Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04."

Transkript

1 Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade Lemvig T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr P Lemvig Kommune søgte den 18. maj 2010 statsforvaltni n- gens samtykke efter lånebekendtgørelsens 1 13 til at a f- give en kaution for Harboøre Centrets ydelser i 5 år på et optaget lån. Statsforvaltningen meddelte den 13. oktober 2010 afslag på det ansøgte. Statsforvaltningen lagde vægt på, at Ha r- boøre Centret udbyder aktiviteter, som kommunen efter statsforvaltninge ns opfattelse ikke har en lovlig kommunal interesse i at støtte, og at Lemvig Kommune ikke havde godtgjort, at kommunens kaution kun ville komme lovlige kommunale formål til gode. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M K L A A R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Lemvig Kommune indbragte statsforvaltningens afslag for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen anførte bl.a., at den kun kautionerer for ydelsen og ikke for lånet, at den har indgået en lejekontrakt med Harboøre Centret om kommunalt brug af hallen i et vist omfang, samt at betalingen for leje heraf udgør et beløb, der er høj ere end den ydelse, der kautioneres for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede den 9. d e- cember 2010 statsforvaltningen om en udtalelse, heru n- der om særligt at belyse, om statsforvaltningen havde overvejet, hvorvidt et solcenter kan anses som accessor isk virksomhed efter kommunalfuldmagtsreglerne, og hvorvidt der kan være hjemmel i erhvervsudviklingslovgivningen til, at en kommune yder støtte til et center som det omhan d- lede. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Be kendtgø rel se n r a f 15. d ecembe r 2009 om k ommunern e s låntagning og med d elelse a f garantier m.v.

2 Statsforvaltningen Midtjylland meddelte den 21. dece mber 2010 Lemvig Kommune og Indenrigs- og Sundhedsm inisteriet, at den havde besluttet at genoptage behandli ngen af sagen. Lemvig Kommune har siden, i brev af 10. januar 2011 og ved mail af 15. april samt mail af 5. og 6. maj 2011, su p- pleret med yderligere oplysninger til stats forvaltningen. Her følger en nærmere redegørelse for denne konklusion. Sagens baggrund Det fremgår af kommunens ansøgning af 18. maj 2010 til statsforvaltningen, at den selvejende institution Harboøre Centret havde optaget et lån i Nykredit på 11,8 mio. kr. Nykredit havde i lånetilbuddet stillet krav om, at Lemvig Kommunalbestyrelse underskrev en kautionserklæring, hvor kommunen gav tilsagn om i en periode på 5 år at sikre, at Nykredit modtog , - kr. af Harboøre Centrets årlige ydelse til Nykredit. Kommunalbestyrelsen havde under forudsætning af tilsynets samtykke givet et sådant tilsagn. Kommunen har oplyst, at Harboøre Centret er et topmoderne idræts- og kulturcenter med et komplet moderne motionscenter. Det udbyder spinning, squashbaner, pr o- fessionelle solarier, golfsimulator, indendørs golf med normale køller og bolde, skydebane, café, internetcafé, lokalhistorisk arkiv, koncerter og foredrag. Herudover ti l- byder centret sommerhusejere et årsabonnement, så deres lejere kan få adgang til motionscenter, internet café, frit brug af pool, billiard og bordtennis, samt rabat på l e- je af golfsimulator, squashbane og badmintonbaner. Lemvig Kommune lejer faciliteter af Harboøre Centret til skolebrug. I 2010 betalte kommunen ,- kr. til centret, og i 2011 forventes beløbet at blive , - kr. plus prisregulering. Kommunen forventer at leje lokaler af Harboøre Centret til skolebrug mange år frem og forve n- ter, at det beløb, der herved betales i leje, vi l overstige de ,- kr., som der gives kaution for i en 5 årig p e- riode. Kommunen vil endvidere sikre sig, at lejebeløbene ikke udbetales, før Nykredit har modtaget den årlige yde l- se fra Harboøre Centret. Harboøre Centret er ifølge sine vedtægter en selvejende institution, hvis formål det er at opføre og drive et center i Harboøre til idrætsformål samt til brug for ungdomsa r- bejde, møder, udstillinger, kulturelle og selskabelige fo r- mål. Det fremgår videre, at centret drives således, at der S I D E 2

3 forsøges oparbejdet et passende overskud, dog at der ikke kan gives medlemmerne andel i overskuddet. Vedtægterne indeholder ikke herudover bestemmelser vedrørende a n- vendelse af eventuelt overskud. I vedtægtens punkt syv a n- føres vedrørende likvidation, at en eventuel formue ved likvidation anvendes til gavn for Harboøres ungdom. Lemvig Kommune har oplyst, at Harboøre Centrets haltimer er udlejet timer årligt. Heraf er hallerne udlejet til idrætsformål i timer dette inklusive t i- mer hvor hallerne er udlejet til skolebrug. Lemvig Ko m- mune har kautioneret for ca. 20 % af ydelsen. Da udle j- ningskapaciteten til idræt er på 75 %, er kommunen af den opfattelse, at den ved sin kaution kun har støttet lo v- lige formål. Det er Lemvig Kommunes opfattelse, at centrets aktivit e- ter inden for idræt og kultur kan støttes efter kommuna l- fuldmagtens bestemmelser. Både café og solcenter kan efter kommunens opfattelse anses som accessorisk vir k- somhed til hallen, da der til en sportshal er en naturlig sammenhæng i forhold ti l at have en café/kiosk samt solarium. Endelig skriver kommunen, at Harboøre Centret med sine aktiviteter har betydning for turismen i området, da so m- merhuslejere har mulighed for at benytte centret blandt andet via et årsabonnement, som centret tilbyder sommerhusejerne. Turismen har meget stor betydning for kommunen, da turisme er et af hovederhvervene. Centret har med alle sine funktioner stor betydning for lokalsa m- fundet, da der er tale om et yderområde, der har brug for samlingspunkter både for børn o g voksne. Det er komm u- nens opfattelse, at centret i sidste ende kan have betydning for bosætningen og fastholdelsen af befolkningen i området. Lemvig Kommune mener derfor, at støtten til centret også er berettiget i henhold til erhvervsfremmeloven. Det fremgår af de supplerende oplysninger som statsfo r- valtningen har modtaget fra Lemvig Kommune ved mail af 15. april og mail af 5. og 6. maj 2011, at tidligere Th y- borøn-harboøre Kommune, nu Lemvig Kommunes økonomiske mellemværende med Harboøre Centret er som følger: Ved opførelsen af Harboøre Hallen ydede Thyborøn - Harboøre Kommune et lån på , - kr. med sikkerhed i Harboøre Hallen. Ved optagelse af byggekreditten i Nordvestbank blev der oprettet et ejerpantebrev på ,- kr. Lånet på ,- kr. blev gjort rente og S I D E 3

4 afdragsfrit de første 4 år, hvorefter der skulle tages sti l- ling til hvorledes lånet skulle forrentes og afdrages. I 1983 blev lånet forhøjet med , - kr. og i 1987 med ,- kr. Begge lån er rente- og afdragsfrie. I 2007 blev det samlede lånebeløb på , - kr. forlænget med 5 år. På lukket kommunalbestyrelsesmøde i Thyborøn -Harboøre Kommune d. 14. december 2005 besluttedes at yde og fr i- frigive en anlægsbevilling til idræts- og svømmehaller i Thyborøn Hallen og Harboøre H allen på ,- kr. Ved etablering af Harboøre Centret, hvori Harboøre Hallen indgik, besluttede kommunalbestyrelsen i Thyborøn - Harboøre Kommune d. 26. oktober 2006 at yde et tilskud på ,- kr. til centret. Statsforvaltningen opfatter kommunens oplysninger sådan, at der her er tale om et tilskud ud over den allerede ydede støtte til hallen og centret. Lemvig Kommune har oplyst, at kommunen har underpant i pantebrevet (ejerpantebrevet) pålydende , - kr. for hele beløbet. Pantebrevet l igger på 5. prioriteten prioritet er servituthæftelser. Pantebrev med 4. prioritet er på ,- kr. og Nykredit Realkredit A/S er panthaver. Det er oplyst, at Harboøre Centrets samlede ejendomsværdi er på ,- kr. Retsgrundlag for statsforvaltningens stillingtagen Uddrag af styrelsesloven St atsfo rvaltningen fø re r t ilsyn med, at kom munerne o g kommunale fælles skaber, j f. 60, o verh older d en lovgi vning, d er særli gt gælder fo r o ffentli ge m yndighed er, herunder k o m- munale for sk ri ft er, d er er udsted t i med fø r a f d enne lov gi v- ning, j f. dog st k. 2 og 3. St k. 2. St atsforvaltningen fø re r ikke t ilsyn med, at komm u- nerne o g kommunale fæll ess kabe r, j f. 60, o ve rh older ansæ t- telses ret li ge re gler. St k. 3. St atsfo rvaltningen fø rer i kk e t ilsyn, i d et om fan g sæ r- lige klage- ell er t ilsynsmyndighed er kan t age st illing t il d en pågældende sag. 59. Vel færd sministeren kan fa stsætte regl er om kommuna l- bestyrelsens adgang t il a t fo rpli gt e k ommunen v e d kaution e l- ler anden ø konomi sk ga r anti samt ved t ilsa gn om reg elmæss i- 2 Lov be kendtgø relse nr a f 1. november om kommun ernes styrel se. S I D E 4

5 ge yd elser o g lign ende, s om kommunen ikke e ft e r loven e r fo r- pligt et til at præst ere. 13, stk. 1 i lånebek endtgø relsen lyd e r såled e s : En kommunalbe styr else kan ikk e uden t ilsyn s myndighed ens samtykke a fg ive t il sagn o m reg elmæssi ge yd elser og li gnende, som k ommunen i kk e e ft e r lov givnin gen er fo r pligt et t il at pr æ- stere. Udd rag a f erhver vs fr emmelov en 3 12 Kommunerne kan g ennem fø re o g finansie re erhv erv sse r- viceakt ivitet e r ov er fo r e n åben kr ed s a f iværksættere o g vi r k- somhed er. St k.2. Den k ommunale er hverv sse rvice kan bestå a f in fo rmat i- on og v ejl ed ning om start, d ri ft og udviklin g a f virks omhed samt virk somhed s ove rd ragelse. Endvider e kan a fholdes ne t- værksmøder, ku rs er o g lignende k ollekt ive a r rangem enter. Yd el se rne må ikk e virk e konkurrence fo r vridende i forh old t il d en rådgivning og d e andre akt ivit et er, d e r t ilbyd e s a f private rådgiver e og kursu sudbyd ere. St k.3. Kommunern e kan d rive erhverv sse rvice s o m en d el af kommunens fo rvaltning eller i re gi a f s elvstændige juridiske enhed er. 13 Kom munerne kan iværksæt t e erhv er vsud vikl ingsakt ivit e- t er, bl.a. inden fo r 1) innovation, videndelin g og viden opb ygnin g, 2) anvendel se a f ny tekn o logi, 3) et abl erin g og udviklin g a f nye vi rk somhed e r, 4) udviklin g a f m ennes kel ige re ss ourcer, h erunder udvikling a f regi onale kompet enc er, 5) vækst og udvikling i turismeerhverv et og 6) udviklin gsakt ivitet er i yd erområdern e. St k.2. Akt ivitet e rne skal iværksættes i ov er ensstemmelse med 9, stk. 4 o g 6. Akt iviteterne kan gennem fø r es i regi a f s el v- stændige juridisk e enh ed er. Ud over de citerede bestemmelser bygger statsforvaltni n- gens nedenstående udtalelse på de uskrevne, såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Statsforvaltningens konklusion Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midt jylland. Det sker med hjemmel i kapitel VI ( 47-51) i styrelsesloven. 3 Lo vb ek endtgø relse nr a f 16. d ecem ber 2010 om e r - hverv s fremm e. S I D E 5

6 Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentl i- ge myndigheder. Til denne lovgivning hører, ud over skr e- ven ret, tillige uskrevne, forvaltningsretlige grundsætni n- ger, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne, jf. nedenfor. Statsforvaltningen kan ikke udtale sig om hensigtsmæ s- sigheden eller rimeligheden af kommunale dispositioner, så længe de træffes inden for rammerne af lov givningen. Ud over tilsynsbeføjelsen har statsforvaltningen til opgave at forhåndsgodkende visse kommunale dispositioner. Statsforvaltningen vil ved afgivelse af sådan forhåndsgo d- kendelse påse, at tilsagnet ikke strider mod lovgivningen, men kan også lade sin afgørelse bestemme af, om den kommunale disposition kan anses for hensigtsmæssig. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan ifølge styrelsesl o- vens 59 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens a d- gang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere. Denne bemyndigelse har ministeren udnyttet i låneb e- kendtgørelsen. Ifølge dennes 13 kan en kommunalbest y- relse som hovedregel ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og li g- nende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpli g- tet til at præstere. Ifølge 14 kan en kommunalbestyre l- se endvidere ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. I den foreliggende sag om Harboøre Centret er der tale om en kaution eller garantistillelse, som indebærer, at Lemvig Kommune i påkommende tilfælde kan blive nødt til inden for 5 år at indbetale op til kr. pr. år til kreditor for det lån, Harboøre Centret har optaget, i fald centret ikke selv betaler denne ydelse. Ved sin fornyede vurdering af sagen finder statsforval t- ningen, at der dermed ikke er tale om, at Lemvig Komm u- nalbestyrelse ved sin garantistillelse pådrager Lemvig Kommune en forpligtelse, som omfattes af ordlyden i l å- nebekendtgørelsens Det indebærer, at det af kommunen ansøgte samtykke fra statsforvaltningen ikke er fornødent, hvorfor statsforvaltningen hermed ophæver sit tidligere meddelte afslag. S I D E 6

7 Kommunalbestyrelsen kan således afgive garantitilsagnet uden samtykke, forudsat at det ikke strider mod lovgi v- ningens regler om kommunal støtte til private. På ba g- grund af sagens hidtidige forløb har statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vurderet garantitilsagnets forhold til lovgivningen og bemærker herom følgende. 2. Der er af Lemvig Kommune og af Indenrigs - og Sundhedsministeriet rejst det spørgsmål, om der i e r- hvervsfremmeloven kan antages at være hjemmel til ko m- munens garanti for Harboøre Centrets lån. En kommune kan efter erhvervsfremmelovens 12 ge n- nemføre og (med)finansiere erhvervsserviceaktiviteter. Sådanne erhvervsserviceaktiviteter kan efter 12, stk. 2 bestå af vejledning og information om start, drift og u d- vikling af virksomheder, samt afholdelse af netværksm ø- der, kurser eller lignende. Erhvervsfremmelovens 12 hjemler ikke kommunal (med)finansiering af eller anden støtte til faciliteter til f.eks. idrætsudøvelse for kommunens borgere eller bes ø- gende turister. Således som sagen er oplyst for statsforvaltningen, ud ø- ver Harboøre Centret hovedsagelig idræts - og kulturaktiviteter. De eventuelle erhvervsfremmende aktiviteter, der udøves i centret, er i forhold til centrets øvrige aktiviteter af meget begrænset omfang. Statsforvaltningen finder herefter ikke, at Lemvig Kommune med hjemmel i e r- hvervsfremmelovens 12 kan støtte Harboøre Centret. Lovens 13 har ikke i sin ordlyd en tilsvarende begræn s- ning af, hvilke typer af kommunale foranstaltninger den kan hjemle. Bestemmelsen afgrænser alene, hvilket sigte kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter lovligt kan have. Lovens forhistorie og forarbejder 4 er vejledende for bestemmelsens forståelse. Med baggru nd heri er det stat s- forvaltningens opfattelse, at 13 næppe selvstændigt kan udgøre hjemmelen for kommunal støtte til et center, der har sportslige og dermed beslægtede aktiviteter som sit hovedformål. Under hensyn til kommunalfuldmagtens reglers anvend e- lighed, jf. nedenfor, finder statsforvaltningen ikke forn ø- den anledning til at søge dette hjemmelsspørgsmål end e- ligt afklaret under sin behandling af den foreliggende sag. 4 F or en red e gø relse h er o m kan f.eks. hen vises t il Karsten Re vsb echs Kommunern es O pgaver, 201 0, kapitel 15, navnli g side 213. S I D E 7

8 3. For kommuner gælder på ulovbestemt grundlag de såkal d- te kommunalfuldmagtsregler. De giver hjemmel til, at kommuner uden udtrykkelig lovhjemmel gennemfører visse foranstaltninger af almennyttig karakter. Med denne hjemmel kan kommuner f.eks. anlægge, eje og drive idrætsanlæg, musikhuse og andre kulturelle foranstaltni n- ger, samt parker, naturanlæg, stier og andet, som tjener borgernes friluftsliv. Foranstaltningerne skal komme det kommunale fællesskab til gode, f.eks. ved at stilles til r å- dighed for alle kommunens borgere eller grupper af bo r- gere, som er afgrænset objektivt og sagligt, f.eks. alle borgere i en bestemt aldersgruppe. Ud over aktiviteter som de nævnte kan en kommune lo v- ligt anvende kommunale ressourcer på andre almennyttige formål såsom almindelig fremme af turismen i området, udvikling af erhvervslivets rammevilkår, fast holdelse af befolkningen i landsbyer eller udkantsområder. Det er lige som i erhvervsfremmelovgivningen en forudsætning, at de kommunale tilbud skal stå ligeligt til rådighed for alle i den objektivt og sagligt afgrænsede målgruppe. Kommunal støtte m å endvidere ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhverv s- liv. Herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder Lige som en kommune selv kan anlægge, eje og drive fo r- anstaltninger og tilbud som de b eskrevne, kan den også med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til foreninger, selvejende institutioner eller virksomheder, der anlægger, ejer og/eller driver dem. I så fald må ko m- munen sikre sig, at kommunalfuldmagtens forudsætninger opfyldes, for eksempel at alle eller alle i den objektivt og sagligt afgrænsede målgruppe har ligelig adgang til at benytte foranstaltningen. Kommunen skal føre tilsyn med, at dens støtte anvendes som forudsat, at den alene kommer lovlige kommunale formål til go de, og at den kommunale støtte ikke f.eks. kan trækkes ud af den mo d- tagende forening eller virksomhed som overskud for e n- keltpersoner eller virke konkurrenceforvridende. Selv om en kommune ikke må drive eller støtte erhverv s- virksomhed, antages det dog i k ommunalfuldmagtsreglerne at være hjemlet, at der i tilknytning til i øvrigt lovlige kommunale aktiviteter i visse tilfælde tillige vil kunne dr i- ves såkaldt accessorisk virksomhed. S I D E 8

9 Accessorisk virksomhed kan betegnes som en selvstæ ndig opgave, der i sig selv falder uden for kommunernes opg a- veområde efter lovregler eller kommunalfuldmagten, men som alligevel kan varetages i den givne situation, fordi den har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal (hoved)aktivitet og kan afrunde denne 5. Statsforvaltningen har noteret sig, at Harboøre Centret i altovervejende grad driver aktiviteter, som Lemvig Ko m- mune efter de beskrevne regler lovligt kan yde støtte til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. 4. Kommuner må ikke drive erhvervsvirksomhed Som del af kommunalfuldmagtsreglerne gælder, at ko m- muner ikke må drive erhvervsvirksomhed. Kommuner er dermed afskåret fra at udføre sådanne aktiviteter, der i det danske samfund, som det virker i dag, som hovedregel udføres kommercielt i den private sekto r. Det ville skabe risiko for konkurrenceforvridning i forhold til det private marked, hvis sådanne aktiviteter tillige blev drevet af det offentlige, der ikke på samme måde som private er he n- vist til at opnå et overskud ved virksomheden. Af samme grund må en kommune som hovedregel ikke uden udtry k- kelig lovhjemmel yde støtte til personers, institutioners, foreningers eller virksomheders udøvelse af erhvervsvir k- somhed. Når en kommune lovligt yder støtte til en given aktivitet, må den sikre sig, at der ikke dermed samtidig gives støtte til aktiviteter, som kommunen ikke lovligt kan støtte. I ti l- fælde, hvor kommunen støtter et foretagende, hvorfra der både drives aktiviteter, som kommunen lovligt vil kunne støtte og aktiviteter, som kommunen ikke vil kunne st øtte, må kommunen sikre sig, at de aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, er regnskabsmæssigt udskilt og drives, for eksempel bortforpagtet, på markedsvilkår, således at disse aktiviteter ikke får andel i den kommunale støtte. Lige som en forpagtnings kontrakt skal indgås på markedsvilkår, skal salg af varer og ydelser ske til mindst markedspris. 5. Harboøre Centrets aktiviteter er som nævnt overvejende sådanne, som Lemvig Kommune lovligt ville kunne drive selv, og som den alternativt kan støtte, når de drives i en selvejende institutions regi. Der indgår imidlertid også i centrets virksomhed nogle aktiviteter, der ikke som u d- gangspunkt kan drives eller støttes af en kommune. Det 5 Karsten Revs bechs Kom munernes Opga ver, 201 0, side 130 ff. S I D E 9

10 drejer sig om driften af solcentret, cafeen og salg af år s- abonnement til turister. Nedenfor redegøres for statsfo r- valtningens opfattelse heraf, samt hvilken betydning dette har for den kommunale støtte. 5.1 Solcenter Statsforvaltningen er bekendt med Indenrigsministeriets brev af 1. oktober 1996 til en interesseorganisation, hvori ministeriet udtaler, at en kommune efter kommunalful d- magtsreglerne lovligt kunne etablere solcentre og stille disse til rådighed for borgere med henblik på at fremme folkesundheden og som led i kommunens støtte til idræt s- livet i kommunen. 6 Statsforvaltningen finder imidlertid, at det at drive so l- centre i dag i så vidt omfang varetages af private e r- hvervsdrivende, at sådan virksomhed i dag næppe kan a n- ses for en opgave, der er forenelig med det ovenfor om accessorisk virksomhed anførte. Det er sålede s statsforvaltningens o pfattelse, at Lemvig Kommune må sikre, at driften af so lcentret er udskilt eller bortforpagtet til ma r- kedspris, således at solcentret ikke får andel i den ko m- munale støtte. 5.2 Café En kommune antages almindeligvis at kunne drive e n café i et idrætscenter som accessorisk virksomhed. I den ko n- krete sag, er der imidlertid ikke tale om et kommunalt drevet idrætscenter, men om et idrætscenter der ejes og drives af en selvejende institution. Indenrigsministeriet har i nævnte brev af 1. oktober 1996 til en privat interesseorganisation udtalt, at en kommune kunne yde generelle tilskud til en selvejende institution, der ud over drift af tre sportshaller varetog driften af c a- feterier og caféer i de tre sportshaller, idet driften af c a- feterier og caféer antoges at have en underordnet kara k- ter i forhold til driften af sportshallerne. Statsforvaltningen finder i lighed hermed, at Lemvig Kommune vil kunne støtte Harboøre Centret, uagtet at der drives café i centret. Statsforvaltningen forudsætt er herved, at driften af caféen er af underordnet karakter i fo r- hold til de i øvrigt lovlige kommunale aktiviteter, der fi n- der sted i centret. 5.3 Salg af årsabonnement 6 Indenrigs- o g Sundhed s ministeriet, 2.k.kt. j.n r. 1992/1124/ S I D E 10

11 Den aktivitet, der består i centrets salg af årsabonneme n- ter til sommerhusejere med henblik på, at disse kan udleje deres sommerhuse inklusive fri adgang til dele af centrets faciliteter, rabat på leje af andre, må efter statsforval t- ningens opfattelse anses for kommerciel virksomhed, som kommunen ikke må støtte. Det gælder, selvom sådanne aktiviteter fra kommunens side er anset for turismefre m- mende og dermed for så vidt forfølger et lovligt komm u- nalt formål. Det må efter statsforvaltningens opfattelse antages, at der ved denne aktivitet genereres overskud for udlejere eller individuelle økonomiske fordele for lejere af sommerhuse, samt at aktiviteten påfører andre somme r- husudlejere en konkurrence, som ikke lovligt kan unde r- støttes af kommunale midler, f.eks. en garantistillelse for lånoptagelse. Centrets beskrevne salg af årsabonnementer v il derfor betyde, at Lemvig Kommune som forudsætning for sin støtte til centret skal have indseende med, at støtten alene kommer de lovlige kommunale aktiviteter til gode og ikke det forretningsmæssige salg af årsabonnementer og eve n- tuelle andre kommercielle aktiviteter. 7. Under henvisning til det ovenfor anførte anmoder stat s- forvaltningen Lemvig Kommunalbestyrelse om at redegøre for, hvorvidt og hvordan kommunen sikrer sig, at dens ti d- ligere givne støtte og den nu besluttede sikkerhedsstille l- se udelukkende kommer lovlige kommunale formål til g o- de. Kopi af dette brev er sendt til Indenrigs - og Sundhedsministeriet og vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside Med venlig hilsen Martin Basse /Malene Kleist S I D E 11

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Udtalelse om cafédrift på en kommunes plejecentre 2016-31870 Dato: 11-10-2016 Fornyet henvendelse om cafédrift på plejecentre Skanderborg Kommune har anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 07-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. A har den 5. december 2010 rettet

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere