Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler"

Transkript

1 Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli 2008 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 604 af 24. juni 2009 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), herefter bekendtgørelsen. Loven og bekendtgørelsen med senere ændringer kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside, under Love og regler og på Grundlæggende betingelser for tilskud til frie kostskoler Frie kostskoler skal være uafhængige, selvejende institutioner. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Skolen skal være ejer af skolens bygninger og arealer og må ikke eje bygninger sammen med andre. Den overordnede ledelse skal varetages af en bestyrelse. Indsendelse af ansøgning Ansøgning om godkendelse til tilskud fra nye frie kostskoler skal være Undervisningsministeriet i hænde mindst 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Højskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. i en måned. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. august. Ansøgning om godkendelse til tilskud sendes til: Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen, Institutionskontor 1 Frederiksholms Kanal København K Eller: Ansøgningsprocedure En opfyldelse af de frister, der er fastsat i bekendtgørelsen for indsendelse af ansøgning, sidestilles ikke med en godkendelse til tilskud. Opfyldelse af fristerne er alene en betingelse for at få en ansøgning om godkendelse til tilskud behandlet af Undervisningsministeriet. Når ministeriet har modtaget materiale i henhold til de angivne frister, vil ministeriet behandle materialet i henhold til, om der er væsentlige mangler ved det indsendte materiale. Hvis ikke der er væsentlige mangler, anses fristerne for overholdt. Hvis der er væsentlige mangler ved det indsendte materiale, og skolen ikke

2 kan nå at imødegå manglerne inden den fastsatte frist, vil fristen ikke anses for overholdt. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler må derfor vente et år med at blive godkendt til tilskud. Højskoler vil få forrykket det tidligste tidspunkt, hvor skolen kan blive godkendt til tilskud, forholdsmæssigt. Ministeriet vil ofte have kommentarer og bemærkninger til det indsendte materiale, som skal rettes til for at blive godkendt til tilskud. 10 måneders frist Ansøgning om godkendelse til tilskud fra nye frie kostskoler skal være Undervisningsministeriet i hænde mindst 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, fra hvilken dato skolen ønsker at begynde den tilskudsberettigende virksomhed. I forbindelse med ansøgningen, dvs. senest 10 måneder før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt, skal følgende materiale sendes til ministeriet: 1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for: hvilken form for skole, der ønskes etableret baggrunden for oprettelse af skolen skolens profil, herunder hvilken undervisning der planlægges baggrunden for skolens profil 2) Vedtægt i overensstemmelse med standardvedtægten i bilag 1 til bekendtgørelsen. Vedtægten skal være vedtaget på en stiftende generalforsamling eller et stiftende repræsentantskabsmøde. Fravigelser fra standardvedtægten vil kun kunne godkendes i særlige tilfælde, hvor det findes velbegrundet. 3) Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 4 til bekendtgørelse. 4) Referat af stiftende og eventuelle efterfølgende generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder. 5) Referat af bestyrelsesmøder. 6) Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds- /repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent. 7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 5 til bekendtgørelsen om, at de i lovens 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt. 8) Bygningstegninger og matrikelkort, jf. bekendtgørelsens 5. Tegninger skal angive undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealer, toilet og badefaciliteter samt antal elevsengepladser og skal endvidere angive omfanget og placeringen af udendørs opholdsarealer.

3 Ved bedømmelsen af ejendommen påser ministeriet, at følgende krav er opfyldt, for at institutionen kan godkendes til tilskud: Undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealer, toilet- og badeforhold og elevværelser skal være egnede og tilstrækkelige i forhold til det planlagte antal elever og den planlagte undervisning, og skolen skal råde over egnet og nødvendigt udstyr og inventar. Et elevværelse med plads til en, to eller tre elever skal normalt omfatte henholdsvis mindst 7, 12 eller 15 kvm. og indeholde mindst et skab, et bord og en stol pr. sengeplads. Ved vurderingen af værelsets egnethed lægges der vægt på, at senge ikke placeres under vinduer eller foran varmeapparater. Hvis en seng placeres under en skråvæg, så skal det være muligt at sidde oprejst i sengen uden at støde mod skråvæggen. Installation af køjesenge med henblik på at opfylde kravene kan ikke godkendes. Toilet- og badefaciliteter skal ligge i umiddelbart nærhed af elevværelserne, og der må højst være 6 elever pr. bad og toilet. Elevværelser og forstander- og lærerboliger skal ligge i umiddelbar tilknytning til undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealerne. Bygninger og arealer skal være til disposition for skolevirksomheden. Det forudsættes, at der i forhold til skolens elevtal er tilstrækkelige udendørs opholdsarealer til rådighed i umiddelbar tilknytning til bygningerne. Elevværelser, forstander- og lærerboliger, kostforplejnings og udendørs og indendørs opholdsarealer, undervisningslokaler m.v. skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Det kan f.eks. ikke forventes godkendt, at en skole ligger på begge sider af en større vej. Skolen skal råde over mindst 2 familieboliger til forstander, heltidslærere og deltidslærere. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt forstanderen skal bo på skolen. Ved en familiebolig forstås en bolig, som har en kapacitet og en indretning til mindst 2 voksne og 2 børn. Den ene bolig skal være på mindst 90 kvm., og den anden skal være på mindst 110 kvm. I forbindelse med godkendelsen af skolen til tilskud fastsætter ministeriet skolens elevsengepladskapacitet. 9) Kopi af købsaftale eller skøde vedrørende skolens bygninger med tilhørende arealer. Hvis skolen ikke oprettes i disse bygninger, skal skolen indsende en ny ansøgning om godkendelse til tilskud. 10) Etableringsbudget og driftsbudget for de førstkommende tre år med angivelse af udgiften pr. godkendt sengeplads, jf. bekendtgørelsens 3. Etablerings- og driftsbudgettet skal sandsynliggøre, at skolen kan begynde sin virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag. Endvidere skal det fremgå, at udgiften pr. godkendt elevsengeplads til alle løbende ydelser til bygninger og arealer ikke overstiger det på de årlige finanslove fastsatte beløb. På finansloven for 2009 udgør dette beløb kr. for folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt efterskoler, jf. Finanslovens (højskoler), (husholdnings- og håndarbejdsskoler) og (efterskoler). De løbende ydelser omfatter renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser, flexlån, pauselån, garantilån og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlige myn-

4 digheder samt lejeindtægter. Skolen må dog ikke erhverve bygninger eller arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte, jf. lovens 6. Renter af lån til finansiering af køb af inventar og udstyr skal ikke medregnes i de løbende ydelser. Budgettet må ikke indeholde udgifter og indtægter, der strider mod lovens og vedtægtens formål med skolen, herunder udgifter i strid med tilskudsbetingelsen om, at skolens midler alene må komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 11) Årsplan, der indeholder samtlige kurser, der planlægges for det første år. Årsplanen skal udarbejdes på skemaer udarbejdet af Undervisningsministeriet. Årsplanen skal desuden udarbejdes i overensstemmelse med ministeriets vejledning til årsplan frie kostskoler. Vejledningen findes på ministeriets hjemmeside, 12) Foreløbig indholdsplan for alle kurser, som fremgår af årsplanen. Indholdsplanerne skal indeholde: en beskrivelse af den planlagte undervisnings indhold, omfang og placering en beskrivelse af det planlagte samvær en beskrivelse af, hvorledes hvert enkelt kursus opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær en redegørelse for undervisningens almene perspektiver Indholdsplanerne skal sandsynliggøre, at skolen vil opfylde lovens krav om, at kurserne skal være åbne for alle. Hvis en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole planlægger at optage undervisningspligtige elever, skal det fremgå af indholdsplanen, hvordan undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal godkendes til tilskud med et samlet særligt undervisningstilbud (specialundervisning), skal skolen beskrive dette i indholdsplanen. En efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal oplyse, om skolen ønsker at afholde folkeskolens prøver. En efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole skal oplyse, om skolen ønsker at tilbyde 10. klasse. Indholdsplanerne skal udarbejdes i overensstemmelse med ministeriets vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler. Vejledningen kan findes på ministeriets hjemmeside, Skolen vil tidligst kunne godkendes til tilskud med virkning fra den dato, som ligger 10 måneder efter ministeriets modtagelse af ovennævnte materiale. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler vil dog tidligst blive godkendt til tilskud fra den 1. august året efter. Ministeriet anbefaler, at en ansøgning indsendes 11 måneder før den tilskudsberettigende virksomhed ønskes påbegyndt. Der vil dermed være tid til at indsende supplerende materiale, hvis ministeriet vurderer, at det indsendte materiale ikke opfylder kravene.

5 3 måneders frist Senest tre måneder før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt, skal følgende materiale være Undervisningsministeriet i hænde: 1) Årsplan og indholdsplan, der er tilrettet i overensstemmelse med ministeriets anvisninger. 2) Endelig plan for bygningernes indretning. Materialet skal kunne danne grundlag for ministeriets endelige afgørelse om godkendelse til tilskud. Såfremt materialet er mangelfuldt, eller ikke er ministeriet i hænde senest 3 måneder inden den tilskudsberettigende virksomhed ønskes påbegyndt, vil skolen ikke kunne godkendes til tilskud fra den ønskede dato. Skolen vil da tidligst kunne godkendes til tilskud med virkning fra datoen, som ligger 3 måneder efter ministeriets modtagelse af ovennævnte materiale. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler vil dog tidligst blive godkendt til tilskud fra den 1. august året efter. 3) Materiale til brug for beregning af forskud på tilskud, hvis skolen ønsker forskud. Forskud udbetales tidligst, når Undervisningsministeriet har modtaget bankgaranti samt dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder. Tilskud til nye skoler udbetales på betingelse af, at skolen har opnået 24 årselever og har afholdt kursusvirksomhed af mindst 4 ugers varighed i mindst 20 uger i hvert skoleår, heraf skal mindst ét kursus have mindst 12 ugers varighed, jf. lovens 12, stk. 1 og 3. Forskud på tilskud kan dog, jf. bekendtgørelsens 26, stk. 1, udbetales til en nyoprettet skole og til en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetalingen af de udbetalte beløb. Der ydes taxametertilskud til skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i finansåret, ud fra skolens årselevtal i dette skoleår, jf. lovens 21, stk. 1. Til nye skoler (dvs. skoler der ikke har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i finansåret) ydes tilskud ud fra det opnåede årselevtal i finansåret. Der ydes forskud til skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter året før finansåret, ud fra skolens årselevtal i dette skoleår, jf. lovens 21, stk. 2. Til nye skoler ydes forskud ud fra det forventede årselevtal i finansåret. Det er frivilligt, om en ny skole ønsker at få forskud. Hvis en ny skole ønsker forskud, skal skolen indsende oplysninger i overensstemmelse med ministeriets vejledning om udbetaling af forskud til nye frie kostskoler. Vejledningen med skemaer fås ved henvendelse til ministeriet. Krav om offentliggørelse af dele af skolens materiale Det følger af lovens 2, stk. 8, 2a, 5b, at visse dele af skolens materiale skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Heraf følger et krav om, at skolen skal have oprettet en hjemmeside.

6 Inden start af den tilskudsberettigende skolevirksomhed Inden start af den tilskudsberettigende skolevirksomhed skal dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder være Undervisningsministeriet i hænde. Forskud på tilskud udbetales tidligst, når Undervisningsministeriet har modtaget denne dokumentation. Godkendelse Når al materiale er Undervisningsministeriet i hænde i henhold til de fastsatte frister vil ministeriet kunne godkende skolen til tilskud til skolevirksomhed under forudsætning af, at materialet er i overensstemmelse med reglerne som beskrevet i loven og bekendtgørelsen. Er der mindre ændringer til det indsendte materiale, der kræves ændret af Undervisningsministeriet, som for eksempel vedtægtsændringer, der kan ændres ved allonge, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2, vil Undervisningsministeriet kunne give en godkendelse på vilkår om, at lovens krav bliver opfyldt ved, at ændringerne indsendes til ministeriet inden for en angivet frist. Bortfald af ansøgning om godkendelse til tilskud En ansøgning om godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke har påbegyndt den tilskudsberettigende skolevirksomhed senest 24 måneder efter, at ansøgning om tilskud er Undervisningsministeriet i hænde. Bortfald af godkendelse til tilskud En godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke inden fire måneder efter godkendelsestidspunktet har påbegyndt en tilskudsberettiget aktivitet.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR. 1013 MAJ 1984 trykt pé genbrugspapir ISBN

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere