Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde"

Transkript

1 Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s Handicapkonvention. Den angiver blandt sine principper, at et samfund må sikre en fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet for mennesker med handicap. Det overordnede formål med udviklingsarbejdet er at bidrage til, at Kvinder, mænd og børn med udviklingshæmning i partnerlande udøver rettigheder på lige fod med andre, i overensstemmelse med FN s Handicapkonvention og partnerlandenes nationale lovgivning. LEV støtter partnere i flere lande. Man søger at forbedre deres arbejde gennem støtte til opbygningen af en landsdækkende organisation. Det sker ved at styrke blandt andet medlemsdemokrati, planlægning og forbedret administration. På lokalt plan støttes selvhjælpsgrupper og på længere sigt, at målgruppen kvinder, mænd og børn med udviklingshæmning - selv kan deltage i beslutningsprocesser og i partnerorganisationens fortalervirksomhed (selv-fortalervirksomhed). Netværksarbejde nationalt og lokalt støttes også. Målet med disse udviklingsindsatser er følgende: LEV s partnerorganisationer styrkes gennem organisationsudvikling, opbygning af lokal- og selvhjælpsgrupper og fortalervirksomhed samt selv-fortalervirksomhed for målgruppen. Partnerorganisationer øger deres kapacitet til at fremme medlemmernes og målgruppens interesser. Målgruppen får bedre adgang til rehabilitering, uddannelse, beskæftigelse og politiske rettigheder og anerkendes generelt som borgere, der er ligeværdige med andre. 2. Overordnede principper Rettigheder: Udviklingsarbejdet søger at fremme menneskerettighederne i almindelighed, og FN s Handicapkonvention i særdeleshed. Rettighedsprincippet er det overordnede princip for udviklingsarbejdet - med styrkelse og beskyttelse af det enkelte menneskes rettigheder i centrum. Fremme af lige rettigheder betragtes som et middel til at påvirke magtstrukturerne i samfundet. Demokrati: LEV ønsker at fremme udviklingen af demokratiske organisationer af mennesker med udviklingshæmning og deres familier i udviklingslande. Det betyder, at organisationernes beslutningsprocesser er åbne, transparente og inddragende og at det tilstræbes, at mennesker med udviklingshæmning har indflydelse på beslutningerne. Kønsaspektet: Begge køn skal have lige gavn af udviklingsaktiviteter og lige indflydelse på et projekts udformning og udførelse. Det betyder: Kønsaspektet skal inddrages allerede under formuleringen af et projekt og beregning af budget. Kvinder og mænds deltagelse i og udbytte af projektet skal løbende vurderes, når projektet udføres. Der skal være særligt fokus på at fædre og mødre deltager ligeligt på alle niveauer af organisationen. 1

2 Hvis der i forbindelse med projektet nedsættes styregrupper, råd m.m. i projekterne, skal der så vidt muligt være ligelig repræsentation af begge køn. Bæredygtighed: Udviklingsarbejdet skal være bæredygtigt. Dette betyder: at relevante aktiviteter skal kunne køre videre, når LEV s støtte til partneren ophører at LEV lægger stor vægt på at styrke frivillighedsprincippet hos vore samarbejdspartnere at LEV har en stram udgiftspolitik, med klare regler for diæter m.m. at lønninger, der finansieres med projektmidler ikke er højere end almindelige markedsvilkår i det pågældende land. at projektkontorer ikke har flere ansatte og mere inventar end hvad, der kan forventes at køre videre efter projektets afslutning. at LEV støtter partneren i at finde, kontakte og opnå støtte fra andre udenlandske og nationale donorer end LEV. Målet er, at alle partnere skal have mindst én anden donor end LEV. Ejerskab: LEV arbejder for, at partnere føler og reelt har ejerskab til deres projekter. Partneren bliver inddraget fra starten i formulering af projektet. Under udførslen af projektet lægges flest mulige beslutninger ud til partneren. LEV baserer sig på allerede eksisterende organisationer, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende; dette i respekt for de hidtidige tiltag og de kompetencer, der er hermed er opsamlet og kan aktiveres i nye tiltag. 3. Strategi LEV s model om forandring og partnerskab LEV har på baggrund af erfaringer fra projekter i flere lande, formuleret en model for sit udviklingsarbejde. Det skal understreges, at én model ikke nødvendigvis virker alle vegne. Modellen skal afstemmes til den kontekst, det gennemføres i. Den bygger på fire søjler: 1) Paraply: Etablering og kapacitetsopbygning af national paraply for organisationer på området; 2) Lokalafdeling: Udvikling og understøttelse af lokalafdelinger, 3) Selvhjælpsgrupper: Opbygning af selvhjælpsgrupper og af kompetencer hos forældre til mennesker med udviklingshæmning i at indgå i fortalervirksomhed 4) Organisering af selvfortalervirksomhedsgrupper, herunder organisering af børn og voksne med udviklingshæmning via idræt og ligeværdigt samvær med mennesker uden udviklingshæmning.. Modellen er i forskellige former brugt blandt andet i Ghana til støtte for partneren Inclusion Ghana, I Sydafrika til støtte for Down Syndrome South Africa og i Uganda til støtte for partneren Uganda Parents to Persons with Intellectual Disabilties. De fire søjler gennemgås i detaljer nedenfor: 1) Etablering og kapacitetsopbygning af national paraply for organisationer af udviklingshæmmede og deres pårørende. Afhængig af situationen, vil LEV arbejde med en allerede eksisterende paraplyorganisation for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende eller bidrage til at en sådan etableres. LEV støtter en paraply fordi udviklingshæmning dækker over en række forskellige handicaps. Mange mennesker med udviklingshæmning har også mere end et handicap. LEV støtter også dannelsen af en paraply, da de ofte regionale og lokale organisationer har kompetencer, der kan aktiveres i en landsdækkende organisation. 2

3 Hvis paraplyen allerede eksisterer, vil LEV kunne gå ind og støtte partneren i de aktiviteter, denne har prioriteret. Eksisterer den ikke, vil LEV i starten uformelt og uforpligtende mødes med interesserede organisationer eller enkeltpersoner, der ønsker at starte en demokratisk paraply organisation for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Viser det sig, at der ikke er grobund for denne tanke, vil LEV afvente situationen. Er der ønske om at fortsætte dialogen, vil LEV støtte aktiviteter, der fører til dannelsen af en paraplyorganisation. I opbygningsfasen vil paraplyen kunne støttes med velkvalificeret arbejdskraft, kontorudstyr til de lokaler, som organisationen typisk selv har, afholdelse af første valg, udarbejdelse af vedtægter, strategi og handleplaner. Støtten kan omfatte træning af medlemmer i organisation og ledelse, demokrati, organisering af selvhjælpsgrupper, FN s konvention omsat til praksis og fortalervirksomhed. Man vil fra starten prioritere tilknytning til - og aktiv deltagelse i - den nationale handicapbevægelse eller handicapparaply, der måtte findes. Samarbejde med danske organisationer, der arbejder for beslægtede handicaps, f.eks. Epilepsiforeningen og Autismeforeningen vil også blive prioriteret, hvor relevant. Opbygningen af en paraply er ofte kompleks. Når der er mange organisationer, er der i starten en vis sandsynligheden for konflikter. Organisationerne arbejder alle for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende, men tilgangen kan være forskellig, og der kan have været historiske meningsforskelle, der skal overvindes. Her prioriterer LEV at være proaktiv fra starten og altid fremme løsning af de eventuelle konflikter. 2) Medlemsorganisationer og / eller lokalafdelinger. I takt med, at paraplyens kapacitet vokser, vil det være naturligt at forbinde den til andre ligesindede medlemsorganisationer, der ikke var identificeret fra starten, og/eller at oprette lokalafdelinger. LEV vil støtte at hovedet (paraplyen) får arme og ben i hele landet, og at forbindelsen mellem medlems- og lokalorganisationer styrkes, så en slagkraftig organisation udvikles. Der vil i nogle medlemsorganisationer / lokalafdelinger være behov for en støtte fra LEV på nogle af de samme områder, som paraplyen får støtte til, såsom vedtægter, afholdelse af valg og træningsaktiviteter. På lokalt plan vil LEV være forsigtig med at finansiere løn, lokaler eller udstyr til alle. Dels skal man tænke på, at aktiviteterne skal være bæredygtige på lang sigt, og dels vil forældre og pårørende ofte gerne bidrage med frivillig arbejdskraft. 3) Selvhjælpsgrupper. Det næste led, der skal støttes, er selvhjælpsgrupper af forældre. De vil eksistere nogle steder, men ofte i forskellig form. Lokalafdelingerne vil være en mulighed for at organisere grupperne bedre og fremføre fælles problemer overfor lokalsamfundet. Selvhjælpsgrupperne kan støtte hinanden i hvordan man tager sig af børn og unge med udviklingshæmning. De kan organisere fælles undervisning i f.eks. sport og de kan indgå i indkomstgenererende aktiviteter. Selvhjælpsgrupperne kan også, med opbakning fra lokalafdelingen, søge om støtte fra regeringsprogrammer. LEV har gennem årene udviklet manualer i, hvordan paraplyen kan bidrage til organisering af selvhjælpsgrupper gennem træning og besøg. Disse manualer kan med fordel og tilpasning også bruges i andre, nye lande. 4) Selvfortalervirksomhed og selvrepræsentation betyder, at mennesker med udviklingshæmning selv deltager så meget som muligt i organisationen. Oprindeligt startede LEV med organisering af børn med udviklingshæmning via idræt og ligeværdigt samvær med børn uden udviklingshæmning. Denne søjle er nu udviklet bredere til at omfatte involvering af de mennesker med udviklingshæmning, der magter det i selvfortalervirksomhedsgrupper. At promovere selvrepræsentation er meget vanskeligt, da mange mennesker med udviklingshæmning har været gemt 3

4 væk i årevis af familien. LEV vil tænke kreativt i at fremme selvrepræsentation for eksempel gennem syd-syd-udvekslinger om emnet, hvor f.eks. sydafrikanere kan bruges som rollemodeller, eller aktive forældre fra Danmark, der kan sendes ud og deltage. Det er således LEVs ambition, at der fremover kan dannes flere selvfortalervirksomheds-grupper, hvor mennesker med udviklingshæmning selv deltager i organisationens arbejdende udvalg og grupper, dvs. udvalg, bestyrelse eller i egne grupper, hvor de lidt efter lidt får erfaring i at sige, hvad de ønsker, der skal prioriteres i organisationen, og udtrykke deres behov. Selvom der allerede har været en række tiltag i forhold til dette, både i Sydafrika og med inspiration fra Sydafrika i Uganda, er det en proces, der vil tage tid. Det vil typisk være en lille del af organisationens medlemmer, måske kun én ud af ti, der vil være i stand til at indgå i fortalervirksomhedsgrupper. Første projekt tager ofte noget tid og kræver forholdsmæssigt flere ressourcer end de følgende. LEV vil som nævnt ovenfor som en del af modellen støtte paraplyen i at få et personale, som er i stand til at kickstarte paraplyens arbejde og knytte forbindelse til ligesindede organisationer. Derfor vil der i opstartsfasen være en del investeringer med opsætning af den nye organisation. Når paraplyen skal koordinere og involvere flere organisationer med hver deres interesser, betyder det også, at selve etableringsfasen kan vise sig at være tidskrævende. Det vil tidligt være nødvendigt med en fleksibel pulje, der via ansøgning fra de tilknyttede organisationer kan finansiere aktiviteter, der passer specifikt til hver medlemsorganisation. Deltagerorienterede teknikker. LEV vil støtte paraplystrukturen i at kunne give medlemmer og gruppeledere træning i, hvordan man leder og faciliterer møder, give råd til hvordan, man involverer andre i gruppe møder, samt oprette forbindelse til andre støttegrupper, som er på lavere eller tilsvarende niveauer. Målet er, at medlemmerne opnår et større selvværd og bliver i stand til at foretage sig aktiviteter sammen kort sagt give gruppen empowerment og sikre dens opretholdelse. Dette kan være meget svært for mennesker med udviklingshæmning. Ikke alle vil kunne være med, men erfaringerne fra andre lande viser, at mange lidt efter lidt kan være med. Paraplyen promoverer læring. LEV forventer, at paraplyen og/eller medlemsorganisationerne af denne kan støtte etablering og udvikling af (nye) selvhjælpsgrupper således at pårørende til mennesker med udviklingshæmning kan blive del af netværket. Her vil de kunne dele erfaringer fra grupperne, udfordringer i forhold til et liv med et familiemedlem med udviklingshæmning, hvordan grupperne kan fungere bedst mulig og hvilke aktiviteter, som grupperne kan udføre. I Ghana har LEV bidraget til, at der er udviklet guidelines for dannelsen af selvhjælpsgrupper, og i Uganda har LEV støttet udviklingen af en manual for dannelsen af selvhjælpsgrupper. Modellen og projektet tilpasses landet ikke omvendt. LEV anerkender, at ovennævnte model hverken er universel, ligefrem eller en one-size-fits-all-model, der ukritisk kan gentages i alle ulande. Det er afgørende at tage højde for lokale forhold af betydning og tilpasse modellen til disse. Det betyder, at indhold, forløb og samlet varighed varierer fra land til land, men modellens substans søges genanvendt, bl.a. ved at der udvælges lande med nogenlunde samme kulturelle baggrund. LEV skal fremme sine principper. I Ghana har man i overensstemmelse med modellen søgt at satse på organisationsudvikling og ønsket en fortsat indsats omkring mobilisering og træning af forældre gennem oprettelse af selvhjælpsgrupper. Her opstod imidlertid vanskeligheder i forhold til forældremobilisering på grund af interne uklarheder hos partneren Inclusion Ghanas (paraplyens) i forhold til formål, virke samt idégrundlag. Et flertal af medlemsforeningerne ønskede en udvikling 4

5 af deres organisation hen mod forældreforeningsmodellen, tre var allerede forældreforeninger, mens andre tre foreninger havde service til mennesker med udviklingshæmning som hovedformål og kun i mindre grad var demokratisk funderede. Da sidstnævnte forsøgte at dominere IG s tilgang til fælles aktiviteter blev mere medicinsk end rettighedsorienteret. LEV blev i dette tilfælde derfor nødt til at blande sig og stille klare krav om en demokratisk opbygning i organisationen samt en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Regionale netværk kan også fremme principperne: LEV ønsker at støtte regionale netværk af såvel gamle som nye partnere, der fokuserer på gensidig kapacitetsopbygning gennem træning og udveksling. Disse netværk vil promovere de ovenfor nævnte principper om blandt andet bæredygtighed, kønslighed samt indholdet i LEV s model. For eksempel, i forhold til økonomisk bæredygtighed, påtænker LEV at promovere erfaringsudveksling om fundraising i 2015, hvor Sydafrika, Ghana, Uganda, Rwanda og måske Zambia er med. Aktiviteten skal bringe partnerne sammen, så de kan lære om fundraising fra en professionel, lære af hinanden og udarbejde konkrete ansøgninger. Et sådant samarbejde kunne på sigt udvikle sig til at være et selvstændigt netværk eller et forum under Inclusion Africa/inclusion International. Det kunne ligeledes give støtte til partnere i de lande, hvor LEV udfaser støtten. Et andet netværk kunne handle om at fremme konkrete aktiviteter for ligestilling mellem kønnene, da dette har vist sig at være en udfordring for de fleste partnere. I Sydafrika har man imidlertid erfaringer, blandt andet med etablering af en fædregruppe, der kunne deles med andre lande Geografisk afgrænsning LEV har besluttet at fokusere sit udviklingsarbejde på det engelsktalende, centrale Afrika det vil sige Uganda, Rwanda, Zambia, Tanzania, Kenya og en fortsættelse af arbejdet i Ghana. Samarbejdet vil således blive udfaset i Sydafrika og Vietnam. Erfaringerne fra Sydafrika kan stadig spille en rolle i forhold til at inspirere andre lande. Afhængigt af erfaringerne fra Vietnam kan det også overvejes at fastholde en mindre indsats i Asien, for eksempel i Myanmar og i Laos. Her vil LEV koordinere med andre internationale kolleger (eksempelvis de nordiske), således at man ikke overlapper hinandens indsatser. Vurderes det, at den danske ressourcebase, interesse og viden for dette område er for lavt, koncentreres indsatsen om det centrale Afrika. Valg af lande vil også være afhængig af at LEV kan søge midler hos Handicappuljen til at arbejde det pågældende sted Organisering af udviklingsarbejdet LEV s sekretariat centralt og forbindelsen til DH. Det forventes, at LEV ideelt skal have et mindre team centralt, der består af to personer (2 årsværk); en erfaren program/projektmedarbejder og en yngre medarbejder. Den erfarne medarbejder vil styre igangværende projekter og formulering af nye projekter. Den yngre medarbejder vil følge afrapportering og forberedelse af ansøgninger. I en overgangsfase vil medarbejderne skulle støttes af eksterne konsulenter, især da arbejdet med ansøgninger til stadighed forventes at være tidskrævende. 5

6 LEV vil også vurdere om faste, eksterne konsulenter i enkelte partnerlande er en mulighed, eller om det på sigt vil være mere fordelagtigt at benytte sig af ad hoc baserede og billigere løsninger, som for eksempel nationale konsulenter. LEV vil fremme donorkoordinering med ligesindede organisationer i Skandinavien og andre lande. Hvis muligt, vil man formalisere et samarbejde med disse organisationer i udlandet for at sænke omkostninger. I forhold til VSO (en britisk organisation, der sender frivillige ud) overvejes et samarbejde hvor VSO bidrager med frivillige til LEV s projekter. Oplysning LEV s ulandsansvarlige, og forældregrupper i Danmark, vil løbende blive informeret om arbejdet i udviklingslandene. Hvor relevant og muligt vil den ulandsansvarlige og særligt interesserede pårørende deltage i konferencer (f.eks. Inclusion International) og oplysningsaktiviteter. Endvidere vil man i tilknytning til projekterne fremme følgende formål: Lave oplysningsaktiviteter der oplyser LEV s medlemmer om vilkår for mennesker med udviklingshæmning i ulandene, og engagerer flere medlemmer i LEV s ulandsarbejde. Påvirke andre NGO er og statsinstanser, så de inddrager mennesker med udviklingshæmning på en hensigtsmæssig måde i deres ulandsarbejde. Oplyse brede dele af den danske befolkning om en denne særlige danske ulandsbistand, der går til mennesker med handicap, for at sikre en fortsat bred folkelig opbakning til ulandsbistanden. 4. Opfølgning på LEV s strategi Der vil blive fulgt løbende op på strategien og dennes handlingsplan fra LEV s sekretariat. Der vil i første kvartal af hvert af årene 2015 og 2016 blive formuleret mål for de projekter, der er nævnt i handlingsplanen (se anneks 1) og strategiens relevans vil blive diskuteret. LEV vil også promovere, at der sker en læring om strategiens anvendelse, både gennem udveksling mellem partnerne samt i dialog mellem LEV og partnerne. LEV kan også lære af nogle af partnere, f.eks. i Sydafrika, hvor man er nået langt med selvfortalervirksomhedsgrupper. 6

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013.

Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. Strategi og principper for DHF s ulandsarbejde 2011 2013. 1. Målsætning for DHF s ulandsarbejde DHF arbejder for fuld ligestilling og integration af mennesker med handicap, så vi kan deltage i alle facetter

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Strategi og principper for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde 2014 til 2016

Strategi og principper for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde 2014 til 2016 Strategi og principper for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde 2014 til 2016 1. Målsætning for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder for fuld ligestilling og inklusion

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Strategi for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde år 2008 til 2010

Strategi for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde år 2008 til 2010 Strategi for Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde år 2008 til 2010 Indledning Dette er Dansk Handicap Forbunds (DHF) tredje ulandsstrategi. Den første ulandsstrategi dækkede perioden 2002-2004, den blev

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse.

Strategi 2015-2018. Rettigheder til, i og gennem uddannelse. Strategi 2015-2018 Rettigheder til, i og gennem uddannelse. 1 1. Introduktion AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement og solidaritetsarbejde i 1980 erne og 1990 erne, i primært

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 1 Indhold DUFs internationale arbejde i MENA-regionen og udviklingslandene... 3 Vision... 3 Mission...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Handlingsplan for Faxe Kommunes

Handlingsplan for Faxe Kommunes Handlingsplan for Faxe Kommunes HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed 1

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03. 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013

Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03. 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013 CARE Danmark J.nr. 104.N.1.f.Kvindepuljen. Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013 1. Beskrivelse Formålet med projektet er at bidrage

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Livskvalitet via beskæ-igelse - Inklusion på arbejdsmarkedet

Livskvalitet via beskæ-igelse - Inklusion på arbejdsmarkedet Livskvalitet via beskæ-igelse - Inklusion på arbejdsmarkedet KLAP Krea;v Langsigtet Arbejdsplanlægning Projektleder og Virksomhedskonsulent Claus Bergman Hansen Lidt om Landsforeningen LEV S;-et i 1952

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Procesguide

Inspiration til partnerskaber: Procesguide Inspiration til partnerskaber: Procesguide I. Fase Forberedelse Overordnede overvejelser om mål og middel I forberedelsen af etableringen af et partnerskab kan der med fordel gøres nogle helt overordnede

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Dialog med Dansk Handicap Idræts-Forbunds foreninger, handicapgrupper, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Dialog med Dansk Handicap Idræts-Forbunds foreninger, handicapgrupper, medarbejdere og samarbejdspartnere. Forord Dansk Handicap Idræts-Forbund har siden midten af 1990 erne haft en handlingsplan, som har været toneangivende i forhold til de områder, som forbundet ønskede at sætte på dagsordenen både internt

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

INKLUSION PÅ ARBEJDSMARKEDET Livskvalitet via beskæftigelse

INKLUSION PÅ ARBEJDSMARKEDET Livskvalitet via beskæftigelse INKLUSION PÅ ARBEJDSMARKEDET Livskvalitet via beskæftigelse KLAP Kreativ Langsigtet Torben Wind Administrerende direktør Landsforeningen LEV Lidt om Landsforeningen LEV Stiftet i 1952 af forældre til mennesker

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere