REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SORØ Storgade Sorø Tlf Fax o SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning SIDE 4 Aktionærlån, lovlige eller ulovlige låneforhold? SIDE 6 Udvidelse af etableringskontoordningen SIDE 7 Elektronisk generalforsamling SIDE 8 Vi noterer at...

2 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven Loven, der blev vedtaget i Folketinget den 3. februar 2004, indeholder en del lempelser for især små og mellemstore virksomheder. Loven indeholder derudover implementeringen af IAS-forordningen. Denne del af loven samt vedtagne ændringer for klasse D er ikke behandlet i artiklen. Lempelserne gennemføres på to fronter: 1. Størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne forhøjes. En række virksomheder rykker derved en klasse ned og bliver omfattet af enklere krav. 2. En række oplysningskrav lempes, således at de flyttes til en højere regnskabsklasse. ÆNDRING AF STØRRELSES- GRÆNSERNE Der kræves, at to af grænserne overskrides i to på hinanden følgende regnskabsår, før der skiftes regnskabsklasse. Vurderingen foretages på basis af indeværende år og sidste år. GENERELLE ÆNDRINGER I LOVEN Lovens væsentligste generelle ændringer er: Udvidet adgang til at gennemføre regnskabsomlægning på op til 18 måneder ved koncernetableringer, selvom etableringen ikke er foretaget i omlægningsperioden. Lempelse af kravet til rapporteringsvaluta, således at en årsrapport kan præsenteres i andre relevante valutaer end DKK og EURO. Pligten til at måle investeringsaktiver, som er virksomhedens hovedaktivitet, til dagsværdi gøres frivillig. Ikke-koncernregnskabspligtige modervirksomheder, der er klasse B-virksomheder, kan aflægge deres egen årsrapport efter kravene i klasse B. Mulighed for at udeholde dattervirksomheder fra konsolideringen på grund af forskelligartet aktivitet ophæves. ÆNDRINGER FOR DE ENKEL- TE REGNSKABSKLASSER Lempelser for klasse B Følgende krav flyttes i uændret form til klasse C og D: Notekrav om nettoomsætningens fordeling på forretnings- og geografiske segmenter. Notekrav om personaleomkostningernes fordeling. Fordelingen skal dog fortsat oplyses, når den artsopdelte resultatopgørelse anvendes, da kravet fremgår af skemakravene. Notekrav om ledelsesvederlag og incitamentsprogrammer. Lempelser for klasse C (mellem) Lempelse fra kravet om 5-års sammenlignelige hoved- og nøgletal, således at virksomheder kan undlade at tilpasse sammenligningstal for de ældste 3 regnskabsår ved ændring af anvendt regnskabspraksis. Lempelser for klasse C (stor) Segmentkravene flyttes til klasse D, således at klasse C-virksomheder alene skal oplyse om nettoomsæt- Regnskabsklasse Fra Til A Andelsselskaber mv. med begrænset ansvar Balancesum, mio.kr Nettoomsætning, mio.kr Antal ansatte Balancesum, mio.kr B samt koncernregnskabspligt Nettoomsætning, mio.kr Antal ansatte Balancesum, mio.kr C (mellem) Nettoomsætning, mio.kr Antal ansatte Balancesum, mio.kr. > 75 > 119 C (stor) Nettoomsætning, mio.kr. > 150 > 238 Antal ansatte > 250 > 250 D Børsnoterede virksomheder Statslige aktieselskaber

3 3 ningens fordeling på forretnings- og geografiske segmenter. Øgede krav for klasse C (stor) Der indføres et nyt krav til ledelsesberetningen, således at redegørelsen for udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold skal suppleres med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke aktiviteter. IKRAFTTRÆDEN Loven træder i kraft 1. april 2004 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. april 2004 og senere. Bestemmelsen om øgede krav til ledelsesberetningen samt ophævelsen af adgangen til at udeholde dattervirksomheder fra konsolideringen træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2005 og senere. Det er muligt at anvende ændringslovens lempelser allerede for årsrapporter, der godkendes efter 3. februar Per Gunslev Statsautoriseret revisor Leasing og forsikringsdækning For mange virksomheder, der anvender leasing som finansiering ved anskaffelse af aktiver, er der ofte en forventning om, at der løbende opspares en friværdi i aktivet. En friværdi, der dog først realiseres i forbindelse med leasingkontraktens udløb, hvor en leasingtager typisk kan erhverve det leasede aktiv til en forud fastsat værdi, der som regel er væsentlig mindre end handelsværdien. Såfremt det leasede aktiv inden udløbet af leasingperioden går til grunde på grund af en skade eller ved tyveri, kan leasingtagers forventninger om at realisere en opsparet friværdi i det leasede aktiv brat forsvinde. En friværdi kan eksempelvis være opstået i forbindelse med betaling af en større ekstraordinær leasingafgift ved kontraktens indgåelse eller blot ved, at leasingperioden snart udløber, og at man igennem en længere periode har betalt de ordinære månedlige leasingydelser. Inden for visse brancher er det endvidere normalt, at man i forbindelse med en løbende udskiftning af leasede aktiver overfører en»friværdi«fra en maskine til en ny maskine. I sådanne tilfælde kan der blive tale om meget store beløb, der kan gå tabt i tilfælde af en totalskade af aktivet. Grunden til at friværdien tabes, er at det er leasingselskabet, der er ejer af det pågældende aktiv ved skadens indtræden, og at det derfor er leasingselskabet, der modtager forsikringssummen og dermed eventuelt også»friværdien«i aktivet. Dette til trods for, at der i leasingkontrakten er anført, at leasingtager skal forsikre aktivet. I visse leasingkontrakter er endvidere anført, at såfremt en genstand ikke ønskes genanskaffet efter en totalskade, er det kun restgælden fratrukket selvrisiko, der erstattes. Ligeledes kan det være anført, at det er aktivets dagsværdi, der danner grundlag for erstatning. Såfremt leasingselskabet er forsikringstager, kan man risikere, at dagsværdien kun opgøres til værdien i dag af de resterende leasingydelser med tillæg af den aftalte restbetaling for leasingaktivet. I forbindelse med indgåelse af en ny leasingkontrakt bør leasingtager nøje gennemgå forsikringsbetingelserne og tage stilling til, hvorvidt grundlaget for en erstatningsopgørelse i forbindelse med en totalskade af det leasede aktiv kan accepteres. Kan betingelserne ikke godkendes, må konsekvensen være, at det pågældende aktiv købes frem for at blive leaset. Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor

4 4 Aktionærlån, lovlige eller ulovlige låneforhold? INDLEDNING Den danske aktie- og anpartsselskabslov indeholder regler om långivning til og sikkerhedsstillelse for et selskabs aktionærer, anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer, direktører m.fl. Sådanne låneforhold betegnes typisk som aktionærlån. Lovgivning og praksis vedrørende aktionærlån mv. har igennem en årrække været og er fortsat under udvikling. Lovgivning og praksis kan ofte give anledning til tvivlsspørgsmål og usikkerhed, når lovligheden af et konkret låneforhold eller en sikkerhedsstillelse skal vurderes nærmere. ULOVLIGE LÅNEFORHOLD Forbudet mod aktionærlån gælder for såvel aktie- som anpartsselskaber, jf. aktieselskabslovens og anpartsselskabslovens 115 og 49. Låneforbudet omfatter alle former for lån af penge og lignende værdier, dvs. kontanter, checks, veksler, obligationer, aktier etc. samt sikkerhedsstillelse i form af kaution, pantsætning af aktiver etc. De personer, der er omfattet af aktionærlånsbestemmelserne, er et aktie- eller anpartsselskabs aktionærer/anpartshavere samt ledelsen, dvs. medlemmerne af bestyrelsen, direktionen samt et eventuelt repræsentantskab. Personer, som er aktionærer, anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer eller direktører i et moderselskab til det udlånende selskab, er også omfattet af forbudet. Lån fra det udlånende datterselskab til selve moderselskabet er derimod som udgangspunkt lovligt, jf. det efterfølgende. Lån eller sikkerhedsstillelse til fordel for f.eks. en aktionærs eller direktørs ægtefælle er ikke tilladt, idet forbudet også omfatter lån til LEDELSENS ANSVAR Det er vigtigt at understrege, at ledelsen i det udlånende selskab skal overholde selskabslovenes bestemmelser om forsvarlig forægtefæller, familiemedlemmer og andre nærtstående personer. LOVLIGE LÅNEFORHOLD Lån til brug, f.eks. en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren, er som udgangspunkt ikke omfattet af aktionærlånsreglerne. Et eksempel på et lovligt lån til brug kan være et selskabs udlån af en firmabil eller et sommerhus til direktøren. Uanset at det ikke direkte fremgår af aktie- og anpartsselskabsloven, viser praksis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at såkaldt sædvanlige forretningsmæssige dispositioner også er lovlige. En aktionær kan derfor have forretningsforbindelse og dermed økonomisk mellemværende med selskabet, hvis der er tale om dispositioner, der er: erhvervsmæssigt begrundet sædvanlige for selskabet og sædvanlige inden for den pågældende branche. Selskabet kan således lovligt sælge varer til aktionæren eller til selskabets direktør, når blot kreditgivningen sker i overensstemmelse med selskabets (og branchens) sædvanlige praksis. En anden og meget væsentlig undtagelse fra aktionærlånsforbudet er muligheden for, at et datterselskab kan yde lån til eller stille sikkerhed for et moderselskabs forpligtelser. Et datterselskab kan således yde et koncernlån til sit moderselskab, forudsat at moderselskabet er et aktie- eller anpartsselskab. Moderselskabets eget moderselskab ( bedstemoderselskabet ) kan også lovligt modtage et koncernlån fra datterselskabet. Hvis moderselskabet er hjemmehørende inden for EU og kan sidestilles med et aktieeller anpartsselskab, er det ligeledes lovligt for et dansk datterselskab at yde et koncernlån til det udenlandske moderselskab. Er moderselskabet beliggende i f.eks. USA, dvs. udenfor EU, vil lånet derimod ikke være lovligt. Udlån til modervirksomheder, der er I/S er, K/S er, erhvervsdrivende fonde eller lignende, er ikke tilladt, uanset om modervirksomheden er placeret i Danmark eller i udlandet. Lån eller sikkerhedsstillelse for eventuelle søsterselskaber i den koncern, som det udlånende selskab er en del af, er dog lovligt, uanset om søstervirksomheden er et dansk eller udenlandsk selskab. Låneforhold mellem selskaber, der kontrolleres af den samme ejerkreds, er altså ikke underlagt særregler i selskabslovgivningen. GRÆNSETILFÆLDE OG OMGÅELSESSITUATIONER Det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om en given transaktion er lovlig eller ulovlig. Der kan eksempelvis opstå vanskeligheder, når det skal vurderes, om en enkeltstående disposition opfylder kriterierne for (lovlige) sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Endvidere kan der opstå situationer, hvor transaktioner i en kombineret transaktionsrækkefølge enkeltvis fremtræder som lovlige, men hvor de samlede transaktioner under ét må betegnes som omgåelse af reglerne og dermed ulovlige. Sådanne tvivlsspørgsmål bør søges afklaret ved inddragelse af juridisk bistand og/eller kontakt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5 5 mueforvaltning i forbindelse med ydelse af koncernlån eller andre (lovlige) lån. Ledelsen har således ansvaret for, at lånet bliver ydet på forsvarlige vilkår med hensyn til kreditrisiko, afkast og øvrige vilkår mv. Hvis der ydes et usikret lån til eksempelvis et usolidt moderselskab, kan ledelsesmedlemmer, og selskabets rådgivere som medvirker til transaktionen, efter omstændighederne ifalde erstatningsansvar for selskabets tab. FØLGERNE AF ULOVLIGE LÅNEFORHOLD Hvis selskabet har ydet et ulovligt aktionærlån, skal beløbet tilbageføres til selskabet med tillæg af renter (Nationalbankens udlånsrente +7%+2% tillæg). Der kan herudover pålægges bødestraf for overtrædelse af forbudet. En bøde vil normalt blive fastsat til 5% af lånets hovedstol. I særlig grove tilfælde vil ydelsen af et ulovligt lån kunne medføre straf efter straffelovens regler om mandatsvig eller skyldnersvig. Ansvaret kan både pålægges selskabet og de personer, der har ladet selskabet udbetale det ulovlige lån. I selskabets årsrapport skal tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder (f.eks. et moderselskab) eller tilgodehavender hos aktionærer eller ledelse indregnes som en særskilt post i balancen enten under finansielle anlægsaktiver eller under omsætningsaktiver. Hvis selskabet har ydet et ulovligt aktionærlån f.eks. til direktøren, skal lånet indregnes under omsætningsaktiver i balancen. Samtlige tilgodehavender hos selskabets ledelsesmedlemmer skal anføres i årsrapporten med oplysninger om de væsentligste vilkår for lånet (rentesats mv.). I årsrapporten skal der endvidere foretages en beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter. Disse transaktioner kan have relation til aktionærlån. Hvis selskabet har stillet sikkerhed over for sit moderselskab eller over for et ledelsesmedlem, skal der tillige gives oplysninger i årsrapporten om bl.a. sikkerhedsstillelsens art, væsentlige vilkår etc. Ulovlige låneforhold vil som nævnt ovenfor efter omstændighederne kunne medføre straf eller erstatningsansvar for ledelsen, hvorfor selskabets revisor i sin revisionspåtegning på årsrapporten skal afgive supplerende oplysninger om det ulovlige låneforhold eller tage forbehold i påtegningen, såfremt det ulovlige lån holdes skjult i årsrapporten. Claus Witt Statsautoriseret revisor Kim Sparre Manager

6 6 Udvidelse af etableringskontoordningen Redaktionen er opmærksom på, at de fleste af bladets læsere har etableret virksomhed, hvorfor ændringer i etableringskontoordningen umiddelbart kan forekomme mindre inte ressant. I forbindelse med en nuværende virksomhedsejers generationsskifte, eksem pelvis ved optagelse af en kompagnon, kan et vist kendskab til reglerne dog være ønske ligt. reglerne kun anvendes ved etablering i personligt regi, herunder ved del tagelse i interessentskaber mv. 2. Anvendelsen af forlods afskrivning, som loven giver mulighed for, udvides fra kun at omfatte afskrivning på anlægsaktiver til også at omfatte visse driftsudgifter. Herved udnyttes en foretagen henlæggelse hurtigere med reduceret skat i etab leringsåret til følge. 3. Beløbsgrænsen for, hvornår man anses for etableret som selvstændig, reduceres fra kr til kr (i 2004 grænsen pristalsreguleres). 4. Reglen om, at etableringskontomidler kun kan anvendes til investering i Dan mark, ophæves. GENERELT OM ETABLE- RINGSKONTOORDNINGEN Efter etableringskontoloven kan lønmodtagere foretage indskud på en etableringskonto i et pengeinstitut og derved spare op til at etablere selvstændig virksomhed. Lønmodtage ren får fradrag for indskuddet på selvangivelsen som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på 32 33%. Ved start ETABLERING I SELSKABSaf egen virksomhed fragår denne FORM fordel del vist, idet afskrivninger Etableringskontomidler kan som på de aktiver, der erhverves ved nævnt ovenfor fremover også anvendes ved etablering i selskabsform, etableringen, reduceres i forhold til, at man ikke havde anvendt lovens altså til investering i aktier eller regler. anparter. Dette kræver, at købet forudsæt ter kapital, altså at investor FORBEDRINGER I HOVED- skal have penge op af lommen. TRÆK Aktier mv. erhvervet ved gave, arv, Ændringerne i etableringskontoloven træder i kraft 1. juli 2004 og fusion og lig nende tæller således skattefri virksomhedsomdannelse, omfatter primært føl gende forbedringer: Herudover skal den, der anvender ikke med. etableringskontomidlerne, komme 1. Fremover kan lovens regler til at eje mindst 25% af aktierne eller også anvendes ved etablering råde over mere end 50% af stemmeværdien i i selskabsform. Tidligere kunne selskabet. Der skal være tale om investering i et aktivt driftsselskab. Aktiviteten må ikke i overve jende grad bestå af udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer mv. Der skal købes aktier for mindst kr Herudover skal der ydes en ikke uvæsent lig arbejdsindsats i selskabet eller i den koncern, hvori selskabet eventuelt indgår. Vejledende norm er 50 timer pr. måned. Når ovennævnte betingelser er opfyldt, anses man for etableret og kan anvende etable ringskontomidler til aktiekøb i etableringsåret og eventuelle aktiekøb i virksomheden op til 3 år før etableringsåret. Når der hæves midler fra en etableringskonto til køb af aktier, sker der en delvis genbe skatning af de ved henlæggelsen foretagne fradrag. Størrelsen af genbeskatningen af hænger af henlæggelsesåret og sker således: Genbeskatningen sker over en 10- årig periode med lige store beløb fra og med det år, beløbet hæves. Genbeskatning sker som personlig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag eller det særlige pensionsbidrag. UDVIDELSE AF ANVENDEL- SESMULIGHEDERNE Som nævnt kunne man efter gamle regler alene anvende etableringskontomidler til for lods afskrivning på anlægsaktiver. De nye regler giver mulighed for at anvende midlerne til dækning af følgende driftsudgifter: Indskud for 1998 eller før Indskud for Indskud for 2002 og senere 80% medregnes 65% medregnes 60% medregnes

7 7 Løn og personaleudgifter Leje af erhvervslokaler Udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etableringen Udgifter til markedsundersøgelser og til forsøg og forskning Udgifter til kurser og uddannelsesaktiviteter. Som nævnt tidligere er indskud på etableringskonto et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca %. Umiddelbart forekommer det derfor mindre attraktivt at bruge henlæggelsen til»forlods afskrivning«på driftsomkostninger, der har en højere skatteværdi. Denne uhensigtsmæssighed tages der dog højde for i en såkaldt udlig ningsordning, som pladsen ikke tillader, at jeg går i detaljer med her. AFSLUTNING Der er tale om ganske betydelige og nyttige ændringer og smidiggørelser, der forhå bentlig kan medføre, at reglerne fremover finder større anvendelse, end det hidtil har væ ret tilfældet. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Vi noterer at... ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING Aktieselskaber har nu hele tre muligheder for, hvordan generalforsamlingen kan holdes. Dels er der den sædvanlige form med personligt fremmøde, evt. via fuldmagt, og dels kan generalforsamlingen holdes helt eller delvist elektronisk. Elektronisk generalforsamling kan afholdes f.eks. via telefon, internettet eller andet tilsvarende medie. Det er overladt til selskaberne selv at fastlægge, hvilke tekniske krav der må stilles til det system, der ønskes anvendt, for at den nødvendige sikkerhed kan opnås. Selskabets bestyrelse er forpligtet til at sørge for, at betingelserne for at afvikle generalforsamlingen på betryggende vis er til stede. Det system, der anvendes, skal være indrettet sådan, at aktionærerne kan udøve deres forvaltningsmæssige beføjelser på generalforsamlingen, og systemet skal kunne fastslå, hvilke aktionærer der deltager på generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret, de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne. Ved en delvis elektronisk generalforsamling suppleres det fysiske møde med mulighed for, at aktionærer kan deltage, ytre sig og stemme elektronisk uden fysisk at være til stede. Da indførelse af delvis elektronisk generalforsamling er mindre indgribende over for aktionærerne end den fuldstændig elektroniske generalforsamling, kan beslutningen herom træffes af bestyrelsen, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Den fuldstændige elektroniske generalforsamling kan derimod kun indføres gennem en generalforsamlingsbeslutning. Beslutningen skal tiltrædes af det sædvanlige flertal til vedtægtsændring efter aktieselskabslovens 78, dvs. to tredjedel af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Beslutningen kombineres med en ny regel om blokerende mindretal, hvorefter aktionærer, som repræsenterer 25% af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, kan blokere for forslaget ved at stemme imod. Dette gælder kun, når den elektroniske generalforsamling indføres som en fast ordning. Derimod er der intet til hinder for, at det formløst kan besluttes at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis samtlige aktionærer har givet deres samtykke. Loven om elektronisk generalforsamling trådte i kraft den 1. oktober Lovforslaget blev imidlertid fremsat allerede i januar måned og vedtaget i april Der har derfor været mulighed for, at selskaber har holdt elektronisk generalforsamling inden lovens ikrafttræden. For disse gælder det, at vedtægterne senest den 1. oktober 2004 skal bringes i overensstemmelse med loven.

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 1. juli 2004 Sidste frist for indsendelse af den udvidede selvangivelse og selvangivelse for deltagere i anpartsprojekter. Rettelser kan også ske via TastSelv eller Digital Signatur for begge selvangivelsesformer. 1. juli 2004 er også sidste frist for rettidig indbetaling af restskat op til kr. for 2003, hvis man vil undgå tillæg på 7%. er sidste frist for at klage over ejendomsvurderingen for MINDSTERENTEN 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% NYT I TASTSELV OG DIGITAL SIGNATUR Via TastSelv på internettet kan man få beregnet sit befordringsfradrag. Der skal blot indtastes bopæl, arbejdsadresse og antal arbejdsdage. Der er endvidere oprettet et digitalt ringbind for hver borger, hvor de kommende års dokumenter fra ToldSkat, som f.eks. forskudsopgørelser, selvangivelser, årsopgørelser, ejendomsoplysninger og specifikation af personlige skatteoplysninger, vil blive opbevaret. Man kan få adgang med TastSelv-kode eller digital signatur. Det er også muligt med fremtidig virkning at fravælge selvangivelsen mv. i papirudgave, idet dokumenterne ligger i det digitale ringbind. Endvidere har ToldSkat indgået et servicefællesskab med SUstyrelsen og Økonomistyrelsen om en fælles adgang til de tre styrelsers elektroniske borgerservice på internettet. DISKONTOEN NATIONALBANKENS UDLÅNSRENTE Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% RETTELSE TIL Overskriften Skattefri kørselsgodtgørelse for 2004 er desværre blevet medtaget to gange. Der skulle rettelig stå Skattefri kørselsgodtgørelse for 2004 efterfulgt af Befordringsfradrag for Endvidere var der byttet om på Diskontoen og Nationalbankens udlånsrente. Den korrekte oversigt fremgår ovenfor. Vi beklager fejlen. DRIFTSOMKOSTNINGER Driftsomkostninger er kendetegnet ved de omkostninger, som afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst. Driftsomkostninger afgrænses i forhold til de udgifter, der afholdes for at etablere indkomstkilden, rene formueudgifter og private udgifter. Dog er driftsomkostningsbegrebet under konstant udvikling i den forstand, at flere udgiftsarter falder ind under fradragsretten. Driftsomkostninger er typisk løbende udgifter. Som hovedregel er indtægter skattepligtige, når man har erhvervet endelig ret til dem. Tilsvarende er (drifts-)udgifter fradragsberettigede, når man er endeligt forpligtet til at betale dem. Når man foretager forudbetalinger, f.eks. når en udgift dækker et helt år frem i tiden, har myndighederne indtil for nylig foretaget en periodisering af udgiften ud fra den betragtning, at betalingsforpligtelsen ikke var endelig, idet der jo krævedes en modydelse i samme periode. Denne periodisering fra myndighedernes side er praktiseret fra 2000 og efterfølgende år. Som følge af, at der forud herfor var en langvarig praksis, der anerkendte, at forudbetalinger, der dækkede op til 12 måneder, ikke skulle periodiseres, har Landsskatteretten fundet, at myndighederne ikke kunne ændre denne praksis uden lovindgreb. Der er derfor udstedt et genoptagelsescirkulære, hvorefter de skatteansættelser, hvori der er foretaget periodisering af sådanne driftsudgifter, kan nedsættes. Der skal anmodes om genoptagelse inden 1. september Forlaget Thomson A/S Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 26. april 2004

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere