Den nye årsregnskabslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye årsregnskabslov"

Transkript

1 vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer

2

3 Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt uvæsentlige. Loven gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Virksomheder, som måtte ønske at anvende loven for regnskabsår, der begynder før 1. januar 2002, kan vælge dette. Anvendes loven på regnskabsaflæggelse før den 1. januar 2002, skal det gøres systematisk og konsekvent. I forhold til den tidligere årsregnskabslov er der på en række områder tale om nyskabelser. Hensigten med loven er primært, at virksomhederne skal aflægge mere informative og fremadrettede årsregnskaber - eller rettere årsrapporter, som er den nye betegnelse for årsregnskabet med tilhørende beretninger. Behovet for en ny årsregnskabslov er hovedsagelig affødt af den internationale udvikling på regnskabsområdet. har betydet en noget uoverskuelig opbygning. Derudover har loven ofte været kritiseret for at give virksomhederne for mange valgmuligheder i regnskabsaflæggelsen. Den nye lov råder i vid udstrækning bod på disse uhensigtsmæssigheder. Herudover regulerer loven information, der ikke er af finansiel karakter. Mindre virksomheder vil ikke opleve den store forskel i regnskabsaflæggelsen i forhold til tidligere. Mellemstore og store virksomheder omfattes af nye og større krav. Alle virksomheder uanset størrelse bør snarest afklare, hvilke konsekvenser den nye årsregnskabslov får for regnskabsaflæggelsen. Vi håber, at De efter læsning af denne publikation har fået overblik over de væsentligste ændringer og nyskabelser. De er naturligvis velkommen til at kontakte os med henblik på en vurdering af konsekvenserne for netop Deres virksomhed som følge af den nye årsregnskabslov. Regnskabsaflæggelsen har hidtil været foretaget med udgangspunkt i historiske værdier. Fremover skal udgangspunktet tages i virksomhedens reelle værdier. Den tidligere lov har eksisteret i 20 år. I denne periode har loven været igennem en række ændringer, som 3

4 Indhold Motiver... 5 Byggeklodsmodellen... 6 Årsrapporten... 8 Ledelsesberetning... 9 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver og forpligtelser Egenkapital Hensatte forpligtelser Pengestrømsopgørelse Nye notekrav Koncernregnskaber Indsendelsesfrister Overgangsregler Forberedelse

5 Motiver Et væsentligt kritikpunkt ved den tidligere årsregnskabslov har været generalklausulen om det retvisende billede, som - udover at være for upræcis - helt overser, at regnskabsbrugerne omfatter andre end investorer og kreditorer. Den nye lov beskriver specifikt, at årsregnskabet udarbejdes med henblik på at støtte og gavne en bredere kreds af regnskabsbrugere. Motiverne til loven er først og fremmest: Et ønske om værdibaserede årsregnskaber, med henblik på at opgøre virksomhedernes reelle værdier i modsætning til historisk betingede kostpriser En tilpasning af dansk regnskabsaflæggelse til den internationale udvikling, med henblik på at øge sammenligneligheden på tværs af landegrænser Et ønske om mere informative årsberetninger omfattende beskrivelse af hovedaktiviteter, forretningsmæssige risici samt forventet udvikling En udvidelse af den ikke finansielle information til regnskabsbrugerne En ny lovstruktur, som betyder en forenklet og mere overskuelig opbygning af bestemmelserne. Begrebsramme Årsregnskabets formål, grundlæggende begreber og sammenhænge - den såkaldte begrebsramme - er direkte indbygget i loven. Dette er med til at styrke intentionerne om en mere ensartet fortolkning af det retvisende billede. Begrebsrammens indhold medfører en væsentlig ændring i hele grundlaget for regnskabsaflæggelse i Danmark. I modsætning til tidligere fokusering på resultatopgørelsen, bliver årsregnskabets vigtigste opgave nu at præsentere den reelle værdi af virksomheden. Dette medfører, at værdier som hidtil har skullet udeholdes fra årsregnskabet nu skal medtages. De grundlæggende forudsætninger for regnskabsaflæggelse, herunder fortsat drift, kontinuitet, periodisering og væsentlighed samt indhold frem for formalia findes fortsat i loven. Det vil ikke i samme omfang som hidtil være muligt at aflægge regnskabet med det formål at opnå et ønsket resultat eller en ønsket størrelse af egenkapitalen. Forsigtighedsprincippet, der først og fremmest har haft til formål at beskytte regnskabsbrugerne mod for optimistiske vurderinger, er ikke så fremtrædende som hidtil. I lighed med tidligere er der tale om en rammelov, som på længere sigt skal udfyldes af regnskabsstandarder på udvalgte områder og standarder for specielle virksomhedstyper eller udvalgte virksomhedsstørrelser. Den reelle værdi 5

6 Internationalisering Loven er i vid udstrækning tilpasset de internationale regnskabsstandarder, hvilket er en naturlig konsekvens af den internationalisering, der også gør sig gældende på regnskabsområdet. Terminologi Loven ændrer en række af de begreber, der efterhånden har bidt sig godt fast i regnskabsbrugeres bevidsthed. Der er langt hen ad vejen alene tale om tilpasning til den internationale terminologi, og således ikke nogen materiel forskel. Nedenfor er vist en oversigt over de væsentligste ændringer i terminologier. Væsentlige ændringer i terminologi Tidligere lov Årsregnskab Årsberetning Andre rapporter Medtagelse i årsregnskabet Værdiansættelse Økonomisk stilling Udgifter/omkostninger Hensættelser Ny lov Årsrapport Ledelsesberetning Supplerende beretninger Indregning Måling Finansiel stilling Omkostninger Hensatte forpligtelser Hertil kommer en række nye begreber som primært er medvirkende til at fastlægge, hvorledes de enkelte regnskabsposter skal måles (værdiansættes). Byggeklodsmodellen Loven indfører en helt ny struktur, der populært kaldes byggeklodsmodellen. Byggeklodsmodellens grundprincip er, at små og mindre virksomheder skal følge en række generelle krav til regnskabsaflæggelse, hvorimod større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Modellen indeholder fire regnskabsklasser - eller klodser - som er lagt oven på et grundlag af helt generelle regler, som alle virksomheder skal opfylde. Det vil for personligt ejede virksomheder være muligt at aflægge et årsregnskab, der udelukkende kan anvendes til skattemyndighederne. Dette årsregnskab må ikke betegnes Årsrapport. Det er på næste side skitseret, hvorledes de enkelte klasser er opdelt, og der er desuden anført et estimat på antallet af danske virksomheder i de enkelte klasser. 6

7 Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Supplerende krav til børsnoterede og statslige aktieselskaber. Supplerende krav til mellemstore og store virksomheder. Supplerende krav til små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A.*) Grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af driftsøkonomiske årsregnskaber. Personlige virksomheder. Ca. 350 virksomheder Ca virksomheder Ca virksomheder Ca virksomheder *) Små virksomheder omfattet af klasse B: Balancesum maksimalt 20 mio. kr. Nettoomsætning maksimalt 40 mio. kr. Maksimalt 50 ansatte Alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af den nye årsregnskabslov, bortset fra finansielle virksomheder som banker og forsikringsselskaber. Statslige og kommunale virksomheder er ligeledes undtaget. Endelig er filialer af udenlandske virksomheder også undtaget. Loven omfatter som noget nyt både virksomheder med og uden personligt ansvar. Det betyder imidlertid ikke, at alle erhvervsdrivende virksomheder har pligt til at aflægge årsrapport efter lovens bestemmelser. Alle aktieselskaber og anpartsselskaber starter uanset størrelse i klasse B. Disse selskaber omfattes endvidere af klasse C, når de anførte størrelseskrav i denne klasse er overskredet. Særligt om klasse A Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A kan frivilligt vælge, om de vil aflægge en årsrapport. Regnskabsklassen omfatter fortrinsvis virksomheder med personligt ansvar, herunder enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvor en eller flere ansvarlige deltagere er personer. Vælger en virksomhed omfattet af regnskabsklasse A at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, er den forpligtet til som minimum at følge reglerne for klasse A. Reglerne svarer stort set til de regler, som disse virksomheder i dag aflægger årsregnskab efter. Ved anvendelse til andet end virksomhedens eget brug menes, at års- Ikke kun til eget brug 7

8 Tilpasning af regnskabspraksis rapporten afleveres til andre end skattemyndighederne. Årsrapporter for A-virksomheder skal omfatte en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen. Frivilligheden forventes ikke at medføre, at virksomhederne vil undlade at aflægge driftsøkonomiske årsregnskaber. Dertil er værdien af driftsøkonomisk regnskabsinformation for væsentlig såvel for indehaverne som for brugerne. Årsrapporter for A-virksomheder skal ikke revideres eller offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Skift mellem klasser Alle virksomheder skal - udover at følge de grundlæggende regnskabsregler - følge reglerne for den regnskabsklasse, hvori de er placeret. Herudover skal de også følge reglerne i underliggende regnskabsklasser. Eksempelvis skal C-virksomheder udover de særlige regler for C-virksomheder også følge reglerne for klasse A og B. Når en virksomhed skifter fra én klasse til en anden, skal regnskabspraksis alene tilpasses fremtidige forhold. Sammenligningstal for tidligere perioder skal ikke nødvendigvis tilpasses. I disse tilfælde bliver det således relativt enkelt at skifte praksis. Alle virksomheder kan vælge at følge en eller flere bestemmelser fra en overliggende regnskabsklasse. Gøres dette, skal de pågældende bestemmelser følges fuldt ud, og det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, at man har valgt denne fremgangsmåde. Årsrapporten Loven forudsætter, at regnskabsrapporteringen sker i ét dokument, der samler årsregnskab, beretninger og påtegninger. Dette dokument benævnes årsrapport. Det retvisende billede gælder hele årsrapporten og ikke kun årsregnskabet. Det betyder, at en virksomhed ikke kun skal vurdere, om resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter udgør et retvisende billede. I tilgift skal også ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger give et reelt billede af virksomheden. I de efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste forhold i årsrapportens enkelte elementer. De særlige nyskabelser for D-virksomheder er alene omtalt i meget begrænset omfang. Regnskabsskemaerne Resultatopgørelse og balance vil stort set blive opstillet efter samme skemaer som hidtil. Som følge af den ændrede terminologi vil visse regnskabsposter få en anden betegnelse. 8

9 Enkelte regnskabsposter har skiftet plads i skemaerne. Det gælder eksempelvis igangværende arbejder for fremmed regning, som nu præsenteres under tilgodehavender. Herudover er der kommet nogle få nye poster til. Pengestrømsopgørelsen er fortsat ikke omfattet af skemakrav i loven. Ledelsens forslag til fordeling af årets resultat kan efter den tidligere lov placeres i tilknytning til balancen eller resultatopgørelsen, hvis det ikke placeres i årsberetningen. Fremover skal forslaget til fordeling af årets resultat placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. I balancen skal forslag til udlodning af udbytte som hovedregel placeres som en særskilt post under egenkapitalen. Det skyldes, at udbytte for regnskabsåret ikke opfylder lovens definition af en forpligtelse på balancedagen. Dansk regnskabspraksis på dette område har hidtil typisk medført, at beløbet blev placeret under kortfristet gæld. Denne fremgangsmåde vil også fremover fortsat være mulig. Ledelsesberetning Virksomheder omfattet af klasse B skal fremover udarbejde ledelsesberetning. Dette er nyt i forhold til den tidligere lov, som indeholdt en undtagelsesbestemmelse for denne størrelse virksomheder. I forhold til tidligere stiller den nye lov yderligere krav om beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter. En del B-virksomheder har hidtil undladt dette, men vil fremover skulle give oplysning herom. Virksomhedens ledelse fastlægger omfanget og detaljeringsgraden af oplysningerne. De tidligere krav om omtale af virksomhedens forventede udvikling og eventuelle filialer i udlandet omfatter efter den nye lov ikke længere B- virksomheder. Disse krav gælder derfor alene C- og D-virksomheder. Der er skærpede krav til klasse C- virksomheder. Visse oplysningskrav, der i dag alene gælder for børsnoterede virksomheder, vil fremover også gælde for C-virksomheder. Nedenfor er vist en oversigt over nye krav til indholdet af ledelsesberetningen for C-virksomheder. Yderligere krav Udvidede oplysningskrav for klasse C Virksomhedens hovedaktiviteter Virksomhedens videnressourcer (hvis særlig betydning) Særlige forretningsmæssige og finansielle risici Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf Årets resultat sammenholdt med udmeldte forventninger Særlige forudsætninger for forventninger til fremtiden Fem års hoved- og nøgletal 9

10 Krav til beretningen Hoved- og nøgletal Oplysningskravet om hoved- og nøgletal, som i dag alene er gældende for statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber, udstrækkes til også at omfatte C-virksomheder. I loven er fastlagt de hovedtal, der skal indgå i ledelsesberetningen. Disse omfatter: Årets nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Der fastlægges ikke krav til bestemte nøgletal. Kun de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige, skal oplyses. Nødvendighed skal ses i forhold til regnskabsbrugerens mulighed for at danne sig et fornuftigt indtryk af udviklingen i virksomheden. Nøgletalsoversigten skal endvidere oplyse om metoder ved beregning af nøgletal. Nøgletal forudsættes udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Ledelsespåtegning Alle medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer - det vil sige bestyrelse og direktion - skal i tilknytning til deres underskrift på årsrapporten som noget nyt erklære: hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og - hvis der er udarbejdet koncernregnskab - koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Indeholder ledelsesberetningen supplerende beretninger, skal ledelsen også erklære sig herom. Ændringen har ingen materiel betydning. Anvendt regnskabspraksis En redegørelse for anvendt regnskabspraksis er blevet en fast bestanddel i de danske årsregnskaber. De fleste virksomheder har hidtil fulgt kravet, der gælder for børsnoterede virksomheder, hvorefter denne redegørelse skal placeres foran resultatopgørelse og balance. Den nye årsregnskabslov indeholder et krav om en samlet beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er ikke krav om en bestemt placering i forhold til de øvrige bestanddele i regnskabet. Loven indeholder en række detaljerede krav til de forhold, der skal beskrives i redegørelsen. Endvidere skal redegørelsen oplyse, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter. 10

11 Ændring af anvendt praksis Ved ændring af den anvendte regnskabspraksis kan små selskaber i dag undlade at ændre åbningsbalancen i ændringsåret og i stedet indregne ændringsbeløbet i resultatopgørelsen. Denne lempelsesregel er ikke videreført i den nye lov. Valutaomregning af selvstændige udenlandske dattervirksomheder Ændring af regnskabspraksis og regnskabsaflæggelsesvaluta Rettelser på grund af fundamentale fejl i tidligere regnskabsår Kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster vil i højere grad end hidtil være afledt af værdiansættelser og værdireguleringer. Aktiver og passiver skal i flere tilfælde reguleres og indregnes i resultatopgørelsen i takt med udsving i dagsværdier. Denne fremgangsmåde gælder dog ikke alle poster. Nedenfor er vist eksempler på forhold, der i stedet skal indregnes i egenkapitalen: Opskrivning af materielle anlægsog omsætningsaktiver samt tilbageførsel af disse opskrivninger Indtægter og omkostninger ved køb og salg af egne kapitalandele i det omfang, kapitalandelene ikke indregnes i balancen Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden udelukkende benytter til at sikre værdien af fremtidige aktiver og forpligtelser og tilbageførsel af sådanne beløb Ledelsens forslag til udbytte, hvor der dog i lighed med tidligere er en mulighed for at afsætte skyldigt udbytte som gæld Værdiansættelse til dagsværdi medfører, at der ved regnskabsaflæggelsen vil opstå flere gevinster og tab, der ikke er realiserede. Det er dog fortsat i vid udstrækning alene realiserede indtægter, der kan resultatføres. I modsætning til den tidligere lov rummer den nye både faktureringsmetoden og produktionsmetoden. Efter produktionsmetoden tillades indregning af nettoomsætning på et tidligere tidspunkt end på faktureringstidspunktet, såfremt nettoomsætningen kan opgøres pålideligt. Produktionsmetoden, der typisk anvendes på entrepriseopgaver, anvendes i dag af de virksomheder, der har valgt at følge regnskabsvejledningerne på dette område. Hovedreglen vil fremover være produktionsmetoden, hvis virksomheden deltager i længerevarende entrepriseopgaver eller på anden måde producerer efter ordre. Produktionsmetoden er hovedregel 11

12 Indregning i balancen Dette skyldes hensynet til det retvisende billede samt det faktum, at igangværende arbejder fremover skal præsenteres under tilgodehavender, hvilket forudsætter måling til salgsværdi. Ekstraordinære poster indskrænkes i den nye lov til at omfatte forhold, der ikke relaterer sig til den ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende, ligesom forholdet skal være uden for ledelsens kontrol. Som eksempler herpå kan nævnes omkostninger, der er resultatet af en naturkatastrofe i et område, hvor sådanne ikke normalt kan forventes, eller ekspropriation af aktiver. Immaterielle anlægsaktiver I mange virksomheder er værdien af immaterielle anlægsaktiver ikke kommet til udtryk i regnskaberne. Typisk er omkostninger forbundet med udviklingsprojekter, patenter og varemærker blevet udgiftsført på det tidspunkt, hvor de er afholdt. Loven kræver, at alle købte immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen, såfremt definitionen på aktiver er opfyldt og værdien af aktivet på erhvervelsestidspunktet kan opgøres pålideligt. Internt oparbejdede immaterielle rettigheder så som patenter, koncessioner, varemærker og lignende rettigheder kan aktiveres. Virksomheder omfattet af klasserne C og D skal indregne sådanne rettigheder, hvis de udspringer af udviklingsprojekter. I lighed med den tidligere lov kan egne udviklingsomkostninger aktiveres. Virksomheder i klasse C og D skal indregne udviklingsprojekter som aktiver. Det skal understreges, at det alene er udviklingsprojekter og rettigheder, der kan eller skal indregnes. Andre immaterielle anlægsaktiver som eksempelvis værdien af veluddannede medarbejdere, kundeporteføljer og omkostninger til opstart af nye aktiviteter opfylder ikke betingelserne til indregning i balancen. Goodill Som følge af kravet om indregning af immaterielle anlægsaktiver skal goodill, der stammer fra erhvervelse af en virksomhed eller en aktivitet, ligeledes indregnes. Den nye årsregnskabslov fjerner dermed den hidtidige adgang til at straksafskrive koncerngoodill. Koncerngoodill skal afskrives systematisk over brugstiden, der ikke kan overstige 20 år. Den tidligere lov tillod som udgangspunkt afskrivning over maksimalt 5 år. Materielle anlægsaktiver Indregning og måling af materielle anlægsaktiver rummer tre væsentlige nyheder i forhold til den tidligere lov. 12

13 Leasing Finansielt leasede aktiver sidestilles med virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Det betyder, at leasede aktiver skal indregnes i balancen til en opgjort kostpris, og forpligtelsen overfor leasinggiver skal vises som gæld. De leasede aktiver afskrives på lige fod med virksomhedens øvrige aktiver. De løbende ydelser opdeles i renter og afdrag på gæld til leasinggiver. Det skal af regnskabet fremgå hvilke leasingaktiver, der er indregnet, samt værdien heraf. Indirekte produktionsomkostninger I produktionsvirksomheder har der i mange år har været tradition for kun at medregne direkte produktionsomkostninger i en vares eller et anlægsaktivs kostpris. Fremover skal C- og D-virksomheder indregne indirekte produktionsomkostninger i kostprisen. Dette får først og fremmest betydning for varelagre, der i produktionsvirksomhederne normalt vil skulle værdiansættes højere end for nærværende. I C- og D-virksomheder vil materielle og immaterielle anlægsaktiver, der er produceret eller udviklet i virksomheden, også skulle værdiansættes inklusive indirekte produktionsomkostninger. Loven indeholder ikke detaljerede retningslinier for opgørelsen af indirekte produktionsomkostninger udover en konstatering af, at omkostningerne kun indirekte kan henføres til det pågældende produkt, og at omkostningerne skal vedrøre fremstillingsperioden. Udgangspunktet vil være, at alene indirekte omkostninger fra produktionen skal indregnes i kostprisen. Indirekte omkostninger fra administration og distribution må ikke indregnes. Typisk vil indirekte produktionsomkostninger omfatte: Indirekte materialer og løn Vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner og fabriksbygninger Omkostninger til fabriksledelse, når disse anses for medgået til produktionen. Indirekte produktionsomkostninger henføres forholdsmæssigt til aktivets kostpris ud fra den beregnede produktionskapacitet eller den faktiske produktion, hvis denne er større. Investeringsaktiver Virksomheder, der har investering - eksempelvis i fast ejendom - som sin hovedaktivitet, skal måle investeringsaktiver og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi. Værdireguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. Sådanne investeringsaktiver skal ikke afskrives. Reguleringer af aktivet skal optages under egenkapitalen som en særskilt post benævnt Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver. Hvad skal lægges til kostprisen? 13

14 Investering skal være hovedaktivitet Der skal afsættes udskudt skat af de indtægtsførte værdireguleringer. Det understreges, at virksomheder, der har investeringsaktivitet, som ikke er hovedaktivitet, skal anvende de almindelige regler for måling af de enkelte aktiver. Ligeledes skal det bemærkes, at investeringsaktivitet ikke omfatter domicilejendomme. Finansielle aktiver og forpligtelser Den nye årsregnskabslov ændrer de hidtidige regler for indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Udgangspunktet for værdiansættelsen af finansielle aktiver - typisk aktier og obligationer - er i dag kostprisen eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere end kostprisen. Gæld optages i dag i balancen til nominel værdi. Fremover skal finansielle aktiver og forpligtelser (gæld) måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, og alle reguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien - for eksempel børskursen for obligationer - skal anvendes på de aktiver, man har til hensigt at sælge eller indfri før udløb. Amortiseret kostpris, der er et nyt begreb i loven, anvendes på finansielle aktiver og forpligtelser, man vil beholde til udløb. Et kurstab eller en kursgevinst på eksempelvis et fast forrentet lån eller værdipapirer fordeles ved amortiseret kostpris over løbetiden. Tabet eller gevinsten indregnes herefter i resultatopgørelsen som renteindtægt eller renteomkostning. Dette medfører, at gælden i årsregnskabet forrentes med den opgjorte effektive rente i hele løbetiden. Som udgangspunkt vil finansielle forpligtelser, bortset fra forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, skulle måles til amortiseret kostpris. Kapitalandele Kapitalandele i datterselskaber eller associerede virksomheder skal for C- og D-virksomheder indregnes og måles til indre værdi. B-virksomheder kan fortsat værdiansætte disse aktiver til kostpris. Anvendes fremgangsmåden med kostpris, skal der nedskrives til en eventuel lavere værdi. Denne værdi kunne eksempelvis være salgsværdien. Moderselskaber for koncerner, der skal aflægge koncernregnskab, skal i deres årsrapport som minimum følge reglerne for klasse C-virksomheder. Det betyder, at disse virksomheder skal måle kapitalandele i datterselskaber eller associerede virksomheder efter indre værdis metode. 14

15 Egenkapital I den nye årsregnskabslov stilles krav om udarbejdelse af en egenkapitalopgørelse. Opgørelsen skal for hver post under egenkapitalen vise størrelsen primo og ultimo samt årets til- og afgange. Hvis der har været bevægelser på virksomhedskapitalen, skal opgørelsen suppleres med en 5-års oversigt herover. Opgørelsen over bevægelser på egenkapitalen kan placeres som en særskilt opstilling umiddelbart efter resultatopgørelse og balance eller indarbejdes som en del af noterne. Hensatte forpligtelser Den nye definition i loven på hensatte forpligtelser - i den tidligere lov hensættelser - betyder, at eksempelvis hensættelser til fremtidige omkostninger ikke længere tillades. Garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser er dog fortsat omfattet af begrebet. Udskudt skat Den tidligere årsregnskabslov tillader, at udskudte skatter alene omtales i en note. Ifølge den nye lov skal udskudt skat altid indregnes fuldt ud. Det gælder også udskudte skatteaktiver, såfremt kriterierne for indregning er opfyldt. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver kan sædvanligvis modregnes. Er der efter modregning et nettoskatteaktiv, er der som udgangspunkt pligt til at indregne dette aktiv, såfremt de grundlæggende indregningskriterier er opfyldt. Pengestrømsopgørelse Virksomheder omfattet af klasse C og D skal efter den nye årsregnskabslov udarbejde en pengestrømsopgørelse. B-virksomheder kan frivilligt udarbejde denne opgørelse. Hvis virksomheden indgår i en koncern, hvori der udarbejdes pengestrømsopgørelse for koncernen, er der ikke krav om udarbejdelse af opgørelsen. Nye notekrav Opdelingen af oplysninger i henholdsvis noter og ledelsesberetning er mere logisk end i den tidligere lov. I noterne skal der nu gives oplysninger om enkeltposter, mens ledelsesberetningen skal behandle forhold af betydning for hele virksomheden. De nye notekrav er givet i efterfølgende skema. Der skal ikke længere oplyses om betalte skatter i årets løb, og der skal ikke oplyses om de undtagelsesbestemmelser, som måtte være anvendt. Dog skal udeladelse af virksomhedens omsætning begrundes. Denne undtagelse kan kun anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Oplysninger om enkeltposter 15

16 Nye notekrav Klasse B Supplerende krav til klasse C+D Egenkapitalopgørelse, hvis denne ikke vises særskilt. Nærtstående parter, herunder gennemførte transaktioner hermed. Incitamentsprogrammer til ledelsen. Sammenligningstal for personaleomkostninger. Aktiver, der ikke ejes af virksomheden, for eksempel finansielt leasede aktiver. Karakter og værdi af virksomhedens eventualaktiver. Oplysning om aktionærer, der besidder 5% eller mere af selskabskapitalen. Denne oplysning skulle tidligere fremgå af årsberetningen. Omkostninger ved stiftelse og kapitalforhøjelse. Beløb, forfaldstid og særlige vilkår for ansvarlig lånekapital. Ophørende aktiviteter, så vidt muligt med beløbsoplysninger. Revisorhonorar tillige for koncernen inklusive sammenligningstal.*) Opdelingen på aktiviteter og geografiske markeder af: *) 1) summen af de anlægsaktiver, der er anvendt i virksomhedens hovedaktiviteter, 2) summen af de forpligtelser, der er opstået som følge af virksomhedens hovedaktiviteter, og 3) hovedaktiviteternes ordinære resultat før finansielle indtægter og omkostninger. *) Gælder kun virksomheder i klasse D samt store virksomheder, det vil sige virksomheder der i to på hinanden følgende år overskrider mindst to af følgende størrelser: Balancesum over 75 mio. kr. Nettoomsætning over 150 mio. kr. Over 250 ansatte 16

17 Koncernregnskaber Den nye årsregnskabslov indeholder skærpede krav til de metoder, der anvendes ved virksomhedssammenslutninger. Desuden omfatter koncernregnskabsbestemmelserne nu tillige fusioner og spaltninger. I den tidligere danske regnskabspraksis har minoritetsinteresser ofte været placeret som en del af egenkapitalen. Der indføres nu et krav om en særskilt hovedpost mellem egenkapital og forpligtelser. Som noget nyt er der fremover mulighed for, at en dattervirksomhed, der ikke har haft aktivitet i regnskabsåret, kan undlade at aflægge årsrapport. Der stilles en række betingelser i denne forbindelse, herunder at dattervirksomheden indgår i modervirksomhedens koncernregnskab. Indsendelsesfrister Tidsfristerne for indsendelse af årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er blevet skærpet. I dag skal årsregnskabet indsendes senest en måned efter godkendelsen på virksomhedens generalforsamling. Denne frist er nu ændret til uden ugrundet ophold, hvilket nærmest kan fortolkes som den ekspeditionsmæssige tid, der er forbundet med indsendelsen. Det skal bemærkes, at denne nye frist er gældende for årsrapporter aflagt den 31. maj 2001 eller senere. Årsrapporterne for regnskabsklasse B og C skal efter den nye årsregnskabslov være indsendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den nuværende frist for B- og C-virksomheder er 6 måneder. For D-virksomheder bliver fristen 4 måneder mod nu 5 måneder. Årsrapporten skal således foreligge en måned tidligere end i dag. 5- og 4-måneders tidsfristerne for indsendelse af årsrapporter får først virkning for de regnskabsår, der afsluttes i Overgangsregler Den nye årsregnskabslov indeholder en række overgangsbestemmelser, som skal gøre skiftet fra den gamle lov mindre byrdefuld for virksomhederne. Når årsrapporten første gang aflægges efter den nye lov, vil der - alt efter hvilken regnskabsklasse virksomheden er placeret i - skulle foretages ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag. Hovedreglen i den nye lov er, at ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, der følger af lovens implementering, skal betragtes som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Det betyder, at regnskabet skal aflægges, som om de nye indreg- Fremrykket indsendelse 17

18 Undtagelser fra hovedreglen ningsmetoder og målegrundlag altid havde været anvendt. Den samlede virkning af ændringerne skal indregnes direkte på egenkapitalen. Derudover skal sammenligningstallene tilpasses den nye praksis for de år, der er medtaget i resultatopgørelsen og balancen. Der er dog undtagelser fra denne hovedregel, og disse er: for at lette overgangen til de nye regler. Dette kan blandt andet forventes omkring finansiel leasing, hvor bestående kontrakter skal indregnes. Virksomheder, der er underlagt eller frivilligt følger de danske regnskabsvejledninger, kan ikke benytte de nævnte undtagelsesbestemmelser. Forberedelse Ændring af metoderne for indregning af immaterielle aktiver i form af goodill, internt oparbejdede rettigheder og udviklingsprojekter kan ske således, at alene forhold, der indtræffer fra og med regnskabsåret, skal indregnes i henhold til de nye regler. Ændring af metoderne for indregning af interne produktionsomkostninger for et fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv kan ske således, at interne produktionsomkostninger alene indregnes i kostprisen for aktiver, der fremstilles fra og med regnskabsåret. For perioder, der ligger før det regnskabsår, der begynder 1. januar 2002 eller senere, kan virksomheden undlade at tilpasse sammenligningstal for de poster i årsrapporten, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag som følge af den nye lov. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har hjemmel til at fastsætte yderligere overgangsbestemmelser Der forestår en række overvejelser og beslutninger vedrørende overgangen til den nye årsregnskabslov. Alle virksomheder, der er omfattet af loven, bør gennemgå en proces, hvorved det klarlægges, hvad de nye regler betyder for regnskabsaflæggelsen og de registreringssystemer og forretningsgange, der medvirker til regnskabsaflæggelsen. Denne proces bør indeholde overvejelser, der går ud over det absolutte minimum. Dette vil blandt andet sige overvejelser om eksempelvis at anvende loven, før den bliver obligatorisk, og bruge den nye lov som løftestang for nye beslutninger omkring virksomhedens fremtidige regnskabsaflæggelse. Ved effektvurderingen af den nye lov på virksomhedens regnskabsaflæggelse bør der være særligt fokus på følgende hovedområder: Ledelsesberetningen, herunder det nuværende registreringssystems evne til at frembringe krævede oplysninger. 18

19 Indregningsmetoder og målegrundlag, herunder om virksomhedens nuværende regnskabspraksis skal ændres som følge af de nye krav. Noter, herunder vurdering af informationsbehov som følge af nye notekrav. Budgetter, herunder om de nye krav til indregning og måling skal indarbejdes i de førstkommende budgetter. Virksomheder i regnskabsklasse C og D står overfor de største udfordringer. For klasse B-virksomheder vil der imidlertid i mange tilfælde også være tale om ændringer, der kræver planlægning, med henblik på at lette overgangen. Anbefalingen er, at der snarest muligt foretages en analyse af den effekt, den nye årsregnskabslov vil have på virksomhedens regnskabsaflæggelse. 19

20 Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus - Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Frederiksberg Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro - Struer Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Vejle - Kolding - Grindsted - Varde - Vejen - Esbjerg Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande - Galten - Herning - Ikast - Jelling - Ringkøbing - Silkeborg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers - Hadsund - Hadsten - Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig - Thyborøn Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde - Holbæk - København SønderbroHus I/S, Statsautoriserede revisorer, Horsens Sønderjyllands Revisionskontor, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa - Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg Hjemmeside:.revisorgruppen.dk Redaktion: Jens Skovby (ansv.) og Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Redaktionen er afsluttet i oktober Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer.

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere