Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04."

Transkript

1 Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade Lemvig T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr P Lemvig Kommune søgte den 18. maj 2010 statsforvaltni n- gens samtykke efter lånebekendtgørelsens 1 13 til at a f- give en kaution for Harboøre Centrets ydelser i 5 år på et optaget lån. Statsforvaltningen meddelte den 13. oktober 2010 afslag på det ansøgte. Statsforvaltningen lagde vægt på, at Ha r- boøre Centret udbyder aktiviteter, som kommunen efter statsforvaltninge ns opfattelse ikke har en lovlig kommunal interesse i at støtte, og at Lemvig Kommune ikke havde godtgjort, at kommunens kaution kun ville komme lovlige kommunale formål til gode. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M K L A A R D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Lemvig Kommune indbragte statsforvaltningens afslag for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen anførte bl.a., at den kun kautionerer for ydelsen og ikke for lånet, at den har indgået en lejekontrakt med Harboøre Centret om kommunalt brug af hallen i et vist omfang, samt at betalingen for leje heraf udgør et beløb, der er høj ere end den ydelse, der kautioneres for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede den 9. d e- cember 2010 statsforvaltningen om en udtalelse, heru n- der om særligt at belyse, om statsforvaltningen havde overvejet, hvorvidt et solcenter kan anses som accessor isk virksomhed efter kommunalfuldmagtsreglerne, og hvorvidt der kan være hjemmel i erhvervsudviklingslovgivningen til, at en kommune yder støtte til et center som det omhan d- lede. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Be kendtgø rel se n r a f 15. d ecembe r 2009 om k ommunern e s låntagning og med d elelse a f garantier m.v.

2 Statsforvaltningen Midtjylland meddelte den 21. dece mber 2010 Lemvig Kommune og Indenrigs- og Sundhedsm inisteriet, at den havde besluttet at genoptage behandli ngen af sagen. Lemvig Kommune har siden, i brev af 10. januar 2011 og ved mail af 15. april samt mail af 5. og 6. maj 2011, su p- pleret med yderligere oplysninger til stats forvaltningen. Her følger en nærmere redegørelse for denne konklusion. Sagens baggrund Det fremgår af kommunens ansøgning af 18. maj 2010 til statsforvaltningen, at den selvejende institution Harboøre Centret havde optaget et lån i Nykredit på 11,8 mio. kr. Nykredit havde i lånetilbuddet stillet krav om, at Lemvig Kommunalbestyrelse underskrev en kautionserklæring, hvor kommunen gav tilsagn om i en periode på 5 år at sikre, at Nykredit modtog , - kr. af Harboøre Centrets årlige ydelse til Nykredit. Kommunalbestyrelsen havde under forudsætning af tilsynets samtykke givet et sådant tilsagn. Kommunen har oplyst, at Harboøre Centret er et topmoderne idræts- og kulturcenter med et komplet moderne motionscenter. Det udbyder spinning, squashbaner, pr o- fessionelle solarier, golfsimulator, indendørs golf med normale køller og bolde, skydebane, café, internetcafé, lokalhistorisk arkiv, koncerter og foredrag. Herudover ti l- byder centret sommerhusejere et årsabonnement, så deres lejere kan få adgang til motionscenter, internet café, frit brug af pool, billiard og bordtennis, samt rabat på l e- je af golfsimulator, squashbane og badmintonbaner. Lemvig Kommune lejer faciliteter af Harboøre Centret til skolebrug. I 2010 betalte kommunen ,- kr. til centret, og i 2011 forventes beløbet at blive , - kr. plus prisregulering. Kommunen forventer at leje lokaler af Harboøre Centret til skolebrug mange år frem og forve n- ter, at det beløb, der herved betales i leje, vi l overstige de ,- kr., som der gives kaution for i en 5 årig p e- riode. Kommunen vil endvidere sikre sig, at lejebeløbene ikke udbetales, før Nykredit har modtaget den årlige yde l- se fra Harboøre Centret. Harboøre Centret er ifølge sine vedtægter en selvejende institution, hvis formål det er at opføre og drive et center i Harboøre til idrætsformål samt til brug for ungdomsa r- bejde, møder, udstillinger, kulturelle og selskabelige fo r- mål. Det fremgår videre, at centret drives således, at der S I D E 2

3 forsøges oparbejdet et passende overskud, dog at der ikke kan gives medlemmerne andel i overskuddet. Vedtægterne indeholder ikke herudover bestemmelser vedrørende a n- vendelse af eventuelt overskud. I vedtægtens punkt syv a n- føres vedrørende likvidation, at en eventuel formue ved likvidation anvendes til gavn for Harboøres ungdom. Lemvig Kommune har oplyst, at Harboøre Centrets haltimer er udlejet timer årligt. Heraf er hallerne udlejet til idrætsformål i timer dette inklusive t i- mer hvor hallerne er udlejet til skolebrug. Lemvig Ko m- mune har kautioneret for ca. 20 % af ydelsen. Da udle j- ningskapaciteten til idræt er på 75 %, er kommunen af den opfattelse, at den ved sin kaution kun har støttet lo v- lige formål. Det er Lemvig Kommunes opfattelse, at centrets aktivit e- ter inden for idræt og kultur kan støttes efter kommuna l- fuldmagtens bestemmelser. Både café og solcenter kan efter kommunens opfattelse anses som accessorisk vir k- somhed til hallen, da der til en sportshal er en naturlig sammenhæng i forhold ti l at have en café/kiosk samt solarium. Endelig skriver kommunen, at Harboøre Centret med sine aktiviteter har betydning for turismen i området, da so m- merhuslejere har mulighed for at benytte centret blandt andet via et årsabonnement, som centret tilbyder sommerhusejerne. Turismen har meget stor betydning for kommunen, da turisme er et af hovederhvervene. Centret har med alle sine funktioner stor betydning for lokalsa m- fundet, da der er tale om et yderområde, der har brug for samlingspunkter både for børn o g voksne. Det er komm u- nens opfattelse, at centret i sidste ende kan have betydning for bosætningen og fastholdelsen af befolkningen i området. Lemvig Kommune mener derfor, at støtten til centret også er berettiget i henhold til erhvervsfremmeloven. Det fremgår af de supplerende oplysninger som statsfo r- valtningen har modtaget fra Lemvig Kommune ved mail af 15. april og mail af 5. og 6. maj 2011, at tidligere Th y- borøn-harboøre Kommune, nu Lemvig Kommunes økonomiske mellemværende med Harboøre Centret er som følger: Ved opførelsen af Harboøre Hallen ydede Thyborøn - Harboøre Kommune et lån på , - kr. med sikkerhed i Harboøre Hallen. Ved optagelse af byggekreditten i Nordvestbank blev der oprettet et ejerpantebrev på ,- kr. Lånet på ,- kr. blev gjort rente og S I D E 3

4 afdragsfrit de første 4 år, hvorefter der skulle tages sti l- ling til hvorledes lånet skulle forrentes og afdrages. I 1983 blev lånet forhøjet med , - kr. og i 1987 med ,- kr. Begge lån er rente- og afdragsfrie. I 2007 blev det samlede lånebeløb på , - kr. forlænget med 5 år. På lukket kommunalbestyrelsesmøde i Thyborøn -Harboøre Kommune d. 14. december 2005 besluttedes at yde og fr i- frigive en anlægsbevilling til idræts- og svømmehaller i Thyborøn Hallen og Harboøre H allen på ,- kr. Ved etablering af Harboøre Centret, hvori Harboøre Hallen indgik, besluttede kommunalbestyrelsen i Thyborøn - Harboøre Kommune d. 26. oktober 2006 at yde et tilskud på ,- kr. til centret. Statsforvaltningen opfatter kommunens oplysninger sådan, at der her er tale om et tilskud ud over den allerede ydede støtte til hallen og centret. Lemvig Kommune har oplyst, at kommunen har underpant i pantebrevet (ejerpantebrevet) pålydende , - kr. for hele beløbet. Pantebrevet l igger på 5. prioriteten prioritet er servituthæftelser. Pantebrev med 4. prioritet er på ,- kr. og Nykredit Realkredit A/S er panthaver. Det er oplyst, at Harboøre Centrets samlede ejendomsværdi er på ,- kr. Retsgrundlag for statsforvaltningens stillingtagen Uddrag af styrelsesloven St atsfo rvaltningen fø re r t ilsyn med, at kom munerne o g kommunale fælles skaber, j f. 60, o verh older d en lovgi vning, d er særli gt gælder fo r o ffentli ge m yndighed er, herunder k o m- munale for sk ri ft er, d er er udsted t i med fø r a f d enne lov gi v- ning, j f. dog st k. 2 og 3. St k. 2. St atsforvaltningen fø re r ikke t ilsyn med, at komm u- nerne o g kommunale fæll ess kabe r, j f. 60, o ve rh older ansæ t- telses ret li ge re gler. St k. 3. St atsfo rvaltningen fø rer i kk e t ilsyn, i d et om fan g sæ r- lige klage- ell er t ilsynsmyndighed er kan t age st illing t il d en pågældende sag. 59. Vel færd sministeren kan fa stsætte regl er om kommuna l- bestyrelsens adgang t il a t fo rpli gt e k ommunen v e d kaution e l- ler anden ø konomi sk ga r anti samt ved t ilsa gn om reg elmæss i- 2 Lov be kendtgø relse nr a f 1. november om kommun ernes styrel se. S I D E 4

5 ge yd elser o g lign ende, s om kommunen ikke e ft e r loven e r fo r- pligt et til at præst ere. 13, stk. 1 i lånebek endtgø relsen lyd e r såled e s : En kommunalbe styr else kan ikk e uden t ilsyn s myndighed ens samtykke a fg ive t il sagn o m reg elmæssi ge yd elser og li gnende, som k ommunen i kk e e ft e r lov givnin gen er fo r pligt et t il at pr æ- stere. Udd rag a f erhver vs fr emmelov en 3 12 Kommunerne kan g ennem fø re o g finansie re erhv erv sse r- viceakt ivitet e r ov er fo r e n åben kr ed s a f iværksættere o g vi r k- somhed er. St k.2. Den k ommunale er hverv sse rvice kan bestå a f in fo rmat i- on og v ejl ed ning om start, d ri ft og udviklin g a f virks omhed samt virk somhed s ove rd ragelse. Endvider e kan a fholdes ne t- værksmøder, ku rs er o g lignende k ollekt ive a r rangem enter. Yd el se rne må ikk e virk e konkurrence fo r vridende i forh old t il d en rådgivning og d e andre akt ivit et er, d e r t ilbyd e s a f private rådgiver e og kursu sudbyd ere. St k.3. Kommunern e kan d rive erhverv sse rvice s o m en d el af kommunens fo rvaltning eller i re gi a f s elvstændige juridiske enhed er. 13 Kom munerne kan iværksæt t e erhv er vsud vikl ingsakt ivit e- t er, bl.a. inden fo r 1) innovation, videndelin g og viden opb ygnin g, 2) anvendel se a f ny tekn o logi, 3) et abl erin g og udviklin g a f nye vi rk somhed e r, 4) udviklin g a f m ennes kel ige re ss ourcer, h erunder udvikling a f regi onale kompet enc er, 5) vækst og udvikling i turismeerhverv et og 6) udviklin gsakt ivitet er i yd erområdern e. St k.2. Akt ivitet e rne skal iværksættes i ov er ensstemmelse med 9, stk. 4 o g 6. Akt iviteterne kan gennem fø r es i regi a f s el v- stændige juridisk e enh ed er. Ud over de citerede bestemmelser bygger statsforvaltni n- gens nedenstående udtalelse på de uskrevne, såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Statsforvaltningens konklusion Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midt jylland. Det sker med hjemmel i kapitel VI ( 47-51) i styrelsesloven. 3 Lo vb ek endtgø relse nr a f 16. d ecem ber 2010 om e r - hverv s fremm e. S I D E 5

6 Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentl i- ge myndigheder. Til denne lovgivning hører, ud over skr e- ven ret, tillige uskrevne, forvaltningsretlige grundsætni n- ger, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne, jf. nedenfor. Statsforvaltningen kan ikke udtale sig om hensigtsmæ s- sigheden eller rimeligheden af kommunale dispositioner, så længe de træffes inden for rammerne af lov givningen. Ud over tilsynsbeføjelsen har statsforvaltningen til opgave at forhåndsgodkende visse kommunale dispositioner. Statsforvaltningen vil ved afgivelse af sådan forhåndsgo d- kendelse påse, at tilsagnet ikke strider mod lovgivningen, men kan også lade sin afgørelse bestemme af, om den kommunale disposition kan anses for hensigtsmæssig. 1. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan ifølge styrelsesl o- vens 59 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens a d- gang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere. Denne bemyndigelse har ministeren udnyttet i låneb e- kendtgørelsen. Ifølge dennes 13 kan en kommunalbest y- relse som hovedregel ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og li g- nende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpli g- tet til at præstere. Ifølge 14 kan en kommunalbestyre l- se endvidere ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. I den foreliggende sag om Harboøre Centret er der tale om en kaution eller garantistillelse, som indebærer, at Lemvig Kommune i påkommende tilfælde kan blive nødt til inden for 5 år at indbetale op til kr. pr. år til kreditor for det lån, Harboøre Centret har optaget, i fald centret ikke selv betaler denne ydelse. Ved sin fornyede vurdering af sagen finder statsforval t- ningen, at der dermed ikke er tale om, at Lemvig Komm u- nalbestyrelse ved sin garantistillelse pådrager Lemvig Kommune en forpligtelse, som omfattes af ordlyden i l å- nebekendtgørelsens Det indebærer, at det af kommunen ansøgte samtykke fra statsforvaltningen ikke er fornødent, hvorfor statsforvaltningen hermed ophæver sit tidligere meddelte afslag. S I D E 6

7 Kommunalbestyrelsen kan således afgive garantitilsagnet uden samtykke, forudsat at det ikke strider mod lovgi v- ningens regler om kommunal støtte til private. På ba g- grund af sagens hidtidige forløb har statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vurderet garantitilsagnets forhold til lovgivningen og bemærker herom følgende. 2. Der er af Lemvig Kommune og af Indenrigs - og Sundhedsministeriet rejst det spørgsmål, om der i e r- hvervsfremmeloven kan antages at være hjemmel til ko m- munens garanti for Harboøre Centrets lån. En kommune kan efter erhvervsfremmelovens 12 ge n- nemføre og (med)finansiere erhvervsserviceaktiviteter. Sådanne erhvervsserviceaktiviteter kan efter 12, stk. 2 bestå af vejledning og information om start, drift og u d- vikling af virksomheder, samt afholdelse af netværksm ø- der, kurser eller lignende. Erhvervsfremmelovens 12 hjemler ikke kommunal (med)finansiering af eller anden støtte til faciliteter til f.eks. idrætsudøvelse for kommunens borgere eller bes ø- gende turister. Således som sagen er oplyst for statsforvaltningen, ud ø- ver Harboøre Centret hovedsagelig idræts - og kulturaktiviteter. De eventuelle erhvervsfremmende aktiviteter, der udøves i centret, er i forhold til centrets øvrige aktiviteter af meget begrænset omfang. Statsforvaltningen finder herefter ikke, at Lemvig Kommune med hjemmel i e r- hvervsfremmelovens 12 kan støtte Harboøre Centret. Lovens 13 har ikke i sin ordlyd en tilsvarende begræn s- ning af, hvilke typer af kommunale foranstaltninger den kan hjemle. Bestemmelsen afgrænser alene, hvilket sigte kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter lovligt kan have. Lovens forhistorie og forarbejder 4 er vejledende for bestemmelsens forståelse. Med baggru nd heri er det stat s- forvaltningens opfattelse, at 13 næppe selvstændigt kan udgøre hjemmelen for kommunal støtte til et center, der har sportslige og dermed beslægtede aktiviteter som sit hovedformål. Under hensyn til kommunalfuldmagtens reglers anvend e- lighed, jf. nedenfor, finder statsforvaltningen ikke forn ø- den anledning til at søge dette hjemmelsspørgsmål end e- ligt afklaret under sin behandling af den foreliggende sag. 4 F or en red e gø relse h er o m kan f.eks. hen vises t il Karsten Re vsb echs Kommunern es O pgaver, 201 0, kapitel 15, navnli g side 213. S I D E 7

8 3. For kommuner gælder på ulovbestemt grundlag de såkal d- te kommunalfuldmagtsregler. De giver hjemmel til, at kommuner uden udtrykkelig lovhjemmel gennemfører visse foranstaltninger af almennyttig karakter. Med denne hjemmel kan kommuner f.eks. anlægge, eje og drive idrætsanlæg, musikhuse og andre kulturelle foranstaltni n- ger, samt parker, naturanlæg, stier og andet, som tjener borgernes friluftsliv. Foranstaltningerne skal komme det kommunale fællesskab til gode, f.eks. ved at stilles til r å- dighed for alle kommunens borgere eller grupper af bo r- gere, som er afgrænset objektivt og sagligt, f.eks. alle borgere i en bestemt aldersgruppe. Ud over aktiviteter som de nævnte kan en kommune lo v- ligt anvende kommunale ressourcer på andre almennyttige formål såsom almindelig fremme af turismen i området, udvikling af erhvervslivets rammevilkår, fast holdelse af befolkningen i landsbyer eller udkantsområder. Det er lige som i erhvervsfremmelovgivningen en forudsætning, at de kommunale tilbud skal stå ligeligt til rådighed for alle i den objektivt og sagligt afgrænsede målgruppe. Kommunal støtte m å endvidere ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhverv s- liv. Herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder Lige som en kommune selv kan anlægge, eje og drive fo r- anstaltninger og tilbud som de b eskrevne, kan den også med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til foreninger, selvejende institutioner eller virksomheder, der anlægger, ejer og/eller driver dem. I så fald må ko m- munen sikre sig, at kommunalfuldmagtens forudsætninger opfyldes, for eksempel at alle eller alle i den objektivt og sagligt afgrænsede målgruppe har ligelig adgang til at benytte foranstaltningen. Kommunen skal føre tilsyn med, at dens støtte anvendes som forudsat, at den alene kommer lovlige kommunale formål til go de, og at den kommunale støtte ikke f.eks. kan trækkes ud af den mo d- tagende forening eller virksomhed som overskud for e n- keltpersoner eller virke konkurrenceforvridende. Selv om en kommune ikke må drive eller støtte erhverv s- virksomhed, antages det dog i k ommunalfuldmagtsreglerne at være hjemlet, at der i tilknytning til i øvrigt lovlige kommunale aktiviteter i visse tilfælde tillige vil kunne dr i- ves såkaldt accessorisk virksomhed. S I D E 8

9 Accessorisk virksomhed kan betegnes som en selvstæ ndig opgave, der i sig selv falder uden for kommunernes opg a- veområde efter lovregler eller kommunalfuldmagten, men som alligevel kan varetages i den givne situation, fordi den har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal (hoved)aktivitet og kan afrunde denne 5. Statsforvaltningen har noteret sig, at Harboøre Centret i altovervejende grad driver aktiviteter, som Lemvig Ko m- mune efter de beskrevne regler lovligt kan yde støtte til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. 4. Kommuner må ikke drive erhvervsvirksomhed Som del af kommunalfuldmagtsreglerne gælder, at ko m- muner ikke må drive erhvervsvirksomhed. Kommuner er dermed afskåret fra at udføre sådanne aktiviteter, der i det danske samfund, som det virker i dag, som hovedregel udføres kommercielt i den private sekto r. Det ville skabe risiko for konkurrenceforvridning i forhold til det private marked, hvis sådanne aktiviteter tillige blev drevet af det offentlige, der ikke på samme måde som private er he n- vist til at opnå et overskud ved virksomheden. Af samme grund må en kommune som hovedregel ikke uden udtry k- kelig lovhjemmel yde støtte til personers, institutioners, foreningers eller virksomheders udøvelse af erhvervsvir k- somhed. Når en kommune lovligt yder støtte til en given aktivitet, må den sikre sig, at der ikke dermed samtidig gives støtte til aktiviteter, som kommunen ikke lovligt kan støtte. I ti l- fælde, hvor kommunen støtter et foretagende, hvorfra der både drives aktiviteter, som kommunen lovligt vil kunne støtte og aktiviteter, som kommunen ikke vil kunne st øtte, må kommunen sikre sig, at de aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, er regnskabsmæssigt udskilt og drives, for eksempel bortforpagtet, på markedsvilkår, således at disse aktiviteter ikke får andel i den kommunale støtte. Lige som en forpagtnings kontrakt skal indgås på markedsvilkår, skal salg af varer og ydelser ske til mindst markedspris. 5. Harboøre Centrets aktiviteter er som nævnt overvejende sådanne, som Lemvig Kommune lovligt ville kunne drive selv, og som den alternativt kan støtte, når de drives i en selvejende institutions regi. Der indgår imidlertid også i centrets virksomhed nogle aktiviteter, der ikke som u d- gangspunkt kan drives eller støttes af en kommune. Det 5 Karsten Revs bechs Kom munernes Opga ver, 201 0, side 130 ff. S I D E 9

10 drejer sig om driften af solcentret, cafeen og salg af år s- abonnement til turister. Nedenfor redegøres for statsfo r- valtningens opfattelse heraf, samt hvilken betydning dette har for den kommunale støtte. 5.1 Solcenter Statsforvaltningen er bekendt med Indenrigsministeriets brev af 1. oktober 1996 til en interesseorganisation, hvori ministeriet udtaler, at en kommune efter kommunalful d- magtsreglerne lovligt kunne etablere solcentre og stille disse til rådighed for borgere med henblik på at fremme folkesundheden og som led i kommunens støtte til idræt s- livet i kommunen. 6 Statsforvaltningen finder imidlertid, at det at drive so l- centre i dag i så vidt omfang varetages af private e r- hvervsdrivende, at sådan virksomhed i dag næppe kan a n- ses for en opgave, der er forenelig med det ovenfor om accessorisk virksomhed anførte. Det er sålede s statsforvaltningens o pfattelse, at Lemvig Kommune må sikre, at driften af so lcentret er udskilt eller bortforpagtet til ma r- kedspris, således at solcentret ikke får andel i den ko m- munale støtte. 5.2 Café En kommune antages almindeligvis at kunne drive e n café i et idrætscenter som accessorisk virksomhed. I den ko n- krete sag, er der imidlertid ikke tale om et kommunalt drevet idrætscenter, men om et idrætscenter der ejes og drives af en selvejende institution. Indenrigsministeriet har i nævnte brev af 1. oktober 1996 til en privat interesseorganisation udtalt, at en kommune kunne yde generelle tilskud til en selvejende institution, der ud over drift af tre sportshaller varetog driften af c a- feterier og caféer i de tre sportshaller, idet driften af c a- feterier og caféer antoges at have en underordnet kara k- ter i forhold til driften af sportshallerne. Statsforvaltningen finder i lighed hermed, at Lemvig Kommune vil kunne støtte Harboøre Centret, uagtet at der drives café i centret. Statsforvaltningen forudsætt er herved, at driften af caféen er af underordnet karakter i fo r- hold til de i øvrigt lovlige kommunale aktiviteter, der fi n- der sted i centret. 5.3 Salg af årsabonnement 6 Indenrigs- o g Sundhed s ministeriet, 2.k.kt. j.n r. 1992/1124/ S I D E 10

11 Den aktivitet, der består i centrets salg af årsabonneme n- ter til sommerhusejere med henblik på, at disse kan udleje deres sommerhuse inklusive fri adgang til dele af centrets faciliteter, rabat på leje af andre, må efter statsforval t- ningens opfattelse anses for kommerciel virksomhed, som kommunen ikke må støtte. Det gælder, selvom sådanne aktiviteter fra kommunens side er anset for turismefre m- mende og dermed for så vidt forfølger et lovligt komm u- nalt formål. Det må efter statsforvaltningens opfattelse antages, at der ved denne aktivitet genereres overskud for udlejere eller individuelle økonomiske fordele for lejere af sommerhuse, samt at aktiviteten påfører andre somme r- husudlejere en konkurrence, som ikke lovligt kan unde r- støttes af kommunale midler, f.eks. en garantistillelse for lånoptagelse. Centrets beskrevne salg af årsabonnementer v il derfor betyde, at Lemvig Kommune som forudsætning for sin støtte til centret skal have indseende med, at støtten alene kommer de lovlige kommunale aktiviteter til gode og ikke det forretningsmæssige salg af årsabonnementer og eve n- tuelle andre kommercielle aktiviteter. 7. Under henvisning til det ovenfor anførte anmoder stat s- forvaltningen Lemvig Kommunalbestyrelse om at redegøre for, hvorvidt og hvordan kommunen sikrer sig, at dens ti d- ligere givne støtte og den nu besluttede sikkerhedsstille l- se udelukkende kommer lovlige kommunale formål til g o- de. Kopi af dette brev er sendt til Indenrigs - og Sundhedsministeriet og vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningens hjemmeside Med venlig hilsen Martin Basse /Malene Kleist S I D E 11

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K 12-07- 2 0 1 3 Att. Advokat Niels Thestrup T i l s y n e t Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Statsforvaltningen henviser til brev af 21. marts

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2.

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2. Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 02-06- 2008 TILSYNET Deres j.nr. 2005-21124-2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet, anmodede ved brev af 28. februar 2007

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende svømmebad i Randers Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 29. juni 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere