August Lån en informationsspecialist. Slutrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering"

Transkript

1 August 2012 Lån en informationsspecialist Slutrapportering

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2011, DAMVAD 2 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Abstrakt 4 2 Om projektet 5 3 Beskrivelse til publicering på hjemmeside 9 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 3

4 1 Abstrakt Projektet Lån en Informationsspecialist er det sidste i en række af tre projekter, der har haft til formål at undersøge potentialerne forbundet med at koble fag- og forskningsbibliotekerne som ekstern leverandør til erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. Som en del af projektet er der gennemført ni caseforløb, hvor informationsspecialister fra fag- og forskningsbiblioteker har gennemført informationssøgningsopgaver på vegne af midtjyske erhvervsfremmeaktører. Erfaringerne fra projektet viser, at bibliotekernes ydelser har betydelig værdi og relevans for erhvervsfremmesystemet og kan hjælpe til at løfte kvaliteten og omkostningseffektiviteten i erhvervsfremmeaktørernes arbejde. Projektets resultater er nærmere beskrevet i rapporten: Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation - En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist som kan hentes her. 4 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

5 2 Om projektet 2.1 Projektets forløb Projektet Lån en Informationsspecialist er det sidste i en række af tre projekter, der har haft til formål at undersøge potentialerne forbundet med at koble fag- og forskningsbibliotekerne som ekstern leverandør til erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. Projektet er gennemført i Region Midtjylland med deltagelse af tre fag- og forskningsbiblioteker, Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) samt DAMVAD, som har været facilitator for projektets gennemførelse. De deltagende biblioteker har været: Væksthus Midtjylland, som gennem kortere undervisningsmoduler søger at udvikle kompetenceniveauet hos de midtjyske erhvervsservicekonsulenter. Som illustreret i figur 1 neden for har projektet været opdelt i tre faser: Fase 1 Projektets første fase var centreret om afholdelsen af et MEA-undervisningsmodul, der skulle introducere og markedsføre mulighederne for at samarbejde med et bibliotek overfor de lokale og specialiserede erhvervsservicekonsulenter. MEA drives af Væksthus Midtjylland. ASB Bibliotek: Forskningsbiblioteket på Aarhus Business School, nu Aarhus Universitet Aarhus Tekniske Bibliotek på Ingeniørhøjskolen, nu Aarhus Universitet Bibliotek Utopia, Erhvervsakademi MidtVest Indledningsvist blev der i slutningen af januar og begyndelsen af februar afholdt henholdsvis et opstartsmøde samt et decideret forberedelsesmøde med deltagelse af MEA, programgruppe D fra DEFF og de deltagende biblioteker. MEA er et kompetenceudviklingsprogram under Formålet med møderne var dels at klæde de del- FIGUR 1 Forløb af Lån en informationsspecialist DAMVAD LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 5

6 tagende bibliotekarer på til at præsentere mulige ydelser for erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktørerne, dels at forberede modulet og tilrettelægge en effektiv markedsføring overfor konsulenterne med henblik på at sikre en kritisk masse på modulet. På forberedelsesmødet holdt DAMVAD et oplæg vedrørende erhvervsfremmesystemets opbygning med særligt fokus på den basale og specialiserede erhvervsservice hos henholdsvis kommunerne og Væksthuset. I øvrigt deltog to erhvervsservicekonsulenter på det ene af møderne, der bidrog med viden om, hvordan projektet bedst kunne markedsføres over for målgruppen. Selve MEA-modulet blev afholdt d. 28. februar (se evt. programmet i bilag 1) med deltagelse af 11 erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktører, hvoraf de fleste repræsenterede den lokale erhvervsservice. Ud over en generel introduktion til projektet samt potentialet for systemet i at benytte bibliotekerne som leverandører, centrede modulet sig om konkrete demonstrationer af bibliotekernes tilbud, forestået af de fire deltagende informationsspecialister. Endelig blev ordningen med Lån en informationsspecialist præsenteret for deltagerne og hjemmeside med mulighed for tilmelding lanceret (se boks nedenfor med uddrag fra hjemmeside). BOKS 1: HJEMMESIDE FOR MEA-MODUL OG LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST Kilde: DAMVAD 6 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

7 Fase 2 På baggrund af det gennemførte MEA-modul samt en opfølgende rekrutteringsindsats lykkedes det at indhente ni bestillinger fra erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktører, der ønskede at få hjælp til en konkret opgaveløsning fra en informationsspecialist. forløb samt de fire deltagende bibliotekarer. Herudover blev der fredag d. 22. juni afholdt en afsluttende evalueringsworkshop med deltagelse af MEA, programgruppe D og de tre deltagende biblioteker. 2.2 Projektets målopfyldelse Bestillergruppen repræsenterede et forholdsvist bredt udsnit spændende fra den basale erhvervsservice hos henholdsvis erhvervsrådene og kommunerne til den specialiserede erhvervsservice hos væksthuset samt hos en privat rådgivningsvirksomhed. Projektet er blevet gennemført i henhold til de i projektansøgningen opstillede mål. Samtlige aktiviteter i fase 1, 2 og 3 er blevet gennemført inklusiv i alt ni forløb, hvor bibliotekarer fra de deltagende biblioteker har løst en opgave for en erhvervsfremmeaktør. Der har dermed også været tale om forskelligartede bestillinger fra forholdsvis ukomplicerede markeds- og databasesøgninger til mere omfattende vidensøgninger. De ni forløb (opsummeret i tabel 1 nedenfor) blev gennemført i april, maj og juni. En central udfordring i projektet var at rekruttere deltagere fra erhvervsfremmesystemet. Dette var forventet på baggrund af erfaringer fra de to tidligere projekter, hvorfor denne udfordring også var søgt imødekommet gennem projektdesignet (deltagelse af MEA og afholdelse af MEA-modul). Fase 3 Som opfølgning på forløbene gennemførte DAM- VAD telefoninterview med bestillere fra samtlige ni Mod forventning vidste det sig dog at være sværest at rekruttere deltager fra den specialiserede erhvervsservice hos Væksthuset. FIGUR 2 Gennemførte opgaveløsninger i Lån en informationsspecialist Bestiller Type erhvervsservice Emne Bibliotek Dansk Innovation Privat rådgivning Erhvervsudviklingsprojekt indenfor detailhandel, ASB Bibliotek turisme og fritid Syddjurs Kommune Kommunal erhvervsafdeling Etablering af Syddjurs Videnpark ASB Bibliotek Ringkøbing Fjords Erhvervsråd I Erhvervsråd Teknologier til at forhindre tyveri af dieselolie Aarhus Tekniske Bibliotek Ringkøbing Fjords Erhvervsråd II Erhvervsråd Motivation for bosættelse i yderområder Aarhus Tekniske Bibliotek Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Pinkode husker Aarhus Tekniske Bibliotek Væksthus Midtjylland Specialiseret erhvervsservice Markedet for energidrikke ASB Bibliotek VIBORGegnens Erhvervsråd Erhvervsråd Generationsskifte, erhvervsstruktur mv. ASB Bibliotek Erhvervsrådet Herning & Ikast- Erhvervsråd & kommunal Erhvervsspinoff-effekter i forbindelse med Bibliotek Utopia Brande og Herning Kommune erhvervsafdeling etablering af supersygehus i Gødstrup Startvækst Holstebro Lokal erhvervsservice under væksthuset Turisme i Thorsminde Bibliotek Utopia LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 7

8 Med en ekstra rekrutteringsindsats lykkedes det i sidste ende at nå de ni cases, inkl. to cases fra Væksthuset. 2.3 Projektets resultater Projektet har blandt andet leveret følgende resultater: Erfaringerne fra projektet viser, at bibliotekernes ydelser har betydelig værdi og relevans for erhvervsfremmesystemet, og at succesfulde samarbejder mellem biblioteker og erhvervsfremmeaktører kan løfte kvaliteten og omkostningseffektiviteten i erhvervsfremme-aktørernes arbejde. Projektets resultater bakker således op om, at der i regi af DEFF arbejdes videre med at organisere et mere permanent samarbejde med erhvervsfremmesystemet. Dette arbejde vil skulle adressere følgende udfordringer: Synliggørelse af bibliotekernes kompetencer samt relevansen af informationssøgningsydelser over for et bredt spektrum af erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland Konkrete samarbejdserfaringer og -relationer mellem biblioteker og erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland Manglende synlighed Erhvervsfremmeaktørerne har meget begrænset kendskab til bibliotekernes ydelser og services. Erfaringer fra det gennemførte projekt indikerer, at synlighed via fx hjemmeside ikke er nok aktiv formidling om mulighederne og værdien heraf er afgørende. Derfor synes arrangementer, som det gennemførte MEA-modul at være et nyttigt tiltag. Ni cases, hvor biblioteker succesfuldt har fungeret som underleverandører af informationssøgningsydelser til erhvervsfremmesystemet Viden om udfordringer og mulige forbedringer i samarbejdet mellem bibliotekerne og erhvervsfremmesystemet Viden om, hvilke biblioteksydelser der i særdeleshed efterspørges af erhvervsfremmeaktørerne Forslag til fremtidig organisering og mulige forretningsmodeller for samarbejdet mellem biblioteker og erhvervsfremmesystemet 2.4 Konkluderende bemærkninger Begrænset bestillerkapacitet Erhvervsfremmeaktørerne har meget begrænset viden om spændvidden af bibliotekernes leverancer, hvilket er en klar begrænsning for konsulenternes evne til at bestille en detaljeret ydelse. Det stiller store krav til bibliotekarernes oversættelseskompetencer, ligesom forventningsafstemning i forhold til proces og mulige resultater bliver afgørende. Bibliotekarernes kompetencer Projekterfaringerne viser, at der kan være behov for specialiseret indsigt i de områder, erhvervsfremmeaktørerne ønsker indsigt i for at kunne lave en god søgning relateret til fx turisme, dieselolie eller videnparker. Det kalder på en organisering bag bibliotekerne, der kan sikre, at det er specialiserede bibliotekarer, som løser opgaverne. Projektet viser, at bibliotekarerne føler sig på hjemmebane i forhold til opgaverne, men selve arbejdsformen med at gå i dialog med erhvervsaktørerne er uvant og kræver særlige redskaber og 8 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

9 kompetencer. En anden kompetenceudfordring ligger i at formidle resultaterne af søgningen. Jo, længere bibliotekarerne skal gå i forhold til at påtage sig en konsulentrolle, hvor resultaterne af søgningen analyseres og formidles, jo mere kompetenceudvikling kræves der. Fremtidig organisering På baggrund af projektets erfaringer giver følgende anbefalinger til en fremtidig organisering af en biblioteksservice: Biblioteksydelser bør være en betalingsydelse Konklusionen i det forrige projekt anbefalede at udvikle en kupon-model, som kan stimulere erhvervsfremmesystemet til at benytte bibliotekerne som underleverandør på umiddelbar sigt. Bevæggrunden herfor var udfordringen med at få erhvervsfremmeaktørerne til at deltage i projekterne. bibliotekernes ydelser i den løbende kompetenceudvikling og muligheder for at anvende bibliotekerne som rådgivere for både virksomheder og erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet. Forløbene skal udbredes via væksthusenes kompetenceudviklingsforpligtigelse over for de lokale erhvervsfremmeaktører. Et kompetenceudviklingskrav, som igen kunne stimuleres af, at vidensøgning skal være tænkt ind i nye ansøgninger. En skabelon Bestillerkapaciteten er en udfordring, idet erhvervsfremmeaktørerne har svært ved at oversætte deres behov til biblioteksydelser. Dernæst har bibliotekarerne behov for at udvikle deres kompetencer til at indgå i denne oversættelsesproces. Derfor bør der udvikles en ydelsesmodel, som viser, hvad bibliotekerne kan tilbyde. Udkast til en sådan ydelsesmodel findes i figur 3. Erfaringer fra nærværende projekt viser, at erhvervsfremmeaktørerne er villige til at betale for en biblioteksydelse af høj kvalitet. Det forudsætter, at bibliotekerne koncentrerer sig om det marked, hvor de kan tilbyde en konkurrencedygtig pris ved at have de nødvendige forudsætninger for at levere ydelser af høj kvalitet og mere effektivt end andre aktører. Synlighed via erhvervsfremmesystemet Nærværende projekt viser, at det er altafgørende at denne synlighed kommer inde fra altså fra erhvervsfremmesystemet selv. Erfaringerne med kompetenceudviklingsmoduler er positive, men viser også, at det kræver en meget målrettet opfølgning at klæde erhvervsaktørerne på til at bestille biblioteksydelser. Det anbefales derfor, at man på baggrund af nærværende projekt videreudvikler fokuserede kompetenceforløb om informationssøgning, brugen af En regional baseret netværksmodel, men tæt koblet Det anbefales, at der laves en regionalt baseret netværksmodel, hvor udvalgte biblioteker og bibliotekarer fra regionens fag- og forskningsbiblioteker indgår i en samlet organisation, som har til opgave at udvikle ydelser og løse opgaver fra erhvervsfremmeaktører. I den forbindelse bør det også overvejes, om det er relevant at lade folkebibliotekerne indgå. LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 9

10 Arbejdet forankres hos et koordinerende bibliotek, som har ansvar for at udvikle ydelserne og sikre samarbejdet mellem de deltagende biblioteker. Det foreslås, at selve underleverandørsaftalen indgås med det regionale væksthus. Begrundelsen er, at det netop er det regionale væksthus, som har ansvar for kompetenceudvikling af de lokale erhvervsfremme- og erhvervsserviceaktører, hvori biblioteksydelserne er en væsentlig del. Fordi syn- FIGUR 3: SKABELON FOR AFDÆKNING OG YDELSE FRA BIBLIOTEKERNE Afdækning Problemstillingen Behov for vidensøgning Biblioteksydelse Kilder til søgning Viden Projekter Nøgletal Patenter Eksperter på feltet Offentlige myndigheder og andre relevante aktører Ressourcer på institutionen Kort beskrivelse af den givne problemstilling, og hvilke forhold det er væsentligt at få belyst Beskrivelse af målgruppen for vidensøgningen, hvordan biblioteksydelsen skal anvendes, og hvad biblioteksydelsen skal bidrage til Kort beskrivelse af de væsentligste kilder, som er grundlag for biblioteksservicen Links og henvisninger til de mest relevante: Videnskabelige artikler Andre artikler Konsulentrapporter og andre analyser Bøger Studenterprojekter Konferencer og oplæg Andet Links og henvisninger til de mest relevante: Forskningsprojekter Udviklingsprojekter Links og henvisninger til de mest relevante: Statistikker Andre nøgletal Links og henvisninger til de mest relevante patenter Liste over de væsentligste nationale og internationale eksperter på feltet Links og henvisninger til de mest relevante: Offentlige myndigheder Interesseorganisationer Faglige netværk Andet Beskrivelse af ressourcer internt på institutioner (fx det universitet hvor biblioteket er forankret): Forskningsprojekter Videncentre Studenterprojekter Andet Kilde: DAMVAD 10 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

11 lighed og markedsføring skal komme inde fra systemet, er det også afgørende at væksthuset har et ejerskab til at sikre grundlaget for, at bibliotekerne bliver anvendt som underleverandører på en hensigtsmæssig og værdiskabende måde. Derfor foreslås det også, at der nedsættes en styregruppe, som har ansvar for at sikre grundlaget for en hensigtsmæssig brug af underleverandøraftalen. Start med udvalgte regioner Selv om de tre projekter har vist, at der et stort potentiale i at koble fag- og forskningsbibliotekerne som underleverandører til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, så anbefales det at udrulle underleverandørmodellen i en eller to udvalgte regioner. Det bør være i form af et længerevarende projekt, hvor der er tid til at udvikle organisationen, udrulle kompetenceudviklingsmoduler samt have et solidt grundlag for at vurdere behovets omfang og værdien af at imødekomme det. En målrettet regional model bør således evalueres efter fx to år med henblik på at vurdere nytteværdien heraf på længere sigt. I figur 4 neden for følger en første skitse til ansvarsdeling mellem væksthus, koordinerende bibliotek og udførende biblioteker. FIGUR 4: ANSVARSDELING MELLEM DE TRE AKTØRNIVEAUER Aktør Væksthuset Koordinerende fag- og forskningsbibliotek Fag- og forskningsbiblioteker Ansvar Ansvar for at indgå underleverandøraftale med bibliotekerne og dermed: At markedsføre aftalen overfor den lokale erhvervsservice At stimulere til brugen af aftale via kompetenceudviklingsprogrammer og anden styring At følge op brugen af og nytteværdien af aftalen At sekretariatsbetjene styregruppe med deltagelse af biblioteker og erhvervsfremmes- og erhvervsservicesystemet. Ansvar for at koordinere og strategisk udvikle bibliotekernes ydelser til erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet, herunder: At udvikle ydelseskatalog At sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de deltagende biblioteker, men henblik på den bedste udnyttelse af ressourcer At kompetenceudvikling af de deltagende bibliotekarer og sikre kvaliteten i ydelserne At formidle og markedsføre ydelser overfor erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet i samarbejde med væksthuset Ansvar for at udføre og tilbyde biblioteksydelser og herunder. Kilde: DAMVAD LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 11

12 3 Beskrivelse til publicering på hjemmeside 3.1 Baggrund Lån en informationsspecialist bygger direkte på erfaringerne fra to tidligere udviklingsprojekter, og har haft til formål at afdække, hvordan fag- og forskningsbibliotekerne kan indgå som en aktiv medspiller i erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet. De tidligere projekter har vist, at der ligger et uudnyttet potentiale i at øge samarbejdet mellem fagog forskningsbibliotekerne og erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet, men at udviklingen af dette potentiale blandt andet hæmmes af: manglende gensidigt kendskab mellem bibliotekerne og erhvervsaktørerne bibliotekernes manglende synlighed manglende ledige ressourcer i erhvervsfremme- og erhvervsservicesystemet til at prioritere området. Lån en informationsspecialist er udviklet med henblik på at adressere disse udfordringer ved at styrke det gensidige kendskab mellem bibliotekerne og erhvervsservice- og erhvervsfremmesystemet og ved i praksis at tilbyde erhvervsservicekonsulenterne vederlagsfri assistance fra en bibliotekar. Bibiliotek, Aarhus Tekniske Bibliotek og Biblioteket ved Erhvervsakademi MidtVest), Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) samt DAMVAD, som har været facilitator for projektets gennemførelse. I projektets første fase blev der arrangeret et MEAundervisningsmodul, med det formål at introducere og markedsføre mulighederne for at samarbejde med et bibliotek overfor de lokale og specialiserede erhvervsservicekonsulenter. På baggrund af modulet samt en opfølgende rekrutteringsindsats opnåede projektet deltagelse af syv erhvervsfremmeaktører, og der blev i alt gennemført ni forløb, hvor informationsspecialister fra de deltagende biblioteker igennem informationssøgning hjalp erhvervsfremmeaktørerne med en konkret problemstilling. Som opfølgning på de gennemførte forløb, gennemførte DAMVAD interview med samtlige deltagere og der blev afholdt en afsluttende evalueringsworkshop. Resultaterne fra DAMVADs opfølgning kan læses i rapporten; Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation - En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist. Herigennem har det været projektets mål at generere konkrete erfaringer med samarbejder mellem erhvervssystemet og bibliotekerne, der kan ligge til grund for en grundigere vurdering af potentialet i samarbejdet samt udviklingen af en fremtidig forretningsmodel. 3.2 Forløb Projektet er gennemført i Region Midtjylland med deltagelse af tre fag- og forskningsbiblioteker (ASB 3.3 Erfaringer Projektet har gennem de ni succesfuldt gennemførte cases bekræftet, at der ligger et betydeligt potentiale i at tilknytte bibliotekerne som underleverandører af informationssøgningsydelser til erhvervsfremmesystemet. Kontaktdetaljer: (på projektets kontaktperson) Navn: Tove Bang Tlf: 12 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

13 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 13

14 BILAG 1: PROGRAM FOR DET AFHOLDTE MEA-MODUL 14 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

15 LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM 15

16 Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel Essendrops gate 3 N-0368 Oslo Tel LÅN EN INFORMATIONSSPECIALIST DAMVAD.COM

Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist

Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist 6. juli 2012 Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist For information on obtaining additional

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6)

Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6) Møde 2 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6) Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB), Henning Nielsen (HN),

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 01/10/13 Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2 KOMPETENCEMÅLING PÅ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE DAMVAD.COM

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Samlet evaluering af Kompetence Forum Bornholm. Udarbejdet af DAMVAD for Business Center Bornholm

Samlet evaluering af Kompetence Forum Bornholm. Udarbejdet af DAMVAD for Business Center Bornholm Samlet evaluering af Kompetence Forum Bornholm Udarbejdet af DAMVAD for Business Center Bornholm For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Swot analyse af Finfo

Swot analyse af Finfo S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 Swot analyse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere