Resumé. Snekkersten 28 juli 1995 John Heebøll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Snekkersten 28 juli 1995 John Heebøll"

Transkript

1 Forord Bliver man virkelig iværksætter af at læse en bog? Spørgsmålet blev rejst på en international kongres i Wien om universiteternes entrepreneuruddannelser, juli 1993 og udløste en engageret debat mellem de tilstedeværende akademia. Englænderne var imod og fandt, at iværksættere opstår af sig selv ligesom lommeuld. Tyskerne var for og fandt, at iværksættere skabes af målbevist og hårdt arbejde i velstrukturerede undervisningsforløb. Franskmændene problematiserede spørgsmålet og fandt både pro et contra. Konklusionen landede et sted midt imellem: virksomhedsstart med succes forudsætter både evne til at se en forretningsmulighed og konkret viden om, hvordan den udnyttes. Det forretningsmæssige talent kan en bog nok ikke ændre meget på, men med viden stiller sagen sig helt anderledes! Samtidig er der især i de senere år sket en hastig udvikling indenfor den videnskabelige disciplin, der på et højt akademisk niveau forsker i virksomhedsstart og i karakteristiske etableringsforløbs succes- og non-succes faktorer. Det betyder igen, at de klassiske paradigmer for virksomhedsstart er i opbrud, og dermed er der behov for at opdatere erhvervsfremmesystemer, litteratur og undervisningskoncepter. Denne bog er skrevet med henblik på at tilbyde en undervisning i virksomhedsstart ved Danmarks Tekniske Universitet, der er i overensstemmelse med den internationale udvikling på området. Virksomhedsstart er en krævende ledelsesopgave. Opgaven er usædvanlig ved, at næsten enhver erfaring og næsten enhver teknisk og erhvervsøkonomisk disciplin kan nyttiggøres i projektet. Opgaven er både fysisk og psykisk krævende: du bliver hurtigt hvirvlet ind i et kaotisk og engagerende arbejdsliv, der absorberer alle ledige timer, og som vanskeligt kan adskilles fra det liv, du lever i fritiden. Det er et af denne bogs formål at præsentere dette arbejdsliv og dets faglige udfordringer, således at du kan ruste dig psykisk og fagligt - eller fravælge det, hvis dine prioriteter går i andre retninger. Bogen adskiller sig som lærebog ved at behandle de konkrete fagområder ud fra en holistisk grundtanke. Du vil ikke finde mange konkrete oplysninger, men du vil blive præsenteret for helheder og sammenhænge. Dit grundlag for virksomhedsstart vil være overblik over processen frem for kendskab til detaljen. Der er to grunde hertil. For det første er det faglige spænd i faget virksomhedsstart meget stort, og det er litteraturens omfang dermed også, og der kan du hente din detailviden. For det andet er det ikke bogholderkvalifikationer, der gør dig til en succesfuld iværksætter. Det gør evnen til at bevare kontrollen over en kompliceret situation og evnen til at sortere væsentligt fra uvæsentligt. Begge fremmes af, at du har overblik over dit projekt, og det forudsætter igen, at du kan tænke i helheder og sammenhænge.

2 2 Succes/non-succes statistikken for virksomhedsstart er skræmmende. Samtidig er vores viden om årsagerne voksende. Denne bog postulerer med udgangspunkt i denne viden, at god forberedelse - konceptualisering - før virksomhedsstarten vil øge succes-raten betydeligt, for dels forhindrer god forberedelse at dødssejlerne bliver sat i søen, dels betyder god forberedelse at projektet designes ud fra realistiske forudsætninger frem for ønsketænkning. Endelig betyder god forberedelse, at produktidéerne fokuseres mod vækstmarkeder og vækstteknologier. Ud fra dette synspunkt er der lagt stor vægt på at orientere dig om, hvordan du omgør dine produkt- eller serviceidéer til forretningskoncepter og bygger et planlægningsgrundlag op, før det går løs. Dine overvejelser, analyser og kalkulationer samles i en forretningsplan, som for det første er dit personlige beslutningsgrundlag, for det andet er den uundværlige dokumentation, når projektet skal finansieres. I bogens bilag I finder du en kommenteret checkliste for, hvordan en sådan forretningsplan bygges op. Brug listen sammen med Erhvervsfremme Styrelsens Iværksætterguide, en smule fantasi og en solid arbejdsindsats. Så kan det ikke gå helt galt, selv om der ikke stilles garantier. Mange klassiske fejl bliver gentaget af den ene iværksætter efter den anden. Det er meningsløst. Slå op i kapitel 5 og find fælderne, før du selv dumper i dem. På samme måde har succesfulde iværksætterforløb fælles træk, som også kan studeres i kapitel 5. Virksomhedsstart med succes kræver effektiv ressourceforvaltning, de rigtige penge i fornøden mængde og kvalificeret virksomhedsledelse. Læs, hvordan du administrerer virksomheden i kapitel 10, finder pengene i kapitel 11 og opbygger en kompetent ledelse i kapitel 13. Bogen er lærebog ved kursus 8396 Virksomhedsstart for ældre civilingeniør-studerende ved Danmarks Tekniske Universitet. Dermed er den især skrevet til vores darling: den højteknologiske fremstillingsvirksomhed, men der er også noget at hente hvis du overvejer at løbe en videnbaseret virksomhed i gang, uanset om den er produkt-, projekt- eller servicebaseret. Forelæserne ved kursus 8396 Virksomhedsstart ved Danmarks Tekniske Universitet har leveret en væsentlig del af bogens faglige gods. De er for hovedpartens vedkommende gæster fra dansk erhvervsliv, fra andre læreanstalter og fra erhvervsfremmesystemet. Det er en kreds på toogtyve kompetente og erfarne rådgivere, investorer, lærere og iværksættere, som hermed bringes en varm tak for deres bidrag. Ingen nævnt - ingen glemt. Se dog referencelisten. Det er ikke muligt at skrive en bog om virksomhedsstart uden at have iværksættere tæt inde på livet. Danmarks Tekniske Universitet har siden 1987 drevet et center for

3 3 nystartede virksomheder, DIC. Her har lidt over tyve virksomheder trådt deres første vaklende skridt. Iagttagelserne af iværksætternes heroiske aktiviteter refereres løbende. Tak fordi jeg måtte kigge med fra sidelinien. Tre danske industrifonde har finansieret bogens tilblivelse: Tuborgfondet, Karl Pedersens og Hustrus Industrifond samt Thomas B. Thriges fond. Fondenes fundats tilsiger dem blandt andet at støtte udviklingen af dansk industri og erhvervsliv. Jeg håber, at denne bog vil medvirke til at fremme dette formål. Tak for støtte og opbakning. Den første danske svampebog udkom året efter i en stærkt revideret udgave. Denne 2. udgave af "Virksomhedsstart for videnbaserede iværksættere" er på tilsvarende måde rettet til efter de praktiske erfaringer med 1.udgaven. I modsætning til svampebogen er ændringerne små: først og fremmest lægger stoffet sig tættere op ad Erhvervsministeriets iværksætterredegørelse 1995, som indeholder de seneste undersøgelser af danske iværksætterforhold. Desuden er forelæsere og studerendes forslag skrevet ind i teksten. Det skal ikke sløre den vigtigste erfaring med 1. udgaven: de studerende ved kursus 8396 Virksomhedsstart, 1994 afleverede en række fine og i øvrigt ret ens strukturerede forretningsplaner. Hvad kan man som lærer ønske sig mere? Snekkersten 28 juli 1995 John Heebøll Resumé Bogens fokus er først og fremmest den videnbaserede virksomhed. Herved forstås en virksomhed, hvis forretningsgrundlag i væsentlig grad er baseret på en avanceret teknologisk specialviden. Betegnelsen "innovativ iværksættervirksomhed" er et synonym for den samme virksomhedstype. Første kapitel konkluderer, at der er et stort behov for iværksættere i vort samfund, dels på grund af selvbeskæftigelsesvirkningen, dels fordi de stimulerer videndiffusion fra forskning til erhvervsliv: nye højteknologiske virksomheder er gode til at gøre ny viden og teknologi operationel for industrien som helhed. Desuden fylder nye virksomheder hullerne ud: dels de der opstår på grund af teknologiens udvikling, dels de, der opstår, når store virksomheder segner. De følgende kapitler 2-5 tager fat på den fundamentale erfaringslære. Det klassiske spørgsmål om, hvordan man identificerer en forretningsmulighed, bliver vendt. Læseren får et indtryk af arbejdslivet i den nystartede videnbaserede virksomhed.

4 4 Nye erkendelser vedrørende entrepreneurers baggrund, personlighed og motivation citeres, det klassiske opstartforløb præsenteres, og sidst men ikke mindst gennemgås opstartens klassiske succes- og non-succes lære. Kapitel 6 præsenterer forretningsplanen, som er syntesen af de indledende undersøgelser og analyser. Heri underbygges forretningskonceptets tekniske og økonomiske bæredygtighed. Til kapitel 6 hører bilag 1, som dels anviser en praktisk arbejdsmetodik, dels leverer en velegnet og prøvet disposition for det samlede værk. Bilaget er en god checkliste, ikke mindst for studerende ved DTU's entrepreneuruddannelse: kursus 8396 Virksomhedsstart. De resterende 8 kapitler graver i klassiske erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske fagområder for at trække de problemstillinger frem, som er væsentlige i en videnbaseret virksomheds opstartforløb. Idéen er blandt andet at give læseren operative løsninger på, hvordan den nystartede og ressourcesvage virksomheds markedsføring, administration, økonomistyring, finansiering håndteres. Desuden gøres et forsøg på at levere en patentstrategi, som passer til den nye virksomheds situation. Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resumé... 4 Kapitel 1 Flere virksomheder, tak! Vore forfædre var bønder Idag er vi et nødvendigt onde Fremtidens beskæftigelsessamfund Fremtidens videnbaserede iværksættere Fremtidens iværksætterfremme Den danske iværksætterkultur Resumé, kapitel Kapitel 2 Karakteristik af en iværksætter Personlighedstyper Motivation og drivkraft De personlige forudsætninger Det idéelle team Resumé, kapitel Kapitel 3

5 5 Virksomhedens start Fremstillingsvirksomhedens start Forberedelsesfasen Etableringsfasen Ekspansionsfasen Opstart af servicevirksomheder Resumé, kapitel Kapitel 4 Den gode idé Idéers opståen Gode idéers opståen Fra behov til problem Registrering af behov Fra problem til idé Fra idé til god idé: en systematisk proces Sidste check Resumé, kapitel Kapitel 5 Erfaringslære Iværksætterens univers Virksomhedens succesfaktorer Virksomhedens non-succes faktorer Konkursstatistikken DIC's observationer De klassiske tommefingerregler Kapitel 6 Forretningsplanen Forretningsplanens formål Hvad er en forretningsplan? Hvad indeholder en forretningsplan? Indledningen Den statiske del Den dynamiske del Konklusionsdelen Følsomhedsanalysen Informationsindsamling og bearbejdning Kvalitetsbetragtninger Resumé, kapitel Kapitel 7

6 6 Afsætningsøkonomi for iværksættere Michael Porters marked Markedets respons på et nyt produkt Markedsføringsplanen Resumé, kapitel Kapitel 8 Salg og markedsføring Salgets kunst og etik Sælger skal tro på produktet Produktet skal skabe værdier Produktets enestående fordel Ekspandér det synlige tilbud Skab en forventning og giv et tilbud Kvalitet og tillid Markedsføringsmetoder Resumé, kapitel Kapitel 9 Eksport Eksport fra første dag Hvor skal man starte? Hvordan starter man? Distribution på eksportmarkedet Agent, forhandler eller eget salgselskab Eksportkursus for sælgere Internationale vare- og pengestrømme Resumé, kapitel Kapitel 10 Virksomhedsøkonomi Bogholderi i praksis Revisor Bogholder Likviditetsstyring ved budgetovervågning Økonomiske rapporter Virksomhedens regnskab Resultatopgørelsen Balancen Noterne Virksomhedens budgetter Regnearksmodeller Likviditetsbudgettet... 87

7 Resultatbudgettet Balancebudgettet Resumé, kapitel Kapitel Kapital: til hvad? Kapitaltyper til drift og investeringer Ansvarlig kapital eller fremmedkapital Fremmedkapitalens risiko Investors bedømmelseskriterier Investorerne tænker tre-dimensionalt Rich-Gumperts Evalueringssystem Hvor findes pengene? Finansiering af forberedelsesfasen Finansiering af etableringsfasen Finansiering af ekspansionsfasen Resumé, afsnit Investor-typer Venture-kapital Udviklingsselskaberne Institutionelle investorer Ansvarlige lån Leasing Oversigtsmodel for finansieringsordninger Investorer, du bør kende Ventureselskaber VækstFonden Udviklingsselskaberne M Invest Ansvarlig kapitaltilførsel i praksis Investors forrentningskrav Kapital til virksomhed A Kapital til virksomhed B Resumé, kapitel Kapitel 12 Erhvervsret for iværksættere Virksomheds- og selskabsformer Enkeltmandsvirksomheden Interessentskabet Anparts- og aktieselskaber Andre selskabsformer Valg af virksomhedsform Riskoforhold versus virksomhedsform

8 Skattemæssige betragtninger Image Omdannelse af virksomhed Aftaler Købeloven Produktansvar Regler mellem sælger og køber Regler mellem producent og distributør Funktionærloven Resumé, kapitel Kapitel 13 Virksomhedsledelse for iværksættere Kernegruppe og medarbejdere Virksomhedens bestyrelse Bestyrelsen i praksis Bestyrelsesarbejdet i den nye virksomhed Bestyrelsens hovedopgaver Bestyrelsens nyttevirkning Bestyrelseshonoraret Resumé, kapitel Kapitel 14 Immaterielret Patentet: kapitalisme eller erhvervsfremme Immaterielrettens basics Patentet Patentérbarhed Patentformular og myndighedskrav Patentets dækning i tid og rum Patentets kommercielle beskyttelse Samspillet mellem patenter Patent-sagsbehandling Brugsmodellen Designbeskyttelse Varemærke Erhvervshemmeligheder Køb og salg af immaterielle rettigheder Patentstrategier for videnbaserede iværksættere Nyhedsundersøgelsen Resumé, kapitel Litteraturliste

9 9 Udviklingsselskaber per 27. juli

10 10 Kapitel 1 Flere virksomheder, tak! 1.1. Vore forfædre var bønder Før århundredeskiftet var Danmark et landbrugssamfund: hovedparten af befolkningen levede og arbejdede på landet. Arbejdet gav føden i en meget direkte forstand, og der var arbejde nok til at holde alle i ånde. I takt med byerhvervenes fremvækst, den stigende industrialisering, befolkningstallets tilvækst, landbrugets mekanisering og fødevareproduktionens centralisering, faldt behovet for arbejdskraft i landområderne, samtidig med at nye arbejdspladser opstod i byerne. I dag er under fem procent af befolkningen direkte beskæftiget i landbruget. Resten bor og arbejder i byområderne, og erhvervslivets arbejdsgivere er trådt i husbonds sted Idag er vi et nødvendigt onde Erhvervslivets arbejdsgivere er underkastet en ubønhørlig økonomisk grundlov, der i al sin enkelthed tilsiger dem at skabe den størst mulige indtjening for den mindst mulige omkostning. Medarbejdere er lig med lønomkostninger, og det første der sker, når omkostningerne nærmer sig indtjeningen er, at medarbejdere, der ikke er lønsomme, afskediges, så produktiviteten kan øges. Samtidig kan vi i dag i runde tal producere 30% mere end vi er i stand til at konsumere, og det giver naturligvis problemer. De store industrivirksomheder forsøger at løse dem ved at fokusere det strategiske sigte, satse på deres særlige kompetance, afskrælle overflødige lag og koncentre sig om deres kerneviden: man bliver <lean-and-mean> og midlet er <down-seizing> og <outsourcing>. Risikoen for at havne i en overflødig funktion vokser, konkurrencen om karriere-stillingerne øges, og muligheden for længerevarende ledighed ved afskedigelse blive stadig mere sansynlig. Denne nye management-filosofi, som er udviklet som det strategiske svar på den tiltagende konkurrence fra især Japan, har ført til en betydelig "white-collar" arbejdsløshed i USA. Samtidig har den medført en tilvækst af nye virksomheder, der overtager de funktioner, der "outsources" - typisk virksomheder, der er startet af de afskedige funktionærer med støtte og velvilje fra deres tidligere arbejdsgiver. På dette punkt er der en væsentlig forskel i amerikanske og danske traditioner, som fremtidige danske funktionærer skal være opmærksomme på. Den danske iværksætterkultur er

11 11 pænt sagt lidt smålig på dette punkt. En politisk dimension i iværksætterproblematikken er tendensen til opdelingen i hårdt-arbejdende A-hold og ufrivilligt passive B-hold, som længe har været under udvikling, og truslen om, at befolkningen opdeles i en velbjerget og økonomisk velfunderet middelklasse på den ene side og et fattigt og radikaliseret ledighedsproletariat på den anden side, bekymrer samfundets beslutningstagere - og med god grund, idet det har vist sig, at ledighedskulturen går i arv fra en generation af langtidsledige til deres børn - ligesom selvstændighedskulturen Fremtidens beskæftigelsessamfund Vi er i et vist omfang fanget i en Catch 22: vores lutheranske arbejdsmoral kræver, at vi knokler. Hvis vi ikke laver noget, føler vi os overflødige og skyldige i lediggang. Samtidig har vi organiseret produktionen af fødevarer og andre livsnødvendigheder så effektivt, at den kun kan beskæftige en del af os. Vi er ikke gode til at håndtere denne situation. Vi har gjort industrialiseringens endelige sejr til et arbejdsløshedsproblem, som vi har svært ved at løse. En af de løsninger, som ser ud til at have en fremtid i sig, beror på at aktivere en del af arbejdsstyrken i små foretagender, især indenfor servicesektoren, som på den ene side ikke har den store indvirkning på bruttonationalproduktet, men som på den anden side hviler i sig selv, producerer uden at forbruge og bidrager til, at vi har det fedt. I denne fremtidsmodel vil en højt udviklet industri og et højt udviklet landbrug producere vore livsfornødenheder og skabe vores velstand, medens et stort antal små og mellemstore virksomheder lægger beslag på vores tid. Et sådant samfund har brug for mange iværksættere - også mange forskellige Fremtidens videnbaserede iværksættere Selvbeskæftigelse er ikke det eneste argument for at starte en virksomhed. Erhvervslivet har brug for en konstant fornyelse, og nye virksomheder har et par roller at spille her. Mest interesse samler sig om at skabe nye store industrier gennem fornyelse nedefra. Det sker også, at små potente virksomheder på kort tid vokser til store industriforetagender, og de er bestemt vigtige, ikke mindst på grund af den såkaldte Björn Borg effekt = de trækker andre med sig gennem deres formidable eksempel. Nye store virksomheder etableres imidlertid som hovedregel af andre store virksomheder eller ved fusion af virksomheder. Iværksætterne må acceptere en mere langsigtet betydning for skabelsen af industrigiganter og istedet være stolte af at kunne opsamle de menneskelige ressourcer, som den højt industrialiserede produktion lediggør. En bestemt type, de såkaldte videnbaserede virksomheder har dertil en særlig betydning for den industrielle innovation ved, at de formidler ny viden og ny teknologi til det øvrige erhvervsliv. Vi taler om videndiffusion fra forskning til industri, vi taler om nyttiggørelse af nye forskningsresultater i form af nye produkter

12 12 og ny service, og vi taler om at gøre ny viden operationel. Det er nok et overset faktum i denne sammenhæng, at de fleste industrigiganter køber en betydelig del af deres innovation hos små snilde videnbaserede virksomheder i det, afsætningsøkonomerne kalder for virksomhedernes bagudrettede netværk. Erhvervslivets adgang til ny viden og teknologi og dermed dets omstilling til videntung produktion er med andre ord afhængig af tilgangen af nye videnbaserede virksomheder. Vi har ganske enkelt brug for et erhvervsliv, der tegnes af store effektive giganter omgivet af små rappe specialister. Flere af dem, tak Fremtidens iværksætterfremme Hvis vi skal dømme ud fra tendenser i USA, som bestemt er i front på området, vil fremtidens erhvervsfremmesystem stimulere tilgangen af nye virksomheder ved at tilbyde forskellige typer iværksætterundervisning både indenfor og udenfor de traditionelle uddannelsessystemer, og med en specialisering indenfor forskellige virksomhedskoncepter. Iværksætteren vil have adgang til en vifte af forskellige servicetilbud: økonomisk, administrativ og juridisk rådgivning, sammensætning af finansieringspakker, udvikling af forretningsplaner, etablering af bestyrelser, etc. Som noget nyt, der stormer frem i USA i disse år, vil ambitiøse iværksættere kunne starte i særlige iværksættermiljøer, såkaldte business incubators, der med stok og gulerod forcerer etableringsforløbet maksimalt. De adskiller sig fra danske iværksættercentre ved deres meget aktive deltagelse i virksomhedernes udvikling. Intet er dem fremmed, når det gælder om at sikre deres virksomheder de bedst mulige vilkår for vækst i såkaldte mikroøkonomiske miljøer, og resultatet er slående: i en undersøgelse i 1994 af overlevelsesraten for virksomheder, startet i 1989, fastslog den amerikanske "National Business Incubators' Association", at 80% af den del af 1989-generationen, der havde lokaliseret sig i iværksættercentre, var stadig var i live, medens 80% af den del af 1989 generationen, der havde lokaliseret sig spredt, havde indstillet driften. Det er klart, at der er flere årsager til denne forskel, men effekten af at starte op i et miljø, hvor man er omgivet af andre i samme situation, er stærkt medvirkende Den danske iværksætterkultur Erhvervsministeriet har i forbindelse med et udvalgsarbejde i 1995, sat sig for at kortlægge den danske iværksætteraktivitet. I en fin redegørelse [72] erstattes dogmer og vaneforestillinger med nøgtern vurdering på grundlag af foreliggende data. Et af redegørelsens vigtigste udsagn er, at det er vanskeligt at foretage valide sammenligninger mellem danske og internationale tal for fødselrate og overlevelsesrate for nye virksomheder. Kompatibilitet forudsætter kompatible målemetoder, og de eksisterer ikke. Tværtimod er tallene fra forskellige internationale undersøgelser i modstrid med hinanden. Udsagnet om, at det står meget værre til med iværksætteraktiviteten i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med, skal derfor tages med et gran salt, fra den saltbøsse, der hedder "Ordentlig videnskab"

13 13 Medens iværksætteraktiviteten målt som det relative antal nyetableringer og nye virksomheders overlevelse på det foreliggende datagrundlag ikke lader sig kortlægge i international sammenhæng, ser det ud til, at selvbeskæftigelsen i Danmark - defineret som enkeltpersoners beskæftigelse i egne små virksomheder -med 6,5% af totalbeskæftigelsen er nogenlunde den halve af det europæiske gennemsnit på 12,2%. Det kan i det mindste tolkes som en forskel i småvirksomhedskulturen. Det er for eksempel åbenbart, at man i Norditalien har en bestand af små bitte virksomheder, som i relation til befolkningstallet er meget større end i Danmark. Samtidig er antallet af selvbeskæftigede i Danmark faldet fra ca til fra 1971 til 1991, hvilket tyder på demografiske forandringer, som kan frygtes at være selvforstærkende, fordi selvbeskæftigelse er en livsstil, der går i arv. Ugebrevet "Mandag Morgen" redegør i debatoplægget "INNOVATIONSKRAFT 2000" [73] for den industrielle fornyelse og mener, at danske virksomheder har ondt i innovationen. Dels er bestanden af videnbaserede virksomhder "middel-mådig", dels er der for få nyetableringer - kun 5% i forhold til den eksisterende bestand (beregnet på basis af kompatible internationale data, iflg. Ugebrevet) og dels ligger de videnbaserede nyetableringer ikke med vægt på de teknologiske vækstmarkeder, først og fremmest informationsteknologien. Ugebrevet mener, at den danske iværksætterkultur er havnet i en stagnation, hvor den traditionelle danske foretagsomhed og selvstændighed balanceres af mod fællesskabssamfundet behov for fodslaw, og foreslår, at der udvikles en national innovationsstrategi, der skal løse op for denne deadlock. Strategien skal bygge på aktivering af menneskelige ressourcer og etablering af et internationalt <centre of excellence>: et innovationscenter, der kan danne akse i udvikling og vedligeholdelse af den danske innovationsstrategi. Hvis vi skal sammenfatte ovennævnte analyser om den danske iværksætterkultur i nogle få udsagn og fremskrivninger, må vi erkende, at det danske rekrutteringsgrundlag fra de selvbeskæftigede forældre er beskedent, og at de eksisterende danske virksomheder udgør et vigende marked for salg af industriel innovation. Samtidig må du forvente, at de politisk drevne incitamenter til at starte nye innovative virksomheder forstærkes, og at det bliver et legitimt karrierevalg i langt højre grad end tilfældet er i dag. Forbered dig på det! Der er en vigtig - indirekte - konklusion i Erhvervsministeriets redegørelse, som skal med her: de strukturelle vilkår for virksomhedsstart i Danmark, herunder erhvervsfremmeprogrammerne og adgangen til kapital er ikke væsentlig forskellig fra nabolandenes. Lad derfor være med at tro, at vores iværksætterkultur er så slap fordi det offentlige forvalter sine opgaver på området dårligt. Dermed er ikke sagt, at det ikke kan gøres bedre, men det er en anden sag.

14 Resumé, kapitel 1. I en fremtid, som allerede er begyndt, vil især tre incitamenter drive nye virksomheder frem: selvbeskæftigelse, som for en del af os vil være den eneste vej til meningsfyldt beskæftigelse, er det ene. Store virksomheders omstrukturering i forbindelse med udlicitering og fokus på egne nøglekompetancer er det andet. Industriens generelle efterspørgsel på viden, innovationer og ny teknologi især på områder, der kendetegnes ved hastig teknologisk udvikling og hård international konkurrence er det tredje, og her er danske virksomheder lidt tilbageholdne indkøbere. Kapitel 2 Karakteristik af en iværksætter Et af de første spørgsmål, man stiller sig selv, når tanken falder på virksomhedsstart er: "Hvad kræver det? Har jeg det overhovedet i mig?" 2.1. Personlighedstyper Hvad det kræver kommer vi ind på senere. Lad os først se, hvad Karl Vesper 1 har at sige om iværksætterens personlige egenskaber i bogen "New Venture Strategies", ISBN , Vesper peger på følgende typer: (forf. oversættelse) - Den selvbeskæftigede type: selvstændige, flittige mennesker, som ikke blander mange andre ind i deres gøremål. I denne gruppe finder vi de små handlende og forretningsdrivende. I den danske terminologi [73] er den selvbeskæftigede en person, der driver en personligt ejet virksomhed eller et ApS. - Job-shoppere: folk med en stribe af mere eller mindre mislykkede projekter bag sig. De slingrer afsted efter diverse interessante muligheder, der opstår tilfældigt omkring dem. Onde tunger hævder, at halvdelen af iværksætterne falder i denne kategori. - Team-builders: folk, der er i stand til at få selv beskedne iværksætterprojekter til at ende som store foretagender gennem en utrolig evne til at finde de rette medarbejdere og nyttiggøre deres viden og talent. - Uafhængige innovatører: Edison-typen, som først og fremmest er bemær- 1. Karl H. Vesper er professor ved Dept. of Management, University of Washington, Seattle og en internationalt kendt forsker og forfatter indenfor "Entrepreneurship".

15 15 kelsesværdige opfindere, men sjældent store forretningstalenter. En gang imellem scorer de jackpot, og dét huskes. - Købmandstypen går ind på et allerede eksisterende forretningsområde med et fænomenalt forretnings- og organisationstalent og overhaler alle andre. Larsen fra Jysk Sengetøjslager er et godt eksempel. - Rationaliseringseksperten er en type, der forstår at nedbringe omkostningsniveauet og dermed øge indtjeningen gennem stordriftfordele. Henry Ford er en af de mest kendte. - Kapital-aggressoren. Denne type tilvejebringer en stor kapital, der anvendes til at starte en stor virksomhed, der næsten fra dag til dag etablerer sig som dominerende på sit marked. Mest kendt i USA. - Virksomhedsopkøberen vil i stedet for at starte fra bunden, finde en virksomhed, der er moden til en oprydning. I denne gruppe finder vi den fra USA kendte corporate raider, der køber vaklende koncerner, splitter dem ad, sælger det bedste fra, skrotter resten og anvender overskuddet til at leve et liv i den yderste luxus. Se også filmen "Pretty Woman", hvor den bagved liggende forretningsetik får en kommentar med på vejen. Der er mange typer at vælge imellem, og hvis det på den ene side skaber mere forvirring end klarhed, har det på den anden side det positive budskab i sig, at de fleste af os rummer egenskaber, der matcher en eller flere af disse typer, og som dermed kan nyttiggøres i forbindelse med virksomhedsstart Motivation og drivkraft Som initiativtagerens personlige drivkraft og motivation nævner Karl Vesper følgende: - Intenst behov for frihed - Glæde ved at skabe - Behov for konkrete resultater - Økonomisk gevinst - Trusler i det nuværende job - Stimulering ved udfordrende og risikable opgaver - Fixeret på iværksætterrollen - Behov for at lede andre - Behov for at bevise egen kompetance overfor sig selv og andre. - Trang til at dominere Iblandt disse motiver genfinder vi de her i Danmark mest kendte: behovet for at få foden under eget bord og lysten at tjene mange penge, men læg nu mærke til, at der er adskillige andre både mere og mindre sympatiske motiver, og meget tyder på, at trangen til at demonstrere styrken af egne evner og talenter i forbindelse med at skabe noget, der beundres og respekteres af de sociale net, som man er en del af, er et af de mest dominerende. Dette motiv-kompleks forklarer samtidig årsagen til at

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR -

PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR - INFORMATIONSKAMPAGNE FOR PRODUKTIONSSKOLER med udgangspunkt i Undervisningsministeren handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og Innovation. PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere