Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem."

Transkript

1 GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende lokaler er omfattet undervisnings- og faglokaler på skolerne aulaer/samlingssale på skolerne mødelokaler, samlingssale o.lign. i offentlige bygninger i øvrigt På den enkelte skole/institution forefindes detaljeret oversigt over lokaler, der kan stilles til rådighed for foreninger m.v. Samlet oversigt over lokaler omfattet af lokaleanvisning forefindes i Kultur og Fritid. Lokalerne stilles til rådighed med lys, varme og rengøring og med den indretning og det inventar, der forefindes, samt bad efter særlig aftale. Anvisningen af lokaler sker efter følgende prioritering: aktiviteter for børn og unge undervisning for voksne aktiviteter for voksne andre aktiviteter Lokaler særligt egnede for handicappede skal anvises hertil før anden aktivitet/undervisning. Nøgleudlevering m.v. Det er den enkelte skole/institution der fastsætter de nærmere vilkår for nøgleudlevering. Der vil i videst omfang blive udleveret nøgler/systemkort til brugerne, således at benyttelse af lokaler kan ske uden pedelbistand. Det er den enkelte skole/institutions ansvar at bekendtgøre brugerne herom ved udlånets start. Kompetencer Kompetencen til at udlåne lokaler i skolerne er uddelegeret til den enkelte skole. Kompetencen til at udlåne lokaler i kommunale institutioner er uddelegeret til de enkelte institutioner. Oversigt over kommunale lokaler til udlån: Side 1 af 6

2 Institution Ansvarlig for udlån: Skolerne Skolens leder Bibliotekerne Bibliotekerne Bibliotekets leder Tempovej Hadsund (alm. lokaler) Hadsund Skoles leder Hadsund KulturCenter Hadsund Bibliotek Arden Kulturhus (på lejebasis) Brugerbestyrelsen Solgårdscenteret Arden (undervisn. lokaler) Centerlederen Bie Centeret Hobro (gymnastiksal) Centrets leder Bies Gård Hobro (3 foreningslokaler) Kultur og Fritid Christiansgade 10 (tidl. CF-bygning 2 foreningslokaler) Kultur og Fritid Det Røde Pakhus Hobro Havn Byrådssekr. Ndr. Kajgade 1 Hobro Alderdomshjem (samlingssal) Plejecenter Solgaven Hobro (festsal) Plejecentrets leder Plejehjemmet Skovgården Hadsund Plejehjemmet Bernadottegården Hadsund Als Plejehjem Teglgården Ved udlån af lokaler på plejehjem er det altid op til hjemmets leder at vurdere og afgøre, om aktiviteten er egnet til at blive afholdt på det pågældende hjem. Tvivlsspørgsmål ved lokaleanvisning forelægges Kultur og Fritid. Hvem kan låne? Foreninger med hjemsted i Mariagerfjord Kommune kan låne lokaler. Det er en betingelse, at foreningen har et almennyttigt formål. Vedtægter indsendes til Fagenheden Kultur og Fritid til godkendelse, forinden lokalet kan stilles til rådighed for foreningen. Hvem kan leje? Foreninger fra andre kommuner ( hjemsted i andre kommuner ). For at kunne leje lokaler skal foreningen indsende sine vedtægter til Kultur og Fritid til godkendelse. Private personer og virksomheder kan undtagelsesvist leje større kommunale lokaler (samlingssale og aulaer ikke gymnastiksale). Ansøgning herom fremsendes til Kultur og Fritid til godkendelse. Hvem kan ikke låne/leje? Private personer og virksomheder (inkl. skoler/opholdshjem) kan ikke låne eller leje kommunale lokaler (samlingssale og aulaer undtaget). Foreninger, hvis overskud tilfalder enkeltpersoner. Private/kommercielle/entrégivende arrangementer Der stilles ikke lokaler til rådighed til private/kommercielle/entrégivende arrangementer på skoler/institutioner. Hvis en forening afholder et arrangement, hvortil der opkræves Side 2 af 6

3 entré, kræves der ikke leje, hvis formålet med arrangementet er at skaffe midler til foreningens almennyttige aktiviteter. Forudsætningen herfor er, at der er tale om enkeltstående arrangementer, hvor foreningen forestår tilsyn, oprydning og rengøring, så lokale m.v. afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Udlejning af lokaler Der opkræves som udgangspunkt ikke leje af Mariagerfjord Kommunes foreninger for lån af kommunale lokaler. Se dog de særlige bestemmelser vedr. overnatning og vedr. Hadsund Svømmehal. Foreninger fra andre kommuner, samt privatpersoner eller virksomheder skal betale leje for brug af kommunale lokaler. Særlige bestemmelser Hvis foreninger ønsker at benytte lokaler til overnatning, opkræves der leje til dækning af udgifter til el, vand, varme og rengøring i forbindelse med overnatningsarrangementet. Lejen herfor er: 1. Foreninger med hjemsted i Mariagerfjord kommune overnatningslokale med bad 300,- kr. pr. lokale pr. døgn overnatningslokale uden bad 200,- kr. pr. lokale pr. døgn 2. Foreninger med hjemsted i Mariagerfjord kommune, der arrangerer overnatning for gæster fra andre kommuner overnatningslokale med bad 500,- kr. pr. lokale pr. døgn overnatningslokale uden bad 300,- kr. pr. lokale pr. døgn 3. Foreninger med hjemsted i andre kommuner o Overnatningslokale med bad 800,- kr. pr. lokale pr. døgn o Overnatningslokaler uden bad 300,- kr. pr. lokale pr. døgn o almindelige lokaler 75,- kr. pr. time o aula, samlingssal eller lignende 150,- kr. pr. time 4. Private, virksomheder o Aula, samlingssal eller lignende 250,- kr. pr. time Lejen tilfalder den pågældende skole/institution og opkræves af Kultur og Fritid. Vilkår for brug af lokaler Lokaler m.v. må kun benyttes til de formål, de er stillet til rådighed til og kun i det tidsrum og på de vilkår, der er aftalt. Lokaler skal altid afleveres i opryddet stand. Hvis der sker skader på lokalet/inventaret, er brugeren forpligtet til at meddele dette til pågældende Side 3 af 6

4 skole/institution. Hvis foreningen ikke udnytter lokalet, ikke behandler det ordentligt eller på anden måde misbruger lokaletildelingen, kan foreningen fratages lokalet. Aktiviteterne skal så vidt muligt være afsluttet inden kl Hvis skolen/institutionen undtagelsesvist selv skal benytte et udlånt lokale, skal aflysning i videst muligt omfang meddeles brugeren med et varsel på mindst 14 dage. Det bør altid tilstræbes fra udlåners side at finde et andet lokale til brugeren. Brugerne skal følge de ordensregler, der er fastlagt for den enkelte institutions lokaler. Den ansvarlige for lokalelånet skal gøres bekendt med disse regler i forbindelse med udlånet. Der må ikke ryges i kommunale lokaler. Festarrangementer med spisning og indtagelse/salg af alkohol må ikke finde sted i lokaler på skoler/institutioner uden særlig tilladelse. Særlig tilladelse kan gives af skolens/institutionens leder ved foreningens afholdelse af et beskedent afslutningsarrangement for aktiviteten. Herudover må indtagelse/salg af alkohol i forbindelse med fritidsaktiviteter ikke finde sted i lokaler på skoler/institutioner. Ansøgning Lokaler stilles til rådighed efter særlig ansøgning (skema 2-1). Ansøgningsfristen for sæsontildelingen (skoleåret) er 1. maj. Der vil blive annonceret herom i lokalaviserne. Ansøgning om enkeltstående lån af lokaler kan indsendes løbende og vil kun blive imødekommet hvis det pågældende lokale er ledigt. Enkeltstående fritidslån kan således ikke tilsidesætte udlån tildelt ved sæsontildelingen. Ansøgningsskema kan rekvireres på skoler/institutioner eller i Kultur og Fritid. Skemaet kan endvidere findes på kommunens hjemmeside under Kultur og Fritid/Folkeoplysning. Ansøgningsskemaet tilsendes den pågældende skole/institution. Ansøgere kan forvente svar senest 14 dage efter ansøgningen er indgivet. Klage Klage over en skoles/institutions afgørelse vedr. lokaleanvisning kan indsendes til Kultur og Fritid, der vurderer og afgør sagen. Klage over Kultur og Fritids afgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse fremsendes til Folkeoplysningsudvalget. SÆRLIGE REGLER FOR HADSUND KULTURCENTER Formålet med Hadsund KulturCenter er bl.a. at skabe et kulturelt samlingssted for byens Side 4 af 6

5 borgere. Dette kræver særlige regler, som kan afvige fra lokaleanvisningsreglerne fastsat for de øvrige lokaler i kommunen. Hvor intet andet er nævnt, gælder de generelle regler. Hadsund KulturCenter stilles til rådighed for foreninger i Mariagerfjord Kommune. Øvrige brugere skal betale for at benytte lokaler på KulturCenteret. Hadsund KulturCenter kan lånes/lejes alle ugens dage i tidsrummet fra 8-22 (kan afviges efter særlig aftale). KulturCenteret kan lejes til følgende priser: Private og virksomheder (aulaen): Private/virksomheder (aula/samlingssal) Foreninger fra andre kommuner, alm. lokaler Foreninger fra andre kommuner, aula/samlingssal kr. pr. døgn 250 kr. pr. time 75 kr. pr. time 150 kr. pr. time Hvis der er behov for særlig bistand til lys- og lydanlæg, opstilling af scene m.v. i forbindelse med arrangementer i Hadsund KulturCenter skal der betales herfor: Pedel, rengøring 180 kr. pr. time Weekend og fredag efter kl kr. pr. time Omfanget skal aftales på forhånd og vil blive opkrævet sammen med lejen af lokalet. Der må tages entré ved afholdelse af arrangementer i KulturCenteret mod betaling af leje (foreninger dog undtaget, se under generelle bestemmelser). KulturCafeen tilbyder alle slags servering i forbindelse med arrangementer og kan kontaktes på tlf Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikke i KulturCenterets lokaler. Ansøgning om lån af lokaler i Hadsund KulturCenter skal fremsendes til Hadsund Bibliotek. Lokaler på Hadsund KulturCenter indgår i den øvrige lokalefordeling pr. 1. maj, men kun i det omfang hvor det er foreneligt med KulturCenterets formål. Brugerne må være indstillet på, at der op til 15 gange årligt afholdes arrangementer, som kræver at de daglige brugere må vige. Det kan f.eks. være arrangementer afholdt af den lokale kulturelle forening HKC Frikvarteret. Advisering skal i disse tilfælde gives så tidligt som muligt, og det skal tilstræbes at brugerne får tilbudt et andet lokale i KulturCenteret. Ovenstående anvisningsregler er godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 21. april 2008 og af Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni Reglerne træder i kraft fra skoleåret 2008/2009. SÆRLIGE REGLER FOR HADSUND SVØMMEHAL For brug af Hadsund Svømmehal betaler godkendte foreninger et gebyr, der cirka svarer til den egenbetaling, som andre foreninger har ved leje af private svømmehaller. Gebyret Side 5 af 6

6 er fastsat til følgende og er eksklusiv livredder: 2008: 100 kr. pr. time 2009: 110 kr. pr. time 2010: 120 kr. pr. time 2011: 130 kr. pr. time Under udarbejdelse: Skoler og andre offentlige institutioner betaler en leje for brug af Hadsund Svømmehal. Lejen udgør fra 2009 følgende: 480 kr. pr. time uden livredder 630 kr. pr. time med livredder Lejebeløbet reguleres iht. prisudviklingen hvert år i januar, første gang i januar Lejen opkræves af Kultur og Fritid efter oplysning fra svømmehallen om timetal m.v. Lejeindtægten indgår i svømmehallens drift. Side 6 af 6

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere