Kitchen. sharpx-treme // Type step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //"

Transkript

1 Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and scissors // Type 9967

2 OBS - HUOM - NOTE! DANSK OBS! De keramiske stave indeni hjulet kan have sorte mærker, når apppatatet bliver pakket ud. Dette skyldes, at knivsliberen er blevet testet i kvalitetskontrollen hos leverandøren. Dette har ingen indflydelse på produktets funktion. SVENSKA OBS! Om de keramiska stavarna i hjulet eventuellt har svarta märken när du packar upp apparaten, beror detta på att knivslipen har blivit testad i kvalitetsinspektionen hos tillverkaren. Stavarna färgas av stålet i kniven. Detta påverkar inte produktens prestanda NORSK OBS! Skulle de keramiske stavene i hjulet evnt. ha noen svarte merker når du pakker opp apparatet, er det fordi knivsliperen har blitt testet i kvalitetskontrollen hos fabrikanten. Stavene farges av stålet i kniven. Dette påvirker ikke apparatets funksjon. SUOMI HUOM! Jos pakkausta avatessasi huomaat, että uuden laitteen hiontarattaan keraamisissa hampaissa on mustaa, johtuu se valmistajan laaduntarkkailuun liittyvästä testauksesta. Hampaat värjäytyvät veitsessä olevan teräksen johdosta. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. ENGLISH NB! If the ceramic pins inside the wheel have any black marks when being unpacked, this is due to the knife sharpener has been tested in the qualityinspection by the manufacturer. This will not influence the performance of the product. 2

3 Brugsanvisning - dansk... side 4-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-9 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 16-18

4 4 OBH Nordica Knivsliber SharpX-treme Før brug Før knivsliberen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. OBH Nordica SharpX-treme er en elektrisk knivsliber, der er udstyret med et slibehjul med diamantbelægning, der former knivsæggen på meget sløve knive samt et slibehjul med keramiske stave, der vedligeholder knivene og giver knivene deres skarpe æg igen. Apparatet er udstyret med to unikke slibehjul, hvor kniven slibes af 20 keramiske stave, der er placeret over kors i et hjul. Stavene garanterer en skånsom og effektiv slibning, der former knivsæggen i den korrekte vinkel. Slibehjulene er en svensk patenteret opfindelse. Sådan bruges knivsliberen Sæt apparatet på et jævnt og stabilt underlag og sæt stikket i stikkontakten. Tag den/de knive frem, der skal slibes. Det venstre slibehjul med de keramiske stave anvendes til at vedligeholde knivens skarphed. Hvis knivene er meget sløve, anvendes først det højre slibehjul med diamantbelægning for at genforme knivsæggen og derefter finslibes skarpheden i det venstre slibehjul med keramiske stave for perfekt resultat. Bemærk: Diamanthjulet skal kun anvendes, hvis knivene ikke længere kan blive skarpe ved slibning i det keramiske slibehjul. Tryk afbryderknappen ned med venstre hånds tommelfinger og hold kniven i den højre. Slibehjulet begynder at rotere, når du trykker afbryderknappen ned og stopper, når knappen slippes igen. OBS! Hold fingrene væk fra knivsbladet, så skader undgås! Før knivsbladet (der, hvor bladet starter ved håndtaget) ned i slibehjulet med et let tryk og træk langsomt kniven på ca. 3-4 sekunder tilbage mod dig selv. Kontrollér slibningen efter 3-5 gange. Gentag dette, indtil den ønskede skarphed opnås. Fjern fingeren fra afbryderknappen igen. Knivsliberen har et sikkerhedssystem, der sikrer, at apparatet automatisk slukkes, hvis det bliver overophedet. Skulle dette ske, skal apparatet køle af i mindst 20 minutter, inden det anvendes igen. For bedste resultat Det er vigtigt, at kniven holdes helt lige i slibehjulet under slibning og at kniven IKKE TRYKKES ned. Træk den gennem hjulet med et let tryk. Trykker man for hårdt, går knivsbladet imod den sorte kant på hjulet og det kan efterlade mærker på knivsbladet. Dette gør sig især gældende på knive med frostet/mat knivsblad. Aftør knivsbladet efter endt slibning. Slibehjulet fungerer både på almindelige stålknive og rustfrie stålknive. Slib ikke savtandede knive, sakse eller keramiske knive i apparatet. Udskiftning af diamanthjul Efter ca slibninger skal diamanthjulet udskiftes (kan købes hos OBH Nordica). Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten, inden hjulet skiftes. Åbn lågen på undersiden af apparatet ved at skrue de to skruer ud. Tag diamanthjulet ud ved at trække det ud af hylsteret og derefter løfte det opad. Sæt det

5 nye hjul på plads ved at skyde staven ind i hylsteret til diamanthjulet. Sæt derefter lågen på plads og skru de to skruer i igen. Bemærk at det keramiske hjul ikke skal udskiftes, da det ikke udsættes for så stort slid. Rengøring Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Tør apparatets yderside af med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Slibehjulet kan rengøres med en lille børste, f.eks. en tandbørste, som holdes ind mod hjulet, mens det kører. Hvis man ønsker at fjerne evt. slibestøv, som samles inde i knivsliberen, kan man skrue lågerne, der sidder under apparatet, af og derefter ryste apparatet og/eller anvende en støvsuger for at suge evt. støv ud fra åbningerne. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden lågerne skrues af. Sæt lågerne tilbage på plads og skru skruerne fast igen. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Vær forsigtig med de knive, der skal slibes. Sørg for at det kun er knivsbladet, der kommer i kontakt med det roterende slibehjul. 11. Stik aldrig fingrene ind i det roterende hjul. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. 5

6 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V 40 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica knivslip SharpX-treme Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. OBH Nordica SharpX-treme är en elektrisk knivslip utrustad med ett sliphjul med diamantbeläggning för formning av kniveggen på mycket slöa knivar samt ett sliphjul med keramiska stavar som underhållsslipar dina knivar och återger knivarna sin skarpa egg. Apparaten är utrustad med två unika sliphjul där kniven slipas av 20 st stavar som är placerade korsvis i ett hjul. Stavarna garanterar en skonsam och effektiv slipning som formar knivseggen i en korrekt vinkel. Sliphjulen är en svensk patenterad uppfinning. Användning Placera apparaten på ett stabilt och plant underlag, anslut kontakten till ett vägguttag. Ta fram den/de knivar som skall slipas. För ett kontinuerligt underhåll av skärpan på din kniv skall du enbart använda det vänstra sliphjulet med keramiska stavar. Om din kniv är mycket slö ska du först använda det högra sliphjulet med diamantbeläggning för att forma om kniv eggen och sedan finslipa skärpan i det vänstra hjulet med keramiska stavar för perfekt finish. Observera att diamanthjulet endast ska användas då skärpa inte längre uppnås genom slipning i det keramiska hjulet. Tryck ner strömbrytarknappen med vänsterhandens tumme och håll kniven i den högra. Knivhjulen börjar rotera då du trycker ner strömbrytarknappen och stannar när knappen släpps upp igen. OBS! Håll fingrarna borta från kniven för att undvika skador! Stick aldrig in fingrarna i de roterande hjulen. För ner knivens blad (där bladet börjar, vid handtaget) i hjulet med ett lätt tryck och dra den långsamt, under ca 3-4 sekunder, emot dig. Kontrollera skärpan efter 3-5 gånger. Upprepa till önskad skärpa uppnåtts. Släpp upp strömbrytarknappen igen. Apparaten har ett säkerhetssystem som gör att apparaten stängs av automatiskt om den blir överhettad. Om detta inträffar, vänta minst 20 minuter innan du använder apparaten igen. För bästa resultat Det är viktigt att hålla kniven rakt i spåret under slipning och att INTE TRYCKA ner kniven. Dra den igenom hjulet med ett lätt tryck. Trycker man för hårt så går knivbladet emot den svarta kanten på hjulet och det kan bli märken på bladet. Detta gäller framför allt knivar med frostat/matt blad. Torka av knivbladet efter avslutad slipning. Sliphjulen fungerar både på rostfritt stål och kolstål. Slipa ej sågtandade knivar, saxar eller keramiska knivar i apparaten. Byte av diamanthjul Efter ca slipningar kan man behöva byta ut diamanthjulet (kan köpas via OBH Nordica tel ). Se till att kontakten är urdragen innan du påbörjar bytet. Öppna luckan på undersidan av apparaten genom att skruva bort de två stjärnskruvarna. 7

8 Ta ur diamanthjulet genom att dra ut det från hylsan och därefter lyfta det uppåt. Sätt i det nya hjulet genom att skjuta in staven i hylsan i hjulsutrymmet. Sätt därefter tillbaka luckan och skruva fast de två skruvarna igen. Observera att det keramiska hjulet ej behöver bytas då det ej utsätts för lika stora påfrestningar. Rengöring Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget innan rengöring. Torka av ytterhöljet med en fuktad trasa och eftertorka. Sliphjulen kan rengöras med en liten borste, exempelvis tandborste, som hålls emot hjulet medan det snurrar. Om man önskar avlägsna eventuellt slipdamm som samlats inuti knivslipen kan man skruva bort luckorna under apparaten och därefter skaka ur apparaten och/eller använda en dammsugare för att suga ut ev. damm från öppningarna. Dra alltid ur kontakten från vägguttaget innan luckorna skruvas bort! Sätt tillbaka luckorna på plats och skruva fast skruvarna. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 10. Var försiktig med de knivar som ska slipas. Se till att det endast är knivbladet som kommer i kontakt med de roterande hjulen. 11. Stick aldrig in fingrarna i de roterande hjulen. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. 8

9 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V 40 W Rätt till löpande ändringar förbehålles. 9

10 OBH Nordica Knivsliper SharpX-treme Før bruk Før apparatet tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og spares til senere bruk. OBH Nordica SharpX-treme er en elektrisk knivsliper utstyrt med et slipehjul med diamantbelegg for forming av knivegget på veldig sløve kniver og et slipehjul med keramiske staver for å vedlikeholde dine kniver og beholde knivenes skarpe egg. Apparatet er utstyrt med to unike slipehjul der kniven slipes av 20 staver som er plassert i kryss på et hjul. Stavene garanterer en skånsom og effektiv sliping som former knivegget i en korrekt vinkel. Slipehjulet er en svensk patentert oppfinnelse. Bruken Plasser apparatet på en slett og stabil overflate og sett støpslet i kontakten. Ta frem den/de knivene som skal slipes. For vedlikehold av skarpheten på kniven, skal du kun bruke det venstre slipehjulet med keramiske staver. Hvis din kniv er veldig sløv skal du først bruke det høyre slipehjulet med diamantbelegg, for å forme knivegget og deretter finslipe skarpheten i det venstre hjulet med keramiske staver for perfekt finish. Husk at diamanthjulet kun skal brukes hvis de ikke blir skarpe ved sliping i det keramiske hjulet. Trykk på strømbryteren med venstrehåndens tommel og hold kniven i den høyre. Knivhjulet begynner å rotere når du trykker ned strømbryteren og stopper når knappen slippes opp igjen. OBS! Hold fingrene borte fra kniven for å unngå skader! Stikk aldri fingrene i de roterende hjulene. Før ned knivbladet (der bladet starter ved håndtaket) i hjulet med et lett trykk og dra den langsomt ca. 3-4 sekunder mot deg. Kontroller skarpheten etter 3-5 ganger. Gjenta til ønsket skarphet er oppnådd. Slipp strømbryterknappen opp igjen. Apparatet har et sikkerhetssystem som gjør at apparatet slås av automatisk hvis det blir overopphetet. Hvis dette skjer må du vente minst 20 minutter før apparatet kan brukes igjen. For beste resultat Det er viktig og holde kniven rett i sporet under slipingen og IKKE TRYKKE ned kniven. Dra den gjennom hjulet med et lett trykk. Trykker man for hardt går knivbladet mot den svarte kanten på hjulet og det kan bli merker på knivbladet. Dette gjelder først og fremst alle kniver med frosta/matt blad Tørk av knivbladet etter slipingen. Slipehjulet fungerer både på rustfritt stål og kolstål. Slip ikke taggete kniver, sakser eller keramiske kniver i apparatet. Bytte av diamanthjul Etter ca 2000 slipinger kan man trenge å bytte diamanthjulet (kan kjøpes hos LG Elektro tlf: ). Pass på at støpslet er tatt ut av kontakten før du begynner å bytte hjulet. Åpne luken på undersiden av apparatet ved å skru bort de to stjerneskruene. Ta ut diamanthjulet ved å dra ut de to hylsene og deretter løfte de opp. Sett i det nye hjulet ved å skyve inn staven i hylsen i hjulrommet. Sett deretter tilbake luken og skru på plass de to skruene igjen. 10

11 Husk at det keramiske hjulet ikke trenger byttes, da det ikke er utsatt for like store påkjenninger. Rengjøring Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring Tørk utsiden med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. Slipehjulet kan rengjøres med en liten børste f.eks tannbørste som holdes mot hjulet når den roterer. Hvis man ønsker og fjerne eventuell slipestøv som samles inni knivsliperen kan man skru bort lukene under apparatet og deretter helle ut av apparatet og/eller bruke støvsuger for å suge ut evt. støv fra åpningene. Dra alltid støpslet ut av kontakten før lukene skrues bort! Sett lukene tilbake på plass og skru fast skruene. Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på, tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. Vær forsiktig med de knivene som skal slipes. Pass på at det er kun knivbladet som kommer i kontakt med de roterede hjulene. 11. Stikk aldri fingrene i de roterede hjulene. 12. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter 30 ma. Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. 11

12 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: www:obhnordica.no Tekniske data OBH Nordica volt 40 watt Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 12

13 OBH Nordica SharpX-treme -veitsenteroitin Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. OBH Nordica SharpX-treme on sähköinen veitsenteroitin. Sen timanttipäällysteinen hiontaratas muotoilee erittäin tylsät veitsenterät. Keraamisilla hampailla varustettu hiontaratas on puolestaan tarkoitettu veitsien ylläpitävään teroitukseen ja palauttamaan niiden terävyyden. Laitteessa on kaksi ainutlaatuista hiontaratasta, jotka hiovat veistä 20 hampaalla. Hampaat on sijoitettu ristikkäin rattaaseen. Hampaat takaavat hellävaraisen mutta tehokkaan hionnan, joka muotoilee veitseen oikean särmäkulman. Hiontaratas on ruotsalainen patentoitu keksintö. Käyttö Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Ota teroitettavat veitset esille. Veitsen terävyyden ylläpitoon on hyvä käyttää vain vasemmanpuoleista, keraamisilla hampailla varustettua hiontaratasta. Jos veitsi on erittäin tylsä, muotoile terä ensin uudelleen oikeanpuoleisella, timanttipäällysteisellä hiontarattaalla ja viimeistele se sitten vasemmanpuoleisen, keraamisilla hampailla varustetun hiontarattaan avulla. Huomaa, että timanttipäällysteistä hiontaratasta tulee käyttää vain jos veistä ei enää saa teräväksi keraamisen hiontarattaan avulla. Paina käynnistyskytkin alas vasemmalla peukalolla ja pidä veistä oikealla kädellä. Hiontaratas alkaa pyöriä, kun käynnistyskytkin painetaan alas, ja se pysähtyy, kun kytkin päästetään irti. HUOM! Pidä sormet etäällä veitsestä vahinkojen välttämiseksi. Älä koskaan työnnä sormia pyörivään rattaaseen. Vie veitsen terä kahvapäästä alkaen rattaaseen kevyesti painaen ja vedä sitä hitaasti noin 3 4 sekunnin ajan itseesi päin. Tarkista terävyys 3 5 vedon jälkeen. Toista käsittely, kunnes toivottu terävyys on saavutettu. Päästä käynnistyskytkin takaisin ylös. Laitteessa on turvakytkin, joka katkaisee laitteesta virran automaattisesti, jos se ylikuumenee. Mikäli näin käy, odota vähintään 20 minuuttia ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Näin varmistat hyvän hiontatuloksen On tärkeää, että veitsi pidetään rattaassa suorassa asennossa hionnan aikana ja että veistä EI PAINETA liian kovaa. Vedä terä kevyesti painaen hiontarattaan läpi. Jos veitsen terää painetaan liian voimakkaasti, se joutuu kosketuksiin rattaan mustan reunan kanssa, mikä saattaa naarmuttaa terää. Tämä koskee erityisesti veitsiä, joissa on mattahiottu terä. Pyyhi veitsen terä hionnan jälkeen. Hiontaratas sopii sekä ruostumattoman teräksen että hiiliteräksen käsittelyyn. Älä hio laitteessa sahalaitaisia veitsiä, saksia tai keraamisia veitsiä. 13

14 Timanttipäällysteisen hiontarattaan vaihtaminen Noin hiontakerran jälkeen timanttipäällysteisen hiontarattaan vaihto saattaa olla tarpeen (uuden rattaan voi ostaa OBH Nordican kautta, puh. (09) ). Ennen kuin aloitat hiontarattaan vaihtamisen, varmista, että pistotulppa ei ole pistorasiassa. Avaa laitteen alapuolella oleva kansi irrottamalla kaksi tähtipääruuvia. Ota timanttipäällysteinen hiontaratas pois vetämällä se ulos kotelosta ja nostamalla sitä sitten ylöspäin. Aseta uusi hiontaratas paikoilleen työntämällä kotelossa olevaa sauvaa sisäänpäin. Pane sen jälkeen kansi paikoilleen ja kiinnitä kaksi ruuvia takaisin. Huomaa, että keraamista hiontaratasta ei tarvitse vaihtaa, koska siihen ei kohdistu yhtä suurta rasitusta kuin timanttipäällysteiseen rattaaseen. Puhdistus Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se. Hiontaratas voidaan puhdistaa pienellä harjalla (esim. hammasharjalla), jota pidetään ratasta vasten sen pyöriessä. Jos haluat poistaa hiontaosaan mahdollisesti kertyneen hiontapölyn, voit ruuvata laitteen alla sijaitsevat kannet irti. Poista pöly ravistelemalla laitetta ja/tai imemällä se pölynimurin avulla ulos aukoista. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen kansien irrottamista! Aseta kannet paikoilleen ja kierrä ruuvit hyvin kiinni. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 voltin vaihtovirtaverkkoon ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen, jos laitteeseen kiinnitetään tai siitä irrotetaan osia, sekä ennen puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 8. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevyjen, avotulen tai vastaavan päälle tai läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on valvottava. 10. Käsittele teroitettavia veitsiä varovasti. Varmista, että vain veitsen terä joutuu kosketuksiin hiontarattaan kanssa. 11. Älä koskaan työnnä sormia pyörivään rattaaseen. 12. Tarkista laite, liitosjohto ja pistotulppa aina ennen käyttöä. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai pätevä henkilö. 13. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 14

15 14. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 40 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 15

16 OBH Nordica knife sharpener SharpX-treme Before use Before using the appliance for the first time, read the instruction manual carefully and save it for future use. OBH Nordica SharpX-treme is an electric knife-sharpener with one sharpening wheel with diamond coating for shaping of the knife edges on very dull knives, and one sharpening wheel with ceramic pins that maintain the sharpness of your knives. The appliance is equipped with two unique sharpening-wheels, where the knife is sharpened by 20 ceramic pins that are positioned crosswise. The pins guarantees a careful and efficient sharpening that forms the knife-edge in a correct angle. The sharpening-wheels are a Swedish patented invention. Use Place the appliance on a steady even surface and connect the plug to a wall socket. Collect the knife/knives to be sharpened. If you only need to maintain the sharpness of your knife you should use the left wheel with ceramic pins. If your knife is very dull you should first use the right sharpening wheel with diamond coating to shape the edge and thereafter polish the sharpness with the left wheel with ceramic pins for perfect finish. Note that the diamond wheel should only be used when sharpness is not achieved when using the ceramic wheel. Press down the switch-button with left-hand thumb and hold the knife in our right hand. Note! The wheels start rotating when you press the switch and stops when you release. Keep your fingers away from the knife to avoid injury! Never stick your fingers into the rotating wheels. Place the blade (where the blade begins, by the handle) into the wheel with a slight pressure and pull it slowly, during approx. 3-4 seconds, towards you. Check the sharpness after 3 to 5 times. Repeat until desired sharpness is achieved. Release the switch-button. The appliance is equipped with a safety system that automatically shuts off the appliance if it gets over heated. If this happens, wait at least 20 minutes before using the appliance again. For best result It s important to position the knife straight in the track during sharpening and do NOT PRESS the knife down. Pull it through the wheel with a slight pressure. If you press too hard the blade of the knife will run against the black edge of the wheel and this may cause marks on the blade. This applies especially knives with frosted/matt blades. Wipe off the knife-blade after the sharpening is finished. The sharpening-wheel works on both stainless steel and carbon steel. Do not use with serrated knives, scissors or ceramic knives. 16

17 Replacing the diamond wheel After approximately repetitions you might have to replace the diamond wheel with a new one (can be ordered from OBH Nordica phone ). Make sure that the appliance is unplugged before you open the appliance. Open the lid underneath the appliance by unscrewing the two screws. Remove the diamond wheel by pulling it out of the notch and lift it upwards. Place the new wheel into the wheel compartment by pushing the peg into the notch. Put the lid back and tighten the screws. Note that the ceramic wheel do not need to be replaced since it is not exposed to the same kind of strain. Cleaning Wipe off the outer housing with a damp cloth and dry. The sharpening-wheels can be cleaned with a small brush (for ex. a toothbrush) that is held towards the wheel while rotating. If you wish to remove eventual grinding dust that is collected inside the appliance, unscrew the lids positioned underneath the appliance and shake out and/or use a vacuum cleaner to suck out eventual dust from the opening. Always unplug from the mains supply before the lids are removed! Put back the lids and tighten the screws. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. Be careful when sharpening knives. Ensure that only the blade of the knife gets in contact with the rotating abrasive wheel. 11. Never put fingers in to the rotating abrasive wheel. 12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 13. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 14. The appliance is for domestic use only. 17

18 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica V 40 W With reservation for running changes. 18

19

20 SE/MB/9967/0509

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere