Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager - december JA - Årsplan for dialogtemaer om beskæftigelsesindsatsen i Lejre JA - Dialogtema: Fremtidigt partssamarbejde mellem jobcenter og lokale arbejdsmarkedsparter JA - Beskæftigelsesplan 2015: Fastlæggelse af mål for Beskæftigelsesplan JA - Mikrolån JA - Hovedelementer i helhedsorienteret erhvervsservice JA - Kriterier for virksomhedspris JA - Eventuelt...16

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Thomas Stokholm (V) deltog fra kl fra pkt. 5 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager - december Sagsnr.: 14/17327 Resumé: Publiceret til på Politikerportalen: Socialstyrelsen - Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen - att. Kommunalbestyrelsen Socialstyrelsen - Følgebrev til centrale udmeldinger Socialstyrelsen - Bilag 1 til den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - Bilag 1 til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - Bilag 2 vejl. afrapp.skabelon til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - Central udmelding børn og unge med alvorlig synsnedsættelser Afrapportering førtidspensioner Der afrapporteres hvert kvartal til Social, Sundhed og Ældreudvalget hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Det kan oplyses, at der i 3 kvartal 2014 er blevet behandlet 7 ansøgninger om Førtidspension/seniorførtidspension. Tre sager er blevet tildelt førtidspension og 2 seniorførtidspension. To sager er meddelt afslag. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Pensionsoversigt 3. kvartal 2014.

5 Side 3 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om beskæftigelsesindsatsen i Lejre Sagsnr.: 14/18167 Resumé: Det beskæftigelsespolitiske område rummer en bredde af lovgivningsområder, der er kommunens overordnede ramme for at udmønte den lokalpolitiske beskæftigelsesindsats. Udvalget præsenteres for forslag til dialogtemaer for 2015, der vil danne grundlaget for udmøntning af det lokalpolitiske råderum. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender dialogtemaer for Beslutning den : Indstillingen godkendt. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: præsenteres for en række dialogtemaer, som har til formål at understøtte udvalgets politiske drøftelser og beslutninger. Dialogtemaerne er valgt ud fra emner, der fortsat kan introducere udvalget for beskæftigelsesområdet samt ud fra de temaer, som har stor virkning på udvalgets fagområde i Overordnet forventes at blive planlagt tema-møde i 2015 med kommunalbestyrelsen, som følge af det partnerskab i KL regi om styring af beskæftigelsesindsatsen, Lejre Kommune - herunder formand og næstformand for - deltager i. Konsulenter fra KL vil være facilitatorer på dette temamøde, der blandt andet vil omhandle styringen i forhold til den kommende nye refusionsreform på beskæftigelsesområdet. Plan for dialogtemaer for 2015: Januar Der er afsat særskilt beløb i budget 2015 med henblik på særlige beskæftigelsesfremmende tiltag. Foreslår, at der skal være dialog omkring særlige indsatser / udviklingstiltag, der vil kunne understøtte, at nedbringe antal ledige i Lejre. I januar vil Det Lokale Beskæftigelsesråd invitere til fællesdrøftelse vedr. fremtidig partsinddragelse af de lokale arbejdsmarkedsaktører. Februar Beskæftigelsesrettet integrationsindsats Marts. Beskæftigelsesplan 2016

6 Side 4 April Den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Maj Tværfaglig indsats for unge ikke uddannelsesparate årige (Status projekt Ung & Uddannelse) Juni Ny beskæftigelsesreform og erhvervsuddannelsesreform (EUD) August Sygedagpengeindsatser September Den beskæftigelsesrettede indsats overfor de job parate. Oktober Rehabilitering (Herunder status på ressourceforløb samt strategi for ressourceforløb) November Den virksomhedsrettede service December Nytteindsats Administrationens vurdering: Temadrøftelserne giver administrationen politiske pejlemærker til udmøntning af beskæftigelsesindsatser og virksomhedsservice. Handicappolitik: Temaerne indeholder alle elementer for handicappede. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

7 Side 5 4. JA - Dialogtema: Fremtidigt partssamarbejde mellem jobcenter og lokale arbejdsmarkedsparter Sagsnr.: 14/18221 Resumé: Udvalget for Job og Arbejdsmarked præsenteres på dette møde for elementer til en strategi for partssamarbejdet i 2015 og fremover. Administrationen vil fremlægge oplæg om hidtidige samarbejdsformer og elementer til nye strukturer. Udvalget skal på dette møde desuden drøfte og forberede sig til kommende møde, som det Lokale beskæftigelsesråd har indkaldt til vedrørende drøftelse af samarbejde mellem Lejre kommune og arbejdsmarkedets parter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Job og Arbejdsmarked drøfter fremtidig inddragelse af lokale arbejdsmarkedsparter i beskæftigelsesindsatsen. Beslutning den : Sagen drøftet. Arbejde med 1 møde om året med deltagelse af nuværende partsrepræsentanter inklusiv DH-Lejre, praktiserende læger, foreningsrepræsentant via Folkeoplysningsudvalg og en repræsentant fra de frivillige organisationer og erhvervsforeningen Lejre med fokus på opstart og indhold af beskæftigelsesplan. Overblik over hvad LBR har bidraget til, projekter, møder, deltagelse i aktiviteter og resultatet af de forskellige initiativer ønskes forelagt. Thomas Stokholm (V) deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling: Med den nye beskæftigelsesreform, som vedtages i dette år, forenkles partsinddragelsen i den lokale beskæftigelsesindsats og koncentreres på et færre antal råd med central statslig sekretariatsbetjening. Dette betyder bl.a. nedlæggelses af de Regionale Beskæftigelsesråd og de Lokale Beskæftigelsesråd. Administrationen vil i dette dialogtema tegne linjerne for den hidtidige partsinddragelse op og derudover præsentere forslag til en fremtidig partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats. Dialogtemaet vil samtidig tjene som forberedelse til kommende møde som Det lokale Beskæftigelsesråd inviterer til omkring fremtidigt partssamarbejde. Administrationens vurdering: Siden etablering af de kommunale jobcentre i 2007 og frem til i dag har der i Lejre Kommune via Det lokale Beskæftigelsesråd - været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Lejre Kommune og de beskæftigelsespolitiske parter.

8 Side 6 Dette formaliserede samarbejde forsvinder med den nye beskæftigelsesreform. Det vurderes derfor vigtigt, at der tænkes nye former for, hvordan Lejre Kommune kan inddrage arbejdsmarkedets parter fremadrettet. Handicappolitik: Ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Kan holdes inden for Jobcentrets budgetramme. Beslutningskompetence:

9 Side 7 5. JA - Beskæftigelsesplan 2015: Fastlæggelse af mål for Beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 14/6494 Resumé: skal på nærværende møde fastlægge niveauer på målene for beskæftigelsesindsatsen i Det drejer sig om: Mål 1: Jobcentret skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så det sikres at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5: Færre lange sygedagpengeforløb Mål 6: Kampagnebesøg hos lokale virksomheder Mål 7: Flere Jobrotationsprojekter i lokale virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter og fastlægger niveau for målene i Beskæftigelsesplan Beslutning den : Indstilling anbefales. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. september 2014 Lejre Kommunes beskæftigelsesplan for Hvad angår Ministermålene i Beskæftigelsesplan 2015 og de enkelte lokale mål, kunne der på daværende tidpunkt ikke fastlægges niveaumål. Dette skyldes, at der endnu ikke var udviklet centrale målinger til disse mål for Der er ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i Beskæftigelsesplan Iflg. Styrelsen for arbejdskraft og rekruttering skal Kommunalbestyrelsen beslutte niveauer på mål inden den 31. januar Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til såvel kvalitative som kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i Målene fremgår af bilag til denne sag. Administrationens vurdering: Administrationen forventer ud fra seneste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Lejre,

10 Side 8 at målene er ambitiøse, men vil kunne nås. Dog forudsættes det, at der ikke sker større samfundsændringer konjunkturskift eller virkninger/konsekvenser af lovændringerne. Eksempelvis kendes endnu ikke den fulde virkning af den nye sygedagpengelovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2014 samt den nye beskæftigelsesreform, som træder i kraft pr. 1. januar Handicappolitik: Alle målene omfatter også borgere med forskellige former for handicaps, som enten skal fastholdes på arbejdsmarkedet, integreres i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: En styrket målrettet beskæftigelsesindsats med resultatkrav vil have positive konsekvenser på kort og lang sigt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. JA - Bilag. Mål i beskæftigelsesplan 2015

11 Side 9 6. JA - Mikrolån Sagsnr.: 14/17733 Resumé: Jobcenteret har mulighed for at deltage i et projekt om Mikrolån, som Næstved Jobcenter vil iværksætte fra januar Projektet retter sig mod revalideringsberettigede borgere, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Det kan være borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og førtidspension. Forudsætningen for at få et mikrolån på max kr. er, at foruden at borgeren er revalideringsberettiget, at pågældende har gennemgået et intensivt forløb, hvor revalidenden udarbejder en bæredygtig forretningsplan og har tilegnet sig kompetencer, der er en forudsætning for at drive selvstændig virksomhed. Deltagelse i projektet vil kunne finansieres indenfor Jobcentrets budgetramme. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Jobcenter Lejre deltager i projekt Mikrolån til revalideringsberettigede borgere ved tilkøb af 3 pladser i Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: Århus Kommune har gennemført projekt omkring ydelse af Mikrolån til revalideringsberettigede borgere og førtidspensionister, som har ønske og potentiale til at opstarte selvstændig virksomhed. Dette har vist gode resultater. Næstved Jobcenter opstarter nu lignende forsøgsprojekt i samarbejde med Udviklingscenter SUS. Gennem samarbejdet med SUS sikres, at metoder og værktøjer allerede fra start er afprøvede, evaluerede og godkendte. SUS står desuden for uddannelsen af projektleder, projektmedarbejder, samt de deltagende kommuners tovholdere. Jobcenter Lejre er nu inviteret med som deltagende kommune. Kriterier for at få et mikrolån Målgruppen for projektet er borgere med dokumenteret nedsat arbejdsevne grundet fysiske, psykiske eller sociale forhold, og som er berettiget til revalidering. Borgerne skal desuden vurderes til at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger samt motivation for at drive egen virksomhed. Udvælgelse af deltagere til projektet sker ved screening. Efter udvælgelse til projektet påbegynder borgeren et forløb på op til 6 måneder, hvor borgeren bl.a. gennemgår et skræddersyet specialkursus, der skal sætte dem i stand til at beskrive en forretningsidé, skabe sit job og så besætte det. Undervejs vil borgeren sammen med projektets medarbejdere løbende evaluere, om der er realisme i borgerens plan for etablering af selvstændig virksomhed. Der forventes i alt at deltage 20 personer i forsøgsordningen, heraf 3 fra Lejre Kommune. Betingelserne for mikrolån Mikrolån der ydes, vil max beløbe sig til kr. En del vil få mindre beløb. Lånet er rentefrit og tilbagebetales over 7 år. Tilbagebetalingen starter 1 måned efter bevilling. Kommunen har mulighed for at eftergive lånet, hvis forretningsidéen ikke viser

12 Side 10 sig at holde. Erfaringer fra lignende projekter viser dog, at dette ikke sker, idet borgerne selv lægger vægt på at tilbagebetale gælden, så andre kan få samme mulighed, som de selv har fået. Med de begrænsede mikrolån, etableres der ikke virksomhedstyper, der kræver større investeringer i lokaler, maskiner og biler. Der er typisk tale om enkeltmandsvirksomheder, der opererer fra bopælen eller ydelserne bliver leveret ude hos kunden. Samarbejde med omkringliggende kommuner Der er aftalt samarbejde med Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner om indsatsen under forudsætning af de involverede kommuners godkendelse af projektet. Samarbejdet foregår ved, at Næstved Kommune tilbyder pladser på holdene til de tre andre kommuner mod betaling. Der er enighed om at tilbyde pladser mod betaling også til andre kommuner på Sjælland eks. Ringsted, Guldborgsund og Slagelse kommuner. Fordelen ved at samarbejde er bl.a., at der herved skabes basis for at kunne igangsættes nye hold hver 6. måned. Administrationens vurdering: Projektet vurderes at kunne bidrage til, at nogle borgere vil kunne opstarte selvstændig virksomhed, hvor de alternativt kunne være på langvarig offentlig forsørgelse. Handicappolitik: Projektet vil kunne hjælpe nogle handicappede til stiftelse af selvstændig virksomhed. Økonomi og finansiering: Pladserne vil købes af Næstved Kommune til de 3 deltagere. Køb af pladserne til kr. pr. stk. samt udbetaling af lånene vil ske inden for gældende revalideringsparagraffer og Jobcenterets eksisterende budget. Lånene forventes tilbagebetalt inden for en 7-årig periode. Beslutningskompetence: Udvalget for Job og Arbejdsmarked Bilag: 1. Mikrolån -samarbejdsaftale

13 Side JA - Hovedelementer i helhedsorienteret erhvervsservice Sagsnr.: 14/18230 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme præsenteres og orienteres på dette møde for fælles oplæg fra Jobcenter Lejre og Lejre Kommunes Erhvervsservice om den helhedsorienterede erhvervsservice i Lejre Kommune, henunder præsentation af Lejre Erhvervsservices nye pjece rettet med virksomheder i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune er der etableret 2 centrale enheder som samlet arbejder med servicering af virksomheder i Lejre Kommune. Det drejer sig om Lejre Erhvervsservice og Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Lejre Erhvervsservice v/erhvervschef Thomas Hørdam har ansvaret for erhvervsindsatsen i Lejre Kommune og er bindeleddet mellem kommune og erhvervsliv. Virksomheder kan kontakte erhvervschefen om alt, der her med forholdet mellem virksomhed og kommune at gøre. Lejre Erhvervsservice vil kunne tilbyde erhvervsservice og rådgivning og vejledning inden for følgende områder: - Innovation og produktudvikling - Udbud - Etablering og virksomhedsvejledning - Erhvervslejemål - Rekruttering af arbejdskraft - Efter- og videreuddannelse. På de sidste 2 områder er det Jobcenter Lejre der kommer i spil. Jobcenter Lejre har ansvaret for at medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for og at vejlede og rådgive virksomheder om opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere.

14 Side 12 I forbindelse med Jobcenter Lejres virksomhedsservice er der udviklet en række serviceydelser, som kan understøtte virksomhederne i rekruttering af arbejdskraft eller opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. Det drejer sig om: - Rekruttering - Opkvalificeringsjob - Voksenlærling - Jobrotation - Job med tilskud - Virksomhedspraktik - Fagpilot - Fastholdelse. Administrationen vil på dette møde præsentere elementer og sammenhænge mellem Lejre Kommunes Erhvervsservice og Jobcenter Lejres virksomhedsservice. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den helhedsorienterede erhvervsservice er blevet mere synlig og kvalificeret på baggrund af samspillet med erhvervschefen og Jobcenter Lejre. Samarbejdet foregår i alle relevante sammenhænge og er endvidere udviklet via fælles uddannelse i erhvervsservice. Handicappolitik: Jobcenter Lejres indsatser, herunder også virksomhedsservicen, udmøntes i henhold til forskellige lovgivninger, som blandt andet indeholder specielle muligheder for de handicappede på arbejdsmarkedet, i uddannelse, eller som har et udviklingsbehov for at kunne blive inkluderet. Økonomi og finansiering: Den helhedsorienterede erhvervsservice udmøntes indenfor områdernes budgetter. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Bilag - Jobcenterrettet erhvervsservice

15 Side JA - Kriterier for virksomhedspris 2014 Sagsnr.: 14/16206 Resumé: På udvalgsmøder den 3. november 2014 besluttede Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme, at der i år skal uddeles en fællespris. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til kunst fra en lokal kunstner. Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og samtidig har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. På dette fællesmøde mellem Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme skal kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris 2014 besluttes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter og vedtager endelige kriterier og procedurer for tildeling af Virksomhedspris Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Vedtaget at UJA vedtager kriterier for Virksomhedsprisen og uddeler den. UET forelægges forslag til Erhvervspris Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : godkender kriterier og procedurer for tildeling af virksomhedsprisen 2014 og uddeler den. Udvalget for Erhverv & Turisme forelægges et forslag til erhvervspris. Sagsfremstilling: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme i Lejre Kommune ønsker med en virksomhedspris, at synliggøre innovative og ekspansive virksomheder som med gode initiativer og løsninger, medvirker til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Udvalgene ønsker hvert år at uddele en pris til en privat/offentlig virksomhed i Lejre Kommune. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt til kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage kr. Hvem kan få prisen Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har bidraget til udvikling af arbejdspladser i Lejre Kommune og samtidig har gjort en indsats for

16 Side 14 at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Kriterier for virksomhedspris 2014 Ved tildelingen af Virksomhedspris 2014 vil udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme overordnet lægge vægt på følgende kriterier: at virksomheden har bidraget til udviklingen i beskæftigelsen i Lejre Kommune at virksomheden har medvirket til at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet at virksomheden integrerer personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet at virksomheden har oprettet uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune at virksomheden ansætter medarbejdere i job på særlige vilkår Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Forslag til procedure for tildeling af Virksomhedspris 2014 I december 2014 annonceres Virksomhedsprisen i de lokale medier; Lejre Lokalavis, Roskilde Avis mv., Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets Virksomhedspris Indstillingerne til Virksomhedspris 2014 behandles på fællesmøde i udvalgene i februar I marts 2015 uddeles Virksomhedspris Administrationens vurdering: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: Kunstværk af lokal kunstner Gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere Annoncering Traktement I alt kr kr kr kr kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme.

17 Side 15

18 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere