Årsregnskabsmeddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse

2 Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket er 127 mio. kr. mindre end det forventede, jf. delårsrapporten kvartal Afvigelsen er en konsekvens af det hårde vintervejr i november og december i 2010, som har medført øgede omkostninger. DSB har derudover af forsigtighedshensyn besluttet ikke at gennemføre den i delårsrapporten for kvartal 2010 omtalte forlængelse af brugstiden for togmateriel. Resultatet i 2010 er påvirket af fratrædelsesomkostninger. Herudover er resultatet påvirket af betydelige omkostninger for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for vores kunder både i forbindelse med sporarbejder, herunder sporspærringer på S-togsnettet, og i forbindelse med det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Hertil kommer omkostninger til forbedringer af grundproduktet samt andre kundeforbedrende tiltag. Endelig er der øgede omkostninger som følge af de nye operationer, samt i DSBFirst som følge af den nye køreplan og den målrettede indsats for at forbedre rettidigheden. Koncernens resultat er dog også påvirket af en række positive faktorer, herunder indtægter vedrørende rentekompensation og rabatter som følge af forliget med AnsaldoBreda vedrørende IC4 og IC2 leveringen samt øgede gevinster ved salg af fast ejendom. Rettidigheden påvirket af vintervejret For året som helhed har antallet af forsinkelser været præget af det hårde vintervejr i årets første og sidste måneder. På trods af vintervejret har Fjern- & Regionaltog i 2010 reduceret antallet af forsinkelser i forhold til Særligt i perioden marts - oktober var antallet af forsinkelser markant under niveauet i I samme periode er antallet af forsinkelser i S-tog på niveau med det historisk gode resultat i Resultaterne skyldes det målrettede arbejde med rettidigheden. Indsatsen har resulteret i flere tog til tiden, men er samtidig afspejlet i omkostningsudviklingen. I 2010 anvendte DSB i størrelsesordenen 200 mio. kr. i særlige rettidigheds- og kundefremmende tiltag. Hertil kommer omkostninger som følge af det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Vintervejret har krævet en ekstra indsats, og udgifterne hertil er opgjort til 85 mio. kr. Flere kunder DSB havde 198 mio. kunder i Når der tages højde for sporspærringer steg antallet af kunder på det danske marked med 5 procent. Kundevæksten skyldes en ambitiøs strategi i Danmark med en generelt forbedret rettidighed i kombination med fokus på pris og markedsføring samt en række nye kundetiltag. Danskerne vælger toget - samtidig med at biltrafikken falder. Hertil kommer kundevæksten på 5 procent i Sverige samt de nye strækninger i Tyskland. DSB vinder markedsandele fra bilen På Storebælt var der i 2010 en samlet vækst i antal togrejser på godt 2 procent, mens 3 procent færre har taget bilen. DSB's markedsandel er således forbedret fra 25 procent i 2009 til 26 procent i Samtidig faldt biltrafikken i hovedstadsområdet i 2010 med 1 procent, mens antallet af kunder i S-togene steg med 5 procent, når der tages højde for sporspærringer. IC4-status DSB kørte med to sammenkoblede IC4 togsæt første gang i september 2010, hvor toget blev indsat i regionaltogstrafikken i Jylland, og DSB indsatte de første sammenkoblede IC4 togsæt i landsdelstrafikken den 17. januar Herefter vil IC4 togsættene successivt blive indsat i drift, efterhånden som de færdiggøres. Med udgangen af januar 2011 er der planlagt 105 ugentlige afgange med IC4, hvoraf 25 afgange er kørsel med to sammenkoblede togsæt Nye internationale operationer DSB overtog i december 2010 driften af to nye operationer i Sverige, Västtrafik i Göteborg, sammen med DSB's partner FirstGroup, og Krösatåg i Jönköping-området. Samtidig overtog DSB, sammen med vores tyske partner, en ny operation i Tyskland, Rheingau. DSB driver i forvejen to andre strækninger i Sverige, Roslagsbanan i Stockholm og, i samarbejde med FirstGroup, Øresundstrafikken i Sydsverige. Hertil driver DSB, med vores tyske partner, Odenwaldbahn i Tyskland. Med de fire nye operationer vil DSB transportere i størrelsesordenen 60 mio. kunder årligt i Sverige og Tyskland. Udfordrende år for DSBFirst Øresund DSBFirst Øresunds resultat før af- og nedskrivninger udgør 49 mio. kr. Korrigeret for koncernintern avance på 73 mio. kr. udgør resultat før af- og nedskrivninger -24 mio. kr. Resultatet er især påvirket af betydeligt øgede personaleomkostninger blandt andet som følge af udfordringer med køreplanen samt tiltag for at forbedre rettidighed og kundetilfredshed. Der forventes et overskud i DSBFirst Øresund i Øget effektivisering DSB har i de seneste år lanceret en række tiltag for at forbedre kvaliteten af selskabets produkter. For at kunne videreføre denne linje er det nødvendigt løbende at tilpasse og effektivisere organisationen. Derfor blev der inden for det administrative område nedlagt 140 stillinger i 2010, ligesom der fortsat er et stærkt fokus på at øge den generelle effektivitet i DSB. Sporskifte2010 DSB nåede i 2010 målene i genopretningsplanen Sporskifte2010. Ved udgangen af 2. kvartal 2010 havde DSB således opnået en kundevækst på 4 procent, ca. 60 mio. internationale kunder, identificerede effektiviseringspotentialer på i alt 400 mio. kr., med fuld effekt i 2011, og en omdømmescore på 60. Forventninger til 2011 DSB-koncernens resultat før skat forventes i 2011 at blive i størrelsesordenen 350 mio. kr., eksklusive omkostninger til eventuelle restruktureringer, sammenlignet med 173 mio. kr. i Forventningen til resultatet for 2011 er påvirket af en positiv udvikling i antallet af kunder i både S-tog og Fjern- & Regionaltog. Væksten er understøttet af en række planlagte kunde- og produkttiltag. Herunder en udvidet køreplan med blandt andet en udvidelse af Nonstop Lyn (København-Aarhus). Forventningen til resultatet er dertil positivt påvirket af den løbende effektivisering af forretningen samt helårseffekten af effektiviseringer i Sporskifte2010 regi. De stigende passagerindtægter samt effekten af effektiviseringerne modsvares delvist af stigende omkostninger til blandt andet produktionsudvidelser og energiomkostninger. Således er DSB i 2011 på vej mod nye mål. Den nye strategi skal, sammen med de tiltag og målsætninger som Transportministeriet og DSB præsenterede i september 2010, sætte rammerne for udviklingen af DSB s fremtidige forretning. Det overordnede mål er at fordoble antallet af togkunder i Danmark frem mod Som en del af denne strategi, og i lighed med det nye vedligeholdelsesselskab, forventes stationsaktiviteterne i 2011 udskilt i et selvstændigt selskab. Revision Regnskabet for 2010 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. I revisionens erklæring om udført forvaltningsrevision er der taget forbehold, jf. bilag.

3 Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen 3 - Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakter % Salg af kioskvarer m.v % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv % Udlejning af togmateriel % Nettoomsætning % Andre driftsindtægter mv % Indtægter i alt % Omkostninger i alt % Resultat før af- og nedskrivninger % Af- og nedskrivninger % Resultat af primær drift % Finansielle poster netto % Resultat før skat % Årets resultat % Pengestrømme i mio. kr. Pengestrømme - driftsaktivitet % Pengestrømme - investeringsaktivitet % - heraf investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme - finansieringsaktivitet % Likvider ultimo % Balance i mio. kr. Balancesum % Anlægsaktiver % Omsætningsaktiver % Egenkapital i alt % Minoritetsinteresser % Hensatte forpligtelser % Langfristede gældsforpligtelser % Kortfristede gældsforpligtelser % Rentebærende gæld, netto % Nøgletal Indtjeningsgrad (EBITDA margin) 20,6 22,2-1,6-7% Overskudsgrad (EBIT margin) 6,1 8,6-2,5-29% Egenkapitalforrentning (ROE) 1,7 4,6-2,9-63% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) 2,4 3,3-0,9-27% Gearing 5,7 5,4 0,3 6% Soliditetsgrad 28,1 28,6-0,5-2% Rentedækning 1,3 1,8-0,5-28% Yderligere oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede % Antal togrejser (1.000 rejser) % Antal togkm (1.000 km) % 1) Andre driftsindtægter mv. indeholder Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver samt Andre driftsindtægter. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med 'Anbefalinger & Nøgletal 2010' fra Den Danske Finansanalytikerforening. Indtjeningsgrad (EBITDA margin) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT margin) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Egenkapitalforrentning (ROE) = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) = resultat af primær drift efter skat (NOPLAT) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig nettorentebærende gæld) Gearing = nettorentebærende gæld / EBITDA Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum Rentedækning = resultat af primær drift + finansielle indtægter / finansielle omkostninger

4 Finansiel beretning Resultat før skat på 173 mio. kr. Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket er 127 mio. kr. mindre end det forventede, jf. delårsrapporten kvartal Afvigelsen er en konsekvens af det hårde vintervejr i november og december i 2010, som har medført øgede omkostninger. DSB har derudover af forsigtighedshensyn besluttet ikke at gennemføre den i delårsrapporten for kvartal 2010 omtalte forlængelse af brugstiden for togmateriel. Resultatet er i 2010 påvirket af fratrædelsesomkostninger i størrelsesordenen 140 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket af betydelige omkostninger for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for vores kunder både i forbindelse med sporarbejder, herunder sporspærringer på S- togsnettet, og i forbindelse med det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Hertil kommer omkostninger til kundeforbedrende tiltag. Endelig er der øgede omkostninger som følge af de nye internationale operationer, samt i DSBFirst som følge af den nye køreplan og den målrettede indsats for at forbedre rettidigheden. Koncernens resultat er dog også påvirket af en række positive faktorer, herunder indtægter vedrørende rentekompensation og rabatter som følge af forliget med AnsaldoBreda vedrørende IC4 og IC2 leveringen samt øgede gevinster ved salg af fast ejendom. Nettoomsætningen er steget med 3 procent I 2010 var nettoomsætningen i DSB-koncernen mio. kr. (9.867 mio. kr.). Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (4.223 mio. kr.), hvilket er 106 mio. kr. mere end i Udviklingen skyldes primært vækst i antallet af kunder, blandt andet som følge af et stærkt kunde- og markedsfokus i såvel S-tog som i Fjern- & Regionaltog. Hertil kommer flere internationale rejser som følge af askeskyen i april samt flere kunder som følge af vintervejret, primært på S- togsnettet. Indtægterne er dog påvirket af en lavere gennemsnitlig billetpris i Fjern- & Regionaltog, hvilket blandt andet skyldes en stigende efterspørgsel efter rabatterede produkter. Indtægter fra trafikkontrakter er steget med 178 mio. kr. sammenlignet med 2009 og udgjorde mio. kr. (4.453 mio. kr.). Stigningen skyldes primært aktivitetsudvidelser i Sydsverige og erhvervelsen af det tyske operatørselskab VIAS. Korrigeret for disse forhold er der et mindre fald i indtægter fra trafikkontrakter. Faldet kan henføres til de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i de med den danske stat indgåede trafikkontrakter. Effektiviseringerne medfører en løbende reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Reduktionen gælder for såvel Fjern- & Regionaltog som for S-tog. Salg af kioskvarer mv. er steget med 1 procent i forhold til 2009 og udgjorde 873 mio. kr. (866 mio. kr.). Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. udgjorde 137 mio. kr. (151 mio. kr.). Udlejning af togmateriel udgjorde 187 mio. kr. (174 mio. kr.), svarende til en stigning på 13 mio. kr. Udviklingen kan henføres til udlejning af nyanskaffede Øresundstogsæt til Trafikstyrelsen. Andre driftsindtægter mv. udgjorde mio. kr. (1.013 mio. kr.). Stigningen på 351 mio. kr. skyldes hovedsageligt en stigning i 'Arbejde udført for egen regning' på 166 mio. kr. primært som følge af IC4- opgradering og store eftersyn mv. (modsvares af tilsvarende omkostninger). Hertil kommer indregnet rabat på 121 mio. kr. i 2010 ved køb af reservedele fra AnsaldoBreda og øgede gevinster på i alt 90 mio. kr. ved salg af fast ejendom. En del af gevinsten ved salg af fast ejendom bruges til etablering af nye parkeringspladser til cykler og biler ved togstationerne. Dette er en del af aftalen med Transportministeriet om "En grøn transportpolitik". Tabel 1: Udvikling i omkostninger Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt Pris- og lønudvikling 150 Afskedigelsesomkostninger 140 Indregning af nye operationer 110 Moms, herunder engangsposter i 2009 og ændrede momsregler 100 Omkostninger som følge af det hårde vintervejr 1 75 Eget arbejde, herunder hjemtagning af IC4-opgradering mv. 60 Køreplansudvidelser 60 Sporarbejder 50 Effektiviseringer i relation til Sporskifte Øvrige, herunder kunde- og rettidighedstiltag mv. 128 Omkostninger i alt ) Vintervejret belaster regnskabet for 2010 med yderligere 10 mio. kr. i mistede passagerindtægter som følge af rejsetidsgarantien. Udvikling i grundproduktet Omkostninger i alt udgjorde mio. kr. (8.685 mio. kr.). Stigningen på 743 mio. kr. skyldes især den generelle pris- og lønudvikling, fratrædelsesomkostninger i forbindelse med reduktioner i antallet af administrative stillinger og omkostninger til de nye operationer, som DSB har overtaget driften af. Herudover er resultatet påvirket af betydelige omkostninger for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for vores kunder både i forbindelse med sporarbejder, herunder sporspær-

5 ringer på S-togsnettet, og i forbindelse med det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Hertil kommer omkostninger til forbedringer af grundproduktet samt andre kundeforbedrende tiltag både i Fjern- & Regionaltog, S-tog og i DSBFirst. Endvidere er omkostningerne påvirket af en stigning i de direkte henførbare omkostninger til eget arbejde, herunder hjemtagning af IC4 opgradering og engangsposter vedrørende moms. Modsat tæller effektiviseringer inden for de administrative funktioner samt øvrige besparelser. 5 - har Kort & Godt reduceret antallet af medarbejdere i forhold til sidste år. Produktivitet Antal togkilometer per medarbejder er steget med 4 procent til 7.846, mens antal togrejser per medarbejder er steget med 2 procent til Omkostninger per togkilometer er steget med 2 procent fra 124 kr. til 127 kr. i 2010, hvilket skal ses i lyset af de øgede omkostninger vedrørende afskedigelser og vintervejr. De ovennævnte omkostninger til forbedringer af grundproduktet følger blandt andet som en del af forliget med AnsaldoBreda i Det er aftalt med Transportministeriet, at i alt 0,5 mia. kr. af den samlede kompensation, over en årrække, anvendes til at hæve kvaliteten af togproduktet gennem en rettidighedsplan for Fjern- & Regionaltog. Tabel 2: Produktivitet Antal togkm. per medarbejder Antal togrejser per medarbejder Omkostninger per togkilometer Vækst Abs. Pct % % % Antal medarbejdere Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede var i 2010, hvilket er en stigning på 141 medarbejdere i forhold til Stigningen skyldes primært opstart af nye operationer i Sverige og Tyskland, samt en styrket indsats for at forbedre grundproduktet og rettidigheden. Omvendt 3. Udvikling i antal kunder Tabel 3: Antal kunder Vækst kunder Abs. Pct. Fjern- & Regionaltog, heraf: % Øst % Vest % Øst/Vest over Storebælt % Øvrige % DSBFirst i Danmark 1, % S-tog (korrigeret) % Kunder i Danmark i alt (korrigeret) % Korrektion sporspærring % Kunder i Danmark i alt % Kunder i Tyskland 4 i alt Kunder i Sverige 5 i alt % Eliminering % Antal kunder i alt % Antal kunder i alt (korrigeret) % 1) Inklusive rejser på den danske del af Kystbanen samt rejser over Øresund i perioden januar Disse rejser var oprindeligt indeholdt i rejserne for Fjern- & Regionaltog. 2) Antal kunder i 2010 er baseret på en foreløbig opgørelse. 3) Eksklusive kunder i de perioder og på de strækninger, hvor der har været sporspærringer. Ved sporspærringer forstås her, at mindst et spor er lukket, og at der i en del af perioden har været totalspærret. Eksklusive korrektioner for sporspærringer udgør kundevæksten i S-tog isoleret set 1 procent. 4) Rejser med det tyske operatørselskab VIAS indgår fra 1. april 2010 med 100 procent i antal kunder for DSB-koncernen. I koncernregnskabet indgår VIAS pro-rata med 50 procent. 5) Kunder, som kører på tværs af landegrænser, indgår i antal kunder i hvert land. I den samlede opgørelse for DSB-koncernen elimineres for det antal kunder, som ingen på- og afstigning har under rejsen. 6) Antal kunder i 2009 er, i forhold til tidligere offentliggjorte tal, reguleret som følge af ny model for opgørelsen af antal rejser. Antal kunder i DSB-koncernen I forhold til 2009 er det samlede antal kunder i DSB-koncernen steget med 7,0 mio., hvilket svarer til en stigning på 4 procent. Stigningen skyldes erhvervelsen af det tyske operatørselskab VIAS, de nye svenske operationer samt flere kunder i fjern- og regionaltogstrafikken og i S-togstrafikken.

6 På det danske marked steg antallet af kunder med 5 procent. Hermed har DSB mere end opfyldt målene i Sporskifte2010. Med en vækst, korrigeret for sporspærringer, på godt 5 procent i 2. halvår 2010 er de nye kundemål, der blev fastlagt i sommeren 2010, samtidig mere end opfyldt. Udvikling i persontrafikken i Danmark Markedet for persontransport har i en lang periode været påvirket af den økonomiske afmatning samt udviklingen i ledigheden og privatforbruget. Vejdirektoratet har i deres seneste måling opgjort, at den landsdækkende biltrafik i 2010 gik tilbage med godt 1 procent i forhold til I 2010 var det samlede antal rejser (tog, fly, bil og bus) over Storebælt uændret i forhold til Antal bilpassager på Storebæltsbroen gik tilbage med 3 procent, mens antal togrejsende over Storebælt gik frem med 2 procent. DSB's markedsandel over Storebælt er på i alt 26 procent i 2010, sammenlignet med 25 procent i I et stagnerende marked har både Fjern- & Regionaltog og S-tog haft en positiv kundevækst i Antal kunder i Danmark Det samlede antal kunder i Danmark er i 2010 steget med 5 procent i forhold til 2009 (korrigeret for sporspærringer). Væksten kan henføres til en historisk høj kundevækst i fjern- og regionaltogstrafikken på 4 procent og en vækst på 7 procent for S-tog. Antallet af kunder i DSBFirst i Danmark er faldet med 1 procent. Fjern- & Regionaltog Fjern- & Regionaltog havde 49,4 mio. kunder i 2010, hvilket er en stigning på 1,9 mio. eller 4 procent i forhold til Udviklingen skyldes blandt andet et bedre grundprodukt, herunder generel bedre rettidighed, information og rengøring samt et stærkt kunde- og markedsfokus drevet af indførsel af et nyt servicekoncept. Dette viser sig blandt andet i Orange og WildCard, yderligere understøttet af en række nye produktlanceringer som eksempelvis NonStop Lyn (Aarhus - København), loyalitetsprogrammet +more og Familiebilletten samt en ambitiøs salgsindsats i forhold til pendlere. Derved er en stor del af pendlerkunderne blevet fastholdt trods udviklingen i ledigheden. Erhvervsmarkedet er primært blevet tiltrukket af DSB 1 samt webportalen Work+, og fritidsmarkedet af Orange. I 2010 var der en kundevækst på henholdsvis 5 og 3 procent for Øst og Vest. I begge områder har fritidssegmentet haft vækst drevet af Orange og Familiebilletten. I Øst kan væksten især tilskrives 6 - et øget antal kunder i erhvervs- og pendlersegmenterne, mens væksten i Vest også skyldes flere kunder i ungdomssegmentet, blandt andet på grund af uddannelseskort og ungdomsbilletter. S-tog S-tog har, på de strækninger, der ikke har været berørt af sporarbejder, haft en kundevækst på 7 procent svarende til 5,3 mio. kunder sammenlignet med Væksten skyldes et stærkt kundeog markedsfokus, herunder de positive effekter af Gratis Cykel, Shopping-søndage samt nye billettyper, eksempelvis successen med SMS-billet, samt abonnementskort introduceret til erhvervslivet gennem netportalen Work+. Samtidig har introduktionen af natkørsel med S-tog bidraget positivt til væksten. På S-togsnettet blev der i hele 2010 gennemført omfattende sporarbejder, herunder primært på Nordbanen og City. DSBFirst i Danmark I august 2010 fik kunderne en ny og forbedret køreplan, hvilket, sammen med betydelige investeringer i grundproduktet har medført en stigning i den kundeoplevede rettidighed. Som følge af dette særlige fokus opnåede DSBFirst i oktober og november en kunderettidighed på ca. 90 procent. En usædvanlig hård start på vinteren og indkøringsvanskeligheder for Citytunnelen i Malmø medførte dog efterfølgende et fald i den kundeoplevede rettidighed i december. DSBFirst's danske operatørrettidighed var på 97,9 procent i 3. kvartal 2010 og på 98,4 procent i 4. kvartal Samtidig var den svenske operatørrettidighed på ca. 99,9 procent i Indsatsen for at styrke grundproduktet har dog også resulteret i et forøget omkostningsniveau for DSBFirst. DSBFirst i Danmark har haft en mindre tilbagegang i antal kunder på 1 procent i Antal kunder i udlandet Det samlede antal internationale kunder steg med 3,5 mio. i 2010 i forhold til 2009, svarende til en fremgang på 10 procent. Sverige DSB's aktiviteter i Sverige består af rejser i den svenske del af DSBFirst, øvrige rejsende til Sverige, Roslagsbanan i Stockholmsområdet samt regional- og pendlertogstrafikken i Göteborg og togdriften omkring Jönköping. Strategisk er Øresundsregionen vigtig for DSB, og DSB anser Sverige som sit andet hjemmemarked. DSBFirst ejes i fællesskab med vores britiske partner FirstGroup.

7 DSB har i 2010 vundet udbuddet om regionaltogstrafikken Upptåget i Uppsala-området nord for Stockholm med driftsstart i juni I Sverige har der i 2010 været 39 mio. kunder, hvilket svarer til en vækst på 5 procent. Fra december 2010 driver VIAS også Rheingau strækningen fra Frankfurt am Main til Koblenz. VIAS har siden 1. april 2010 haft i alt 1,6 mio. kunder. VIAS ejes i fællesskab med vores tyske partner RATH GmbH. 7 - Tyskland DSB's aktiviteter i Tyskland består af rejser med det tyske operatørselskab VIAS. Siden 2005 har VIAS drevet Odenwaldbahn i Frankfurt am Mainområdet. 4. Forretningsområder Fjern- & Regionaltog Tabel 4: Fjern- & Regionaltog Vækst Beløb i mio. kr Abs. Pct. Nettoomsætning % Passager- og rejsebureauindtægter % Indtægter fra trafikkontrakt % Indtægter fra togservice % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel % Udlejning af togmateriel % Resultat før af- og nedskrivninger % Indtjeningsgrad 17,5 16,5 1,0 6% Antal togkm (1.000 km) % Nettoomsætningen i Fjern- & Regionaltog er steget med 89 mio. kr. i forhold til Passager- og rejsebureauindtægterne udgjorde i alt mio. kr. (3.159 mio. kr.), hvilket udgør en stigning på 85 mio. kr. Stigningen skyldes primært væksten i antallet af kunder, blandt andet som følge af et stærkt kunde- og markedsfokus, samt øgede indtægter fra pladsbilletter. Hertil kommer flere internationale rejser som følge af askeskyen i april. Omvendt er indtægterne negativt påvirket af en lavere gennemsnitlig billetpris, hvilket blandt andet skyldes stigende efterspørgsel efter rabatterede produkter samt færre lange rejser. Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt er faldet med 11 mio. kr. eller 1 procent i forhold til 2009 (1.147 mio. kr.). Udviklingen er primært en konsekvens af de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel udgjorde 279 mio. kr. (273 mio. kr.). Udlejning af togmateriel er steget med 13 mio. kr. og udgjorde 187 mio. kr. (174 mio. kr.). Udviklingen kan henføres til udlejning af nyanskaffede Øresundstogsæt til Trafikstyrelsen. Resultat før af- og nedskrivninger steg med 62 mio. kr. og udgjorde 857 mio. kr. (795 mio. kr.). Udviklingen skyldes primært den indregnede kompensation fra AnsaldoBreda (rabat ved køb af reservedele), delvist modvirket af øgede omkostninger som følge af det hårde vintervejr, sporarbejder og en fortsat øget indsats på rettidighed og kundeforbedrende tiltag. Den samlede produktion udgjorde 37,9 mio. togkilometer i 2010, hvilket er en stigning på 1,0 mio. togkilometer eller 3 procent. Produktionsstigningen kan primært henføres til udvidelsen med NonStop Lyn (Aarhus-København) og den udvidede drift mellem Østerport og Roskilde. Indtægter fra togservice udgjorde 47 mio. kr. (51 mio. kr.), svarende til et fald på 4 mio. kr.

8 8 - S-tog Tabel 5: S-tog Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakt % Resultat før af- og nedskrivninger % Indtjeningsgrad 42,3 44,6-2,3-5% Antal togkm (1.000 km) % Nettoomsætningen i S-tog faldt med 26 mio. kr. svarende til 1 procent. Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (1.077 mio. kr.) i 2010, hvilket svarer til en vækst på 20 mio. kr. Passagerindtægterne er positivt påvirket af en højere gennemsnitspris samt et øget antal kunder på trods af betydelige sporarbejder i Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt er reduceret med 46 mio. kr. til mio. kr. (1.327 mio. kr.). Resultat før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr. (1.073 mio. kr.). Faldet på 67 mio. kr. skyldes blandt andet øgede omkostninger som følge af det hårde vintervejr, omkostninger i forbindelse med de omfattende sporarbejder og det øgede fokus på kundeforbedrende tiltag. Produktionen, opgjort som antal togkilometer, er faldet med 5 procent på grund af sporspærringer i forbindelse med de omfattende sporarbejder i Kort & Godt Tabel 6: Kort & Godt Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Salg af kioskvarer mv % Provisionsindtægter % Resultat før af- og nedskrivninger Indtjeningsgrad 2,1-1,0 3,1 - Nettoomsætningen i Kort & Godt er steget med 7 mio. kr. Salg af kioskvarer mv. udgjorde 825 mio. kr. (815 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 10 mio. kr. i forhold til Provisionsindtægterne er faldet med 3 mio. kr. og udgjorde 167 mio. kr. (170 mio. kr.) i Faldet skyldes en ændring af det strategiske kundefokus, således at en større andel af billetsalget foretages via online medier. Resultat før af- og nedskrivninger er steget med 31 mio. kr. i forhold til Udviklingen skyldes primært omkostningstilpasninger samt effekten af konverteringen af Kort & Godt butikker til 7- Eleven. Omkring 80 butikker i Kort & Godt er planlagt til at indgå i 7-Eleven konceptet. Ved udgangen af 2010 var i alt 25 Kort & Godtbutikker blevet omdannet til 7-Eleven butikker.

9 9 - DSBFirst Øresund Tabel 7: DSBFirst Øresund Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Indtægter fra trafikkontrakter % Øvrig nettoomsætning % Resultat før af- og nedskrivninger Indtjeningsgrad 5,3-0,7 6,0 - Nettoomsætningen i DSBFirst Øresund er steget med 98 mio. kr. Indtægter fra trafikkontrakter udgjorde 790 mio. kr. (682 mio. kr.), hvilket er en stigning på 108 mio. kr. i forhold til Udviklingen skyldes produktionsudvidelser, primært på de svenske strækninger, samt effekten af forbedret rettidighed. DSBFirst Øresund og udbudsmyndighederne i Sverige, Öresundståg, har underskrevet en hensigtserklæring relateret til krav, som DSBFirst Øresund har rejst mod udbudsmyndighederne i Sverige. Den endelige aftale omkring kravet udestår. Der er usikkerhed forbundet med det endelige resultat af forhandlingerne. Med udgangspunkt i en juridisk vurdering har DSBFirst Øresund fundet det rimeligt at indtægtsføre 42 mio. kr. i 2010, således at de samlede indtægtsførte krav i 2009 og 2010 udgør i alt 78 mio. kr. De samlede krav mod Öresundståg udgør et væsentligt større beløb. Ultimo 2010 overførte DSBFirst selskabets vedligeholdelsesaktiviteter til DSB Vedligehold A/S. Avancen vedrørende den koncerninterne overførsel udgør 73 mio. kr., og er indtægtsført i DSBFirst under andre driftsindtægter i 2010 ved brug af overtagelsesmetoden. Avancen er elimineret i koncernregnskabet for DSB. Reguleret for denne avance udgør resultatet før af- og nedskrivninger i DSBFirst -24 mio. kr. Resultatet forklares i al væsentlighed ved ekstra omkostninger til personale. Det øgede personaleforbrug skyldes blandt andet ekstraordinære rettidighedstiltag i 2010, som blev iværksat for at imødegå udfordringer ved køreplanen samt tiltag med henblik på forbedring af kundetilfredsheden. Det forventes, at DSBFirst Øresund vil give et overskud i Resultatforbedringen vil primært være drevet af øget effektivitet på områder med kørende personale som konsekvens af den øgede produktion på Øresundsforbindelsen samt gennem realisering af synergier ved etablering af en central administration i Malmø.

10 5. Forsinkelser Rettidigheden påvirket af vintervejret Andelen af forsinkede tog ud af det samlede antal gennemførte afgange i 2009 og 2010 fremgår af nedenstående figurer. På trods af positive tendenser i 2010 i antallet af forsinkelser for både Fjern- & Regionaltog samt S- tog, var antallet af forsinkelser for året som helhed præget af det hårde vintervejr i årets første og sidste måneder. Fjern- & Regionaltog har således i 2010 haft flere forsinkelser end de fastsatte mål i trafikkontrakten. På trods af det hårde vintervejr lever S-tog op til kravet i trafikkontrakten I Fjern- & Regionaltog var antallet af forsinkelser 10,3 procent i På trods af den ekstraordinært hårde vinter i både starten og slutningen af året, svarer det til en forbedring på 0,9 procentpoint i forhold til Den positive udvikling skyldes blandt andet færre materielfejl og færre sporarbejder. I S-tog var antallet af forsinkelser 6,0 procent i 2010, sammenlignet med 4,4 procent i Udviklingen skyldes først og fremmest forsinkelser forårsaget af den hårde vinter. Samtidig var driften igennem sommeren præget af de omfattende sporarbejder på Nordbanen. Pct. 25 Forsinkelser Fjern- & Regionaltog Pct. 20 Forsinkelser S-tog Maj April Marts Februar Januar Juni Juli December November Oktober September August Maj April Marts Februar Januar Juni Juli Mål i trafikkontrakt December November Oktober September August Mål i trafikkontrakt 6. Af- og nedskrivninger, finansielle poster og nøgletal Afskrivninger Af- og nedskrivninger er steget med 122 mio. kr. og udgjorde mio. kr. (1.347 mio. kr.). Stigningen skyldes primært ibrugtagning af togmateriel samt afskrivninger på øget tungt vedligehold af egne tog. Større investeringer DSB har i 2010 investeret mio. kr. (1.354 mio. kr.). Stigningen skyldes primært større investeringer i IC4- og Øresundstogsæt samt mere tungt vedligehold af egne tog. Finansielle omkostninger I 2010 udgjorde de finansielle poster netto en omkostning på 451 mio. kr. (388 mio. kr.). Stigningen på 63 mio. kr. skyldes dels et fald i indtægter vedrørende rentekompensation som følge af forliget med AnsaldoBreda (62 mio. kr. i 2010 og 145 mio. kr. i 2009), delvist opvejet af et lavere renteniveau. Udvikling i nøgletallene Særligt fratrædelsesomkostningerne i 2010 har påvirket udviklingen i nøgletallene negativt i forhold til Indtjeningsgraden er således faldet fra 22,2 til 20,6 og overskudsgraden fra 8,6 til 6,1. Egenkapitalforrentningen er faldet fra 4,6 til 1,7. Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) er på 2,4 i 2010, hvilket er 0,9 procentpoint mindre end i Gearing udgør 5,7 i 2010, hvilket er en mindre stigning på 0,3 procentpoint i forhold til Soliditetsgraden var pr. 31. december 2010 på 28,1. Faldet på 0,5 procentpoint skyldes den større balancesum, jf. forklaring nedenfor. Rentedækningen udgør 1,3 i 2010 sammenlignet med 1,8 i 2009.

11 7. Balanceposter Balancesummen er steget Koncernens balancesum udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2010 i forhold til mio. kr. ultimo 2009, hvilket er en stigning på 282 mio. kr. Stigningen skyldes primært øgede investeringer i togmateriel. Egenkapitalen udgjorde mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mindre end ultimo Hensatte forpligtelser er steget fra mio. kr. ultimo 2009 til mio. kr. pr. 31. december Stigningen på 36 mio. kr. skyldes primært ændringen i udskudte skatteforpligtelser. Den samlede gæld er pr. 31. december 2010 på mio. kr., hvilket er 299 mio. kr. mere end ultimo Udbytte til Transportministeriet Bestyrelsen indstiller, at udbytte til Transportministeriet for 2010 fastsættes til i alt 420 mio. kr. Udbyttet udgør 120 mio. kr. beregnet som 2 procent af den gennemsnitlige egenkapital i 2010, justeret for aftalte korrektioner. Endvidere er der i forlængelse af fremlæggelsen af Finanslovsforslaget for 2011 indgået en aftale mellem Transportministeriet og DSB om udbetaling af yderligere 300 mio. kr. Udbyttet foreslås betalt med 300 mio. kr. i kontanter og med 120 mio. kr. i andre værdier end kontanter. 8. Forventning til resultat før skat i 2011 DSB-koncernens resultat før skat forventes i 2011 at blive i størrelsesordenen 350 mio. kr., eksklusive omkostninger til eventuelle restruktureringer, sammenlignet med 173 mio. kr. i Forventningen til resultatet for 2011 er påvirket af en positiv udvikling i antallet af kunder i både S-tog og Fjern- & Regionaltog. Væksten er understøttet af en række planlagte kunde- og produkttiltag, herunder en udvidet køreplan med blandt andet en udvidelse af Nonstop Lyn (København-Aarhus). Forventningen til resultatet er dertil positivt påvirket af den løbende effektivisering af forretningen samt helårseffekten af effektiviseringer i Sporskifte2010 regi. De stigende passagerindtægter samt effekten af effektiviseringerne modsvares delvist af stigende omkostninger til blandt andet produktionsudvidelser og energiomkostninger. Således er DSB i 2011 på vej mod nye mål. Den nye strategi skal, sammen med de tiltag og målsætninger som Transportministeriet og DSB præsenterede i september 2010, sætte rammerne for udviklingen af DSB s fremtidige forretning. Det 11 - overordnede mål er at fordoble antallet af togkunder i Danmark frem mod Som en del af denne strategi, og i lighed med det nye vedligeholdelsesselskab, forventes stationsaktiviteterne i 2011 udskilt i et selvstændigt selskab. 9. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for den selvstændige offentlige virksomhed DSB er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som for Begivenheder indtruffet efter 31. december 2010 I forlængelse af EU-Kommisionens afgørelse af sagen mod den danske stat, der afviser, at der har været ydet ulovlig statsstøtte til DSB i forbindelse med de hidtidige trafikkontrakter, har DSB og Transportministeriet den 3. marts 2011 indgået tillægskontrakt om etablering af en kontraktreguleringsmekanisme (claw back) i trafikkontrakten om offentlig servicetrafik udført i perioden Tillægskontrakten er gældende fra 1. januar 2010 og til Trafikkontraktens udløb i DSB indgik den 20. januar 2011 aftale med Region Midtjylland om, at DSB overtager driften af Odderbanen. I forlængelse af bestyrelsens behandling af årsregnskabet den 17. marts 2010 blev DSB's administrerende direktør afskediget og Økonomidirektør Klaus Pedersen udpeget til Konstitueret administrerende direktør. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 11. Finanskalender 2011 Virksomhedsmøde: 6. april 2011 Forventet offentliggørelse af delårsrapporter: 1. kvartal 2011: 25. maj 2011 Halvårsrapport 2011: 22. august kvartal 2011: 17. november 2011 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2010 findes på

12 12 - Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for DSB. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og modervirksomhedens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og modervirksomheden står over for. Årsrapporten indstilles til virksomhedsmødets godkendelse. København, den 18. marts 2011 I direktionen Klaus Pedersen Konstitueret administrerende direktør I bestyrelsen Mogens Granborg Annette Sadolin Lars Andersen Bestyrelsesformand Næstformand Lotte Littau Kjærgaard Lilian Merete Mogensen Jens Iwer Petersen Andreas Hasle Flemming Rasmussen Ulrik Salmonsen

13 13 - Resultatopgørelse 1. januar december Ændring Beløb i mio. kr. Abs. Rel. Indtægter Nettoomsætning % Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver % Andre driftsindtægter % Indtægter i alt % Omkostninger Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer % Andre eksterne omkostninger % Personaleomkostninger % Omkostninger i alt % Resultat før af- og nedskrivninger % Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver % Resultat af primær drift % Finansielle poster Resultat efter skat i associerede virksomheder % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Finansielle poster i alt % Resultat før skat % Skat Skat af årets resultat % Regulering af skat vedrørende tidligere år % Skat i alt % Årets resultat % Årets resultat fordeles således: DSB Minoritetsinteresser Årets resultat

14 Balance - Aktiver Beløb i mio. kr Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder 54 - Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Transportmateriel Driftsmateriel, inventar og andet udstyr Anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig lånekapital i associeret virksomhed Andre kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos associeret virksomhed 39 - Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

15 Balance - Passiver 15 - Beløb i mio. kr Egenkapital Ansvarlig kapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser 0 15 Egenkapital og minoritetsinteresser i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Langfristede lån Ansvarlig lånekapital 6 6 Øvrige langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kortfristede lån Kreditinstitutter Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 16 - Egenkapitalopgørelse Beløb i mio. kr. Ansvarlig kapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Betalt udbytte Årets resultat Valutakursregulering vedr. tilknyttede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital pr. 31. december Betalt udbytte Årets resultat Valutakursregulering vedr. tilknyttede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital pr. 31. december

17 Pengestrømsopgørelse 17 - Ændring Beløb i mio. kr. Abs. Rel. Resultat af primær drift % Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver % Ændring i negativ goodwill og andre hensatte forpligtelser, netto % Gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto % Finansielle poster, betalt % Selskabsskat, betalt % Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital % Ændring i driftskapitalen: Ændring i tilgodehavender % Ændring i varebeholdninger % Ændring i leverandørgæld og anden gæld mv % Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt % Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver, ekskl. aktiverede renter % Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver mv % Indskud af ansvarlig lånekapital i associeret virksomhed % Pengestrømme til investeringsaktivitet i alt % Provenu ved optagelse af langfristede lån % Provenu ved optagelse af kortfristede lån % Indfrielse og afdrag på langfristede lån % Indfrielse og afdrag på kortfristede lån % Aktiverede renter Modtaget udbytte Betalt udbytte % Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt % Ændring i likvider i alt % Likvider primo Likvider ultimo % Likvider kan specificeres således: Likvide beholdninger % Kreditinstitutter % Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af resultatopgørelse og balance.

18 18 - Hovedtal for resultatopgørelsen (Ikke revideret) Beløb i mio. kr. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Salg af kioskvarer m.v Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Andre driftsindtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat Egenkapital i alt Indtjeningsgrad (EBITDA margin) 25,5% 21,2% 23,2% 19,2% 20,0% 23,8% 19,8% 18,8% Egenkapitalforrentning (ROE) p.a. 4,3% 3,2% 8,0% 5,2% 0,9% 3,4% 1,2% 1,1% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) p.a. 4,5% 3,1% 3,7% 2,3% 2,1% 4,4% 1,9% 1,5% 1) Tallene for 3. kvartal er korrigeret som følge af, at DSB har besluttet ikke at gennemføre en påtænkt forlængelse af brugstiden for togmateriel.

19 19 - Bilag til DSB s årsregnskabsmeddelelse for 2010: De uafhængige revisorers påtegning Til transportministeren Påtegning på årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvstændige offentlige virksomhed DSB for regnskabsåret 1. januar december 2010 side omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som modervirksomheden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber mv. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

20 20 - Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S- tog A/S. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med oplysningskravene i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 18. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rigsrevisionen Kurt Gimsing Torben Bender Henrik Otbo Anne Aagaard statsaut. revisor statsaut. revisor rigsrevisor kontorchef Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsaut. revisor Kim Mücke statsaut. revisor

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011)

Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 1 - Årsregnskabsmeddelelse 2011 (1. januar til 31. december 2011) - 2-2011 blev et år med mange alvorlige udfordringer for DSB. De økonomiske udfordringer har ændret den kontekst og selvforståelse, DSB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere