يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو"

Transkript

1 واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول داشته و اختيار معادل براي لغات فرنگي دخيل را وجهه همت خود ساخته است. نخستين گام در اين راه تدوين اصول واژهگزيني بود که پس از بحث و تبادل نظر به تصويب شوراي فرهنگستان رسيد و متن آن در همين شماره درج گرديده است. گام مهم بعدي تا سيس گروه واژهگزيني و تنظيم راه و روش کار بود. واژه هاي بيگانه اي که در چند دهه و به ويژه سالهاي اخير وارد زبان فارسي شدهاند يا از راه بازرگاني و با کاالها و خدمات وارداتي رخنه کردهاند يارهآورد درس خواندگان در خارجه و دستاورد مترجمان و مؤلفاناند. اين واژهها که عموما از زبان انگليسي به عاريت گرفته شدهاند به اعتباري از دو دستهاند. يک دسته واژههايي کهکاربرد عام پيدا کردهاند و در ميان مردم رواج يافتهاند دسته ديگر واژههاي تخصصي که در حوزه علوم و فنون از آنها استفاده ميشود. شوراي فرهنگستان اختيار معادل براي واژههاي دسته اول را در اولويت قرار داد ضمن آن که از واژههاي دسته دوم غافل نماند و در گروه واژهگزيني براي رشتههاي گوناگون عملي و فني در همکاري نزديک با فرهنگستان علوم و فرهنگستان علوم پزشکي پژوهشهاي تخصصي به منظور معادليابي براي آنها سازمان داده شد. در مورد واژههاي فرنگي با کاربرد عام ابتدا کوشش شد تا از دو طريق فهرستي نسبتا جامع تهيه گردد: يکي با استخراج اين گونه واژهها از مطبوعات ديگري با استفاده از مجموعه لغات بيگانه متداول در دستگاههاي دولتي. نتايج اين مطالعات مقدماتي نشان داد که وضع از حيث لغات فرنگي رايج در ميان عام ه و سازمانهاي دولتي آن چنان که در بادي امر تصور ميشد بحراني نيست. معلوم شد که اين لغات

2 ١٦٦ فرهنگستان از چهار هزار تجاوز نميکند. تازه حدود سه چهارم آن بسيار کم بسامد است. براي عدهاي از آنها نيز عمر درازي پيشبيني نميشود چون نام کاالهايي هستند که فقط چند صباحي باب روز و در گردشاند و سپس در محاق ميافتند. در حقيقت شمار پ ربسامدها به هزار هم نميرسد. گام ديگر گروهبندي واژههاي فرنگي داراي کاربرد عام در ١٧ حوزه به اين شرح بود: ١. آموزشي تحقيقاتي ٢. ارتباطات و پست و مخابرات ٣. امور اداري ٤. امور اقتصاديبازرگاني ٥. برق و الکترونيک ٦. پزشکي ٧. چاپ و نشر ٨. صنايع بستهبندي ٩. صنايع غذايي ١٠. علوم پايه و فني و مهندسي ١١. علوم سياسي ١٢. کتابداري ١٣. لوازم خانگي و تزييناتي ١٤. متفرقه ١٥. معماري و شهرسازي ١٦. ورزش ١٧. هنر و ادبيات. در معادليابي راه و روش اين است که پس از تهيه فهرست لغات فرنگي در هر حوزه براي هر واژه کار پژوهشي انجام ميگيرد و شناسنامهاي تنظيم ميشود که در آن صورت متداول هر لفظ در زبان فارسي صورت اصلي آن در زبان بيگانه تعريف هويت دستوري شاهد مثال کاربرد معادلهايي که مترجمان و نويسندگان و فرهنگ نويسان براي آن آوردهاند و سرانجام معادل پيشنهادي پژوهشگران گروه واژهگزيني درج ميگردد. درهريک از جلسات گروه واژهگزيني شماري از لغات مربوط به يکي از حوزهها مطرح ميشود و با توجه به شناسنامه هر واژه و پيشنهادهاي اعضاي گروه پس از بحث و تبادلنظر و مالحظه جهات و جوانب گوناگون بر اساس ضوابط مقر ر معادل مطلوب تصويب ميشود. مصو بات گروه در خبرنامه فرهنگستان به نظر عامه مردم ميرسد و عالوه بر آن براي اظهار نظر به عدهاي از زبانشناسان و اديبان و مترجمان عالقهمند و ذيصالح اعالم ميگردد. پساز طي اين مقدمات نتايج کار در شوراي فرهنگستان مطرح ميشود و شورا يا پيشنهاد گروه واژهگزيني را تأييد و يا معادلي ديگر اختيار ميکند. در مرحله نهايي مصو بات شورا پس از آن که به صحه رئيس جمهوري که رياست عاليه فرهنگستان را برعهده دارد رسيد براي ابالغ رسمي آماده ميگردد. تاکنون ٢٢٢ واژه داراي کاربرد عام در جلسات متعدد از تصويب شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي گذشته و در مجموعهاي با عنوان «واژههاي عمومي «١ در نهم مردادماه ١٣٧٦ در محل کتابخانه فرهنگستان طي مراسمي به حضور رياست جمهوري اسالمي ايران و رياست عاليه فرهنگستان زبان و ادب فارسي تقديم گشته و به صحه آن مقام رسيده و دستور اجراي آن و ادامه کار صادر شده است. اينک فهرست اين واژههاي مصو ب از لحاظ خوانندگان و عالقهمندان ميگذرد:

3 نامه فرهنگستان /٢ ٣ فرهنگستان ١٦٧ فهرست الفبايي واژه هاي بيگانه با ضبط فارسي و معادل هاي مصو ب آنها رديف ضبط فارسي/ ضبط فرنگي واژه مصو ب حوزه ١٣ نورتاب (fr) abat - jour آباژور ١ ٢ مشتر ک (fr) abonné آبونه ٢ ١٥ کاشانه appartement (fr) آپارتمان ٣ ١٤ روزآمد (en) up to date آپ تود ي ت ٤ ١٧ کارگاه (fr) atelier آت ليه ٥ ٣ بايگاني (fr) archives آرشيو ٦ ١٤ نشانه (fr) arm (en), arme آرم ٧ ١٥ آسانب ر (براي حمل انسان) (fr) ascenseur آسانسور ٨ باالبر (براي حمل بار) ١٤ دستيار (fr) assistant آسيستان ٩ ١٥ آشپزخانه باز (en) open آشپزخانه ا پ ن ١٠ ١ فرهنگستان (fr) académie آکاد مي ١١ ١ دانشگاهي (fr) académique آکاد ميک ١٢ ١ علمي عالمانه (fr) académique آکاد ميک ١٣ ١٤ ج نگ (fr) album آلبوم ١٤ ١٤ عتيقه (fr) antique آنتيک ١٥ ٦ گوش به زنگ (en) on call آنکال ١٦ ٥ آواب ر آيفون ١٧ ٢ کارو ر opérateur (fr) ا پ راتور ١٨ ٣ درخواستنامه (en) application ا پليک ي شن ١٩ ١١ گروه مخالف (fr) opposition ا پوزيسيون ٢٠ ١٥ بزرگراه (ger) autobahn اتوبان ٢١ ١٢ سرگذشت خود سرگذشت من autobiographie (fr) اتوبيوگرافي ٢٢ شرح حال خود شرح حال من زندگي نامه خود زندگي نامه من زندگي نامه خودنوشت ١٠ خودکار خود به خود automatique (fr) اتوماتيک ٢٣ ٤ بهان ما (fr) étiquette ا تيک ت ٢٤ اعداد مذکور در ستون واژه مصو ب/ حوزه نشان دهنده حوزه کارب رد است. عاليم اختصاري مقابل ضبط فرنگي واژه بيگانه نشان دهنده زبان مبدا است: (en) انگليسي (fr) فرانسوي (ger) آلماني

4 ١٦٨ فرهنگستان رديف ضبط فارسي/ ضبط فرنگي واژه مصو ب حوزه ٢٥ اجاق ماي ک روو ي و (en) microwave oven تندپز ١٣ ٢٦ ا ديت (en) edit ويرايش ١٧ ٢٧ ا ديتور (en) editor ويراستار ١٧ ٢٨ ا رگان (fr) organe ت رج مان ١١ ٢٩ ا رگانيزاسيون (fr) organisation سازمان ١١ ٣٠ ا رگانيزه (fr) organisé ساز م ند ١١ ٣١ ا سان س (fr) essence عطر مايه ٩ ٣٢ ا سپ ر ي (en) spray ا فشانه ١٤ ٣٣ ا ستامپ (fr) estampe جوهر گين ٣ ٣٤ ا سکورت (fr) escorte هم ر وان ١١ ٣٥ ا سکورت کردن (fr) escorter هم ر وي کردن ١١ ٣٦ ا ش ل (fr) échelle پايه ٣ ٣٧ ا ف ا ف دربازکن ٥ ٣٨ ا کولوژي (fr) ecology (en), écologie بوم شناسي بوم شناخت ١٠ ٣٩ ا کيپ (fr) équipe گروه مجه ز ١٤ ٤٠ ا نديکاتور (دفتر...) (fr) indicateur نامه نما ٣ ٤١ انديکاتورنويس نمانويس ٣ ٤٢ ان ستيتو (fr) institut مؤسسه ١ ٤٣ ا نس رينگ ماشين (en) answering machine پيام گير ٢ ٤٤ آنيماتور (en) animator پويانما ١٧ ٤٥ آنيم ي ش ن (en) animation پويانمايي ١٧ ١١ ا تمام حجت ز نهاره (fr) ultimatum اولتيماتوم ٤٦ ١٤ همسانه (fr) uniforme اونيفورم ٤٧ ٤٨ ايم ي ل (en) E - mail پيام نگار ٢ ٤٩ ايند کس (fr) index (en), نمايه ٧ ٥٠ بادي گارد (en) bodyguard جان پاس ١١ ٥١ بارک د (en) barcode ر مزينه ٤ ٥٢ بار م (fr) barème ش مار ک ١ ٥٣ بالک ن (fr) balcon ايوان ک ١٥ ٥٤ بالک ن (fr) balcon ايوان گاه ١٥ حوزه هاي کاربرد: ١. آموزشيتحقيقاتي ٢. ارتباطات و پست و مخابرات ٣. امور اداري ٤. امور اقتصاديبازرگاني ٥. برق و الکترونيک ٦. پزشکي ٧. چاپ و نشر ٨. صنايع بسته بندي ٩. صنايع غذايي ١٠. علوم پايه و فني و مهندسي ١١. علوم سياسي ١٢. کتابداري ١٣. لوازم خانگي و تزييناتي ١٤. متفرقه ١٥. معماري و شهرسازي ١٦. ورزش ١٧. هنر و ادبيات

5 نامه فرهنگستان /٢ ٣ فرهنگستان ١٦٩ حوزه واژه مصو ب ضبط فارسي/ ضبط فرنگي رديف ٦ بان د نوار (fr) bande بان د ٥٥ ٦ باندپيچي نوارپيچي (fr) bandage بانداژ ٥٦ ٨ سرچسب (fr) banderole باندرول ٥٧ ٢ د فترک (fr) brochure بروشور ٥٨ ١٣ مخلوطکن (en) blender ب ل ند ر ٥٩ ١٥ چارباغ (fr) boulevard ب لوار ٦٠ ٤ بهابرگ (fr) bon ب ن ٦١ ٤ بهابازار (fr) bourse بورس(بازار ) ٦٢ ١٣ چينيجا (fr) buffet بوفه ٦٣ ١٦ مشتزني (fr) boxe بوک س ٦٤ ١٦ مشتزن (fr) boxeur بوک سور ٦٥ ٢ خبرنامه (fr) bulletin بول ت ن ٦٦ ٤ ترازنامه (fr) bilan بيالن ٦٧ ٦٨ بيوگرافي (fr) biographie سرگذشت زندگينامه شرححال ١٢ ٦٩ بي ي نال (fr) biennal دوساالنه ١٧ ٣ پيش امضا (fr) paraphe پاراف ٧٠ ١٧ بند paragraphe (fr) پاراگراف ٧١ ١٣ پردينه (fr) paravent پاراوان ٧٢ ١٣ ديوار ک (en) partition پارتيش ن ٧٣ ١٣ مان ک (en) park پارک (ب چه) ٧٤ ١٣ چوب فرش (fr) parquet پارکت ٧٥ ١١ مجلس (fr) parlement پارلمان ٧٦ ١٥ نور خان (fr) patio پاسيو ٧٧ ١١ کوش ک (fr) pavillon پاويون ٧٨ ١١ سرايه (fr) pavillon پاويون ٧٩ ٤ بهانامه (en) price list پراي س ليست ٨٠ ٣ کارکنان (fr) personnel پ رس ن ل ٨١ ٨ آژه perforateur (fr) پ رف راتور ٨٢ ٨ آژ دار (fr) perforage پ رف راژ ٨٣ ٥ نورافکن projecteur (fr) پروژ کتور ٨٤

6 ١٧٠ فرهنگستان رديف ضبط فارسي/ ضبط فرنگي واژه مصو ب حوزه ٨٥ پروژ کتور (fr) projecteur فراتاب ٥ ٨٦ پروف رما (fr) pro forma پيش برگ ٤ ٨٧ پ ل مب (fr) plomb مهر و موم ٣ ٨٨ پ لي ک پي (دستگاه~ ( (fr) polycopie دستگاه تکثير ٧ ٨٩ پ مپاژ (fr) pompage پ مپ زني تلمبه زني ١٠ ٩٠ پورسان ت (پورسان تاژ) (fr) pourcentage درصدانه درصد ٤ (بنا به مورد) ٩١ پير ک س (fr) Pyrex نسوز ١٣ ٩٢ پيش فاکتور پيش برگ ٤ ٩٣ تئاتر (fr) théâtre نمايش ١٧ ٩٤ تئاتر (fr) théâtre نمايش سرا ١٧ ٩٥ تئوري (fr) théorie نظري ه ١١ ٩٦ تئوريسي ن (fr) théoricien نظري ه پرداز ١١ ٩٧ تئوريک (fr) théorique نظري ١١ ٩٨ تاکسيد رمي (en) taxidermy آکنده ١٤ ٩٩ تاکسيد رميست (en) taxidermist آکنده ساز ١٤ ١٠٠ تاکسيد رميکردن آکنده سازي ١٤ ١٠١ ت راس (fr) terrasse بهار خواب مهتابي ١٥ ١٠٢ ت رموکوپ ل (fr) thermocouple ب ندآور ١٠ ١٠٣ ت ست (en) test آزمون ١ ١٠٤ ت ست (en) test آزمونه ١ ١٠٥ ت ست ر (en) toaster برشته کن ١٣ ١٠٦ ت ست رآو ن (en) toaster oven برشتار ١٣ ١٠٧ ت ست کردن (en) (to) test آزمودن ١ ١٠٨ ت ستي آزمونه اي ١ ١٠٩ ت کنوکرات (fr) technocrate فنساالر ١١ ١١٠ ت کنوکراتيک (fr) technocratique فن ساالرانه ١١ ١١١ ت کنوکراسي (fr) technocratie فن ساالري ١١ ١١٢ ت کنولوژي (fr) technologie فن آوري ١٠ ١١٣ ت کنولوژيست (en) technologist فن آور ١٠ حوزه هاي کاربرد: ١. آموزشيتحقيقاتي ٢. ارتباطات و پست و مخابرات ٣. امور اداري ٤. امور اقتصاديبازرگاني ٥. برق و الکترونيک ٦. پزشکي ٧. چاپ و نشر ٨. صنايع بسته بندي ٩. صنايع غذايي ١٠. علوم پايه و فني و مهندسي ١١. علوم سياسي ١٢. کتابداري ١٣. لوازم خانگي و تزييناتي ١٤. متفرقه ١٥. معماري و شهرسازي ١٦. ورزش ١٧. هنر و ادبيات

7 فرهنگستان ١٧١ حوزه واژه مصو ب ضبط فارسي/ ضبط فرنگي رديف ١٠ فنآورانه (fr) technologique ت کنولوژيک ١١٤ ١٠ فن و رز (fr) technicien ت کنيسين ١١٥ ١٠ فن (fr) technique ت کنيک ١١٦ ٢ پيامنما (en) tele-text ت له ت ک س ت ١١٧ ٢ مخابرات télécommunication (fr) ت لهکومونيکاسيون ١١٨ ٧ ش مار (fr) tirage تيراژ ١١٩ ١٤ آب ز ن Jacuzzi ج کوزي ١٢٠ ١٠ سردکن (en) chiller چيلر ١٢١ ١ پژوهانه حق الت حقيق ١٢٢ ١ آموزانه حق الت دريس ١٢٣ ١٤ بخش گروه département (fr) د پارتمان ١٢٤ ١٣ کشويي (en) drawer د راو ر ١٢٥ ١٧ آرايه (fr) décor د کور ١٢٦ ١٧ آرايهگر... آرا décorateur (fr) د کوراتور ١٢٧ (مانند صحنهآرا خانهآرا) ١٧ آرايشي تزييني (fr) décoratif/ve د کوراتيو ١٢٨ ١٧... آرايي (fr) décoration د کوراسيون ١٢٩ (مانند صحنهآرايي خانهآرايي) آرايهگري آرايش ٤ بازارشکني (en) dumping د مپينگ ١٣٠ ١٦ زورافزايي (en) doping دوپينگ ١٣١ ١٤ پرداخت (fr) retouche ر توش ١٣٢ ١٤ پرداخت کار (fr) retoucheur رتوشور ١٣٣ ١٤ چکيده résumé (fr)/abstract (en) ر زومه/ آب س ت ر کت ١٣٤ ١٤ کارنام ک (fr)/ résumé ر زومه/ سيوي ١٣٥ (en) curriculum vita (CV) ٥ دور فرمان (en) remote control ريموت کنترل ١٣٦ ٣ پ ر و ندان Zonnecken (ger) زون کن ١٣٧ ٤ بهام هر (fr) jeton ژ تون ١٣٨ ١٤ نوبت (fr) séance س ئانس ١٣٩

8 ١٧٢ فرهنگستان رديف ضبط فارسي/ ضبط فرنگي واژه مصو ب حوزه ١٤٠ سان سور (fr) censure سان سور بررسي ١١ ١٤١ س ري (fr) série رشته سلسله مجموعه ١٤ ١٤٢ س ريال (en) serial زنجيره ١٤ ١٤٣ س مبول (fr) symbole نماد رمز ١٧ ١٤٤ س مبوليسم (fr) symbolisme نمادگان ١٧ ١٤٥ س مبوليک (fr) symbolique نمادين رمزي ١٧ ١٤٦ سنديکا (fr) syndicat اتحاديه ١٤ ١٤٧ س ن سور (en) sensor حس گر ٥ ١٤٨ سوب سيد (fr) subside يارانه ٤ ١٤٩ سوژه (fr) sujet موضوع ١٤ ١٥٠ سوييت (fr) suite سراچه ١٥ ١٥١ سيفون (fr) siphon آب شويه ١٣ ١٥٢ سيل ن د ر (fr) cylindre ا ست وان ک ١٣ ١٥٣ سين ک (en) sink ظرف شويي ١٣ ١٥٤ شار ژ (fr) charge هزينه سرانه خدمات ١٤ ١٥٥ شيف ت (en) shift نوبت ٣ ١٥٦ شيف تي نوبتي ٣ ١٥٧ شيف تي نوبت کار ٣ ١٥٨ فاز (fr) phase گام ١٠ ١٥٩ فاکتور (fr) facture برگ خريد صورت حساب ٤ ١٦٠ فاک س (en) fax/facsimile دور نگار ٢ ١٦١ فاک س کردن (en) (to) fax/facsimile دورنگاري ٢ ١٦٢ فانت زي (fr) fantaisie تفن ني ١٤ ١٦٣ فاي ل (en) file پ ر و ن جا ٣ ١٦٤ ف ر (fr) four تاو ن ١٣ ١٦٥ ف رم (en) form برگه ٣ ١٦٦ ف ريزر (en) freezer يخ زن ١٣ ١٦٧ ف ريزري يخ زده ١٣ ١٦٨ ف ريز کردن (en) (to) freeze منجمد کردن ١٣ ١٦٩ فالس ک (fr) flasque د مابان ١٣ حوزه هاي کاربرد: ١. آموزشيتحقيقاتي ٢. ارتباطات و پست و مخابرات ٣. امور اداري ٤. امور اقتصاديبازرگاني ٥. برق و الکترونيک ٦. پزشکي ٧. چاپ و نشر ٨. صنايع بسته بندي ٩. صنايع غذايي ١٠. علوم پايه و فني و مهندسي ١١. علوم سياسي ١٢. کتابداري ١٣. لوازم خانگي و تزييناتي ١٤. متفرقه ١٥. معماري و شهرسازي ١٦. ورزش ١٧. هنر و ادبيات

9 فرهنگستان ١٧٣ حوزه واژه مصو ب ضبط فارسي/ ضبط فرنگي رديف ١٣ آبشويه فالش تانک ١٧٠ ١٣ گ لش نه (en) flower box فالور باک س ١٧١ ١٤ پيکانه (fr) flèche فل ش ١٧٢ ١٣ چندکاره (en) food processor فود پروس سور ١٧٣ ١٧ فرهنگ مردم (fr) folklore فولکلور ١٧٤ ١٧ مردمي (fr) folklorique فولکلوريک ١٧٥ ١٢ برگه (fr) fiche فيش ١٧٦ ١٢ برگهدان (fr) fichier فيشيه ١٧٧ ١٠ پااليه (fr) filtre فيل ت ر ١٧٨ ٥ بافه (fr) câble کاب ل ١٧٩ ١٤ اتاقک (fr) cabine کابين ١٨٠ ٧ حق نشر (fr) copyright (en), کاپي رايت ١٨١ ٢ فهرست (fr) catalogue کاتالوگ ١٨٢ ٢ کاالنما (fr) catalogue کاتالوگ ١٨٣ ٢ کارنما (fr) catalogue کاتولوگ ١٨٤ ٣ پيرابند (fr) cadre کاد ر ١٨٥ ٣ پايهوران (fr) cadre کاد ر ١٨٦ ٣ کار پوشه (fr) cartable کارتاب ل ١٨٧ ٧ کاغذ مومي (en) stencil کاغذ ا ست نسيل ١٨٨ ١٤ پوش ن (en) cover کاو ر ١٨٩ ١٣ ا ست وانک (گاز) (fr) capsule ک پ سول (گاز) ١٩٠ ٧ رونوشت روگرفت (fr) copie ک پي ١٩١ ١٣ بلوره (fr) crystal (en), cristal کريستال ١٩٢ ٣ رده طبقه (fr) classé کالسه ١٩٣ ٣ ردهبندي طبقهبندي کالسهبندي ١٩٤ ٣ ردهبندي شده طبقهبندي شده کالسهشده ١٩٥ ٩ خوشاب (fr) compote ک مپوت ١٩٦ ٩ ا ف ش رده (fr) concentré ک نسان تره ١٩٧ ٤ کاالبرگ (fr) coupon کوپ ن ١٩٨ ٤ تضمين ضمانت (fr) garantie گارانتي ١٩٩

10 ١٧٤ فرهنگستان رديف ضبط فارسي/ ضبط فرنگي واژه مصو ب حوزه ٢٠٠ گارد (fr) guard (en), garde پاس گان ١١ ٢٠١ ل ژ (fr) loge جايگاه ١٤ ٢٠٢ لوس ت ر (fr) lustre نورافشان ١٣ ٢٠٣ لوک س (fr) luxe تجم لي ١٤ ٢٠٤ لووردراپه پ رداويز ١٣ ٢٠٥ ليست (fr) list (en), liste فهرست سياهه صورت ١٤ ٢٠٦ مارگارين (fr) margarine کره نباتي ٩ ٢٠٧ ماک ت (fr) maquette نمون ک ١٠ ٢٠٨ مانيف ست (fr) manifeste بياني ه ١١ ٢٠٩ م کانيزه (fr) mécanisé ماشيني ١٠ ٢١٠ موکت (fr) moquette ف رشينه ١٣ ٢١١ ميکروفون (fr) microphone صداب ر ٥ ٢١٢ ميکروفيش (fr) microfiche ريز برگه ١٢ ٢١٣ ميکروفيلم (fr) microfilm ريز فيلم ١٢ ٢١٤ ميکس ر (en) mixer هم ز ن ١٣ ٢١٥ نان ت ست نان برشتي ١٣ ٢١٦ وارم ر (en) warmer چراغ ک ١٣ ٢١٧ ويلچر (en) wheelchair چ رخ ک ٦ ٢١٨ هارموني (fr) harmonie هماهنگي ١٧ ٢١٩ هارمونيک (fr) harmonique هماهنگ ١٧ ٢٢٠ ه ندبوک (en) handbook دستينه ٧ ٢٢١ سايد باي سايد (en) side by side (يخچال يخ زن ( هم ب ر ١٣ (يخچالفريزر) حوزه هاي کاربرد: ١. آموزشي تحقيقاتي ٢. ارتباطات و پست و مخابرات ٣. امور اداري ٤. امور اقتصادي بازرگاني ٥. برق و الکترونيک ٦.پزشکي ٧. چاپ و نشر ٨. صنايع بسته بندي ٩. صنايع غذايي ١٠. علوم پايه و فني و مهندسي ١١. علوم سياسي ١٢. کتابداري ١٣. لوازم خانگي و تزييناتي ١٤. متفرقه ١٥. معماري و شهرسازي ١٦. ورزش ١٧. هنر و ادبيات تنظيم از: سپيده نوروزي

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Læren om den islamiske arvelov

Læren om den islamiske arvelov Læren om den islamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 5. februar

Læs mere

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0 پ0 13 (23), 2014...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ 144000 پ0 4پ0ٹ9پ0 7 آ پ0 0پ0ٹ6 ھپ0ٹ6پ0 9 پ0ˆ5پ0 9پ0ٹ2!

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? ب س م االله ال رح من ال رح يم Følgende artikel blev udgivet til Shabaab fra Hizb-ut-Tahrir i England, i anledning af Shawwal 1421 Hijri. و و صي ن ا ال ا نس

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ 1 3 ف ر س ر 8. ± à ـ ر ظ ر ك ع, ل â à ن ع س à ل à ـ ر ظ ر ك ع, س à ظ ق à ط ك à م ن ع â ر ظ ف ع é ك ي ç ق ض ن à ص à س ف ض ـ ر â م ن س ض ك ك à غ ن ض â ر ل ع ع ع ص â ه ش ع ç ق ض ن à ص à س ف ض é ض ك ع ل â

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس : المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION AF ARABISK Første udgave 2017 AF IMRAN BIN MUNIR HUSAYN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN... 3 VEJLEDNING TIL TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN...

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Fred og Velsignelser

Fred og Velsignelser 19 19 Durood Shareef Denne brochure er skrevet af Shaykh-e-tariqah Ameer-e- Ahl-e-Sunnah, grundlægger af D awat-e Islami Hadhrat 'Allama Maulana Muhammad Ilyas 'Attar Qadiri Razavi (Majlis- på Urdu. Oversættelses-afdelingen

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Læren om den slamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 13. januar

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Forfattet af Asif K. Khan Redigeret af Dawud Masieh 1. udgave 2004 ISBN 87-991683-2-4 Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S info@khilafah.dk

Læs mere

Ramadanen Wakf & Munida munida.dk wakf.com

Ramadanen Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanen 2013 Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanens durûs Tidspunkt Emne Underviser 7/7 Bestemmelse af fastedage i Ramadan og tidskalender Kamran Shah 14/7 Ramadan do s and don ts (Fiqh us-siyâm)

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین ForstÄelsen af Qur anens Udfordring I Allahs Navn, den NÄdige, den Barmhjertige Gennem menneskehedens historie sendte Allah adskillige Profeter til forskellige dele af verden og til alle de forskellige

Læs mere