KonjunkturNYT - uge 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 10"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark og euroområdet det seneste år Stigende boligpriser i trods fald i december Færre tvangsauktioner i februar Fald i antallet konkurser i februar Betydelige valutaopkøb og stor forøgelse af valutareserven i februar Internationalt USA: Erhvervstilliden faldt i fremstillingserhvervene og var uændret i serviceerhvervene Euroområdet: Stigning i inflationen og detailsalget og fald i ledigheden Tyskland: Industriproduktionen steg og industriordrerne faldt Storbritannien: Erhvervstilliden steg i fremstillingserhvervene og var uændret i serviceerhvervene Sverige: Faldende erhvervstillid og stigning i både industriproduktionen og industriordrerne Kina: Uændret erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fremgang i japanske, britiske og europæiske aktiekursindeks og lille fald i olieprisen målt i USD Svækkelse af den danske krone Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Industriproduktionen (faste priser) faldt med,9 pct. i januar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Faldet kommer efter en lille stigning måneden i forvejen. Traditionelt er der store månedlige udsving i industriproduktionen, men tendensen har i de seneste måneder været svagt nedadgående. Sammenlignes industriproduktionen de tre sidste måneder (november til januar) med de tre forudgående, er industriproduktionen faldet med, pct. Industriens omsætning peger ligeledes på en svag udvikling. Industriens omsætning (løbende priser, ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler) er i de tre seneste måneder i forhold til de tre forudgående faldet med,7 pct. på eksportmarkedet og med, pct. på hjemmemarkedet, jf. figur.. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætning ( mdr. glidende gnst.) (=) (=) (=) (=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Anm. Omsætningen i figur. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Lille fald i bruttoledigheden i januar Bruttoledigheden faldt i januar med personer i forhold til måneden forinden. Dermed var der ca.. ledige i december. Tallene er behæftet med en hvis usikkerhed og kan være under- eller overvurderet i størrelsesordenen 7 fuldtidsledige. Ledighedsprocenten lå uændret på,9 pct. i forhold til arbejdsstyrken. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af, jf. figur.. Den samlede bruttoledighed er reduceret med ca..9 personer i de sidste måneder, hvilket særligt skyldes kraftige fald i starten af, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. AKU-ledigheden, som ikke er påvirket af tekniske forhold relateret til kontanthjælpsreformen, har vist samme tendens med et fald på 6. personer fra. kvartal til. kvartal. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgang i beskæftigelsen et billede af, at arbejdsmarkedet er i bedring. I Økonomisk Redegørelse, december, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte gennem og 6. Figur. Bruttoledighed. personer. personer Danmarks Statistik Skøn ØR december Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark og euroområdet det seneste år Priserne i euroområdet er faldet det seneste år (fra januar -januar ) med,6 pct. (målt ved HICP-indekset ). I Danmark har faldet været, pct., jf. figur.. De faldende energipriser alene kan redegøre for knap pct.-point af faldet i forbrugerpriserne i både euroområdet Danmark. De danske energipriser er imidlertid faldet særligt meget i januar som følge af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, tiltog med, pct.-point til,6 pct. i januar som følge af blandt andet stigende priser på finansielle tjenester, jf. figur.. Dermed er kerneinflationen i Danmark og euroområdet ens. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation 8 9 Danmark Euroområdet 8 9 Danmark Eurooområdet Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

5 Stigende boligpriser i trods fald i december Fra november til december faldt prisen på enfamiliehuse med, pct. (ikkesæsonkorrigeret), jf. figur.6. For som helhed har der været en stigning på, pct., hvilket afspejler en opadgående tendens i huspriserne siden starten af. I Økonomisk Redegørelse, december, skønnes en stigning i huspriserne i på ½ pct. Prisen på ejerlejligheder faldt i december med,7 pct. (ikke-sæsonkorrigeret), jf. figur.6. Der har generelt siden starten af været en stigende udvikling i prisen på ejerlejligheder, og sammenlignes hele med, har der været en markant stigning på 8, pct. Prisen er dog fortsat under niveauet i 6, hvor den senest toppede. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da perioden fra januar 6 til december er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede. Udsving i månedsserien skal derfor tolkes med varsomhed, mens den sæsonkorrigerede kvartalsserie i højere grad viser tendensen i prisen på enfamiliehuse, jf. figur.7. Figur.6 Boligpriser Figur.7 Prisen på enfamiliehuse (6=) (6=) (6=) (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Månedstal Kvartalstal, sæsonkorrigeret Anm.: Figur.6 er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Færre tvangsauktioner i februar let af bekendtgjorde tvangsauktioner faldt med,6 pct. i februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.8. Sammenholdt med februar er antallet af tvangsauktioner faldet med 6,6 pct. let af tvangsauktioner har generelt udvist en faldende tendens siden starten af, og de nye tal antyder, at denne tendens er fortsat til trods for stigninger i december og januar. Nedgangen i antallet af tvangsauktioner det seneste år er bredt geografisk funderet. let af tvangsauktioner de seneste tre måneder sammenlignet med de samme tre måneder et år tidligere er faldet i alle regioner på nær Region Midtjylland. Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet fra starten af 9 erne, hvor det månedlige gennemsnit var over. tvangsauktioner om måneden, jf. figur.9. Til sammenligning er det månedlige gennemsnit for de seneste måneder 9 tvangsauktioner. Figur.8 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur.9 Bekendtgjorde tvangsauktioner Tvangsauktioner, mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur.9 er antallet af tvangsauktioner et -måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 6

7 Fald i antallet konkurser i februar let af erklærede konkurser faldt til i februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Faldet i februar skete hovedsageligt i Region Hovedstaden. let af konkurser fra december-februar er faldet med 7 pct. i forhold til septembernovember og udviser igen en nedadgående tendens efter en stigning i efteråret, jf. figur.. Således ligger antallet af konkurser de seneste tre måneder under niveauet for samme periode sidste år. let af personer berørt af konkurser er i februar steget til personer, mens der i de seneste tre måneder i gennemsnit har været omkring 8 personer berørt af konkurser, jf. figur.. Der er tale om et forholdsvist begrænset antal, hvilket afspejler, at over halvdelen af konkurserne er i virksomheder uden ansatte. Figur. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur. Erklærede konkurser, -måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Betydelige valutaopkøb og stor forøgelse af valutareserven i februar Ved en kronestyrkelse af en vis størrelse er Nationalbankens første reaktion normalt at intervenere i valutamarkedet ved at sælge kroner og købe valuta. Det skete fx under gældskrisen i euroområdet i, og det er sket igen i starten af. I februar alene har Nationalbanken interveneret for 68,7 mia. kr., jf. figur.. Valutaopkøb svækker kronen, da Nationalbanken øger udbuddet af kroner. Samtidig forøger det valutareserven, som efter de seneste to måneders betydelige interventionskøb udgør 77, mia. kr., jf. figur.. Det svarer til 8½ pct. af BNP. Fastkurspolitikken har været en del af fundamentet for den økonomiske politik i Danmark siden 98. Ved at føre fastkurspolitik over for euroen sikres stabile og forudsigelige økonomiske rammer for virksomheder og husholdninger i Danmark og dermed for dansk økonomi. Fastkurspolitikken indebærer, at pengepolitikken udelukkende tilrettelægges med henblik på at holde kursen på kroner stabil over for euro. Det indebærer, at kronen stabiliseres inden for et snævert bånd. Formelt kan kronen svinge med op til, pct. på hver side af paritetskursen (som er 7,68 kr. per euro), men reelt er udsvingene betydeligt mindre. Det afspejler blandt andet, at fastkurspolitikken har stor troværdighed, og at Nationalbanken reagerer konsekvent, når kursen afviger fra paritetskursen. Figur. Afvigelse fra DKK/EUR paritetskurs og Danmarks Nationalbanks interventionskøb Figur. Danmarks Nationalbanks valutareserve DKK/EUR,,,,,, -, -, -, -, -, Svag krone Stærk krone Intervention (h. akse) Mia. kr. Nettosalg af kroner Nettokøb af kroner - Afvigelse fra centralkurs Mia. kr Mia. kr Guld Øvrige fordringer Fordringer på udlandet Valutareserven Anm.: Figur. viser afvigelsen af den faktiske EURDKK-kurs fra den fastsatte centrale paritetskurs på 7,68 kr. per euro og Danmarks Nationalbanks månedlige nettointerventionskøb af valuta. Et positivt (negativt) tal betyder køb (salg) af valuta og salg (køb) af kroner. Kilde: Danmarks Nationalbank og Reuters EcoWin. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved ISM-indikatoren, faldt til indeks,9 i februar, jf. figur.. Det skyldes særligt en forringet beskæftigelsesfremgang og produktionsvækst. Det er. måned i træk, at erhvervstilliden i fremstillingserhvervene er faldet, men indekset befinder sig stadig over den neutrale værdi på indeks, som er grænsen mellem fremgang og tilbagegang i sektoren. Erhvervstilliden i serviceerhvervene var omtrent uændret i februar på et niveau markant over den neutrale værdi. Begge erhvervstillidsindeks indikerer således fortsat fremgang i den amerikanske økonomi. Figur. Erhvervstillid, USA PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin. Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse steg inflationen i euroområdet med, pct.-point til -, pct. i februar, jf. figur.. Der er dermed stadig deflation i euroområdet, hvilket hovedsageligt skyldes de kraftigt faldende oliepriser. Kerneinflationen, der er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var dermed,6 pct., hvilket er uændret i forhold til januar. Figur. Inflation, euroområdet Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. 9

10 Ledigheden i euroområdet faldt, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i januar, jf. figur.. I samme måned faldt ledigheden i de fire største økonomier i euroområdet (Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien). Gennem var ledigheden faldende, hvilket særligt skyldes faldende ledighed i Tyskland og Spanien. I Frankrig og Italien var ledigheden omtrent uændret over året. Detailsalget i euroområdet steg betydeligt med, pct. i januar, jf. figur.. Detailsalget har haft en betydelig fremgang siden starten af, hvilket blandt andet understøttes af den stigende beskæftigelse, faldende inflation og forbedrede forbrugertillid. Blandt eurolandene var det hovedsageligt Tyskland, som trak detailsalget op i januar med en stigning på,9 pct. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Detailsalget, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken (7=) (7=) Kilde: Reuters EcoWin. Tyskland Ifølge den foreløbige opgørelse steg industriproduktionen,6 pct. fra december til januar, jf. figur.. Industriproduktionen blev særligt trukket op af bygge- og anlægssektoren, hvor produktionen steg med pct. Det er. måned i træk, at industriproduktionen er steget, og fremgangen i industriproduktionen er således fortsat ind i. Industriordrerne faldt med knap pct. i januar. Der er traditionelt store udsving i industriordrerne og faldet i januar kommer også efter pæn fremgang i december. Ser man derfor på et -måneders glidende gennemsnit var industriordrerne omtrent uændrede, jf. figur.6. Industriordrerne har haft en stigende tendens det seneste par år, hvilket skyldes en stigning i eksportordrerne, mens de indenlandske ordrer har været nogenlunde konstant.

11 Figur. Industriproduktion, Tyskland Figur.6 Industriordrer, Tyskland (-mdr. glidende gns.) (7M=) (7M=) (=) (=) Samlet Eksportordrer Indenlandske ordrer Kilde: Reuters EcoWin. Storbritannien Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, for Storbritannien indikerer fortsat fremgang i februar. I fremstillingserhvervene var der en fremgang i erhvervstilliden til indeks, jf. figur.7. Stigningen skyldes hovedsageligt en større produktion og ordreindgang fra det indenlandske marked. Erhvervstilliden i serviceerhvervene var omtrent uændret i samme måned. En markant beskæftigelsesfremgang påvirkede indekset positivt, mens langsommere produktion- og ordreindgangsvækst trak indekset ned. Figur.7 Erhvervstillid, Storbritannien PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin.

12 Sverige Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, i Sverige indikerer også pæn fremgang i februar på trods af mindre fald. Erhvervstilliden i fremstillings- og serviceerhvervene, faldt til hhv. indeks og 7, jf. figur.8. Ifølge den foreløbige opgørelse steg industriproduktion med pct. fra december til januar, jf. figur.9. Der var også betydelige stigninger i eksportordrerne og de indenlandske ordrer. Det er. måned i træk med en stor stigning i ordreindgang, hvilket særligt skyldes eksportordrerne. Figur.8 Erhvervstillid, Sverige Figur.9 Industriproduktion, Sverige 8 8 (8M=) (8M=) PMI fremstilling PMI service Industriproduktion Industriordrer Kilde: Reuters EcoWin. Kina Erhvervstilliden i både fremstillings- og serviceerhvervene, målt ved NBSindikatoren, var omtrent uændret i februar, jf. figur.. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene har ligget omkring den neutrale værdi på indeks siden november, hvilket skyldes afmatning i både produktionsvæksten og ordreindgangen. I serviceerhvervene har erhvervstilliden ligget nogenlunde konstant omkring indeks siden sommeren. Samlet indikerer det således fortsat vækst i Kina, men på et lavere niveau end det par seneste år. Figur. Erhvervstillid (NBS), Kina PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin.

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det japanske, det europæiske og det britiske aktiekursindeks styrket, mens det danske og det amerikanske er faldet svagt. Den danske krone er siden sidste fredag generelt blevet svækket. Dette gælder blandt overfor den amerikanske dollar, den norske og svenske krone og den japanske yen, men uændret i forhold til det britiske pund og styrket i forhold til den schweiziske franc. Olieprisen (målt i USD) er faldet en smule siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 6/ sidste fredag 6/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -, -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,,6 pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,7 -,6 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,,7 pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,6, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,87,8 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -, -, pct.point USD/JPY,, pct. Langt (-årigt):,, pct.point GBP/USD 6,6,6 pct. EUR/USD,8,7 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 88,6 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P -,6 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 897,9 pct. EUR/DKK 7,8 -, pct. USD/DKK 67,7, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 69,7 pct. SEK/DKK 8,,9 pct. Storbritannien, FTSE 696, pct. NOK/DKK 87,,6 pct. GBP/DKK 9,, pct. JPY/DKK,6,89 pct. Oliepriser: CHE/DKK 69,8 -,8 pct. Brent (USD) 6,8 -,76 USD Brent (DKK) 6, DKK Effektiv kronekursindeks (98 = ) 98,7 -, point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 7 7, -point, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters EcoWin 6,,,,,,, -,, -, -, -,6, -,8,, mar jul nov mar jul nov mar -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar - - nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland mar jul nov mar jul nov mar Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters EcoWin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser (=) (=) mar jul nov mar jul nov mar USD/EUR USD/JPY,9,9,8,8,7 9,7 8,6 7 mar jul nov mar jul nov mar Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters EcoWin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere