August Lån en informationsspecialist. Slutrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering"

Transkript

1 August 2012 Lån en informationsspecialist Slutrapportering

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2011, DAMVAD 2 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Abstrakt 4 2 Om projektet 5 3 Beskrivelse til publicering på hjemmeside 9 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 3

4 1 Abstrakt Projektet Lån en Informationsspecialist er det sidste i en række af tre projekter, der har haft til formål at undersøge potentialerne forbundet med at koble fag- og forskningsbibliotekerne som ekstern leverandør til erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. Som en del af projektet er der gennemført ni caseforløb, hvor informationsspecialister fra fag- og forskningsbiblioteker har gennemført informationssøgningsopgaver på vegne af midtjyske erhvervsfremmeaktører. Erfaringerne fra projektet viser, at bibliotekernes ydelser har betydelig værdi og relevans for erhvervsfremmesystemet og kan hjælpe til at løfte kvaliteten og omkostningseffektiviteten i erhvervsfremmeaktørernes arbejde. Projektets resultater er nærmere beskrevet i rapporten: Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation - En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist som kan hentes her. 4 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

5 2 Om projektet 2.1 Projektets forløb Projektet Lån en Informationsspecialist er det sidste i en række af tre projekter, der har haft til formål at undersøge potentialerne forbundet med at koble fag- og forskningsbibliotekerne som ekstern leverandør til erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. Projektet er gennemført i Region Midtjylland med deltagelse af tre fag- og forskningsbiblioteker, Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) samt DAMVAD, som har været facilitator for projektets gennemførelse. De deltagende biblioteker har været: Væksthus Midtjylland, som gennem kortere undervisningsmoduler søger at udvikle kompetenceniveauet hos de midtjyske erhvervsservicekonsulenter. Som illustreret i figur 1 neden for har projektet været opdelt i tre faser: Fase 1 Projektets første fase var centreret om afholdelsen af et MEA-undervisningsmodul, der skulle introducere og markedsføre mulighederne for at samarbejde med et bibliotek overfor de lokale og specialiserede erhvervsservicekonsulenter. MEA drives af Væksthus Midtjylland. ASB Bibliotek: Forskningsbiblioteket på Aarhus Business School, nu Aarhus Universitet Aarhus Tekniske Bibliotek på Ingeniørhøjskolen, nu Aarhus Universitet Bibliotek Utopia, Erhvervsakademi MidtVest Indledningsvist blev der i slutningen af januar og begyndelsen af februar afholdt henholdsvis et opstartsmøde samt et decideret forberedelsesmøde med deltagelse af MEA, programgruppe D fra DEFF og de deltagende biblioteker. MEA er et kompetenceudviklingsprogram under Formålet med møderne var dels at klæde de del- FIGUR 1 Forløb af Lån en informationsspecialist DAMVAD LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 5

6 tagende bibliotekarer på til at præsentere mulige ydelser for erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktørerne, dels at forberede modulet og tilrettelægge en effektiv markedsføring overfor konsulenterne med henblik på at sikre en kritisk masse på modulet. På forberedelsesmødet holdt DAMVAD et oplæg vedrørende erhvervsfremmesystemets opbygning med særligt fokus på den basale og specialiserede erhvervsservice hos henholdsvis kommunerne og Væksthuset. I øvrigt deltog to erhvervsservicekonsulenter på det ene af møderne, der bidrog med viden om, hvordan projektet bedst kunne markedsføres over for målgruppen. Selve MEA-modulet blev afholdt d. 28. februar (se evt. programmet i bilag 1) med deltagelse af 11 erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktører, hvoraf de fleste repræsenterede den lokale erhvervsservice. Ud over en generel introduktion til projektet samt potentialet for systemet i at benytte bibliotekerne som leverandører, centrede modulet sig om konkrete demonstrationer af bibliotekernes tilbud, forestået af de fire deltagende informationsspecialister. Endelig blev ordningen med Lån en informationsspecialist præsenteret for deltagerne og hjemmeside med mulighed for tilmelding lanceret (se boks nedenfor med uddrag fra hjemmeside). BOKS 1: HJEMMESIDE FOR MEA-MODUL OG LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST Kilde: DAMVAD 6 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

7 Fase 2 På baggrund af det gennemførte MEA-modul samt en opfølgende rekrutteringsindsats lykkedes det at indhente ni bestillinger fra erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktører, der ønskede at få hjælp til en konkret opgaveløsning fra en informationsspecialist. forløb samt de fire deltagende bibliotekarer. Herudover blev der fredag d. 22. juni afholdt en afsluttende evalueringsworkshop med deltagelse af MEA, programgruppe D og de tre deltagende biblioteker. 2.2 Projektets målopfyldelse Bestillergruppen repræsenterede et forholdsvist bredt udsnit spændende fra den basale erhvervsservice hos henholdsvis erhvervsrådene og kommunerne til den specialiserede erhvervsservice hos væksthuset samt hos en privat rådgivningsvirksomhed. Projektet er blevet gennemført i henhold til de i projektansøgningen opstillede mål. Samtlige aktiviteter i fase 1, 2 og 3 er blevet gennemført inklusiv i alt ni forløb, hvor bibliotekarer fra de deltagende biblioteker har løst en opgave for en erhvervsfremmeaktør. Der har dermed også været tale om forskelligartede bestillinger fra forholdsvis ukomplicerede markeds- og databasesøgninger til mere omfattende vidensøgninger. De ni forløb (opsummeret i tabel 1 nedenfor) blev gennemført i april, maj og juni. En central udfordring i projektet var at rekruttere deltagere fra erhvervsfremmesystemet. Dette var forventet på baggrund af erfaringer fra de to tidligere projekter, hvorfor denne udfordring også var søgt imødekommet gennem projektdesignet (deltagelse af MEA og afholdelse af MEA-modul). Fase 3 Som opfølgning på forløbene gennemførte DAM- VAD telefoninterview med bestillere fra samtlige ni Mod forventning vidste det sig dog at være sværest at rekruttere deltager fra den specialiserede erhvervsservice hos Væksthuset. FIGUR 2 Gennemførte opgaveløsninger i Lån en informationsspecialist Bestiller Type erhvervsservice Emne Bibliotek Dansk Innovation Privat rådgivning Erhvervsudviklingsprojekt indenfor detailhandel, ASB Bibliotek turisme og fritid Syddjurs Kommune Kommunal erhvervsafdeling Etablering af Syddjurs Videnpark ASB Bibliotek Ringkøbing Fjords Erhvervsråd I Erhvervsråd Teknologier til at forhindre tyveri af dieselolie Aarhus Tekniske Bibliotek Ringkøbing Fjords Erhvervsråd II Erhvervsråd Motivation for bosættelse i yderområder Aarhus Tekniske Bibliotek Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Pinkode husker Aarhus Tekniske Bibliotek Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Markedet for energidrikke ASB Bibliotek VIBORGegnens Erhvervsråd Erhvervsråd Generationsskifte, erhvervsstruktur mv. ASB Bibliotek Erhvervsrådet Herning & Ikast- Erhvervsråd & kommunal Erhvervsspinoff-effekter i forbindelse med Bibliotek Utopia Brande og Herning Kommune erhvervsafdeling etablering af supersygehus i Gødstrup Startvækst Holstebro Lokal erhvervsservice under væksthuset Turisme i Thorsminde Bibliotek Utopia LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 7

8 Med en ekstra rekrutteringsindsats lykkedes det i sidste ende at nå de ni cases, inkl. to cases fra Væksthuset. 2.3 Projektets resultater Projektet har blandt andet leveret følgende resultater: Erfaringerne fra projektet viser, at bibliotekernes ydelser har betydelig værdi og relevans for erhvervsfremmesystemet, og at succesfulde samarbejder mellem biblioteker og erhvervsfremmeaktører kan løfte kvaliteten og omkostningseffektiviteten i erhvervsfremme-aktørernes arbejde. Projektets resultater bakker således op om, at der i regi af DEFF arbejdes videre med at organisere et mere permanent samarbejde med erhvervsfremmesystemet. Dette arbejde vil skulle adressere følgende udfordringer: Synliggørelse af bibliotekernes kompetencer samt relevansen af informationssøgningsydelser over for et bredt spektrum af erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland Konkrete samarbejdserfaringer og -relationer mellem biblioteker og erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland Manglende synlighed Erhvervsfremmeaktørerne har meget begrænset kendskab til bibliotekernes ydelser og services. Erfaringer fra det gennemførte projekt indikerer, at synlighed via fx hjemmeside ikke er nok aktiv formidling om mulighederne og værdien heraf er afgørende. Derfor synes arrangementer, som det gennemførte MEA-modul at være et nyttigt tiltag. Ni cases, hvor biblioteker succesfuldt har fungeret som underleverandører af informationssøgningsydelser til erhvervsfremmesystemet Viden om udfordringer og mulige forbedringer i samarbejdet mellem bibliotekerne og erhvervsfremmesystemet Viden om, hvilke biblioteksydelser der i særdeleshed efterspørges af erhvervsfremmeaktørerne Forslag til fremtidig organisering og mulige forretningsmodeller for samarbejdet mellem biblioteker og erhvervsfremmesystemet 2.4 Konkluderende bemærkninger Begrænset bestillerkapacitet Erhvervsfremmeaktørerne har meget begrænset viden om spændvidden af bibliotekernes leverancer, hvilket er en klar begrænsning for konsulenternes evne til at bestille en detaljeret ydelse. Det stiller store krav til bibliotekarernes oversættelseskompetencer, ligesom forventningsafstemning i forhold til proces og mulige resultater bliver afgørende. Bibliotekarernes kompetencer Projekterfaringerne viser, at der kan være behov for specialiseret indsigt i de områder, erhvervsfremmeaktørerne ønsker indsigt i for at kunne lave en god søgning relateret til fx turisme, dieselolie eller videnparker. Det kalder på en organisering bag bibliotekerne, der kan sikre, at det er specialiserede bibliotekarer, som løser opgaverne. Projektet viser, at bibliotekarerne føler sig på hjemmebane i forhold til opgaverne, men selve arbejdsformen med at gå i dialog med erhvervsaktørerne er uvant og kræver særlige redskaber og 8 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

9 kompetencer. En anden kompetenceudfordring ligger i at formidle resultaterne af søgningen. Jo, længere bibliotekarerne skal gå i forhold til at påtage sig en konsulentrolle, hvor resultaterne af søgningen analyseres og formidles, jo mere kompetenceudvikling kræves der. Fremtidig organisering På baggrund af projektets erfaringer giver følgende anbefalinger til en fremtidig organisering af en biblioteksservice: Biblioteksydelser bør være en betalingsydelse Konklusionen i det forrige projekt anbefalede at udvikle en kupon-model, som kan stimulere erhvervsfremmesystemet til at benytte bibliotekerne som underleverandør på umiddelbar sigt. Bevæggrunden herfor var udfordringen med at få erhvervsfremmeaktørerne til at deltage i projekterne. bibliotekernes ydelser i den løbende kompetenceudvikling og muligheder for at anvende bibliotekerne som rådgivere for både virksomheder og erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Forløbene skal udbredes via væksthusenes kompetenceudviklingsforpligtigelse over for de lokale erhvervsfremmeaktører. Et kompetenceudviklingskrav, som igen kunne stimuleres af, at vidensøgning skal være tænkt ind i nye ansøgninger. En skabelon Bestillerkapaciteten er en udfordring, idet erhvervsfremmeaktørerne har svært ved at oversætte deres behov til biblioteksydelser. Dernæst har bibliotekarerne behov for at udvikle deres kompetencer til at indgå i denne oversættelsesproces. Derfor bør der udvikles en ydelsesmodel, som viser, hvad bibliotekerne kan tilbyde. Udkast til en sådan ydelsesmodel findes i figur 3. Erfaringer fra nærværende projekt viser, at erhvervsfremmeaktørerne er villige til at betale for en biblioteksydelse af høj kvalitet. Det forudsætter, at bibliotekerne koncentrerer sig om det marked, hvor de kan tilbyde en konkurrencedygtig pris ved at have de nødvendige forudsætninger for at levere ydelser af høj kvalitet og mere effektivt end andre aktører. Synlighed via erhvervsfremmesystemet Nærværende projekt viser, at det er altafgørende at denne synlighed kommer inde fra altså fra erhvervsfremmesystemet selv. Erfaringerne med kompetenceudviklingsmoduler er positive, men viser også, at det kræver en meget målrettet opfølgning at klæde erhvervsaktørerne på til at bestille biblioteksydelser. Det anbefales derfor, at man på baggrund af nærværende projekt videreudvikler fokuserede kompetenceforløb om informationssøgning, brugen af En regional baseret netværksmodel, men tæt koblet Det anbefales, at der laves en regionalt baseret netværksmodel, hvor udvalgte biblioteker og bibliotekarer fra regionens fag- og forskningsbiblioteker indgår i en samlet organisation, som har til opgave at udvikle ydelser og løse opgaver fra erhvervsfremmeaktører. I den forbindelse bør det også overvejes, om det er relevant at lade folkebibliotekerne indgå. LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 9

10 Arbejdet forankres hos et koordinerende bibliotek, som har ansvar for at udvikle ydelserne og sikre samarbejdet mellem de deltagende biblioteker. Det foreslås, at selve underleverandørsaftalen indgås med det regionale væksthus. Begrundelsen er, at det netop er det regionale væksthus, som har ansvar for kompetenceudvikling af de lokale erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktører, hvori biblioteksydelserne er en væsentlig del. Fordi syn- FIGUR 3: SKABELON FOR AFDÆKNING OG YDELSE FRA BIBLIOTEKERNE Afdækning Problemstillingen Behov for vidensøgning Biblioteksydelse Kilder til søgning Viden Projekter Nøgletal Patenter Eksperter på feltet Offentlige myndigheder og andre relevante aktører Ressourcer på institutionen Kort beskrivelse af den givne problemstilling, og hvilke forhold det er væsentligt at få belyst Beskrivelse af målgruppen for vidensøgningen, hvordan biblioteksydelsen skal anvendes, og hvad biblioteksydelsen skal bidrage til Kort beskrivelse af de væsentligste kilder, som er grundlag for biblioteksservicen Links og henvisninger til de mest relevante: Videnskabelige artikler Andre artikler Konsulentrapporter og andre analyser Bøger Studenterprojekter Konferencer og oplæg Andet Links og henvisninger til de mest relevante: Forskningsprojekter Udviklingsprojekter Links og henvisninger til de mest relevante: Statistikker Andre nøgletal Links og henvisninger til de mest relevante patenter Liste over de væsentligste nationale og internationale eksperter på feltet Links og henvisninger til de mest relevante: Offentlige myndigheder Interesseorganisationer Faglige netværk Andet Beskrivelse af ressourcer internt på institutioner (fx det universitet hvor biblioteket er forankret): Forskningsprojekter Videncentre Studenterprojekter Andet Kilde: DAMVAD 10 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

11 lighed og markedsføring skal komme inde fra systemet, er det også afgørende at væksthuset har et ejerskab til at sikre grundlaget for, at bibliotekerne bliver anvendt som underleverandører på en hensigtsmæssig og værdiskabende måde. Derfor foreslås det også, at der nedsættes en styregruppe, som har ansvar for at sikre grundlaget for en hensigtsmæssig brug af underleverandøraftalen. Start med udvalgte regioner Selv om de tre projekter har vist, at der et stort potentiale i at koble fag- og forskningsbibliotekerne som underleverandører til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, så anbefales det at udrulle underleverandørmodellen i en eller to udvalgte regioner. Det bør være i form af et længerevarende projekt, hvor der er tid til at udvikle organisationen, udrulle kompetenceudviklingsmoduler samt have et solidt grundlag for at vurdere behovets omfang og værdien af at imødekomme det. En målrettet regional model bør således evalueres efter fx to år med henblik på at vurdere nytteværdien heraf på længere sigt. I figur 4 neden for følger en første skitse til ansvarsdeling mellem væksthus, koordinerende bibliotek og udførende biblioteker. FIGUR 4: ANSVARSDELING MELLEM DE TRE AKTØRNIVEAUER Aktør Væksthuset Koordinerende fag- og forskningsbibliotek Fag- og forskningsbiblioteker Ansvar Ansvar for at indgå underleverandøraftale med bibliotekerne og dermed: At markedsføre aftalen overfor den lokale erhvervsservice At stimulere til brugen af aftale via kompetenceudviklingsprogrammer og anden styring At følge op brugen af og nytteværdien af aftalen At sekretariatsbetjene styregruppe med deltagelse af biblioteker og erhvervsfremmes- og erhvervsservicesystemet. Ansvar for at koordinere og strategisk udvikle bibliotekernes ydelser til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, herunder: At udvikle ydelseskatalog At sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de deltagende biblioteker, men henblik på den bedste udnyttelse af ressourcer At kompetenceudvikling af de deltagende bibliotekarer og sikre kvaliteten i ydelserne At formidle og markedsføre ydelser overfor erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet i samarbejde med væksthuset Ansvar for at udføre og tilbyde biblioteksydelser og herunder. Kilde: DAMVAD LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 11

12 3 Beskrivelse til publicering på hjemmeside 3.1 Baggrund Lån en informationsspecialist bygger direkte på erfaringerne fra to tidligere udviklingsprojekter, og har haft til formål at afdække, hvordan fag- og forskningsbibliotekerne kan indgå som en aktiv medspiller i erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. De tidligere projekter har vist, at der ligger et uudnyttet potentiale i at øge samarbejdet mellem fagog forskningsbibliotekerne og erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet, men at udviklingen af dette potentiale blandt andet hæmmes af: manglende gensidigt kendskab mellem bibliotekerne og erhvervsaktørerne bibliotekernes manglende synlighed manglende ledige ressourcer i erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet til at prioritere området. Lån en informationsspecialist er udviklet med henblik på at adressere disse udfordringer ved at styrke det gensidige kendskab mellem bibliotekerne og erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet og ved i praksis at tilbyde erhvervsservicekonsulenterne vederlagsfri assistance fra en bibliotekar. Bibiliotek, Aarhus Tekniske Bibliotek og Biblioteket ved Erhvervsakademi MidtVest), Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) samt DAMVAD, som har været facilitator for projektets gennemførelse. I projektets første fase blev der arrangeret et MEAundervisningsmodul, med det formål at introducere og markedsføre mulighederne for at samarbejde med et bibliotek overfor de lokale og specialiserede erhvervsservicekonsulenter. På baggrund af modulet samt en opfølgende rekrutteringsindsats opnåede projektet deltagelse af syv erhvervsfremmeaktører, og der blev i alt gennemført ni forløb, hvor informationsspecialister fra de deltagende biblioteker igennem informationssøgning hjalp erhvervsfremmeaktørerne med en konkret problemstilling. Som opfølgning på de gennemførte forløb, gennemførte DAMVAD interview med samtlige deltagere og der blev afholdt en afsluttende evalueringsworkshop. Resultaterne fra DAMVADs opfølgning kan læses i rapporten; Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation - En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist. Herigennem har det været projektets mål at generere konkrete erfaringer med samarbejder mellem erhvervssystemet og bibliotekerne, der kan ligge til grund for en grundigere vurdering af potentialet i samarbejdet samt udviklingen af en fremtidig forretningsmodel. 3.2 Forløb Projektet er gennemført i Region Midtjylland med deltagelse af tre fag- og forskningsbiblioteker (ASB 3.3 Erfaringer Projektet har gennem de ni succesfuldt gennemførte cases bekræftet, at der ligger et betydeligt potentiale i at tilknytte bibliotekerne som underleverandører af informationssøgningsydelser til erhvervsfremmesystemet. Kontaktdetaljer: (på projektets kontaktperson) Navn: Tove Bang Tlf: 12 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

13 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 13

14 BILAG 1: PROGRAM FOR DET AFHOLDTE MEA-MODUL 14 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

15 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 15

16 Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel Essendrops gate 3 N-0368 Oslo Tel LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist

Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist 6. juli 2012 Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist For information on obtaining additional

Læs mere

Samarbejde mellem fag- og forskningsbibliotekerne og erhvervsservicesystemet:

Samarbejde mellem fag- og forskningsbibliotekerne og erhvervsservicesystemet: Tilbud 1. november 2011 Lån en bibliotekar Samarbejde mellem fag- og forskningsbibliotekerne og erhvervsservicesystemet: Udarbejdet af DAMVAD til Styrelsen for Bibliotek og Medier Indhold 1 BAGGRUND...

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose 15.maj 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-30-76-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

UDKAST. Evaluering af REG X

UDKAST. Evaluering af REG X UDKAST EvalueringafREGX Juni2013 EvalueringafREGX Indholdsfortegnelse 1. Indledningogsammenfatning...2 2. Kompetenceopbygningogerfaringsudveksling...5 2.1 Executiveprogrammet...5 2.1.1 VurderingafExecutiveprogrammet...6

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø

Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø NOTAT Baggrund for uddannelse for fremtidens medarbejdere i Teknik og Miljø KL har udviklet et uddannelsesforløb, som har det formål at styrke en række kompetencer hos medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008

Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008 Den midtjyske væksthusmodel - præsentation af virkemidler og status MEA, 9. oktober 2008 Væksthusene i Danmark Som led i aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening overtog

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6)

Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6) Møde 2 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6) Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB), Henning Nielsen (HN),

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere