Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

2 Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste at størrelsen af kønsorganer hos isbjørne fra Østgrønland sandsynligvis er påvirket af miljøgifte jo mere forurenede bjørnene er, desto mindre er deres kønsorganer. Forureningen kan dermed få betydning for bjørnenes evne til at formere sig. Dette er bare et af mange resultater fra undersøgelser som viser at den arktiske natur er påvirket af miljøgifte. Det har man vidst de seneste år, men specielt de sidste 20 år er der kommet stadig mere fokus på forureningen og den påvirkning, forureningen har på miljøet og befolkningen i Arktis. Den viden er især opnået gennem samarbejde mellem de arktiske lande i forbindelse med det arktiske overvågningsprogram AMAP.

3 Naturen i Arktis er langt mindre påvirket af forurening end naturen i de tæt befolkede områder i bl.a. Europa, Nordamerika og Asien. Fx er koncentrationen af PCB i ringsæler fra Østersøen gange højere end i ringsæler fra Grønland. Dette gælder også for kviksølv, hvor koncentrationen er op til 20 gange højere i ringsæler fra Østersøen end i ringsæler fra Grønland. Alligevel har flere dyrearter i Arktis så høje koncentrationer af nogle af disse stoffer, at det kan påvirke sundheden hos dyrene og de personer som jævnligt spiser dem. Det gælder bl.a. for sæler, nogle hval- og fuglearter samt som nævnt for isbjørnen. Der er i løbet af de seneste år gennemført undersøgelser af betydningen af miljøgiftene for den grønlandske befolkning. Resultaterne viser at mange af dem som ofte spiser lokal kost indtager så store mængder af miljøgifte med kosten at det overstiger de grænseværdier som internationale organisationer anbefaler. Det drejer sig om de personer som spiser meget sæl, hval og isbjørn. Det høje indtag øger risikoen for at stofferne påvirker helbredet. Vi har i dag langt større viden om forekomst, transport og effekter af miljøgifte i den arktiske natur, samt om hvordan de opkoncentreres i fødekæderne og hvad de betyder for naturen og for de arktiske befolkninger. Det kan du læse mere om i dette hæfte, hvor der også står noget om hvad samfundet og den enkelte kan gøre for at mindske forureningen.

4 Miljøgifte hvilke, hvad bruges de til og Langt de fleste miljøgifte i vores omgivelser stammer fra menneskeskabte processer. Vi bruger stofferne i industrien og i vores husholdning, og så opstår de ved forbrænding af affald samt kul, olie, træ m.v. Nogle af stofferne findes også naturligt i miljøet. Det gælder fx tungmetallerne kviksølv og cadmium, der bl.a. stammer fra vulkanudbrud og fra grundfjeld. Størstedelen af forureningen i Arktis kommer fra Europa, Nordamerika og Asien. Herfra bliver miljøgiftene ført med luft- og havstrømme til Arktis. De arktiske befolkninger forurener også, men det betyder i de fleste tilfælde langt mindre for miljøet end den forurening, som kommer udefra. Årsagen er at der kun bor få mennesker i Arktis, og at der er langt mindre industri- og landbrugsproduktion end i tæt befolkede områder som Europa. Men der er også lokale kilder til forurening i Arktis som har betydning. Der findes i dag en lang række miljøgifte i det arktiske miljø. De kan inddeles i de to hovedgrupper: tungmetaller og POP er. Tungmetaller er grundstoffer og forekommer derfor naturligt i miljøet. Vi udvinder nogle af dem gennem minedrift og anvender dem i fx industrien. De bliver ledt ud i naturen igen, når vi fx afbrænder affald og kul. Koncentrationen af nogle tungmetaller i miljøet er på den måde langt større, end den ellers ville være. Her er tre eksempler: Kviksølv findes i miljøet i flere forskellige former. Uorganisk kviksølv kender vi bl.a. som det rene, flydende stof i et kviksølvtermometer. Organisk kviksølv er en kemisk forbindelse mellem kviksølv, et kulstofatom og tre brintatomer, en såkaldt methylgruppe. Derfor kaldes forbindelsen ofte for methyl-kviksølv. Den sidstnævnte form optages nemmere af planter og dyr og er mere giftig end uorganisk kviksølv. Forurening med kviksølv stammer primært fra afbrænding af kul og affald samt fra minedrift og industri. Cadmium findes i ret høje koncentrationer i nogle dyr i den arktiske natur. En stor del af den cadmium, vi finder i miljøet i Arktis, stammer sandsynligvis primært fra naturen selv, fordi grundfjeldet nogle steder frigiver cadmium til omgivelserne, men vi forurener også

5 hvor kommer de fra? naturen med cadmium. Der bruges bl.a. cadmium som pigmenter/farvestof i plastik, til overfladebehandling af metaldele og i batterier, men størstedelen af vores forurening med cadmium stammer fra minedrift samt fra forbrænding af kul og olie. Bly findes i lave koncentrationer i det arktiske miljø. Vi har gennem tiden anvendt dette tungmetal til mange forskellige formål, bl.a. i keramik, maling, ammunition, startbatterier til biler og både, sminke og som tilsætning i benzin. Vores forurening af miljøet er faldet markant gennem de seneste år, fordi vi bruger langt mindre benzin tilsat bly. Blyhagl er dog stadig en vigtig kilde til forurening af naturen og befolkningen nogle steder, bl.a. i Grønland. POP er er en samlet betegnelse for en lang række menneskeskabte stoffer som kun har været i det arktiske miljø i de sidste år. POP erne er organiske forbindelser der kun nedbrydes (omdannes) meget langsomt til ugiftige stoffer. De kan derfor opholde sig i miljøet i flere årtier. Et andet vigtigt kendetegn for POP erne er, at de kan opløses i fedt på samme måde som fx salt og sukker kan opløses i vand. Man siger at stofferne er fedtopløselige og det betyder at de ophobes i fedtvæv hos dyr og mennesker. Afhængig af deres anvendelse inddeles POP erne i tre hovedgrupper: Pesticider (fx DDT, klordan, lindan og toxafen). De anvendes bl.a. til at bekæmpe insekter i afgrøder. Industrikemikalier (fx PCB, bromerede flammehæmmere og PFOS). De anvendes bl.a. i hydraulikolie, smøreolie, maling, skumslukningsmidler samt som brandhæmmere i elektronisk udstyr. Forbrændingskemikalier (fx dioxin og PAH). De frigives bl.a. til miljøet ved forbrænding af olie og benzin og ved afbrænding af affald og klorholdig plastik. I løbet af de sidste år er produktionen og brugen af mange POP er stoppet eller mindsket kraftigt, men deres stabilitet gør at de fortsat findes i miljøet. Til gengæld bliver der til stadighed fremstillet nye POP er, som udledes til miljøet og dermed i fremtiden kan udgøre et problem.

6 Miljøgifte i naturen søer og havområder optager mikroorganismer, plankton og planter miljøgifte fra det I omgivende vand. Herefter bliver mange miljøgifte ført videre fra led til led op gennem fødekæden. Det sker, når plankton bliver ædt af vandlopper eller andre smådyr (kaldet græssere). De ædes så af småfisk, der igen bliver ædt af større fisk, som måske til sidst ender i maven på en sæl. Græsserne leverer dermed ikke alene energi og næringsstoffer til de dyr, som æder dem, men de leverer også miljøgifte. Fødekæderne i havet er ofte lange. Det betyder at rovdyr øverst i fødekæderne ofte har høje koncentrationer af miljøgifte. På land forholder det sig anderledes. De fleste landdyr lever af vegetation, og der er kun få led i fødekæderne. De forurenede stoffer ophobes derfor kun meget langsomt i landdyr som rensdyr og moskusokser. Mange dyr indtager flere miljøgifte gennem føden, end de nedbryder og udskiller gennem deres ekskrementer og urin. Det betyder, at miljøgiftene ophobes i dyrene. Jo højere oppe i fødekæden dyret er placeret, desto mere af disse stoffer indtager det med føden. Indholdet af stofferne i dyrene afspejler derfor i høj grad deres placering i fødekæden. Stofferne ophobes i det enkelte dyr gennem hele dets levetid. Så gamle dyr er som regel mere forurenede end unge. Figuren viser tydeligt denne sammenhæng for PCB i en række arktiske dyrearter. Jo højere en art er placeret i fødekæden, jo mere PCB indeholder den. Isbjørnen er placeret øverst i fødekæden og indeholder også de højeste koncentrationer af PCB. Sammenhængen mellem koncentrationen af PCB og dyrets placering i havets fødekæde. Det ses at isbjørne er ca gange så forurenede som polartorsk PCB (ng pr. g fedt) Tanglopper Dyreplankton Narhval Hvidhval Rødfisk Ederfugl Gråmåge Ride Tejst Isbjørn Polarlomvie Ringsæl Polartorsk Fjeldørred 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Fødekædetrin (trofisk niveau)

7 Rovdyr mest forurenet Dyrene øverst i fødekæderne er altså mest påvirket af miljøgifte. Der er flere eksempler på at denne forurening påvirker dyrene negativt. POP er påvirker fx gråmågernes ynglesucces på den norske ø Bjørnøya i Barentshavet. En undersøgelse har vist at jo højere en koncentration af POP er der var i hunfuglenes blod, desto færre æg blev klækket, og jo svagere var de unger, der blev klækket. Isbjørne fra Svalbard og Østgrønland har nogle af de højeste indhold af POP er som er målt i dyr i Arktis og der er tegn på at disse isbjørne er påvirket negativt af de høje koncentrationer. På Svalbard er det bl.a. påvist at færre af isbjørnenes unger overlever og at de er dårligere til at bekæmpe infektioner end andre steder hvor forureningen er mindre. Tilsvarende har isbjørne fra Østgrønland bl.a. svagere knogler, og de høje koncentrationer af POP er påvirker sandsynligvis også udviklingen af bjørnenes kønsorganer.

8 Miljøgifte i befolkningen Koncentrationer (mikrogram /kg fedt) af PCB i blod fra kvinder i alderen18-49 år i forskellige egne af Grønland og Nordeuropa ( ). Nogle befolkningsgrupper i Arktis har et højt indhold af miljøgifte sammenlignet med befolkninger fra fx Europa. Det ses bl.a. hvis man sammenligner indholdet af PCB i blod hos befolkningen i forskellige dele af Grønland, Skandinavien og Rusland. Forskellene afspejler kostens betydning. I Grønland, især i den nordlige del, og på Færøerne spiser man en del havpattedyr som sæler og hvaler, mens man i de andre områder spiser mere fisk og landpattedyr. Havpattedyrene indeholder langt mere PCB end fisk og landpattedyrene. Nordøstgrønland Nordvestgrønland Sydvestgrønland Færøerne Danmark Finmarken Island Nordnorge, Lofoten Nordsverige, Kiruna Nordrusland, Hvidehavsregionen PCB (µg pr. g fedt) Havdyr mere forurenede end landdyr Der er meget stor forskel på indholdet af hver enkelt miljøgift fra dyreart til dyreart. Men som tidligere nævnt er indholdet i de fleste tilfælde meget lavere i dyr fra land end i dyr fra havet. Der er også stor forskel på indholdet i de forskellige dele af dyrene (kød, lever, nyrer og spæk). POP erne findes hovedsageligt i dyrenes fedtvæv, især i sæler og hvalers spæk og fedt fra isbjørn. Det fremgår tydeligt af figuren. Kød fra landdyr samt rejer og torsk er generelt meget fedtfattigt og har et meget lavt indhold af PCB. Hvalspæk indeholder ca gange så meget PCB som fx fedt fra moskus-okser. De fleste tungmetaller, fx cadmium, findes især i dyrenes lever og nyrer, men kviksølv opfører sig lidt anderledes. I dyrenes kød findes det hovedsageligt i den organiske form, methyl-kviksølv, som let optages i kroppen. Der er meget stor forskel på, hvor meget kviksølv der er i dyrenes kød (se figuren). Der er mest i hvidhval og narhval, men sælerne har også et relativt højt indhold. Landdyr som harer og moskusokser har det laveste indhold. Faktisk er indholdet så lavt, at det er svært at aflæse på figuren. Muslinger og fiskearter som torsk og uvaq har også et ret lavt indhold af kviksølv.

9 Nogle personer i Arktis har et ret stort indhold af bly i blodet til trods for, at indholdet af bly er meget lavt i langt det meste af den lokale kost. Det er de personer som jævnligt spiser havfugle skudt med blyhagl. Små stumper af bly bliver revet af haglene, når de trænger ind i fuglen. Disse rester opdager man ikke, når man spiser fuglen, og man får derved blyet ind i kroppen. Specielt ederfugle, som er skudt med blyhagl, har et højt indhold af bly i kødet. Risiko for at helbredet påvirkes Det høje indhold af miljøgifte som er målt i nogle befolkningsgrupper i Arktis, øger risikoen for at disse personers helbred bliver påvirket. Stoffer som kviksølv og bly kan påvirke udviklingen af nervesystemet, og POP erne påvirker bl.a. kroppens evne til at bekæmpe infektioner. Fostre og børn er særligt udsat. De er mere følsomme over for påvirkningerne af miljøgifte end voksne. I fosterstadiet optager barnet POP er og tungmetaller fra moderens blod. Efter fødslen overføres miljøgiftene fra moderen til barnet, så længe hun ammer barnet. Rensdyr Fjeldørred Reje Ammassaq Torsk Hellefisk Lomvie Alm. ederfugl Ride Ringsæl Grønlandssæl Vågehval Hvidhval Narhval "Blåbær" Sortebær Rype Hare Får Moskusokse Ammassat Rensdyr Torsk Blåmusling Kammusling Uvaq Rødfisk Laks Fjeldørred Dybhavsreje Polarlomvie Isbjørn Vågehval Grønlandsk krabbe Kongeederfugl Almindelig ederfugl Hellefisk Ride Grønlandssæl Ringsæl Klapmyds Narhval Marsvin Hvidhval Kød Spæk PCB-koncentration (ng pr. g vådvægt) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Kviksølv-koncentration (µg pr. g vådvægt) Indholdet af PCB i udvalgte dyr fra Vestgrønland, Indholdet af kviksølv i grønlandsk kost.

10 10 kostråd fra Grønlands Ernæringsråd Nogle befolkningsgrupper i Arktis har så højt et indhold af miljøgifte at det påvirker helbredet. Undersøgelser på Færøerne har vist at kviksølv skader udviklingen af nervesystemet hos børn, alt efter hvor kraftigt moderen under sin graviditet er blevet udsat for kviksølv, som typisk stammer fra hvalkød. Det er meget svært at beregne hvad forureningen med miljøgifte i Arktis reelt betyder for befolkningen. Årsagen er primært, at man udsættes for mange forskellige stoffer på samme tid. Det er ganske enkelt umuligt at skelne effekterne af de forskellige miljøgifte fra hinanden. Effekten påvirkes også af andre faktorer, fx den gavnlige virkning, som den lokale kost har på helbredet og af hver enkelt persons livsstil (generelle kostvaner, ryger/ikke ryger, overvægtig/normal vægt etc.). Lokal kost versus importeret kost Den lokale arktiske kost er rig på en række stoffer, som betragtes som gavnlige for helbredet. Det gælder en række fedtstoffer, proteiner, vitaminer og mineraler. I nogle tilfælde er den lokale kost mere sund end en kost baseret på importerede fødevarer, der ofte indeholder for meget sukker og fedt. Dette kan være en medvirkende årsag til, at nogle mennesker bliver overvægtige og udvikler sukkersyge. Det er imidlertid muligt at bevare lokale fødevarer og deres gode egenskaber som en væsentlig del af kosten og samtidigt begrænse indtaget af miljøgifte. Det kan man gøre ved at spise mindre af eller helt undgå de dyr, som indeholder miljøgifte. Det gælder især sælerne og hvalerne. Hvis man lægger sin kost om og spiser mere fisk og får, moskusokse og rensdyr, vil man indtage langt mindre mængder af miljøgifte. Grønlands Ernæringsråd har i 2007 udsendt folderen Kan vi trygt spise vores traditionelle mad?. Her kan man læse mere om forureningen af den grønlandske mad og få råd og vejledning om hvordan man kan sammensætte en sund kost og begrænse indtaget af miljøgifte.

11 1 Spis varieret Det første og det vigtigste råd. 2 Spis grønlandske fødevarer, ofte fisk og fiskepålæg Følg årets gang og skift mellem hav og landdyr. Brug landets bær og grøntsager. Benyt også fiskepålæg til frokost. 3 Spis frugt og grøntsager hver dag Tag et stykke frugt eller grønt med på arbejde eller i skole Gør det til en regel altid at få grøntsager til den varme mad. Frugt og grønt fra frost er lige så godt som det friske. 4 Spis groft brød og gryn hver dag, ofte kartofler, ris eller pasta. Rugbrød mætter bedre end hvidt brød som f.eks. franskbrød. Groft knækbrød er også godt. Skift i mellem ris, pasta og kartofler til de varme måltider. 5 Spis fedt med omtanke. Spar på fedtet: Skrab fedtstof på brødet Vælg mælk og ost samt kød og pålæg med lavt fedtindhold. Brug plantemargarine eller planteolie i madlavningen. 6 Spis mindre sukker, slik, chips og kager Drik kaffe og the uden eller med mindre sukker. Frugt og brød mætter bedre end slik, chips og kager. Spis kun slik og chips én dag om ugen. 7 Drik vand - drik mindre saft og sodavand Nyd det friske kolde vand fra elven eller hanen. Saft- og sodavand indeholder meget sukker og anbefales kun til særlige lejligheder. 8 Spis tre hovedmåltider om dagen Morgenmad er den bedste start på dagen. Spis også små måltider i løbet af dagen, et stykke frugt eller grønt, knækbrød eller tørfisk. 9 Vær i bevægelse mindst en time om dagen. Bevægelse kan være at gå/cykle til og fra arbejde, gå på jagt, gøre rent, dyrke sport, spille bold og meget andet. 10 Tænk over, hvad du spiser. Dine madvaner starter ved indkøbene. Køb sundt ind. Lav mad sammen med dine børn. Gør aftensmaden til familiens samlingspunkt.

12 Fælles indsats for at mindske forureningen En væsentlig del af miljøgiftene i det arktiske område stammer fra stoffer, som udledes i Europa, Asien og Nordamerika. Det er derfor nødvendigt at samarbejde internationalt om at gøre noget effektivt for at begrænse udledningen af stofferne. Det sker i dag gennem flere forskellige internationale organer, bl.a. FN og EU, men også gennem Arktisk Råd og Nordisk Ministerråd. Derudover kan myndighederne i de arktiske lande gøre en indsats for at begrænse den forurening, de arktiske folk skaber lokalt. Det nytter at gøre en indsats Informationer om forekomsten af POP er og ophobningen i fødekæderne i de arktiske områder har medvirket til at mange lande (herunder Danmark/Grønland) de senere år har tilsluttet sig internationale aftaler, der har til formål at beskytte miljøet mod POP er og tungmetaller. Det gælder bl.a. Konventionen om grænseoverskridende forurening (LRTAP) som blev underskrevet i Geneve i 1979 i samarbejde mellem godt 30 lande. I 1998 blev konventionen udvidet så den også omfatter en række POP er og tungmetaller. Formålet med konventionen er bl.a. at regulere produktion og forbrug af i alt 16 forskellige POP er samt at mindske udslippet af tungmetaller fra industrien, forbrændingsprocesser (kraftværker og trafik) og affaldsforbrænding. Et andet eksempel er Stockholmkonventionen som blev til på initiativ fra FN s miljøprogram, UNEP. Underskrivere af konventionen indgår en global kontrakt som skal beskytte folkesundheden og miljøet mod POP er. De lande, der har tilsluttet sig konventionen, har forpligtet sig til at fremlægge en national handlingsplan for, hvordan de vil udfase brugen af i alt 12 forskellige POP er som er omfattet af LRTAP. Der sættes også i stigende grad ind på at mindske den lokale forurening, som skabes lokalt i det arktiske område. Det er man godt i gang med i Grønland.

13 I 1989 blev Grønlands første forbrændingsanlæg taget i brug i hovedstaden Nuuk. Siden er der opført forbrændingsanlæg til dagrenovation og modtagestationer for miljøfarligt affald i de 6 største byer. I 2006 er 59 % af Grønlands befolkning dækket ind med en fornuftig affaldshåndtering. De øvrige 41 % bor i de mindre byer og bygder spredt over et enormt landområde. Det er både teknisk vanskeligt og meget dyrt at sikre en miljøvenlig håndtering af affaldet disse steder. Det er dog vigtigt at den enkelte familie og den enkelte virksomhed tænker på hvad de smider i affaldssækken. En del af de miljøgifte der kommer ind i forbrændingsanlægget, vil nemlig komme ud igen sammen med røgen og på den måde blive spredt i den grønlandske natur. Derfor er det vigtigt altid at aflevere sit miljøfarlige affald (motorolie, akkumulatorer, bundmaling osv.), på de modtagestationer som i disse år etableres i byer og bygder. Derudover har Grønland ligesom mange andre lande også stoppet salg af blyholdig benzin, så det ikke længere er en kilde til blyforurening. Det er stadig lovligt at bruge blyhagl i Grønland. Imidlertid besluttede Grønlands Landsstyre i 2004, at brugen af blyhagl skal udfases, så denne kilde til blyforurening må også forventes at ophøre. Et vigtigt led i miljøbeskyttelsen i Grønland er, at særligt forurenende virksomheder skal miljøgodkendes. Det gælder bl.a. skibsværfter, større kraft- og varmeværker og lufthavne. Målet med miljøgodkendelsen er at forebygge forurening af henholdsvis luft, vand, jord og is samt forurening af lokalområdet med støj. Det sker bl.a. ved at Hjemmestyret stiller krav til virksomhederne om at begrænse forbruget af energi og råvarer, erstatte særligt skadelige stoffer med mindre skadelige samt at udnytte mulighederne for at genanvende affaldsprodukter. Tilsvarende stilles der gennem Råstofloven krav til nye miner og i forbindelse med efterforskning af olie i Grønland om, at de skal minimere udslippet af miljøgifte.

14 Skridt i den rigtige retning Der er nu målbare beviser for at det nytter noget at gøre en indsats for at mindske forureningen. I løbet af de seneste årtier er brugen af nogle POP er ophørt (fx DDT i den industrialiserede del af verden) eller stærkt begrænset (fx PCB på den nordlige halvkugle), og det kan ses i miljøet. Undersøgelser i Canada viser at koncentrationen af PCB og DDT i ringsæler er faldet fra 1970 erne til i dag. Koncentrationen af PCB i isbjørne fra både arktisk Canada, Grønland og Svalbard falder også, ligesom koncentrationen af mange POP er (PCB, DDT, HCH og dioxiner) i østgrønlandske ringsæler er faldet markant siden midten af 1980 erne Udviklingen i koncentrationen af PCB i spæk fra østgrønlandske ringsæler under 4 år PCB-koncentration (ng pr. g fedtvæv) Koncentration (ng pr. g vådvægt) Koncentrationen af perfluorerede overflademidler i leveren fra østgrønlandske sæler i perioden

15 Imidlertid bliver der hele tiden udviklet nye stoffer, som anvendes i industri og husholdninger. Nogle af dem er ekstremt stabile (nedbrydes meget langsomt) og findes i stigende koncentration i miljøet. Det gælder bl.a. for perfluorerede overflademidler, som fx bruges i tekstiler, møbler og tæpper. Koncentrationen af disse stoffer i ringsæler fra både Øst- og Vestgrønland er steget markant de seneste årtier. Det vides endnu ikke, om det påvirker dyrene, og i givet fald hvordan. Men eksemplet viser, at Arktis fortsat får tilført forurening fra de industrialiserede områder og at en overvågning af forureningen og dens effekter fortsat er vigtig. Fortsat indsats nødvendig En stor del af den viden vi i dag har om forureningen af de arktiske områder stammer fra det arktiske overvågningsprogram AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), som siden 1991 er gennemført i samarbejde mellem landene i Arktis: USA, Canada, Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland og Rusland. Et væsentligt formål med programmet er at følge, hvordan koncentrationerne af miljøgifte i miljøet udvikler sig i Arktis, herunder også i Grønland. Resultaterne fra overvågningsprogrammet anvendes bl.a. af politikere og embedsmænd til at vurdere, om det er nødvendigt at foreslå indgreb over for nye miljøgifte samt til at vurdere succesen af allerede indførte reguleringer. Selvom forureningen af det arktiske miljø med nogle miljøgifte falder på grund af internationale forbud mod eller regulering af stoffernes anvendelse, er der stadig høje koncentrationer af stofferne i Arktis. Derudover udvikles der hele tiden nye stoffer som indgår i de varer vi alle køber, og disse stoffer ender også i det arktiske miljø. Mange stoffer er årtier om at forsvinde fra miljøet, når først de er der. Det giver derfor god mening at arbejde for fælles international miljøregulering mod spredning af nye miljøgifte til miljø og natur. Desuden må vi alle hver dag tænke på hvad vi spiser, hvilke produkter vi køber og hvad vi smider ud som affald.

16 Hvor kan jeg få mere at vide? Dette hæfte er en forkortet og populariseret udgave af bogen Miljøgifte i Grønland, hvor der findes yderligere og mere detaljerede oplysninger om emnet. Det gør der også på følgende hjemmesider: Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP Center for Arktisk Miljømedicin CAM Danmarks Miljøundersøgelser, DMU Grønlands Hjemmestyre Kanukoka Miljøstyrelsen Miljøstøtte til Arktis Danish Cooperation for Environment in the Arctic Miljøministeriet Nærværende hæfte er finansieret af Miljøstyrelsen via programmet Miljøstøtte til Arktis. Forfatterne er alene ansvarlige for indholdet i dette hæfte. Konklusionerne afspejler ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens holdninger. Vi har fået værdifulde kommentarer fra institutioner og myndigheder i Grønland ved udarbejdelsen af hæftet og takker Direktoratet for Miljø og Natur, Kanukoka (De grønlandske kommuners forening) og Det grønlandske Ernæringsråd. Konklusionerne afspejler ikke nødvendigvis de grønlandske institutioners og myndigheders holdninger. Hæftet er redigeret af Poul Johansen og Kirsten Rydahl (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet) ud fra bidrag fra Bente Deutch og Jens C. Hansen (Center for Arktisk Miljømedicin, Aarhus Universitet) samt Poul Johansen, Frank F. Riget, Jesper Christensen og Katrin Vorkamp (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet). Fotografer: Anders Mosbech, David Boertmann, Rune Dietz, Peter Aastrup, Gert Asmund, Britta Munter (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet); Erik W. Born (Grønlands Naturinstitut) Norsk Polarinstitutt; Scandinavian high-lights; Bob Sacha, Corbis; arc-pic.com Grafisk tilrettelæggelse: Britta Munter, Grafisk værksted, DMU Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Udgivet juli 2007 Udgivet af: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

Miljøgifte i fisk og skaldyr

Miljøgifte i fisk og skaldyr Kapitel 14 side 109 Miljøgifte i fisk og skaldyr En del mennesker vil ikke spise fisk af frygt for, at den kan være forurenet. Årsagen er, at der er blevet udledt mange giftstoffer i havet. Giftstofferne

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Biologi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 009/10 Foto: Jaakunnguaq Skade Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Energi Opgave 1.1 For at holde varmen på lange

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

AFVIGELSER OG SYGDOMME I GRØNLANDS FANGSTDYR OG MULIGE ÅRSAGER

AFVIGELSER OG SYGDOMME I GRØNLANDS FANGSTDYR OG MULIGE ÅRSAGER AFVIGELSER OG SYGDOMME I GRØNLANDS FANGSTDYR OG MULIGE ÅRSAGER Fokus: Avanersuaq AU AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF BIOSCIENCE AFVIGELSER OG SYGDOMME I GRØNLANDS FANGSTDYR OG MULIGE ÅRSAGER Fokus: Avanersuaq

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

SUNDE VANER - GLADE BØRN

SUNDE VANER - GLADE BØRN Sundhedsplejen sætter spor Hjørring Sundhedscenter SUNDE VANER - GLADE BØRN Anbefalinger til børn over 3 år MÅLTIDER Det er de færreste børn der spiser helt optimalt hvad end der er tale om antal måltider

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad

De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad De 10 kostråd og skolemad vejledning til skolemad Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for lidt fisk, fuldkorn,

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E?

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Hvad er tilladt hvad må jeg??? Alt er tilladt (pånær stjernefrugt) noget med måde Man er ikke på diæt men skal spise

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Spis frugt og grønt. hver dag og til alle måltider. Tips. Lav aftaler med dit barn

Spis frugt og grønt. hver dag og til alle måltider. Tips. Lav aftaler med dit barn Lav aftaler med dit barn Spis frugt og grønt Børn mellem 3-6 år skal spise 2 stykker frugt og 200 g grønsager om dagen hver dag og til alle måltider Børn mellem 1-3 år skal have frugt og grønt til alle

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside.

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside. Kostpolitik Generelt Det er i barndommen, at de sunde kostvaner skal grundlægges, så hele livet kan blive sundt og godt. Det har stor betydning for børns udvikling og helbred, at de får en god og næringsrigtig

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen

Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen Spis dig sund og glad - en lille lektie i de gode ting for kroppen Energibehov Din krop har behov for energi hver dag. Energien får du fra maden du spiser Hvor meget og hvad du skal spise hvornår snakker

Læs mere

KOSTPOLITIK for Børneinstitutioner for 0-6 årige KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid Forvaltning for Børn, Familie og Skole

KOSTPOLITIK for Børneinstitutioner for 0-6 årige KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid Forvaltning for Børn, Familie og Skole KOSTPOLITIK for Børneinstitutioner for 0-6 årige KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sundhed, Forebyggelse og Fritid Forvaltning for Børn, Familie og Skole 1. Baggrund Hvorfor en kostpolitik i børneinstitutioner?

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Da alle spørgsmål vedrører biologi, er svarene indhentet fra Grønlands Naturinstitut (GN), der har bidraget med følgende:

Da alle spørgsmål vedrører biologi, er svarene indhentet fra Grønlands Naturinstitut (GN), der har bidraget med følgende: Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Januar 2016 Båring Børnehus Kost og motionspolitik Båring Børnehus Kost og motionspolitik Kost- og motionspolitik i Båring Børnehus

Januar 2016 Båring Børnehus Kost og motionspolitik Båring Børnehus Kost og motionspolitik Kost- og motionspolitik i Båring Børnehus Januar 2016 Båring Børnehus Kost og motionspolitik Båring Børnehus Kost og motionspolitik Kost- og motionspolitik i Båring Børnehus Båring Børnehus kost- og motionspolitik er udarbejdet i fællesskab med

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk Tammin, Ølgod Husk mad- Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Har du en plan? Mandag: Rugbrød Tirsdag: Sandwich med tunsalat Onsdag: Rugbrød

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben.

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. ugust 2008. Vi tror på god sund mad af høj kvalitet tilberedt med kærlighed 1 Indholdsfortegnelse Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben....

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER Spis gode kulhydrater Du får mest ud af træningen, hvis du har fyldt din krops kulhydrat- og væskedepoter. Det gælder både hvis du

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes?

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? Inge Tetens Afdelingen for Ernæring Kostrådene som de er nu! 1 Kostrådene 2005 Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud.

Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud. Mad - og måltids politik for Stavtrup Dagtilbud. Forord: Denne politik indeholder Stavtrup Dagtilbuds mad - og måltids politik for børn i Stavtrups daginstitutioner og dagpleje. Den indeholder foruden

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Indkomst, sociale forhold, boligforhold, sociale relationer, arbejdsløshed og arbejdsmiljø beskrives i relation til sundhed.

Indkomst, sociale forhold, boligforhold, sociale relationer, arbejdsløshed og arbejdsmiljø beskrives i relation til sundhed. Resumé Formålet med bogen Folkesundhed i Grønland er at give en samlet fremstilling af sundhedstilstanden i Grønland. Begrebet folkesundhed refererer til sundhedstilstanden i hele befolkningen i modsætning

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik

Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik Gældende for: Vuggestuen Vimmerby Vuggestuen Småland D.I.I. Villekulla Udarbejdet Maj 2010 Indholdsfortegnelse Formål og målsætning... 1 Køkkenpersonalets arbejde... 1

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014 Fiskeri og fangst 27. juni 2014 Fiskeri og fangst 2013 Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i 2013 Generelt I året 2013 var der mindre stigning i den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Ved Læge, ph.d. Charlotta Pisinger og klinisk diætist Lis Kristoffersen 1 Indledning Overordnet De kost- og motionsråd, der blev

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

Kost, Sundhed og Trivsel

Kost, Sundhed og Trivsel Kost, Sundhed og Trivsel En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Op mod 80% af den daglige kost bliver spist i Dagplejen Politik for Kost, Sundhed og Trivsel I Danmark er der stor fokus på at forbedre folkesundheden,

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard Hvad er sund mad Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard De officielle kostråd Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Spis frugt og mange grønsager Spis mere

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse

Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Nuuk, forår 2012 Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Baggrund for undersøgelsen Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen

Læs mere

Fiskeri og Fangst 2010:1. Fiskeri og Fangst

Fiskeri og Fangst 2010:1. Fiskeri og Fangst Fiskeri og Fangst 2010:1 Fiskeri og Fangst 2009 Indholdsfortegnelse Metode...................................................... 3 Fiskeri........................................................ 4 Fangst.........................................................

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere