Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager - december JA - Årsplan for dialogtemaer om beskæftigelsesindsatsen i Lejre JA - Dialogtema: Fremtidigt partssamarbejde mellem jobcenter og lokale arbejdsmarkedsparter JA - Beskæftigelsesplan 2015: Fastlæggelse af mål for Beskæftigelsesplan JA - Mikrolån JA - Hovedelementer i helhedsorienteret erhvervsservice JA - Kriterier for virksomhedspris JA - Eventuelt...16

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Thomas Stokholm (V) deltog fra kl fra pkt. 5 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager - december Sagsnr.: 14/17327 Resumé: Publiceret til på Politikerportalen: Socialstyrelsen - Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen - att. Kommunalbestyrelsen Socialstyrelsen - Følgebrev til centrale udmeldinger Socialstyrelsen - Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - Bilag 1 til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - Bilag 2 vejl. afrapp.skabelon til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - Central udmelding børn og unge med alvorlig synsnedsættelser Afrapportering førtidspensioner Der afrapporteres hvert kvartal til Social, Sundhed og Ældreudvalget hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Det kan oplyses, at der i 3 kvartal 2014 er blevet behandlet 7 ansøgninger om Førtidspension/seniorførtidspension. Tre sager er blevet tildelt førtidspension og 2 seniorførtidspension. To sager er meddelt afslag. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Pensionsoversigt 3. kvartal 2014.

5 Side 3 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om beskæftigelsesindsatsen i Lejre Sagsnr.: 14/18167 Resumé: Det beskæftigelsespolitiske område rummer en bredde af lovgivningsområder, der er kommunens overordnede ramme for at udmønte den lokalpolitiske beskæftigelsesindsats. Udvalget præsenteres for forslag til dialogtemaer for 2015, der vil danne grundlaget for udmøntning af det lokalpolitiske råderum. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender dialogtemaer for Beslutning den : Indstillingen godkendt. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: præsenteres for en række dialogtemaer, som har til formål at understøtte udvalgets politiske drøftelser og beslutninger. Dialogtemaerne er valgt ud fra emner, der fortsat kan introducere udvalget for beskæftigelsesområdet samt ud fra de temaer, som har stor virkning på udvalgets fagområde i Overordnet forventes at blive planlagt tema-møde i 2015 med kommunalbestyrelsen, som følge af det partnerskab i KL regi om styring af beskæftigelsesindsatsen, Lejre Kommune - herunder formand og næstformand for - deltager i. Konsulenter fra KL vil være facilitatorer på dette temamøde, der blandt andet vil omhandle styringen i forhold til den kommende nye refusionsreform på beskæftigelsesområdet. Plan for dialogtemaer for 2015: Januar Der er afsat særskilt beløb i budget 2015 med henblik på særlige beskæftigelsesfremmende tiltag. Foreslår, at der skal være dialog omkring særlige indsatser / udviklingstiltag, der vil kunne understøtte, at nedbringe antal ledige i Lejre. I januar vil Det Lokale Beskæftigelsesråd invitere til fællesdrøftelse vedr. fremtidig partsinddragelse af de lokale arbejdsmarkedsaktører. Februar Beskæftigelsesrettet integrationsindsats Marts. Beskæftigelsesplan 2016

6 Side 4 April Den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Maj Tværfaglig indsats for unge ikke uddannelsesparate årige (Status projekt Ung & Uddannelse) Juni Ny beskæftigelsesreform og erhvervsuddannelsesreform (EUD) August Sygedagpengeindsatser September Den beskæftigelsesrettede indsats overfor de job parate. Oktober Rehabilitering (Herunder status på ressourceforløb samt strategi for ressourceforløb) November Den virksomhedsrettede service December Nytteindsats Administrationens vurdering: Temadrøftelserne giver administrationen politiske pejlemærker til udmøntning af beskæftigelsesindsatser og virksomhedsservice. Handicappolitik: Temaerne indeholder alle elementer for handicappede. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

7 Side 5 4. JA - Dialogtema: Fremtidigt partssamarbejde mellem jobcenter og lokale arbejdsmarkedsparter Sagsnr.: 14/18221 Resumé: Udvalget for Job og Arbejdsmarked præsenteres på dette møde for elementer til en strategi for partssamarbejdet i 2015 og fremover. Administrationen vil fremlægge oplæg om hidtidige samarbejdsformer og elementer til nye strukturer. Udvalget skal på dette møde desuden drøfte og forberede sig til kommende møde, som det Lokale beskæftigelsesråd har indkaldt til vedrørende drøftelse af samarbejde mellem Lejre kommune og arbejdsmarkedets parter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Job og Arbejdsmarked drøfter fremtidig inddragelse af lokale arbejdsmarkedsparter i beskæftigelsesindsatsen. Beslutning den : Sagen drøftet. Arbejde med 1 møde om året med deltagelse af nuværende partsrepræsentanter inklusiv DH-Lejre, praktiserende læger, foreningsrepræsentant via Folkeoplysningsudvalg og en repræsentant fra de frivillige organisationer og erhvervsforeningen Lejre med fokus på opstart og indhold af beskæftigelsesplan. Overblik over hvad LBR har bidraget til, projekter, møder, deltagelse i aktiviteter og resultatet af de forskellige initiativer ønskes forelagt. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Med den nye beskæftigelsesreform, som vedtages i dette år, forenkles partsinddragelsen i den lokale beskæftigelsesindsats og koncentreres på et færre antal råd med central statslig sekretariatsbetjening. Dette betyder bl.a. nedlæggelses af de Regionale Beskæftigelsesråd og de Lokale Beskæftigelsesråd. Administrationen vil i dette dialogtema tegne linjerne for den hidtidige partsinddragelse op og derudover præsentere forslag til en fremtidig partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats. Dialogtemaet vil samtidig tjene som forberedelse til kommende møde som Det lokale Beskæftigelsesråd inviterer til omkring fremtidigt partssamarbejde. Administrationens vurdering: Siden etablering af de kommunale jobcentre i 2007 og frem til i dag har der i Lejre Kommune via Det lokale Beskæftigelsesråd - været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Lejre Kommune og de beskæftigelsespolitiske parter.

8 Side 6 Dette formaliserede samarbejde forsvinder med den nye beskæftigelsesreform. Det vurderes derfor vigtigt, at der tænkes nye former for, hvordan Lejre Kommune kan inddrage arbejdsmarkedets parter fremadrettet. Handicappolitik: Ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Kan holdes inden for Jobcentrets budgetramme. Beslutningskompetence:

9 Side 7 5. JA - Beskæftigelsesplan 2015: Fastlæggelse af mål for Beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 14/6494 Resumé: skal på nærværende møde fastlægge niveauer på målene for beskæftigelsesindsatsen i Det drejer sig om: Mål 1: Jobcentret skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så det sikres at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5: Færre lange sygedagpengeforløb Mål 6: Kampagnebesøg hos lokale virksomheder Mål 7: Flere Jobrotationsprojekter i lokale virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og fastlægger niveau for målene i Beskæftigelsesplan Beslutning den : Indstilling anbefales. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. september 2014 Lejre Kommunes beskæftigelsesplan for Hvad angår Ministermålene i Beskæftigelsesplan 2015 og de enkelte lokale mål, kunne der på daværende tidpunkt ikke fastlægges niveaumål. Dette skyldes, at der endnu ikke var udviklet centrale målinger til disse mål for Der er ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i Beskæftigelsesplan Iflg. Styrelsen for arbejdskraft og rekruttering skal Kommunalbestyrelsen beslutte niveauer på mål inden den 31. januar Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til såvel kvalitative som kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i Målene fremgår af bilag til denne sag. Administrationens vurdering: Administrationen forventer ud fra seneste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Lejre,

10 Side 8 at målene er ambitiøse, men vil kunne nås. Dog forudsættes det, at der ikke sker større samfundsændringer konjunkturskift eller virkninger/konsekvenser af lovændringerne. Eksempelvis kendes endnu ikke den fulde virkning af den nye sygedagpengelovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2014 samt den nye beskæftigelsesreform, som træder i kraft pr. 1. januar Handicappolitik: Alle målene omfatter også borgere med forskellige former for handicaps, som enten skal fastholdes på arbejdsmarkedet, integreres i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: En styrket målrettet beskæftigelsesindsats med resultatkrav vil have positive konsekvenser på kort og lang sigt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. JA - Bilag. Mål i beskæftigelsesplan 2015

11 Side 9 6. JA - Mikrolån Sagsnr.: 14/17733 Resumé: Jobcenteret har mulighed for at deltage i et projekt om Mikrolån, som Næstved Jobcenter vil iværksætte fra januar Projektet retter sig mod revalideringsberettigede borgere, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Det kan være borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og førtidspension. Forudsætningen for at få et mikrolån på max kr. er, at foruden at borgeren er revalideringsberettiget, at pågældende har gennemgået et intensivt forløb, hvor revalidenden udarbejder en bæredygtig forretningsplan og har tilegnet sig kompetencer, der er en forudsætning for at drive selvstændig virksomhed. Deltagelse i projektet vil kunne finansieres indenfor Jobcentrets budgetramme. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Jobcenter Lejre deltager i projekt Mikrolån til revalideringsberettigede borgere ved tilkøb af 3 pladser i Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: Århus Kommune har gennemført projekt omkring ydelse af Mikrolån til revalideringsberettigede borgere og førtidspensionister, som har ønske og potentiale til at opstarte selvstændig virksomhed. Dette har vist gode resultater. Næstved Jobcenter opstarter nu lignende forsøgsprojekt i samarbejde med Udviklingscenter SUS. Gennem samarbejdet med SUS sikres, at metoder og værktøjer allerede fra start er afprøvede, evaluerede og godkendte. SUS står desuden for uddannelsen af projektleder, projektmedarbejder, samt de deltagende kommuners tovholdere. Jobcenter Lejre er nu inviteret med som deltagende kommune. Kriterier for at få et mikrolån Målgruppen for projektet er borgere med dokumenteret nedsat arbejdsevne grundet fysiske, psykiske eller sociale forhold, og som er berettiget til revalidering. Borgerne skal desuden vurderes til at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger samt motivation for at drive egen virksomhed. Udvælgelse af deltagere til projektet sker ved screening. Efter udvælgelse til projektet påbegynder borgeren et forløb på op til 6 måneder, hvor borgeren bl.a. gennemgår et skræddersyet specialkursus, der skal sætte dem i stand til at beskrive en forretningsidé, skabe sit job og så besætte det. Undervejs vil borgeren sammen med projektets medarbejdere løbende evaluere, om der er realisme i borgerens plan for etablering af selvstændig virksomhed. Der forventes i alt at deltage 20 personer i forsøgsordningen, heraf 3 fra Lejre Kommune. Betingelserne for mikrolån Mikrolån der ydes, vil max beløbe sig til kr. En del vil få mindre beløb. Lånet er rentefrit og tilbagebetales over 7 år. Tilbagebetalingen starter 1 måned efter bevilling. Kommunen har mulighed for at eftergive lånet, hvis forretningsidéen ikke viser

12 Side 10 sig at holde. Erfaringer fra lignende projekter viser dog, at dette ikke sker, idet borgerne selv lægger vægt på at tilbagebetale gælden, så andre kan få samme mulighed, som de selv har fået. Med de begrænsede mikrolån, etableres der ikke virksomhedstyper, der kræver større investeringer i lokaler, maskiner og biler. Der er typisk tale om enkeltmandsvirksomheder, der opererer fra bopælen eller ydelserne bliver leveret ude hos kunden. Samarbejde med omkringliggende kommuner Der er aftalt samarbejde med Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner om indsatsen under forudsætning af de involverede kommuners godkendelse af projektet. Samarbejdet foregår ved, at Næstved Kommune tilbyder pladser på holdene til de tre andre kommuner mod betaling. Der er enighed om at tilbyde pladser mod betaling også til andre kommuner på Sjælland eks. Ringsted, Guldborgsund og Slagelse kommuner. Fordelen ved at samarbejde er bl.a., at der herved skabes basis for at kunne igangsættes nye hold hver 6. måned. Administrationens vurdering: Projektet vurderes at kunne bidrage til, at nogle borgere vil kunne opstarte selvstændig virksomhed, hvor de alternativt kunne være på langvarig offentlig forsørgelse. Handicappolitik: Projektet vil kunne hjælpe nogle handicappede til stiftelse af selvstændig virksomhed. Økonomi og finansiering: Pladserne vil købes af Næstved Kommune til de 3 deltagere. Køb af pladserne til kr. pr. stk. samt udbetaling af lånene vil ske inden for gældende revalideringsparagraffer og Jobcenterets eksisterende budget. Lånene forventes tilbagebetalt inden for en 7-årig periode. Beslutningskompetence: Udvalget for Job og Arbejdsmarked Bilag: 1. Mikrolån -samarbejdsaftale

13 Side JA - Hovedelementer i helhedsorienteret erhvervsservice Sagsnr.: 14/18230 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme præsenteres og orienteres på dette møde for fælles oplæg fra Jobcenter Lejre og Lejre Kommunes Erhvervsservice om den helhedsorienterede erhvervsservice i Lejre Kommune, henunder præsentation af Lejre Erhvervsservices nye pjece rettet med virksomheder i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune er der etableret 2 centrale enheder som samlet arbejder med servicering af virksomheder i Lejre Kommune. Det drejer sig om Lejre Erhvervsservice og Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Lejre Erhvervsservice v/erhvervschef Thomas Hørdam har ansvaret for erhvervsindsatsen i Lejre Kommune og er bindeleddet mellem kommune og erhvervsliv. Virksomheder kan kontakte erhvervschefen om alt, der her med forholdet mellem virksomhed og kommune at gøre. Lejre Erhvervsservice vil kunne tilbyde erhvervsservice og rådgivning og vejledning inden for følgende områder: - Innovation og produktudvikling - Udbud - Etablering og virksomhedsvejledning - Erhvervslejemål - Rekruttering af arbejdskraft - Efter- og videreuddannelse. På de sidste 2 områder er det Jobcenter Lejre der kommer i spil. Jobcenter Lejre har ansvaret for at medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for og at vejlede og rådgive virksomheder om opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere.

14 Side 12 I forbindelse med Jobcenter Lejres virksomhedsservice er der udviklet en række serviceydelser, som kan understøtte virksomhederne i rekruttering af arbejdskraft eller opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. Det drejer sig om: - Rekruttering - Opkvalificeringsjob - Voksenlærling - Jobrotation - Job med tilskud - Virksomhedspraktik - Fagpilot - Fastholdelse. Administrationen vil på dette møde præsentere elementer og sammenhænge mellem Lejre Kommunes Erhvervsservice og Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den helhedsorienterede erhvervsservice er blevet mere synlig og kvalificeret på baggrund af samspillet med erhvervschefen og Jobcenter Lejre. Samarbejdet foregår i alle relevante sammenhænge og er endvidere udviklet via fælles uddannelse i erhvervsservice. Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser, herunder også virksomhedsservicen, udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for de handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Den helhedsorienterede erhvervsservice udmøntes indenfor områdernes budgetter. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Bilag - Jobcenterrettet erhvervsservice

15 Side JA - Kriterier for virksomhedspris 2014 Sagsnr.: 14/16206 Resumé: På udvalgsmøder den 3. november 2014 besluttede Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme, at der i år skal uddeles en fællespris. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til kunst fra en lokal kunstner. Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og samtidig har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. På dette fællesmøde mellem Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme skal kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2014 besluttes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter og vedtager endelige kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Vedtaget at UJA vedtager kriterier for Virksomhedsprisen og uddeler den. UET forelægges forslag til Erhvervspris Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : godkender kriterier og procedurer for tildeling af virksomhedsprisen 2014 og uddeler den. Udvalget for Erhverv & Turisme forelægges et forslag til erhvervspris. Sagsfremstilling: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme i Lejre Kommune ønsker med en virksomhedspris, at synliggøre innovative og ekspansive virksomheder som med gode initiativer og løsninger, medvirker til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Udvalgene ønsker hvert år at uddele en pris til en privat/offentlig virksomhed i Lejre Kommune. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage kr. Hvem kan få prisen Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og samtidig har gjort en indsats for

16 Side 14 at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Kriterier for virksomhedspris 2014 Ved tildelingen af Virksomhedspris 2014 vil udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme overordnet lægge vægt på følgende kriterier: at virksomheden har bidraget til udviklingen i beskæftigelsen i Lejre Kommune at virksomheden har medvirket til at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet at virksomheden integrerer personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet at virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune at virksomheden ansætter medarbejdere i job på særlige vilkår Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Forslag til procedure for tildeling af Virksomhedspris 2014 I december 2014 annonceres Virksomhedsprisen i de lokale medier; Lejre Lokalavis, Roskilde Avis mv., Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets Virksomhedspris Indstillingerne til Virksomhedspris 2014 behandles på fællesmøde i udvalgene i februar I marts 2015 uddeles Virksomhedspris Administrationens vurdering: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: Kunstværk af lokal kunstner Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere Annoncering Traktement I alt kr kr kr kr kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme.

17 Side 15

18 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde - Mellemkommunalt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. februar Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. februar Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. februar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - februar...2 3. JA - Dialogtema "kontanthjælpsreform"...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 30. november 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 30. november 2015 Referat mandag den 30. november 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Allerslev Afbud: Martin Stokholm (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn Lykke

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af indsats Mikrolån

Kommissorium for oprettelse af indsats Mikrolån Kommissorium for oprettelse af indsats Mikrolån 1. Baggrund og erfaringer fra Århus Kommune I Århus kalder de det intelligent aktivering: Aktiveringen er selvvalgt og borgeren får mulighed for at bevise

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2014 Tirsdag 23.09.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015. 3 Mål for

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Carsten Kjærgaard og Bente Nissen ERST-konference den 27-5-2015 Det vil vi tale om 1. Hvem, hvor mange og hvilke effekter? 2. Innovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4 Herlev Kommune Referat Arbej dsmarkedsudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Henrik Hilleberg (C) Connie Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne B. Holst (A) Maria Mankov (A) Rene Brohammer (A)

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Flexicurity i Rudersdal Indhold Fakta og nøgletal Lovgivning og rammerne for områdets opgaver Beskæftigelsesplan og virksomhedsplan Organisation

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-05-2017

Læs mere

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger Indledning Dette skema indeholder følgende ændringer i forhold til delegationsbestemmelserne for udvalgets periode 2014-2017: Redaktionel gennemskrivning af teksten Ajourføring af lovgrundlaget Illustrering

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Møde afsluttet: 17:00 Særlige forhold: Mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Erling Juul, Mette Juhl, Gitte Andersen, Ove Kjærskov NIelsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.00. Sidetal:

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. juni Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. juni Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 6. juni 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - Juni...2 3. JA - Tema: Forsikrede

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere