REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SORØ Storgade Sorø Tlf Fax o SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning SIDE 4 Aktionærlån, lovlige eller ulovlige låneforhold? SIDE 6 Udvidelse af etableringskontoordningen SIDE 7 Elektronisk generalforsamling SIDE 8 Vi noterer at...

2 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven Loven, der blev vedtaget i Folketinget den 3. februar 2004, indeholder en del lempelser for især små og mellemstore virksomheder. Loven indeholder derudover implementeringen af IAS-forordningen. Denne del af loven samt vedtagne ændringer for klasse D er ikke behandlet i artiklen. Lempelserne gennemføres på to fronter: 1. Størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne forhøjes. En række virksomheder rykker derved en klasse ned og bliver omfattet af enklere krav. 2. En række oplysningskrav lempes, således at de flyttes til en højere regnskabsklasse. ÆNDRING AF STØRRELSES- GRÆNSERNE Der kræves, at to af grænserne overskrides i to på hinanden følgende regnskabsår, før der skiftes regnskabsklasse. Vurderingen foretages på basis af indeværende år og sidste år. GENERELLE ÆNDRINGER I LOVEN Lovens væsentligste generelle ændringer er: Udvidet adgang til at gennemføre regnskabsomlægning på op til 18 måneder ved koncernetableringer, selvom etableringen ikke er foretaget i omlægningsperioden. Lempelse af kravet til rapporteringsvaluta, således at en årsrapport kan præsenteres i andre relevante valutaer end DKK og EURO. Pligten til at måle investeringsaktiver, som er virksomhedens hovedaktivitet, til dagsværdi gøres frivillig. Ikke-koncernregnskabspligtige modervirksomheder, der er klasse B-virksomheder, kan aflægge deres egen årsrapport efter kravene i klasse B. Mulighed for at udeholde dattervirksomheder fra konsolideringen på grund af forskelligartet aktivitet ophæves. ÆNDRINGER FOR DE ENKEL- TE REGNSKABSKLASSER Lempelser for klasse B Følgende krav flyttes i uændret form til klasse C og D: Notekrav om nettoomsætningens fordeling på forretnings- og geografiske segmenter. Notekrav om personaleomkostningernes fordeling. Fordelingen skal dog fortsat oplyses, når den artsopdelte resultatopgørelse anvendes, da kravet fremgår af skemakravene. Notekrav om ledelsesvederlag og incitamentsprogrammer. Lempelser for klasse C (mellem) Lempelse fra kravet om 5-års sammenlignelige hoved- og nøgletal, således at virksomheder kan undlade at tilpasse sammenligningstal for de ældste 3 regnskabsår ved ændring af anvendt regnskabspraksis. Lempelser for klasse C (stor) Segmentkravene flyttes til klasse D, således at klasse C-virksomheder alene skal oplyse om nettoomsæt- Regnskabsklasse Fra Til A Andelsselskaber mv. med begrænset ansvar Balancesum, mio.kr Nettoomsætning, mio.kr Antal ansatte Balancesum, mio.kr B samt koncernregnskabspligt Nettoomsætning, mio.kr Antal ansatte Balancesum, mio.kr C (mellem) Nettoomsætning, mio.kr Antal ansatte Balancesum, mio.kr. > 75 > 119 C (stor) Nettoomsætning, mio.kr. > 150 > 238 Antal ansatte > 250 > 250 D Børsnoterede virksomheder Statslige aktieselskaber

3 3 ningens fordeling på forretnings- og geografiske segmenter. Øgede krav for klasse C (stor) Der indføres et nyt krav til ledelsesberetningen, således at redegørelsen for udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold skal suppleres med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens specifikke aktiviteter. IKRAFTTRÆDEN Loven træder i kraft 1. april 2004 og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. april 2004 og senere. Bestemmelsen om øgede krav til ledelsesberetningen samt ophævelsen af adgangen til at udeholde dattervirksomheder fra konsolideringen træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2005 og senere. Det er muligt at anvende ændringslovens lempelser allerede for årsrapporter, der godkendes efter 3. februar Per Gunslev Statsautoriseret revisor Leasing og forsikringsdækning For mange virksomheder, der anvender leasing som finansiering ved anskaffelse af aktiver, er der ofte en forventning om, at der løbende opspares en friværdi i aktivet. En friværdi, der dog først realiseres i forbindelse med leasingkontraktens udløb, hvor en leasingtager typisk kan erhverve det leasede aktiv til en forud fastsat værdi, der som regel er væsentlig mindre end handelsværdien. Såfremt det leasede aktiv inden udløbet af leasingperioden går til grunde på grund af en skade eller ved tyveri, kan leasingtagers forventninger om at realisere en opsparet friværdi i det leasede aktiv brat forsvinde. En friværdi kan eksempelvis være opstået i forbindelse med betaling af en større ekstraordinær leasingafgift ved kontraktens indgåelse eller blot ved, at leasingperioden snart udløber, og at man igennem en længere periode har betalt de ordinære månedlige leasingydelser. Inden for visse brancher er det endvidere normalt, at man i forbindelse med en løbende udskiftning af leasede aktiver overfører en»friværdi«fra en maskine til en ny maskine. I sådanne tilfælde kan der blive tale om meget store beløb, der kan gå tabt i tilfælde af en totalskade af aktivet. Grunden til at friværdien tabes, er at det er leasingselskabet, der er ejer af det pågældende aktiv ved skadens indtræden, og at det derfor er leasingselskabet, der modtager forsikringssummen og dermed eventuelt også»friværdien«i aktivet. Dette til trods for, at der i leasingkontrakten er anført, at leasingtager skal forsikre aktivet. I visse leasingkontrakter er endvidere anført, at såfremt en genstand ikke ønskes genanskaffet efter en totalskade, er det kun restgælden fratrukket selvrisiko, der erstattes. Ligeledes kan det være anført, at det er aktivets dagsværdi, der danner grundlag for erstatning. Såfremt leasingselskabet er forsikringstager, kan man risikere, at dagsværdien kun opgøres til værdien i dag af de resterende leasingydelser med tillæg af den aftalte restbetaling for leasingaktivet. I forbindelse med indgåelse af en ny leasingkontrakt bør leasingtager nøje gennemgå forsikringsbetingelserne og tage stilling til, hvorvidt grundlaget for en erstatningsopgørelse i forbindelse med en totalskade af det leasede aktiv kan accepteres. Kan betingelserne ikke godkendes, må konsekvensen være, at det pågældende aktiv købes frem for at blive leaset. Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor

4 4 Aktionærlån, lovlige eller ulovlige låneforhold? INDLEDNING Den danske aktie- og anpartsselskabslov indeholder regler om långivning til og sikkerhedsstillelse for et selskabs aktionærer, anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer, direktører m.fl. Sådanne låneforhold betegnes typisk som aktionærlån. Lovgivning og praksis vedrørende aktionærlån mv. har igennem en årrække været og er fortsat under udvikling. Lovgivning og praksis kan ofte give anledning til tvivlsspørgsmål og usikkerhed, når lovligheden af et konkret låneforhold eller en sikkerhedsstillelse skal vurderes nærmere. ULOVLIGE LÅNEFORHOLD Forbudet mod aktionærlån gælder for såvel aktie- som anpartsselskaber, jf. aktieselskabslovens og anpartsselskabslovens 115 og 49. Låneforbudet omfatter alle former for lån af penge og lignende værdier, dvs. kontanter, checks, veksler, obligationer, aktier etc. samt sikkerhedsstillelse i form af kaution, pantsætning af aktiver etc. De personer, der er omfattet af aktionærlånsbestemmelserne, er et aktie- eller anpartsselskabs aktionærer/anpartshavere samt ledelsen, dvs. medlemmerne af bestyrelsen, direktionen samt et eventuelt repræsentantskab. Personer, som er aktionærer, anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer eller direktører i et moderselskab til det udlånende selskab, er også omfattet af forbudet. Lån fra det udlånende datterselskab til selve moderselskabet er derimod som udgangspunkt lovligt, jf. det efterfølgende. Lån eller sikkerhedsstillelse til fordel for f.eks. en aktionærs eller direktørs ægtefælle er ikke tilladt, idet forbudet også omfatter lån til LEDELSENS ANSVAR Det er vigtigt at understrege, at ledelsen i det udlånende selskab skal overholde selskabslovenes bestemmelser om forsvarlig forægtefæller, familiemedlemmer og andre nærtstående personer. LOVLIGE LÅNEFORHOLD Lån til brug, f.eks. en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren, er som udgangspunkt ikke omfattet af aktionærlånsreglerne. Et eksempel på et lovligt lån til brug kan være et selskabs udlån af en firmabil eller et sommerhus til direktøren. Uanset at det ikke direkte fremgår af aktie- og anpartsselskabsloven, viser praksis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at såkaldt sædvanlige forretningsmæssige dispositioner også er lovlige. En aktionær kan derfor have forretningsforbindelse og dermed økonomisk mellemværende med selskabet, hvis der er tale om dispositioner, der er: erhvervsmæssigt begrundet sædvanlige for selskabet og sædvanlige inden for den pågældende branche. Selskabet kan således lovligt sælge varer til aktionæren eller til selskabets direktør, når blot kreditgivningen sker i overensstemmelse med selskabets (og branchens) sædvanlige praksis. En anden og meget væsentlig undtagelse fra aktionærlånsforbudet er muligheden for, at et datterselskab kan yde lån til eller stille sikkerhed for et moderselskabs forpligtelser. Et datterselskab kan således yde et koncernlån til sit moderselskab, forudsat at moderselskabet er et aktie- eller anpartsselskab. Moderselskabets eget moderselskab ( bedstemoderselskabet ) kan også lovligt modtage et koncernlån fra datterselskabet. Hvis moderselskabet er hjemmehørende inden for EU og kan sidestilles med et aktieeller anpartsselskab, er det ligeledes lovligt for et dansk datterselskab at yde et koncernlån til det udenlandske moderselskab. Er moderselskabet beliggende i f.eks. USA, dvs. udenfor EU, vil lånet derimod ikke være lovligt. Udlån til modervirksomheder, der er I/S er, K/S er, erhvervsdrivende fonde eller lignende, er ikke tilladt, uanset om modervirksomheden er placeret i Danmark eller i udlandet. Lån eller sikkerhedsstillelse for eventuelle søsterselskaber i den koncern, som det udlånende selskab er en del af, er dog lovligt, uanset om søstervirksomheden er et dansk eller udenlandsk selskab. Låneforhold mellem selskaber, der kontrolleres af den samme ejerkreds, er altså ikke underlagt særregler i selskabslovgivningen. GRÆNSETILFÆLDE OG OMGÅELSESSITUATIONER Det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om en given transaktion er lovlig eller ulovlig. Der kan eksempelvis opstå vanskeligheder, når det skal vurderes, om en enkeltstående disposition opfylder kriterierne for (lovlige) sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Endvidere kan der opstå situationer, hvor transaktioner i en kombineret transaktionsrækkefølge enkeltvis fremtræder som lovlige, men hvor de samlede transaktioner under ét må betegnes som omgåelse af reglerne og dermed ulovlige. Sådanne tvivlsspørgsmål bør søges afklaret ved inddragelse af juridisk bistand og/eller kontakt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

5 5 mueforvaltning i forbindelse med ydelse af koncernlån eller andre (lovlige) lån. Ledelsen har således ansvaret for, at lånet bliver ydet på forsvarlige vilkår med hensyn til kreditrisiko, afkast og øvrige vilkår mv. Hvis der ydes et usikret lån til eksempelvis et usolidt moderselskab, kan ledelsesmedlemmer, og selskabets rådgivere som medvirker til transaktionen, efter omstændighederne ifalde erstatningsansvar for selskabets tab. FØLGERNE AF ULOVLIGE LÅNEFORHOLD Hvis selskabet har ydet et ulovligt aktionærlån, skal beløbet tilbageføres til selskabet med tillæg af renter (Nationalbankens udlånsrente +7%+2% tillæg). Der kan herudover pålægges bødestraf for overtrædelse af forbudet. En bøde vil normalt blive fastsat til 5% af lånets hovedstol. I særlig grove tilfælde vil ydelsen af et ulovligt lån kunne medføre straf efter straffelovens regler om mandatsvig eller skyldnersvig. Ansvaret kan både pålægges selskabet og de personer, der har ladet selskabet udbetale det ulovlige lån. I selskabets årsrapport skal tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder (f.eks. et moderselskab) eller tilgodehavender hos aktionærer eller ledelse indregnes som en særskilt post i balancen enten under finansielle anlægsaktiver eller under omsætningsaktiver. Hvis selskabet har ydet et ulovligt aktionærlån f.eks. til direktøren, skal lånet indregnes under omsætningsaktiver i balancen. Samtlige tilgodehavender hos selskabets ledelsesmedlemmer skal anføres i årsrapporten med oplysninger om de væsentligste vilkår for lånet (rentesats mv.). I årsrapporten skal der endvidere foretages en beskrivelse af transaktioner med nærtstående parter. Disse transaktioner kan have relation til aktionærlån. Hvis selskabet har stillet sikkerhed over for sit moderselskab eller over for et ledelsesmedlem, skal der tillige gives oplysninger i årsrapporten om bl.a. sikkerhedsstillelsens art, væsentlige vilkår etc. Ulovlige låneforhold vil som nævnt ovenfor efter omstændighederne kunne medføre straf eller erstatningsansvar for ledelsen, hvorfor selskabets revisor i sin revisionspåtegning på årsrapporten skal afgive supplerende oplysninger om det ulovlige låneforhold eller tage forbehold i påtegningen, såfremt det ulovlige lån holdes skjult i årsrapporten. Claus Witt Statsautoriseret revisor Kim Sparre Manager

6 6 Udvidelse af etableringskontoordningen Redaktionen er opmærksom på, at de fleste af bladets læsere har etableret virksomhed, hvorfor ændringer i etableringskontoordningen umiddelbart kan forekomme mindre inte ressant. I forbindelse med en nuværende virksomhedsejers generationsskifte, eksem pelvis ved optagelse af en kompagnon, kan et vist kendskab til reglerne dog være ønske ligt. reglerne kun anvendes ved etablering i personligt regi, herunder ved del tagelse i interessentskaber mv. 2. Anvendelsen af forlods afskrivning, som loven giver mulighed for, udvides fra kun at omfatte afskrivning på anlægsaktiver til også at omfatte visse driftsudgifter. Herved udnyttes en foretagen henlæggelse hurtigere med reduceret skat i etab leringsåret til følge. 3. Beløbsgrænsen for, hvornår man anses for etableret som selvstændig, reduceres fra kr til kr (i 2004 grænsen pristalsreguleres). 4. Reglen om, at etableringskontomidler kun kan anvendes til investering i Dan mark, ophæves. GENERELT OM ETABLE- RINGSKONTOORDNINGEN Efter etableringskontoloven kan lønmodtagere foretage indskud på en etableringskonto i et pengeinstitut og derved spare op til at etablere selvstændig virksomhed. Lønmodtage ren får fradrag for indskuddet på selvangivelsen som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på 32 33%. Ved start ETABLERING I SELSKABSaf egen virksomhed fragår denne FORM fordel del vist, idet afskrivninger Etableringskontomidler kan som på de aktiver, der erhverves ved nævnt ovenfor fremover også anvendes ved etablering i selskabsform, etableringen, reduceres i forhold til, at man ikke havde anvendt lovens altså til investering i aktier eller regler. anparter. Dette kræver, at købet forudsæt ter kapital, altså at investor FORBEDRINGER I HOVED- skal have penge op af lommen. TRÆK Aktier mv. erhvervet ved gave, arv, Ændringerne i etableringskontoloven træder i kraft 1. juli 2004 og fusion og lig nende tæller således skattefri virksomhedsomdannelse, omfatter primært føl gende forbedringer: Herudover skal den, der anvender ikke med. etableringskontomidlerne, komme 1. Fremover kan lovens regler til at eje mindst 25% af aktierne eller også anvendes ved etablering råde over mere end 50% af stemmeværdien i i selskabsform. Tidligere kunne selskabet. Der skal være tale om investering i et aktivt driftsselskab. Aktiviteten må ikke i overve jende grad bestå af udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer mv. Der skal købes aktier for mindst kr Herudover skal der ydes en ikke uvæsent lig arbejdsindsats i selskabet eller i den koncern, hvori selskabet eventuelt indgår. Vejledende norm er 50 timer pr. måned. Når ovennævnte betingelser er opfyldt, anses man for etableret og kan anvende etable ringskontomidler til aktiekøb i etableringsåret og eventuelle aktiekøb i virksomheden op til 3 år før etableringsåret. Når der hæves midler fra en etableringskonto til køb af aktier, sker der en delvis genbe skatning af de ved henlæggelsen foretagne fradrag. Størrelsen af genbeskatningen af hænger af henlæggelsesåret og sker således: Genbeskatningen sker over en 10- årig periode med lige store beløb fra og med det år, beløbet hæves. Genbeskatning sker som personlig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag eller det særlige pensionsbidrag. UDVIDELSE AF ANVENDEL- SESMULIGHEDERNE Som nævnt kunne man efter gamle regler alene anvende etableringskontomidler til for lods afskrivning på anlægsaktiver. De nye regler giver mulighed for at anvende midlerne til dækning af følgende driftsudgifter: Indskud for 1998 eller før Indskud for Indskud for 2002 og senere 80% medregnes 65% medregnes 60% medregnes

7 7 Løn og personaleudgifter Leje af erhvervslokaler Udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etableringen Udgifter til markedsundersøgelser og til forsøg og forskning Udgifter til kurser og uddannelsesaktiviteter. Som nævnt tidligere er indskud på etableringskonto et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca %. Umiddelbart forekommer det derfor mindre attraktivt at bruge henlæggelsen til»forlods afskrivning«på driftsomkostninger, der har en højere skatteværdi. Denne uhensigtsmæssighed tages der dog højde for i en såkaldt udlig ningsordning, som pladsen ikke tillader, at jeg går i detaljer med her. AFSLUTNING Der er tale om ganske betydelige og nyttige ændringer og smidiggørelser, der forhå bentlig kan medføre, at reglerne fremover finder større anvendelse, end det hidtil har væ ret tilfældet. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Vi noterer at... ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING Aktieselskaber har nu hele tre muligheder for, hvordan generalforsamlingen kan holdes. Dels er der den sædvanlige form med personligt fremmøde, evt. via fuldmagt, og dels kan generalforsamlingen holdes helt eller delvist elektronisk. Elektronisk generalforsamling kan afholdes f.eks. via telefon, internettet eller andet tilsvarende medie. Det er overladt til selskaberne selv at fastlægge, hvilke tekniske krav der må stilles til det system, der ønskes anvendt, for at den nødvendige sikkerhed kan opnås. Selskabets bestyrelse er forpligtet til at sørge for, at betingelserne for at afvikle generalforsamlingen på betryggende vis er til stede. Det system, der anvendes, skal være indrettet sådan, at aktionærerne kan udøve deres forvaltningsmæssige beføjelser på generalforsamlingen, og systemet skal kunne fastslå, hvilke aktionærer der deltager på generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret, de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne. Ved en delvis elektronisk generalforsamling suppleres det fysiske møde med mulighed for, at aktionærer kan deltage, ytre sig og stemme elektronisk uden fysisk at være til stede. Da indførelse af delvis elektronisk generalforsamling er mindre indgribende over for aktionærerne end den fuldstændig elektroniske generalforsamling, kan beslutningen herom træffes af bestyrelsen, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Den fuldstændige elektroniske generalforsamling kan derimod kun indføres gennem en generalforsamlingsbeslutning. Beslutningen skal tiltrædes af det sædvanlige flertal til vedtægtsændring efter aktieselskabslovens 78, dvs. to tredjedel af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Beslutningen kombineres med en ny regel om blokerende mindretal, hvorefter aktionærer, som repræsenterer 25% af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, kan blokere for forslaget ved at stemme imod. Dette gælder kun, når den elektroniske generalforsamling indføres som en fast ordning. Derimod er der intet til hinder for, at det formløst kan besluttes at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis samtlige aktionærer har givet deres samtykke. Loven om elektronisk generalforsamling trådte i kraft den 1. oktober Lovforslaget blev imidlertid fremsat allerede i januar måned og vedtaget i april Der har derfor været mulighed for, at selskaber har holdt elektronisk generalforsamling inden lovens ikrafttræden. For disse gælder det, at vedtægterne senest den 1. oktober 2004 skal bringes i overensstemmelse med loven.

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 1. juli 2004 Sidste frist for indsendelse af den udvidede selvangivelse og selvangivelse for deltagere i anpartsprojekter. Rettelser kan også ske via TastSelv eller Digital Signatur for begge selvangivelsesformer. 1. juli 2004 er også sidste frist for rettidig indbetaling af restskat op til kr. for 2003, hvis man vil undgå tillæg på 7%. er sidste frist for at klage over ejendomsvurderingen for MINDSTERENTEN 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% NYT I TASTSELV OG DIGITAL SIGNATUR Via TastSelv på internettet kan man få beregnet sit befordringsfradrag. Der skal blot indtastes bopæl, arbejdsadresse og antal arbejdsdage. Der er endvidere oprettet et digitalt ringbind for hver borger, hvor de kommende års dokumenter fra ToldSkat, som f.eks. forskudsopgørelser, selvangivelser, årsopgørelser, ejendomsoplysninger og specifikation af personlige skatteoplysninger, vil blive opbevaret. Man kan få adgang med TastSelv-kode eller digital signatur. Det er også muligt med fremtidig virkning at fravælge selvangivelsen mv. i papirudgave, idet dokumenterne ligger i det digitale ringbind. Endvidere har ToldSkat indgået et servicefællesskab med SUstyrelsen og Økonomistyrelsen om en fælles adgang til de tre styrelsers elektroniske borgerservice på internettet. DISKONTOEN NATIONALBANKENS UDLÅNSRENTE Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% RETTELSE TIL Overskriften Skattefri kørselsgodtgørelse for 2004 er desværre blevet medtaget to gange. Der skulle rettelig stå Skattefri kørselsgodtgørelse for 2004 efterfulgt af Befordringsfradrag for Endvidere var der byttet om på Diskontoen og Nationalbankens udlånsrente. Den korrekte oversigt fremgår ovenfor. Vi beklager fejlen. DRIFTSOMKOSTNINGER Driftsomkostninger er kendetegnet ved de omkostninger, som afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst. Driftsomkostninger afgrænses i forhold til de udgifter, der afholdes for at etablere indkomstkilden, rene formueudgifter og private udgifter. Dog er driftsomkostningsbegrebet under konstant udvikling i den forstand, at flere udgiftsarter falder ind under fradragsretten. Driftsomkostninger er typisk løbende udgifter. Som hovedregel er indtægter skattepligtige, når man har erhvervet endelig ret til dem. Tilsvarende er (drifts-)udgifter fradragsberettigede, når man er endeligt forpligtet til at betale dem. Når man foretager forudbetalinger, f.eks. når en udgift dækker et helt år frem i tiden, har myndighederne indtil for nylig foretaget en periodisering af udgiften ud fra den betragtning, at betalingsforpligtelsen ikke var endelig, idet der jo krævedes en modydelse i samme periode. Denne periodisering fra myndighedernes side er praktiseret fra 2000 og efterfølgende år. Som følge af, at der forud herfor var en langvarig praksis, der anerkendte, at forudbetalinger, der dækkede op til 12 måneder, ikke skulle periodiseres, har Landsskatteretten fundet, at myndighederne ikke kunne ændre denne praksis uden lovindgreb. Der er derfor udstedt et genoptagelsescirkulære, hvorefter de skatteansættelser, hvori der er foretaget periodisering af sådanne driftsudgifter, kan nedsættes. Der skal anmodes om genoptagelse inden 1. september Forlaget Thomson A/S Jytte Hjorth Skattekonsulent Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 26. april 2004

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere