Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) - afbud Bo Jul Nielsen (BJN) Birgit Roswall (BR) Parmo Nielsen (PN) Henning Holm (HH) Mette Therkildsen (MT) Referent : Mette Therkildsen Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden for mødet 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. december 2012 og 11. januar Meddelelser fra formanden 3 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 4 Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. 5 Balance 2012, urevideret til orientering 6 Budget 2013 til godkendelse 7 Takster 2013 til godkendelse 8 Finansiering 2013 principper for låntagning til beslutning 9 Restrukturering renseanlæg, tillæg til strategi til godkendelse på generalforsamlingen 10 Intern overvågning Q og 2012 til orientering 11 Valg forbrugerrepræsentanter (Horten deltager under dette pkt.) 1 Valgregulativ 2 Vedtægter 3 Kommunikation 12 Kommunikation fra bestyrelsesmødet 13 Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde 14 Eventuelt

2 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 11. december 2012 og 11 januar MT havde ikke medbragt referaterne. Referaterne bliver derfor først underskrevet ved næste ordinære bestyrelsesmøde d. 9. april Meddelelser fra formanden FM orienterede kort om henvendelse fra direktionen til forsyningsdirektørene i landet med opfordring til en fælles henvendelse til Naturstyrelsen med henblik på at ændret det faste bidrag, således det bliver muligt at opkræve et større fast bidrag. Der har været stort tilslutning hertil og det er aftalt, at Danva kontakter Miljøministeren samt Naturstyrelsen i den forbindelse. FM orienterede ligeledes om temamøde i Byrådet d. 28. februar, hvor takster er emnet. Ved samme lejlighed inviterede han GVS bestyrelse til at deltage. Grundet en meget omfattende dagsorden er punktet vedr. valg af forbrugerrepræsentanter flyttet til senere behandling. Bestyrelsen besluttede, at MT indkalder til møde herom d. 9. april kl , hvor der i forvejen afholdes bestyrelsesmøde. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Ingen bemærkninger. Revision 2012 starter d. 4. marts. 4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. MT besvarede kort de afklarende spørgsmål, der var til kvartalsrapporten. Herunder bl.a. status for opsætning af vindmølle, som tidligere har været behandlet af bestyrelsen. Status er, at den type vindmølle, som GVS var interesseret i har haft en fejl. På den baggrund afventer selskabet at ny vindmølle bliver idriftsat. Grundet forløbet undersøger GVS alternativer som solceller. I forbindelse med opgørelse af tab på debitorer vil følgende kategorier indgå: insolvente dødsboer og konkursboer her har selskabet ikke fortrinsret. I 2011 og 2012 blev der afsat ca kr. til tab på debitorer. Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning. 5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 30. september 2012 til orientering MT gennemgik kort urevideret balance pr. 31. december Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

3 6. Budget 2013 til godkendelse Direktionen indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for Herunder: 1. Driftsbudget på DKK Nettofinansielle omkostninger DKK Anlægsudgifter på DKK Indtægtsrammen er på DKK , ekskl. Tømningsordningen. MT understregede, at budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i selskabets udmeldte prisloft for Prisloftet kan opdeles i et henholdsvis driftsmæssigt og investeringsmæssigt prisloft. Det samlede prisloft danner rammen for selskabets indtægtsgrundlag også defineret som selskabets indtægtsramme. Indtægtsrammen er et udtryk for hvor meget selskabet kan opkræve hos forbrugerne, dog med reduktion af akkumuleret overdækning pr , der indregnes i fremtidige prislofter i maksimalt 10 år. Selskabets budget for 2013 overholder udmeldt prisloft for På byrådsmødet d. 4. marts 2013 behandles taksterne for Taksterne for vandafledning er beregnet på baggrund af udmeldt prisloft. Bestyrelsen godkendte selskabets driftsbudget og bekræftede niveauet for investeringerne i 2013, tidligere godkendt på bestyrelsesmøde i november Takster 2013 til godkendelse MT gennemgik kort baggrunden, herunder, at selskabet fik udmeldt sit prisloft d. 11. februar I Januar indstiller selskabet en takst-ramme til godkendelse, der følger princippet om fuld udnyttelse af prisloftet. Rammen bliver godkendt af bestyrelsen, men ikke af Teknisk Udvalg, hvor taksten skal til fornyet behandling. Efterfølgende estimerer selskabet konsekvenserne ved forskellige takster. Takst scenarierne er udarbejdet parallelt med prisloftet er udmeldt. Det har givet betydelig viden ifht hvad der er muligt (investeringsmæssigt), gældsafvikling og selskabets værdi. Ved fuld udnyttelse af prisloftet skal taksten være 43,27 kr. / m3. Ejer strategien er tydelig på dette punkt. Selskabet skal følge prisloftet. Det er også den beslutning bestyrelsen traf medio januar. MT gennemgår efterfølgende prisloftet og beregning af taksten. Korrigerede driftsomkostninger 2012 Korrektion for prisudvikling Fradrag for overdækning Beløb kr kr kr.

4 Tillæg for nettofinansielle poster Korrektion til faktiske nettofinansielle poster i 2011 Tillæg for 1:1 omkostninger 2013 og korrektion 2011 Tillæg for udgifter til revisionserklæring og DANVA Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Tillæg for historiske investeringer Tillæg for gennemførte investeringer i Korrektion af planlagte investeringer fra 2011 Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011 Indtægtsramme 2012 Debiteret vandmængde 2011 Prisloft kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr m3 54,52 kr. pr. m3 Indtægtsramme kr. Fast bidrag ( x 549,07) kr. Tømningsordningerne kr. Vejbidrag kr. Særbidrag 0 kr. Indtægtsramme, variabelt bidrag kr. Faktisk debiteret vandmængde m3 Ved fuld udnyttelse af prisloftet er vandafledningsbidraget pr. m3 43,27 Bestyrelsen anerkendte redegørelsen. Grundet takstseminaret d. 28. februar, hvor der vil blive givet en gennemgang af konsekvenser ved forskellige takst scenarier, valgte bestyrelsen at udskyde godkendelsen til efter temamødet om taksterne. MT fik til opdrag, at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 28. februar 2013 kl. 21:00, hvor godkendelse af takster 2013 er eneste punkt på dagsorden. 8. Finansiering 2013 til godkendelse MT indstillede til bestyrelsen, at godkende: 1. at selskabet optager lån i 2013 på 75 mio. kr. 2. at direktionen aftaler betingelserne for garantistillelse. Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk at de endelige betingelser for optagelse af lån sker i henhold til finansieringsstrategien og med forud godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte indstillingen og noterede, at selskabet på baggrund af de indkomne tilbud indstiller et konkret forslag til godkendelse i bestyrelsen. MT orienterede kort om, at i 2012 optog selskabet 50% af lånet som et byggekreditlån. Lånet skal nu omlægges til et fastforrentet lån. Tilbud på

5 obligationslån er modtaget fra Kommunekredit. Bestyrelsen besluttede at MT omlægger lånet og betingelserne fremsendes til bestyrelsen til orientering. 9. Restrukturering af renseanlæg, tillæg til strategi til godkendelse på generalforsamlingen 2013 MT indstillede til bestyrelsen at tiltræde: - at den forelagte reviderede strategi forberedes med henblik på at GVS på den kommende generalforsamling d. 31. maj 2013 får vedtaget en løsning med to renseanlæg. - at direktionen allerede nu bemyndiges til at anmode Gribskov Kommune om at den reviderede strategi indarbejdes i den igangværende revision af spildevandsplanen - at direktionen på det kommende temamøde d. 28. februar 2013 forudsætter, at selskabets kommende effektivisering baseres på den reviderede strategi Som supplement til indstillingen gennemgik MT revideret tidsplan samt sammenhængen mellemtillæg til strategi og spildevandsplanen. Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne. 10. Intern overvågning til orientering MT gennemgik kort orienteringen, herunder de aktuelle udbud der pågår samt er under planlægning. Endvidere, at selskabet forbereder årsberetning for På næste bestyrelsesmøde, hvor revisionen deltager, vil dette punkt være omfattet af revisionens gennemgang af Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Valg forbrugerrepræsentanter Punktet blev udskudt til behandling på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. 12. Kommunikation Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet. 13. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. april med start kl. 15: Eventuelt Ingen bemærkninger.

6 Godkendt d. 6. april 2013 Flemming Møller Bo Jul Nielsen Birgit Roswall Mogens Pedersen Parmo Nielsen Henning Holm

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere