Bestyrelsesmøde 21. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 21. november 2014"

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 21. november november 2014 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Drift af renseanlæg Driften af de tre renseanlæg har været tilfredsstillende, dog med nedenstående to afvigelser. Slamforbrændingen på Renseanlæg Avedøre fik 11. august en overskridelse af A-krav, da CO-koncentrationen under opstart blev overskredet. Redegørelse er sendt til myndigheden. Den 30. august var der et større skybrud, der primært berørte Renseanlæg Lynetten. Regnen begyndte lidt efter midnat til søndag. Regnen fortsatte hele søndagen, men aftog i styrke efter kl Der blev af DMI målt 30 minutters intensiteter på 30 mm regn/30 minutter, hvilket svarer til 3 gange skybrudsintensitet. På ydre Østerbro blev der registeret 135 mm regn, hvilket svarer til ca. det dobbelte af, hvad der normalt falder af nedbør i august måned. Tilløbet til renseanlæg Lynetten steg fra m 3 /h til over m 3 /h i løbet af en time. I de næste 6 timer var tilløbet til anlægget over m 3 /h, svarende til anlæggets maksimale kapacitet. Efter skybrud skal bassiner i oplandet tømmes, og kloaksystemet skal tømmes ned til normalt tørvejrsniveau. Derfor var tilløbet til renseanlægget først normalt tre dage efter skybruddets start. Der er under eller efter skybruddet ikke konstateret rødt flag for dårlig badevandskvalitet ved Amager Strand. Det positive i dette er, at der i de sidste 10 år aldrig er blevet renset så meget vand i det biologiske anlæg, som der blev om søndagen. Denne dag overgår også mængden af biologisk renset spildevand i forbindelse med skybruddet 2. juli På den negative side betød dette skybrud, at anlægget måtte aflastes ved at udlede 0,32 mio. m 3 spildevand, der kun er mekanisk renset. Efterfølgende har anlægget ved udgangen af oktober måned udledt i alt 3,2 mio. m 3 samlet set i 2014, hvilket er en overskridelse af den tilladte mængde, som er på 2,5 mio. m 3 om året. På den baggrund har vi indledt en dialog med myndigheden om overskridelsen, der primært kan henføres til en række aflastninger tidligt på året. 2. Særbidrag En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand er offentliggjort den 16. oktober. Den indeholder nye regler for hele særbidragsområdet og er efterfulgt af et udkast til en vejledning på området. Side 1 af 5

2 Udkast til vejledning er meget detaljeret over opgørelses- og beregningsmetoder, fx: Fastsættelse af grænseværdier for alle parametre, der medfører udgifter i forhold til særbidrag For hver enkelt ejendom skal der fastsættes en opgørelsesmetode; Fire forskellige opgørelsesmetoder er opgjort i en prioriteret rækkefølge Udgifter skal opgøres i fire områder; driftsudgifter, afskrivninger, indtægter/sparede udgifter og administrationsudgifter Priser for COD, BOD, TP og TN skal opgøres Særbidrag skal beregnes samlet for alle anlæg i henholdsvis BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen) og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S (Renseanlæg Avedøre). Det kan oplyses, at BIOFOS i 2013 havde i alt otte virksomheder, der betalte særbidrag med et samlet beløb på ca. 1,2 mio. kr. Det er for tidligt at vurdere, om dette beløb ændrer sig med de nye regler, da det forudsætter en større opgørelse og beregning efter den nye metode. Beløbet er indregnet i budget Vi drøfter emnet med de respektive forsyninger, herunder procedurer for opkrævning og dokumentation over for virksomhederne, i regi af det etablerede Forsyningsforum. 3. Ændring af skatteansættelserne SKAT s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S (ved de 15 deltagerkommuner) for 2010, 2011 og 2012 er nu påklaget til Landsskatteretten (LSR). Det er aftalt med SKAT, at al kommunikation med SKAT fremover vil ske direkte med hhv. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og ikke med de oprindelige ejerkommuner. Ved at påklage sagerne sikres, at vi bevarer muligheden for at få genoptaget værdiansættelsen uanset udfaldet af de fire prøvesager fra andre selskaber. I klagerne til LSR anfører vi følgende påstande: Principal påstand Det er vores principielle påstand, at SKAT s kendelse er ugyldig og dermed bør afvises. Subsidiær påstand Det er vores påstand, at de skattemæssige afskrivningsgrundlag skal ansættes som selvangivet. Mere subsidiær påstand LSR bør anerkende, at den af SKAT anvendte værdiansættelse efter DCF-metoden beregnes med andre elementer (lavere rente mv.) Det må desværre forventes, at der kan gå et år eller mere før LSR behandler sagerne, idet der allerede venter en lang række sager i LSR vedrørende 2007, 2008 og Bestyrelsen vil blive holdt orienteret ved udvikling i sagerne. 4. Projektstatus Projektstatus efter 3. kvartal er vedlagt som bilag. Projekterne forløber tilfredsstillende med undtagelse af projektet vedrørende ombygning af driftskontorbygning på Renseanlæg Lynetten. Byggeriet har haft en del uforudsete udgifter. Den nye etage er bygget oven på det eksisterende tag, og bl.a. etageadskillelsen har måttet ændres. Desuden er der lavet et kontor ekstra, kontrolrummet er justeret undervejs og udført belægningsarbejder. Der har været Side 2 af 5

3 en del problemer med mangelafhjælpning fra entreprenørens side og ibrugtagningstilladelsen. Øvrige projekter, der jf. bilaget er i rød, er beskrevet i tidligere redegørelser. 5. Status i integrationsprocessen Integrationsplanen med en lang række konkrete aktioner er i al væsentlighed gennemført efter planen, dog udestår følgende væsentlige områder: Ny arbejdsmiljøorganisation; forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2015 Fælles IT-platform (fælles server, Active Directory mv.); forventes at være på plads omkring 1. januar 2015 Nyt, fælles intranet; forventes at blive taget i brug omkring 1. april 2015 Gennem hele 2015 fortsætter integrationsprocessen, dog er flere af tiltagene overført som indsatser som led i strategien, fx standardisering af alle processer, ensartet LEAN, model for projektledelse, fælles vagtfunktion mv. 6. Status i strategiprocessen Siden bestyrelsens godkendelse af strategien for BIOFOS med pejlemærker mod 2025 er arbejdet videreført således: Alle medarbejdere har deltaget i to workshops; en om vores fem fokusområder, hvor produktet var fem plakater med fotos med og af medarbejderne, og en workshop med værdier for BIOFOS. Værdierne forventes at være endelig klar ved årsskiftet 14/15. De to workshops er forløbet meget tilfredsstillende med stort engagement og indsats fra medarbejdernes side. Mål og indsatser er gennemarbejdet af alle chefer og en række specialister, herunder set i forhold til budget 2015 samt ressourcer generelt. En række indsatser er udskudt i tid efter en revurdering af ambitionsniveauet og ressourcer. Mål og indsatser forventes at være klar i sin endelig form ved årsskiftet 14/15. Værktøjer til rapportering og kommunikation af status til bestyrelse, direktion, chefgruppe og medarbejdere er under udarbejdelse i samarbejde med rådgiver. Den samlede proces vurderes at forløbe tilfredsstillende, og strategien er således klar til at blive implementeret fra det nye år. 7. Garantiprovision Økonomi- og Indenrigsministeriet har i et svar 1. oktober 2014 til Statsforvaltningen meddelt, at en kommune efter deres opfattelse er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår for en garanti stillet efter 16 i vandsektorloven. Emnet er drøftet med Naturstyrelsen, som er enig i denne retsopfattelse. Nogle få af vores ejerkommuner opkræver ikke garantiprovision, men med denne melding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet må vi forvente, at denne praksis ophører. Det vil alt andet lige betyde en større omkostning til finansiering af de optagne lån. 8. Drift af Dragør Renseanlæg BIOFOS har indgået aftale om drift af Dragør Renseanlæg med HOFOR med virkning fra 1. november Dragør Renseanlæg er et mindre anlæg med en kapacitet på PE (personækvivalenter). Det forventes, at BIOFOS skal anvende 1-2 årsværk på opgaven. Side 3 af 5

4 BIOFOS honoreres efter regning til en timesats, der dækker lønomkostninger samt bidrag til fællesomkostninger. For BIOFOS vil der derfor være en synergieffekt herved. For HOFOR er fordelen, at BIOFOS ekspertise kan medvirke til at optimere driften. 9. Samarbejde med HOFOR Med baggrund i en analyse af muligheder for et nærmere samarbejde om laboratoriedrift er der nu igangsat aktiviteter med henblik på at realisere direkte synergier, fx indkøb af udstyr og kemikalier, serviceaftaler, konsulentbistand etc. Der er endvidere gennemført en kortlægning af selskabernes besøgstjenester og igangsat en konkretisering af egentlige synergimuligheder. 10. Orientering fra Miljø- og Planforum Miljø- og Planforum afholdt sit 2. møde den 3. november. På mødet blev der givet en status for den møderække, der er i gang mellem BIOFOS og kommunerne gerne med deltagelse af deres forsyninger med henblik på at afdække fælles grænseflader og interesser inden for miljø- og planområdet. Forskellige former for miljøfremmede stoffer i spildevand, herunder hospitalsspildevand og kviksølv fra tandlægeklinikker, blev også diskuteret med henblik på at udvikle fælles holdninger hertil. 11. Miljøfremmede stoffer BIOFOS bliver i stigende grad kontaktet af medier og andre omkring mere eller mindre eksotiske stoffer i spildevandet. De fleste henvendelser går på stoffer, hvor der ikke er krav til rensning i dag, og som BIOFOS af den grund ikke har speciel viden om (fx mikroplast, narkotika, kunstige sødemidler etc.). Vores størrelse som selskab og vores beliggenhed i hovedstadsområdet medfører, at BIO- FOS er meget synlig, hvorfor man naturligt henvender sig hertil. Det er vores tilgang at være åben omkring at stille spildevandsprøver til rådighed for alle eksterne, forudsat der er tale om seriøse henvendelser. En problemstilling i forbindelse med miljøfremmede stoffer er deres konsekvenser for renseanlæggenes drift og eventuelle udlederkrav. I dag er der ikke krav til indholdet af miljøfremmede stoffer i udløbet fra nogen af vores renseanlæg. For Renseanlæg Avedøre er der krav om, at BIOFOS for en række stoffer skal vurdere kilder hertil i oplandet. Miljøfremmede stoffer i spildevand stammer fra udledninger fra husholdninger og industri. Udledninger fra virksomheder kan reduceres/stoppes ved et centralt forbud fra EU eller nationalt, eller ved at kommunen som myndighed stiller krav i forbindelse med, at der gives tilladelse til udledning af spildevand fra en virksomhed. Mange miljøfremmede stoffer kommer imidlertid fra husholdningerne. Her kan problemet kun løses ved et centralt forbud og i mindre omfang ved adfærdsregulering. For BIOFOS kan egentlige rensekrav til miljøfremmede stoffer medføre store omkostninger til ekstra rensetrin, både i anlæg og drift. Sådanne metoder er endvidere stærkt energikrævende, hvorfor målsætningen om at være netto energiproducerende og CO 2 -neutral kan blive svær og sandsynligvis umulig at opnå. For at tage højde for ovennævnte problemstillinger og risici arbejder BIOFOS aktivt på følgende områder: Udarbejde beredskab, så henvendelser fra offentligheden kan besvares professionelt Side 4 af 5

5 Gennem DANVA m.fl. arbejde på nationalt og EU-niveau for at kritiske stoffer forbydes og/eller udfases I dialog med kommunerne i oplandet og via Miljø- og Planforum sikre at disse er opmærksomme herpå, når der udstedes tilslutningstilladelser At medvirke til at fremme udvikling af ny teknologi, der kan reducere udledning ved kilden, eksempelvis rensning af hospitalsspildevand lokalt At inddrage problemstillingen i de læringsforløb, der gennemføres i besøgstjenesten, og gennem adfærdsregulerende kampagner rettet mod offentligheden 12. Repræsentant i World Water Council Teknisk direktør, Jens Prisum, er udpeget til at være DANVA s repræsentant i World Water Council. Baggrunden er, at DANVA har besluttet at være engageret i World Water Council (WWC) primært i forbindelse med forberedelsesprocesser til World Water Forum (WWF) samt eventuel deltagelse i WWF. WWC er meget aktive i forhold til arbejdet omkring FN s vandog klimadagsordener, som DANVA har en interesse i at være orienteret om og evt. kunne påvirke. DANVA var engageret i ansøgningsproceduren med henblik på at få WWF2018 til København. WWF2018 gik desværre til Brasilien, men det blev ved et evalueringsmøde som opfølgning på ansøgningsprocessen besluttet at fastholde et engagement fra dansk side for fortsat at styrke relationerne til WWC/WWF. Hensigten er, at holde en dør på klem i forhold til at ansøge om WWF2021 (eller 2024). At få WWF til København vil kræve meget stærk kommittent fra Regeringen. 13. Arbejdsulykker og nærved-ulykker Der har indtil primo november været i alt 7 arbejdsulykker i 2014 mod 12 arbejdsulykker i De fire arbejdsulykker kan kategoriseres som hudafskrabninger og snitsår, der medførte eller kunne medføre infektionssygdom. De øvrige 3 arbejdsulykker kan kategoriseres som snuble-ulykker, fx ud af en truck, nedstigning fra lastvogn eller over en dørliste, med ledskader og lignende til følge. Der har i samme periode været 7 nærved-ulykker i 2014 mod i alt 7 nærved-ulykker i Den ene nærved-ulykke var en ekstern medarbejdere, der blev bortvist efter rygning et sted med stor brandfare. Der er ikke noget specifikt mønster i de øvrige 6 nærved-ulykker. Ulykkerne mv. er blevet behandlet i arbejdsmiljøorganisationen, som bl.a. har besluttet temaer for kommende kampagner. Det vurderes, at der er nærved-ulykker, der ikke registreres, hvorfor dette emne behandles dels i arbejdsmiljøorganisationen dels i regi af strategien for BIOFOS som en konkret indsats i Bilag Projektstatus for 3. kvartal 2014 (fortroligt) Side 5 af 5

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere