Kitchen. sharpx-treme // Type step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //"

Transkript

1 Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and scissors // Type 9967

2 OBS - HUOM - NOTE! DANSK OBS! De keramiske stave indeni hjulet kan have sorte mærker, når apppatatet bliver pakket ud. Dette skyldes, at knivsliberen er blevet testet i kvalitetskontrollen hos leverandøren. Dette har ingen indflydelse på produktets funktion. SVENSKA OBS! Om de keramiska stavarna i hjulet eventuellt har svarta märken när du packar upp apparaten, beror detta på att knivslipen har blivit testad i kvalitetsinspektionen hos tillverkaren. Stavarna färgas av stålet i kniven. Detta påverkar inte produktens prestanda NORSK OBS! Skulle de keramiske stavene i hjulet evnt. ha noen svarte merker når du pakker opp apparatet, er det fordi knivsliperen har blitt testet i kvalitetskontrollen hos fabrikanten. Stavene farges av stålet i kniven. Dette påvirker ikke apparatets funksjon. SUOMI HUOM! Jos pakkausta avatessasi huomaat, että uuden laitteen hiontarattaan keraamisissa hampaissa on mustaa, johtuu se valmistajan laaduntarkkailuun liittyvästä testauksesta. Hampaat värjäytyvät veitsessä olevan teräksen johdosta. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. ENGLISH NB! If the ceramic pins inside the wheel have any black marks when being unpacked, this is due to the knife sharpener has been tested in the qualityinspection by the manufacturer. This will not influence the performance of the product. 2

3 Brugsanvisning - dansk... side 4-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-9 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 16-18

4 4 OBH Nordica Knivsliber SharpX-treme Før brug Før knivsliberen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. OBH Nordica SharpX-treme er en elektrisk knivsliber, der er udstyret med et slibehjul med diamantbelægning, der former knivsæggen på meget sløve knive samt et slibehjul med keramiske stave, der vedligeholder knivene og giver knivene deres skarpe æg igen. Apparatet er udstyret med to unikke slibehjul, hvor kniven slibes af 20 keramiske stave, der er placeret over kors i et hjul. Stavene garanterer en skånsom og effektiv slibning, der former knivsæggen i den korrekte vinkel. Slibehjulene er en svensk patenteret opfindelse. Sådan bruges knivsliberen Sæt apparatet på et jævnt og stabilt underlag og sæt stikket i stikkontakten. Tag den/de knive frem, der skal slibes. Det venstre slibehjul med de keramiske stave anvendes til at vedligeholde knivens skarphed. Hvis knivene er meget sløve, anvendes først det højre slibehjul med diamantbelægning for at genforme knivsæggen og derefter finslibes skarpheden i det venstre slibehjul med keramiske stave for perfekt resultat. Bemærk: Diamanthjulet skal kun anvendes, hvis knivene ikke længere kan blive skarpe ved slibning i det keramiske slibehjul. Tryk afbryderknappen ned med venstre hånds tommelfinger og hold kniven i den højre. Slibehjulet begynder at rotere, når du trykker afbryderknappen ned og stopper, når knappen slippes igen. OBS! Hold fingrene væk fra knivsbladet, så skader undgås! Før knivsbladet (der, hvor bladet starter ved håndtaget) ned i slibehjulet med et let tryk og træk langsomt kniven på ca. 3-4 sekunder tilbage mod dig selv. Kontrollér slibningen efter 3-5 gange. Gentag dette, indtil den ønskede skarphed opnås. Fjern fingeren fra afbryderknappen igen. Knivsliberen har et sikkerhedssystem, der sikrer, at apparatet automatisk slukkes, hvis det bliver overophedet. Skulle dette ske, skal apparatet køle af i mindst 20 minutter, inden det anvendes igen. For bedste resultat Det er vigtigt, at kniven holdes helt lige i slibehjulet under slibning og at kniven IKKE TRYKKES ned. Træk den gennem hjulet med et let tryk. Trykker man for hårdt, går knivsbladet imod den sorte kant på hjulet og det kan efterlade mærker på knivsbladet. Dette gør sig især gældende på knive med frostet/mat knivsblad. Aftør knivsbladet efter endt slibning. Slibehjulet fungerer både på almindelige stålknive og rustfrie stålknive. Slib ikke savtandede knive, sakse eller keramiske knive i apparatet. Udskiftning af diamanthjul Efter ca slibninger skal diamanthjulet udskiftes (kan købes hos OBH Nordica). Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten, inden hjulet skiftes. Åbn lågen på undersiden af apparatet ved at skrue de to skruer ud. Tag diamanthjulet ud ved at trække det ud af hylsteret og derefter løfte det opad. Sæt det

5 nye hjul på plads ved at skyde staven ind i hylsteret til diamanthjulet. Sæt derefter lågen på plads og skru de to skruer i igen. Bemærk at det keramiske hjul ikke skal udskiftes, da det ikke udsættes for så stort slid. Rengøring Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Tør apparatets yderside af med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Slibehjulet kan rengøres med en lille børste, f.eks. en tandbørste, som holdes ind mod hjulet, mens det kører. Hvis man ønsker at fjerne evt. slibestøv, som samles inde i knivsliberen, kan man skrue lågerne, der sidder under apparatet, af og derefter ryste apparatet og/eller anvende en støvsuger for at suge evt. støv ud fra åbningerne. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden lågerne skrues af. Sæt lågerne tilbage på plads og skru skruerne fast igen. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Vær forsigtig med de knive, der skal slibes. Sørg for at det kun er knivsbladet, der kommer i kontakt med det roterende slibehjul. 11. Stik aldrig fingrene ind i det roterende hjul. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. 5

6 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V 40 W Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica knivslip SharpX-treme Innan användning Innan apparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. OBH Nordica SharpX-treme är en elektrisk knivslip utrustad med ett sliphjul med diamantbeläggning för formning av kniveggen på mycket slöa knivar samt ett sliphjul med keramiska stavar som underhållsslipar dina knivar och återger knivarna sin skarpa egg. Apparaten är utrustad med två unika sliphjul där kniven slipas av 20 st stavar som är placerade korsvis i ett hjul. Stavarna garanterar en skonsam och effektiv slipning som formar knivseggen i en korrekt vinkel. Sliphjulen är en svensk patenterad uppfinning. Användning Placera apparaten på ett stabilt och plant underlag, anslut kontakten till ett vägguttag. Ta fram den/de knivar som skall slipas. För ett kontinuerligt underhåll av skärpan på din kniv skall du enbart använda det vänstra sliphjulet med keramiska stavar. Om din kniv är mycket slö ska du först använda det högra sliphjulet med diamantbeläggning för att forma om kniv eggen och sedan finslipa skärpan i det vänstra hjulet med keramiska stavar för perfekt finish. Observera att diamanthjulet endast ska användas då skärpa inte längre uppnås genom slipning i det keramiska hjulet. Tryck ner strömbrytarknappen med vänsterhandens tumme och håll kniven i den högra. Knivhjulen börjar rotera då du trycker ner strömbrytarknappen och stannar när knappen släpps upp igen. OBS! Håll fingrarna borta från kniven för att undvika skador! Stick aldrig in fingrarna i de roterande hjulen. För ner knivens blad (där bladet börjar, vid handtaget) i hjulet med ett lätt tryck och dra den långsamt, under ca 3-4 sekunder, emot dig. Kontrollera skärpan efter 3-5 gånger. Upprepa till önskad skärpa uppnåtts. Släpp upp strömbrytarknappen igen. Apparaten har ett säkerhetssystem som gör att apparaten stängs av automatiskt om den blir överhettad. Om detta inträffar, vänta minst 20 minuter innan du använder apparaten igen. För bästa resultat Det är viktigt att hålla kniven rakt i spåret under slipning och att INTE TRYCKA ner kniven. Dra den igenom hjulet med ett lätt tryck. Trycker man för hårt så går knivbladet emot den svarta kanten på hjulet och det kan bli märken på bladet. Detta gäller framför allt knivar med frostat/matt blad. Torka av knivbladet efter avslutad slipning. Sliphjulen fungerar både på rostfritt stål och kolstål. Slipa ej sågtandade knivar, saxar eller keramiska knivar i apparaten. Byte av diamanthjul Efter ca slipningar kan man behöva byta ut diamanthjulet (kan köpas via OBH Nordica tel ). Se till att kontakten är urdragen innan du påbörjar bytet. Öppna luckan på undersidan av apparaten genom att skruva bort de två stjärnskruvarna. 7

8 Ta ur diamanthjulet genom att dra ut det från hylsan och därefter lyfta det uppåt. Sätt i det nya hjulet genom att skjuta in staven i hylsan i hjulsutrymmet. Sätt därefter tillbaka luckan och skruva fast de två skruvarna igen. Observera att det keramiska hjulet ej behöver bytas då det ej utsätts för lika stora påfrestningar. Rengöring Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget innan rengöring. Torka av ytterhöljet med en fuktad trasa och eftertorka. Sliphjulen kan rengöras med en liten borste, exempelvis tandborste, som hålls emot hjulet medan det snurrar. Om man önskar avlägsna eventuellt slipdamm som samlats inuti knivslipen kan man skruva bort luckorna under apparaten och därefter skaka ur apparaten och/eller använda en dammsugare för att suga ut ev. damm från öppningarna. Dra alltid ur kontakten från vägguttaget innan luckorna skruvas bort! Sätt tillbaka luckorna på plats och skruva fast skruvarna. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 10. Var försiktig med de knivar som ska slipas. Se till att det endast är knivbladet som kommer i kontakt med de roterande hjulen. 11. Stick aldrig in fingrarna i de roterande hjulen. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. 8

9 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V 40 W Rätt till löpande ändringar förbehålles. 9

10 OBH Nordica Knivsliper SharpX-treme Før bruk Før apparatet tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og spares til senere bruk. OBH Nordica SharpX-treme er en elektrisk knivsliper utstyrt med et slipehjul med diamantbelegg for forming av knivegget på veldig sløve kniver og et slipehjul med keramiske staver for å vedlikeholde dine kniver og beholde knivenes skarpe egg. Apparatet er utstyrt med to unike slipehjul der kniven slipes av 20 staver som er plassert i kryss på et hjul. Stavene garanterer en skånsom og effektiv sliping som former knivegget i en korrekt vinkel. Slipehjulet er en svensk patentert oppfinnelse. Bruken Plasser apparatet på en slett og stabil overflate og sett støpslet i kontakten. Ta frem den/de knivene som skal slipes. For vedlikehold av skarpheten på kniven, skal du kun bruke det venstre slipehjulet med keramiske staver. Hvis din kniv er veldig sløv skal du først bruke det høyre slipehjulet med diamantbelegg, for å forme knivegget og deretter finslipe skarpheten i det venstre hjulet med keramiske staver for perfekt finish. Husk at diamanthjulet kun skal brukes hvis de ikke blir skarpe ved sliping i det keramiske hjulet. Trykk på strømbryteren med venstrehåndens tommel og hold kniven i den høyre. Knivhjulet begynner å rotere når du trykker ned strømbryteren og stopper når knappen slippes opp igjen. OBS! Hold fingrene borte fra kniven for å unngå skader! Stikk aldri fingrene i de roterende hjulene. Før ned knivbladet (der bladet starter ved håndtaket) i hjulet med et lett trykk og dra den langsomt ca. 3-4 sekunder mot deg. Kontroller skarpheten etter 3-5 ganger. Gjenta til ønsket skarphet er oppnådd. Slipp strømbryterknappen opp igjen. Apparatet har et sikkerhetssystem som gjør at apparatet slås av automatisk hvis det blir overopphetet. Hvis dette skjer må du vente minst 20 minutter før apparatet kan brukes igjen. For beste resultat Det er viktig og holde kniven rett i sporet under slipingen og IKKE TRYKKE ned kniven. Dra den gjennom hjulet med et lett trykk. Trykker man for hardt går knivbladet mot den svarte kanten på hjulet og det kan bli merker på knivbladet. Dette gjelder først og fremst alle kniver med frosta/matt blad Tørk av knivbladet etter slipingen. Slipehjulet fungerer både på rustfritt stål og kolstål. Slip ikke taggete kniver, sakser eller keramiske kniver i apparatet. Bytte av diamanthjul Etter ca 2000 slipinger kan man trenge å bytte diamanthjulet (kan kjøpes hos LG Elektro tlf: ). Pass på at støpslet er tatt ut av kontakten før du begynner å bytte hjulet. Åpne luken på undersiden av apparatet ved å skru bort de to stjerneskruene. Ta ut diamanthjulet ved å dra ut de to hylsene og deretter løfte de opp. Sett i det nye hjulet ved å skyve inn staven i hylsen i hjulrommet. Sett deretter tilbake luken og skru på plass de to skruene igjen. 10

11 Husk at det keramiske hjulet ikke trenger byttes, da det ikke er utsatt for like store påkjenninger. Rengjøring Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring Tørk utsiden med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. Slipehjulet kan rengjøres med en liten børste f.eks tannbørste som holdes mot hjulet når den roterer. Hvis man ønsker og fjerne eventuell slipestøv som samles inni knivsliperen kan man skru bort lukene under apparatet og deretter helle ut av apparatet og/eller bruke støvsuger for å suge ut evt. støv fra åpningene. Dra alltid støpslet ut av kontakten før lukene skrues bort! Sett lukene tilbake på plass og skru fast skruene. Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på, tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. Vær forsiktig med de knivene som skal slipes. Pass på at det er kun knivbladet som kommer i kontakt med de roterede hjulene. 11. Stikk aldri fingrene i de roterede hjulene. 12. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter 30 ma. Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. 11

12 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: www:obhnordica.no Tekniske data OBH Nordica volt 40 watt Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 12

13 OBH Nordica SharpX-treme -veitsenteroitin Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. OBH Nordica SharpX-treme on sähköinen veitsenteroitin. Sen timanttipäällysteinen hiontaratas muotoilee erittäin tylsät veitsenterät. Keraamisilla hampailla varustettu hiontaratas on puolestaan tarkoitettu veitsien ylläpitävään teroitukseen ja palauttamaan niiden terävyyden. Laitteessa on kaksi ainutlaatuista hiontaratasta, jotka hiovat veistä 20 hampaalla. Hampaat on sijoitettu ristikkäin rattaaseen. Hampaat takaavat hellävaraisen mutta tehokkaan hionnan, joka muotoilee veitseen oikean särmäkulman. Hiontaratas on ruotsalainen patentoitu keksintö. Käyttö Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Ota teroitettavat veitset esille. Veitsen terävyyden ylläpitoon on hyvä käyttää vain vasemmanpuoleista, keraamisilla hampailla varustettua hiontaratasta. Jos veitsi on erittäin tylsä, muotoile terä ensin uudelleen oikeanpuoleisella, timanttipäällysteisellä hiontarattaalla ja viimeistele se sitten vasemmanpuoleisen, keraamisilla hampailla varustetun hiontarattaan avulla. Huomaa, että timanttipäällysteistä hiontaratasta tulee käyttää vain jos veistä ei enää saa teräväksi keraamisen hiontarattaan avulla. Paina käynnistyskytkin alas vasemmalla peukalolla ja pidä veistä oikealla kädellä. Hiontaratas alkaa pyöriä, kun käynnistyskytkin painetaan alas, ja se pysähtyy, kun kytkin päästetään irti. HUOM! Pidä sormet etäällä veitsestä vahinkojen välttämiseksi. Älä koskaan työnnä sormia pyörivään rattaaseen. Vie veitsen terä kahvapäästä alkaen rattaaseen kevyesti painaen ja vedä sitä hitaasti noin 3 4 sekunnin ajan itseesi päin. Tarkista terävyys 3 5 vedon jälkeen. Toista käsittely, kunnes toivottu terävyys on saavutettu. Päästä käynnistyskytkin takaisin ylös. Laitteessa on turvakytkin, joka katkaisee laitteesta virran automaattisesti, jos se ylikuumenee. Mikäli näin käy, odota vähintään 20 minuuttia ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Näin varmistat hyvän hiontatuloksen On tärkeää, että veitsi pidetään rattaassa suorassa asennossa hionnan aikana ja että veistä EI PAINETA liian kovaa. Vedä terä kevyesti painaen hiontarattaan läpi. Jos veitsen terää painetaan liian voimakkaasti, se joutuu kosketuksiin rattaan mustan reunan kanssa, mikä saattaa naarmuttaa terää. Tämä koskee erityisesti veitsiä, joissa on mattahiottu terä. Pyyhi veitsen terä hionnan jälkeen. Hiontaratas sopii sekä ruostumattoman teräksen että hiiliteräksen käsittelyyn. Älä hio laitteessa sahalaitaisia veitsiä, saksia tai keraamisia veitsiä. 13

14 Timanttipäällysteisen hiontarattaan vaihtaminen Noin hiontakerran jälkeen timanttipäällysteisen hiontarattaan vaihto saattaa olla tarpeen (uuden rattaan voi ostaa OBH Nordican kautta, puh. (09) ). Ennen kuin aloitat hiontarattaan vaihtamisen, varmista, että pistotulppa ei ole pistorasiassa. Avaa laitteen alapuolella oleva kansi irrottamalla kaksi tähtipääruuvia. Ota timanttipäällysteinen hiontaratas pois vetämällä se ulos kotelosta ja nostamalla sitä sitten ylöspäin. Aseta uusi hiontaratas paikoilleen työntämällä kotelossa olevaa sauvaa sisäänpäin. Pane sen jälkeen kansi paikoilleen ja kiinnitä kaksi ruuvia takaisin. Huomaa, että keraamista hiontaratasta ei tarvitse vaihtaa, koska siihen ei kohdistu yhtä suurta rasitusta kuin timanttipäällysteiseen rattaaseen. Puhdistus Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se. Hiontaratas voidaan puhdistaa pienellä harjalla (esim. hammasharjalla), jota pidetään ratasta vasten sen pyöriessä. Jos haluat poistaa hiontaosaan mahdollisesti kertyneen hiontapölyn, voit ruuvata laitteen alla sijaitsevat kannet irti. Poista pöly ravistelemalla laitetta ja/tai imemällä se pölynimurin avulla ulos aukoista. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen kansien irrottamista! Aseta kannet paikoilleen ja kierrä ruuvit hyvin kiinni. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 voltin vaihtovirtaverkkoon ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen, jos laitteeseen kiinnitetään tai siitä irrotetaan osia, sekä ennen puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Huolehdi, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä. 8. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevyjen, avotulen tai vastaavan päälle tai läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on valvottava. 10. Käsittele teroitettavia veitsiä varovasti. Varmista, että vain veitsen terä joutuu kosketuksiin hiontarattaan kanssa. 11. Älä koskaan työnnä sormia pyörivään rattaaseen. 12. Tarkista laite, liitosjohto ja pistotulppa aina ennen käyttöä. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai pätevä henkilö. 13. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 14

15 14. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 15. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V 40 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 15

16 OBH Nordica knife sharpener SharpX-treme Before use Before using the appliance for the first time, read the instruction manual carefully and save it for future use. OBH Nordica SharpX-treme is an electric knife-sharpener with one sharpening wheel with diamond coating for shaping of the knife edges on very dull knives, and one sharpening wheel with ceramic pins that maintain the sharpness of your knives. The appliance is equipped with two unique sharpening-wheels, where the knife is sharpened by 20 ceramic pins that are positioned crosswise. The pins guarantees a careful and efficient sharpening that forms the knife-edge in a correct angle. The sharpening-wheels are a Swedish patented invention. Use Place the appliance on a steady even surface and connect the plug to a wall socket. Collect the knife/knives to be sharpened. If you only need to maintain the sharpness of your knife you should use the left wheel with ceramic pins. If your knife is very dull you should first use the right sharpening wheel with diamond coating to shape the edge and thereafter polish the sharpness with the left wheel with ceramic pins for perfect finish. Note that the diamond wheel should only be used when sharpness is not achieved when using the ceramic wheel. Press down the switch-button with left-hand thumb and hold the knife in our right hand. Note! The wheels start rotating when you press the switch and stops when you release. Keep your fingers away from the knife to avoid injury! Never stick your fingers into the rotating wheels. Place the blade (where the blade begins, by the handle) into the wheel with a slight pressure and pull it slowly, during approx. 3-4 seconds, towards you. Check the sharpness after 3 to 5 times. Repeat until desired sharpness is achieved. Release the switch-button. The appliance is equipped with a safety system that automatically shuts off the appliance if it gets over heated. If this happens, wait at least 20 minutes before using the appliance again. For best result It s important to position the knife straight in the track during sharpening and do NOT PRESS the knife down. Pull it through the wheel with a slight pressure. If you press too hard the blade of the knife will run against the black edge of the wheel and this may cause marks on the blade. This applies especially knives with frosted/matt blades. Wipe off the knife-blade after the sharpening is finished. The sharpening-wheel works on both stainless steel and carbon steel. Do not use with serrated knives, scissors or ceramic knives. 16

17 Replacing the diamond wheel After approximately repetitions you might have to replace the diamond wheel with a new one (can be ordered from OBH Nordica phone ). Make sure that the appliance is unplugged before you open the appliance. Open the lid underneath the appliance by unscrewing the two screws. Remove the diamond wheel by pulling it out of the notch and lift it upwards. Place the new wheel into the wheel compartment by pushing the peg into the notch. Put the lid back and tighten the screws. Note that the ceramic wheel do not need to be replaced since it is not exposed to the same kind of strain. Cleaning Wipe off the outer housing with a damp cloth and dry. The sharpening-wheels can be cleaned with a small brush (for ex. a toothbrush) that is held towards the wheel while rotating. If you wish to remove eventual grinding dust that is collected inside the appliance, unscrew the lids positioned underneath the appliance and shake out and/or use a vacuum cleaner to suck out eventual dust from the opening. Always unplug from the mains supply before the lids are removed! Put back the lids and tighten the screws. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. Be careful when sharpening knives. Ensure that only the blade of the knife gets in contact with the rotating abrasive wheel. 11. Never put fingers in to the rotating abrasive wheel. 12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 13. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 14. The appliance is for domestic use only. 17

18 15. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica V 40 W With reservation for running changes. 18

19

20 SE/MB/9967/0509

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere