Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03"

Transkript

1 Udsendt den 26.november Referat fra HB-møde 8 / 03 den 9. november i Odense HB- 8/03 Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt 1) Referater a) HB 7/03: 2 f) Disciplintilskud, oplæg hertil mangler fra FU. Referatet godkendt b) SD Motocross 6/03: 2) Super Motard (SuperMoto), afklaring mellem Motocross og Road Racing er foretaget, disciplinen lægges under Motocross. Internationalt ligger denne gren også under Motocross. Disciplinen kaldes fremover SuperMoto. Referatet godkendt c) SD Speedway 6/03: 1) Referater, nordisk møde SD Speedway finder det helt utilfredsstillende, at man i nordisk regi aftaler fremlæggelse af forslag til FIMs Speedway Kommission CCP, hvorefter nogle nordiske lande under behandlingen i CCP undgår at tage stilling. Dette vil blive taget op på førstkommende nordiske grenmøde. 5) Møder og kurser i fremtiden: Afviklingen af Klubledermøde blev kort drøftet incl. forslag til fornyelser. Licensprøver/tests foreslås indført med det formål at hæve kvaliteten for vore officials. UbU bekræfter, at man påtager sig nævnte opgaver i henhold til forventet kommende oplæg fra Sportsdivision Speedway. 7) Økonomi: SD Speedway afprøver i samarbejde med DMUs kontor en ny og ændret Afregningspraksis, hvilket skulle indebære en lettere arbejdsgang og mindre papir. Resultatet af denne afprøvning vil blive kommunikeret til Hovedbestyrelsen og øvrige Sportsdivisioner. Under dette punkt drøftedes Afregninger generelt, om beløbsmodtageren fortsat må fremsende afregningsblanket pr. uden en fysisk underskrift eller om denne praksis skal ændres. HB konkluderede herpå, at der skal ske en ajourføring af systemet, så det gøres så enkelt som muligt, men at systemet samtidig skal være revisionsmæssigt i orden. HBs økonomiansvarlige og sekretariatschefen kommer tilbage med samlet opdatering. I mellemtiden ændres dagens gældende praksis ikke, afregninger kan fortsat fremsendes til attestation pr. . 8) EM finalen 2004, Niels Munk orienterede kort om forhandlingerne med Holsted Speedway Klub om afvikling af dette arrangement, herunder løbsafgiftens størrelse. Referatet godkendt. d) SD BMX 5/03: Referatet godkendt. e) FU-møde 2/03 d.30.10: Under gennemgangen af dette referat oplyste Henrik Nørgaard, at man til 2004 budgetterne har bragt i forslag, at løbsafgiften for alle nationale løb fremover tilfalder Sportsdivisionerne og ikke længere deles mellem Hovedkassen og pågældende Sportsdivision. Denne regel gælder ikke for løb arrangeret i samarbejde med en promoter, samt internationale løb. Road Racing har i forbindelse med DTC løbene indgået en separat aftale om, at løbsafgifter herfor tilfalder SD Road Racing. Denne aftale gælder også for Referatet taget til efterretning. g) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået, justeringer foretaget. 7) profil beklædning blev drøftet her også i relation til forslaget om en ny samlet DMU profil. Indeholdt i denne profil kunne tænkes et beklædningsprogram til udvalgte ledere, hold i internationalt regi (landshold), samt dommere. Forslaget går ind som et nyt element i profilprogrammet. Indkøb af denne beklædning til officielle repræsentanter sker i givet fald for unionens midler. Afhængig af det signal, beklædningen skal sende, skal det overvejes, om beklædningen eller dele heraf skal kunne sælges til DMUs medlemmer. Hvad angår profil beklædning til vore landshold er der i dag allerede krav fra FIM herom, og det forventes, at der i UEM regi indføres lignende krav. Jan Rodtwitt og Kenneth Majkjær Mikkelsen blev bedt om at komme med oplæg til HB hertil. Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 1 af 7

2 2) Økonomi a) Gennemgang af kvartalsregnskaber for Hovedkasse, Sportsdivisioner og Elitesatsning: Disse regnskaber blev gennemgået under b) i forbindelse med prognosegennemgangen. b) Gennemgang af prognoser for 2003 for Hovedkasse og Sportsdivisioner: Hovedkassen: Der forventes et overskud på ca kr., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Det budgetterede overskud er kr. Det forbedrede resultat skyldes bl.a. en markant fremgang på licensindtægter. De forskellige udsving i forhold til budgettet blev gennemgået. Indeholdt i prognosen er et forslag til en reservation på kr. Beløbet dækker de i 2003 budgetterede udgifter til en miljøkonsulent. Denne funktion bliver først realiseret i Motocross: Her forventes et overskud på ca kr. hvilket er kr. mere end budgetteret. Tallet svarer til det forventede overskud, når den tilførte kompensation fra Dorna Off Road i forbindelse med Motocross of Nations sidste år på kr. indregnes. Speedway: Denne SD forventer et overskud på ca kr. mod budgetteret kr. Til grund herfor ligger besparelser og tiltag, der ikke er igangsat af sparehensyn. Bøder er en stor ekstraindtægt, som dog ikke forventes at ville forekomme fremover, da der er igangsat tiltag for at reducere omfanget. Holder resultatet vender SD Speedway sin kapital fra negativ til positiv en egenkapital på kr. Road Racing: Det forventede overskud er på ca kr., hvilket er kr. lavere end budgetteret, men på linie med den prognose, der blev udarbejdet i august. Resultatet betyder en mindre nedskrivning af den negative egenkapital. BMX: Her forventer man et overskud på ca kr. mod budgetteret kr., også meget tilfredsstillende. Resultatet betyder en udbygning af SD BMXs egenkapital. c) Nøgletal 2004 & Disciplintilskud Nøgletal: Et fra SD Speedway fremsendt oplæg til ændret beregningsmodel blev gennemgået. Niels Munk uddybede baggrunden for fremsættelsen af forslaget, som er bygget op omkring en nøgle, hvor faste og variable udgifter skal vægtes 50/50. Forskellen på det af FU udarbejdede oplæg og Speedways model blev gennemgået. HB fandt det svært at se den røde tråd i SD Speedways forslag, specielt er det svært at sammenligne de faste omkostninger i de 4 grene, da disse er vidt forskellige. HB fandt heller ikke, at SD Speedway havde lagt en klar og dokumenteret vurdering bag forslagene til vægtning af de forskellige beregningsparametre. Der var i HB ikke stemning for at skulle fremlægge en ny model til godkendelse i repræsentantskabet. Den model, der blev vedtaget i 2002, skal have lov til at vise sin duelighed i endnu en periode. En grundig drøftelse af parametre og grundlag for tilskuddet til Sportsdivisionerne blev foretaget. Det blev konkluderet, at den af FU foreslåede model står fast og med det aftalte rammebeløb som beregningsgrundlag. Disciplintilskud: 3 Sportsdivisioner har ansøgt om at få anerkendt yderligere et antal discipliner. Definitionen på kravet for udløsning af et disciplintilskud er, at produktet af særskilt banetype og køretøjstype for pågældende disciplin skal berettige et underudvalg eller en arbejdsgruppe. Pågældende udvalg/gruppe skal enten allerede være nedsat eller etableres snarest. SD Motocross ansøgte om anerkendelse af yderligere 3 discipliner: Micro, SuperMoto og Quad. HB godkendte på det foreliggende dokumentationsgrundlag ansøgningerne. Herefter har SD Motocross 6 godkendte discipliner: Motocross, Enduro, Trial, Micro, SuperMoto og Quad. Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 2 af 7

3 2) c) Nøgletal 2004 & Disciplintilskud, fortsat: SD Road Racing ansøgte om anerkendelse af Pocket Bike, Mini Road Racing og Touring. HB godkendte på det foreliggende grundlag Pocket Bike/Mini Road Racing som én disciplin, da disse har fælles underudvalg. Touring finder man ikke som værende en sportslig aktivitet, hvorfor denne ansøgning blev afvist. SD Road Racing har herefter 3 godkendte discipliner: Road Racing, Dragracing og Pocket Bike/Mini Road Racing. SD Speedway ansøgte om anerkendelse af 80cc, Langbane/Græsbane og Classic. HB godkendte på det foreliggende grundlag disciplinerne 80cc, samt Langbane/ Græsbane som én disciplin. HB fandt ikke, at Classic i sig selv er berettiget til godkendelse. Speedway har herefter 4 godkendte discipliner: Speedway 500cc, Speedway 80cc, Speedway 50cc (Micro) og Langbane/Græsbane 500 cc. SD BMX har ikke ansøgt om godkendelse af yderligere discipliner. Her er fortsat én godkendt disciplin: BMX Racing. d) Gennemgang af 2004 budgetudkast: Hovedkassen: Budgetoplæg blev gennemgået. Oplægget udviser kr. i underskud, hvilket ved den fortsatte budgetgennemgang skal forbedres til at udvise et passende overskud en budgetreserve til imødegåelse af de udsving, der altid forekommer. De forskellige elementer og grupper i budgettet blev gennemgået. Af specielle områder blev den under punkt 1 e) FU-møde 2/03 nævnte ændring af løbsafgifter drøftet. Den fortsatte negative udvikling på forsikrings-markedet med stadig stigende præmier blev drøftet. Der er i budgettet afsat 1,1 mio. kr. til dette formål. Det er i budgetoplægget forudsat, at Informationssektionen overtager udgifter vedrørende artikler i MotorBladet og udgiftsdækning for skribenter/stofkoordinatorer, hvorfor SD erne ikke længere skal budgettere med denne udgift. Portoen for udsendelse af MotorBladet er indlagt med en stigning på 2 kr. pr blad/udsendelse, hvilket er en foreløbig vurdering af, hvad det politiske forlig om bortfald af portostøtten til foreningsblade vil koste DMU. Et oplæg om honorering af Hovedbestyrelsen blev drøftet. Der skal, hvis forslaget gennemføres, informeres ud i DMU herom, så der ikke opstår nogen mytedannelser. Et rammebeløb er fortsat indeholdt i budgetoplægget. Miljøorganisationen: Modtaget oplæg blev gennemgået. Tilretning foreslået af FU blev gennemgået og accepteret. Et af Henrik Nørgaard beskrevet forslag til besparelse på området Miljøkonsulent blev drøftet. Steen Fredsøe Sørensen kunne ikke acceptere samme, da han mente, at DMU ville få for lidt valuta for midlerne. Steen fandt, vi fortsat skal satse på en heltidsstilling for at have den tilstrækkelige menneskelige ressource til rådighed til at omsætte de mange opgaver til reel handling. Den afsatte ramme til dette formål fastholdes indtil videre. Uddannelses- & Breddeudvalg: oplæg tilrettet af FU godkendt. Elitesatsningens oplæg til budgetramme blev kort vendt. Samme vil blive genstand for en dybere gennemgang på det kommende møde i DMUs Eliteudvalg d. 12. november, hvorefter sagen tages op på ny på basis af en indstilling fra Eliteudvalget. SD Motocross budgetforslag blev gennemgået. Ændringer vedr. løbsafgifter og artikler MotorBladet forbedrer resultatet med kr. til et budgetteret overskud på kr. SD Speedway budgetforslag blev gennemgået. Ændringer vedr. løbsafgifter og artikler til MotorBladet forbedrer resultatet med kr. til et overskud på kr. SD Road Racings budget blev gennemgået. Her forventes et overskud på kr., hvilket forbedrer kapitalsituationen, så man i 2005 forventes at kunne udvise en positiv egenkapital. Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 3 af 7

4 2) d) Gennemgang af 2004 budgetudkast, fortsat: SD BMXs budget blev gennemgået. Man budgetterer med et overskud på kr., hvilket forbedres med via tilretningen vedr. løbsafgifter og artikler MotorBladet. e) Fastlæggelse af Nationale licenspriser: Det udarbejdede oplæg blev godkendt med enkelte tilretninger. Annoncepriser MotorBladet: Oplægget blev godkendt Løbsafgifter: Ingen ændringer i forhold til Gebyr for Banesyn: BMX øges til 400 kr., RR til 600 kr. Der sker ingen ændringer for Motocross og Speedway. Licens- og Afgiftscirkulæret for 2004 offentliggøres i MotorBladet december 2003, samt udsendes til klubber med klubudsendelsen i december. 3) DMUs Elitesatsning a) Referat Arbejdsgruppemøde 6/03: Referatet gennemgået. Der forventes i 2004 en nedgang i DMUs tilskud fra Team Danmark. Dette skyldes, at TD ikke har tilstrækkelige midler til at imødekomme specialforbundenes ønsker, alle må imødese en vis nedgang. Samtidig er 2004 et OL år, hvilket kræver yderligere ressourcer fra TD. Referatet taget til efterretning. b) Notat fra møde om DMUs Elitesatsning den 30. september 2003: Notatet taget til efterretning. Det i notatet aftalte møde mellem Bent Andersen, Niels Munk Nielsen og Jacob Olsen blev drøftet, da samme endnu ikke er afholdt. HB henstiller til parterne, at mødet afholdes snarest muligt og i den aftalte kreds. 4) Miljø a) Notat fra møde i DMUs Miljøorganisation (Støjmåling) den 14. oktober: Notatet taget til efterretning. Sportsdivisionerne bekræftede, at man havde noteret sig og accepteret oplæggene til støjmåling i b) Ansættelse af miljøkonsulent i DMU: DIFs bestyrelse har efter Budgetmødet i oktober måned konkluderet, at Breddekonsulentordningens anvendelsesområde nu er udvidet, således at denne også kan omfatte konsulenter med mere specialiserede opgaver, f. eks. på miljøområdet. DMUs ansøgning fra august måned om støtte til en miljøkonsulent afventer nu behandling i DIFs breddesektion. c) Motorsportens Akustiklaboratorium: Aftalen mellem DMU/DASU og Otto Dyrnum er på plads. d) Opstart af Miljøstyrelsens Arbejdsgruppe vedr. motorsportens forhold / revision af Miljøstyrelsens Vejledning om Støj fra Motorsportsbaner: Løsningen af denne opgave er endnu ikke startet. Miljøstyrelsen er rykket for et kommissorium, hvilket ikke er fremkommet endnu. Vi når ikke at afsluttet arbejdet inden jul, som Miljøministeren havde udtrykt ønske om. 5) Uddannelse/Bredde Referat fra UbU-møde 3/03: Erling Christiansen supplerede med at oplyse, at udvalget har fået en god personsammensætning, og der udvises stor entusiasme. Søren Johansen fra Pocketbike er gået ind i arbejdet omkring rekruttering. DMU dagen: Man har noteret sig datoen, 8. maj. Fremover er det ønskeligt, at datoen fastlægges på et tidligere tidspunkt, d. v. s inden 1. oktober. Korrekt mødedato er den 25. oktober, ikke 25. august som skrevet i referatet. Referatet godkendt. Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 4 af 7

5 6) Ny DMU profil FUs konklusioner og forslag til igangsættelse af projektet samt det opdaterede budgetforslag blev gennemgået. Hovedelementerne i udviklingsprojektet for den nye profil blev drøftet. 1) Det grafisk/fysiske, en række elementer bestående af bl. a. brevpapir, flag, kuverter 2) IT delen, den virtuelle del, som samtidig vil indeholde en række mulige administrative lettelser Projektet som beskrevet blev godkendt til igangsættelse. Samtidig foretog HB en principiel godkendelse af forslaget til nyt DMU-logo. Vi skal sikre os, at dette tiltag ikke kun bliver et overfladeprogram, men at det også kommer til at fungere som en driver for en fornyet gennemgang og ajourføring af det overordnede grundlag for DMUs virke - vores vision og strategier - samt for en reformulering af vores målsætninger også på de respektive sportslige områder. Dette inkluderer også at gøre arbejdet færdig med koordinator opgaven PR / Marketing / Kommunikation. Et meget vigtigt hængeparti, der, som tiden går, bliver af større og større betydning. HB drøftede de mulige synergieffekter for sporten forbundet med profiludviklingen. HB har en forpligtelse til at få færdigbeskrevet og organiseret opgaven, Marketing / PR / Kommunikation, evt. med assistance udefra. Der kan eventuelt blive tale om oprettelse af et stående udvalg. Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe, Kenneth Majkjær Mikkelsen og Jan Rodtwitt har fortsat ansvaret herfor. 7) Reglementer 2004 Tilretning af Alment Reglement og Grenreglementerne, samt trykning og udsendelse kører i henhold til den tidligere lagte plan, således alle reglementer kan være udsendt i god tid inden jul. Passussen i grenreglementerne om, at kørere over en vis alder skal kunne dokumentere tilfredsstillende fysisk duelighed bibeholdes, men aldersgrænsen ændres fra 55 til 60 år. Denne ændring konsekvensrettes i alle reglementer. 8) Danmarks Idræts-Forbund/Team Danmark a) DIFs Budgetmøde d oktober 2003: På dette møde drøftedes bl.a. den kollektive forsikringsordning, hvor forsikringspræmien har taget en himmelflugt, hovedsageligt på grund af et stort antal dyre arbejdsskader. Den nye model baserer sig på en præmieberegning, der i langt større grad end hidtil tager hensyn til skadesomfanget for de enkelte forbund. Eliteorganisationskonstruktionen blev også behandlet her, da det af Kulturministeren nedsatte Elite-udvalg ikke har kunnet opnå enighed, men har fremlagte 2 modeller. Det er nu op til minister og Folketing at fastlægge den fremtidige model. DIFs bestyrelse havde indeholdt i budgetforslaget lagt op til, at DIFs og Specialforbundenes regnskabsrevision fremover skulle foretages efter en fælles model betalt af DIF og via et bortfald af det hidtidige revisionstilskud. Mange forbund (herunder DMU) kunne ikke gå ind for denne model, hvorefter modellen nu gøres frivillig. De forbund, der ikke indgår i den fælles revision, beholder deres hidtidige revisionstilskud. For Breddekonsulentordningen var der forslag til en opblødning af de snævre grænser, så der kan gøres plads inden for i ordningen til ansættelse af konsulenter med mere specialiserede opgaver, herunder Miljø. IT-driften i Idrættens Hus opgraderes, da der er mange nedbrud. Det Nøglefordelte tilskud (Specialforbundenes andel af tips- og lottomidlerne) bliver i 2004, som vi har budgetteret, kr., hvilket er en fremgang på ca. 2%. Styregruppen vedr. Ny nøgletalsfordeling arbejder fortsat på at få lavet en model, alle kan acceptere. Oplæg forventes til DIFs repræsentantskabsmøde til foråret. Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 5 af 7

6 8) b) DIFs Miljøseminar den 8. november 2003: Et spændende seminar tilegnet planlovgivning og planarbejdet, hvilket er med til at bestemme, hvor der fremover kan lægges baner. Et tungt område, men et område, hvor vi burde øve en vis indflydelse. Planloven er nøglen til det fremadrettede arbejde. Vi skal overveje, hvordan dette bedst gøres. Udgør en aktivitet i DMU s nye miljøorganisation. 9) Diverse sager a) Speedway Grand Prix 2004 og fremover: Den nedsatte arbejdsgruppe har endnu ikke været indkaldt. Parallelt har vi igangsat et samarbejde mellem de 3 nordiske lande omkring udarbejdelse af oplæg til en fælles aftale med BSI dækkende aftalegrundlaget for afholdelse af et Speedway Grand Prix. ACU (England) vil også gerne deltage i dette tiltag. De 3 skandinaviske generalsekretærer mødtes i Annecy i forbindelse med FIM kongressen og aftalte at udarbejde oplæg hertil. Dette oplæg forventes klart i begyndelsen af december. b) Støjgrænsen i SGP/SWC: Forslaget fra DMU og 4 andre nationale federationer til FIM om at sløjfe Management Councils tidligere beslutning blev debatteret i alle relevante fora. I Management Council kunne der ikke skabes flertal for forslaget, hvorfor dette faldt. Derfor er støjgrænsen fra 2004 i SGP og SWC 105 db(a). Konsekvenserne af denne situation overvejes og følges i den kommende tid. c) Status sagsanlægget mod DCE: Vi fik en klar afgørelse til vores fordel i retten i Aalborg, men DCE har valgt at anke sagen til Vestre Landsret. Denne sag forventes først at komme for i starten af det nye år. d) Reglement for Road Racing Scooter Cup: DIFs jurist har besvaret LTDKs henvendelse. Fra DMUs side betragtes sagen som afsluttet. e) Aftale DTC RR 600 for 2004: Kontraktudkast til sæson 2004 er udarbejdet. Der har været afholdt møde med importører, forhandlere, kørerrepræsentant og promoter. Løbsafgift til DMU og præmiepenge til kørere forventes sat op i forhold til Anmeldelsesgebyret ønskes sat op med kr. i Knud Møller forelægger snarest det færdige kontraktforslag for FU til underskrift. f) Arbejdsgruppen Tildeling af DMU Fortjensttegn : Materiale af 26. oktober fra Arbejdsgruppen blev gennemgået. HB kunne med enkelte ændringer tiltræde gruppens forslag til reviderede tildelingskriterier for aktive kørere og ledere og officials. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere er, at der nu også til ledere, officials og hjælpere er mulighed for tildeling af fortjensttegn i sølv og bronze. Forslag om beslutningsforløb for tildelinger synes man også om på den måde, at den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter som priskomité, foreløbig for en prøveperiode på 2 år. Priskomitéen indstiller til HB, der træffer den endelige beslutning. g) Arbejdsgruppen BMX- sportens fremtidige tilhørsforhold: Arbejdsgruppen var samlet i forbindelse med FU-møde 2/03. Det på HB-møde 7/03 besluttede kommissorium blev gennemgået. Arbejdsgruppen (Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Pia Buth Rasmussen og Jan Rodtwitt) anbefaler en videreførelse af den nuværende struktur - at BMX forbliver i DMU-regi, også hvad angår elitearbejdet og en kommende mulig deltagelse i OL. Dette kan repræsentere problemer, der skal overvindes, i forhold til UCI og DIF (DOK). Samtidig skal samarbejdsaftalen mellem DMU og DCU justeres. HB tilsluttede sig denne anbefaling, som herefter er grundlag for den videre indsats. En beskrivelse af status for BMX-sporten i DMU (omfang, organisering, satsningsfelter), udviklingspotentialet for dansk BMX (bredde, elite, aktivitetsområder) og Elitearbejdet i BMX, herunder forberedelse til evt. OL-deltagelse og samspil med TD udarbejdes snarest af Pia Buth og Jan Rodtwitt. DCU har i skrivelse til DIF med kopi til DMU af 27. oktober bedt DIF indlede 3 parts drøftelser mellem DIF, DMU og DCU med det formål, at BMX overføres til DCU. Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 6 af 7

7 9) g) Arbejdsgruppen BMX- sportens fremtidige tilhørsforhold, fortsat: DMU har kvitteret for modtagelsen af denne henvendelse og udbedt sig UCIs Vedtægter, som DCU henviser til, for selv at studere disse nærmere. Vi har desuden bedt DIF undersøge, om der i IOCs olympiske charter er noget til hinder for, at BMX forbliver en DMU disciplin. Henvendelsen fra DCU ændrer ikke ved ovennævnte konklusion om DMUs ønsker for tilhørsforholdet for BMX. 10) Internationalt arbejde a) Nordisk: Referatet fra Nordisk Møde den 1. oktober blev gennemgået. Strukturen for det nordiske samarbejde blev drøftet på mødet, men der var ingen tilslutning til større ændringer af samme. Der bliver dog strammet kraftig op omkring grenmøder, overholdelse af tidsfrister m.v. b) UCI: Der var intet at berette fra denne organisation. c) UEM: HB foretog en principdrøftelse af en DMU-kandidatur til værtskab for UEM Kongressen i 2006, idet et sådant værtskab vil repræsentere en yderligere styrkelse af DMUs internationale profil. Økonomien i en sådan kongres blev drøftet. Der kan ansøges om underskudsdækning i Idrætsfonden Danmark for et sådant arrangement. HB besluttede, at DMU ansøger om værtskab for UEM Kongressen i 2006 til afholdelse i Københavnsområdet. d) FIM: Forløbet af FIMs Biennial Session i Annecy d oktober blev drøftet. Møderne bar i høj grad bar præg af FIMs økonomiske problemer i forbindelse med dollarfaldet, hvilket medfører kraftige udgiftsreduktioner på de fleste fronter. Alle økonomiske transaktioner foregår fremover i dollars. Behandling af forskellige forslag til ændringer af statutterne blev udsat til kongressen i Et principielt spørgsmål om FIMs anerkendelse af IOC blev drøftet. IOC er i gang med en større sanering, hvor motorsporten hænger lidt i en lidt tynd tråd, da IOC tilsyneladende alene ønsker at anerkende sportsgrene, der udelukkende anvender muskelkraft. Vi følger situationen. Præsident Zerbi afgår i 2006, hvilket allerede har sat gang i rumlerierne om en efterfølger. 11) Fastlæggelse af HB-møder HB-møde 9/03 onsdag den 17. december kl i Odense HB-møde 1/04 7. og 8. februar, weekendmøde HB-møde 2/04 fredag d. 5. marts HB-møde 3/04 endnu ikke fastlagt 12) Eventuelt SD Motocross har ansøgt og fået tildelt en afdeling af EM Open i motocross i En mulig underskudsdækning for dette arrangement blev drøftet. Dette undersøges i Idrætsfonden Danmark. Peter Hansen forespurgte, om man må benytte personer, der ikke er medlem af DMU og som ikke har et DMU officialslicens, som flagfolk (G-licens). Det er fortsat svært for klubberne at finde det nødvendige antal personer til at varetage opgaverne under løb. En løsning kunne være at benytte personer tilknyttet Hjemmeværnet til at løse denne opgave. Der blev ikke draget en endelig konklusion, men problematikken vil blive undersøgt nærmere. Det blev foreslået, at DMUs internationale arbejde/satsning bliver et tema på et af de kommende møder. Ideen blev tiltrådt. Referent: Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 8/03 d. 9. november Side 7 af 7

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03

Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Udsendt den 20.oktober 2003 HB-møde 7/03 Referat fra HB-møde 7 / 03 den 30. september i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat fra HB-møde 6/03 den 30. juli i Odense Referat 6 / 03 Udsendt d. 14. august 2003 Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen,

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia

Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 4/05 d. 13. oktober i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense

Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Referat fra HB-møde 4/03 den 6. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 9/04 d. 23. november i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Referat fra HB-møde 3/03 d. 7. marts i Horsens Deltagere: Afbud: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Peter Hansen, Poul Tirsgaard, Niels Munk Nielsen, Jette Heitmann, Kenneth

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Referat fra HB-møde 8/07 d. 26. november i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 2 / 05 den 11. maj i Fredericia Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller,

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 22-05/08 Dato 18. september 2008 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Mogens

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia

Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Referat fra sportsdivisionsmøde i Motocross, onsdag den 9.april 2003, på Hejse Kro, Fredericia Til Stede: (PH), Finn Rasmussen(FR), (JS), Jette Andersen(JA), (BE), Claus Larsen(CL), Claus Menne Nielsen(CMN),

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008

Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Referat af SportsDivision Speedways repræsentantskabsmøde 2008 Formanden Niels Munk, bød forsamlingen velkommen og håbede at vi ville få et godt og sagligt repræsentantskabsmøde. 1. Konstatering af møderet

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 9. oktober 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Referat Budgetmøde Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn,

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT

REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN DEN 6. SEPTEMBER 2014 FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 6 Mødedato: Den 6. september Mødestart: Kl. 10.00 Mødested: Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE

REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE REFERAT DCUs BESTYRELSESMØDE Dato: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 09.00-16.00 Sted: DCUs lokaler, Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt

Bestyrelsesmøde. Punkt 3 Administrationen 3.1 Status (orientering) HJJ er i dialog med landstræner for MTB mhp. at få en ansættelseskontrakt Referat Bestyrelsesmøde Tid: Søndag 6. november 2016 kl. 08.30-10.00 Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Deltagere: Allan Eg (AE), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler Elite- og Talentrådet Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2673786 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler 01.december 2017 Roskilde Kommunes

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2014

Bestyrelsesmøde 3-2014 Bestyrelsesmøde 3-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 23.10 DAN BUNKERING, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Kåre Foged, Palle Navntoft,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Referat HB 02 Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen,

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere