Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering"

Transkript

1 Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe finansiering til projekter af forskellig art via andre finansieringskilder end den traditionelle bankfinansiering. Finanstilsynet bliver i den forbindelse ofte mødt med spørgsmål om, hvordan alternativ finansiering skal ses i sammenhæng med den finansielle regulering. Finanstilsynet vil derfor med nærværende orientering forsøge at give udbydere af enkeltprojekter, der søger alternativ finansiering, og udbydere af platforme, der faciliterer alternativ finansiering, en nærmere gennemgang af de regler på det finansielle område, som man skal iagttage og eventuelt leve op til. Orienteringen giver indledningsvis en kort beskrivelse af, hvad crowdfunding og peer-to-peer dækker over. Herefter gennemgås de relevante regler på det finansielle område og endelig gives der i skematisk form et samlet overblik over reglerne. Crowdfunding som begreb Begrebet dækker i nærværende over aktiviteter uden den fornødne finansiering, hvor initiativtagerne henvender sig til et større eller mindre antal personer med det formål at opnå finansieringen fra dem. Henvendelsen sker typisk via internettet, og det er sjældent, at de involverede personer kender hinanden på forhånd. De involverede beløb for både den samlede aktivitet og de enkelte bidrag er sædvanligvis små. Sigtet med crowdfunding kan være mangeartet, men i nærværende tages der udgangspunkt i de crowdfunding aktiviteter, hvor indskyderen forventer et afkast af pengemæssig karakter, og hvor modydelsen derfor typiskhar karakter af et værdipapir eller et indlånsbevis. C:\Users\jis\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Files\Content.Outlook\LV8XWUH0\Crowdfunding v9.docx Internet

2 2/19 Finanstilsynet modtager løbende henvendelser fra personer, som på forskellig vis giver udtryk for en interesse i at iværksætte en platform for crowdfunding. Disse henvendelser omhandler typisk equity crowdfunding, hvor betegnelsen dækker over, at indskyderen modtager en kapitalandel i det kapitalsøgende selskab som modydelse for indskuddet. Man kan dog også forestille sig, at modydelsen sker i andre former for værdipapirer så som obligationer, og uanset hvilken form for værdipapir der er tale om, bør man som udbyder være opmærksom på, om man falder inden for den finansielle regulering. Peer-to-peer som begreb Begrebet peer-to-peer dækker over aktiviteter, hvor personer eller virksomheder ønsker at yde eller modtage lån (herefter långivere og låntagere) af andre personer eller virksomheder. Långivere og låntagere registrerer sig typisk på peer-to-peer virksomhedens hjemmeside, og under nærmere fastsatte vilkår og betingelser gives der långivere og låntagere mulighed for at modtage eller yde lån til andre registrerede låntagere og långivere. Der vil typisk være tale om mindre beløb, som fordeles på flere låntagere for at minimere risikoen for långiver. Peer-to-peer virksomheder kan antage forskellig form. Der kan f.eks. være tale om, at peer-to-peer virksomheden administrerer og fordeler lånene blandt sine registrerede låntagere og långivere, eller at virksomheden auktionerer lånene bort, således at en långiver kan byde på de forskellige lån, og en låntager kan acceptere det mest favorable lånetilbud. Uanset hvilken slags peer-to-peer virksomhed der er tale om, skal virksomheden være opmærksom på, om den falder ind under den finansielle lovgivning. Formålet med den finansielle regulering Den finansielle lovgivning med krav om blandt andet tilladelse til at udøve forskellige former for finansiel virksomhed har til formål at sikre bl.a. indskydere og investorer samt at sikre den finansielle stabilitet. Dette sker via regler, der skal sikre, at de virksomheder, som indskydere/investorer/långivere betror deres midler til, drives på et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, med respekt for markedets integritet og på en måde, der sikrer kunder rimelige vilkår.

3 3/19 Derfor indeholder lovgivningen bl.a. kapitalkrav, krav til prospekter og regler om god skik. Selv om en udbyder eller formidlere af alternativ finansiering ikke udfører aktiviteter, der er omfattet af den finansielle lovgivning, og dermed ikke er omfattet af de regler, der er beskrevet nedenfor, skal man være opmærksom på, at man skal følge de generelle adfærdsregler i markedsføringsloven De enkelte regler Som udbyder eller formidler af alternativ finansiering bør man være opmærksom på, om en eller flere af de følgende regelsæt finder anvendelse på ens aktivitet. I gennemgangen er der taget udgangspunkt i de regelsæt, som Finanstilsynet vurderer at være relevante, men man skal samtidig være klar over, at der ikke er tale om en udtømmende liste. 1. Prospektregler I det tilfælde at crowdfunding struktureres på en sådan måde, at indskyderne af kapital modtager værdipapirer som modydelse, kan der være tale om et udbud af værdipapirer til offentligheden. Såfremt et sådan udbud af værdipapirer overstiger 1 mio. euro, skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, som skal godkendes af Finanstilsynet. Prospektreglerne i Danmark kan inddeles i to kategorier: små prospekter og store prospekter. Reglerne for små prospekter følger af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., samt af den lille prospektbekendtgørelse 1. Reglerne finder anvendelse for offentlige udbud af værdipapirer mellem 1 og 5 mio. euro. Reglerne for store prospekter følger af kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v., samt af den store prospektbekendtgørelse 2. Reglerne finder anvendelse for udbud af værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5 mio. euro. Ovenstående betyder således, at der for offentlige udbud af værdipapirer under 1 mio. euro ikke gælder prospektpligt i Danmark. Skal værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked, vil der dog skulle udarbejdes et 1 Bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. 2 Bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro.

4 4/19 prospekt i henhold til reglerne for store prospekter uanset udbuddets størrelse. Den umiddelbart største forskel mellem prospekter udarbejdet efter de to bekendtgørelser er, at indholdskravet til et prospekt efter den store prospektbekendtgørelse er langt mere omfattende end de som følger af den lille prospektbekendtgørelse. Undtagelser fra prospektpligten Der findes en række undtagelser fra prospektpligten, som stort set er de samme for begge prospektbekendtgørelser. Her gennemgås derfor alene undtagelserne i forhold til små prospekter. Det fremgår af 2 i den lille prospektbekendtgørelse, at prospektpligten ikke finder anvendelse på følgende udbud 1) Udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer 3. 2) Udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land indenfor Den Europæiske Union eller pr. land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er kvalificerede investorer. 3) Udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst euro pr. investor for hvert særskilt udbud. 4) Udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro. For så vidt angår undtagelse nr. 2) skal det bemærkes, at det ikke er muligt at annoncere på en crowdfundingplatform eller udsteders hjemmeside og derefter begrænse udbuddet til de eksempelvis første 149 personer, som henvender sig. Dette gælder tilsvarende såfremt der annonceres på eksempelvis sociale medier eller i dagspressen. Dette betyder med andre ord, at det er den generelle annoncering af projektet og ikke antallet af investorer der er afgørende for, om udbuddet af Finanstilsynet betragtes som at nå ud til 150 eller flere personer. Det er imidlertid ikke alle typer af værdipapirer, der er omfattet af prospektpligten, ligesom der gælder en sondring mellem hvilken typer af værdipapi- 3 Kvalificerede investorer er defineret i 2 i den store prospektbekendtgørelse.

5 5/19 rer, der er omfattet af den lille, hhv. store prospektbekendtgørelse, jf. afsnittet om definitionen på værdipapirer og finansielle instrumenter længere fremme i notatet. Godkendelse af prospekter Finanstilsynet er den i Danmark kompetente myndighed for godkendelse af prospekter. Finanstilsynet har generelle retningslinjer for sagsbehandlingstiden for godkendelsen af et aktieprospekt. Som udgangspunkt benytter Finanstilsynet 10 arbejdsdage til at gennemgå første indsendte udkast og komme med bemærkninger. Ved hver efterfølgende gennemgang benytter Finanstilsynet 5 arbejdsdage. Et prospekt gennemgår normalt 4 behandlinger hos Finanstilsynet, inden det kan godkendes. For nærmere oplysninger om processen for godkendelse af prospektet henvises til Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1 og 5 mio. euro. Denne kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 4. I henhold til Finanstilsynets praksis skal et prospekt være underskrevet af de ansvarlige, dvs. af medlemmerne af direktionen, bestyrelsen og eventuelt repræsentantskabet, førend det kan godkendes af Finanstilsynet og efterfølgende registreres i Erhvervsstyrelsen. 2. Indlåns- og Sparevirksomhed I de tilfælde, hvor formidlingen af alternativ finansiering struktureres på en sådan måde, at virksomheden fra offentligheden modtager indlån, eller andre midler, der skal tilbagebetales, vil virksomheden skulle have tilladelse som pengeinstitut eller sparevirksomhed. 5 Pengeinstitutvirksomhed Vurderingen af om en virksomhed kræver pengeinstituttilladelse er 4-leddet. Finanstilsynet foretager en konkret vurdering og kigger på følgende: 1) Om virksomheden modtager indlån, eller andre midler der skal tilbagebetales. 2) Om indlånene eller de andre midler, der skal tilbagebetales, modtages fra offentligheden. 3) Om virksomheden yder lån for egen regning Jf. lov om finansiel virksomhed 7 for pengeinstitutter og 334 for sparevirksomheder.

6 6/19 4) Hvis der er tale om andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden, om de andre midler eller udlånsvirksomheden da udgør en væsentlig del af virksomhedens drift. Indlån og andre midler, der skal tilbagebetales, defineres som indskud, hvor indskyderen har krav på at få indskuddet tilbagebetalt i sin helhed, uanset modtagerens økonomiske stilling. Typeeksemplet på andre midler der skal tilbagebetales, er massegældsbreve, 6 herunder erhvervsobligationer 7. Ønsker en virksomhed at udstede erhvervsobligationer til offentligheden, vil virksomheden som udgangspunkt ikke falde ind under reglerne om pengeinstitut eller sparevirksomhed, såfremt der udarbejdes et prospekt efter reglerne i lov om værdipapirhandel mv. se afsnit 1 om prospektregler. For en nærmere uddybning af denne undtagelse, samt en generel fortolkning af de fire ovenfor nævnte betingelser, henvises der til Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1 og stk. 3, 3. pkt. samt 334, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. 8 Sparevirksomhed Ydes der ikke lån for egen regning, men modtages der enten indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden, vil virksomheden kunne falde ind under definitionen af en sparevirksomhed. En sparevirksomhed defineres som en virksomhed, der udøver virksomhed, som består i erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i deres drift at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden, og som anbringer de således modtagne midler på anden måde end ved indsættelse i et pengeinstitut. 9 Definitionen medfører, at indsættes midlerne i et pengeinstitut, vil virksomheden som udgangspunkt ikke falde ind under begrebet sparevirksomhed. 6 jf. gældsbrevslovens 4, stk Jf. bemærkningerne til 7 i lov om finansiel virksomhed. 8 Fortolkning-modtagelse-andre-tilbagebetalingspligtige-midler.aspx 9 Jf. lov om finansiel virksomhed 334.

7 7/19 En virksomhed skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at henvende sig til offentligheden som modtager af indlån, medmindre virksomheden har tilladelse som pengeinstitut. 10 Tilladelse som pengeinstitut En række betingelser skal være opfyldt, førend en virksomhed kan opnå tilladelse som pengeinstitut. Det fremgår blandt andet af lov om finansiel virksomhed 14 og 7, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at opnå tilladelse. Tilladelsen gives alene til aktieselskaber, der har en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til 8 mio. euro 11. Derudover skal selskabet have en bestyrelse og direktion, der opfylder kravene til egnethed og hæderlighed i lov om finansiel virksomhed 64. En ansøgning om tilladelse som pengeinstitut, skal indeholde de oplysninger der er nødvendige til brug for Finanstilsynet vurdering. Det materiale, der sædvanligvis skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om pengeinstituttilladelse findes i bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed Ovenstående materiale skal indeholde en driftsplan for den påtænkte virksomhed. Denne driftsplan vil danne udgangspunktet for Finanstilsynets vurdering af forsvarligheden og holdbarheden af den påtænkte virksomhed. Inden en officiel ansøgning om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed indsendes, anbefales det, at virksomheden tager kontakt til Finanstilsynet. Tilladelse som sparevirksomhed Virksomheder, der søger om tilladelse som sparevirksomhed, skal have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til 1 mio. euro. 14 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på sparevirksomheder. 3. Udbydere af betalingstjenester Hvis en virksomhed tilbyder at overføre midler direkte fra indskydere til virksomheder eller foreninger, der søger kapital, kan der være tale om aktivite- 10 jf. lov om finansiel virksomhed 7, stk Det forventes, at kravet pr. 1. januar 2014 ændres til 5 mio. euro. 12 Lovforslag nr. 176 fremsat den 12. marts 2003.

8 8/19 ter, som er omfattet af lov om betalingstjenester, og som det kræver en tilladelse fra Finanstilsynet for at kunne udføre. Der vil således være tale om pengeoverførselsvirksomhed, hvis man modtager et bestemt beløb fra en indskyder og tilbyder at overføre dette beløb til en bestemt modtager eller en udbyder af betalingstjenester, som kan modtage beløbet på betalingsmodtagers vegne. Begrænset tilladelse til pengeoverførselsvirksomhed Hvis man vil drive pengeoverførselsvirksomhed, skal man som udgangspunkt have en tilladelse som betalingsinstitut. Det er dog muligt at opnå tilladelse på mere lempelige vilkår, hvis omfanget af pengeoverførselsvirksomheden er begrænset. Det er muligt at få en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester, hvis de gennemsnitlige samlede betalingstransaktioner for de forudgående 12 måneder ikke overstiger 3 mio. euro. Herudover skal virksomheden opfylde følgende betingelser for at kunne opnå en tilladelse: 1) Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark eller i et andet land i den Europæiske Union eller i et land, som den Europæiske Union har indgået en aftale med på det finansielle område, 2) Virksomheden har forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder, f.eks. for aftaleindgåelse og fejlhåndtering, 3) Medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion og, hvor det er relevant, ledelsesansvarlige for virksomhedens udbydelse af betalingstjenesten, er "Fit & proper". Det samme gælder for personlige ansvarlige i interessentskaber og indehavere af enkeltmandsvirksomheder. 4) Betalingstjenesten har et begrænset anvendelsesområde. Derimod stilles der ikke kapitalkrav til en virksomhed med begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester. 4. Værdipapirhandlere Crowdfunding platforme kan være omfattet af den type aktiviteter, der kræver tilladelse som værdipapirhandler. Det fremgår således af 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at det kræver tilladelse som værdipapirhandler, såfremt man udfører aktiviteter omfattet af lovens bilag 4, afsnit A.

9 9/19 Aktiviteter som er omfattet af bilag 4, afsnit A, er bl.a. modtagelse, formidling og udførelse af ordrer vedrørende finansielle instrumenter på vegne af investorer, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 2, til lov om finansiel virksomhed. Det vil sige, at personer og virksomheder, som påtænker at etablere en hjemmeside eller platform, hvor to eller flere investorer bringes i forbindelse med hinanden, således at der tilvejebringes en transaktion, skal have en tilladelse som værdipapirhandler. Dette gælder imidlertid kun såfremt de pågældende transaktioner vedrører finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed er eksempelvis aktier i aktieselskaber samt værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder anparter i kommanditselskaber med flere end 10 deltagere. Virksomheder, som driver en crowdfunding platform, skal derfor som udgangspunkt have tilladelse som værdipapirhandler, såfremt virksomhedens hjemmeside/platform gør det muligt at bringe investorer i forbindelse med kapitalsøgende aktieselskaber, eller selskaber som er at sidestille med aktieselskaber, med henblik på at tilvejebringe en transaktion vedrørende aktier o.lign. Ligeledes vil det kræve tilladelse, hvis kapitalsøgende virksomheder på platformen udbyder virksomhedsobligationer eller andre gældsinstrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Der er ingen bagatelgrænse i relation til ovenstående regler om kravet om tilladelse som værdipapirhandler, og derfor vil virksomheder som driver en crowdfunding platform blive omfattet selv ved transaktioner vedrørende mindre beløb, såfremt transaktionerne vedrører finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Hvis en virksomhed opnår tilladelse som værdipapirhandler, vil virksomheden bl.a. være omfattet af reglerne om investorbeskyttelse. Reglerne har bl.a. til formål at sikre, at personer og virksomheder, der foretager investeringer, gør det i produkter, der er egnede og hensigtsmæssige for dem, at de modtager fyldestgørende information om produktet, og at handlerne gennemføres på betryggende vis. Undtagelse til reglerne Det følger af 9, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, at der ikke er krav om tilladelse som værdipapirhandler, ved en virksomheds udførelse af handler med og formidling af værdipapirer, som virksomheden selv udsteder. En virksomhed må således godt handle og formidle aktier eller virksomhedsob-

10 10/19 ligationer udstedt af virksomheden selv. Som nævnt i pkt. 1, kan sådanne udstedelser dog være omfattet af prospektpligt. Forudsætningen for, at der er et krav om tilladelse som værdipapirhandler, er endvidere, at aktiviteterne sker på et erhvervsmæssigt grundlag for tredjemand, jf. 9, stk. 3, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Ved erhvervsmæssigt grundlag forstås, at der ved transaktionen er tilstræbt en økonomisk fordel for udbyderen eller at ydelsen på lignende måde indgår som en del af et forretningsmæssigt forhold. Det er imidlertid udelukkende transaktioner af privat karakter, som for eksempel hjælp til familiemedlemmer, som ikke sker på et erhvervsmæssigt grundlag, og derved kan selv crowdfunding platforme, som er non-profit, blive omfattet af kravet om tilladelse som værdipapirhandler. Derudover har Finanstilsynet udarbejdet en bekendtgørelse 13, hvoraf det fremgår hvilke personer og virksomheder, der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at bekendtgørelsen ikke i stort omfang vil kunne anvendes i relation til crowdfunding. Tilladelse som værdipapirhandler En række betingelser skal være opfyldt, førend en virksomhed kan opnå tilladelse som værdipapirhandler. Værdipapirhandlere, som ikke har tilladelse som pengeinstitut, realkreditinstitut eller investeringsforvaltningsselskab 14 er fondsmæglerselskaber, jf. 9, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår blandt andet af lov om finansiel virksomhed 14 og 9, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at opnå tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Tilladelsen gives alene til aktieselskaber, der har en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til enten 0,3 mio. euro eller 1 mio. euro, afhængig af de påtænkte aktiviteter, jf. 9, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Fondsmæglerselskaber skal desuden opfylde andre krav til kapitalen. Blandt andet skal fondsmæglerselskaber have en kapital, der mindst svarer til en 13 Bekendtgørelse nr. 676 af 26. juni 2012 om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed. 14 I henhold til hhv. 7, stk. 2, 8, stk. 2, eller 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

11 11/19 fjerdedel af foregående års faste omkostninger, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Derudover skal selskabet have en bestyrelse og direktion, der opfylder kravene til egnethed og hæderlighed 64 i lov om finansiel virksomhed. En ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab, skal indeholde de oplysninger der er nødvendige til brug for Finanstilsynet vurdering. Det materiale, der skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab fremgår af ansøgningsskemaet, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 15. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en driftsplan for den påtænkte virksomhed. Denne driftsplan vil danne udgangspunktet for Finanstilsynets vurdering af forsvarligheden og holdbarheden af den påtænkte virksomhed. 5. Forvaltere af alternative investeringsfonde En crowdfunding platform, hvor investorer bliver tilbudt et udvalg af iværksættervirksomheder (start-ups), som de kan investere i for at kunne opnå et potentielt afkast kan være omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 16, der regulerer forvaltning af alternative investeringsfonde (FAIF-loven). Det er en betingelse for at platformen kan være omfattet af FAIF-loven, at den kan betegnes som en alternativ investeringsfond (herefter AIF). Personer, der leder en AIF vil blive forvaltere af denne AIF og dermed være underlagt regulering i FAIF-loven. Definition af en AIF En AIF defineres i lovens 17 3, stk. 1, nr. 1 som en kollektiv investeringsenhed eller investeringsafdeling heraf, som: 1) Rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og 2) Ikke skal have tilladelse i helhold til de regler, der gennemfører artikel 5 i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og 15 Fondsmaegler.aspx 16 Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 17 Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

12 12/19 administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) En kollektiv investeringsenhed er en virksomhed, som samler kapital, som den har modtaget fra en række investorer med henblik på at investere den for at opnå samlet afkast til investorerne. Der skal således være tale om, at platformen rejser kapital fra mere end én investor, som den derefter investerer i nogle aktiver f.eks. virksomheder, råvarer, finansielle instrumenter osv. Endvidere skal der eksistere en fastlagt og defineret investeringspolitik for investeringsenheden. Denne investeringspolitik skal beskrive, hvordan den samlede kapital vil blive investeret. Det følger af FAIF-loven, at denne investeringspolitik skal fremgå af investeringsenhedens konstituerende dokumenter. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om alternative investeringsfonde for yderligere information om definitionen af en AIF 18. Tilladelse eller registrering Hvis en crowdfunding platform falder ind under definitionen af en AIF, skal personer, der driver den, enten registreres som forvalter hos Finanstilsynet eller søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde for at kunne markedsføre sig til professionelle investorer. Hvis AIF en skal markedsføres til detailinvestorer, som tilfældet er i forbindelse med crowdfunding, skal ledelsen af hjemmesiden søge om tilladelse hos Finanstilsynet for at blive en forvalter af alternative investeringsfonde og derefter søge om en særskilt tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer. 19 Omvendt, hvis crowdfunding platformen ikke opfylder betingelserne for at være en AIF, bliver personer, der leder den ikke anset som forvalter af alternative investeringsfonde og skal ikke søge om godkendelse eller tilladelse hos Finanstilsynet. Sagsbehandling Hvis ledelsen af en crowdfunding platform vurderer, at den kan defineres som en AIF, skal ledelsen søge om tilladelsen hos Finanstilsynet. Idet den 18 Bekendtgørelse nr. 782 af 26/06/2013 om alternative investeringsfonde 19 Markedsføringen til detailinvestorer er særskilt reguleret i bekendtgørelse nr. 866 af 28/06/2013 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer.

13 13/19 nye lovgivning trådte i kraft den 22. juli 2013 er der en overgangsperiode, som gælder for alle forvaltere, der driver virksomhed per 22. juli Dette betyder, at alle crowdfunding platforme, der allerede eksisterer på Internettet skal have en godkendt forvalter inden den 22. juli 2014 og skal ikke indstille deres arbejde i løbet af denne periode. Omvendt gælder det, at alle nye platforme, der ikke er lanceret senest den 22. juli 2013 ikke må markedsføres til potentielle investorer efter den 22. juli 2013 uden en forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. For nærmere information om den nye regulering af forvaltere af alternative investeringsfonde anbefales det at besøge Finanstilsynets hjemmeside 20, der giver en god introduktion til dette område og beskriver de forpligtelser, der følger af den nye regulering. Endvidere kan der hentes et ansøgningsskema under afsnit Tilladelse og registrering. Sagsbehandlingsfristen for ansøgninger om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde er 3 måneder efter indgivelse af den fuldstændige ansøgning til Finanstilsynet. Behandling af ansøgning om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer vil tage yderligere 3 måneder. 6. Hvidvask og Terrorfinansiering Overfor er beskrevet en række aktiviteter forbundet med alternativ finansiering, som kan blive omfattet af regler på det finansielle område. Følgende aktiviteter, som kan forbindes med crowdfunding, er ligeledes omfattet af hvidvaskloven, jf. dennes bilag 1: 1) Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler. 2) Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og diskontering, handelskreditter (inkl. forfaitering) 3) Finansiel leasing 4) Erhvervsmæssig fysisk pengetransport 5) Udstedelse og administration af rejsechecks, bankveksler og lignende betalingsinstrumenter 6) Sikkerhedsstillelse og garantier 7) Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.), valutamarkedet, finansielle futures og optioner, valuta- og renteinstrumenter samt værdipapirer 20

14 14/19 8) Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed 9) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. 10) Pengeformidling (money broking) 11) Porteføljeadministration og -rådgivning 12) Opbevaring og forvaltning af værdipapirer 13) Boksudlejning Virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne i hvidvasklovens bilag 1, skal anmelde sig selv til registrering hos Finanstilsynet, jf. lovens 34, stk. 2. Det vurderes, at f.eks. peer-to-peer aktiviteter oftest vil blive betragtet som udlånsvirksomhed. Hvidvasklovens krav Hvidvaskreguleringen har til formål at medvirke til bekæmpelse af kriminalitet 1) Ved at begrænse mulighederne for misbrug af det finansielle system til hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og 2) Ved at lette politiets efterforskning af kriminalitet. For at imødekomme formålet, skal de omfattede virksomheder efterleve en række krav. Virksomhederne skal bl.a. have kendskab til sine kunder ved at indhente legitimation på kunderne, herunder have kendskab til virksomhedskunders ejer- og kontrolstruktur og indhente legitimation på disses reelle ejere. Faste kunders transaktioner skal overvåges og virksomhederne skal generelt være opmærksomme på aktiviteter, der kan have tilknytning til hvidvask og terrorfinansiering og undersøge og indberette transaktioner, som vurderes at kunne have tilknytning til hvidvask og terrorfinansiering. For nærmere information om hvidvasklovens krav henvises til Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Denne kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 21. Vejledningens kapitel 4 indeholder miniguide til hvidvasklovens krav. 21 BF2D22C66380}&name=Hvidvask

15 15/19 Registreringspligt Virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne i hvidvasklovens bilag 1, herunder indlånsvirksomheder, skal anmelde sig selv til registrering hos Finanstilsynet, jf. lovens 34, stk. 2. Registeret er offentligt tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside. Anmeldelse skal ske, selvom aktiviteten ikke er virksomhedens/personens "hovedaktivitet". Registrering hos Finanstilsynet er en forudsætning for, at den pågældende virksomhed kan udøve den omhandlede virksomhed. Det betyder, at virksomheder uden at have anmeldt sig til registrering, eller som er nægtet registrering, udøver ulovlig virksomhed. Det er en betingelse for registrering, at de personer som ejer og leder virksomheden, opfylder lovens hæderlighedskrav. Til brug for Finanstilsynets vurdering heraf, skal personen eller virksomheden indsende straffeattester. For virksomheder i selskabsform stilles krav om straffeattest for medlemmer af bestyrelse og direktion samt de reelle ejere. For personligt drevne virksomheder stilles krav om straffeattest for de reelle ejere af virksomheden. Til brug for registreringen har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som skal anvendes ved registrering. Skemaet kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 22. Finanstilsynet benytter maksimum 30 arbejdsdage fra modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning til behandling heraf. 7. Markedspladser Børsaktivitet i Danmark omfatter drift af et reguleret marked, hhv. multilateral handelsfacilitet ( MHF ). Reglerne herom findes i 16 og 40 i lov om værdipapirhandel m.v., og har det fælles anvendelsesområdet, at der skal være tale om et multilateralt element/system, hvorigennem der sker sammenføring af forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter/værdipapirer, på en sådan måde at der indgås en aftale om overdragelse. 22

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Forslag til Lov om betalingstjenester 1

Forslag til Lov om betalingstjenester 1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 87 Offentligt Forslag til Lov om betalingstjenester 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på betalingstjenester

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering)

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som direktør og/ eller bestyrelsesmedlem og

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om finansiel virksomhed 1) LOV nr 453 af 10/06/2003 Lov om finansiel virksomhed 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere