Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Fremskrivning ved opstart af virksomhed for perioden 1. maj april 2015 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads Indholdsfortegnelse Side Idéhaverpåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger 2 Forudsætninger for opgørelse af fremskrivninger i resultatopgørelse, balance- og likviditetsbudget 3 Hypotetiske forudsætninger for indtægter og udgifter 6 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Likviditetsbudget 9 Følsomhedsberegninger 10

3 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 1 Idéhaverpåtegning Fremskrivningerne ved opstart af en stadeplads i hallen på Papirøen for perioden 1. maj april 2015 er udarbejdet på grundlag af de af os meddelte oplysninger, samt foreliggende oplysninger omkring investeringer i inventar og driftsmidler mv. Ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold anser jeg de i fremskrivningerne anvendte forudsætninger som rimelige og sandsynlige. Fremskrivningerne giver således efter min bedste overbevisning et realistisk billede af en stadeplads indtjening og økonomiske stilling i perioden 1. maj april København, den 23. januar 2014 Jesper Julian Møller

4 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 2 Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger Til idéhaveren Jesper Julian Møller Vi har opstillet fremskrivninger ved opstart af en stadeplads i hallen på Papirøen for perioden 1. maj april 2015 på grundlag af de af Jesper Julian Møllers meddelte oplysninger og forudsætninger. Fremskrivningerne omfatter resultatopgørelse, balance- og likviditetsbudget for perioden 1. maj april 2015 samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter. Fremskrivningerne er udarbejdet som eksempel i forbindelse med opstart af en stadeplads i hallen på Papirøen. Idet virksomheden er i en startfase, er fremskrivningerne udarbejdet ved anvendelse af et sæt forudsætninger, som omfatter hypotetiske forudsætninger om fremtidige begivenheder og tiltag, som ikke nødvendigvis forventes at finde sted. Som følge heraf henledes opmærksomheden på, at fremskrivningerne ikke nødvendigvis kan anvendes til andet end det anførte formål. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere idéhaveren med at udarbejde fremskrivningerne i overensstemmelse med de meddelte oplysninger og forudsætninger. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Idéhaveren har ansvaret for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger og forudsætninger, der er anvendt til opstillingen af fremskrivningerne. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, Jesper Julian Møller har givet os til brug for at opstille fremskrivningerne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt fremskrivningerne er udarbejdet i overensstemmelse med de meddelte oplysninger og forudsætninger. Selv om de begivenheder, som er anført under forudsætninger, finder sted, vil de faktiske resultater alligevel sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. København, den 23. januar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Schaltz statsautoriseret revisor

5 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 3 Forudsætninger for opgørelse af fremskrivninger i resultatopgørelse, balance- og likviditetsbudget Generelt Copenhagen Street Food vil i Jesper Møllers fortolkning føre til etablering af cirka 40 stader i en hal på Papirøen, som skal sælge varieret mad af høj kvalitet til en fornuftig pris. De enkelte stadeholdere skal betale leje til Julian 3 ApS. Lejen forventes at andrage kr. pr. mdr. De enkelte stadeholdere skal endvidere betale forbrugsafgifter, el, vand mv., samt bidrage til afholdelse af musikarrangementer mv. til Stadeholderforeningen. Herudover skal stadeholderne afholde en række udgifter til vedligeholdelse, nødvendig fornyelse af staderne og hallen samt til markedsføring, rengøring mv. Stadeholdernes samlede bidrag til Stadeholderforeningen forventes at andrage kr., således at den samlede månedlige betaling for hver stadeholder forventes at være kr., jf. nedenfor om det forventede budget. Ved indflytning skal nye stadeholdere endvidere betale et engangsgebyr til Stadeholderforeningen, som udgør kr. Gebyret kan ikke refunderes ved fraflytning. Stadeholderne skal herudover stille et depositum svarende til 3 måneders leje (3 x kr.). Endeligt skal der ved indflytning betales forud med en måneds leje og med et bidrag til Stadeholderforeningen. Ved indflytning skal de enkelte stadeholdere således betale (alle beløb er ekskl. moms): kr. Engangsbidrag til Stadeholderforeningen Depositum for lejemål En måneds forudbetalt leje En måneds forudbetalt bidrag til Stadeholderforeningen I alt, anslået

6 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 4 Forudsætninger for opgørelse fremskrivninger i resultatopgørelse, balanceog likviditetsbudget Tallene i disse fremskrivninger er baseret på, at aktiviteten drives i selskabsregi under den nye selskabsform Iværksætterselskab (IVS), og således ikke i personligt regi. Drives aktiviteten i personligt regi, vil der være forudsætning omkring lønomkostninger og skattebetalinger, som skal tilpasses. Omsætning Omsætningen er indregnet på baggrund af forventninger til antal besøgende, gns. pris pr. portion og en række andre forudsætninger, som er specificeret under de hypotetiske forudsætninger. Omsætningen er indregnet eksklusive moms. Vareforbrug Vareforbrug er indregnet ud fra en forudsætning om, at dækningsgraden kan holdes på 60%. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn til ansatte, ejeren, herunder feriepenge, personaleomkostninger mv. Der er regnet med, at lønprocenten ligger på ca. 30%. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til den løbende drift af en stadeplads, herunder husleje til Stadeholderforeningen, Julian 3 ApS, kontorhold, forsikring, regnskabsassistance, vedligeholdelse, indkøb af småaktiver og administrationsomkostninger. Skatter Der er afsat 23,5% i selskabsskat af overskuddet i selskabet. Investering i stadeplads Det forudsættes, at der skal afholdes en investering på 240 t.kr. til opførelse af stadepladsen (foodtrukcen). Der foretages lineære afskrivninger over 4 år, idet lejekontakten kun løber i ca. 4 år.

7 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 5 Forudsætninger for opgørelse fremskrivninger i resultatopgørelse, balanceog likviditetsbudget Tilgodehavender fra salg Det forudsættes, at kunderne betaler kontant, således at det ikke er løbende tilgodehavender. Likvide beholdninger Likvide beholdninger består af kassebeholdning og bankindestående. Bankgæld Det er forudsat, at hver stadeplads låner til investeringen i en foodtruck eller lignende på 240 t.kr. ekskl. moms. Lånet afdrages over 4 år. Kortfristede gældsforpligtelser De anførte kortfristede gældsforpligtelser vedrører skyldige omkostninger til vareleverandører og andre leverandører mv. Moms afregnes hvert kvartal. Øvrige driftskreditorer er indregnet på kontantbasis. Egenkapitalen Egenkapital i selskabet er opgjort til minimum anpartskapitalen tillagt løbende overskud og underskud. Likviditetsbudget Likviditetsbudgettet præsenteres efter den indirekte metode og viser budgetterede pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved periodens begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som det budgetterede driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter samt den budgetterede ændring i driftskapitalen. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med forventede køb og salg af materielle anlægsaktiver, betaling af depositum mv. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter forventede indskud samt budgetterede afdrag på rentebærende gæld.

8 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 6 Hypotetiske forudsætninger for indtægter og udgifter 1. halvår 2. halvår I alt Alle beløb er i kr. og ekskl. moms. maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr /15 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Portioner pr. dag Dage pr. mdr Portioner pr. måned Ekstraportioner som følge af flere weekender Gennemsnittelig salgspris pr. portion Vandflaskesalg - pris eks. moms 16 kr og 10 flasker om dagen (antal) Kostpris 12 kr Avance pr. flaske Avance pr. mdr Indtægter i alt Forudsætninger for vareforbrug DB pr. mad i % Udgifter til råvare Forudsætninger om andre eksterne omkostninger Omkostninger pr. mdr. (inkl. revision og adv.) Forudsætninger om lejeudgifter til Stadeforeningen Stadeleje til foreningen pr. mdr Forudsætninger om lønninger Lønprocent 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Omkostninger ved en lønprocent på ovenstående Investeringer m.m. Der forventes årlige afskrivninger på kr. - svarende til en investering på ca kr. år Der budgetteres desuden med, at der løbende er kr. i finansieringsbehov svarende til finansieringsudgifter på 15 t.kr. årligt (ca. 6%)

9 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 7 Resultatbudget 1. halvår 2. halvår I alt Alle beløb er i kr. og ekskl. moms. maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr /15 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Resultatbudget Omsætning Vareforbrug (86.880) ( ) ( ) (86.880) (72.480) (28.992) (28.992) (48.320) (21.744) (28.992) (28.992) (28.992) ( ) Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger (14.500) (14.500) (14.500) (14.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) (12.500) ( ) Personaleudgifter (lønprocent 25%) (65.160) (79.560) (90.360) (65.160) (54.360) (21.744) (21.744) (36.240) (16.308) (21.744) (21.744) (21.744) ( ) Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (60.000) Resultat før renter og skat (1.192) Finansieringsomkostninger (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (15.000) Resultat før skat (2.442) Skat af årets resultat (23,5%) (10.436) (13.820) (16.358) (10.436) (8.368) (704) (704) (4.110) 574 (704) (704) (704) (66.474) Årets resultat (1.868)

10 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 8 Balancebudget 1. halvår 2. halvår Alle beløb er i kr. og ekskl. moms. maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Balancebudget Driftsmidler og inventar Depositum og forudbetalt husleje Tilgodehavender Likvide beholdninger AKTIVER I ALT Kapitalindestående primo Overført resultat akkumuleret Egenkapital i alt Bankgæld Varekreditorer mv Skyldig moms Selskabsskat Gæld til ejer (opstartsbeløb) Gæld i alt PASSIVER I ALT

11 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 9 Likviditetsbudget 1. halvår 2. halvår Alle beløb er i kr. og ekskl. moms. maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Likviditetsbudget Driftsresultat (1.192) Afskrivninger Momsforskydning (77.710) (53.010) (20.024) Finansielle poster netto (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) Pengestrømme fra drift (28.300) (45.016) (12.030) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) Depositum, forudbetalt husleje + indskud (14.000) Pengestrømme vedr. investeringer ( ) Finansiering ejer (24.000) Bankfinansiering Afdrag på bankgæld (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) Pengestrømme vedr. finansiering (29.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) Ændring i likvider (33.300) (50.016) (17.030) Likvider primo Likvider ultimo

12 Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads 10 Følsomhedsberegninger 1. halvår 2. halvår I alt Alle beløb er i kr. og ekskl. moms. maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr /15 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ved en DB på 50% DB pr. mad i % Udgifter til råvarer Resultateffekt pr. mdr. (21.720) (26.520) (30.120) (21.720) (18.120) (7.248) (7.248) (12.080) (5.436) (7.248) (7.248) (7.248) ( ) Korrigeret resultat før renter og skat (3.004) (3.004) (6.628) (3.004) (3.004) (3.004) Finansieringsomkostninger (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (15.000) Skat af årets resultat (23,5%) (5.332) (7.588) (9.280) (5.332) (4.110) (1.271) (26.064) Korrigeret årets resultat efter renter og skat (3.254) (3.254) (6.027) (3.254) (3.254) (3.254) Ved en lønprocent på 35% Personaleomkostninger (lønpct. 35%) Resultateffekt pr. mdr. (10.860) (13.260) (15.060) (10.860) (9.060) (3.624) (3.624) (6.040) (2.718) (3.624) (3.624) (3.624) (85.978) Korrigeret resultat før renter og skat (3.910) Finansieringsomkostninger (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (15.000) Skat af årets resultat (23,5%) (7.884) (10.704) (12.819) (7.884) (6.239) (2.691) (46.269) Korrigeret årets resultat efter renter og skat (482) (482) (3.947) (482) (482) (482) Minus 30 portioner pr. dag Portioner pr. dag (reguleret med minus 30 stk.) Omsætning Vareforbrug (40%) (72.480) (91.680) ( ) (72.480) (58.080) (23.232) (23.232) (38.720) (17.424) (23.232) (23.232) (23.232) ( ) Personaleomkostninger (lønpct. 30%) (54.360) (68.760) (79.560) (54.360) (43.560) (17.424) (17.424) (29.040) (13.068) (17.424) (17.424) (17.424) ( ) Resultateffekt pr. mdr. (10.800) (10.800) (10.800) (10.800) (10.800) (4.320) (4.320) (7.200) (3.240) (4.320) (4.320) (4.320) (86.040) Korrigeret resultat før renter og skat (76) (76) (4.432) (76) (76) (76) Finansieringsomkostninger (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (1.250) (15.000) Skat af årets resultat (23,5%) (7.898) (11.282) (13.820) (7.898) (5.830) (2.418) (46.255) Korrigeret årets resultat efter renter og skat (1.014) (1.014) (4.347) (1.014) (1.014) (1.014) /5257ljak T:\AFD6331\ \ bu1402_En stadeplads.docx

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Specifikationer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere