Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet... 4

5 4 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,8 Udgifter uden for udgiftsloft... 0,4 6,0 5,6 Heraf anlægsbudget... 0,4 6,0 5,6 Indtægtsbudget ,2 0,2 488,4 Fællesudgifter , Centralstyrelsen ,8 - Energi ,1 606, Fællesudgifter ,9 597, Forskning og udvikling , Efterforskning og indvinding af energi m.m , Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser , Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)... 13, International miljøstøtte... 16, Byggeri mv ,9 - Meteorologi ,4 180, Meteorologi ,4 180,8 Geologisk forskning og undersøgelser ,6 186, Geologisk forskning og undersøgelser ,6 186,1 Bygninger , , Fællesudgifter ,0 185, Kontorbygninger mv ,4 887, Uddannelses- og forskningsbygninger , ,5 Artsoversigt: Driftsposter , ,9 Interne statslige overførsler... 28,8 43,5 Øvrige overførsler ,6 183,4 Finansielle poster ,7 1,0 Kapitalposter... 7,0 - Aktivitet i alt , ,8 Forbrug af videreførsel ,0 -

6 29. 5 Årets resultat Nettostyrede aktiviteter , ,9 Bevilling i alt ,7 518,9 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 95,3-03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.)... 5,5 - Energi Fællesudgifter 01. Energistyrelsen (Driftsbev.) ,7-02. Energitilsynet (Driftsbev.) Energiklagenævnet (Driftsbev.)... 5,9-04. Salg af CO2-kvoter... 0,2 474,4 05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser Salg af CO2-kreditter , Forskning og udvikling 01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ,1-02. Green Labs DK (Reservationsbev.) Efterforskning og indvinding af energi m.m. 01. Koncessionsafgifter mv ,5 02. Olierørledningsafgift mv Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder ,5 04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S , Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)... 4,2-06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.) Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)... 5,0-09. Understøttelse af energibesparelser i staten (Reservationsbev.) Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.) Center for Energibesparelser (Reservationsbev.) Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)... 5,1 -

7 Infrastruktur til transport (tekstanm.115) (Reservationsbev.) 22,7-15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)... 8,6-16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)... 10,0-17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)... 12,1-18. Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.)... 17,9-19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) ,4-20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)... 43,4-21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)... 22,5-22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri (Reservationsbev.) Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) 02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)... 13,0-03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) Elproduktionstilskud (Lovbunden) Statstilskud til el-intensive virksomheder (Lovbunden) Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) International miljøstøtte 01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 16,3-03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Byggeri mv. 01. Byggeri (Reservationsbev.)... 17,0-02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)... 26,9 - Meteorologi Meteorologi 01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) ,7-02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.). 35,9-03. ICAO-aktiviteter i Grønland... 16,5 16,5 04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter ,0 06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)... 1,4 1,4 Geologisk forskning og undersøgelser Geologisk forskning og undersøgelser 01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) ,5 - Bygninger Fællesudgifter 01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)... 17,7 -

8 Kontorbygninger mv. 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) ,1-02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.)... 6,0 5,6 03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.). -0,5-04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed) Uddannelses- og forskningsbygninger 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (Statsvirksomhed) ,3-02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)... 9,1-03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.) Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration) Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 2. ad Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier. Nr. 4. ad Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400 mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i koncessionen. Stk. 2. Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod, at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af misligholdelsen. Nr. 5. ad Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån. Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån. Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt kr. pr. etagemeter for etagemeter og kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på etagemeter.

9 8 29. Materielle bestemmelser. Nr ad , og Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut. Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og bygningsministeren stillede tilsagnsvilkår. Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima-, energi- og bygningsministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima-, energi- og bygningsministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres. Nr ad Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI. Nr ad Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven. Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven. Nr ad Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning. Stk. 2. Klima-, energi, og bygningsministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af til-

10 29. 9 skudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter. Nr ad Klima-, energi, og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter. Nr ad En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler. Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Nr ad Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1. afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på Campus i Kolding. Nr ad Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Nr ad Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Nr ad Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberetti-

11 gede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang m.v. Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

12 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet... 4 Fællesudgifter... 9 Energi Meteorologi Geologisk forskning og undersøgelser Bygninger Anmærkninger til tekstanmærkninger

15 4 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet varetager opgaver inden for: - Klimaområdet - Energiområdet - Meteorologi - Geologisk forskning og undersøgelser - Bygninger Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,5 629,1 933, , , , ,0 Udgift , , , , , , ,6 Indtægt , , , , , , ,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 87,0 107,0 91,7 100,8 98,9 97,1 93, Centralstyrelsen... 87,0 107,0 91,7 100,8 98,9 97,1 93,8 Energi ,3 806, , , , , , Fællesudgifter ,6 201,4 248,2 270,6 235,4 166,7 159, Forskning og udvikling ,2 435,8 404,2 382,1 62,0 62,0 56, Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ,1 43,4 442,4 640,9 782,0 753,0 813, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ,3 136,1 43,5 13,0 85,9 145,2 145, International miljøstøtte ,1-75,3 16,2 16,3 16,3 16,3 16, Byggeri mv ,2 64,5 47,3 43,9 34,2 33,7 33,1 Meteorologi ,7 181,5 169,7 171,6 176,8 175,1 179, Meteorologi ,7 181,5 169,7 171,6 176,8 175,1 179,1 Geologisk forskning og undersøgelser ,7 138,4 132,1 134,5 132,1 129,7 118, Geologisk forskning og undersøgelser ,7 138,4 132,1 134,5 132,1 129,7 118,6 Bygninger ,2-603,8-661,6-441,1-562,6-541,7-594, Fællesudgifter... 7,8 21,1 15,2 17,7 17,5 17,0 16, Kontorbygninger mv ,5-230,5-214,7-183,6-125,9-104,2-131, Uddannelses- og forskningsbygninger ,5-394,4-462,1-275,2-454,2-454,5-479,7 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal , ,2-3,3 0,4 0,4 0,5 0,5 Udgift , ,5 0,4 6,0 0,4 17,3 0,5 Indtægt ,4 3,7 5,6-16,8 - Specifikation af nettotal:

16 29. 5 Bygninger , ,2-3,3 0,4 0,4 0,5 0, Kontorbygninger mv.... 0,1-47,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0, Uddannelses- og forskningsbygninger , ,3-3, Indtægtsbudget: Nettotal , , ,0 488,2 542,8 585,4 636,0 Udgift ,1 2,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægt , , ,1 488,4 543,0 585,6 636,2 Specifikation af nettotal: Energi , , ,0 488,2 542,8 585,4 636, Fællesudgifter , ,2 478,7 535,7 578,4 629, Efterforskning og indvinding af energi m.m , ,1 387,8 9,5 7,1 7,0 7,0 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Bygningsstyrelsen, Energiklagenævnet og Energitilsynet. Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter. Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan findes på Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.) Energistyrelsen (Driftsbev.) Energitilsynet (Driftsbev.) Energiklagenævnet (Driftsbev.) Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) Green Labs DK (Reservationsbev.) Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) Fremme af varmepumper (Reservationsbev.) Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.) Understøttelse af energibesparelser i staten (Reservationsbev.) Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.) Center for Energibesparelser (Reservationsbev.) Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) Infrastruktur til transport (tekstanm.115)

17 6 29. (Reservationsbev.) Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.) Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.) Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.) Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.) Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) Industriel kraftvarme (Lovbunden) Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri (Reservationsbev.) Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden) Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) Elproduktionstilskud (Lovbunden) Statstilskud til el-intensive virksomheder (Lovbunden) Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Byggeri (Reservationsbev.) Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.) Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) ICAO-aktiviteter i Grønland Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

18 Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) (Statsvirksomhed) Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) Udgifter uden for udgiftsloft: Indtægtsbudget: Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.) Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.) Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration) Salg af CO2-kvoter Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser Salg af CO2-kreditter Koncessionsafgifter mv Olierørledningsafgift mv Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , ,0-588,6 644,8 518,6 452,2 385,5 Årets resultat ,9 144, Forbrug af videreførsel... 5,6-18,4-200, Aktivitet i alt , ,0-588,6 844,8 518,6 452,2 385,5 Udgift , , , , , , ,3 Indtægt , , , , , , ,8 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,0 Indtægt , , , , , , ,7 Interne statslige overførsler: Udgift ,8 36,7 39,2 28,8 28,8 28,8 28,8 Indtægt ,0 65,0 56,7 43,5 42,7 35,8 35,8 Øvrige overførsler: Udgift , ,2 913, ,6 983, , ,4 Indtægt , ,3 531,3 183,4 185,3 189,1 190,3 Finansielle poster: Udgift , , , , , , ,7 Indtægt... 22,1 6,8 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Kapitalposter: Udgift... 0,6 2,3 1,4 7,0 1,4 18,2 1,4 Indtægt ,

19 8 29. Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,7 11. Salg af varer , , , , , , ,5 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 67,4 104,1 107,6 108,0 106,5 106,5 105,4 15. Vareforbrug af lagre... 0, Husleje, leje af arealer, leasing ,4 114,7 97,2 93,1 91,4 89,8 89,2 18. Lønninger / personaleomkostninger ,7 727,3 723,8 747,6 719,6 689,2 670,3 19. Fradrag for anlægsløn... -3,4-3,0-2,5-2,8-2,8-2,8-2,8 20. Af- og nedskrivninger... 60,9 114,2 43,0 35,6 32,5 36,3 36,6 21. Andre driftsindtægter ,2 114,3 58,2 43,8 49,1 55,1 49,8 22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,7 28. Ekstraordinære indtægter... 4,5 0, Ekstraordinære omkostninger... 2,4 0, Interne statslige overførsler ,2-28,4-17,5-14,7-13,9-7,0-7,0 33. Interne statslige overførselsindtægter ,0 65,0 56,7 43,5 42,7 35,8 35,8 43. Interne statslige overførselsudgifter ,8 36,7 39,2 28,8 28,8 28,8 28,8 Øvrige overførsler , ,1 382,6 904,2 798,2 819,5 878,1 30. Skatter og afgifter , ,9 379,2 1,5 0,6 0,5 0,5 31. Overførselsindtægter fra EU... 17,4 19,1 26,8 20,8 20,6 20,2 20,0 34. Øvrige overførselsindtægter ,9 209,3 125,3 161,1 164,1 168,4 169,8 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... -2,5-33,8 46,5 51,2 59,4 60,6 65,9 44. Tilskud til personer... 0,7 0, Tilskud til erhverv ,1 604,6 840,8 999,0 893,4 881,9 936,4 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud , ,6 23,5 37,2 30,5 5,6 5,6 49. Reserver og budgetregulering ,1 0,2 0,2 60,5 60,5 Finansielle poster , , , , , , ,7 25. Finansielle indtægter... 22,1 6,8 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 26. Finansielle omkostninger , , , , , , ,7 Kapitalposter... 35,8-123,7-2,3-193,0 1,4 18,2 1,4 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... 0,6 2,3 1,4 7,0 1,4 18,2 1,4 55. Statslige udlån, afgang , Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,9 144, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 5,6-18,4-200, I alt , ,0-588,6 644,8 518,6 452,2 385,5 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,8 8, ,7 169,8 Nedlagte konti I forbindelse med ændringsforslagene er Reserve og budgetregulering nedlagt, som følge af udmøntning af midlerne på ministerområdet.

20 Fællesudgifter Centralstyrelsen Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene Departementet, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Danmarks Meteorologiske Institut, GEUS og Bygningsstyrelsen. BV Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra Reserver og budgetregulering til samtlige konti på 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 95,6 93,8 91,7 95,3 93,4 91,6 88,3 Indtægt... 3,6 0,8 0, Udgift... 88,3 104,8 92,6 95,3 93,4 91,6 88,3 Årets resultat... 10,9-10, Almindelig virksomhed Udgift... 88,3 104,8 87,6 95,3 93,4 91,6 88,3 Indtægt... 3,6 0,8 0, Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15 Udgift , Energipolitisk samarbejde om energisystemer Udgift , Bemærknin g: I nterne statslige overførselsudgifter vedrører Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (3,1 mio. kr. i 2014 til 2017), og til Økonomiservicecenter til betaling af ØSC (0,9 mio. kr.) 3. Hovedformål og lovgrundlag Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed, og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departementet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

21 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det byggepolitiske område, herunder samtænkning af klima- og energihensyn med branchens generelle rammevilkår. Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarligt for Danmarks deltagelse i de internationale FN-klimaforhandlinger samt klima- og energiforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet. Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne eneejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT). Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på kr. Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energiog Bygningsministeriets område. Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 4. Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde. 5. Opgaver og mål Opgaver Betjening af klima-, energi- og bygningsministeren Klimapolitik Energipolitik Mål At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima-, energi- og byggepolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima-, energi- og byggepolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik. At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde. At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At varetage Danmarks internationale arbejde på energiområdet.

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Årsrapport 2008 Energistyrelsen

Årsrapport 2008 Energistyrelsen Årsrapport 2008 Energistyrelsen ÅRSRAPPORT 2008 ENERGISTYRELSEN CVR 59 77 87 14 ISBN: (www udgave) 978-87-7844-790-6 ISSN: 1603-5402 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1. Præsentation af Energistyrelsen...3

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Årsrapport 2009 Energistyrelsen

Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 Energistyrelsen Årsrapport 2009 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN Nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-851-4 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere