Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger"

Transkript

1 3. september 2013 Bilag 3. MA har i dette notat samlet nogle konkrete lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i forhold til ledige, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger Baggrund Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad fleksibel arbejdskraft i form af selvstændige/freelancere, der kan udføre korterevarende opgaver og projekter. Vi ser allerede tendensen i dag og meget tyder på, at den vil blive mere fremherskende i fremtiden ( både på kortere og længere sigt ). Som fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton formulerer det i MA-Nyt: Krisen kalder på frie agenter. Hjælp dem! : Vi bevæger os i stigende grad hen imod dét, andre forskere kalder det flydende arbejdsmarked præget af korte ansættelseskontrakter, typisk projektbaseret. Et arbejdsmarked, der går væk fra det mere traditionelle lønmodtagersamfund mod et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på selvstændige, der kan hoppe ind og ud af projekter. De såkaldte frie agenter. Magistre er en gruppe, hvis kompetencer i høj grad er efterspurgt til disse typer af opgaver. Konsulenter er ofte betegnelsen på denne gruppe af selvstændige og dækker over vidt forskellige områder som fx kommunikation, sprog, miljø, it, planlægning, salg og markedsføring, undervisning, PR, rådgivning, innovation, oplevelsesøkonomi og sundhed. Flere iværksættere og selvstændige Der er fra politisk side et ønske om flere iværksættere, og at flere etablerer sig som selvstændige. Den 22. februar 2013 blev der afholdt en konference på Christiansborg Fra viden til vækst. På konferencen blev der sat fokus på, hvordan det store iværksætterpotentiale blandt danskerne kan udnyttes bedre. Som MA ser det, er det vigtigt ikke kun at fokusere på vækstvirksomheder, men også på vidensvirksomheder/ freelancere. Konferencen vil blive efterfulgt af flere. På konferencen fortalte professor på Syddansk Universitet (SDU) og direktør for IDEA (International Danish Entrepreneurship) Torben Bager, at 23 % af samtlige studerende på SDU overvejer entreprenørvejen, og hele 10 % af samtlige studerende starter egen virksomhed, inden de bliver færdige med deres studier. Blandt disse er der flest humanister og flest med henblik på vidensvirksomheder - ikke vækstvirksomheder. Han mente desuden, at disse tal var gældende for alle landets universiteter. Universiteterne har da også indrettet sig herefter. Indtil for ganske få år siden havde mange uddannelser specielt inden for magisterområdet kun lønmodtagerarbejde som normen efter endt uddannelse. Dette er ikke længere tilfældet. I de senere år har stort set alle landets universiteter fået uddannelser/dele af uddannelser inden for entreprenørskab. Fx kan man på Københavns Universitet studere Innovation, entreprenørskab og kommunikation for humanister. Aalborg Universitet tilbyder et Entrepreneurship and Business Development Course, mens Roskilde Universitet netop har oprettet en ny toårig international kandidatuddannelse Socialt Entreprenørskab og Management. 1

2 MA s erfaringer MA mærker klart ændringen af det traditionelle arbejdsmarked. Magistre er ofte innovative og kreative mennesker, der søger nye veje i en tid, hvor manglen på ordinært lønmodtagerarbejde er stor. Flere og flere af MA s medlemmer - både ordinære og studerende - overvejer således at blive selvstændige i en eller anden form altså som traditionel selvstændig eller fri agent, som både selvstændig og lønmodtager (delvis fri agent) eller som selvstændig bibeskæftigelse ved siden af et traditionelt lønmodtagerarbejde. Vi har stor søgning til vores arrangementer og får mange henvendelser blandt andet om: Freelancervilkår er jeg lønmodtager eller selvstændig? Hvordan er jeg stillet forsikringsmæssigt, hvis jeg både har lønarbejde og egen virksomhed? Regler for selvstændig bibeskæftigelse. Dagpengereglerne i dag Dagpengesystemet er i dag ikke gearet til det fremtidige arbejdsmarked. På Institut for Fremtidsforskning ser man faktisk, at reglerne spænder ben for dét, som både det nuværende og ikke mindst fremtidens arbejdsmarked rent faktisk efterspørger, de såkaldte frie agenter. Dagpengesystemet blev opfundet i en tid, hvor arbejdsmarkedet var mere statisk end det, vi ser i dag. Her kan regler som fx dagpenge, også de supplerende, virke som benspænd for at imødekomme den udvikling, nævner fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton i MA-Nyt. Hun så gerne, at der var plads til flere individuelle løsninger i systemet og nye typer af forsikringer og ordninger, som selvstændige kunne melde sig ind i via deres a-kasser eller fagforeninger. Det kunne give noget af den sikkerhed, man ellers kun opnår ved at være fastansat lønmodtager, lyder det fra fremtidsforskeren. MA er meget enig i den analyse. De nuværende regler for selvstændige kan i aktuelle notat inddeles i tre kategorier: 1) Medlemmet har indrettet sit arbejdsliv som en kombination af selvstændig virksomhed og lønmodtager. 2) Medlemmet har en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller ønsker at starte en selvstændig bibeskæftigelse. 3) Medlemmet driver selvstændig virksomhed som hovederhverv. Ad 1) Medlemmet har indrettet sit arbejdsliv som en kombination af selvstændig virksomhed og lønmodtager MA har mange medlemmer, der arbejder som freelancere. Mange af dem arbejder på lønmodtagervilkår, hvor de betaler a-skat og modtager lønsedler. Andre arbejder som selvstændige og sender fakturaer. Der er også mange, der har skabt sig eller prøver at skabe sig et fuldtidsarbejde ved både at have lønarbejde og selvstændig beskæftigelse, idet det ikke er muligt at leve af enten den selvstændige virksomhed eller lønmodtagerarbejdet. Frem til sidste år var de dækket ind via kombinationsforsikringen, hvis de opfyldte de nærmere betingelser herfor. Kombinationsforsikringen er imidlertid skrottet nu, som følge af regelsaneringen i forbindelse med kampagnen Væk med bøvlet, Inger. Kommer disse medlemmer i en situation, hvor de ønsker at søge dagpenge, kan vi som a-kasse kun bruge lønmodtagerarbejdet til beskæftigelseskravet og til beregning af dagpengesatsen. Det arbejde, som medlemmet har udført som selvstændig, tæller med andre ord ikke med i opgørelsen af forsikringsgrundlaget, hvilket medfører, at medlemmet bliver ringere stillet, end hvis medlemmet har arbejdet som fuldtidslønmodtager eller selvstændig. Med andre ord har disse medlemmer sat sig mellem to stole, som reglerne er nu. 2

3 MA er som nævnt enig med fremtidsforsker Julie Kronstrøm Carton i, at dagpengesystemet skal indrettes således, at den gruppe som må forventes at blive større og større - bliver omfattet af dagpengesystemet på lige fod med lønmodtagere og selvstændige. MA ønsker ikke de gamle kombinationsforsikringsregler genindført, men der må udtænkes en eller flere smidige ordninger, således at dagpengesystemet modsvarer det fremtidige arbejdsmarked. På førnævnte konference Fra viden til vækst blev det da også nævnt, at det var noget, man gerne vil se på. Ad 2) Medlemmet har en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller ønsker at starte en selvstændig bibeskæftigelse MA får som nævnt stort set dagligt henvendelser fra medlemmer, der har selvstændig virksomhed i tankerne. Det kan både være fra medlemmer, der lige er blevet ledige, medlemmer der har været ledige i et stykke tid, eller studerende, der allerede har en selvstædig bibeskæftigelse. Som så mange andre iværksættere er det altoverskyggende problem i en opstartsfase den manglende økonomiske sikkerhed eller kapital i det hele taget. Men som regelsættet er for de ledige i dag, må mange medlemmer enten vælge mellem dagpenge eller en risikofyldt opstart af selvstændig virksomhed. Det afholder mange medlemmer fra at gå i gang, da dagpengene er medlemmets forsørgelsesgrundlag. Medlemmerne tvinges ud i et valg, fordi regelsættet for supplerende dagpenge indeholder krav om, at virksomheden ikke etableres med henblik på, at den med tiden skal være medlemmets hovedbeskæftigelse. at arbejde til enhver tid skal kunne lægges uden for normal arbejdstid. at medlemmet skal stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og aktiveres på fuld tid. at alle arbejdstimer i virksomheden fratrækkes i dagpenge time for time. at arbejdstimerne fra virksomheden ikke tæller med til et nyt beskæftigelseskrav. Det må stå klart for enhver, at det er svært at starte/drive en virksomhed på de vilkår. Hvem ved, hvor virksomheden lander, før virksomheden har kørt et stykke tid, og hvordan skal medlemmerne kunne planlægge møder, opsøge kunder, fonde m.v., hvis møderne til enhver tid skal kunne lægges uden for normal arbejdstid. At stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet indebærer også, at medlemmerne skal være jobsøgende og skal kunne påtage sig fuldtidsarbejde på 37 timer, at medlemmerne skal søge jobs som jobcentret pålægger dem, og at medlemmerne skal deltage i kurser, møder etc., som a-kassen eller jobcentret skal indkalde til. Sort/hvidt system I samme artikel i MA-Nyt Krisen kalder på frie agenter. Hjælp dem! fortæller cand.scient. Benny Walsøe Pedersen, at han oplever systemet meget sort/hvidt. Enten satser du alt på et bræt og bliver selvstændig på fuld tid, eller også er du ledig. Muligheden for at glide naturligt fra at have en virksomhed som bibeskæftigelse til livet som selvstændig på fuld tid er ikke til stede. Ikke uden sværdslag og modstand. Helt konkret foreslår jeg, at der åbnes op for muligheden for i en begrænset periode at se, om livet som fuldtidsselvstændig holder. Som det er nu, skal du konstant indberette enhver justering i de timer, du bruger i virksomheden. Mængden af administration stjæler tiden fra fx at prøve at gøre enkelte kunder til mere faste kunder. Ligesom det paradoksalt nok kan føles som en byrde at få flere opgaver. 3

4 I maj 2012 udkom en rapport med titlen Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden. Rapporten giver et godt indtryk af forskellen på mulighederne for offentlig hjælp i en opstartsfase i hhv. Danmark, Norge og Sverige. I Danmark kan de regionale væksthuse give hjælp i form af rådgivning og sparring, men ikke egentlig lån eller tilskud. I Norge er der muligheder for at få støtte til sin virksomhed i form af lån, garantier og tilskud, og i Sverige kan man søge om tilskud til nyetablering gennem den svenske pendant til jobcenteret (Nordic Innovation Publication, May 2012 s. 24). Der er imidlertid pt. ingen tegn på, at der i Danmark er politisk vilje til at genoverveje muligheder for tilskud til iværksættere eller ændre reglerne for selvstændig virksomhed samtidig med dagpengeret. MA vil dog fastholde, at der er behov for ændringer og at det kan gøres, uden at vi behøver at indføre en decideret iværksætterydelse igen. Man kan godt tage udgangspunkt i de eksisterende regler omkring selvstændig virksomhed og gøre dem langt mere smidige, således at de ledige får reelle muligheder for at prøve at etablere en selvstændig virksomhed. Først og fremmest skal begrænsningen i sigtet med virksomheden fjernes. Medlemmet skal kunne tilrettelægge opstarten af virksomheden uden hensyntagen til, hvornår på dagen arbejdet ligger. Samtidig skal det være i orden, at antallet af arbejdstimer pr. uge varierer, således at medlemmet har en reel mulighed for at sælge sig selv og netværke, når der er mulighed herfor. Kravet om, at medlemmet skal søge ordinært fuldtidsarbejde og være tilmeldt jobcentret, kan opretholdes. De arbejdstimer, der måtte give en indtægt, skal fradrages i dagpengene. MA s medlemmer har endvidere påpeget, at de fakturerede timer burde tælle med til et nyt arbejdskrav. En faktura med x antal timer er lige så god dokumentation for et stykke arbejde som indberettede timer til e-indkomstregisteret. Konkret kunne vi forestille os, at et medlem får op til et år til at etablere en virksomhed i, og at det er opstarten af virksomheden, der skrives ind i jobplanen hos jobcentret på linje med et løntilskudsjob. Herudover kunne man forestille sig, at medlemmet er forpligtet til at følge et kursus for iværksættere med henblik på udarbejdelse af en forretningsplan, og at udviklingen af virksomheden følges af a- kassen/jobcentret ved hjælp af kvartalsvise statussamtaler. Ad 3) Medlemmet driver selvstændig virksomhed som hovederhverv Det er velkendt, at selvstændige, der søger om dagpenge, møder en mur af bureaukratiske regler fx diverse dokumentationskrav om momsafmelding, nedlukning af hjemmeside, opsigelse af samarbejdsaftaler, for at medlemmet kan erklæres for endelig ophørt og være dagpengeberettiget. Kravene til opfyldelse af et beskæftigelseskrav (almindelige betingelse om timer inden for tre år) kan også være svær at opfylde for den selvstændige især de nystartede virksomheder. Efter de nuværende regler opfylder de selvstændige et beskæftigelseskrav, hvis de har arbejdet mere end 30 timer om ugen med en fornuftig omsætning. Problemet her er, at det især i de nystartede virksomheder kan være svært at præstere en fornuftig omsætning. Medlemmerne kan sagtens have brugt rigtig mange timer og over 30 timer om ugen på at skabe sig forretningsforbindelser, udarbejde tilbud, forberede oplæg, undervisning m.m. uden at have omsat for mange kroner endsige haft en indtægt. Med andre ord et sats på selvstændig virksomhed kan fjerne forsikringsgrundlaget. Det forekommer mærkværdigt, at man fra politisk side opfordrer danskere til at kaste sig ud i selvstændig virksomhed og samtidig stiller så rigide krav til at få dagpenge, hvis den selvstændige virksomhed ikke kan hænge sammen på fornuftig vis. 4

5 MA forestiller sig en ordning, hvor medlemmet på tro og love erklærer, at der ikke er aktiviteter i virksomheden eventuelt suppleret med en tredjemands erklæring fx revisor som bekræfter medlemmets erklæring. For at undgå eventuelt misbrug kunne man som vi ser det på reglerne om ægtefælleudtræden stille krav om, at der skal gå et antal måneder/år, før man kan søge om dagpenge igen på en tro og loveerklæring. Det er også vigtigt at sikre, at de, der kaster sig ud i livet som iværksættere, har mulighed for at få dagpenge, hvis virksomheden mod forventning måtte lukke. Reglerne for opfyldelse af beskæftigelseskravet for selvstændige er ofte en hindring for dette. Man kunne fx forestille sig, at selvstændige, der har drevet deres virksomhed i en vis periode, bliver sikret dagpenge i mindst seks måneder efter virksomhedens afvikling. Sammenfatning Vi har et regelsæt på området for selvstændige, der ikke er tidssvarende og for rigidt og som hverken støtter op om udviklingen på det danske arbejdsmarked eller de ønsker til flere iværksættere, som politikerne fremsætter. Kaster du dig ud i selvstændig virksomhed på fuld tid, risikerer du at miste din forsikring enten på grund af de strenge krav til at være endelig ophørt eller på grund af krav til omsætning og indtjening. Forsøger du at lave en kombination af lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed, risikerer du også at miste din forsikring, idet arbejdet med selvstændig virksomhed ikke kan medtages til beskæftigelseskravet eller beregning af dagpengesatsen. Tager du initiativ til at starte selvstændig bibeskæftigelse op samtidig med supplerende dagpenge, skal det være i så små sko, at det ikke kan blive din levevej på sigt, hvilket fraholder medlemmer at forsøge sig med noget nyt og på den måde finde en ny vej ud af ledigheden. Samlet set skriger regelsættet på en gennemgribende bearbejdning. 5

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere