Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser."

Transkript

1 Vedtægter for

2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Herunder at varetage alle opgaver af faglig og erhvervspolitisk art at arbejde for landbofamiliens interesser i forhold til det øvrige samfund at sikre adgang til faglig rådgivning, service og oplysning overfor medlemmer og andre erhvervsgrene Tilhørsforhold 3 Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer. Medlemmer 4 Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages personer, der er selvstændige landmænd (momsregistreret), enten som ejere, forpagtere, sådannes ægtefæller eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab samt ejer minimum 10 % anparter eller aktier i en landbrugsbedrift. Ledere og ansatte i landbruget kan optages som aktive medlemmer efter beslutning i bestyrelsen. Andre personer kan optages som passive medlemmer. Landbrugsfaglige foreninger, virksomheder m.fl. kan ligeledes optages som medlemmer. Æresmedlemmer kan optages ved indstilling fra bestyrelsen. 5 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år i november. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 31. december fortaber medlemmet sine rettigheder. 6 Medlemskabet giver ret til, på medlemsvilkår, at gøre brug af foreningens faglige og personlige rådgivning at deltage i foreningens møder og arrangementer at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad og opnå medlemsrabatter via Landbrug & Fødevarers indkøbsklub 7 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens administration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter.

3 8 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt inden den 31. december med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det kommende år. 9 Såfremt et medlem på afgørende vis handler imod foreningens formål og interesser, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, såfremt fortsat medlemskab vil være krænkende for den almene retsopfattelse. Forinden beslutning herom indkalder bestyrelsen pr. anbefalet brev vedkommende medlem til forhandling. I tilfælde af eksklusion kan medlemmet forlange afgørelsen behandlet på et bestyrelsesmøde, hvor eksklusionen kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke forelægges voldgiftsretten. Generalforsamling 10 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. 11 Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer - blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. I sager uden for dagsordenen kan der kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen af foreningens totale antal stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Med hensyn til vedtægtsændringer og ophør henvises til 35 og Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller 50 medlemmer skriftlig og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indbydelse med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes på et sted inden for foreningens område. 13 Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivning. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 14 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretninger om alle områder af foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år 3. Forhandling om bestyrelsens beretninger

4 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af repræsentanter 9. Valg af revisionsfirma 10. Eventuelt 15 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal indleveres skriftligt til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest 8 dage inden generalforsamling. 16 Valg til bestyrelsen sker efter skriftlige forslag og ved skriftlig afstemning. Ved afstemninger, hvor der samtidig skal vælges to eller flere personer, stemmes efter prioriteringsmetoden. En stemmeseddel er gyldig når der er anføres minimum 3 navne. De kandidater til bestyrelsen, der som de første ikke opnår valg til bestyrelsen bliver henholdsvis første, anden suppleant, tredje suppleant osv. Skal der kun vælges én person, kræves der for at opnå valg, at den pågældende opnår absolut flertal. Blanke og ugyldige stemmer tælles ikke med. Andre afstemninger og øvrige valg foregår ved håndsoprækning. Dog skriftlig såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst ét medlem kræver det. Der kan stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder, dog max. 1 fuldmagt pr. fremmødte. Repræsentantskabet 17 Repræsentantskabet består udover bestyrelsesmedlemmer af op til 20 repræsentanter, der vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Bestyrelsen har mulighed for at udpege yderligere 5 repræsentantskabsmedlemmer for at sikre bredest mulig repræsentation for så vidt angår køn og geografiske områder, herunder yderområderne. Repræsentantskabet vælges for 1 år og valgbar til repræsentantskabet er alle aktive medlemmer jf Repræsentantskabet sammenkaldes på bestyrelsens foranledning mindst to gange om året. Repræsentantskabet godkender foreningens budget og regnskabet forelægges til orientering, ligesom ethvert spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed kan drøftes i dets møder. 19 Repræsentantskabet træffer gyldig beslutning i sager, der af generalforsamlingen henlægges til det. Bestyrelsen 20 Bestyrelsen består af formanden og mindst 9 og højest 11 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Formanden vælges for en 1-årig periode. Øvrige bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode på en ordinær generalforsamling. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden, skal der ved stemmeoptællingen gives forrang til 2 foreslåede bestyrelsesmedlemmer, således at der som minimum bliver valgt 2 bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Silkeborg Kommune henholdsvis Viborg Kommune.

5 Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, overtager næstformanden formandsposten. Afgår et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Generalforsamlingen vælger medlemmer efter prioriteringsmetoden op til 11 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen og suppleanter er alle aktive medlemmer der opfylder indholdet af 4. På det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv. Herunder med næstformand. Valgbar til næstformand er alle bestyrelsesmedlemmer. 21 Bestyrelsen vælger selv sin sekretær. Sekretæren kan vælges uden for bestyrelsen og kan være en ansat medarbejder. 22 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i respekt for foreningens formål og træffer under ansvar overfor generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 23 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til under ansvar over for bestyrelsen at behandle løbende sager. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. 24 Bestyrelsen udpeger eller foranlediger valg af delegerede/repræsentanter til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, og øvrige fora, hvor foreningen ønsker sig repræsenteret. Medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab har 1. prioritet. 25 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. 26 Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for ud fra foreningens formål jf. 2, og til herfor at give pant i foreningens ejendom. Foreningen tegnes normalt ved underskrift af bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald af næstformanden sammen med foreningens sekretær. Ved køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 27 Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura til at tegne foreningen i øvrige forretningsmæssige anliggender. 28 Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, som skønnes at have betydning for dens virksomhed.

6 29 Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når formanden finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at konsulenter m.fl. kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Voldgift 30 Tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på tre medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger ét medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe ligeledes ét medlem. Rettens tredje medlem kan være en i enighed udpeget juridisk kyndig person, eller den stedlige civildommer. Dette tredje medlem er rettens formand. Såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at udpege et medlem til voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part. Voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er udpeget af retten. Hver af parterne skal have anledning til at afgive to skriftlige indlæg til sagens forberedelse. Til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på tre uger. Herefter afholdes en mundtlig forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. Kendelsen kan i almindelighed ikke indankes for domstolene. Såfremt der på specielle områder er oprettet responsumudvalg eller lignende til afgørelse af bestemte typer sager, behandles tvistigheder dog af disse organer. Hæftelse 31 Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. Regnskab og revision 32 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang de øvrige udvalg kan disponere selvstændigt, men regnskabet for de enkelte udvalg skal indgå direkte i foreningens regnskab. Det reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen. 33 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 34 Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer overens med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål. Vedtægtsændringer og ophør 35 Forslag til vedtægtsændringer kan kun optages på generalforsamlingens dagsorden med bestyrelsens godkendelse, eller når mindst 50 medlemmer ønsker det efter reglerne i 12 og 15. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 af de afgivne

7 gyldige stemmer, eller når det enslydende er vedtaget med almindeligt flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. 36 Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslutning til, samtidig godkendes. 37 Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres landboforeningens ejendele og forpligtelser til denne. 38 Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men bliver efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling at anvende til gavn for landbruget inden for foreningens område. Overgangsbestemmelser 39 Foreningen starter den 1. januar Bestyrelsen består af de 2 fusionerede foreningers bestyrelser i perioden 1. januar 2011 og frem til ordinær generalforsamling i foråret Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 2011 skal bestå af formand + 11 medlemmer. 5 vælges for 1 år og 6 for 2 år. Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden, skal der ved stemmeoptællingen gives forrang til 1 eller 2 forestående bestyrelsesmedlemmer, således at der som minimum bliver valgt 2 bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis de oprindelige områder Søhøjlandets Landboforening henholdsvis Landbo Midt. Hvis formanden vælges fra 1 oprindeligt område, skal næstformanden komme fra den 2. forenings oprindelige område. 40 skal gælde i 4 år og ophører uden yderligere varsel på den ordinære generalforsamling i Ikrafttræden 41 Disse vedtægter godkendt på ordinær generalforsamling i Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt 24. marts 2010.

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere