Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager - december JA - Årsplan for dialogtemaer om beskæftigelsesindsatsen i Lejre JA - Dialogtema: Fremtidigt partssamarbejde mellem jobcenter og lokale arbejdsmarkedsparter JA - Beskæftigelsesplan 2015: Fastlæggelse af mål for Beskæftigelsesplan JA - Mikrolån JA - Hovedelementer i helhedsorienteret erhvervsservice JA - Kriterier for virksomhedspris JA - Eventuelt...16

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Thomas Stokholm (V) deltog fra kl fra pkt. 5 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager - december Sagsnr.: 14/17327 Resumé: Publiceret til på Politikerportalen: Socialstyrelsen - Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen - att. Kommunalbestyrelsen Socialstyrelsen - Følgebrev til centrale udmeldinger Socialstyrelsen - Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - Bilag 1 til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - Bilag 2 vejl. afrapp.skabelon til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - Central udmelding børn og unge med alvorlig synsnedsættelser Afrapportering førtidspensioner Der afrapporteres hvert kvartal til Social, Sundhed og Ældreudvalget hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Det kan oplyses, at der i 3 kvartal 2014 er blevet behandlet 7 ansøgninger om Førtidspension/seniorførtidspension. Tre sager er blevet tildelt førtidspension og 2 seniorførtidspension. To sager er meddelt afslag. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Pensionsoversigt 3. kvartal 2014.

5 Side 3 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om beskæftigelsesindsatsen i Lejre Sagsnr.: 14/18167 Resumé: Det beskæftigelsespolitiske område rummer en bredde af lovgivningsområder, der er kommunens overordnede ramme for at udmønte den lokalpolitiske beskæftigelsesindsats. Udvalget præsenteres for forslag til dialogtemaer for 2015, der vil danne grundlaget for udmøntning af det lokalpolitiske råderum. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender dialogtemaer for Beslutning den : Indstillingen godkendt. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: præsenteres for en række dialogtemaer, som har til formål at understøtte udvalgets politiske drøftelser og beslutninger. Dialogtemaerne er valgt ud fra emner, der fortsat kan introducere udvalget for beskæftigelsesområdet samt ud fra de temaer, som har stor virkning på udvalgets fagområde i Overordnet forventes at blive planlagt tema-møde i 2015 med kommunalbestyrelsen, som følge af det partnerskab i KL regi om styring af beskæftigelsesindsatsen, Lejre Kommune - herunder formand og næstformand for - deltager i. Konsulenter fra KL vil være facilitatorer på dette temamøde, der blandt andet vil omhandle styringen i forhold til den kommende nye refusionsreform på beskæftigelsesområdet. Plan for dialogtemaer for 2015: Januar Der er afsat særskilt beløb i budget 2015 med henblik på særlige beskæftigelsesfremmende tiltag. Foreslår, at der skal være dialog omkring særlige indsatser / udviklingstiltag, der vil kunne understøtte, at nedbringe antal ledige i Lejre. I januar vil Det Lokale Beskæftigelsesråd invitere til fællesdrøftelse vedr. fremtidig partsinddragelse af de lokale arbejdsmarkedsaktører. Februar Beskæftigelsesrettet integrationsindsats Marts. Beskæftigelsesplan 2016

6 Side 4 April Den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Maj Tværfaglig indsats for unge ikke uddannelsesparate årige (Status projekt Ung & Uddannelse) Juni Ny beskæftigelsesreform og erhvervsuddannelsesreform (EUD) August Sygedagpengeindsatser September Den beskæftigelsesrettede indsats overfor de job parate. Oktober Rehabilitering (Herunder status på ressourceforløb samt strategi for ressourceforløb) November Den virksomhedsrettede service December Nytteindsats Administrationens vurdering: Temadrøftelserne giver administrationen politiske pejlemærker til udmøntning af beskæftigelsesindsatser og virksomhedsservice. Handicappolitik: Temaerne indeholder alle elementer for handicappede. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

7 Side 5 4. JA - Dialogtema: Fremtidigt partssamarbejde mellem jobcenter og lokale arbejdsmarkedsparter Sagsnr.: 14/18221 Resumé: Udvalget for Job og Arbejdsmarked præsenteres på dette møde for elementer til en strategi for partssamarbejdet i 2015 og fremover. Administrationen vil fremlægge oplæg om hidtidige samarbejdsformer og elementer til nye strukturer. Udvalget skal på dette møde desuden drøfte og forberede sig til kommende møde, som det Lokale beskæftigelsesråd har indkaldt til vedrørende drøftelse af samarbejde mellem Lejre kommune og arbejdsmarkedets parter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Job og Arbejdsmarked drøfter fremtidig inddragelse af lokale arbejdsmarkedsparter i beskæftigelsesindsatsen. Beslutning den : Sagen drøftet. Arbejde med 1 møde om året med deltagelse af nuværende partsrepræsentanter inklusiv DH-Lejre, praktiserende læger, foreningsrepræsentant via Folkeoplysningsudvalg og en repræsentant fra de frivillige organisationer og erhvervsforeningen Lejre med fokus på opstart og indhold af beskæftigelsesplan. Overblik over hvad LBR har bidraget til, projekter, møder, deltagelse i aktiviteter og resultatet af de forskellige initiativer ønskes forelagt. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Med den nye beskæftigelsesreform, som vedtages i dette år, forenkles partsinddragelsen i den lokale beskæftigelsesindsats og koncentreres på et færre antal råd med central statslig sekretariatsbetjening. Dette betyder bl.a. nedlæggelses af de Regionale Beskæftigelsesråd og de Lokale Beskæftigelsesråd. Administrationen vil i dette dialogtema tegne linjerne for den hidtidige partsinddragelse op og derudover præsentere forslag til en fremtidig partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats. Dialogtemaet vil samtidig tjene som forberedelse til kommende møde som Det lokale Beskæftigelsesråd inviterer til omkring fremtidigt partssamarbejde. Administrationens vurdering: Siden etablering af de kommunale jobcentre i 2007 og frem til i dag har der i Lejre Kommune via Det lokale Beskæftigelsesråd - været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Lejre Kommune og de beskæftigelsespolitiske parter.

8 Side 6 Dette formaliserede samarbejde forsvinder med den nye beskæftigelsesreform. Det vurderes derfor vigtigt, at der tænkes nye former for, hvordan Lejre Kommune kan inddrage arbejdsmarkedets parter fremadrettet. Handicappolitik: Ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Kan holdes inden for Jobcentrets budgetramme. Beslutningskompetence:

9 Side 7 5. JA - Beskæftigelsesplan 2015: Fastlæggelse af mål for Beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 14/6494 Resumé: skal på nærværende møde fastlægge niveauer på målene for beskæftigelsesindsatsen i Det drejer sig om: Mål 1: Jobcentret skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så det sikres at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5: Færre lange sygedagpengeforløb Mål 6: Kampagnebesøg hos lokale virksomheder Mål 7: Flere Jobrotationsprojekter i lokale virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og fastlægger niveau for målene i Beskæftigelsesplan Beslutning den : Indstilling anbefales. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. september 2014 Lejre Kommunes beskæftigelsesplan for Hvad angår Ministermålene i Beskæftigelsesplan 2015 og de enkelte lokale mål, kunne der på daværende tidpunkt ikke fastlægges niveaumål. Dette skyldes, at der endnu ikke var udviklet centrale målinger til disse mål for Der er ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i Beskæftigelsesplan Iflg. Styrelsen for arbejdskraft og rekruttering skal Kommunalbestyrelsen beslutte niveauer på mål inden den 31. januar Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til såvel kvalitative som kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i Målene fremgår af bilag til denne sag. Administrationens vurdering: Administrationen forventer ud fra seneste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Lejre,

10 Side 8 at målene er ambitiøse, men vil kunne nås. Dog forudsættes det, at der ikke sker større samfundsændringer konjunkturskift eller virkninger/konsekvenser af lovændringerne. Eksempelvis kendes endnu ikke den fulde virkning af den nye sygedagpengelovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2014 samt den nye beskæftigelsesreform, som træder i kraft pr. 1. januar Handicappolitik: Alle målene omfatter også borgere med forskellige former for handicaps, som enten skal fastholdes på arbejdsmarkedet, integreres i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: En styrket målrettet beskæftigelsesindsats med resultatkrav vil have positive konsekvenser på kort og lang sigt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. JA - Bilag. Mål i beskæftigelsesplan 2015

11 Side 9 6. JA - Mikrolån Sagsnr.: 14/17733 Resumé: Jobcenteret har mulighed for at deltage i et projekt om Mikrolån, som Næstved Jobcenter vil iværksætte fra januar Projektet retter sig mod revalideringsberettigede borgere, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Det kan være borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og førtidspension. Forudsætningen for at få et mikrolån på max kr. er, at foruden at borgeren er revalideringsberettiget, at pågældende har gennemgået et intensivt forløb, hvor revalidenden udarbejder en bæredygtig forretningsplan og har tilegnet sig kompetencer, der er en forudsætning for at drive selvstændig virksomhed. Deltagelse i projektet vil kunne finansieres indenfor Jobcentrets budgetramme. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Jobcenter Lejre deltager i projekt Mikrolån til revalideringsberettigede borgere ved tilkøb af 3 pladser i Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: Århus Kommune har gennemført projekt omkring ydelse af Mikrolån til revalideringsberettigede borgere og førtidspensionister, som har ønske og potentiale til at opstarte selvstændig virksomhed. Dette har vist gode resultater. Næstved Jobcenter opstarter nu lignende forsøgsprojekt i samarbejde med Udviklingscenter SUS. Gennem samarbejdet med SUS sikres, at metoder og værktøjer allerede fra start er afprøvede, evaluerede og godkendte. SUS står desuden for uddannelsen af projektleder, projektmedarbejder, samt de deltagende kommuners tovholdere. Jobcenter Lejre er nu inviteret med som deltagende kommune. Kriterier for at få et mikrolån Målgruppen for projektet er borgere med dokumenteret nedsat arbejdsevne grundet fysiske, psykiske eller sociale forhold, og som er berettiget til revalidering. Borgerne skal desuden vurderes til at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger samt motivation for at drive egen virksomhed. Udvælgelse af deltagere til projektet sker ved screening. Efter udvælgelse til projektet påbegynder borgeren et forløb på op til 6 måneder, hvor borgeren bl.a. gennemgår et skræddersyet specialkursus, der skal sætte dem i stand til at beskrive en forretningsidé, skabe sit job og så besætte det. Undervejs vil borgeren sammen med projektets medarbejdere løbende evaluere, om der er realisme i borgerens plan for etablering af selvstændig virksomhed. Der forventes i alt at deltage 20 personer i forsøgsordningen, heraf 3 fra Lejre Kommune. Betingelserne for mikrolån Mikrolån der ydes, vil max beløbe sig til kr. En del vil få mindre beløb. Lånet er rentefrit og tilbagebetales over 7 år. Tilbagebetalingen starter 1 måned efter bevilling. Kommunen har mulighed for at eftergive lånet, hvis forretningsidéen ikke viser

12 Side 10 sig at holde. Erfaringer fra lignende projekter viser dog, at dette ikke sker, idet borgerne selv lægger vægt på at tilbagebetale gælden, så andre kan få samme mulighed, som de selv har fået. Med de begrænsede mikrolån, etableres der ikke virksomhedstyper, der kræver større investeringer i lokaler, maskiner og biler. Der er typisk tale om enkeltmandsvirksomheder, der opererer fra bopælen eller ydelserne bliver leveret ude hos kunden. Samarbejde med omkringliggende kommuner Der er aftalt samarbejde med Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner om indsatsen under forudsætning af de involverede kommuners godkendelse af projektet. Samarbejdet foregår ved, at Næstved Kommune tilbyder pladser på holdene til de tre andre kommuner mod betaling. Der er enighed om at tilbyde pladser mod betaling også til andre kommuner på Sjælland eks. Ringsted, Guldborgsund og Slagelse kommuner. Fordelen ved at samarbejde er bl.a., at der herved skabes basis for at kunne igangsættes nye hold hver 6. måned. Administrationens vurdering: Projektet vurderes at kunne bidrage til, at nogle borgere vil kunne opstarte selvstændig virksomhed, hvor de alternativt kunne være på langvarig offentlig forsørgelse. Handicappolitik: Projektet vil kunne hjælpe nogle handicappede til stiftelse af selvstændig virksomhed. Økonomi og finansiering: Pladserne vil købes af Næstved Kommune til de 3 deltagere. Køb af pladserne til kr. pr. stk. samt udbetaling af lånene vil ske inden for gældende revalideringsparagraffer og Jobcenterets eksisterende budget. Lånene forventes tilbagebetalt inden for en 7-årig periode. Beslutningskompetence: Udvalget for Job og Arbejdsmarked Bilag: 1. Mikrolån -samarbejdsaftale

13 Side JA - Hovedelementer i helhedsorienteret erhvervsservice Sagsnr.: 14/18230 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme præsenteres og orienteres på dette møde for fælles oplæg fra Jobcenter Lejre og Lejre Kommunes Erhvervsservice om den helhedsorienterede erhvervsservice i Lejre Kommune, henunder præsentation af Lejre Erhvervsservices nye pjece rettet med virksomheder i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune er der etableret 2 centrale enheder som samlet arbejder med servicering af virksomheder i Lejre Kommune. Det drejer sig om Lejre Erhvervsservice og Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Lejre Erhvervsservice v/erhvervschef Thomas Hørdam har ansvaret for erhvervsindsatsen i Lejre Kommune og er bindeleddet mellem kommune og erhvervsliv. Virksomheder kan kontakte erhvervschefen om alt, der her med forholdet mellem virksomhed og kommune at gøre. Lejre Erhvervsservice vil kunne tilbyde erhvervsservice og rådgivning og vejledning inden for følgende områder: - Innovation og produktudvikling - Udbud - Etablering og virksomhedsvejledning - Erhvervslejemål - Rekruttering af arbejdskraft - Efter- og videreuddannelse. På de sidste 2 områder er det Jobcenter Lejre der kommer i spil. Jobcenter Lejre har ansvaret for at medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for og at vejlede og rådgive virksomheder om opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere.

14 Side 12 I forbindelse med Jobcenter Lejres virksomhedsservice er der udviklet en række serviceydelser, som kan understøtte virksomhederne i rekruttering af arbejdskraft eller opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. Det drejer sig om: - Rekruttering - Opkvalificeringsjob - Voksenlærling - Jobrotation - Job med tilskud - Virksomhedspraktik - Fagpilot - Fastholdelse. Administrationen vil på dette møde præsentere elementer og sammenhænge mellem Lejre Kommunes Erhvervsservice og Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den helhedsorienterede erhvervsservice er blevet mere synlig og kvalificeret på baggrund af samspillet med erhvervschefen og Jobcenter Lejre. Samarbejdet foregår i alle relevante sammenhænge og er endvidere udviklet via fælles uddannelse i erhvervsservice. Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser, herunder også virksomhedsservicen, udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for de handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Den helhedsorienterede erhvervsservice udmøntes indenfor områdernes budgetter. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Bilag - Jobcenterrettet erhvervsservice

15 Side JA - Kriterier for virksomhedspris 2014 Sagsnr.: 14/16206 Resumé: På udvalgsmøder den 3. november 2014 besluttede Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme, at der i år skal uddeles en fællespris. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til kunst fra en lokal kunstner. Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og samtidig har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. På dette fællesmøde mellem Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme skal kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2014 besluttes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter og vedtager endelige kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Vedtaget at UJA vedtager kriterier for Virksomhedsprisen og uddeler den. UET forelægges forslag til Erhvervspris Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : godkender kriterier og procedurer for tildeling af virksomhedsprisen 2014 og uddeler den. Udvalget for Erhverv & Turisme forelægges et forslag til erhvervspris. Sagsfremstilling: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme i Lejre Kommune ønsker med en virksomhedspris, at synliggøre innovative og ekspansive virksomheder som med gode initiativer og løsninger, medvirker til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Udvalgene ønsker hvert år at uddele en pris til en privat/offentlig virksomhed i Lejre Kommune. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage kr. Hvem kan få prisen Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og samtidig har gjort en indsats for

16 Side 14 at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Kriterier for virksomhedspris 2014 Ved tildelingen af Virksomhedspris 2014 vil udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme overordnet lægge vægt på følgende kriterier: at virksomheden har bidraget til udviklingen i beskæftigelsen i Lejre Kommune at virksomheden har medvirket til at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet at virksomheden integrerer personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet at virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune at virksomheden ansætter medarbejdere i job på særlige vilkår Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Forslag til procedure for tildeling af Virksomhedspris 2014 I december 2014 annonceres Virksomhedsprisen i de lokale medier; Lejre Lokalavis, Roskilde Avis mv., Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets Virksomhedspris Indstillingerne til Virksomhedspris 2014 behandles på fællesmøde i udvalgene i februar I marts 2015 uddeles Virksomhedspris Administrationens vurdering: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: Kunstværk af lokal kunstner Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere Annoncering Traktement I alt kr kr kr kr kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme.

17 Side 15

18 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogmøde J&A og LBR om nytteindsats...3

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere