HUSK at standskitsen samt separate skitser, hvis du bestiller VVS, trykluft, m.m. altid skal sendes eller faxes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK at standskitsen samt separate skitser, hvis du bestiller VVS, trykluft, m.m. altid skal sendes eller faxes."

Transkript

1 AFSNIT 5 Information og bestillingsskemaer ifbm. opbygning af din stand TJEK Spisemuligheder Regler og retningslinier Regler for benyttelse af standareal 2. Regler vedrørende opbygning/udformning af stand 3. Brandvæsenets regler 4. Retningslinjer for benyttelse af standmateriel Opbevaring af Gasflasker Eksempel på standopbygning Tekniske bestillingsskemaer HUSK at standskitsen samt separate skitser, hvis du bestiller VVS, trykluft, m.m. altid skal sendes eller faxes. Standskitse(r) og alle bestillingsskemaer til opbygning, mad m.m. bedes returneret til Odense Congress Center (OCC) senest den 11. januar 2011 (spisebilletter den 12. marts 2011) Du kan vælge at benytte skemaerne, som er vedlagt her i mappen. De skal faxes til eller sendes til: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ, att.: Jane Bang Møller Eller du kan benytte de elektroniske skemaer, som du finder på messens hjemmeside vælg Udstillere vælg Teknik

2 Bespisningens ABC For udstillere Udstillerbuffet Nemt og hurtigt kun for udstillere! KUN adgang med spisebillet købes på forhånd benyt vedlagte bestillingsskema. Åbningstider: Tirsdag 22. marts fredag 25. marts Dagligt kl Madpakker (Opbygning og nedtagning) Kan købes i Teknisk Service eller bestilles på forhånd benyt bestillingsskema 8 her i mappen. Madpakker (Under messen) Skal bestilles på forhånd benyt bestillingsskema 8 her i mappen. Her serveres en god hverdags buffet inkl. drikkevarer samt To go kaffe med kage. Under messen kan billet købes i Teknisk Service eller ved indgangen til Buffet. OCC a la carte restaurant (Hotel) Dagligt kl Morgenmad, frokost og middag. Se menukortet i Hotellet eller i Restauranten. OCC Bar (Hotel) Dagligt kl Almindeligt barsortiment. Cafeteria Beliggende på 1. sal mellem Hal A og B. Mandag 21. marts kl Tirsdag 22. marts kl Onsdag 23. marts kl Torsdag 24. marts kl Fredag 25. marts kl Lørdag 26. marts kl Traditionel cafeteria med lune retter, smørrebrød, salat m.m. samt dagens varme ret til aften Under opbygning og nedtagning er det altid muligt at købe rundstykker, sandwich, madpakker, kaffe og drikkevarer i Teknisk Service, ligesom OCC s restaurant byder på dagens ret til en fornuftig pris. Under selve messen vil der desuden være flere Caféer, pølsevogne m.v. Information herom vil blive omdelt senere. Velbekomme!

3 Regler og retningslinjer Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er godkendt af arrangøren. 1.2 Udstillingsstanden skal være færdiggjort og udstillede genstande skal være på plads på de angivne tidspunkter før udstillingen åbner, og nedtagning må ikke finde sted før udstillingen slutter. Udstillingsstanden skal være åben og bemandet i hele udstillingsperioden. 1.3 Udstilleren må under ingen omstændigheder disponere over andet end den tildelte stand, hverken med reklamer, sandwichstandere eller på anden måde. Det er således ikke tilladt at omdele reklamer, benytte levende reklamesøjler, udsende lasershow eller lignende uden for eget standareal. Forbuddet gælder overalt på messeområdet, såvel inden som udendørs. Det er heller ikke tilladt at anbringe produkter, dekorationer, inventar eller lignende på gang- og/eller friarealer. 1.4 Odense Congress Center har eneret på at servere mad og udskænke drikkevarer inden for udstillingsområdet. Udlevering af smagsprøver må kun finde sted efter Odense Congress Centers forudgående godkendelse. Årsagen hertil er, at Odense Congress Center er ansvarlig for, at de danske myndigheders love og regler, herunder miljø- og hygiejnekrav fra levnedsmiddelkontrollen og bevillingsloven, overholdes i hele udstillingsområdet. Det er derfor kun tilladt at etablere udskænknings- og serveringsområder på standene efter Odense Congress Centers godkendelse og kravspecifikation. Dermed er du og dit firma automatisk dækket ind under Odense Congress Centers spiritusbevilling, ligesom vi har sikret os, at reglerne for opbevaring og servering af levnedsmidler er overholdt. Udstillerne må under ingen omstændigheder sælge mad eller drikkevarer 1.5 Erhvervsministeriets bestemmelser vedrørende udstillingsdeltagelse skal overholdes. Regler og retningslinier fastsat af Arbejdstilsynet, brandmyndigheder og eventuelt andre offentlige instanser skal nøje overholdes, og personale herfra skal have uhindret adgang til standarealet, og deres henstillinger skal følges. 1.6 Forsikring: Odense Congress Center påtager sig ikke noget ansvar (hverken direkte eller via forsikring) for det udstillede materiel. Vi anbefaler at der tages kontakt til udstillers eget forsikringsselskab med hensyn til forsikring af egne eller lejede udstillingsgenstande. Vi gør samtidig opmærksom på, at erhvervsansvars-, virksomheds- og transportforsikringer kun efter særlig aftale dækker skade under transport, af- og pålæsning samt simpelt tyveri under messen. Desuden er det et krav i alle erhvervsansvarsforsikringer, at der foretages en særlig afskærmning af arbejdende (farlige) udstillingsgenstande. 1.7 Udstillede maskiner, anlæg og apparater af enhver art skal være forsynet med forskrevne sikringsdele, uanset om de er i drift eller ej. Al tilslutning til el og/eller trykluft skal være i overensstemmelse med gældende normer/regler. Demonstrationer, der udvikler støv, røg, damp, lugt, gas m.v. må kun foretages, såfremt forureningen effektivt fjernes. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

4 Regler og retningslinjer Gulvarealet i hallerne skal beskyttes i videst mulig omfang. Ved enhver form for spild skal gulvet afdækkes, ligesom der til gulvbelægning kun må benyttes speciel tape, som kan købes i Teknisk Service. Kørsel i hallerne med lastbil må kun ske efter aftale, og alle biler med motoren i gang skal have påmonteret slange fra udstødning og ud i det fri. 1.9 Udstillede genstande og materiel af enhver art henstår for udstillers ansvar og risiko, ligesom transport til, fra og på udstillingsarealet sker på udstillers foranledning og eget ansvar og risiko. Udstilleren er ansvarlig for skader på personer, ting og lokaler forårsaget af udstiller, dennes personale og materiel Benyttelse af standarealet er i øvrigt betinget af, at udstilleren overholder givne regler. Overtrædelse kan medføre, at udstiller bortvises, ligesom dette kan ske, såfremt arrangøren skønner at udstiller og/eller dennes personale optræder upassende eller i strid med god markedsføringsskik. Ved bortvisning kan arrangøren frit disponere over udstillingsarealet, uden at udstillers betalingspligt bortfalder Personale fra offentlige myndigheder eller fra Teknisk Service skal altid have mulighed for at komme ind på din stand. Eventuelle påtaler fra myndigheder eller fra Teknisk Service skal altid efterleves. 2. Regler vedrørende opbygning og udformning af stande 2.1 Mindst 50 % af facadearealet mod hvert gangareal skal være åbent. Der må ikke bygges udenfor det lejede areal. 2.2 Udstilleren er ansvarlig for indretning af standarealet. Desuden er udstilleren pligtig til at holde standen åben samt have den forsvarligt bemandet i udstillingsperioden. Regler, fastsat af Odense Congress Center, brandvæsen og/eller andre myndigheder, skal overholdes. 2.3 Opbygningens udformning må ikke genere de omkringliggende stande, hverken med lys, laserstråler, lyd/højttaleranlæg, larmende optræden, udekorerede hvide standvægge m.v. Brug af højttalere, forvisning af film, lysshow m.v. må kun finde sted, hvis det ikke generer de omkringliggende stande. Det skal bemærkes, at støjniveauet 1 m fra standen ikke må overstige 85 db(a). 2.4 Opbygning af arealets yderkant må max. være 2,5 m høj og derefter stige i en vinkel på 45 o ind mod arealets midtpunkt. I tilfælde, hvor der ønskes afvigelse fra dette, skal der indsendes tegning til Teknisk Service til endelig godkendelse. 2.5 Opbygning (og nedtagning) af standareal skal ske under hensyntagen til sikkerhed for personale og besøgende. 2.6 Udstilleren skal være indforstået med at overholde de tidsfrister, som fastsættes af arrangøren til hvert enkelt arrangement. Ved overskridelse af tidsfrister er udstiller pligtig at betale ekstra omkostninger til evt. ekstra personaleforbrug. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

5 Regler og retningslinjer Stande i to etager (overbygning) tillades kun efter forudgående aftale med messens arrangør samt Teknisk Service i Odense Congress Center. Tegning skal fremsendes og Odense Brandvæsen træffer endelig afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Stande hvorpå der etableres 1. sal (overbygning) skal forsynes med sprinkleranlæg. Læs venligst afsnit 3. Brandvæsenets regler. 2.8 Der må i standopbygningen ikke indgå materialer som f.eks. pap, papir, tekstiler, plastprodukter m.m. som er let antændelige, eksplosive eller ved brand udvikler giftige luftarter. Ingen materialer må være mere brandbare end træ. Gardinstoffer skal således imprægneres mod brand ifølge Brandvæsenets og producenternes anvisninger. For alle hovedledninger, som bestilles i forbindelse med tilslutning til egne maskiner eller anden installation, kræver Stærkstrømsregulativet, at den fremførte hovedledning afsluttes i et CEE-/Eurostik. Vi gør venligst opmærksom på at nævnte regler, byggetekniske regler samt regler fastsat af brandvæsen og/eller andre myndigheder skal overholdes. Udstillingsledelsen alene træffer afgørelse i tvivlstilfælde - og kan foranledige, at opbygning der overtræder ovennævnte regler, tages ned. 3. Brandvæsenets regler En brand på en messe vil selvfølgelig være katastrofal, og derfor skal du kende til brandvæsenets regler: En messe/udstilling i OCC er omfattet af Beredskabsloven kap og 36, med tilhørende driftsmæssige forskrifter. Brandvæsenet skal derfor godkende messen, og brandinspektørens anvisninger og påbud skal altid følges. Af specielle krav kan nævnes: 3.1 Sprinkling Hallerne er forsynet med et sprinklersystem. Derfor må du ikke overdække din stand, bortset fra med brandimprægneret og 80% vandgennemtrængeligt stout eller ostelærred. Overdækning kan kun udføres med faste materialer eller som kassette/lamellofter jævnt fordelt på max 20% af standens samlede areal. 3.2 Alle stande, som bygges i 2 etager, skal sprinkles dette gælder også for vandtætte lofter, øvrige lukkede rum samt biler og containere m.v., som ikke indgår som salgsemne på standen. Sprinklingen kan udføres af OCC iflg. tilbud. 3.3 Nødudgange og brandslanger Ingen udstiller må beklæde, skjule eller lukke nødudgange, vandfyldte slangevindere og brandalarmer. Du må heller ikke placere udstillingsgenstande i gangarealer eller foran nødudgange. Der skal altid etableres 2 udgange fra lukkede rum. 3.4 Madlavning På stande, hvor der laves egentlig mad, dvs. hvor der er kogeplader, skal der være 6 kg Co2-slukker og brandtæppe. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

6 Regler og retningslinjer Materialer Ingen materialer må være mere brandbare end træ. Der må i standopbygningen altså ikke indgå materialer som f.eks. papir, pap, plastprodukter, kunstige blomster/dekorationer, m.m., som er let antændelige, eksplosive, smelter, drypper eller som ved brand udvikler giftige luftarter eller store mængder røg. Materialer skal således imprægneres mod brand ifølge brandvæsenets og producentens anvisninger. Trægulve udlagt som riste med mellemrum og især med underliggende hulrum er ikke tilladt. Lægger du eget tæppe på standen, skal tæppet have én af følgende godkendelser: A: "Klasse G gulvbelægning efter DS " ifølge Bygningsreglementet 95, kap stk. 5 B: Gulvbelægning klasse D -s1 klassificeres efter EN Fire classification of construction products and building elements C: NT Fire 007 (Skandinavisk godkendelse). Du skal kunne dokumentere godkendelsen. Vi forbeholder os ret til at afvise brugen af materialer, som ikke overholder ovenstående krav. 3.6 Brandfarlige væsker I hallerne må der ikke være beholdere med eksplosive og brandfarlige væsker, derfor skal der søges om tilladelse til at have biler på standen i dekorationsøjemed. 3.7 Trykflasker Har du brug for F-gas (flaskegas) på en udstilling, skal du give besked til OCC. Det kan uden videre tillades at der forefindes 40 kg F-Gas i hver brandsektion (hal). På hvert brugssted kan der være 1 11kg gasflaske i brug og 1 i reserve. Der skal skiltes med Trykflasker fjernes ved brand. Sammen med F-gassen skal der være en 6 kg pulverslukker. Der må ikke være andre former for trykflasker på standen uden en speciel tilladelse fra OCC. I øvrigt skal opstilling af anlæg med F-gas ske efter de tekniske forskrifter for F-gas, ligesom F-gas installationerne skal være i overensstemmelse med gasreglementet. 3.8 Overnatning. Der må ikke overnattes i hallerne når disse er i brug til messer, udstillinger eller lignende. 3.9 El-sikkerhed Da Elektricitetsrådet i år 2001 har indført skærpet tilsyn med elinstallationer i lokaler, hvor der kan forsamles mere end 150 personer, skal el-installationerne på din stand være i overensstemmelse med Elektricitetsrådets bestemmelser. Hvis Elektricitetsrådets bestemmelser ikke overholdes, kan OCC se sig nødsaget til at afbryde el-forsyningen til standen. Eventuelle følgeomkostninger i denne forbindelse er OCC uvedkommende Bygningsmyndighederne I særlige tilfælde skal du søge om godkendelse hos bygningsmyndighederne. Det gælder, hvis: du vil bygge en stand i 2-etagers højde der indgår høje podier i standopbygningen, konstruktioner og lignende, der belastes med tungt gods. Det godkendte materiale skal være OCC i hænde inden den deadline, der er for at indsende tekniske bestillingsskemaer. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

7 Regler og retningslinjer Arbejdstilsynet Du skal altid overholde Arbejdstilsynets regler, som du kan læse mere om i Arbejdstilsynets bekendtgørelser og regelsæt. Se evt. også eller tlf.: Retningslinier for brug af standmateriel 4.1 Det er absolut forbudt at slå søm og skrue direkte i standplader og skiltefriser. Ligeledes er det forbudt at male/skrive på standmateriellet. 4.2 Ophængning kan foretages ved hjælp af diverse beslag, som kan lånes/købes i Teknisk Service. Vær opmærksom på, at lånt beslag m.m. skal afleveres i Teknisk Service efter brug/messen - i modsat fald bliver det faktureret. Ophængning (af lettere materiale) kan evt. også ske ved hjælp af specialtape, som kan købes i Teknisk Service. 4.3 Bemærk, at al tape m.m. skal være fjernet fra plader, friser og gulv ved aflevering af standen - i modsat fald bliver De faktureret for afrensning/istandsættelsen som følger: Standplader kr. 250,00 pr. side. Friser kr. 25,00 pr. lbm. Gulv og øvrige materiel efter regning. Priserne er ekskl. moms og er også gældende ved enhver anden form for beskadigelse og tilsmudsning af materiel. 4.4 Aflevering af standareal efter brug. Standarealet skal være ryddet for affald ved aflevering efter brug/messen, og affald skal være anbragt i dertil beregnede affaldsbeholdere/containere. Ligeledes skal gulvet være rengjort, og evt. taperester være fjernet. I modsat fald vil udstiller blive faktureret for oprydning/rengøring. I tvivlsspørgsmål kan Teknisk Service kontaktes. Med venlig hilsen Odense Congress Center Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

8 : Opbevaring af gasflasker Gasflasker Det er ikke tilladt at opbevare disse på standen kun flasker der er ibrug må være på standen! Læs her brandvæsnets regler for - Trykflasker Har du brug for F-gas (flaskegas) på en udstilling, skal du give besked til OCC. Det kan uden videre tillades at der forefindes 40 kg F-Gas i hver brandsektion (hal). På hvert brugssted kan der være 1 11kg gasflaske i brug og 1 i reserve. Der skal skiltes med Trykflasker fjernes ved brand. Sammen med F-gassen skal der være en 6 kg pulverslukker. Der må ikke være andre former for trykflasker på standen uden en speciel tilladelse fra OCC. I øvrigt skal opstilling af anlæg med F-gas ske efter de tekniske forskrifter for F-gas, ligesom F-gas installationerne skal være i overensstemmelse med gasreglementet. OCC vil i samarbejde med DSV, derfor tilbyde udendørs opbevaring samt levering af gasflasker til standen dagligt JA TAK! Undertegnede firma har brug for at få opbevaret stk. gasflasker. Vi leverer flaskerne med tydeligt firmanavn og standnr. til DSV JA TAK! Undertegnede firma ønsker nedenstående leveret: Dag Tirsdag 22. marts Onsdag 23. marts Torsdag 24. marts Fredag 25. marts Antal Ovennævnte er en gratis ydelse, men skal bestilles jf. nævnte deadline Teknik Dato Initial Jan 08 Modtaget Gennemgået Registreret Fordelt Forbeholdt OCC Deadline for bestilling: 11. januar 2011

9 Eksempel på standopbygning 9 m2 Standens størrelse kan tilpasses efter behov. Overligger nr ½ standplade nr Standplade nr Skiltefrise nr. 2002

10 : Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at benytte Odense Congress Centers standmateriel: Standvægge: Ja Nej Skiltefriser: Ja Nej Standens dimensioner: x m. Hver tern = 1x1 m CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

11 : Symboler 1.1 Symboler til brug på standskitse, skema 1. Opbygning El og Teknik Standvæg, jf. skema 2, nr Åben side VVS og Trykluft Skiltefrise, jf. skema 2, nr og skema 3.1 for tekst til skiltefrise Gulvmonteret stikkontakt 230V, max 1,5kW, jf. skema 4, nr Strøm 400V 16 Amp, jf. skema 4, nr Strøm 400V 32 Amp, jf. skema 4, nr Overligger, jf. skema 2, nr Strøm 400V 63 Amp, jf.skema 4, nr Dør med lås, jf. skema 2, nr Spotlight på arm, jf. skema 4, nr Garderobeforhæng, jf. skema 2, nr Døgnstrøm, jf. skema 4, tillæg til nr Angiv L for loftmontage L, L, L, L Vand, jf. skema 4.1 Halogen 500W, jf. skema 4, nr Afløb, jf. skema 4.1, nr Halogen 1500W, jf. skema 4, nr Køkkenelement, jf. skema 4.1, nr Wirer Trykluft, jf. skema 4.1, nr Wire 30 kg, jf. skema 4, nr Internet Wire 50 kg, jf. skema 4, nr Internet, jf. skema 5, nr Kædetalje 150 kg, jf. skema 4, nr CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

12 : Opbygning af stand 2 Standopbygning, leje inkl. montering Nr. Antal Cobra Expo Kr. I alt 2000 Standplade, hvid folieplade, 0,6 cm x 100 cm x 250 cm 290, Standplade, hvid folieplade, 0,6 cm x 50 cm x 250 cm 195, Løbende meter skiltefrise, 26 cm høj 135, Løbende meter overligger 55,- Tillæg for standmaterialer med farvede foliesider Nr. Antal Foliefarver standard. Farveprøver kan rekvireres på: Kr. I alt 2006 Pr. side standplade 200, Pr. løbende meter skiltefrise 25,- Tilbehør Nr. Antal Kr. I alt 2010 Hylde, metal hvid inkl. hyldebærer 100, Skrå brochurehylde, metal hvid, inkl. hyldebærer 115, Ophængningsbøjle 75, Garderobeophæng 130, Lille garderobeophæng 60, Brochurebakke A4 format 50, Dør med lås (Nøgle afhentes i Teknisk Service) 600, Leje og montering af forhæng, 1 meter bred (Grå) 175, S-krog til ophængning (Afhentes i Teknisk Service) 5, Lille ophængsbøjle, ca. 10 cm (afhentes i Teknisk Service) 10, Stor ophængsbøjle, ca. 20 cm (afhentes i Teknisk Service) 15, Diverse ring venligst til Messeafdelingen, tlf.: Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

13 : Tæppe og rengøring 3 Køb af tæppe, inkl. pålægning, afdækning med plastfolie, aftagning og bortskaffelse Nr. Antal Farveprøver kan rekvireres på: Kr. I alt 3016 Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² Farve: Rød 70, Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² Farve: Blå 70, Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² Farve: Grøn 70, Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² Farve: Grå 70, Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² Farve: Sort 70, Vi pålægger egen gulvbelægning, ja Nej 3022 Fjernelse af eget pålagt tæppe, inkl. forbrændingsafgift, pr. m² 15, Diverse ring venligst til Messeafdelingen, tlf.: Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Ved større antal m² (over 100 m²) kontakt venligst messeafdelingen for tilbud, tlf.: Rengøring - (omfatter ikke udstillingsgenstande samt evt. baglokale) Rengøringen udføres om morgenen på de bestilte datoer. Areal Kr. Nr. m 2 DATO DATO DATO DATO DATO pr. dag I alt 4022 Rengøring med støvsugning af synligt frit gulvtæppe, samt tømning af papirkurve. 6,- pr. m² Plastafdækning SKAL fjernes inden rengøring Rengøring med gulvvask, samt tømning af papirkurve. 8,- pr. m² Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

14 : Frisetekst 3.1 Skiltefriser (tekst og logo) Nr. Antal Bundfarve modehvid Kr. I alt 3010 Friseprint pr. lb. meter frise (minimum hele friselængder) 175,- Ovenstående forudsætter at vi modtager reproklare filer. Repro i forbindelse med rentegning og udfærdigelse af logo/specielle skrifttyper. Efter tilbud, kontakt venligst Messeafdelingen, tlf.: Pr. time 750,- Angiv skriftfarve Sort Hvid Andet/Farvekode: Angiv bundfarve Sort Hvid Andet/Farvekode: Angiv skrifttype Arial Times Andet/Font: Alle friser printes i CMYK Tekst til skiltefrise Skrifthøjde 14 cm. Plademål 16 cm. Skiltehøjde inkl. aluminiumskelet på 2 x 5 cm er 26 cm. Bemærk, logo kan med fordel fremsendes. Pris pr. meter er inkl. logo print. Angiv logo placering Venstre Centreret Højre (lav evt. skitse over friserne, angiv antal af logo pr. meter) Højde: 17,6 cm Bredder: 2 meter frise = 194,9 cm 3 meter frise = 291,7 cm 4 meter frise = 194,9 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 5 meter frise = 245,8 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 6 meter frise = 291,7 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) Færdige filer leveres som højtopløselige pdf filer i min. 100 dpi 1:1 Bemærk: Der skal beregnes 7 mm til beskæring hele vejen rundt (synligt plademål er 16 cm) Filer mailes inden deadline til: Priserne gælder almindelige skrifttyper og er inkl. montering Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

15 Specielt for bestilling af strøm, vvs, trykluft m.m. skema 4 og 4.1 Skemaerne skal returneres i ordentlig tid dvs. senest til deadline den 11. januar 2011 Venligst indtegn placeringen af de tekniske ydelser på skema 1 standskitse eller et andet stykke ternet papir med angivelse af måleforhold Såfremt vi har spørgsmål og/eller er i tvivl om jeres behov vil vores el-mand kontakte jer!

16 : El, lys og teknik 4 El, lys og teknik Nr. Antal Kr. I alt 4000 Gulvmonteret stikkontakt 230V max. 1,5 kw 650, Loftmonteret stikkontakt 230V max. 1,5 kw 725, Døgnstrøm 230V tillæg til 4000 / , Spotlight på arm, inkl. strøm Angiv placering på skema 1 OCC anbefaler 1 stk. spot pr. 3 m 2 245, Halogen 500W, nedhængt fra loft (kan ikke monteres på skiltefrisen) Angiv placering på skema 1 825,- OCC anbefaler 1 stk. 500W halogen pr. 9 m 2 (spredning ca. 3x3 m) Halogen 1500W, nedhængt fra loft (kan ikke monteres på skiltefrise) Angiv placering på skema 1 975,- OCC anbefaler 1 stk. 1500W halogen pr. 16 m 2 (spredning ca. 4x4 m) Etablering af 400V 16 Amp. (10 kwh) CEE stik 2.100, Døgnstrøm 400V 16 Amp. tillæg til , Fordelerboks 3 stik med 230 V (inkl. 10 kwh) 1.875, Etablering af 400V 32 Amp. (20 kwh) CEE stik 3.100, Døgnstrøm 400V 32 Amp. tillæg til , Loftmontering af 400V tillæg til 4008 / , Etablering af 400V 63 Amp. (40 kwh) CEE stik 4.500, Døgnstrøm 400V 63 Amp. tillæg til , Loftmontering af 400V tillæg til , Wire nedhængt fra loft. Pr. wire max. 30 kg i lodret træk* Angiv placering på skema 1 350, Wirelås til max. 30 kg. (Afhentes i Teknisk Service) 50, Wire nedhængt fra loft. Pr. wire max. 50 kg i lodret træk * Kan IKKE bruges til rig. Angiv placering på skema 1 550, Wirelås til max. 50 kg. (Afhentes i Teknisk Service) 75, Kædetalje max. 150 kg pr. stk. ENESTE TILLADTE til rig. Angiv placering på skema , Strips 10 stk. (Afhentes i Teknisk Service) 50, Diverse ring venligst til Messeafdelingen, tlf.: Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Skal wire bruges til ophængning af banner, fremsendes banner medfølgende kopi af dette skema. Husk at bestille lifthjælp på skema 4.1, nr Sendes til Odense Sport & Event, att. Messeafdelingen, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Angiv hvor højt underkanten af banneret skal hænge fra gulvet CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

17 : VVS og trykluft 4.1 VVS-installation og trykluft (Monteres fra gulvkanaler Kontakt messeafdelingen for tegning. Tlf.: ). Nr. Antal Kr. I alt 4030 Køkkenelement 60 x 90 med vask, koldt vand samt afløb Ø65 mm 3.000, Køkkenelement 60 x 90 med vask, koldt og varmt vand 3.500, samt afløb Ø65 mm Etablering af koldt vand ½ Ballofix og afløb Ø65 mm For tilslutning af eget/medbragt udstyr, husk at bestille VVS tekniker, da tilslutning ikke er inkl. i pris. Opsætning og teknikerassistance faktureres til timepris. Jf. dette skema, nr Etablering af trykluft inkl. 100 l./min. Cejn lynkobling (max. 8 bar) For tilslutning af eget/medbragt udstyr, husk at bestille Trykluft tekniker, da tilslutning ikke er inkl. i pris. Opsætning og teknikerassistance faktureres til timepris. Jf. dette skema, nr Tillæg for trykluft udover 100 l./min.(trykluft i alt l) 4034 Pr. 100 l./min Diverse ring venligst til Messeafdelingen, tlf.: CVR nr , ,- Ved bestilling inden deadline er udstyret inkl. kørsel, levering og afhentning på standen. For bestillinger efter dette tidspunkt må påregnes ekstra omkostninger til kørsel o.lign. Indtegn VVS og trykluft på skema 1. Jf. symboler på skema 1.1 Assistancebestillinger Nr. Antal Der afregnes for minimum ½ time Kr. I alt 4040 Leje af lift inkl. liftfører* Pris pr. ½ time 400, Leje af medhjælper (halarbejder) Pris pr. ½ time 225, Leje af elektriker Pris pr. ½ time 250, VVS tekniker Pris pr. ½ time 275, Trykluft tekniker Pris pr. ½ time 275,- Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant * Lifthjælp til ophængning af banner. Bannerne bedes være fremsendt inden 14 dage før messens afholdelse. Angiv højde fra gulv til bannerets underkant på skema 4.Truckassistance til af-/pålæsning bestilles ved vores messespeditør, DSV, tlf DSV har kontor ved Odense Congress Center. 400,- Deadline for bestilling: 11. januar 2011

18 : Internet opkobling 5 Dynamisk Bredbåndsforbindelse Husk at bestille 230V Nr. Antal Kr. I alt Kablet opkobling til PC Leveres med tilslutningskabel til 1. stk. PC eller anden enhed. Netværk: Dynamisk 4 Mbit/s til 1 stk. PC inkl. fri trafik med RJ netværkskabel fremført til placering efter eget ønske ,- Inkl. kabling, teknisk assistance og nedtagning af OCC s servicetekniker. Angiv placering på skema Switch tilslutningsboks for op til 8 stk. PC kan bruges til , Strøm til bredbåndsrouter inkl. i pris for 5207 Inkl Netværkskabel 5 m 75, Netværkskabel 10 m 100, Netværkskabel 15 m 125, Netværkskabel 20 m 150, Ekstern /direkte IP adresse (uden firewall) 300, Netværkskabelsamler (RJ45 hun/hun samler) 45, VGA kabel, 2 m 100, VGA kabel, 3 m 150, VGA kabel, 5 m 200, Pris pr. ½ time bredbåndsservice udover ovennævnte. Min. ½ time 250,- Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Af hensyn til din egen sikkerhed bør du læse vedlagte Specifikation, forholdsregler og sikkerhed ved Bredbåndsopkobling på OCC For supplerende oplysninger venligst kontakt vor Tekniske afdeling på tlf CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

19 Specifikation, forholdsregler og sikkerhed ved Bredbåndsopkobling Bilag til teknikbestillingsskema 5 Specifikation: Odense Congress Centers net er bygget op omkring en 100 Mbit/s super hurtig internetforbindelse med en 8 Mbit/s backup. Internt på Odense Congress Center er der 1 gigabit backbone etableret V-lan s, som er adskilt fra hinanden, og alene med internetadgang og adgang til eventuelle fælles ressourcer. Vi tilbyder ét eller flere V-lan med 4 Mbit/s ind- og udgående trafik. Der tildeles automatisk IP-adresser m.v. Alle opkoblinger er inkl. fri trafik. Forbindelsen inkluderer ikke konfiguration af udstillers udstyr. Forholdsregler: Vi er glade for, at du vil benytte vor Internet opkobling, men for at sikre det bedst mulige resultat for alle samt at sikre mod virus- og hackerangreb må vi stille krav om: 1. At PC ere er forsynet med opdateret virusprogram til scanning og indkapsling af virus og orme. 2. At der inden ankomst til Odense Congress Center er gennemført virusscan. Sikkerhed: Alle tilsluttede computere vil være koblet op bag en firewall, som løbende vil blive opdateret, men Odense Congress Center fralægger sig ethvert ansvar for eventuel skade eller tab lidt i forbindelse med fjendtlig indtrængen (f.eks. hacking eller virus) på de tilsluttede computere. OBS! For altid at have størst mulig båndbredde til rådighed og for sikring af et seriøst netværk som helhed, er der lukket af for bestemte emner som ingen relevans har i forhold til messen/arrangementet (f.eks. MP3, porno etc.). For supplerende spørgsmål venligst kontakt vor Tekniske afdeling på tlf M:\Standarder\Teknikbestilling\Bilag til Skema 5_bredbåndspec.doc

20 : AV udstyr 5.1 AV-udstyr Nr. Antal Dage Udstyr Pris 1 dag Pris 2 dage. Pris 3-5 dage 5116 Plasmaskærm 30 inkl. gulvstander og højttalere Til data og videosignal. Mål: B75,9 x H53,6 x D10,0 cm 1.400, , , Plasmaskærm 42 inkl. gulvstander og højttalere Til data og videosignal. Mål: B83,8 x H52,1 x D9,7 cm 1.700, , , Plasmaskærm 58 inkl. gulvstander og højttalere Til data og videosignal. Mål: B121,8 x H71,4 x D9,8 cm 3.600, , , Plasmaskærm 65 Full HD inkl. gulvstander og højttalere Til data og videosignal. Mål: B155 x H92,5 x D9, , , , Plasmastander universal ( FLOT alu stander på 2 meter i højden) Prisen inkluderer ikke montering af kundens skærm 650,- 850, , Hotspot højttaler. Leverer lyd indenfor en radius på Ø 100cm 920, , , Bærbar PC med Windows samt Office Kunden tilslutter selv , , , Ægte HD projektor ANSI lumen 7.600, , , Ægte HD projektor ANSI lumen , , , LCD projektor 5200 ANSI lumen. XGA data og video 4.400, , , DLP projektor 7700 ANSI lumen. SXGA data og video , , , DLP projektor ANSI lumen. USXGA data og video 9.200, , , DVD afspiller med repeat funktion 550,- 600,- 650, Rammelærred 160 x 210 cm 970, , , Rammelærred 245 x 320 cm 1.100, , , Rammelærred 300 x 400 cm 1.200, , , Rammelærred 450 x 600 cm 2.200, , , Mixer-forstærker med 2 højttalere og 1 stk. trådløs mikrofon 1.900, , , Pris pr. ½ time opsætning/montering/teknikerass. (min. ½ time) 250,- Lysrig med lamper kan leveres pr. løbende meter. Kontakt AV-CENTER for tilbud. Husk at inkludere ophæng af rig (se skema 4). Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Priserne omfatter levering,opsætning ( standard opsætning op til en time) og afhentning på standen samt forsikring. Teknikerassistance herudover faktureres til timepris. Ønskes plasmaskærme ophængt på væg kan dette lade sig gøre hvis væggen er en min. 12 mm tyk stabil plade/væg. Montering på væg kan kun ske i en max. højde på 250 cm. OCC`s standvægge KAN IKKE benyttes til vægophæng af plasmaskærme. Ønskes montering over 250 cm skal dette ske i wirer og disse skal bestilles seperat på skema 4 HUSK at angive at wirerne skal anvendes til ophæng af plasmaskærm /projektor eller lærreder. Tekniske spørgsmål eller spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til AV CENTER på CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

21 : Inventarudlejning 6 Inventar Nr. Antal Kr. I alt 6000 Sort plaststol med stof 80, Bord, brun laminat inkl. hvid dug. Mål: B80 x L180 x H72 cm 180, Bord, brun laminat inkl. hvid dug. Mål: B80 x L120 x H72 cm 170, Ståbord. Mål: Ø80, H110 cm 175, Cafébord. Mål: Ø80, H72 cm 175, Barstol 130, Skranke, hvid laminat m. hylde. Mål: 450, Brochurestativ med 3 hylder, hvid 280, Brochurestativ, foldbart (afhentes i Teknisk Service) 305, Køleskab, mål: B54,4 x D57 x H84,5 cm, 130 l. køl 450, Kaffemaskine (køb) (afhentes i Teknisk Service) 140, Affaldsspand ex. poser 30, Glasskål, lille 20, Glasskål, stor 30, Stumtjener 115, Dug blå hvid lilla 35, Diverse ring venligst til Messeafdelingen, tlf.: Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

22 : Købmandsvarer 7 Nr. Antal Kr. I alt Leje af Carlsberg fadølsrulleanlæg H86 x L50 x D60 (Husk at bestille 1x230V + døgnstrøm, skema 4 varenr og 4002) Marker venligst placering af anlæg og strøm på standskitse 1 Fadøl 20 l, inkl. kulsyre. Engangsfustage 300,- 425, Leje af fadølsbordmodel.h26 x L65 x D38 (Husk at bestille 1x230V + døgnstrøm, skema 4 varenr og 4002) Marker venligst placering af anløg og strøm på standskitse 1 Fadøl 25 l. inkl. kulsyre inkl. pant 300,- 700, Leje af kildevandsanlæg (husk at bestille 1x230V) 350,- Inkl. 1 vanddunk 7003 Kildevandsdunk 19 l. 120, Øl, 30 stk. Inkl. pant. Carlsberg Carls Special 190,- Vand, 30 stk. Inkl. pant. Angiv antal på stregen 178, CocaCola CocaCola Light Sprite Appelsin Danskvand Danskvand m. citrus Blandet 7030 Vand, 1 stk. inkl. pant 16, Kildevand 24 stk. á 0,5 l. inkl. pant 120, Kildevand, 1 stk. inkl. pant 16,- 58, Husets vin 1/1 flaske Rødvin Hvidvin 7018 Termokande kaffe depositum kr. 50,- 40, Gammel Dansk 1/1 flaske 150, Gammel Dansk ½ flaske 80, Ølglas, plast 65 stk. 40 cl. 75, Vandglas, plast 40 stk. 24 cl. 62, Vandglas til kildevandsanlæg, hvid plast. 100 stk. 21 cl 62, Vinglas på fod, plast. 12 stk. 20 cl. 62, Snapseglas, plast. 50 stk. 3 cl. 30, Kaffekrus, thermo. 25 stk. 42, Diverse ring venligst til Messeafdelingen, tlf.: Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Ønskes ovenstående bragt ud på standen angiv da venligst dato og tidspunkt for levering. Dato: Kl: Returvarer/returpant tages kun retur ved aflevering i Teknisk Service. CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

23 : Købmandsvarer 7.1 Nr. Antal Kr. I alt 7015 Affaldssække 10 stk. 20, Kaffefiltre. 20 stk. 12, Kaffe. 500 gr. 45, Tebreve. 20 stk. 24, Chips 25, Småkager i æske / pose 45, Peanuts. 1 kg. 85, Fazermint chokolade 20, Ass. slikposer 10, Twist chokolade 29, Ass. karameller 16, Chokoladebar 8, Lakridspastiller 8, Mintpastiller 6, Teskeer 20, Kaffeservietter 35, Kaffefløde. 1 stk. 2, Kaffemælk. 1 stk. 2, Køkkenruller. 1 stk. 15, Frugt pr. stk. 4, Diverse Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

24 : Købmandsvarer 7.2 Nr. Antal Kr. I alt 7026 Forlængerledning 1,5 m., 3 stik m/jord 130, Forlængerledning 5,0 m., 3 stik m/jord 170, Oplukker 10, Vinoptrækker 30, Hulmaskine 50, Klipsemaskine 50, Lommeregner 75, Tusch 20, Saks 50, Clipsbeholder med clips 50, Kopipapir. 500 stk. 75, Dobbeltklæbende tape til gulv pr. rulle á 25 meter (eneste tilladte) 100, Dobbeltklæbende puder til ophæng: 1 kg/stk. 10 stk. (eneste tilladte) 50, Dobbeltklæbende puder til ophæng: 300 g/stk. 14 stk. (eneste tilladte) 50, Batterier 15, Pærer 7063 Leje af CO 2 slukker 500, Brandtæppe 400, Memorystik 160, Diverse Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Forudbestilte varer afhentes i Teknisk Service. Ovenstående kan også købes under ophold i Odense Congress Center. CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

25 : Bestilling af mad 8 Mad skal bestilles senest dagen før inden kl for levering den efterfølgende dag Nr. Antal Kr. I alt 7050 Ciabattabolle med ass. pålæg 32, Frokostpakke m. 3 stk. smørrebrød og 1 stk. franskbrød med ost inkl. bestik 64, Udbringning af mad, pr. gang 25,- Leveres på standen Dato: Leveres på standen Dato: Leveres på standen Dato: Leveres på standen Dato: Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant OBS: Forudbestilt mad leveres på standen den ønskede dato mellem kl og CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

26 : Spisebilletter 8.1 Udstillerbuffet Spring køen over bestil spisebilletter til dig og dit personale! Udstillerbuffet - Nemt og hurtigt og kun for udstillere! Åbningstider: Tirsdag 22. fredag 25. marts, dagligt kl Her serveres en dejlig hverdagsbuffet inkl. drikkevarer (øl/vand) samt To go kaffe og kage.. Pris kr. 110,00 ved bestilling før messen (Benyt venligst denne blanket) Pris kr. 130,00 ved bestilling under messen (Henvend dig i Teknisk Service) JA TAK! Undertegnede firma ønsker at bestille spisebilletter til: Dag Tirsdag 22. marts Onsdag 23. marts Torsdag 24. marts Fredag 25. marts Antal Billetterne kan afhentes i Teknisk Service. Vi gør venligst opmærksom på, at billetter der ikke er brugt - ikke refunderes efter messen. Ovennævnte priser er ekskl. moms Teknik Dato Initial Jan 08 Modtaget Gennemgået Registreret Fordelt Forbeholdt OCC Deadline for bestilling: 12. marts 2011

27 : Blomster 9 Køb af planter og blomster Nr. Antal Gulvplanter inkl. hvid plastickrukke Kr. I alt 9001 Dracena Fragens, ca. 150 cm 525, Dracena Marginata, ca. 140 cm 525, Ficus Cyastipula, ca. 130 cm 525, Schefflera (Paraplytræ), ca. 150 cm 550, Dagens gulvplante 450, Beaucarnea (Elefantfod), ca. 120 cm 550,- Nr. Antal Bordplanter inkl. hvid plasticpotte Kr. I alt 9106 Dagens blomst, hvid, ca. 25 cm 45, Dagens blomst, rød/rosa, ca. 25 cm 45, Dagens blomst, gul, ca. 25 cm 45, Dagens blomst, lilla, ca. 25 cm 45, Orkidé i glas med bark, ca cm 250, Bregne, ca. 50 cm 45, Krukke til bordmodel, Off White, Model Victoria 60,- Nr. Antal Buketter Kr. I alt 9203 Dagens buket, farveønske: fra 250, Blomstervase, klar glas 75, Standdekorationer, farveønske: fra 750, Andet Alle priser er ekskl. moms Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant Blomsterservice varetages af Odense Congress Center. Priserne er inkl. levering på Deres stand. Har De specielle ønsker kontakt venligst Odense Congress Center Blomsterservice - tlf Med mindre andet er bestilt leveres alle planter i hvid plastkumme. CVR nr. Deadline for bestilling: 11. januar 2011

28 : Bestilling af Købekort 10 Messenavn navn Postnr./by Tlf. (firma) Person (Blokbogstaver) (Blokbogstaver) (Blokbogstaver) (Blokbogstaver) Stand nr. Vigtigt! Anvendes som faktureringsadresse Vigtigt! Anvendes som kundenummer Antal købekort (Afhentes i Teknisk Service) Bestilleren og modtageren af købekortet accepterer med sin underskrift følgende: - at have modtaget ovenstående købekort og faktura skal fremsendes til ovennævnte firma - at kortet er et firmakort, der ikke må overdrages til andre - at kortet skal medbringes og forevises ved alle køb - at modtageren af købekortet hæfter for alle køb foretaget med kortet VISITKORT - at kortet efter endt messe afleveres i Teknisk Service Dato underskrift Forbeholdt OCC Løbenr. Forbeholdt OCC Udleveret kort nr. Kort nr. Kort nr. Kort nr. Kort nr. Såfremt firmaet er en anden end udstilleren på standen, beskrives her kort forbindelsen til udstilleren: Registreret på kreditliste Købekortet returneret Dato: Underskrift

29 : Bestilling af fotograf 11 MESSEFOTO - professionelle optagelser af jeres stand Få jeres messestand fotograferet af OCC s egen fotograf. Optagelserne foretages med professionelt udstyr og leveres til jer på CD-ROM. Grundpakken består af optagelser af den færdige stand fra to forskellige vinkler, typisk uden publikum, samt to optagelser af standen i messens åbningstid hvor publikum er til stede. Yderligere optagelser kan arrangeres efter forudgående aftale. Priser ekskl. moms: Grundpakke (4 optagelser): kr ,00 Efterfølgende optagelser pr. stk.: kr. 500,00 Bemærk: Samtlige billeder er ved leveringen frikøbt og kan derfor uden yderligere vederlag benyttes til presse, reklame eller hvad I måtte ønske! Dec 08 Deadline for bestilling: 11. januar 2011

30 Bookingformular Mandsskabsass. Udstillingens navn: Navn på udstilleren: Mobiltelefon: Stand nr. Kontaktpers.: : Truckassistance Transport til udstillingen: Ja, jeg ønsker, at DSV A/S afhenter godset. Kan afhentes d. fra kl. Mængde: Kg/Ldm/M3. Venligst anfør afhentningsadresse: Tomgods Ønske om assistance på udstillingsområdet: Ja, truck til losning den fra ca. kl. til ca. kl. Ja, trucklift over 2500 kg den kl. Vægt: Ja, mandskabsassistance den fra ca. kl. til ca. kl. Ja, kran den fra kl. til kl. Ja, andet arbejde beskrivelse Transport Afhentning, opbevaring og returnering af tomgods: Ja, jeg ønsker DSV A/S til afhentning, opbevaring og returnering af tomgods. Jeg har CBM klar til afhentning på standen den kl. Jeg ønsker vort tomgods retur til standen den kl. Transport fra udstillingen: Ja, truck til lastning den fra ca. kl. til ca. kl. Ja, jeg ønsker at DSV A/S skal levere godset retur til: Messespeditionen Tlf / Fax / Mobil Ja, jeg ønsker at blive kontaktet af DSV A/S på tlf. nr.: Venligst send Deres bestilling på fax /

31 Messetarif for Odense Congress Center Af- og pålæsning af biler/ Assistance på standen: I den offi cielle åbningsperiode er følgenede gældene. Mandsskabsass. Truckassistance Mandskabsassistance: 0-30 min. DKK 195, min. DKK 325,- Truckassistance: Max / 2,5 t. truck 0-15 min. DKK 250, min. DKK 385, min. DKK 715,- Max / 5 t. truck (0-60 min) (Skal bestilles separat) DKK 1300,- Kranassistance Kun efter aftale!! Tomgods Transport Overtid beregnes i følgende tidsrum: Mandag-fredag: Før kl og efter kl % Lør-/, søn-/ og helligdage. (Tidsbestilling nødvendig) +100% (Tidsbestilling nødvendig) Afhentning, opbevaring og retunering af tom emballage: 1-10 cbm DKK 325,-/cmb cbm DKK 275,-/cmb cbm DKK 250,-/cmb 31- cbm DKK 220,-/cmb Transport til og fra messen World wide Intet for stort, intet for småt, indland udland. Ring og få en pris!! Vareforsikring (se info blad om forsikring) > ,- DKK 325,- Ekspedition (beregnes alle ekspeditioner) DKK 250,- Messespeditionen Fax / Mobil Har de ønsker som ikke er nævnt her, er de velkommen til at kontakte Messespeditionen på alle hverdage fra kl Tlf

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Standskitse 1. Internet. Deadline for bestilling: Herefter pålægges priserne 25 %. Husk kopi til eget brug!

Standskitse 1. Internet. Deadline for bestilling: Herefter pålægges priserne 25 %. Husk kopi til eget brug! www.occ.dk : teknik@occ.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer (dog ikke VVS og trykluft, der i stedet angives på skema 4a). NB! Påfør standnummer på nærmeste

Læs mere

www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Eksempel på opbygget stand

Eksempel på opbygget stand Eksempel på opbygget stand Side 17 af 41 AUGUST 2012 Overligger nr. 2003 ½ standplade nr. 2001 Skiltefrise nr. 2002 Standplade nr. 2000 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Tlf. 6556 0100

Læs mere

Bryllupsmesse 2014 Odense Congress Center

Bryllupsmesse 2014 Odense Congress Center Bryllupsmesse 2014 Odense Congress Center Udstilling: Søndag 2. februar kl. 12.00 16.00 Opbygning: Lørdag 1. februar kl. 14.00-17.00 Opbygning: Søndag 2. februar kl. 07.00-12.00 Nedtagning: Søndag 2. februar

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Fagfestival

Danske Fysioterapeuters Fagfestival Danske Fysioterapeuters Fagfestival 2012 22. 24. marts 2012 Odense Congress Center Udstillingsbetingelser Herlev Ringvej 2 C 2730 Herlev Telefon: 4492 4492 Fax: 4492 5050 Mail: exhibition@discongress.com

Læs mere

www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af.

Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af.

Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. www.occ.dk : teknik@occ.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer 1-4. Adgangskort: Se under hhv.»invitationer«,»parkering«og»udstillerkort«på de følgende sider. Aflæsning:

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

AFSNIT 4. Generelle udstillingsregler I Odense Congress Center

AFSNIT 4. Generelle udstillingsregler I Odense Congress Center AFSNIT 4 Generelle udstillingsregler I Odense Congress Center Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere

Læs mere

Bestillingsskemaer til VVS 17 I forbindelse med Jeres tekniske bestillinger vil vi bede Jer udfylde nedenstående oplysninger.

Bestillingsskemaer til VVS 17 I forbindelse med Jeres tekniske bestillinger vil vi bede Jer udfylde nedenstående oplysninger. Bestillingsskemaer til VVS 17 I forbindelse med Jeres tekniske bestillinger vil vi bede Jer udfylde nedenstående oplysninger. oplysninger SKAL udfyldes og vil blive overført til de efterfølgende bestillingsskemaer.

Læs mere

Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v.

Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Bryllupsmesse d. 29. januar 2017 / udstiller virksomhed: Standvæggge, friser, døre og overliggere

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 AUGUST 2013 Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 Opbygning Onsdag den 28. august, kl. 08.00 22.00 Nedtagning Fredag den 30. august, kl. 16.00 22.00

Læs mere

Indtegn skitse af standen nedenfor.

Indtegn skitse af standen nedenfor. www.occ.dk : teknik@occ.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Stande købt uden

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere

UDSTILLERMANUAL OKTOBER 2017

UDSTILLERMANUAL OKTOBER 2017 UDSTILLERMANUAL 10. 11. OKTOBER 2017 WHINN.DK #WHINN Side 1 VELKOMMEN Kære WHINN UDSTILLER Vi er stolte af at sige velkommen til WHINN Week of Health and INNovation 2017. Denne manual giver dig informationer

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Indtegn skitse af standen nedenfor.

Indtegn skitse af standen nedenfor. www.occ.dk : teknik@occ.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Stande købt uden

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

UDSTILLERTION UDSTILLER INFORMA MESSEN OMFATTER BL.A.: MESSEN BESØGES BL.A. AF:

UDSTILLERTION UDSTILLER INFORMA MESSEN OMFATTER BL.A.: MESSEN BESØGES BL.A. AF: EL & TEKNIK 20 1 4 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 6. - 8. MAJ 2014 ODENSE CONGRESS CENTER EL & TEKNIK 2014 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 6.-8. MAJ 2014 I ODENSE CONGRESS CENTER UDSTILLER- INFORMATION MESSEN

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE

Læs mere

HR-træfpunkt 2014. Den 1. og d 2. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

HR-træfpunkt 2014. Den 1. og d 2. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG HR-træfpunkt 2014 Den 1. og d 2. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt 2014. Vi håber informationerne

Læs mere

Kære udstiller. Velkommen til E-10. Ingeniøren Messer: Tlf.: 33 26 53 80 Projektleder Bolette Westh Mobil: 28 87 20 20 E-mail: messer@ing.

Kære udstiller. Velkommen til E-10. Ingeniøren Messer: Tlf.: 33 26 53 80 Projektleder Bolette Westh Mobil: 28 87 20 20 E-mail: messer@ing. Kære udstiller Velkommen til E-10 Maj 2010 Idet vi takker for din tilmelding til Ingeniørens E-10 messe den 21.-23. september, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende messens informations- og bestillingsmappe

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2014 INFO Side 1 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og betaling

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens

Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens Halinformation: Forum Horsens Langmarksvej 53 Tlf: 76 29 23 23 Mail: forum@horsens.dk Kontakt til messearrangøren på: 60 17

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle retningslinjer og regler. Adgangskort Aflæsning Se under hhv.»invitationer«og»udstillerkort«på de følgende sider. I hallerne

Læs mere

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue Information og regler Fødevareog Økologiudstillingen 7. 9. juni 2013 Sekretariat: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk. E-mail: mail@roskildedyrskue.dk

Læs mere

HR MESSE. 5. og 6. oktober 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.

HR MESSE. 5. og 6. oktober 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN. ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 5. og 6. oktober 2011 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A.

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A. Velfærdens Innovationsdag 2016 28. januar 2016 MESSEHÅNDBOG Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Velfærdens Innovationsdag 2016. Vi beder dig om at gennemlæse

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Cafeteria Madstedet v/henrik Pedersen 97382055-24792055

Cafeteria Madstedet v/henrik Pedersen 97382055-24792055 Udlejning Softicemaskine af mærket Glace 230. Tank/kølekapacitet 2 x 15 liter. Kapacitet på 30 liter softice pr. time(ca. 300 softice pr. time). To smagsvarianter samt mulighed for at mixe. Mål: B 550

Læs mere

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013.

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013. Møde & Eventmessen i Forum 7. + 8. marts 2013 Marts 2013 v02 5 15 Pakkepriser i Lokomotivværkstedet og Kedelsmedjen Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER UDSTILLERVILKÅR Følgende udstillervilkår beder vi dig læse igennem og overholde i forbindelse med din kontrakt med os. Har du spørgsmål til punkterne, må du endelig vende tilbage til os. Vi ser frem til

Læs mere

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Lejebetingelser for udlejning i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N Sådan gør du: 1. Lejebetingelser læses grundigt af lejer! Det kan betyde ekstrafaktureringer, hvis ikke lejebetingelserne overholdes.

Læs mere

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG Vagabond Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Vagabond Rejsemessen

Læs mere

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG Øksnehallen HR-træfpunkt 2015 Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt

Læs mere

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A)

Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Om udlejning af Mødecenter Frichsparken, Søren Frichs Vej 38M, 1. (Lokale 21A) Udlejning sker i moduler af hele og halve dage. Udlejning er kun muligt på almindelige arbejdsdage mandag fredag. Udlejning

Læs mere

Invitation til FVD s vandværksudstillinger

Invitation til FVD s vandværksudstillinger Invitation til FVD s vandværksudstillinger Roskilde fredag den 30. januar og Aars fredag den 20. marts 2015 FVD-udstilling Roskilde og Aars! FVD inviterer til udstilling: Fredag den 30. januar 2015 i Roskilde

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER 3. - 5. JUNI 2016 TRADITIONER OG GODE HANDLER PÅ DANMARKS STØRSTE DYRSKUE Erhvervsudstillingen på Roskilde Dyrskue har et bredt udvalg af stande, som sælger alt

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

ABC og fakta for udstillere

ABC og fakta for udstillere ABC og fakta for udstillere Affald Der vil være opstillet affaldscontainere bag Lokomotivværkstedet til brug for opsamling af affald. Herudover vil der blive opstillet affaldskurve på selve udstillingsarealet.

Læs mere

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE 29.09.201 1 ODENSE 3 VIGTIGE DEADLINES PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND OPBEVARING INTERNET NEDTAGNING AF STAND KONTAKT PROGRAM FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER MORGENMAD

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Procesdure under opsætning og nedtagning af stande

Procesdure under opsætning og nedtagning af stande Procesdure under opsætning og nedtagning af stande Ind- & udrykningstider Generelle indrykningstider: Tirsdag, den 24. oktober kl. 08.00-19.00 Generelle udrykningstider: Torsdag, den 26. oktober kl. 15.00

Læs mere

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C

Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Villa Medici Fredens Torv 3B, Aarhus C Generelt Lokalerne er primært til brug for medlemmer af Lægeforeningen og udlejes derudover til lægerelateret kursusvirksomhed og møder. Læger, som er medlemmer af

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 0.10.2017 1 3 7 8 9 VIGTIGE DEADLINES PROGRAM PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND MESSEAREALET OG -FORHOLD OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER NEDTAGNING AF

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off Velkommen til Kick-Off Dagens program: kl. 9.45 Registrering, kaffe og morgenbrød kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af praktiske oplysninger og deadlines v/michael Helm kl. 10.30 Salg og kommunikation v/michael

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 03.10.2018 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 0.10.2017 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade

Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Bilag 7 Arbejdsbeskrivelse og processer i kantinen Frederiksgade Ankomst i kantinen om morgenen kl 07.00 Brugte møde vogne køres ned i kælderen Tænde lys og låse døre op Omklædning nyt tøj hverdag (sort

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

ODENSE CONGRESS CENTER november 2017

ODENSE CONGRESS CENTER november 2017 ODENSE CONGRESS CENTER - 8 + 9. november 2017 ER VEJEN FREM FTZ Fagmesse 2017 8.- 9. november Åbningstider: Onsdag 08.11.2017 kl. 15.00-22.00 Torsdag 09.11.2017 kl. 13.00-22.00 Odense, september 2017 Kære

Læs mere

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Ølfestival København 2010

Ølfestival København 2010 Kære udstiller 31. marts 2010 Ølfestival København 2010 Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i de nye omgivelser i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Messens ABC-huskeliste

Messens ABC-huskeliste Messens ABC-huskeliste D EADLINES PRÆSENTATION For at sikre så gnidningsløst et forløb som muligt, skal vi have jeres præsentation i hænde senest den torsdag den 23. september kl. 16. TEASER Til den videre

Læs mere

AARHUS 1. NOVEMBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE AARHUS

AARHUS 1. NOVEMBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE AARHUS VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 01.11.201 1 3 5 5 6 6 8 9 9 10 VIGTIGE DEADLINES PROGRAMMET PARKERING INTERNET ELEVATORER OPSÆTNING AF STANDE MESSEAREAL OG -FORHOLD BRANDSIKKERHED DOS AND DON TS UDSTILLERFORPLEJNING

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016

Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016 Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016 Golf & Fun Park inviterer til bil og livsstils messe i samarbejde med bilforhandlerne og cityforeninger,

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Baby & Småbørnsmessen. 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.

Baby & Småbørnsmessen. 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN. ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK Baby & Småbørnsmessen ØKSNEHALLEN.DK 7.-8. maj 2011 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere