Årsregnskabsmeddelelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse

2 Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket er 127 mio. kr. mindre end det forventede, jf. delårsrapporten kvartal Afvigelsen er en konsekvens af det hårde vintervejr i november og december i 2010, som har medført øgede omkostninger. DSB har derudover af forsigtighedshensyn besluttet ikke at gennemføre den i delårsrapporten for kvartal 2010 omtalte forlængelse af brugstiden for togmateriel. Resultatet i 2010 er påvirket af fratrædelsesomkostninger. Herudover er resultatet påvirket af betydelige omkostninger for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for vores kunder både i forbindelse med sporarbejder, herunder sporspærringer på S-togsnettet, og i forbindelse med det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Hertil kommer omkostninger til forbedringer af grundproduktet samt andre kundeforbedrende tiltag. Endelig er der øgede omkostninger som følge af de nye operationer, samt i DSBFirst som følge af den nye køreplan og den målrettede indsats for at forbedre rettidigheden. Koncernens resultat er dog også påvirket af en række positive faktorer, herunder indtægter vedrørende rentekompensation og rabatter som følge af forliget med AnsaldoBreda vedrørende IC4 og IC2 leveringen samt øgede gevinster ved salg af fast ejendom. Rettidigheden påvirket af vintervejret For året som helhed har antallet af forsinkelser været præget af det hårde vintervejr i årets første og sidste måneder. På trods af vintervejret har Fjern- & Regionaltog i 2010 reduceret antallet af forsinkelser i forhold til Særligt i perioden marts - oktober var antallet af forsinkelser markant under niveauet i I samme periode er antallet af forsinkelser i S-tog på niveau med det historisk gode resultat i Resultaterne skyldes det målrettede arbejde med rettidigheden. Indsatsen har resulteret i flere tog til tiden, men er samtidig afspejlet i omkostningsudviklingen. I 2010 anvendte DSB i størrelsesordenen 200 mio. kr. i særlige rettidigheds- og kundefremmende tiltag. Hertil kommer omkostninger som følge af det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Vintervejret har krævet en ekstra indsats, og udgifterne hertil er opgjort til 85 mio. kr. Flere kunder DSB havde 198 mio. kunder i Når der tages højde for sporspærringer steg antallet af kunder på det danske marked med 5 procent. Kundevæksten skyldes en ambitiøs strategi i Danmark med en generelt forbedret rettidighed i kombination med fokus på pris og markedsføring samt en række nye kundetiltag. Danskerne vælger toget - samtidig med at biltrafikken falder. Hertil kommer kundevæksten på 5 procent i Sverige samt de nye strækninger i Tyskland. DSB vinder markedsandele fra bilen På Storebælt var der i 2010 en samlet vækst i antal togrejser på godt 2 procent, mens 3 procent færre har taget bilen. DSB's markedsandel er således forbedret fra 25 procent i 2009 til 26 procent i Samtidig faldt biltrafikken i hovedstadsområdet i 2010 med 1 procent, mens antallet af kunder i S-togene steg med 5 procent, når der tages højde for sporspærringer. IC4-status DSB kørte med to sammenkoblede IC4 togsæt første gang i september 2010, hvor toget blev indsat i regionaltogstrafikken i Jylland, og DSB indsatte de første sammenkoblede IC4 togsæt i landsdelstrafikken den 17. januar Herefter vil IC4 togsættene successivt blive indsat i drift, efterhånden som de færdiggøres. Med udgangen af januar 2011 er der planlagt 105 ugentlige afgange med IC4, hvoraf 25 afgange er kørsel med to sammenkoblede togsæt Nye internationale operationer DSB overtog i december 2010 driften af to nye operationer i Sverige, Västtrafik i Göteborg, sammen med DSB's partner FirstGroup, og Krösatåg i Jönköping-området. Samtidig overtog DSB, sammen med vores tyske partner, en ny operation i Tyskland, Rheingau. DSB driver i forvejen to andre strækninger i Sverige, Roslagsbanan i Stockholm og, i samarbejde med FirstGroup, Øresundstrafikken i Sydsverige. Hertil driver DSB, med vores tyske partner, Odenwaldbahn i Tyskland. Med de fire nye operationer vil DSB transportere i størrelsesordenen 60 mio. kunder årligt i Sverige og Tyskland. Udfordrende år for DSBFirst Øresund DSBFirst Øresunds resultat før af- og nedskrivninger udgør 49 mio. kr. Korrigeret for koncernintern avance på 73 mio. kr. udgør resultat før af- og nedskrivninger -24 mio. kr. Resultatet er især påvirket af betydeligt øgede personaleomkostninger blandt andet som følge af udfordringer med køreplanen samt tiltag for at forbedre rettidighed og kundetilfredshed. Der forventes et overskud i DSBFirst Øresund i Øget effektivisering DSB har i de seneste år lanceret en række tiltag for at forbedre kvaliteten af selskabets produkter. For at kunne videreføre denne linje er det nødvendigt løbende at tilpasse og effektivisere organisationen. Derfor blev der inden for det administrative område nedlagt 140 stillinger i 2010, ligesom der fortsat er et stærkt fokus på at øge den generelle effektivitet i DSB. Sporskifte2010 DSB nåede i 2010 målene i genopretningsplanen Sporskifte2010. Ved udgangen af 2. kvartal 2010 havde DSB således opnået en kundevækst på 4 procent, ca. 60 mio. internationale kunder, identificerede effektiviseringspotentialer på i alt 400 mio. kr., med fuld effekt i 2011, og en omdømmescore på 60. Forventninger til 2011 DSB-koncernens resultat før skat forventes i 2011 at blive i størrelsesordenen 350 mio. kr., eksklusive omkostninger til eventuelle restruktureringer, sammenlignet med 173 mio. kr. i Forventningen til resultatet for 2011 er påvirket af en positiv udvikling i antallet af kunder i både S-tog og Fjern- & Regionaltog. Væksten er understøttet af en række planlagte kunde- og produkttiltag. Herunder en udvidet køreplan med blandt andet en udvidelse af Nonstop Lyn (København-Aarhus). Forventningen til resultatet er dertil positivt påvirket af den løbende effektivisering af forretningen samt helårseffekten af effektiviseringer i Sporskifte2010 regi. De stigende passagerindtægter samt effekten af effektiviseringerne modsvares delvist af stigende omkostninger til blandt andet produktionsudvidelser og energiomkostninger. Således er DSB i 2011 på vej mod nye mål. Den nye strategi skal, sammen med de tiltag og målsætninger som Transportministeriet og DSB præsenterede i september 2010, sætte rammerne for udviklingen af DSB s fremtidige forretning. Det overordnede mål er at fordoble antallet af togkunder i Danmark frem mod Som en del af denne strategi, og i lighed med det nye vedligeholdelsesselskab, forventes stationsaktiviteterne i 2011 udskilt i et selvstændigt selskab. Revision Regnskabet for 2010 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. I revisionens erklæring om udført forvaltningsrevision er der taget forbehold, jf. bilag.

3 Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen 3 - Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakter % Salg af kioskvarer m.v % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv % Udlejning af togmateriel % Nettoomsætning % Andre driftsindtægter mv % Indtægter i alt % Omkostninger i alt % Resultat før af- og nedskrivninger % Af- og nedskrivninger % Resultat af primær drift % Finansielle poster netto % Resultat før skat % Årets resultat % Pengestrømme i mio. kr. Pengestrømme - driftsaktivitet % Pengestrømme - investeringsaktivitet % - heraf investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme - finansieringsaktivitet % Likvider ultimo % Balance i mio. kr. Balancesum % Anlægsaktiver % Omsætningsaktiver % Egenkapital i alt % Minoritetsinteresser % Hensatte forpligtelser % Langfristede gældsforpligtelser % Kortfristede gældsforpligtelser % Rentebærende gæld, netto % Nøgletal Indtjeningsgrad (EBITDA margin) 20,6 22,2-1,6-7% Overskudsgrad (EBIT margin) 6,1 8,6-2,5-29% Egenkapitalforrentning (ROE) 1,7 4,6-2,9-63% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) 2,4 3,3-0,9-27% Gearing 5,7 5,4 0,3 6% Soliditetsgrad 28,1 28,6-0,5-2% Rentedækning 1,3 1,8-0,5-28% Yderligere oplysninger Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede % Antal togrejser (1.000 rejser) % Antal togkm (1.000 km) % 1) Andre driftsindtægter mv. indeholder Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver samt Andre driftsindtægter. Nøgletalsdefinitioner Nøgletal og benævnelser er udarbejdet i overensstemmelse med 'Anbefalinger & Nøgletal 2010' fra Den Danske Finansanalytikerforening. Indtjeningsgrad (EBITDA margin) = resultat før af- og nedskrivninger x 100 / nettoomsætning Overskudsgrad (EBIT margin) = resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning Egenkapitalforrentning (ROE) = årets resultat x 100 / gennemsnitlig egenkapital Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) = resultat af primær drift efter skat (NOPLAT) x 100 / (gennemsnitlig egenkapital i alt + gennemsnitlig nettorentebærende gæld) Gearing = nettorentebærende gæld / EBITDA Soliditetsgrad = egenkapital i alt x 100 / balancesum Rentedækning = resultat af primær drift + finansielle indtægter / finansielle omkostninger

4 Finansiel beretning Resultat før skat på 173 mio. kr. Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket er 127 mio. kr. mindre end det forventede, jf. delårsrapporten kvartal Afvigelsen er en konsekvens af det hårde vintervejr i november og december i 2010, som har medført øgede omkostninger. DSB har derudover af forsigtighedshensyn besluttet ikke at gennemføre den i delårsrapporten for kvartal 2010 omtalte forlængelse af brugstiden for togmateriel. Resultatet er i 2010 påvirket af fratrædelsesomkostninger i størrelsesordenen 140 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket af betydelige omkostninger for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for vores kunder både i forbindelse med sporarbejder, herunder sporspærringer på S- togsnettet, og i forbindelse med det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Hertil kommer omkostninger til kundeforbedrende tiltag. Endelig er der øgede omkostninger som følge af de nye internationale operationer, samt i DSBFirst som følge af den nye køreplan og den målrettede indsats for at forbedre rettidigheden. Koncernens resultat er dog også påvirket af en række positive faktorer, herunder indtægter vedrørende rentekompensation og rabatter som følge af forliget med AnsaldoBreda vedrørende IC4 og IC2 leveringen samt øgede gevinster ved salg af fast ejendom. Nettoomsætningen er steget med 3 procent I 2010 var nettoomsætningen i DSB-koncernen mio. kr. (9.867 mio. kr.). Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (4.223 mio. kr.), hvilket er 106 mio. kr. mere end i Udviklingen skyldes primært vækst i antallet af kunder, blandt andet som følge af et stærkt kunde- og markedsfokus i såvel S-tog som i Fjern- & Regionaltog. Hertil kommer flere internationale rejser som følge af askeskyen i april samt flere kunder som følge af vintervejret, primært på S- togsnettet. Indtægterne er dog påvirket af en lavere gennemsnitlig billetpris i Fjern- & Regionaltog, hvilket blandt andet skyldes en stigende efterspørgsel efter rabatterede produkter. Indtægter fra trafikkontrakter er steget med 178 mio. kr. sammenlignet med 2009 og udgjorde mio. kr. (4.453 mio. kr.). Stigningen skyldes primært aktivitetsudvidelser i Sydsverige og erhvervelsen af det tyske operatørselskab VIAS. Korrigeret for disse forhold er der et mindre fald i indtægter fra trafikkontrakter. Faldet kan henføres til de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i de med den danske stat indgåede trafikkontrakter. Effektiviseringerne medfører en løbende reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Reduktionen gælder for såvel Fjern- & Regionaltog som for S-tog. Salg af kioskvarer mv. er steget med 1 procent i forhold til 2009 og udgjorde 873 mio. kr. (866 mio. kr.). Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv. udgjorde 137 mio. kr. (151 mio. kr.). Udlejning af togmateriel udgjorde 187 mio. kr. (174 mio. kr.), svarende til en stigning på 13 mio. kr. Udviklingen kan henføres til udlejning af nyanskaffede Øresundstogsæt til Trafikstyrelsen. Andre driftsindtægter mv. udgjorde mio. kr. (1.013 mio. kr.). Stigningen på 351 mio. kr. skyldes hovedsageligt en stigning i 'Arbejde udført for egen regning' på 166 mio. kr. primært som følge af IC4- opgradering og store eftersyn mv. (modsvares af tilsvarende omkostninger). Hertil kommer indregnet rabat på 121 mio. kr. i 2010 ved køb af reservedele fra AnsaldoBreda og øgede gevinster på i alt 90 mio. kr. ved salg af fast ejendom. En del af gevinsten ved salg af fast ejendom bruges til etablering af nye parkeringspladser til cykler og biler ved togstationerne. Dette er en del af aftalen med Transportministeriet om "En grøn transportpolitik". Tabel 1: Udvikling i omkostninger Beløb i mio. kr. Omkostninger i alt Pris- og lønudvikling 150 Afskedigelsesomkostninger 140 Indregning af nye operationer 110 Moms, herunder engangsposter i 2009 og ændrede momsregler 100 Omkostninger som følge af det hårde vintervejr 1 75 Eget arbejde, herunder hjemtagning af IC4-opgradering mv. 60 Køreplansudvidelser 60 Sporarbejder 50 Effektiviseringer i relation til Sporskifte Øvrige, herunder kunde- og rettidighedstiltag mv. 128 Omkostninger i alt ) Vintervejret belaster regnskabet for 2010 med yderligere 10 mio. kr. i mistede passagerindtægter som følge af rejsetidsgarantien. Udvikling i grundproduktet Omkostninger i alt udgjorde mio. kr. (8.685 mio. kr.). Stigningen på 743 mio. kr. skyldes især den generelle pris- og lønudvikling, fratrædelsesomkostninger i forbindelse med reduktioner i antallet af administrative stillinger og omkostninger til de nye operationer, som DSB har overtaget driften af. Herudover er resultatet påvirket af betydelige omkostninger for at opretholde et acceptabelt serviceniveau for vores kunder både i forbindelse med sporarbejder, herunder sporspær-

5 ringer på S-togsnettet, og i forbindelse med det hårde vintervejr, såvel først som sidst på året. Hertil kommer omkostninger til forbedringer af grundproduktet samt andre kundeforbedrende tiltag både i Fjern- & Regionaltog, S-tog og i DSBFirst. Endvidere er omkostningerne påvirket af en stigning i de direkte henførbare omkostninger til eget arbejde, herunder hjemtagning af IC4 opgradering og engangsposter vedrørende moms. Modsat tæller effektiviseringer inden for de administrative funktioner samt øvrige besparelser. 5 - har Kort & Godt reduceret antallet af medarbejdere i forhold til sidste år. Produktivitet Antal togkilometer per medarbejder er steget med 4 procent til 7.846, mens antal togrejser per medarbejder er steget med 2 procent til Omkostninger per togkilometer er steget med 2 procent fra 124 kr. til 127 kr. i 2010, hvilket skal ses i lyset af de øgede omkostninger vedrørende afskedigelser og vintervejr. De ovennævnte omkostninger til forbedringer af grundproduktet følger blandt andet som en del af forliget med AnsaldoBreda i Det er aftalt med Transportministeriet, at i alt 0,5 mia. kr. af den samlede kompensation, over en årrække, anvendes til at hæve kvaliteten af togproduktet gennem en rettidighedsplan for Fjern- & Regionaltog. Tabel 2: Produktivitet Antal togkm. per medarbejder Antal togrejser per medarbejder Omkostninger per togkilometer Vækst Abs. Pct % % % Antal medarbejdere Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede var i 2010, hvilket er en stigning på 141 medarbejdere i forhold til Stigningen skyldes primært opstart af nye operationer i Sverige og Tyskland, samt en styrket indsats for at forbedre grundproduktet og rettidigheden. Omvendt 3. Udvikling i antal kunder Tabel 3: Antal kunder Vækst kunder Abs. Pct. Fjern- & Regionaltog, heraf: % Øst % Vest % Øst/Vest over Storebælt % Øvrige % DSBFirst i Danmark 1, % S-tog (korrigeret) % Kunder i Danmark i alt (korrigeret) % Korrektion sporspærring % Kunder i Danmark i alt % Kunder i Tyskland 4 i alt Kunder i Sverige 5 i alt % Eliminering % Antal kunder i alt % Antal kunder i alt (korrigeret) % 1) Inklusive rejser på den danske del af Kystbanen samt rejser over Øresund i perioden januar Disse rejser var oprindeligt indeholdt i rejserne for Fjern- & Regionaltog. 2) Antal kunder i 2010 er baseret på en foreløbig opgørelse. 3) Eksklusive kunder i de perioder og på de strækninger, hvor der har været sporspærringer. Ved sporspærringer forstås her, at mindst et spor er lukket, og at der i en del af perioden har været totalspærret. Eksklusive korrektioner for sporspærringer udgør kundevæksten i S-tog isoleret set 1 procent. 4) Rejser med det tyske operatørselskab VIAS indgår fra 1. april 2010 med 100 procent i antal kunder for DSB-koncernen. I koncernregnskabet indgår VIAS pro-rata med 50 procent. 5) Kunder, som kører på tværs af landegrænser, indgår i antal kunder i hvert land. I den samlede opgørelse for DSB-koncernen elimineres for det antal kunder, som ingen på- og afstigning har under rejsen. 6) Antal kunder i 2009 er, i forhold til tidligere offentliggjorte tal, reguleret som følge af ny model for opgørelsen af antal rejser. Antal kunder i DSB-koncernen I forhold til 2009 er det samlede antal kunder i DSB-koncernen steget med 7,0 mio., hvilket svarer til en stigning på 4 procent. Stigningen skyldes erhvervelsen af det tyske operatørselskab VIAS, de nye svenske operationer samt flere kunder i fjern- og regionaltogstrafikken og i S-togstrafikken.

6 På det danske marked steg antallet af kunder med 5 procent. Hermed har DSB mere end opfyldt målene i Sporskifte2010. Med en vækst, korrigeret for sporspærringer, på godt 5 procent i 2. halvår 2010 er de nye kundemål, der blev fastlagt i sommeren 2010, samtidig mere end opfyldt. Udvikling i persontrafikken i Danmark Markedet for persontransport har i en lang periode været påvirket af den økonomiske afmatning samt udviklingen i ledigheden og privatforbruget. Vejdirektoratet har i deres seneste måling opgjort, at den landsdækkende biltrafik i 2010 gik tilbage med godt 1 procent i forhold til I 2010 var det samlede antal rejser (tog, fly, bil og bus) over Storebælt uændret i forhold til Antal bilpassager på Storebæltsbroen gik tilbage med 3 procent, mens antal togrejsende over Storebælt gik frem med 2 procent. DSB's markedsandel over Storebælt er på i alt 26 procent i 2010, sammenlignet med 25 procent i I et stagnerende marked har både Fjern- & Regionaltog og S-tog haft en positiv kundevækst i Antal kunder i Danmark Det samlede antal kunder i Danmark er i 2010 steget med 5 procent i forhold til 2009 (korrigeret for sporspærringer). Væksten kan henføres til en historisk høj kundevækst i fjern- og regionaltogstrafikken på 4 procent og en vækst på 7 procent for S-tog. Antallet af kunder i DSBFirst i Danmark er faldet med 1 procent. Fjern- & Regionaltog Fjern- & Regionaltog havde 49,4 mio. kunder i 2010, hvilket er en stigning på 1,9 mio. eller 4 procent i forhold til Udviklingen skyldes blandt andet et bedre grundprodukt, herunder generel bedre rettidighed, information og rengøring samt et stærkt kunde- og markedsfokus drevet af indførsel af et nyt servicekoncept. Dette viser sig blandt andet i Orange og WildCard, yderligere understøttet af en række nye produktlanceringer som eksempelvis NonStop Lyn (Aarhus - København), loyalitetsprogrammet +more og Familiebilletten samt en ambitiøs salgsindsats i forhold til pendlere. Derved er en stor del af pendlerkunderne blevet fastholdt trods udviklingen i ledigheden. Erhvervsmarkedet er primært blevet tiltrukket af DSB 1 samt webportalen Work+, og fritidsmarkedet af Orange. I 2010 var der en kundevækst på henholdsvis 5 og 3 procent for Øst og Vest. I begge områder har fritidssegmentet haft vækst drevet af Orange og Familiebilletten. I Øst kan væksten især tilskrives 6 - et øget antal kunder i erhvervs- og pendlersegmenterne, mens væksten i Vest også skyldes flere kunder i ungdomssegmentet, blandt andet på grund af uddannelseskort og ungdomsbilletter. S-tog S-tog har, på de strækninger, der ikke har været berørt af sporarbejder, haft en kundevækst på 7 procent svarende til 5,3 mio. kunder sammenlignet med Væksten skyldes et stærkt kundeog markedsfokus, herunder de positive effekter af Gratis Cykel, Shopping-søndage samt nye billettyper, eksempelvis successen med SMS-billet, samt abonnementskort introduceret til erhvervslivet gennem netportalen Work+. Samtidig har introduktionen af natkørsel med S-tog bidraget positivt til væksten. På S-togsnettet blev der i hele 2010 gennemført omfattende sporarbejder, herunder primært på Nordbanen og City. DSBFirst i Danmark I august 2010 fik kunderne en ny og forbedret køreplan, hvilket, sammen med betydelige investeringer i grundproduktet har medført en stigning i den kundeoplevede rettidighed. Som følge af dette særlige fokus opnåede DSBFirst i oktober og november en kunderettidighed på ca. 90 procent. En usædvanlig hård start på vinteren og indkøringsvanskeligheder for Citytunnelen i Malmø medførte dog efterfølgende et fald i den kundeoplevede rettidighed i december. DSBFirst's danske operatørrettidighed var på 97,9 procent i 3. kvartal 2010 og på 98,4 procent i 4. kvartal Samtidig var den svenske operatørrettidighed på ca. 99,9 procent i Indsatsen for at styrke grundproduktet har dog også resulteret i et forøget omkostningsniveau for DSBFirst. DSBFirst i Danmark har haft en mindre tilbagegang i antal kunder på 1 procent i Antal kunder i udlandet Det samlede antal internationale kunder steg med 3,5 mio. i 2010 i forhold til 2009, svarende til en fremgang på 10 procent. Sverige DSB's aktiviteter i Sverige består af rejser i den svenske del af DSBFirst, øvrige rejsende til Sverige, Roslagsbanan i Stockholmsområdet samt regional- og pendlertogstrafikken i Göteborg og togdriften omkring Jönköping. Strategisk er Øresundsregionen vigtig for DSB, og DSB anser Sverige som sit andet hjemmemarked. DSBFirst ejes i fællesskab med vores britiske partner FirstGroup.

7 DSB har i 2010 vundet udbuddet om regionaltogstrafikken Upptåget i Uppsala-området nord for Stockholm med driftsstart i juni I Sverige har der i 2010 været 39 mio. kunder, hvilket svarer til en vækst på 5 procent. Fra december 2010 driver VIAS også Rheingau strækningen fra Frankfurt am Main til Koblenz. VIAS har siden 1. april 2010 haft i alt 1,6 mio. kunder. VIAS ejes i fællesskab med vores tyske partner RATH GmbH. 7 - Tyskland DSB's aktiviteter i Tyskland består af rejser med det tyske operatørselskab VIAS. Siden 2005 har VIAS drevet Odenwaldbahn i Frankfurt am Mainområdet. 4. Forretningsområder Fjern- & Regionaltog Tabel 4: Fjern- & Regionaltog Vækst Beløb i mio. kr Abs. Pct. Nettoomsætning % Passager- og rejsebureauindtægter % Indtægter fra trafikkontrakt % Indtægter fra togservice % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel % Udlejning af togmateriel % Resultat før af- og nedskrivninger % Indtjeningsgrad 17,5 16,5 1,0 6% Antal togkm (1.000 km) % Nettoomsætningen i Fjern- & Regionaltog er steget med 89 mio. kr. i forhold til Passager- og rejsebureauindtægterne udgjorde i alt mio. kr. (3.159 mio. kr.), hvilket udgør en stigning på 85 mio. kr. Stigningen skyldes primært væksten i antallet af kunder, blandt andet som følge af et stærkt kunde- og markedsfokus, samt øgede indtægter fra pladsbilletter. Hertil kommer flere internationale rejser som følge af askeskyen i april. Omvendt er indtægterne negativt påvirket af en lavere gennemsnitlig billetpris, hvilket blandt andet skyldes stigende efterspørgsel efter rabatterede produkter samt færre lange rejser. Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt er faldet med 11 mio. kr. eller 1 procent i forhold til 2009 (1.147 mio. kr.). Udviklingen er primært en konsekvens af de forudsætninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i trafikkontrakten, og som medfører en reduktion i indtægterne over kontraktperioden. Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel udgjorde 279 mio. kr. (273 mio. kr.). Udlejning af togmateriel er steget med 13 mio. kr. og udgjorde 187 mio. kr. (174 mio. kr.). Udviklingen kan henføres til udlejning af nyanskaffede Øresundstogsæt til Trafikstyrelsen. Resultat før af- og nedskrivninger steg med 62 mio. kr. og udgjorde 857 mio. kr. (795 mio. kr.). Udviklingen skyldes primært den indregnede kompensation fra AnsaldoBreda (rabat ved køb af reservedele), delvist modvirket af øgede omkostninger som følge af det hårde vintervejr, sporarbejder og en fortsat øget indsats på rettidighed og kundeforbedrende tiltag. Den samlede produktion udgjorde 37,9 mio. togkilometer i 2010, hvilket er en stigning på 1,0 mio. togkilometer eller 3 procent. Produktionsstigningen kan primært henføres til udvidelsen med NonStop Lyn (Aarhus-København) og den udvidede drift mellem Østerport og Roskilde. Indtægter fra togservice udgjorde 47 mio. kr. (51 mio. kr.), svarende til et fald på 4 mio. kr.

8 8 - S-tog Tabel 5: S-tog Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakt % Resultat før af- og nedskrivninger % Indtjeningsgrad 42,3 44,6-2,3-5% Antal togkm (1.000 km) % Nettoomsætningen i S-tog faldt med 26 mio. kr. svarende til 1 procent. Passagerindtægterne udgjorde mio. kr. (1.077 mio. kr.) i 2010, hvilket svarer til en vækst på 20 mio. kr. Passagerindtægterne er positivt påvirket af en højere gennemsnitspris samt et øget antal kunder på trods af betydelige sporarbejder i Indtægter fra den med staten indgåede trafikkontrakt er reduceret med 46 mio. kr. til mio. kr. (1.327 mio. kr.). Resultat før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr. (1.073 mio. kr.). Faldet på 67 mio. kr. skyldes blandt andet øgede omkostninger som følge af det hårde vintervejr, omkostninger i forbindelse med de omfattende sporarbejder og det øgede fokus på kundeforbedrende tiltag. Produktionen, opgjort som antal togkilometer, er faldet med 5 procent på grund af sporspærringer i forbindelse med de omfattende sporarbejder i Kort & Godt Tabel 6: Kort & Godt Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Salg af kioskvarer mv % Provisionsindtægter % Resultat før af- og nedskrivninger Indtjeningsgrad 2,1-1,0 3,1 - Nettoomsætningen i Kort & Godt er steget med 7 mio. kr. Salg af kioskvarer mv. udgjorde 825 mio. kr. (815 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 10 mio. kr. i forhold til Provisionsindtægterne er faldet med 3 mio. kr. og udgjorde 167 mio. kr. (170 mio. kr.) i Faldet skyldes en ændring af det strategiske kundefokus, således at en større andel af billetsalget foretages via online medier. Resultat før af- og nedskrivninger er steget med 31 mio. kr. i forhold til Udviklingen skyldes primært omkostningstilpasninger samt effekten af konverteringen af Kort & Godt butikker til 7- Eleven. Omkring 80 butikker i Kort & Godt er planlagt til at indgå i 7-Eleven konceptet. Ved udgangen af 2010 var i alt 25 Kort & Godtbutikker blevet omdannet til 7-Eleven butikker.

9 9 - DSBFirst Øresund Tabel 7: DSBFirst Øresund Beløb i mio. kr Vækst Abs. Pct. Nettoomsætning % Indtægter fra trafikkontrakter % Øvrig nettoomsætning % Resultat før af- og nedskrivninger Indtjeningsgrad 5,3-0,7 6,0 - Nettoomsætningen i DSBFirst Øresund er steget med 98 mio. kr. Indtægter fra trafikkontrakter udgjorde 790 mio. kr. (682 mio. kr.), hvilket er en stigning på 108 mio. kr. i forhold til Udviklingen skyldes produktionsudvidelser, primært på de svenske strækninger, samt effekten af forbedret rettidighed. DSBFirst Øresund og udbudsmyndighederne i Sverige, Öresundståg, har underskrevet en hensigtserklæring relateret til krav, som DSBFirst Øresund har rejst mod udbudsmyndighederne i Sverige. Den endelige aftale omkring kravet udestår. Der er usikkerhed forbundet med det endelige resultat af forhandlingerne. Med udgangspunkt i en juridisk vurdering har DSBFirst Øresund fundet det rimeligt at indtægtsføre 42 mio. kr. i 2010, således at de samlede indtægtsførte krav i 2009 og 2010 udgør i alt 78 mio. kr. De samlede krav mod Öresundståg udgør et væsentligt større beløb. Ultimo 2010 overførte DSBFirst selskabets vedligeholdelsesaktiviteter til DSB Vedligehold A/S. Avancen vedrørende den koncerninterne overførsel udgør 73 mio. kr., og er indtægtsført i DSBFirst under andre driftsindtægter i 2010 ved brug af overtagelsesmetoden. Avancen er elimineret i koncernregnskabet for DSB. Reguleret for denne avance udgør resultatet før af- og nedskrivninger i DSBFirst -24 mio. kr. Resultatet forklares i al væsentlighed ved ekstra omkostninger til personale. Det øgede personaleforbrug skyldes blandt andet ekstraordinære rettidighedstiltag i 2010, som blev iværksat for at imødegå udfordringer ved køreplanen samt tiltag med henblik på forbedring af kundetilfredsheden. Det forventes, at DSBFirst Øresund vil give et overskud i Resultatforbedringen vil primært være drevet af øget effektivitet på områder med kørende personale som konsekvens af den øgede produktion på Øresundsforbindelsen samt gennem realisering af synergier ved etablering af en central administration i Malmø.

10 5. Forsinkelser Rettidigheden påvirket af vintervejret Andelen af forsinkede tog ud af det samlede antal gennemførte afgange i 2009 og 2010 fremgår af nedenstående figurer. På trods af positive tendenser i 2010 i antallet af forsinkelser for både Fjern- & Regionaltog samt S- tog, var antallet af forsinkelser for året som helhed præget af det hårde vintervejr i årets første og sidste måneder. Fjern- & Regionaltog har således i 2010 haft flere forsinkelser end de fastsatte mål i trafikkontrakten. På trods af det hårde vintervejr lever S-tog op til kravet i trafikkontrakten I Fjern- & Regionaltog var antallet af forsinkelser 10,3 procent i På trods af den ekstraordinært hårde vinter i både starten og slutningen af året, svarer det til en forbedring på 0,9 procentpoint i forhold til Den positive udvikling skyldes blandt andet færre materielfejl og færre sporarbejder. I S-tog var antallet af forsinkelser 6,0 procent i 2010, sammenlignet med 4,4 procent i Udviklingen skyldes først og fremmest forsinkelser forårsaget af den hårde vinter. Samtidig var driften igennem sommeren præget af de omfattende sporarbejder på Nordbanen. Pct. 25 Forsinkelser Fjern- & Regionaltog Pct. 20 Forsinkelser S-tog Maj April Marts Februar Januar Juni Juli December November Oktober September August Maj April Marts Februar Januar Juni Juli Mål i trafikkontrakt December November Oktober September August Mål i trafikkontrakt 6. Af- og nedskrivninger, finansielle poster og nøgletal Afskrivninger Af- og nedskrivninger er steget med 122 mio. kr. og udgjorde mio. kr. (1.347 mio. kr.). Stigningen skyldes primært ibrugtagning af togmateriel samt afskrivninger på øget tungt vedligehold af egne tog. Større investeringer DSB har i 2010 investeret mio. kr. (1.354 mio. kr.). Stigningen skyldes primært større investeringer i IC4- og Øresundstogsæt samt mere tungt vedligehold af egne tog. Finansielle omkostninger I 2010 udgjorde de finansielle poster netto en omkostning på 451 mio. kr. (388 mio. kr.). Stigningen på 63 mio. kr. skyldes dels et fald i indtægter vedrørende rentekompensation som følge af forliget med AnsaldoBreda (62 mio. kr. i 2010 og 145 mio. kr. i 2009), delvist opvejet af et lavere renteniveau. Udvikling i nøgletallene Særligt fratrædelsesomkostningerne i 2010 har påvirket udviklingen i nøgletallene negativt i forhold til Indtjeningsgraden er således faldet fra 22,2 til 20,6 og overskudsgraden fra 8,6 til 6,1. Egenkapitalforrentningen er faldet fra 4,6 til 1,7. Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) er på 2,4 i 2010, hvilket er 0,9 procentpoint mindre end i Gearing udgør 5,7 i 2010, hvilket er en mindre stigning på 0,3 procentpoint i forhold til Soliditetsgraden var pr. 31. december 2010 på 28,1. Faldet på 0,5 procentpoint skyldes den større balancesum, jf. forklaring nedenfor. Rentedækningen udgør 1,3 i 2010 sammenlignet med 1,8 i 2009.

11 7. Balanceposter Balancesummen er steget Koncernens balancesum udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2010 i forhold til mio. kr. ultimo 2009, hvilket er en stigning på 282 mio. kr. Stigningen skyldes primært øgede investeringer i togmateriel. Egenkapitalen udgjorde mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mindre end ultimo Hensatte forpligtelser er steget fra mio. kr. ultimo 2009 til mio. kr. pr. 31. december Stigningen på 36 mio. kr. skyldes primært ændringen i udskudte skatteforpligtelser. Den samlede gæld er pr. 31. december 2010 på mio. kr., hvilket er 299 mio. kr. mere end ultimo Udbytte til Transportministeriet Bestyrelsen indstiller, at udbytte til Transportministeriet for 2010 fastsættes til i alt 420 mio. kr. Udbyttet udgør 120 mio. kr. beregnet som 2 procent af den gennemsnitlige egenkapital i 2010, justeret for aftalte korrektioner. Endvidere er der i forlængelse af fremlæggelsen af Finanslovsforslaget for 2011 indgået en aftale mellem Transportministeriet og DSB om udbetaling af yderligere 300 mio. kr. Udbyttet foreslås betalt med 300 mio. kr. i kontanter og med 120 mio. kr. i andre værdier end kontanter. 8. Forventning til resultat før skat i 2011 DSB-koncernens resultat før skat forventes i 2011 at blive i størrelsesordenen 350 mio. kr., eksklusive omkostninger til eventuelle restruktureringer, sammenlignet med 173 mio. kr. i Forventningen til resultatet for 2011 er påvirket af en positiv udvikling i antallet af kunder i både S-tog og Fjern- & Regionaltog. Væksten er understøttet af en række planlagte kunde- og produkttiltag, herunder en udvidet køreplan med blandt andet en udvidelse af Nonstop Lyn (København-Aarhus). Forventningen til resultatet er dertil positivt påvirket af den løbende effektivisering af forretningen samt helårseffekten af effektiviseringer i Sporskifte2010 regi. De stigende passagerindtægter samt effekten af effektiviseringerne modsvares delvist af stigende omkostninger til blandt andet produktionsudvidelser og energiomkostninger. Således er DSB i 2011 på vej mod nye mål. Den nye strategi skal, sammen med de tiltag og målsætninger som Transportministeriet og DSB præsenterede i september 2010, sætte rammerne for udviklingen af DSB s fremtidige forretning. Det 11 - overordnede mål er at fordoble antallet af togkunder i Danmark frem mod Som en del af denne strategi, og i lighed med det nye vedligeholdelsesselskab, forventes stationsaktiviteterne i 2011 udskilt i et selvstændigt selskab. 9. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for den selvstændige offentlige virksomhed DSB er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som for Begivenheder indtruffet efter 31. december 2010 I forlængelse af EU-Kommisionens afgørelse af sagen mod den danske stat, der afviser, at der har været ydet ulovlig statsstøtte til DSB i forbindelse med de hidtidige trafikkontrakter, har DSB og Transportministeriet den 3. marts 2011 indgået tillægskontrakt om etablering af en kontraktreguleringsmekanisme (claw back) i trafikkontrakten om offentlig servicetrafik udført i perioden Tillægskontrakten er gældende fra 1. januar 2010 og til Trafikkontraktens udløb i DSB indgik den 20. januar 2011 aftale med Region Midtjylland om, at DSB overtager driften af Odderbanen. I forlængelse af bestyrelsens behandling af årsregnskabet den 17. marts 2010 blev DSB's administrerende direktør afskediget og Økonomidirektør Klaus Pedersen udpeget til Konstitueret administrerende direktør. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 11. Finanskalender 2011 Virksomhedsmøde: 6. april 2011 Forventet offentliggørelse af delårsrapporter: 1. kvartal 2011: 25. maj 2011 Halvårsrapport 2011: 22. august kvartal 2011: 17. november 2011 Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport for 2010 findes på

12 12 - Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for DSB. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og modervirksomhedens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og modervirksomheden står over for. Årsrapporten indstilles til virksomhedsmødets godkendelse. København, den 18. marts 2011 I direktionen Klaus Pedersen Konstitueret administrerende direktør I bestyrelsen Mogens Granborg Annette Sadolin Lars Andersen Bestyrelsesformand Næstformand Lotte Littau Kjærgaard Lilian Merete Mogensen Jens Iwer Petersen Andreas Hasle Flemming Rasmussen Ulrik Salmonsen

13 13 - Resultatopgørelse 1. januar december Ændring Beløb i mio. kr. Abs. Rel. Indtægter Nettoomsætning % Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver % Andre driftsindtægter % Indtægter i alt % Omkostninger Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer % Andre eksterne omkostninger % Personaleomkostninger % Omkostninger i alt % Resultat før af- og nedskrivninger % Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver % Resultat af primær drift % Finansielle poster Resultat efter skat i associerede virksomheder % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Finansielle poster i alt % Resultat før skat % Skat Skat af årets resultat % Regulering af skat vedrørende tidligere år % Skat i alt % Årets resultat % Årets resultat fordeles således: DSB Minoritetsinteresser Årets resultat

14 Balance - Aktiver Beløb i mio. kr Immaterielle anlægsaktiver Rettigheder 54 - Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Transportmateriel Driftsmateriel, inventar og andet udstyr Anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig lånekapital i associeret virksomhed Andre kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos associeret virksomhed 39 - Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

15 Balance - Passiver 15 - Beløb i mio. kr Egenkapital Ansvarlig kapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser 0 15 Egenkapital og minoritetsinteresser i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Langfristede lån Ansvarlig lånekapital 6 6 Øvrige langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kortfristede lån Kreditinstitutter Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 16 - Egenkapitalopgørelse Beløb i mio. kr. Ansvarlig kapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Betalt udbytte Årets resultat Valutakursregulering vedr. tilknyttede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital pr. 31. december Betalt udbytte Årets resultat Valutakursregulering vedr. tilknyttede virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital pr. 31. december

17 Pengestrømsopgørelse 17 - Ændring Beløb i mio. kr. Abs. Rel. Resultat af primær drift % Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver % Ændring i negativ goodwill og andre hensatte forpligtelser, netto % Gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto % Finansielle poster, betalt % Selskabsskat, betalt % Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital % Ændring i driftskapitalen: Ændring i tilgodehavender % Ændring i varebeholdninger % Ændring i leverandørgæld og anden gæld mv % Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt % Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver, ekskl. aktiverede renter % Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver mv % Indskud af ansvarlig lånekapital i associeret virksomhed % Pengestrømme til investeringsaktivitet i alt % Provenu ved optagelse af langfristede lån % Provenu ved optagelse af kortfristede lån % Indfrielse og afdrag på langfristede lån % Indfrielse og afdrag på kortfristede lån % Aktiverede renter Modtaget udbytte Betalt udbytte % Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt % Ændring i likvider i alt % Likvider primo Likvider ultimo % Likvider kan specificeres således: Likvide beholdninger % Kreditinstitutter % Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af resultatopgørelse og balance.

18 18 - Hovedtal for resultatopgørelsen (Ikke revideret) Beløb i mio. kr. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Passagerindtægter Indtægter fra trafikkontrakter Salg af kioskvarer m.v Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv Udlejning af togmateriel Nettoomsætning Andre driftsindtægter Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Periodens resultat Egenkapital i alt Indtjeningsgrad (EBITDA margin) 25,5% 21,2% 23,2% 19,2% 20,0% 23,8% 19,8% 18,8% Egenkapitalforrentning (ROE) p.a. 4,3% 3,2% 8,0% 5,2% 0,9% 3,4% 1,2% 1,1% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC efter skat) p.a. 4,5% 3,1% 3,7% 2,3% 2,1% 4,4% 1,9% 1,5% 1) Tallene for 3. kvartal er korrigeret som følge af, at DSB har besluttet ikke at gennemføre en påtænkt forlængelse af brugstiden for togmateriel.

19 19 - Bilag til DSB s årsregnskabsmeddelelse for 2010: De uafhængige revisorers påtegning Til transportministeren Påtegning på årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvstændige offentlige virksomhed DSB for regnskabsåret 1. januar december 2010 side omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som modervirksomheden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. lov om revisionen af statens regnskaber mv. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

20 20 - Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S- tog A/S. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med oplysningskravene i årsregnskabsloven og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 18. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Rigsrevisionen Kurt Gimsing Torben Bender Henrik Otbo Anne Aagaard statsaut. revisor statsaut. revisor rigsrevisor kontorchef Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsaut. revisor Kim Mücke statsaut. revisor

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - 2 - Opdateret årsregnskabsmeddelelse for DSB Koncernen Den altoverskyggende sag i forbindelse med DSB s regnskabsaflæggelse har drejet sig om den økonomiske 1 situation

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 2011-1 - Delårsrapport for 2011 (1. januar til 31. marts 2011) Oprydning i DSBFirst Øresund Koncernens resultat før skat udgør et underskud på 18 mio. kr. sammenlignet med et overskud på

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere