Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden"

Transkript

1 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat lave variable renter Forwardstartende caps en mulighed i nuværende rentemiljø Af senioranalytiker Henrik Dalhoff, Cibor-renterne har set bunden og kigger opad Efter et år hvor fokus har været på stimulering af pengemarkederne, er fokus nu på tilbagerulning af de ekstraordinære tiltag, som er indført. Dermed er de korte renter i vores optik i øjeblikket kunstigt lave, og vi bevæger os ind i et nyt renteregime, hvor pengemarkedskurven vil blive løftet til et højere niveau. Vi forventer, at vi har set bunden for pengemarkedsfixingerne Cibor og Euribor, og at pilen nu peger opad for disse renter. Det store spørgsmål er selvsagt, hvornår og hvor kraftigt de korte renter stiger. Figur 1: 3M Cibor-fixing og 10-årigt gennemsnit 7.0 % Derudover skal man som såvel investor som låntager være varsom med ikke at blive fartblind i markeder, der har været igennem meget turbulente tider. Vi mener, at det nuværende renteniveau på pengemarkedet, og dermed Cibor-fixingerne, er på unaturlige og kunstigt lave niveauer. Det vil ikke vare ved. Den gennemsnitlige 3M Cibor-sats har over de seneste ti år været 3,57%. I øjeblikket fixes den omkring 1,60%, så vi er altså i et territorium med meget lempelig pengepolitik og vil være det et godt stykke ud i fremtiden. Rentesikring med købt cap (renteloft) Den aktuelle rentekurve er meget stejl mellem 3M- og 10 årsrentepunkterne. Det betyder, at den direkte rentebetaling nemt kan tredobles ved omlægning fra variabel til fast rente nu. På længere sigt kan en positiv markedsværdi på fastrenteswappen og en stigning i de korte renter i forening ændre på det billede. For mange virksomheder er en omlægning til fast rente ikke interessant nu. Dels vil forøgelsen af renteomkostningen være en belastning for virksomhedens drift på kort sigt, og dels vil indgåelse af en fastrenteswap eksponere virksomheden mod en negativ markedsværdiregulering, skulle de lange renter falde yderligere M Cibor 10-årigt gns. Det er vigtigt at påpege, at rentesikring i vores optik ikke nødvendigvis er ensbetydende med fastrenteswaps. Alt efter virksomhedens risikoprofil og forretningsstruktur findes en række produkter, der kan nuancere rentesikringen M Cibor ligger i øjeblikket langt under det 10-årige gennemsnit. Øget andel af rentesikring Vi ser rentesikring med cap som en forsikring. En forsikring ønsker man sjældent at få brug for. Her ser vi cappen som et godt supplement til vores anbefaling om generelt øget rentesikring. En købt cap kan for visse virksomheder være en god løsning, da det fulde potentiale fastholdes til at nyde godt af lave variable renter i lånets løbetid, samtidig med at den værst tænkelige situation kendes. Det giver et vist element af budgetsikkerhed mod betaling af en præmie. Dertil kommer, at en købt cap ikke er lige så markedsværdifølsom som eksempelvis en fastrenteswap. Det vil sige, at låntager fra start kender sin maksimale finansieringsomkostning og ikke skal tage højde for markedsværdifald i et scenarie, hvor de lave renter forbliver lave over en eller flere perioder af cappens løbetid. Omvendt fraskriver låntager sig muligheden for restgældsreducering (positiv markedsværdiudvikling) ved markante rentestigninger. Kort sagt bør man benytte sig af caps, hvis man forventer forsat lave variable renter men vil forsikre sig mod betydelige stigninger. Investeringsanalyse

2 Figur 2: Cap-volatilitet DKK , 5- og 10-årige cap-volatiliteter har vist en stigende udvikling de seneste par måneder. Generelt ligger volatiliteterne fortsat over gennemsnittet. Vi har set en stigende udvikling for de 2-, 5- og 10-årige capvolatiliteter siden seneste Passivallokering i starten af oktober. Alle segmenterne ligger forsat over gennemsnittet. Specielt for de korte cap-volatiliteter forventer vi stigende tendens, efterhånden som ECB påbegynder sit normaliseringsforløb. Vi forventer således ikke, at rentesikring via caps bliver markant billigere på kort sigt. Forwardkurven er i øjeblikket stejl, og det har implikationer for valg af strategi. Tidligere har det været en mulighed at finansiere hele eller dele af sit køb af en cap ved frasalg af et floor (rentegulv). I det nuværende rentemiljø giver det ikke mening at sælge rentegulve fra til finansiering af købet af caps. Strikerenten på rentegulvet skal derfor lægges ganske højt for at betale en attraktiv præmie. Derved afskriver låntager sig fra en betragtelig del af gevinsten ved de lave variable renter. Figur 3: Forward-renter, DKK 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Bp, norm. vol. (DKK) Vol 2-årig cap Vol 5-årig cap Vol 10-årig cap Apr-07 Nov-07 May-08 Nov-08 May-09 Dec-09 Cap 5,0% Forward-kurven er i øjeblikket stejl. Det gør, at eksempelvis frasalg af floors i det nuværende rentemiljø ikke betaler en attraktiv præmie. -- -Gennemsnit siden M DKK forwardrenter 6M DKK forwardrenter Dec-09 Dec-11 Dec-13 Dec-15 Dec-17 Det skal understreges, at strategien med at rentesikre sig via caps kun anbefales under forudsætning af en underliggende Cibor- /Euribor-finansiering. Er dette ikke tilfældet, er der risiko for mismatch mellem renten på cappen og renten på lånet. En risiko låntager dermed skal være villig til at påtage sig. Prisen på rentesikring via caps er stort set uforandret i forhold til udsendelsen af seneste Passivallokering primo oktober. Det vil sige, at der betales 55bp for en 5-årig cap med strike-rente på 5%. For den 10-årige cap med strike-rente 5% er prisen 74bp Tabel 1: Finansieringsmuligheder med cap, DKK Cap-strikerente Løbetid Løbende betaling 4,50% 5 år 62bp 5,00% 5 år 55bp 4,50% 10 år 86bp 5,00% 10 år 74bp Forward-startende 3Y5Y 4,50% 5 år 97bp Forward-startende 3Y5Y 5,00% 5 år 83bp Forward-startende 3Y10Y 4,50% 10 år 118bp Forward-startende 3Y10Y 5,00% 10 år 99bp Caps med forward start På grund af forward-kurvens meget stejle udseende er der ikke den store prisforskel på caps startende ud af spot eller caps med forward start. De lave forward-renter et godt stykke ud af kurven gør, at prisen på cappen i den første del af perioden er relativt lav. Derfor kan det give mening for visse virksomheder at rykke deres rentesikring, så denne eksempelvis starter 1. januar En cap med start om 3 år og løbetid i 5 år og strike-rente 5% der fra koster i øjeblikket 83bp. En tilsvarende 10-årig med samme strike-rente koster 99bp. Ved indgåelse af en forward-starting cap vil virksomheden fortsat nyde godt af de lave variable renter. Derudover vil likviditetspåvirkningen først ske, når cappen starter. Finansieringsovervejelser for virksomheden Vi anerkender, at set i forhold til prisfastsættelsen i foråret, så ser caps ikke relativt billige ud. Vi mener dog, at det stadig kan være en god løsning for de virksomheder, der på forhånd har sat en smertegrænse for, hvor meget den korte rente må stige, at vælge caps som afdækningsprodukt. Derudover er cappen et produkt blandt flere, der kan benyttes til rentesikring. Vi anbefaler derfor ikke nødvendigvis, at hele den variable del af porteføljen rentesikres med caps, men måske 2

3 afdækker den del af virksomhedens forretning, hvor smertetærsklen er størst ved kraftigt stigende variable renter. Faktaboks: Produktegenskaber ved en cap: Endelig vil vi anføre, at det seneste år mildest talt har været turbulent på de finansielle markeder. Men den menneskelige psyke gør, at man som investor eller låntager hurtigt vænner sig til nye niveauer, og på den måde risikerer at blive "fartblind". I en ikke så fjern fortid var et F1-lån med 5% i rente fundet til pengene. Lige så med en cap med strike på 6% på prisniveauer, vi ser i dag nu med strike på 5%. En cap er en forsikring mod stigende korte renter Låntager opnår vished om den maksimale finansieringsrente Så længe finansieringsrenten (typisk 3M Cibor eller Euribor) er under strike-renten, betaler låntager variabel rente og får således umiddelbart gavn af eventuelt faldende finansieringsrenter Markedsværdien på en cap kan maksimalt blive negativ svarende til up front-præmien Relevante referencer: Mere fast rente i porteføljen! Hvornår? Passivallokering Prognoser fra Nykredit Markets Hvad bestemmer prisen på en cap? Med et renteloft sikrer låntager sig, at finansieringsrenten ikke overstiger et bestemt niveau (strike-renten) i en bestemt tidsperiode. Prisen på en cap betales enten som up front-præmie eller som et rentetillæg over tidsperioden (cappens løbetid). Niveauet bestemmes individuelt (af låntager). Jo lavere niveau, des højere præmie skal låntager betale på renteloftet. Logikken er som følger: Jo lavere niveau, des større sandsynlighed er der for, at renten "cappes", og sælger af cappen går derved glip af rentegevinsten over strike-niveauet. Præmien afhænger yderligere af rentekurvens form. Jo højere forward-renterne er, des større er præmien. Jo større er dermed sandsynligheden for at renten "cappes" inden for tidsperioden. Præmien afhænger desuden af den implicitte markedsvolatilitet. Jo højere volatilitet, des større præmie. Ved høj volatilitet stiger sandsynligheden for, at markedsrenten rammer strike-niveauet. 3

4 DISCLOSURE Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner udgør ikke investeringsanalyser, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle i de finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Sådanne anbefalinger behandles som markedsføringsmateriale. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af stats- og realkreditobligationer Obligationsanbefaling Vores investeringsanalyser har typisk fokus på at isolere relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater (swaps, swaptioner, caps, floors osv.). I modsætning til outright-anbefalinger er der derfor ofte tale om både en købs- og en salgsanbefaling i vores investeringsanalyser. KØB: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. SÆLG: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Anbefaling om porteføljeallokering Vores anbefalinger tager udgangspunkt i en porteføljeinvestor (long-only-investor) med benchmark i danske stats- og realkreditobligationer. OVERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være større end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). NEUTRAL: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være på niveau med afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). UNDERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være mindre end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). Anbefalingsfordeling Fordelingen af Nykredit Markets direkte investeringsanbefalinger fra Research fremlagt inden for det seneste kvartal fremgår af vores Strategioversigt. Andelen af udstedere inden for hver kategori af investeringsanbefalinger, som Nykredit Bank A/S har udført væsentlige investeringsbanktransaktioner for i de foregående 12 måneder, er ligeledes angivet i Strategioversigten. Se Strategioversigten på nykreditmarkets.dk. Oplysninger om Nykredit Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet.

5 Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer og kan i sin egenskab heraf have positioner i danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til at sikre effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er forpligtede til at overdrage enhver henvendelse, der kan påvirke en investeringsanalyses objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen samt til compliance-funktionen. Medarbejdere i Nykredit Markets skal til enhver tid være opmærksomme på potentielle og aktuelle interessekonflikter mellem Nykredit Bank A/S og kunder, mellem kunderne indbyrdes og mellem medarbejderen på den ene side og Nykredit Bank A/S eller kunder på den anden side og skal bestræbe sig på at undgå interessekonflikter. Nykredit Bank A/S har udarbejdet en interessekonfliktpolitik om identificering, håndtering og oplysning om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel og ydelser med tilknytning hertil, som Nykredit Bank A/S udfører for kunder. Medarbejdere i Nykredit Markets er forpligtede til, såfremt de bliver bekendt med forhold, der kan udgøre en interessekonflikt, at videregive informationen til deres afdelingschef samt til compliancefunktionen, der herefter afgør, hvordan situationen skal håndteres. Analyseafdelingerne i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingen Debt Capital Markets og er organiseret uafhængigt af og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Bank A/S' overordnede resultater, der omfatter indtægter fra investeringsbanktransaktioner, men modtager ikke bonus eller anden aflønning med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Personer, der er involverede i udarbejdelsen af investeringsanalyser, modtager ikke vederlag, som er knyttet til investeringsbanktransaktioner udført af selskaber i Nykredit koncernen. Dette materiale blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Vurderinger af danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i dette materiale. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante forudsætninger, er angivet i materialet. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere