Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Af hensyn til deltagelse i Biblioteksforeningens årsmøde starter Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 28. marts kl. 14 Der blev orienteret om præmiering af indsendte videoer indenfor Get Moving-projektet Der blev orienteret om idrætsrådets møde d. 23. januar Lederprisuddelingen og idrætsmodtagelsen holdes samtidig d. 8. maj i Trommen Kursus i Folkeoplysningsloven afholdes enten d. 11. april eller 18. april kl Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-101/06-D Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune Foranlediget af ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub drøftes det, om Hørsholm Kommune skal arbejde for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret konsulent i Team Danmark Knud Skadborg til at give en orientering. KFU kan med baggrund i orienteringen og de økonomiske og rammemæssige forventninger til en aftale med Team Danmark anbefale, at Hørsholm Kommune går i nærmere dialog med Team Danmark med henblik på at blive eliteidrætskommune. Sagen videresendes til behandling i ØU og KB, da Team Danmark som udgangspunkt for en nærmere dialog prioriterer en bred politisk interesse for projektet. Sagen vedlægges referat af Team Danmarks orientering. Ingen Side 7 KFU-112/06-B Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm Idrætspark til dækning af rådgivningsomkostninger i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane Kommunalbestyrelsen havde i budgettet for 2006 afsat 3 mio.kr. til anlæg af en kunstgræsbane i Hørsholm Idrætspark. Ved licitationen var det laveste bud på 3,3 mio.kr.. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. april 2006, at de 0,3 mio.kr. skulle finansieres af de samlede afsatte anlægsbevillinger til Hørsholm Idrætspark. I ansøgningen om anlægsbevillingen blev der orienteret om, at der ikke var indregnet omkostninger til rådgiver, Orbicon A/S. Hørsholm Idrætspark søger derfor om en tillægsbevilling på kr. til dækning af rådgivningsomkostningerne. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale den ansøgte tillægsbevilling på kr. og at finansiering sker gennem de samlede anlægsbevillinger for politikområde 63. Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 Ingen. Side 10 KFU-01/07-B Omlægning af lån - Hørsholm Squash Klub Hørsholm Squash Klub anmoder om et kommunalt lån med det formål, at opnå en tilstand hvor Klubben har mulighed for fremover at kunne finansiere løbende vedligeholdelse og forbedringer indenfor eget budget således, at det ikke er nødvendigt at søge om ekstraordinære tilskud, og således at hallens tilstand hurtigt kan bringes op på et rimeligt niveau. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at der ydes lån på de anførte betingelser. Ingen Side 13 KFU-02/07-B Rungsted Kyst Vandskiklub søger om ekstraordinært tilskud Rungsted Kyst Vandskiklub har med virkning fra december 2006 generhvervet sin status som godkendt folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. Klubben søger om kr. i ekstraordinært tilskud til dækning af forfaldne udgifter samt til dækning af faste udgifter i forbindelse med opstart af klubbens aktiviteter i perioden indtil 1. august 2007, hvor klubben forventer at have etableret et normalt og stabilt indtægtsgrundlag. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret Hans Frederik Carøe, Steen Bjarke og Jacob Steen Andersen fra Rungsted Vandskiklub til at begrunde klubbens ansøgning. KFU besluttede: at yde et tilskud på kr. under forudsætning af, at Vandskiklubben sikrer sig en samlet dekort hos nuværende kreditorer svarende til kr. at reservere en pulje på maksimalt kr., som Vandskiklubben kan søge i forbindelse med klubbens fremadrettede arbejde. tilskuddene finansieres ved konto 373 Aktivitetstilskud Ingen Side 16 Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 KFU-03/07-B Retningslinjer for tilskudsordninger På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen redegjort for Hørsholm Kommunes retningslinjer for fordeling af ekstraordinære tilskud. Derudover har administrationen redegjort for gældende retningslinjer for aktivitetstilskud og tilskud fra start- og udviklingspuljen samt fremkommet med forslag til ændrede retningslinjer. Beslutning: Udsat til næste møde. Ingen Side 19 KFU-04/07-B Procedure vedrørende lokalefordeling På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget redegør administrationen for proceduren for lokalefordeling. Derudover redegør administrationen for den videre proces i forhold til arbejdet med revision af lokaleregulativet. Beslutning: Administrationens forslag til proces godkendt. Ingen. Side 22 KFU-05/07-B Seniorpolitik for det kulturelle område Forslag til Seniorpolitik for Kultur- og Fritidsudvalgets område Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forslag til Seniorpolitik til efterretning og videresender til Social- og Sundhedsudvalget. Ingen. Side 25 KFU-06/07-B Kulturpolitik - oplæg til prioritering Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at den eksisterende Kulturpolitik skal udbygges med en prioritering af udvalgets indsatsområder. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Beslutning: Udsat til næste møde. Ingen. Side 27 KFU-07/07-B Hørsholm Egns Museum: Arbejdsplaner Hørsholm Egns Museum sender arbejdsplanerne for til orientering. Beslutning: Museumsinspektør Lisbet Hein var inviteret til at give en orientering om museets arbejdsplaner for Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning og foreslår, at der i samarbejde med Egnsmuseet arrangeres et mellemkommunalt møde med politiske og administrative repræsentanter fra interessentkommunerne med henblik på at styrke kendskabet til og fællesskabet om Egnsmuseet. Ingen. Side 29 Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-101/06-D Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune Resume Foranlediget af ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub drøftes det, om Hørsholm Kommune skal arbejde for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af bilag 1 og udvalgets visioner på eliteidrætsområdet tager stilling til, om administrationen skal undersøge Hørsholm Kommunes muligheder for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Administrationen anbefaler, at såfremt der er stemning for, at administrationen skal arbejde videre med Hørsholm Kommunes muligheder for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune, så skal udvalget drøfte og beslutte, hvilke 5-6 idrætsgrene, Hørsholm Kommune vil inddrage processen. Kultur- og Fritidsudvalget : Udsat til næste møde. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget : Kultur- og Fritidsudvalget : Kultur- og Fritidsudvalget er positivt interesseret i at gøre Hørsholm til en eliteidrætskommune, men savner mere detaljeret viden om indhold og betingelser. Punktet genoptages på næste møde, hvor Team Danmark inviteres. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Bilag Bilag 1: Randers som elitekommune Et eksempel på hvad det kan forventes, at der skal til for at opnå status som eliteidrætskommune. Bilag 2: Team Danmarks strategi for samarbejdet med eliteidrætskommuner Sagsfremstilling Med eliteidrætslovens ikrafttræden den 1. juni 2004 blev det muligt for Kommuner at støtte eliteidræt. På denne baggrund har Team Danmark udarbejdet en strategi for arbejdet med eliteidrætskommuner. Det overordnede mål er, at forøge antallet af internationale talenter i dansk eliteidræt og sikre udviklingen af hele mennesker. Midlet er en langsigtet strategi for udvidelsen af samarbejdet med kommunerne se bilag 2. Målsætningen er endvidere, at der årligt indgås samarbejdsaftaler med 3-5 kommuner, således at der i 2010 er etableret et landsdækkende netværk af eliteidrætskommuner. Hørsholm Kommune er et godt stykke på vej i forhold til at opnå status som eliteidrætskommune, idet Hørsholm Kommune allerede på nuværende tidspunkt jf. bilag 3 har Idrætsordningen og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Hørsholm Kommune har imidlertid ikke en fyldestgørende målsætning om organiseringsudvikling i forhold til at kunne leve op til Team Danmarks målsætninger til samarbejdet om udviklingen af eliteidrætten i kommunerne, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget derfor kan vælge at tage op i forbindelse med udarbejdelsen af Idrætspolitikken. Det samme gælder målsætningen om, at der i en eliteidrætskommune skal være en idrætsskole. Dette er netop blevet diskuteret i forbindelse planerne om Idrætsparkens udbygning og bør også overvejes i forhold til formuleringen af idrætspolitikken. Med en evt. status som eliteidrætskommune får Hørsholm Kommune chancen for at profilere sig udover det sædvanlige, og på den måde vil det blive attraktivt for eliteidrætsudøvere at bo i Hørsholm Kommune. Derudover vil de resultater, som talenterne skaber, være med til at skabe en identitet omkring det at bo i Hørsholm. Det er imidlertid ikke omkostningsfrit at være eliteidrætskommune. Derfor må beslutningen bero på i hvor høj grad Kommunalbestyrelsen i den generelle satsning på idrætten ønsker at satse specifikt på eliteidrætten i en tid, hvor Hørsholm Kommune generelt set og derfor også i forhold til idrættens muligheder har fokus på den borgerrettede forebyggende sundhedsindsats. Administrationen anbefaler, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget lægger op til videre undersøgelser med henblik på Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune, så skal disse overvejelser nøje medtænkes i idrætspolitikken og i planerne om den nye Hørsholm Idrætspark. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret konsulent i Team Danmark Knud Skadborg til at give en orientering. KFU kan med baggrund i orienteringen og de økonomiske og rammemæssige forventninger til en aftale med Team Danmark anbefale, at Hørsholm Kommune går i nærmere dialog med Team Danmark med henblik på at blive eliteidrætskommune. Sagen videresendes til behandling i ØU og KB, da Team Danmark som udgangspunkt for en nærmere dialog prioriterer en bred politisk interesse for projektet. Sagen vedlægges referat af Team Danmarks orientering. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-112/06-B Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm Idrætspark til dækning af rådgivningsomkostninger i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane Resume Kommunalbestyrelsen havde i budgettet for 2006 afsat 3 mio.kr. til anlæg af en kunstgræsbane i Hørsholm Idrætspark. Ved licitationen var det laveste bud på 3,3 mio.kr.. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. april 2006, at de 0,3 mio.kr. skulle finansieres af de samlede afsatte anlægsbevillinger til Hørsholm Idrætspark. I ansøgningen om anlægsbevillingen blev der orienteret om, at der ikke var indregnet omkostninger til rådgiver, Orbicon A/S. Hørsholm Idrætspark søger derfor om en tillægsbevilling på kr. til dækning af rådgivningsomkostningerne. Forslag Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bevillige Hørsholm Idrætspark den ansøgte tillægsbevilling på kr., og at den finansieres af de samlede anlægsbevillinger til politikområde 63. Kultur- og Fritidsudvalget : Punktet udsættes til januarmødet med henblik på en vurdering af om Kultur- og Fritidsudvalget kan afholde udgiften indenfor egen ramme. Ingen Bilag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. april 2006 at frigive de i budget 2006 oprindeligt afsatte 3 mio. samt yderligere kr., således at et nyt lysanlæg kunne etableres inde under licitationen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 I de frigivne midler var der ikke indregnet omkostninger til rådgivning, hvilket også var præciseret i dagsordenspunktet. Det er administrationens vurdering, at Hørsholm Idrætspark ikke ud af egen ramme kan finansiere rådgiveromkostningerne. Anlægsregnskabet er endnu ikke endeligt opgjort. Pr. den 4. december 2006 havde Hørsholm Idrætspark et udlæg på ,80 kr. til selve anlægget af kunstgræsbanen. I ovenstående beløb er omkostningerne til rådgiver på kr. eks moms. ikke indregnet. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæg m.v. Beløb Indeværende år Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 63 Hørsholm Idrætspark Anlæg Politikområde: I alt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale den ansøgte tillægsbevilling på kr. og at finansiering sker gennem de samlede anlægsbevillinger for politikområde 63. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KFU-01/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Omlægning af lån - Hørsholm Squash Klub Resume Hørsholm Squash Klub anmoder om et kommunalt lån med det formål, at opnå en tilstand hvor Klubben har mulighed for fremover at kunne finansiere løbende vedligeholdelse og forbedringer indenfor eget budget således, at det ikke er nødvendigt at søge om ekstraordinære tilskud, og således at hallens tilstand hurtigt kan bringes op på et rimeligt niveau. Forslag Administrationen foreslår, at det overvejes at yde et lån på samme betingelser som det Hørsholm Badmintonklub har fået dvs. 1. Der oprettes et rentefrit lån på kr inkl. omkostninger der sammenlægges med det eksisterende lån på kr til i alt kr At det hvert 5 år revurderes, om der skal ske ændringer i aftalen med baggrund i klubbens forhold. 3. At Ejendomsservice og Indkøb besigtiger og udarbejder budget og vedligeholdelsesplan for hallen. Bilag 1. Ansøgning fra Hørsholm Squash Klub. 2. Regnskab 2005 med specifikationer samt budget for 2006 Sagsfremstilling Hørsholm Squash Klub har i en længere årrække for at kunne betale uopsættelige udgifter som terminer mv. sparet på sociale arrangementer, juniortræning og udskudt reparationer, udskiftning af materiel mv. Klubben befinder sig nu i en situation, hvor den har kendskab til flere større vedligeholdelsesarbejder som skal udføres inden for en overskuelig horisont, men som klubben ikke har mulighed for at afholde inden for nuværende eller fremtidigt budget. Klubben vil således foruden den løbende vedligeholdelse skulle udskifte banelys, varmeanlæg, udsugning, gulve på banerne, reparation af tag, evt. rådangrebet træværk mm. Ydermere har besparelserne over en årrække gradvist bevirket, at klubben har mistet sine elitespillere til omkringliggende kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Af klubbens regnskab fra 2005 ses et mindre underskud på kr mens der på driftsbudget for 2006 opereres med et underskud på kr På driftsbudgettet for 2006 er der forudsat et tilskud fra Hørsholm Kommune som blandt andet var planlagt til udbedringer af hallen. Klubben har ikke modtaget dette tilskud. For en nærmere specifikation af omkostningerne henvises til bilag 1. For så vidt angår udgifter til administration og juniorudvalg skal det nævnes, at der årligt anvendes kr til administrativmedarbejder. Denne udgift har vist sig nødvendig, for at kunne opretholde den almindelige drift og sikre tilgangen af nye medlemmer. Det har tidligere været forsøgt at dække disse opgaver ved frivillig hjælp, hvilket dog har vist sig ikke at være muligt. For at kunne imødegå de store vedligeholdelsesarbejder og skabe rum til at forbedre forholdene for medlemmerne i klubben, vil klubbens situation kunne løses ved: 1. Nuværende lån i Nykredit indfries og erstattes af lån til Hørsholm Kommune på tilsvarende betingelser som lån ydet til Hørsholm Badmintonklub. 2. Klubbens nuværende rente- og afdragsfrie lån fra Hørsholm Kommune på ca. kr tillægges det nye lån. 3. Lånet gøres rentefrit. 4. Lånet på kr (inkl. eksisterende lån og omkostninger) afvikles via årlige afdrag på kr i 30 år. 5. At der i overensstemmelse med klubbens egne ønsker udarbejdes budget og vedligeholdelsesplan med assistance fra Ejendomsservice og Indkøb. Den forslåede løsningsmodel bevirker, at klubbens faste udgifter lettes med ca. kr årligt, og har for Hørsholm Kommune den fordel, at det eksisterende lån på godt ¼ mio. afvikles. De økonomiske konsekvenser af dette forslag er, at der sker en balanceforskydning fra kassebeholdningen til langfristede tilgodehavender. Driftsbudgettet påvirkes ikke, og dermed heller ikke servicerammen. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder Indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 82. Finansiering (finansforskydninger) Politikområde: 82. Finansiering (finansforskydninger) Balanceforskydninger Balanceforskydninger I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) I alt Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at der ydes lån på de anførte betingelser. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-02/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rungsted Kyst Vandskiklub søger om ekstraordinært tilskud Resume Rungsted Kyst Vandskiklub har med virkning fra december 2006 generhvervet sin status som godkendt folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. Klubben søger om kr. i ekstraordinært tilskud til dækning af forfaldne udgifter samt til dækning af faste udgifter i forbindelse med opstart af klubbens aktiviteter i perioden indtil 1. august 2007, hvor klubben forventer at have etableret et normalt og stabilt indtægtsgrundlag. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger kr. til dækning af Rungsted Kyst Vandskiklubs forfaldne udgifter pr. 30. september Derudover anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget reserverer en pulje på maksimalt kr., som Rungsted Kyst Vandskiklub kan søge i forbindelse med klubbens fremadrettede arbejde. Rungsted Kyst Vandskiklub skal indsende separate ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget, hver gang klubben ønsker at søge om støtte. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Rungsted Kyst Vandskiklub Bilag 2: Regnskab Bilag 3: Opgørelse over forfaldne regninger Bilag 4: Budget Sagsfremstilling Primo februar 2006 blev Rungsted Kyst Vandskiklub meddelt, at klubben med virkning fra 2004 mistede sin godkendelse som folkeoplysende forening, da foreningen ikke siden 2003 havde opfyldt sine forpligtelser overfor Hørsholm Kommune. På baggrund af afleveret materiale fra vandskiklubben, herunder regnskaber for , har administrationen skønnet, at Rungsted Kyst Vandskiklub på ny og med virkning fra december 2006 kan godkendes som folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune. Rungsted Kyst Vandskiklub blev etableret i 1962, og har som velfungerende klub opfostret mange talentfulde vandskiløbere gennem tiderne. Gennem de seneste år har klubben dog Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 lidt under svigtende ledelse, som har bevirket, at der ikke er blevet udarbejdet regnskaber og årsberetninger for årene og ikke været afholdt generalforsamlinger i samme årrække. Klubben har i denne periode kørt med et meget lavt aktivitetsniveau, hvilket har resulteret i, at mange medlemmer ikke længere kommer i klubben. Den samlede bestyrelse på nær formanden er fratrådt. Primo august 2006 gik en gruppe af klubbens menige medlemmer og klubbens bestyrelsesformand sammen om arbejdet for at sikre klubbens overlevelse herunder at rydde op i de økonomiske forhold. Arbejdsgruppen har på nuværende tidspunkt udarbejdet de manglende regnskaber for 2004, 2005 og den forløbne del af 2006, opgjort forfaldne regninger og taget kontakt til væsentlige kreditorer samt udfærdiget budget for et normalår. Arbejdsgruppen ønsker med dette arbejde at få etableret et rimeligt økonomisk grundlag for klubbens fremtidige drift og herefter indkalde til generalforsamling med henblik på valg af en ny bestyrelse. Der forligger allerede nu tilsagn fra medlemmer til at deltage i bestyrelsen. Den nye bestyrelse får som en af sine væsentligste opgaver, at genetablere de gamle medlemmers tillid til klubben og opbygge en ny aktiv medlemsskare. Arbejdsgruppen har dog allerede på nærværende tidspunkt, blandt andet i forbindelse med klubbens deltagelse i projektet GetMoving, fået tilkendegivelser fra en del unge, der er interesserede i at stå på vandski i klubben. Klubben forventer at have valgt en ny bestyrelse, løst de nuværende problemer og fået retableret sit medlemsgrundlag og muligheden for sponsorindtægter omkring 1. august Vandskiklubbens økonomiske situation Rungsted Kyst Vandskiklub ønsker at starte vandskiløbet til normal sæsonstart omkring 1. maj I forhold til at genetablere medlemmernes tillid til klubben og tiltrække nye som gamle medlemmer er det væsentligt, at klubben kan fremvise et stort aktivitetsniveau allerede fra sæsonstart. Klubben anslår, at der er behov for et tilskud på ca kr. til dækning af udgifter i forbindelse med genopstart af klubaktiviteter, herunder dækning af faste udgifter til blandt andet lokaler og forsikring af båd. Som det fremgår af vandskiklubbens regnskaber har klubben forfaldne udgifter på kr. samt et overtræk på kr. i banken. Derudover er der grundet manglende betalinger blevet lukket for telefon, alarmanlæg, vand og el. På sigt vil der blive behov for en ekstraordinær vedligeholdelse af klubhusets tag, men denne udgift søger klubben ikke tilskud til på nuværende tidspunkt. På baggrund af klubbens budget for et normalår fremgår det, at klubbens løbende økonomi er bæredygtig, såfremt der opnås en normalisering/opkrævning af medlemskontingenterne, offentlige tilskud i form af aktivitetstilskud og lokaletilskud samt rimelige indtægter fra fx private arrangementer og sponsoraftaler. Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Rungsted Kyst Vandskiklub søger således om et ekstraordinært tilskud på kr. til dækning af: Forfaldne udgifter Overtræk i bank Faste udgifter til og med 1. august kr kr kr. I alt kr. Konto 373 rest aktivitetstilskud Budget inkl. overførsel fra 2005: kr. Rest 2006: kr. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at imødekomme Rungsted Kyst Vandskiklubs ansøgning om tilskud, anbefaler administrationen, at tilskuddet finansieres af uforbrugte midler på konto 373, som forventes overført fra 2006 til Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret Hans Frederik Carøe, Steen Bjarke og Jacob Steen Andersen fra Rungsted Vandskiklub til at begrunde klubbens ansøgning. KFU besluttede: at yde et tilskud på kr. under forudsætning af, at Vandskiklubben sikrer sig en samlet dekort hos nuværende kreditorer svarende til kr. at reservere en pulje på maksimalt kr., som Vandskiklubben kan søge i forbindelse med klubbens fremadrettede arbejde. tilskuddene finansieres ved konto 373 Aktivitetstilskud Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-03/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Retningslinjer for tilskudsordninger Resume På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen redegjort for Hørsholm Kommunes retningslinjer for fordeling af ekstraordinære tilskud. Derudover har administrationen redegjort for gældende retningslinjer for aktivitetstilskud og tilskud fra start- og udviklingspuljen samt fremkommet med forslag til ændrede retningslinjer. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget lægger start- og udviklingspuljen sammen med puljen for ekstraordinære tilskud, og at den nye pulje fremover kan bruges til både udviklingsarbejde, ekstraordinære udgifter samt idébestemt uddannelse af medlemmer, trænere og ledere. Bilag Bilag 1: Oversigt over ekstraordinære bevillinger Sagsfremstilling På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget har administrationen redegjort for Hørsholm Kommunes retningslinjer for fordeling af ekstraordinære tilskud. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at drøfte retningslinjerne for ekstraordinære tilskud i sammenhæng med retningslinjerne for aktivitetstilskud og tilskud fra start- og udviklingspuljen, hvorfor disse retningslinjer også fremgår af nedenstående. Aktivitetstilskud Godkendte klubber og foreninger i Hørsholm Kommune kan søge om aktivitetstilskud Aktivitetstilskuddet bevilliges på baggrund af medlemmernes alderssammensætning Tilskuddet kan ikke overstige klubben eller foreningens årlige indtægter fra kontingentindbetalinger Tilskuddet sikrer blandt andet, at klubber og foreninger: kan opretholde et stort aktivitetsudbud og et levende foreningsliv. kan afholde arrangementer af oplysende, uddannelsesmæssig og social karakter Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 kan uddanne medlemmer, ledere og trænere kan indkøbe materiel fx bolde, spejderudstyr mm. Korrigeret budget 2007: kr. Ekstraordinære tilskud Godkendte klubber og foreninger i Hørsholm Kommune kan søge om ekstraordinære tilskud til dækning af udgifter, der ikke er omfattet af aktivitetstilskuddet herunder udgifter til rejser Ekstraordinære tilskud bevilliges som udgangspunkt ikke til udgifter, der allerede er afholdt Et ekstraordinært tilskud skal senest være anvendt et år efter bevillingsdatoen Budget 2007: kr. Start- og udviklingspuljen Godkendte klubber og foreninger i Hørsholm Kommune samt andre foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der ønsker at etablere virksomhed med folkeoplysning som hovedformål, kan søge om tilskud fra start- og udviklingspuljen Start- og udviklingspuljen kan anvendes til: udviklingsarbejde enkeltstående projekter amatørkulturelle aktiviteter folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud arrangementer med tværgående karakter Korrigeret budget 2007: kr. Forslag til sammenlægning af start- og udviklingspuljen og ekstraordinære tilskud. Jf. budgetaftalen for budget bliver start- og udviklingspuljen reduceret med kr. i 2007 og For fortsat at opfordre kommunens klubber og foreninger til at tænke i udviklingsperspektiver anbefaler administrationen, at start- og udviklingspuljen lægges sammen med puljen for ekstraordinære tilskud, da begge puljer herved styrkes. Administrationen foreslår, at den nye pulje kan søges af godkendte klubber og foreninger i Hørsholm Kommune, aftenskoler samt andre foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der ønsker at etablere virksomhed med folkeoplysning som hovedformål. Administrationen foreslår, at puljen kan anvendes til: udviklingsprojekter og udviklingsarbejde arrangementer af tværgående karakter amatørkulturelle aktiviteter folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af allerede eksisterende tilbud idébestemt uddannelse af medlemmer, trænere og ledere sociale og faglige arrangementer Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 ekstraordinære udgiftsposter herunder rejseudgifter i forbindelse med udtagelse til fx landshold indkøb af dyrt materiel set i forhold til foreningens størrelse Som bilag 1 viser, har praksis hidtil været, at klubberne har fået ekstraordinære tilskud blandt andet til materiel, da der ofte ikke er luft i klubbernes budgetter til dækning af disse udgiftsposter. Da hovedparten af klubberne ledes af frivillige, hvor der sker en vis udskiftning i bestyrelsessammensætningen, kan det være meget svært at lave, følge og opdatere en realistisk og langsigtet plan for udskiftning af materiel, hvorfor administrationen anbefaler, at klubberne stadig har mulighed for at få ekstraordinære tilskud til indkøb af dyrt materiel set i forhold til foreningens størrelse. Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget reserverer en del af puljen til fordeling inden for et eller flere temaer, der bestemmes fra år til år. Tanken er, at klubber og foreninger, der søger om tilskud til arrangementer eller udviklingsarbejde inden for årets tema kommer først i betragtning ved uddeling af denne del af puljemidlerne. Temaet for 2007 kunne fx være sundhed og idébestemt uddannelse. Ansøgningsfristen for temamidlerne kan være to gange årligt, mens andre ansøgninger løbende kan blive behandlet. Administrationen foreslår, at puljen som udgangspunkt ikke kan søges til dækning af allerede afholdte udgifter. Beslutning Udsat til næste møde. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Fritid Punkt: KFU-04/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Procedure vedrørende lokalefordeling Resume På opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget redegør administrationen for proceduren for lokalefordeling. Derudover redegør administrationen for den videre proces i forhold til arbejdet med revision af lokaleregulativet. Forslag Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at følge administrationens forslag til den videre proces i forbindelse med revidering af lokaleregulativet. Bilag Bilag 1: Gældende lokaleregulativ Sagsfremstilling Folkeoplysningsloven I følge Folkeoplysningsloven skal kommunen stille egnede ledige offentlige lokaler, herunder haller og udendørsanlæg, til rådighed for frivillige folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger og aftenskoler i kommunen. Anvisning af lokaler og udendørs anlæg skal, jf. Folkeoplysningsloven, ske efter følgende prioriteringsliste: Aktiviteter for børn og unge Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil Aktiviteter for voksne Lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal normalt anvises til denne brugergruppe inden anden anvisning. Hørsholm Kommunes procedure for lokalefordeling Ledige egnede lokaler stilles, i følge nuværende lokaleregulativ, vederlagsfrit til rådighed for godkendte foreninger og aftenskoler. Lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal normalt anvises til denne brugergruppe inden anden anvisning. Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere