejer og/eller driver dem. I så fald må ko m- munen sikre sig, at kommunalfuldmagtens forudsætninger opfyldes, for eksempel at alle eller alle i den objektivt og sagligt afgrænsede målgruppe har ligelig adgang til at benytte foranstaltningen. Kommunen skal føre tilsyn med, at dens støtte anvendes som forudsat, at den alene kommer lovlige kommunale formål til go de, og at den kommunale støtte ikke f.eks. kan trækkes ud af den mo d- tagende forening eller virksomhed som overskud for e n- keltpersoner eller virke konkurrenceforvridende. Selv om en kommune ikke må drive eller støtte erhverv s- virksomhed, antages det dog i k ommunalfuldmagtsreglerne at være hjemlet, at der i tilknytning til i øvrigt lovlige kommunale aktiviteter i visse tilfælde tillige vil kunne dr i- ves såkaldt accessorisk virksomhed. S I D E 8

9 Accessorisk virksomhed kan betegnes som en selvstæ ndig opgave, der i sig selv falder uden for kommunernes opg a- veområde efter lovregler eller kommunalfuldmagten, men som alligevel kan varetages i den givne situation, fordi den har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal (hoved)aktivitet og kan afrunde denne 5. Statsforvaltningen har noteret sig, at Harboøre Centret i altovervejende grad driver aktiviteter, som Lemvig Ko m- mune efter de beskrevne regler lovligt kan yde støtte til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. 4. Kommuner må ikke drive erhvervsvirksomhed Som del af kommunalfuldmagtsreglerne gælder, at ko m- muner ikke må drive erhvervsvirksomhed. Kommuner er dermed afskåret fra at udføre sådanne aktiviteter, der i det danske samfund, som det virker i dag, som hovedregel udføres kommercielt i den private sekto r. Det ville skabe risiko for konkurrenceforvridning i forhold til det private marked, hvis sådanne aktiviteter tillige blev drevet af det offentlige, der ikke på samme måde som private er he n- vist til at opnå et overskud ved virksomheden. Af samme grund må en kommune som hovedregel ikke uden udtry k- kelig lovhjemmel yde støtte til personers, institutioners, foreningers eller virksomheders udøvelse af erhvervsvir k- somhed. Når en kommune lovligt yder støtte til en given aktivitet, må den sikre sig, at der ikke dermed samtidig gives støtte til aktiviteter, som kommunen ikke lovligt kan støtte. I ti l- fælde, hvor kommunen støtter et foretagende, hvorfra der både drives aktiviteter, som kommunen lovligt vil kunne støtte og aktiviteter, som kommunen ikke vil kunne st øtte, må kommunen sikre sig, at de aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, er regnskabsmæssigt udskilt og drives, for eksempel bortforpagtet, på markedsvilkår, således at disse aktiviteter ikke får andel i den kommunale støtte. Lige som en forpagtnings kontrakt skal indgås på markedsvilkår, skal salg af varer og ydelser ske til mindst markedspris. 5. Harboøre Centrets aktiviteter er som nævnt overvejende sådanne, som Lemvig Kommune lovligt ville kunne drive selv, og som den alternativt kan støtte, når de drives i en selvejende institutions regi. Der indgår imidlertid også i centrets virksomhed nogle aktiviteter, der ikke som u d- gangspunkt kan drives eller støttes af en kommune. Det 5 Karsten Revs bechs Kom munernes Opga ver, 201 0, side 130 ff. S I D E 9

10 drejer sig om driften af solcentret, cafeen og salg af år s- abonnement til turister. Nedenfor redegøres for statsfo r- valtningens opfattelse heraf, samt hvilken betydning dette har for den kommunale støtte. 5.1 Solcenter Statsforvaltningen er bekendt med Indenrigsministeriets brev af 1. oktober 1996 til en interesseorganisation, hvori ministeriet udtaler, at en kommune efter kommunalful d- magtsreglerne lovligt kunne etablere solcentre og stille disse til rådighed for borgere med henblik på at fremme folkesundheden og som led i kommunens støtte til idræt s- livet i kommunen. 6 Statsforvaltningen finder imidlertid, at det at drive so l- centre i dag i så vidt omfang varetages af private e r- hvervsdrivende, at sådan virksomhed i dag næppe kan a n- ses for en opgave, der er forenelig med det ovenfor om accessorisk virksomhed anførte. Det er sålede s statsforvaltningens o pfattelse, at Lemvig Kommune må sikre, at driften af so lcentret er udskilt eller bortforpagtet til ma r- kedspris, således at solcentret ikke får andel i den ko m- munale støtte. 5.2 Café En kommune antages almindeligvis at kunne drive e n café i et idrætscenter som accessorisk virksomhed. I den ko n- krete sag, er der imidlertid ikke tale om et kommunalt drevet idrætscenter, men om et idrætscenter der ejes og drives af en selvejende institution. Indenrigsministeriet har i nævnte brev af 1. oktober 1996 til en privat interesseorganisation udtalt, at en kommune kunne yde generelle tilskud til en selvejende institution, der ud over drift af tre sportshaller varetog driften af c a- feterier og caféer i de tre sportshaller, idet driften af c a- feterier og caféer antoges at have en underordnet kara k- ter i forhold til driften af sportshallerne. Statsforvaltningen finder i lighed hermed, at Lemvig Kommune vil kunne støtte Harboøre Centret, uagtet at der drives café i centret. Statsforvaltningen forudsætt er herved, at driften af caféen er af underordnet karakter i fo r- hold til de i øvrigt lovlige kommunale aktiviteter, der fi n- der sted i centret. 5.3 Salg af årsabonnement 6 Indenrigs- o g Sundhed s ministeriet, 2.k.kt. j.n r. 1992/1124/ S I D E 10

11 Den aktivitet, der består i centrets salg af årsabonneme n- ter til sommerhusejere med henblik på, at disse kan udleje deres sommerhuse inklusive fri adgang til dele af centrets faciliteter, rabat på leje af andre, må efter statsforval t- ningens opfattelse anses for kommerciel virksomhed, som kommunen ikke må støtte. Det gælder, selvom sådanne aktiviteter fra kommunens side er anset for turismefre m- mende og dermed for så vidt forfølger et lovligt komm u- nalt formål. Det må efter statsforvaltningens opfattelse antages, at der ved denne aktivitet genereres overskud for udlejere eller individuelle økonomiske fordele for lejere af sommerhuse, samt at aktiviteten påfører andre somme r- husudlejere en konkurrence, som ikke lovligt kan unde r- støttes af kommunale midler, f.eks. en garantistillelse for lånoptagelse. Centrets beskrevne salg af årsabonnementer v il derfor betyde, at Lemvig Kommune som forudsætning for sin støtte til centret skal have indseende med, at støtten alene kommer de lovlige kommunale aktiviteter til gode og ikke det forretningsmæssige salg af årsabonnementer og eve n- tuelle andre kommercielle aktiviteter. 7. Under henvisning til det ovenfor anførte anmoder stat s- forvaltningen Lemvig Kommunalbestyrelse om at redegøre for, hvorvidt og hvordan kommunen sikrer sig, at dens ti d- ligere givne støtte og den nu besluttede sikkerhedsstille l- se udelukkende kommer lovlige kommunale formål til g o- de. Kopi af dette brev er sendt til Indenrigs - og Sundhedsministeriet og vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside Med venlig hilsen Martin Basse /Malene Kleist S I D E 11

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere