Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering"

Transkript

1 Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe finansiering til projekter af forskellig art via andre finansieringskilder end den traditionelle bankfinansiering. Finanstilsynet bliver i den forbindelse ofte mødt med spørgsmål om, hvordan alternativ finansiering skal ses i sammenhæng med den finansielle regulering. Finanstilsynet vil derfor med nærværende orientering forsøge at give udbydere af enkeltprojekter, der søger alternativ finansiering, og udbydere af platforme, der faciliterer alternativ finansiering, en nærmere gennemgang af de regler på det finansielle område, som man skal iagttage og eventuelt leve op til. Orienteringen giver indledningsvis en kort beskrivelse af, hvad crowdfunding og peer-to-peer dækker over. Herefter gennemgås de relevante regler på det finansielle område og endelig gives der i skematisk form et samlet overblik over reglerne. Crowdfunding som begreb Begrebet dækker i nærværende over aktiviteter uden den fornødne finansiering, hvor initiativtagerne henvender sig til et større eller mindre antal personer med det formål at opnå finansieringen fra dem. Henvendelsen sker typisk via internettet, og det er sjældent, at de involverede personer kender hinanden på forhånd. De involverede beløb for både den samlede aktivitet og de enkelte bidrag er sædvanligvis små. Sigtet med crowdfunding kan være mangeartet, men i nærværende tages der udgangspunkt i de crowdfunding aktiviteter, hvor indskyderen forventer et afkast af pengemæssig karakter, og hvor modydelsen derfor typiskhar karakter af et værdipapir eller et indlånsbevis. C:\Users\jis\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Files\Content.Outlook\LV8XWUH0\Crowdfunding v9.docx Internet

2 2/19 Finanstilsynet modtager løbende henvendelser fra personer, som på forskellig vis giver udtryk for en interesse i at iværksætte en platform for crowdfunding. Disse henvendelser omhandler typisk equity crowdfunding, hvor betegnelsen dækker over, at indskyderen modtager en kapitalandel i det kapitalsøgende selskab som modydelse for indskuddet. Man kan dog også forestille sig, at modydelsen sker i andre former for værdipapirer så som obligationer, og uanset hvilken form for værdipapir der er tale om, bør man som udbyder være opmærksom på, om man falder inden for den finansielle regulering. Peer-to-peer som begreb Begrebet peer-to-peer dækker over aktiviteter, hvor personer eller virksomheder ønsker at yde eller modtage lån (herefter långivere og låntagere) af andre personer eller virksomheder. Långivere og låntagere registrerer sig typisk på peer-to-peer virksomhedens hjemmeside, og under nærmere fastsatte vilkår og betingelser gives der långivere og låntagere mulighed for at modtage eller yde lån til andre registrerede låntagere og långivere. Der vil typisk være tale om mindre beløb, som fordeles på flere låntagere for at minimere risikoen for långiver. Peer-to-peer virksomheder kan antage forskellig form. Der kan f.eks. være tale om, at peer-to-peer virksomheden administrerer og fordeler lånene blandt sine registrerede låntagere og långivere, eller at virksomheden auktionerer lånene bort, således at en långiver kan byde på de forskellige lån, og en låntager kan acceptere det mest favorable lånetilbud. Uanset hvilken slags peer-to-peer virksomhed der er tale om, skal virksomheden være opmærksom på, om den falder ind under den finansielle lovgivning. Formålet med den finansielle regulering Den finansielle lovgivning med krav om blandt andet tilladelse til at udøve forskellige former for finansiel virksomhed har til formål at sikre bl.a. indskydere og investorer samt at sikre den finansielle stabilitet. Dette sker via regler, der skal sikre, at de virksomheder, som indskydere/investorer/långivere betror deres midler til, drives på et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, med respekt for markedets integritet og på en måde, der sikrer kunder rimelige vilkår.

3 3/19 Derfor indeholder lovgivningen bl.a. kapitalkrav, krav til prospekter og regler om god skik. Selv om en udbyder eller formidlere af alternativ finansiering ikke udfører aktiviteter, der er omfattet af den finansielle lovgivning, og dermed ikke er omfattet af de regler, der er beskrevet nedenfor, skal man være opmærksom på, at man skal følge de generelle adfærdsregler i markedsføringsloven De enkelte regler Som udbyder eller formidler af alternativ finansiering bør man være opmærksom på, om en eller flere af de følgende regelsæt finder anvendelse på ens aktivitet. I gennemgangen er der taget udgangspunkt i de regelsæt, som Finanstilsynet vurderer at være relevante, men man skal samtidig være klar over, at der ikke er tale om en udtømmende liste. 1. Prospektregler I det tilfælde at crowdfunding struktureres på en sådan måde, at indskyderne af kapital modtager værdipapirer som modydelse, kan der være tale om et udbud af værdipapirer til offentligheden. Såfremt et sådan udbud af værdipapirer overstiger 1 mio. euro, skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, som skal godkendes af Finanstilsynet. Prospektreglerne i Danmark kan inddeles i to kategorier: små prospekter og store prospekter. Reglerne for små prospekter følger af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., samt af den lille prospektbekendtgørelse 1. Reglerne finder anvendelse for offentlige udbud af værdipapirer mellem 1 og 5 mio. euro. Reglerne for store prospekter følger af kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v., samt af den store prospektbekendtgørelse 2. Reglerne finder anvendelse for udbud af værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5 mio. euro. Ovenstående betyder således, at der for offentlige udbud af værdipapirer under 1 mio. euro ikke gælder prospektpligt i Danmark. Skal værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked, vil der dog skulle udarbejdes et 1 Bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. 2 Bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro.

4 4/19 prospekt i henhold til reglerne for store prospekter uanset udbuddets størrelse. Den umiddelbart største forskel mellem prospekter udarbejdet efter de to bekendtgørelser er, at indholdskravet til et prospekt efter den store prospektbekendtgørelse er langt mere omfattende end de som følger af den lille prospektbekendtgørelse. Undtagelser fra prospektpligten Der findes en række undtagelser fra prospektpligten, som stort set er de samme for begge prospektbekendtgørelser. Her gennemgås derfor alene undtagelserne i forhold til små prospekter. Det fremgår af 2 i den lille prospektbekendtgørelse, at prospektpligten ikke finder anvendelse på følgende udbud 1) Udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer 3. 2) Udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land indenfor Den Europæiske Union eller pr. land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er kvalificerede investorer. 3) Udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst euro pr. investor for hvert særskilt udbud. 4) Udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro. For så vidt angår undtagelse nr. 2) skal det bemærkes, at det ikke er muligt at annoncere på en crowdfundingplatform eller udsteders hjemmeside og derefter begrænse udbuddet til de eksempelvis første 149 personer, som henvender sig. Dette gælder tilsvarende såfremt der annonceres på eksempelvis sociale medier eller i dagspressen. Dette betyder med andre ord, at det er den generelle annoncering af projektet og ikke antallet af investorer der er afgørende for, om udbuddet af Finanstilsynet betragtes som at nå ud til 150 eller flere personer. Det er imidlertid ikke alle typer af værdipapirer, der er omfattet af prospektpligten, ligesom der gælder en sondring mellem hvilken typer af værdipapi- 3 Kvalificerede investorer er defineret i 2 i den store prospektbekendtgørelse.

5 5/19 rer, der er omfattet af den lille, hhv. store prospektbekendtgørelse, jf. afsnittet om definitionen på værdipapirer og finansielle instrumenter længere fremme i notatet. Godkendelse af prospekter Finanstilsynet er den i Danmark kompetente myndighed for godkendelse af prospekter. Finanstilsynet har generelle retningslinjer for sagsbehandlingstiden for godkendelsen af et aktieprospekt. Som udgangspunkt benytter Finanstilsynet 10 arbejdsdage til at gennemgå første indsendte udkast og komme med bemærkninger. Ved hver efterfølgende gennemgang benytter Finanstilsynet 5 arbejdsdage. Et prospekt gennemgår normalt 4 behandlinger hos Finanstilsynet, inden det kan godkendes. For nærmere oplysninger om processen for godkendelse af prospektet henvises til Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1 og 5 mio. euro. Denne kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 4. I henhold til Finanstilsynets praksis skal et prospekt være underskrevet af de ansvarlige, dvs. af medlemmerne af direktionen, bestyrelsen og eventuelt repræsentantskabet, førend det kan godkendes af Finanstilsynet og efterfølgende registreres i Erhvervsstyrelsen. 2. Indlåns- og Sparevirksomhed I de tilfælde, hvor formidlingen af alternativ finansiering struktureres på en sådan måde, at virksomheden fra offentligheden modtager indlån, eller andre midler, der skal tilbagebetales, vil virksomheden skulle have tilladelse som pengeinstitut eller sparevirksomhed. 5 Pengeinstitutvirksomhed Vurderingen af om en virksomhed kræver pengeinstituttilladelse er 4-leddet. Finanstilsynet foretager en konkret vurdering og kigger på følgende: 1) Om virksomheden modtager indlån, eller andre midler der skal tilbagebetales. 2) Om indlånene eller de andre midler, der skal tilbagebetales, modtages fra offentligheden. 3) Om virksomheden yder lån for egen regning Jf. lov om finansiel virksomhed 7 for pengeinstitutter og 334 for sparevirksomheder.

6 6/19 4) Hvis der er tale om andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden, om de andre midler eller udlånsvirksomheden da udgør en væsentlig del af virksomhedens drift. Indlån og andre midler, der skal tilbagebetales, defineres som indskud, hvor indskyderen har krav på at få indskuddet tilbagebetalt i sin helhed, uanset modtagerens økonomiske stilling. Typeeksemplet på andre midler der skal tilbagebetales, er massegældsbreve, 6 herunder erhvervsobligationer 7. Ønsker en virksomhed at udstede erhvervsobligationer til offentligheden, vil virksomheden som udgangspunkt ikke falde ind under reglerne om pengeinstitut eller sparevirksomhed, såfremt der udarbejdes et prospekt efter reglerne i lov om værdipapirhandel mv. se afsnit 1 om prospektregler. For en nærmere uddybning af denne undtagelse, samt en generel fortolkning af de fire ovenfor nævnte betingelser, henvises der til Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1 og stk. 3, 3. pkt. samt 334, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. 8 Sparevirksomhed Ydes der ikke lån for egen regning, men modtages der enten indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden, vil virksomheden kunne falde ind under definitionen af en sparevirksomhed. En sparevirksomhed defineres som en virksomhed, der udøver virksomhed, som består i erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i deres drift at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales fra offentligheden, og som anbringer de således modtagne midler på anden måde end ved indsættelse i et pengeinstitut. 9 Definitionen medfører, at indsættes midlerne i et pengeinstitut, vil virksomheden som udgangspunkt ikke falde ind under begrebet sparevirksomhed. 6 jf. gældsbrevslovens 4, stk Jf. bemærkningerne til 7 i lov om finansiel virksomhed. 8 Fortolkning-modtagelse-andre-tilbagebetalingspligtige-midler.aspx 9 Jf. lov om finansiel virksomhed 334.

7 7/19 En virksomhed skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at henvende sig til offentligheden som modtager af indlån, medmindre virksomheden har tilladelse som pengeinstitut. 10 Tilladelse som pengeinstitut En række betingelser skal være opfyldt, førend en virksomhed kan opnå tilladelse som pengeinstitut. Det fremgår blandt andet af lov om finansiel virksomhed 14 og 7, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at opnå tilladelse. Tilladelsen gives alene til aktieselskaber, der har en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til 8 mio. euro 11. Derudover skal selskabet have en bestyrelse og direktion, der opfylder kravene til egnethed og hæderlighed i lov om finansiel virksomhed 64. En ansøgning om tilladelse som pengeinstitut, skal indeholde de oplysninger der er nødvendige til brug for Finanstilsynet vurdering. Det materiale, der sædvanligvis skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om pengeinstituttilladelse findes i bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed Ovenstående materiale skal indeholde en driftsplan for den påtænkte virksomhed. Denne driftsplan vil danne udgangspunktet for Finanstilsynets vurdering af forsvarligheden og holdbarheden af den påtænkte virksomhed. Inden en officiel ansøgning om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed indsendes, anbefales det, at virksomheden tager kontakt til Finanstilsynet. Tilladelse som sparevirksomhed Virksomheder, der søger om tilladelse som sparevirksomhed, skal have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til 1 mio. euro. 14 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på sparevirksomheder. 3. Udbydere af betalingstjenester Hvis en virksomhed tilbyder at overføre midler direkte fra indskydere til virksomheder eller foreninger, der søger kapital, kan der være tale om aktivite- 10 jf. lov om finansiel virksomhed 7, stk Det forventes, at kravet pr. 1. januar 2014 ændres til 5 mio. euro. 12 Lovforslag nr. 176 fremsat den 12. marts 2003.

8 8/19 ter, som er omfattet af lov om betalingstjenester, og som det kræver en tilladelse fra Finanstilsynet for at kunne udføre. Der vil således være tale om pengeoverførselsvirksomhed, hvis man modtager et bestemt beløb fra en indskyder og tilbyder at overføre dette beløb til en bestemt modtager eller en udbyder af betalingstjenester, som kan modtage beløbet på betalingsmodtagers vegne. Begrænset tilladelse til pengeoverførselsvirksomhed Hvis man vil drive pengeoverførselsvirksomhed, skal man som udgangspunkt have en tilladelse som betalingsinstitut. Det er dog muligt at opnå tilladelse på mere lempelige vilkår, hvis omfanget af pengeoverførselsvirksomheden er begrænset. Det er muligt at få en begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester, hvis de gennemsnitlige samlede betalingstransaktioner for de forudgående 12 måneder ikke overstiger 3 mio. euro. Herudover skal virksomheden opfylde følgende betingelser for at kunne opnå en tilladelse: 1) Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark eller i et andet land i den Europæiske Union eller i et land, som den Europæiske Union har indgået en aftale med på det finansielle område, 2) Virksomheden har forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder, f.eks. for aftaleindgåelse og fejlhåndtering, 3) Medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion og, hvor det er relevant, ledelsesansvarlige for virksomhedens udbydelse af betalingstjenesten, er "Fit & proper". Det samme gælder for personlige ansvarlige i interessentskaber og indehavere af enkeltmandsvirksomheder. 4) Betalingstjenesten har et begrænset anvendelsesområde. Derimod stilles der ikke kapitalkrav til en virksomhed med begrænset tilladelse til udbud af betalingstjenester. 4. Værdipapirhandlere Crowdfunding platforme kan være omfattet af den type aktiviteter, der kræver tilladelse som værdipapirhandler. Det fremgår således af 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at det kræver tilladelse som værdipapirhandler, såfremt man udfører aktiviteter omfattet af lovens bilag 4, afsnit A.

9 9/19 Aktiviteter som er omfattet af bilag 4, afsnit A, er bl.a. modtagelse, formidling og udførelse af ordrer vedrørende finansielle instrumenter på vegne af investorer, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 1 og 2, til lov om finansiel virksomhed. Det vil sige, at personer og virksomheder, som påtænker at etablere en hjemmeside eller platform, hvor to eller flere investorer bringes i forbindelse med hinanden, således at der tilvejebringes en transaktion, skal have en tilladelse som værdipapirhandler. Dette gælder imidlertid kun såfremt de pågældende transaktioner vedrører finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed er eksempelvis aktier i aktieselskaber samt værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder anparter i kommanditselskaber med flere end 10 deltagere. Virksomheder, som driver en crowdfunding platform, skal derfor som udgangspunkt have tilladelse som værdipapirhandler, såfremt virksomhedens hjemmeside/platform gør det muligt at bringe investorer i forbindelse med kapitalsøgende aktieselskaber, eller selskaber som er at sidestille med aktieselskaber, med henblik på at tilvejebringe en transaktion vedrørende aktier o.lign. Ligeledes vil det kræve tilladelse, hvis kapitalsøgende virksomheder på platformen udbyder virksomhedsobligationer eller andre gældsinstrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Der er ingen bagatelgrænse i relation til ovenstående regler om kravet om tilladelse som værdipapirhandler, og derfor vil virksomheder som driver en crowdfunding platform blive omfattet selv ved transaktioner vedrørende mindre beløb, såfremt transaktionerne vedrører finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Hvis en virksomhed opnår tilladelse som værdipapirhandler, vil virksomheden bl.a. være omfattet af reglerne om investorbeskyttelse. Reglerne har bl.a. til formål at sikre, at personer og virksomheder, der foretager investeringer, gør det i produkter, der er egnede og hensigtsmæssige for dem, at de modtager fyldestgørende information om produktet, og at handlerne gennemføres på betryggende vis. Undtagelse til reglerne Det følger af 9, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, at der ikke er krav om tilladelse som værdipapirhandler, ved en virksomheds udførelse af handler med og formidling af værdipapirer, som virksomheden selv udsteder. En virksomhed må således godt handle og formidle aktier eller virksomhedsob-

10 10/19 ligationer udstedt af virksomheden selv. Som nævnt i pkt. 1, kan sådanne udstedelser dog være omfattet af prospektpligt. Forudsætningen for, at der er et krav om tilladelse som værdipapirhandler, er endvidere, at aktiviteterne sker på et erhvervsmæssigt grundlag for tredjemand, jf. 9, stk. 3, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Ved erhvervsmæssigt grundlag forstås, at der ved transaktionen er tilstræbt en økonomisk fordel for udbyderen eller at ydelsen på lignende måde indgår som en del af et forretningsmæssigt forhold. Det er imidlertid udelukkende transaktioner af privat karakter, som for eksempel hjælp til familiemedlemmer, som ikke sker på et erhvervsmæssigt grundlag, og derved kan selv crowdfunding platforme, som er non-profit, blive omfattet af kravet om tilladelse som værdipapirhandler. Derudover har Finanstilsynet udarbejdet en bekendtgørelse 13, hvoraf det fremgår hvilke personer og virksomheder, der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at bekendtgørelsen ikke i stort omfang vil kunne anvendes i relation til crowdfunding. Tilladelse som værdipapirhandler En række betingelser skal være opfyldt, førend en virksomhed kan opnå tilladelse som værdipapirhandler. Værdipapirhandlere, som ikke har tilladelse som pengeinstitut, realkreditinstitut eller investeringsforvaltningsselskab 14 er fondsmæglerselskaber, jf. 9, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår blandt andet af lov om finansiel virksomhed 14 og 9, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at opnå tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed. Tilladelsen gives alene til aktieselskaber, der har en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til enten 0,3 mio. euro eller 1 mio. euro, afhængig af de påtænkte aktiviteter, jf. 9, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Fondsmæglerselskaber skal desuden opfylde andre krav til kapitalen. Blandt andet skal fondsmæglerselskaber have en kapital, der mindst svarer til en 13 Bekendtgørelse nr. 676 af 26. juni 2012 om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed. 14 I henhold til hhv. 7, stk. 2, 8, stk. 2, eller 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

11 11/19 fjerdedel af foregående års faste omkostninger, jf. 125, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Derudover skal selskabet have en bestyrelse og direktion, der opfylder kravene til egnethed og hæderlighed 64 i lov om finansiel virksomhed. En ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab, skal indeholde de oplysninger der er nødvendige til brug for Finanstilsynet vurdering. Det materiale, der skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab fremgår af ansøgningsskemaet, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 15. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en driftsplan for den påtænkte virksomhed. Denne driftsplan vil danne udgangspunktet for Finanstilsynets vurdering af forsvarligheden og holdbarheden af den påtænkte virksomhed. 5. Forvaltere af alternative investeringsfonde En crowdfunding platform, hvor investorer bliver tilbudt et udvalg af iværksættervirksomheder (start-ups), som de kan investere i for at kunne opnå et potentielt afkast kan være omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 16, der regulerer forvaltning af alternative investeringsfonde (FAIF-loven). Det er en betingelse for at platformen kan være omfattet af FAIF-loven, at den kan betegnes som en alternativ investeringsfond (herefter AIF). Personer, der leder en AIF vil blive forvaltere af denne AIF og dermed være underlagt regulering i FAIF-loven. Definition af en AIF En AIF defineres i lovens 17 3, stk. 1, nr. 1 som en kollektiv investeringsenhed eller investeringsafdeling heraf, som: 1) Rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og 2) Ikke skal have tilladelse i helhold til de regler, der gennemfører artikel 5 i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og 15 Fondsmaegler.aspx 16 Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 17 Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

12 12/19 administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) En kollektiv investeringsenhed er en virksomhed, som samler kapital, som den har modtaget fra en række investorer med henblik på at investere den for at opnå samlet afkast til investorerne. Der skal således være tale om, at platformen rejser kapital fra mere end én investor, som den derefter investerer i nogle aktiver f.eks. virksomheder, råvarer, finansielle instrumenter osv. Endvidere skal der eksistere en fastlagt og defineret investeringspolitik for investeringsenheden. Denne investeringspolitik skal beskrive, hvordan den samlede kapital vil blive investeret. Det følger af FAIF-loven, at denne investeringspolitik skal fremgå af investeringsenhedens konstituerende dokumenter. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om alternative investeringsfonde for yderligere information om definitionen af en AIF 18. Tilladelse eller registrering Hvis en crowdfunding platform falder ind under definitionen af en AIF, skal personer, der driver den, enten registreres som forvalter hos Finanstilsynet eller søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde for at kunne markedsføre sig til professionelle investorer. Hvis AIF en skal markedsføres til detailinvestorer, som tilfældet er i forbindelse med crowdfunding, skal ledelsen af hjemmesiden søge om tilladelse hos Finanstilsynet for at blive en forvalter af alternative investeringsfonde og derefter søge om en særskilt tilladelse til at markedsføre sig til detailinvestorer. 19 Omvendt, hvis crowdfunding platformen ikke opfylder betingelserne for at være en AIF, bliver personer, der leder den ikke anset som forvalter af alternative investeringsfonde og skal ikke søge om godkendelse eller tilladelse hos Finanstilsynet. Sagsbehandling Hvis ledelsen af en crowdfunding platform vurderer, at den kan defineres som en AIF, skal ledelsen søge om tilladelsen hos Finanstilsynet. Idet den 18 Bekendtgørelse nr. 782 af 26/06/2013 om alternative investeringsfonde 19 Markedsføringen til detailinvestorer er særskilt reguleret i bekendtgørelse nr. 866 af 28/06/2013 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer.

13 13/19 nye lovgivning trådte i kraft den 22. juli 2013 er der en overgangsperiode, som gælder for alle forvaltere, der driver virksomhed per 22. juli Dette betyder, at alle crowdfunding platforme, der allerede eksisterer på Internettet skal have en godkendt forvalter inden den 22. juli 2014 og skal ikke indstille deres arbejde i løbet af denne periode. Omvendt gælder det, at alle nye platforme, der ikke er lanceret senest den 22. juli 2013 ikke må markedsføres til potentielle investorer efter den 22. juli 2013 uden en forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. For nærmere information om den nye regulering af forvaltere af alternative investeringsfonde anbefales det at besøge Finanstilsynets hjemmeside 20, der giver en god introduktion til dette område og beskriver de forpligtelser, der følger af den nye regulering. Endvidere kan der hentes et ansøgningsskema under afsnit Tilladelse og registrering. Sagsbehandlingsfristen for ansøgninger om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde er 3 måneder efter indgivelse af den fuldstændige ansøgning til Finanstilsynet. Behandling af ansøgning om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer vil tage yderligere 3 måneder. 6. Hvidvask og Terrorfinansiering Overfor er beskrevet en række aktiviteter forbundet med alternativ finansiering, som kan blive omfattet af regler på det finansielle område. Følgende aktiviteter, som kan forbindes med crowdfunding, er ligeledes omfattet af hvidvaskloven, jf. dennes bilag 1: 1) Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler. 2) Udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og diskontering, handelskreditter (inkl. forfaitering) 3) Finansiel leasing 4) Erhvervsmæssig fysisk pengetransport 5) Udstedelse og administration af rejsechecks, bankveksler og lignende betalingsinstrumenter 6) Sikkerhedsstillelse og garantier 7) Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.), valutamarkedet, finansielle futures og optioner, valuta- og renteinstrumenter samt værdipapirer 20

14 14/19 8) Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed 9) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. 10) Pengeformidling (money broking) 11) Porteføljeadministration og -rådgivning 12) Opbevaring og forvaltning af værdipapirer 13) Boksudlejning Virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne i hvidvasklovens bilag 1, skal anmelde sig selv til registrering hos Finanstilsynet, jf. lovens 34, stk. 2. Det vurderes, at f.eks. peer-to-peer aktiviteter oftest vil blive betragtet som udlånsvirksomhed. Hvidvasklovens krav Hvidvaskreguleringen har til formål at medvirke til bekæmpelse af kriminalitet 1) Ved at begrænse mulighederne for misbrug af det finansielle system til hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og 2) Ved at lette politiets efterforskning af kriminalitet. For at imødekomme formålet, skal de omfattede virksomheder efterleve en række krav. Virksomhederne skal bl.a. have kendskab til sine kunder ved at indhente legitimation på kunderne, herunder have kendskab til virksomhedskunders ejer- og kontrolstruktur og indhente legitimation på disses reelle ejere. Faste kunders transaktioner skal overvåges og virksomhederne skal generelt være opmærksomme på aktiviteter, der kan have tilknytning til hvidvask og terrorfinansiering og undersøge og indberette transaktioner, som vurderes at kunne have tilknytning til hvidvask og terrorfinansiering. For nærmere information om hvidvasklovens krav henvises til Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Denne kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 21. Vejledningens kapitel 4 indeholder miniguide til hvidvasklovens krav. 21 BF2D22C66380}&name=Hvidvask

15 15/19 Registreringspligt Virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne i hvidvasklovens bilag 1, herunder indlånsvirksomheder, skal anmelde sig selv til registrering hos Finanstilsynet, jf. lovens 34, stk. 2. Registeret er offentligt tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside. Anmeldelse skal ske, selvom aktiviteten ikke er virksomhedens/personens "hovedaktivitet". Registrering hos Finanstilsynet er en forudsætning for, at den pågældende virksomhed kan udøve den omhandlede virksomhed. Det betyder, at virksomheder uden at have anmeldt sig til registrering, eller som er nægtet registrering, udøver ulovlig virksomhed. Det er en betingelse for registrering, at de personer som ejer og leder virksomheden, opfylder lovens hæderlighedskrav. Til brug for Finanstilsynets vurdering heraf, skal personen eller virksomheden indsende straffeattester. For virksomheder i selskabsform stilles krav om straffeattest for medlemmer af bestyrelse og direktion samt de reelle ejere. For personligt drevne virksomheder stilles krav om straffeattest for de reelle ejere af virksomheden. Til brug for registreringen har Finanstilsynet udarbejdet et anmeldelsesskema, som skal anvendes ved registrering. Skemaet kan findes på Finanstilsynets hjemmeside 22. Finanstilsynet benytter maksimum 30 arbejdsdage fra modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning til behandling heraf. 7. Markedspladser Børsaktivitet i Danmark omfatter drift af et reguleret marked, hhv. multilateral handelsfacilitet ( MHF ). Reglerne herom findes i 16 og 40 i lov om værdipapirhandel m.v., og har det fælles anvendelsesområdet, at der skal være tale om et multilateralt element/system, hvorigennem der sker sammenføring af forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter/værdipapirer, på en sådan måde at der indgås en aftale om overdragelse. 22

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Vejledning nr af 28/11/2012

Vejledning nr af 28/11/2012 Vejledning nr. 9591 af 28/11/2012 Vejledning til bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer Finanstilsynet

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag.

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag. 2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0070 Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs-

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ...

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ... Kendelse af 8. juni 2009 (J.nr. 2008-0017408) Omtvistet aktivitet vedrørende rådgivning og vejledning om konkrete prospekter opfylder ikke kravet i lov om finansiel virksomhed 9, stk. 2, 2. pkt. Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag.

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag. 2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed ANG nr 830 af 30/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Køberetsordningen for kystnære havmøller

Køberetsordningen for kystnære havmøller Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl. 14-16 450 MW kystnære havmøller Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe Lov nr. 108 af 7. februar 2007 Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelsen er delt op på følgende måde: Kapitel 1: Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2: Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt

Bekendtgørelsen er delt op på følgende måde: Kapitel 1: Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2: Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt Vejledning til bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 2005 om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Finanstilsynet har med hjemmel i 43, stk. 3,

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. april Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge 1) 26. april Nr. 365.

Lovtidende A Udgivet den 30. april Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge 1) 26. april Nr. 365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. april 2011 26. april 2011. Nr. 365. Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge 1) Hermed bekendtgøres lov nr. 385 af 25. maj 2009, om betalingstjenester

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 245. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere