Den nye årsregnskabslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye årsregnskabslov"

Transkript

1 vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer

2

3 Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt uvæsentlige. Loven gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Virksomheder, som måtte ønske at anvende loven for regnskabsår, der begynder før 1. januar 2002, kan vælge dette. Anvendes loven på regnskabsaflæggelse før den 1. januar 2002, skal det gøres systematisk og konsekvent. I forhold til den tidligere årsregnskabslov er der på en række områder tale om nyskabelser. Hensigten med loven er primært, at virksomhederne skal aflægge mere informative og fremadrettede årsregnskaber - eller rettere årsrapporter, som er den nye betegnelse for årsregnskabet med tilhørende beretninger. Behovet for en ny årsregnskabslov er hovedsagelig affødt af den internationale udvikling på regnskabsområdet. har betydet en noget uoverskuelig opbygning. Derudover har loven ofte været kritiseret for at give virksomhederne for mange valgmuligheder i regnskabsaflæggelsen. Den nye lov råder i vid udstrækning bod på disse uhensigtsmæssigheder. Herudover regulerer loven information, der ikke er af finansiel karakter. Mindre virksomheder vil ikke opleve den store forskel i regnskabsaflæggelsen i forhold til tidligere. Mellemstore og store virksomheder omfattes af nye og større krav. Alle virksomheder uanset størrelse bør snarest afklare, hvilke konsekvenser den nye årsregnskabslov får for regnskabsaflæggelsen. Vi håber, at De efter læsning af denne publikation har fået overblik over de væsentligste ændringer og nyskabelser. De er naturligvis velkommen til at kontakte os med henblik på en vurdering af konsekvenserne for netop Deres virksomhed som følge af den nye årsregnskabslov. Regnskabsaflæggelsen har hidtil været foretaget med udgangspunkt i historiske værdier. Fremover skal udgangspunktet tages i virksomhedens reelle værdier. Den tidligere lov har eksisteret i 20 år. I denne periode har loven været igennem en række ændringer, som 3

4 Indhold Motiver... 5 Byggeklodsmodellen... 6 Årsrapporten... 8 Ledelsesberetning... 9 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver og forpligtelser Egenkapital Hensatte forpligtelser Pengestrømsopgørelse Nye notekrav Koncernregnskaber Indsendelsesfrister Overgangsregler Forberedelse

5 Motiver Et væsentligt kritikpunkt ved den tidligere årsregnskabslov har været generalklausulen om det retvisende billede, som - udover at være for upræcis - helt overser, at regnskabsbrugerne omfatter andre end investorer og kreditorer. Den nye lov beskriver specifikt, at årsregnskabet udarbejdes med henblik på at støtte og gavne en bredere kreds af regnskabsbrugere. Motiverne til loven er først og fremmest: Et ønske om værdibaserede årsregnskaber, med henblik på at opgøre virksomhedernes reelle værdier i modsætning til historisk betingede kostpriser En tilpasning af dansk regnskabsaflæggelse til den internationale udvikling, med henblik på at øge sammenligneligheden på tværs af landegrænser Et ønske om mere informative årsberetninger omfattende beskrivelse af hovedaktiviteter, forretningsmæssige risici samt forventet udvikling En udvidelse af den ikke finansielle information til regnskabsbrugerne En ny lovstruktur, som betyder en forenklet og mere overskuelig opbygning af bestemmelserne. Begrebsramme Årsregnskabets formål, grundlæggende begreber og sammenhænge - den såkaldte begrebsramme - er direkte indbygget i loven. Dette er med til at styrke intentionerne om en mere ensartet fortolkning af det retvisende billede. Begrebsrammens indhold medfører en væsentlig ændring i hele grundlaget for regnskabsaflæggelse i Danmark. I modsætning til tidligere fokusering på resultatopgørelsen, bliver årsregnskabets vigtigste opgave nu at præsentere den reelle værdi af virksomheden. Dette medfører, at værdier som hidtil har skullet udeholdes fra årsregnskabet nu skal medtages. De grundlæggende forudsætninger for regnskabsaflæggelse, herunder fortsat drift, kontinuitet, periodisering og væsentlighed samt indhold frem for formalia findes fortsat i loven. Det vil ikke i samme omfang som hidtil være muligt at aflægge regnskabet med det formål at opnå et ønsket resultat eller en ønsket størrelse af egenkapitalen. Forsigtighedsprincippet, der først og fremmest har haft til formål at beskytte regnskabsbrugerne mod for optimistiske vurderinger, er ikke så fremtrædende som hidtil. I lighed med tidligere er der tale om en rammelov, som på længere sigt skal udfyldes af regnskabsstandarder på udvalgte områder og standarder for specielle virksomhedstyper eller udvalgte virksomhedsstørrelser. Den reelle værdi 5

6 Internationalisering Loven er i vid udstrækning tilpasset de internationale regnskabsstandarder, hvilket er en naturlig konsekvens af den internationalisering, der også gør sig gældende på regnskabsområdet. Terminologi Loven ændrer en række af de begreber, der efterhånden har bidt sig godt fast i regnskabsbrugeres bevidsthed. Der er langt hen ad vejen alene tale om tilpasning til den internationale terminologi, og således ikke nogen materiel forskel. Nedenfor er vist en oversigt over de væsentligste ændringer i terminologier. Væsentlige ændringer i terminologi Tidligere lov Årsregnskab Årsberetning Andre rapporter Medtagelse i årsregnskabet Værdiansættelse Økonomisk stilling Udgifter/omkostninger Hensættelser Ny lov Årsrapport Ledelsesberetning Supplerende beretninger Indregning Måling Finansiel stilling Omkostninger Hensatte forpligtelser Hertil kommer en række nye begreber som primært er medvirkende til at fastlægge, hvorledes de enkelte regnskabsposter skal måles (værdiansættes). Byggeklodsmodellen Loven indfører en helt ny struktur, der populært kaldes byggeklodsmodellen. Byggeklodsmodellens grundprincip er, at små og mindre virksomheder skal følge en række generelle krav til regnskabsaflæggelse, hvorimod større virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Modellen indeholder fire regnskabsklasser - eller klodser - som er lagt oven på et grundlag af helt generelle regler, som alle virksomheder skal opfylde. Det vil for personligt ejede virksomheder være muligt at aflægge et årsregnskab, der udelukkende kan anvendes til skattemyndighederne. Dette årsregnskab må ikke betegnes Årsrapport. Det er på næste side skitseret, hvorledes de enkelte klasser er opdelt, og der er desuden anført et estimat på antallet af danske virksomheder i de enkelte klasser. 6

7 Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Supplerende krav til børsnoterede og statslige aktieselskaber. Supplerende krav til mellemstore og store virksomheder. Supplerende krav til små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A.*) Grundlæggende forudsætninger for aflæggelse af driftsøkonomiske årsregnskaber. Personlige virksomheder. Ca. 350 virksomheder Ca virksomheder Ca virksomheder Ca virksomheder *) Små virksomheder omfattet af klasse B: Balancesum maksimalt 20 mio. kr. Nettoomsætning maksimalt 40 mio. kr. Maksimalt 50 ansatte Alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af den nye årsregnskabslov, bortset fra finansielle virksomheder som banker og forsikringsselskaber. Statslige og kommunale virksomheder er ligeledes undtaget. Endelig er filialer af udenlandske virksomheder også undtaget. Loven omfatter som noget nyt både virksomheder med og uden personligt ansvar. Det betyder imidlertid ikke, at alle erhvervsdrivende virksomheder har pligt til at aflægge årsrapport efter lovens bestemmelser. Alle aktieselskaber og anpartsselskaber starter uanset størrelse i klasse B. Disse selskaber omfattes endvidere af klasse C, når de anførte størrelseskrav i denne klasse er overskredet. Særligt om klasse A Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A kan frivilligt vælge, om de vil aflægge en årsrapport. Regnskabsklassen omfatter fortrinsvis virksomheder med personligt ansvar, herunder enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvor en eller flere ansvarlige deltagere er personer. Vælger en virksomhed omfattet af regnskabsklasse A at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, er den forpligtet til som minimum at følge reglerne for klasse A. Reglerne svarer stort set til de regler, som disse virksomheder i dag aflægger årsregnskab efter. Ved anvendelse til andet end virksomhedens eget brug menes, at års- Ikke kun til eget brug 7

8 Tilpasning af regnskabspraksis rapporten afleveres til andre end skattemyndighederne. Årsrapporter for A-virksomheder skal omfatte en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen. Frivilligheden forventes ikke at medføre, at virksomhederne vil undlade at aflægge driftsøkonomiske årsregnskaber. Dertil er værdien af driftsøkonomisk regnskabsinformation for væsentlig såvel for indehaverne som for brugerne. Årsrapporter for A-virksomheder skal ikke revideres eller offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Skift mellem klasser Alle virksomheder skal - udover at følge de grundlæggende regnskabsregler - følge reglerne for den regnskabsklasse, hvori de er placeret. Herudover skal de også følge reglerne i underliggende regnskabsklasser. Eksempelvis skal C-virksomheder udover de særlige regler for C-virksomheder også følge reglerne for klasse A og B. Når en virksomhed skifter fra én klasse til en anden, skal regnskabspraksis alene tilpasses fremtidige forhold. Sammenligningstal for tidligere perioder skal ikke nødvendigvis tilpasses. I disse tilfælde bliver det således relativt enkelt at skifte praksis. Alle virksomheder kan vælge at følge en eller flere bestemmelser fra en overliggende regnskabsklasse. Gøres dette, skal de pågældende bestemmelser følges fuldt ud, og det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, at man har valgt denne fremgangsmåde. Årsrapporten Loven forudsætter, at regnskabsrapporteringen sker i ét dokument, der samler årsregnskab, beretninger og påtegninger. Dette dokument benævnes årsrapport. Det retvisende billede gælder hele årsrapporten og ikke kun årsregnskabet. Det betyder, at en virksomhed ikke kun skal vurdere, om resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter udgør et retvisende billede. I tilgift skal også ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger give et reelt billede af virksomheden. I de efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste forhold i årsrapportens enkelte elementer. De særlige nyskabelser for D-virksomheder er alene omtalt i meget begrænset omfang. Regnskabsskemaerne Resultatopgørelse og balance vil stort set blive opstillet efter samme skemaer som hidtil. Som følge af den ændrede terminologi vil visse regnskabsposter få en anden betegnelse. 8

9 Enkelte regnskabsposter har skiftet plads i skemaerne. Det gælder eksempelvis igangværende arbejder for fremmed regning, som nu præsenteres under tilgodehavender. Herudover er der kommet nogle få nye poster til. Pengestrømsopgørelsen er fortsat ikke omfattet af skemakrav i loven. Ledelsens forslag til fordeling af årets resultat kan efter den tidligere lov placeres i tilknytning til balancen eller resultatopgørelsen, hvis det ikke placeres i årsberetningen. Fremover skal forslaget til fordeling af årets resultat placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. I balancen skal forslag til udlodning af udbytte som hovedregel placeres som en særskilt post under egenkapitalen. Det skyldes, at udbytte for regnskabsåret ikke opfylder lovens definition af en forpligtelse på balancedagen. Dansk regnskabspraksis på dette område har hidtil typisk medført, at beløbet blev placeret under kortfristet gæld. Denne fremgangsmåde vil også fremover fortsat være mulig. Ledelsesberetning Virksomheder omfattet af klasse B skal fremover udarbejde ledelsesberetning. Dette er nyt i forhold til den tidligere lov, som indeholdt en undtagelsesbestemmelse for denne størrelse virksomheder. I forhold til tidligere stiller den nye lov yderligere krav om beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter. En del B-virksomheder har hidtil undladt dette, men vil fremover skulle give oplysning herom. Virksomhedens ledelse fastlægger omfanget og detaljeringsgraden af oplysningerne. De tidligere krav om omtale af virksomhedens forventede udvikling og eventuelle filialer i udlandet omfatter efter den nye lov ikke længere B- virksomheder. Disse krav gælder derfor alene C- og D-virksomheder. Der er skærpede krav til klasse C- virksomheder. Visse oplysningskrav, der i dag alene gælder for børsnoterede virksomheder, vil fremover også gælde for C-virksomheder. Nedenfor er vist en oversigt over nye krav til indholdet af ledelsesberetningen for C-virksomheder. Yderligere krav Udvidede oplysningskrav for klasse C Virksomhedens hovedaktiviteter Virksomhedens videnressourcer (hvis særlig betydning) Særlige forretningsmæssige og finansielle risici Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf Årets resultat sammenholdt med udmeldte forventninger Særlige forudsætninger for forventninger til fremtiden Fem års hoved- og nøgletal 9

10 Krav til beretningen Hoved- og nøgletal Oplysningskravet om hoved- og nøgletal, som i dag alene er gældende for statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber, udstrækkes til også at omfatte C-virksomheder. I loven er fastlagt de hovedtal, der skal indgå i ledelsesberetningen. Disse omfatter: Årets nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Der fastlægges ikke krav til bestemte nøgletal. Kun de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige, skal oplyses. Nødvendighed skal ses i forhold til regnskabsbrugerens mulighed for at danne sig et fornuftigt indtryk af udviklingen i virksomheden. Nøgletalsoversigten skal endvidere oplyse om metoder ved beregning af nøgletal. Nøgletal forudsættes udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Ledelsespåtegning Alle medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer - det vil sige bestyrelse og direktion - skal i tilknytning til deres underskrift på årsrapporten som noget nyt erklære: hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og - hvis der er udarbejdet koncernregnskab - koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Indeholder ledelsesberetningen supplerende beretninger, skal ledelsen også erklære sig herom. Ændringen har ingen materiel betydning. Anvendt regnskabspraksis En redegørelse for anvendt regnskabspraksis er blevet en fast bestanddel i de danske årsregnskaber. De fleste virksomheder har hidtil fulgt kravet, der gælder for børsnoterede virksomheder, hvorefter denne redegørelse skal placeres foran resultatopgørelse og balance. Den nye årsregnskabslov indeholder et krav om en samlet beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er ikke krav om en bestemt placering i forhold til de øvrige bestanddele i regnskabet. Loven indeholder en række detaljerede krav til de forhold, der skal beskrives i redegørelsen. Endvidere skal redegørelsen oplyse, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter. 10

11 Ændring af anvendt praksis Ved ændring af den anvendte regnskabspraksis kan små selskaber i dag undlade at ændre åbningsbalancen i ændringsåret og i stedet indregne ændringsbeløbet i resultatopgørelsen. Denne lempelsesregel er ikke videreført i den nye lov. Valutaomregning af selvstændige udenlandske dattervirksomheder Ændring af regnskabspraksis og regnskabsaflæggelsesvaluta Rettelser på grund af fundamentale fejl i tidligere regnskabsår Kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser Resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster vil i højere grad end hidtil være afledt af værdiansættelser og værdireguleringer. Aktiver og passiver skal i flere tilfælde reguleres og indregnes i resultatopgørelsen i takt med udsving i dagsværdier. Denne fremgangsmåde gælder dog ikke alle poster. Nedenfor er vist eksempler på forhold, der i stedet skal indregnes i egenkapitalen: Opskrivning af materielle anlægsog omsætningsaktiver samt tilbageførsel af disse opskrivninger Indtægter og omkostninger ved køb og salg af egne kapitalandele i det omfang, kapitalandelene ikke indregnes i balancen Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden udelukkende benytter til at sikre værdien af fremtidige aktiver og forpligtelser og tilbageførsel af sådanne beløb Ledelsens forslag til udbytte, hvor der dog i lighed med tidligere er en mulighed for at afsætte skyldigt udbytte som gæld Værdiansættelse til dagsværdi medfører, at der ved regnskabsaflæggelsen vil opstå flere gevinster og tab, der ikke er realiserede. Det er dog fortsat i vid udstrækning alene realiserede indtægter, der kan resultatføres. I modsætning til den tidligere lov rummer den nye både faktureringsmetoden og produktionsmetoden. Efter produktionsmetoden tillades indregning af nettoomsætning på et tidligere tidspunkt end på faktureringstidspunktet, såfremt nettoomsætningen kan opgøres pålideligt. Produktionsmetoden, der typisk anvendes på entrepriseopgaver, anvendes i dag af de virksomheder, der har valgt at følge regnskabsvejledningerne på dette område. Hovedreglen vil fremover være produktionsmetoden, hvis virksomheden deltager i længerevarende entrepriseopgaver eller på anden måde producerer efter ordre. Produktionsmetoden er hovedregel 11

12 Indregning i balancen Dette skyldes hensynet til det retvisende billede samt det faktum, at igangværende arbejder fremover skal præsenteres under tilgodehavender, hvilket forudsætter måling til salgsværdi. Ekstraordinære poster indskrænkes i den nye lov til at omfatte forhold, der ikke relaterer sig til den ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende, ligesom forholdet skal være uden for ledelsens kontrol. Som eksempler herpå kan nævnes omkostninger, der er resultatet af en naturkatastrofe i et område, hvor sådanne ikke normalt kan forventes, eller ekspropriation af aktiver. Immaterielle anlægsaktiver I mange virksomheder er værdien af immaterielle anlægsaktiver ikke kommet til udtryk i regnskaberne. Typisk er omkostninger forbundet med udviklingsprojekter, patenter og varemærker blevet udgiftsført på det tidspunkt, hvor de er afholdt. Loven kræver, at alle købte immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen, såfremt definitionen på aktiver er opfyldt og værdien af aktivet på erhvervelsestidspunktet kan opgøres pålideligt. Internt oparbejdede immaterielle rettigheder så som patenter, koncessioner, varemærker og lignende rettigheder kan aktiveres. Virksomheder omfattet af klasserne C og D skal indregne sådanne rettigheder, hvis de udspringer af udviklingsprojekter. I lighed med den tidligere lov kan egne udviklingsomkostninger aktiveres. Virksomheder i klasse C og D skal indregne udviklingsprojekter som aktiver. Det skal understreges, at det alene er udviklingsprojekter og rettigheder, der kan eller skal indregnes. Andre immaterielle anlægsaktiver som eksempelvis værdien af veluddannede medarbejdere, kundeporteføljer og omkostninger til opstart af nye aktiviteter opfylder ikke betingelserne til indregning i balancen. Goodill Som følge af kravet om indregning af immaterielle anlægsaktiver skal goodill, der stammer fra erhvervelse af en virksomhed eller en aktivitet, ligeledes indregnes. Den nye årsregnskabslov fjerner dermed den hidtidige adgang til at straksafskrive koncerngoodill. Koncerngoodill skal afskrives systematisk over brugstiden, der ikke kan overstige 20 år. Den tidligere lov tillod som udgangspunkt afskrivning over maksimalt 5 år. Materielle anlægsaktiver Indregning og måling af materielle anlægsaktiver rummer tre væsentlige nyheder i forhold til den tidligere lov. 12

13 Leasing Finansielt leasede aktiver sidestilles med virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Det betyder, at leasede aktiver skal indregnes i balancen til en opgjort kostpris, og forpligtelsen overfor leasinggiver skal vises som gæld. De leasede aktiver afskrives på lige fod med virksomhedens øvrige aktiver. De løbende ydelser opdeles i renter og afdrag på gæld til leasinggiver. Det skal af regnskabet fremgå hvilke leasingaktiver, der er indregnet, samt værdien heraf. Indirekte produktionsomkostninger I produktionsvirksomheder har der i mange år har været tradition for kun at medregne direkte produktionsomkostninger i en vares eller et anlægsaktivs kostpris. Fremover skal C- og D-virksomheder indregne indirekte produktionsomkostninger i kostprisen. Dette får først og fremmest betydning for varelagre, der i produktionsvirksomhederne normalt vil skulle værdiansættes højere end for nærværende. I C- og D-virksomheder vil materielle og immaterielle anlægsaktiver, der er produceret eller udviklet i virksomheden, også skulle værdiansættes inklusive indirekte produktionsomkostninger. Loven indeholder ikke detaljerede retningslinier for opgørelsen af indirekte produktionsomkostninger udover en konstatering af, at omkostningerne kun indirekte kan henføres til det pågældende produkt, og at omkostningerne skal vedrøre fremstillingsperioden. Udgangspunktet vil være, at alene indirekte omkostninger fra produktionen skal indregnes i kostprisen. Indirekte omkostninger fra administration og distribution må ikke indregnes. Typisk vil indirekte produktionsomkostninger omfatte: Indirekte materialer og løn Vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner og fabriksbygninger Omkostninger til fabriksledelse, når disse anses for medgået til produktionen. Indirekte produktionsomkostninger henføres forholdsmæssigt til aktivets kostpris ud fra den beregnede produktionskapacitet eller den faktiske produktion, hvis denne er større. Investeringsaktiver Virksomheder, der har investering - eksempelvis i fast ejendom - som sin hovedaktivitet, skal måle investeringsaktiver og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi. Værdireguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. Sådanne investeringsaktiver skal ikke afskrives. Reguleringer af aktivet skal optages under egenkapitalen som en særskilt post benævnt Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver. Hvad skal lægges til kostprisen? 13

14 Investering skal være hovedaktivitet Der skal afsættes udskudt skat af de indtægtsførte værdireguleringer. Det understreges, at virksomheder, der har investeringsaktivitet, som ikke er hovedaktivitet, skal anvende de almindelige regler for måling af de enkelte aktiver. Ligeledes skal det bemærkes, at investeringsaktivitet ikke omfatter domicilejendomme. Finansielle aktiver og forpligtelser Den nye årsregnskabslov ændrer de hidtidige regler for indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Udgangspunktet for værdiansættelsen af finansielle aktiver - typisk aktier og obligationer - er i dag kostprisen eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere end kostprisen. Gæld optages i dag i balancen til nominel værdi. Fremover skal finansielle aktiver og forpligtelser (gæld) måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, og alle reguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien - for eksempel børskursen for obligationer - skal anvendes på de aktiver, man har til hensigt at sælge eller indfri før udløb. Amortiseret kostpris, der er et nyt begreb i loven, anvendes på finansielle aktiver og forpligtelser, man vil beholde til udløb. Et kurstab eller en kursgevinst på eksempelvis et fast forrentet lån eller værdipapirer fordeles ved amortiseret kostpris over løbetiden. Tabet eller gevinsten indregnes herefter i resultatopgørelsen som renteindtægt eller renteomkostning. Dette medfører, at gælden i årsregnskabet forrentes med den opgjorte effektive rente i hele løbetiden. Som udgangspunkt vil finansielle forpligtelser, bortset fra forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, skulle måles til amortiseret kostpris. Kapitalandele Kapitalandele i datterselskaber eller associerede virksomheder skal for C- og D-virksomheder indregnes og måles til indre værdi. B-virksomheder kan fortsat værdiansætte disse aktiver til kostpris. Anvendes fremgangsmåden med kostpris, skal der nedskrives til en eventuel lavere værdi. Denne værdi kunne eksempelvis være salgsværdien. Moderselskaber for koncerner, der skal aflægge koncernregnskab, skal i deres årsrapport som minimum følge reglerne for klasse C-virksomheder. Det betyder, at disse virksomheder skal måle kapitalandele i datterselskaber eller associerede virksomheder efter indre værdis metode. 14

15 Egenkapital I den nye årsregnskabslov stilles krav om udarbejdelse af en egenkapitalopgørelse. Opgørelsen skal for hver post under egenkapitalen vise størrelsen primo og ultimo samt årets til- og afgange. Hvis der har været bevægelser på virksomhedskapitalen, skal opgørelsen suppleres med en 5-års oversigt herover. Opgørelsen over bevægelser på egenkapitalen kan placeres som en særskilt opstilling umiddelbart efter resultatopgørelse og balance eller indarbejdes som en del af noterne. Hensatte forpligtelser Den nye definition i loven på hensatte forpligtelser - i den tidligere lov hensættelser - betyder, at eksempelvis hensættelser til fremtidige omkostninger ikke længere tillades. Garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser er dog fortsat omfattet af begrebet. Udskudt skat Den tidligere årsregnskabslov tillader, at udskudte skatter alene omtales i en note. Ifølge den nye lov skal udskudt skat altid indregnes fuldt ud. Det gælder også udskudte skatteaktiver, såfremt kriterierne for indregning er opfyldt. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver kan sædvanligvis modregnes. Er der efter modregning et nettoskatteaktiv, er der som udgangspunkt pligt til at indregne dette aktiv, såfremt de grundlæggende indregningskriterier er opfyldt. Pengestrømsopgørelse Virksomheder omfattet af klasse C og D skal efter den nye årsregnskabslov udarbejde en pengestrømsopgørelse. B-virksomheder kan frivilligt udarbejde denne opgørelse. Hvis virksomheden indgår i en koncern, hvori der udarbejdes pengestrømsopgørelse for koncernen, er der ikke krav om udarbejdelse af opgørelsen. Nye notekrav Opdelingen af oplysninger i henholdsvis noter og ledelsesberetning er mere logisk end i den tidligere lov. I noterne skal der nu gives oplysninger om enkeltposter, mens ledelsesberetningen skal behandle forhold af betydning for hele virksomheden. De nye notekrav er givet i efterfølgende skema. Der skal ikke længere oplyses om betalte skatter i årets løb, og der skal ikke oplyses om de undtagelsesbestemmelser, som måtte være anvendt. Dog skal udeladelse af virksomhedens omsætning begrundes. Denne undtagelse kan kun anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Oplysninger om enkeltposter 15

16 Nye notekrav Klasse B Supplerende krav til klasse C+D Egenkapitalopgørelse, hvis denne ikke vises særskilt. Nærtstående parter, herunder gennemførte transaktioner hermed. Incitamentsprogrammer til ledelsen. Sammenligningstal for personaleomkostninger. Aktiver, der ikke ejes af virksomheden, for eksempel finansielt leasede aktiver. Karakter og værdi af virksomhedens eventualaktiver. Oplysning om aktionærer, der besidder 5% eller mere af selskabskapitalen. Denne oplysning skulle tidligere fremgå af årsberetningen. Omkostninger ved stiftelse og kapitalforhøjelse. Beløb, forfaldstid og særlige vilkår for ansvarlig lånekapital. Ophørende aktiviteter, så vidt muligt med beløbsoplysninger. Revisorhonorar tillige for koncernen inklusive sammenligningstal.*) Opdelingen på aktiviteter og geografiske markeder af: *) 1) summen af de anlægsaktiver, der er anvendt i virksomhedens hovedaktiviteter, 2) summen af de forpligtelser, der er opstået som følge af virksomhedens hovedaktiviteter, og 3) hovedaktiviteternes ordinære resultat før finansielle indtægter og omkostninger. *) Gælder kun virksomheder i klasse D samt store virksomheder, det vil sige virksomheder der i to på hinanden følgende år overskrider mindst to af følgende størrelser: Balancesum over 75 mio. kr. Nettoomsætning over 150 mio. kr. Over 250 ansatte 16

17 Koncernregnskaber Den nye årsregnskabslov indeholder skærpede krav til de metoder, der anvendes ved virksomhedssammenslutninger. Desuden omfatter koncernregnskabsbestemmelserne nu tillige fusioner og spaltninger. I den tidligere danske regnskabspraksis har minoritetsinteresser ofte været placeret som en del af egenkapitalen. Der indføres nu et krav om en særskilt hovedpost mellem egenkapital og forpligtelser. Som noget nyt er der fremover mulighed for, at en dattervirksomhed, der ikke har haft aktivitet i regnskabsåret, kan undlade at aflægge årsrapport. Der stilles en række betingelser i denne forbindelse, herunder at dattervirksomheden indgår i modervirksomhedens koncernregnskab. Indsendelsesfrister Tidsfristerne for indsendelse af årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er blevet skærpet. I dag skal årsregnskabet indsendes senest en måned efter godkendelsen på virksomhedens generalforsamling. Denne frist er nu ændret til uden ugrundet ophold, hvilket nærmest kan fortolkes som den ekspeditionsmæssige tid, der er forbundet med indsendelsen. Det skal bemærkes, at denne nye frist er gældende for årsrapporter aflagt den 31. maj 2001 eller senere. Årsrapporterne for regnskabsklasse B og C skal efter den nye årsregnskabslov være indsendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den nuværende frist for B- og C-virksomheder er 6 måneder. For D-virksomheder bliver fristen 4 måneder mod nu 5 måneder. Årsrapporten skal således foreligge en måned tidligere end i dag. 5- og 4-måneders tidsfristerne for indsendelse af årsrapporter får først virkning for de regnskabsår, der afsluttes i Overgangsregler Den nye årsregnskabslov indeholder en række overgangsbestemmelser, som skal gøre skiftet fra den gamle lov mindre byrdefuld for virksomhederne. Når årsrapporten første gang aflægges efter den nye lov, vil der - alt efter hvilken regnskabsklasse virksomheden er placeret i - skulle foretages ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag. Hovedreglen i den nye lov er, at ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, der følger af lovens implementering, skal betragtes som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Det betyder, at regnskabet skal aflægges, som om de nye indreg- Fremrykket indsendelse 17

18 Undtagelser fra hovedreglen ningsmetoder og målegrundlag altid havde været anvendt. Den samlede virkning af ændringerne skal indregnes direkte på egenkapitalen. Derudover skal sammenligningstallene tilpasses den nye praksis for de år, der er medtaget i resultatopgørelsen og balancen. Der er dog undtagelser fra denne hovedregel, og disse er: for at lette overgangen til de nye regler. Dette kan blandt andet forventes omkring finansiel leasing, hvor bestående kontrakter skal indregnes. Virksomheder, der er underlagt eller frivilligt følger de danske regnskabsvejledninger, kan ikke benytte de nævnte undtagelsesbestemmelser. Forberedelse Ændring af metoderne for indregning af immaterielle aktiver i form af goodill, internt oparbejdede rettigheder og udviklingsprojekter kan ske således, at alene forhold, der indtræffer fra og med regnskabsåret, skal indregnes i henhold til de nye regler. Ændring af metoderne for indregning af interne produktionsomkostninger for et fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv kan ske således, at interne produktionsomkostninger alene indregnes i kostprisen for aktiver, der fremstilles fra og med regnskabsåret. For perioder, der ligger før det regnskabsår, der begynder 1. januar 2002 eller senere, kan virksomheden undlade at tilpasse sammenligningstal for de poster i årsrapporten, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag som følge af den nye lov. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har hjemmel til at fastsætte yderligere overgangsbestemmelser Der forestår en række overvejelser og beslutninger vedrørende overgangen til den nye årsregnskabslov. Alle virksomheder, der er omfattet af loven, bør gennemgå en proces, hvorved det klarlægges, hvad de nye regler betyder for regnskabsaflæggelsen og de registreringssystemer og forretningsgange, der medvirker til regnskabsaflæggelsen. Denne proces bør indeholde overvejelser, der går ud over det absolutte minimum. Dette vil blandt andet sige overvejelser om eksempelvis at anvende loven, før den bliver obligatorisk, og bruge den nye lov som løftestang for nye beslutninger omkring virksomhedens fremtidige regnskabsaflæggelse. Ved effektvurderingen af den nye lov på virksomhedens regnskabsaflæggelse bør der være særligt fokus på følgende hovedområder: Ledelsesberetningen, herunder det nuværende registreringssystems evne til at frembringe krævede oplysninger. 18

19 Indregningsmetoder og målegrundlag, herunder om virksomhedens nuværende regnskabspraksis skal ændres som følge af de nye krav. Noter, herunder vurdering af informationsbehov som følge af nye notekrav. Budgetter, herunder om de nye krav til indregning og måling skal indarbejdes i de førstkommende budgetter. Virksomheder i regnskabsklasse C og D står overfor de største udfordringer. For klasse B-virksomheder vil der imidlertid i mange tilfælde også være tale om ændringer, der kræver planlægning, med henblik på at lette overgangen. Anbefalingen er, at der snarest muligt foretages en analyse af den effekt, den nye årsregnskabslov vil have på virksomhedens regnskabsaflæggelse. 19

20 Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer, Århus - Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Frederiksberg Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer, Holstebro - Struer Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriserede revisorer, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Vejle - Kolding - Grindsted - Varde - Vejen - Esbjerg Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande - Galten - Herning - Ikast - Jelling - Ringkøbing - Silkeborg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer AS, Randers - Hadsund - Hadsten - Mørke Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig - Thyborøn Revisorsamvirket af 1975, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde - Holbæk - København SønderbroHus I/S, Statsautoriserede revisorer, Horsens Sønderjyllands Revisionskontor, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa - Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer, Viborg Hjemmeside:.revisorgruppen.dk Redaktion: Jens Skovby (ansv.) og Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Redaktionen er afsluttet i oktober Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af uddrag af materialet med kildeangivelse tilladt. RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer.

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere