Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning"

Transkript

1 Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011

2 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som ny aftenskole... 3 Holdstørrelser og deltagere... 4 Lån af kommunale lokaler & faciliteter... 5 Tilskudsmuligheder... 6 Tilskud til løn... 6 Pensionisttilskud... 7 Tilskud til egne og lejede lokaler... 8 Start- og udviklingspuljen... 8 Midtvejsregulering... 8 Regnskab og dokumentation... 8 Oversigt over vigtige datoer... 9 Side 2 af 10

3 Krav til folkeoplysende voksenundervisning Rammerne for dette regelsæt er Folkeoplysningsloven og Rebild Kommunes Folkeoplysningspolitik. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder, for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle, og være almennyttig og kontinuerlig. Ved almennyttig forstås til gavn for offentligheden/ brugerne. Ved kontinuerlig forstås en virksomhed, der foregår over flere gange i en længere periode. Der skal desuden være tale om undervisning for voksne. Inden for dette formål gives tilskud til undervisning, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, samt til debatskabende aktiviteter. Folkeoplysende voksenundervisning skal afholdes af en forening for at få tilskud. Foreningen er desuden forpligtet til at indhente børneattester i det omfang, foreningen beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der i deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreningens tegningsberettigede afgiver erklæringen på foreningens vegne. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om aftenskolen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn. Erklæringen afgives en gang årligt, på særskilt skema, sammen med ansøgning om tilskud. En forening er først tilskudsberettiget, når Center Kultur og Fritid har godkendt den som tilskudsberettiget. Kender du Fritidsrådet? Vidste du, at Rebild Kommune har et Fritidsråd? Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysningsområdet. Fritidsrådet arbejder desuden for at fremme udviklingen på området. Fritidsrådet fordeler endvidere udviklingspuljen. Yderligere information om rådet og dets arbejde kan findes på rebild.dk, under Kultur & Fritid. Godkendelse som ny aftenskole For at blive godkendt som tilskudsberettiget aftenskole skal nye foreninger indsende ansøgning herom inden den 30. september. Hvis ansøgning godkendes, vil foreningen kunne modtage tilskud fra det efterfølgende kalenderår. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Aftenskolens formål. Aftenskolens bestyrelse. Beskrivelse af undervisningens indhold og omfang. Evt. medlemskab af hovedorganisation. Leder og formand (navn og adresse). Aftenskolens CVR-nummer og Nemkonto. Erklæring om at aftenskolen lever op til kravene som tilskudsmodtagere. Aftenskolens vedtægter. Side 3 af 10

4 Vedtægter Vedtægter skal indeholde: Foreningens formål. Foreningens hjemsted (hjemsted skal være Rebild Kommune). Hvem der kan blive medlem af foreningen. Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Hvem der underskriver på foreningens vegne (tegningsret). Foreningens regnskabs- og formueforhold. Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. Hvordan foreningens vedtægter ændres. Vedtagelses- og ændringsdatoer. Vejledende vedtægter kan findes på rebild.dk, under Kultur & Fritid, Folkeoplysning. Vedtægtsændringer skal godkendes af Center Kultur og Fritid. Bestyrelsen Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer, der er demokratisk valgt. Personer, der ejer eller har økonomisk interesse i lokaler m.v., der udlejes til foreningen, kan ikke være medlem af bestyrelsen. Formand og leder må ikke være samme person. Bestyrelsen er ansvarlig for modtagne tilskud og anviste lokaler m.m. Den daglige kontakt mellem foreningen og Rebild Kommune sker gennem aftenskolens leder og formand via mail. Foreningen er derfor forpligtiget til at meddele Center Kultur og Fritid ændringer på disse poster. CVR nr. og NemKonto Foreninger skal have et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage tilskud. Foreninger, der har brug for et CVR-nummer, kan selv gratis registrere sig online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på webreg.dk. Holdstørrelser og deltagere Den enkelte aftenskole bestemmer holdstørrelser og målgrupper. Dog gælder særlige regler for børn og unge, handicappede, samt borgere fra andre kommuner. Børn og unge Unge under 18 år skal henvises til undervisning i ungdomsskolen. Kan ungdomsskolen ikke tilbyde den ønskede undervisning vil unge, hvis de uden særlige hensyn kan følge undervisningen, kunne deltage på et voksenundervisningshold. Der skal dog være en overvægt af voksne deltagere på holdet. Undervisning tilrettelagt for børn og voksne sammen (f.eks. flere generationer) udbydes sådan at børn og voksne tilmelder sig sammen. Handicapundervisning For at modtage det forhøjede tilskud til handicapundervisning, skal undervisningen ske på små hold af minimum 3 og maksimum 6 deltagere. Den handicapundervisning, der kan gennemføres i henhold til folkeoplysningsloven, er en fagundervisning, særligt tilrettelagt efter handicappedes muligheder for at gå til fritidsundervisning. Side 4 af 10

5 En deltager, der er handicappet i relation til undervisningen, er berettiget til at deltage som handicappet, hvis den pågældende skriftligt overfor foreningen har erklæret sit behov for at deltage som handicappet. Dette krav kan fraviges, hvis det er åbenlyst, at deltageren er handicappet i forhold til undervisningen. Instrumentalundervisning For at modtage det forhøjede tilskud til instrumentalundervisning skal undervisningen ske på små hold af minimum 3 og maksimum 6 deltagere. Ved instrumentalundervisning forstås den tekniske beherskelse af et (enkelt) instrument ikke den mere kunstnerisk betonede anvendelse at instrumentet. Stemmelægning (den tekniske beherskelse af stemmen) kan gennemføres som instrumentalundervisning, her er stemmen instrumentet. Deltagere fra andre kommuner Deltagere fra andre kommuner har pligt til at oplyse navn, adresse og personnummer. Aftenskolen skal orientere om, at oplysningerne videregives til Rebild Kommune. Efter afsluttet sæson indsendes oplysningerne til Center Kultur og Fritid, sammen med emne, timeantal og undervisningens startdato. Oplysningerne bruges til at opkræve betaling fra deltagernes hjemkommuner. Dette gælder dog ikke for deltagere i debatskabende aktiviteter og foredrag. Indberetningen sker via særskilt skema. Kender du Aftenskoleportalen? Aftenskoleportalen er aftenskolernes formidlingskanal til borgerne omkring undervisningstilbud og aktiviteter. Aftenskoler kan gratis, via eget brugernavn og password, oprette og opdatere information om aftenskoletilbud. Lån af kommunale lokaler & faciliteter Foreninger har mulighed for gratis at låne kommunale lokaler og faciliteter. Bl.a. udendørs faciliteter, skolernes gymnastiksale og undervisningslokaler. Lån af lokaler På rebild.dk, under Skole & Børnepasning, findes en liste over skoler i kommunen. Lokalelån aftales med den enkelte institution (skolens serviceleder). I forhold til lokaler på Støvring Gymnasium og Multisalen i SIF s klubhus i Støvring kan man rette henvendelse til Center Kultur og Fritid, - fristen for ansøgning for efterfølgende skoleår er 1. maj. Lokaler fordeles efter kommunal brug ud fra følgende prioriterede rækkefølge: Aktiviteter for børn og unge Undervisning for voksne Aktiviteter for voksne Lokaler stilles gratis til rådighed med el, vand, varme og rengøring, og med den indretning og det inventar, der findes. Det forsikringsmæssige påhviler den person, der har fået udleveret nøglen. Ved overnatning opkræves et gebyr på 10 kr. pr deltager. Gebyret opkræves af skolen. Anvendelse af skolerne på hverdage efter kl. 22 samt i skolernes ferier sker ved særskilte aftaler med skolen. Side 5 af 10

6 Udendørsanlæg Udendørsanlæg udlånes med fornødent udstyr. Det betyder f.eks., at en fodboldbane stilles til rådighed med græsslåning, materialer til opkridtning, mål og net. Der gives ikke tilskud til løn. Teknik & Miljø vurderer hvorvidt et mål skal repareres, udskiftes og lignende. Til indkøb af mål, net og kridt/maling er afsat en pulje til fordeling blandt foreningerne. Ansøgningsfristen er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Kommunale sports- og idrætsanlæg, foreningernes anlæg og spejdernes grønne områder vedligeholdes af driftsenheden. Vedligeholdelsesstandarden følger byrådets til enhver tid satte standard. Tjek og vedligehold af lysanlæg iværksættes af Center Kultur og Fritid. Alle tennisklubber skal selv klargøre 1 bane hvert år. Driftsenheden klargør de øvrige baner. Petanquebaner klargøres af Driftsenheden, hvis der er behov for det. Materialerne til tennisbaner og petanquebaner bestilles gennem Center Kultur og Fritid. Tilskudsmuligheder Godkendte aftenskoler kan få tilskud til: Aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed. Debatskabende aktiviteter. Fleksibelt tilrettelagt undervisning. Særligt tilskud til pensionister. Lokaletilskud. Ansøgningsfrister er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Tilskud til løn Der gives tilskud til løn: 1/3 i tilskud til almindelig undervisning og foredrag, 8/9 i tilskud til handicapundervisning, 5/7 i tilskud til instrumentalundervisning og 1/3 i tilskud til fleksibelt tilrettelagt undervisning. Ansøgning om tilskud til løn skal indeholde oplysninger om den enkelte aftenskoles forventede lønudgifter i det kommende år. Nye aftenskoler angiver de forventede lønudgifter i det kommende år. Tildelingen evalueres midt i regnskabskåret med henblik på eventuel omfordeling til andre aftenskoler efter dokumenteret behov. Der ydes ikke tilskud til følgende, hverken i teori eller praksis: Spil, herunder bridge, skak og andre former for spil. Fremstilling af alkoholiske drikke. Lejrsport. Idræt, sports- og konkurrencepræget virksomhed. Dans (undtaget folkedans, squaredans og seniordans). Faldskærmsudspring. Fjeldvandring. Lystfiskeri, herunder fluebinding. Gymnastik herunder motionsgymnastik (der ydes dog tilskud til afspænding, yoga og pilates). Motororienteringsløb. Ridning. Fodbold- og håndbolddommerkurser. Side 6 af 10

7 Skydning. Svømning, herunder livredning. Sportsdykning, herunder frømandsteori. Zumba Sportsflyvning, herunder svæveflyvning. Sejlsport (der ydes dog tilskud til navigation). Der gives desuden ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning, eller til undervisning, studiekredse eller foredrag, der indeholder agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Debatskabende aktiviteter Aftenskoler skal afsætte 10 % af det samlede tilskud til debatskabende aktiviteter. Puljen kan anvendes på andre udgifter end lærer- og lederløn. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. Der skal indgå en struktureret debat, der inddrager deltagerne og er en naturlig og væsentlig del. De debatskabende aktiviteter kan foregå i samarbejde med andre foreninger og organisationer. De debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementet skal være åbent for alle. Hvis der er deltagerbetaling, skal det fremgå af annonceringen. Det er ikke en betingelse, at der er deltagerbetaling. Der skal aflægges særskilt regnskab i forbindelse med et arrangement. Alle udgifter til debatskabende aktiviteter skal kunne dokumenteres - dog undtaget udgifter til administration og lederhonorar. For en debatskabende aktivitet, der aflyses, gælder de samme vilkår for regnskabsaflæggelse. Fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskoler kan anvende op til 40 % af det samlede tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Deltagere skal være tilmeldt et hold og være registreret. Holdet skal være åbent for alle og der skal være en deltagerbetaling. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal desuden adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning. Aktiviteter kan f.eks. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder eller ITbaseret fjernundervisning. Tilskuddet kan anvendes til: Løn til underviser. Lederhonorar, dog højst 20 % af afholdte udgifter. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold indenfor fjernundervisning. Undervisningsmaterialer af ikke blivende værdi. Annoncering, der relaterer til de hold, der forsøges gennemført. Lokaleudgifter. Reglen om højst 1/3 kommunal tilskud er også gældende for de fleksible tilrettelæggelsesformer, dog således at aftenskolerne udover lønudgifter også kan medtage andre udgiftstyper. Der skal aflægges særskilt regnskab for udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Alle udgifter skal dokumenteres. Administration af løn Center Kultur og Fritid varetager lønadministrationen via indsendte lønsedler for de aftenskoler, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation. Til de aftenskoler, der selv administrerer løn, udbetales tilskuddet hertil i 2 rater primo januar og primo juli. Pensionisttilskud Side 7 af 10

8 Der gives et tilskud til alderspensionister på 3 kr. pr. undervisningstime. Tilskuddet gives kun til personer bosiddende i kommunen ved kursusstart, og som er pensionister på holdets startdato. Aftenskolen skal indsende opgørelse over de pensionister, der har deltaget i undervisningen. Der skal anvendes særskilt skema til indberetningen, hvor der angives navn, personnummer og antal timer. Tilskud til egne og lejede lokaler Der gives tilskud til egne og lejede lokaler. Dog kun, hvis der ikke kan anvises et egnet offentligt lokale. Ved et egnet lokale forstås, at det skal ligge i lokalområdet, rumme mulighed for socialt liv, med plads til rekvisitter og udstyr, og med mulighed for udsmykning i forhold til aktiviteten. Tilskudssatsen til lokaler udgør 75 % af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsberettigede udgifter er: For egne, almindelige lokaler: - Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale. - Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen - Udgifter til almindelig vedligeholdelse. Opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn For lejede, almindelige lokaler: - Det aftalte lejebeløb - Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. En fastsatte max timesats (undervisningslokaler) hos KL er grundlag for beregning af lokaletilskud. Overstiger driftsudgifterne den årlige sats pr. time for alm. lokaler (120,75 kr niveau), er kommunen kun forpligtet til at yde tilskud med 75% af det nævnte beløb pr. time. Lokaletilskuddet kan nedsættes, hvis udgiften f.eks. findes urimelig i forhold til et passende lokale, eller hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere. Vurdering foretages af Center Kultur og Fritid. Aftenskolen indsender ansøgningsskema på de forventede lokaleudgifter for det kommende kalenderår. Bevilget lokaletilskud udbetales a conto 2 gange om året. 1. rate udbetales 1. januar og 2. rate udbetales 1. juli. Start- og udviklingspuljen Puljen administreres af Rebild Kommunes Fritidsråd og er på kr. Ansøgning om støtte fra puljen kan indsendes til Center Kultur og Fritid. Yderligere information omkring puljen og ansøgningskrav kan findes på rebild.dk, under Råd og Nævn. Midtvejsregulering I juni skal aftenskolen indsende særskilt skema til Center Kultur og Fritid med oplysninger om behov for ekstra midler eller mindreforbrug i forhold til bevillingen til løn for det indeværende år. I ekstrabevillingen til løn indgår ikke midler til 10 % debatskabende aktiviteter. På samme skema skal aftenskolen også indberette behov for ekstra midler eller mindre forbrug i forhold til bevilling af lokaletilskud for det indeværende år. Selv om aftenskolen ikke får et merforbrug eller mindreforbrug, så skal aftenskolen stadig indberette til Center Kultur og Fritid. Regnskab og dokumentation Ved årets afslutning skal der aflægges regnskab for det modtagne tilskud. Frister er angivet i datooversigten bagerst i regelsættet. Hvis tilskuddet overstiger de tilskudsberettigede udgifter, skal der ske en tilbagebetaling. Aftenskolen indberetter den samlede lønudbetaling således: - Lønudgiften til undervisning og foredrag Side 8 af 10

9 - Lønudgiften til handicapundervisning - Lønudgiften til instrumentalundervisning Herudover skal deltagernes samlede egenbetaling oplyses. Indberetningen skal dokumentere, at det kommunale tilskud til lærer- og lederløn højst udgør 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag, 8/9 til handicapundervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne og 5/7 til instrumentalundervisning. Regnskabsåret er kalenderåret. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens formand, kasserer og revisor. Debatskabende aktiviteter Der skal aflægges særskilt regnskab for 10 % af det samlede tilskud - delen til debatskabende aktiviteter. Hvis aftenskolen ikke har anvendt 10 % -midlerne helt eller delvist, skal der ske en tilbagebetaling. Indberetningen foretages på et særskilt skema. Fleksible tilrettelæggelsesformer De tilskudsberettigede udgifter er de faktiske afholdte udgifter. Tilskuddet kan højst udgøre 1/3 af de faktiske afholdte udgifter. Indberetningen foretages på et særskilt skema. Statistiske oplysninger & dokumentation på aktiviteter Den enkelte aftenskole skal for det senest afsluttede kalenderår indberette oplysninger om deltagerantal og undervisningstimer fordelt på: Emner Almen undervisning Foredrag Instrumentalundervisning Handicapundervisning Samt udgifter i forbindelse med henholdsvis afvikling af debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Indberetningen foretages på et særskilt skema. Aftenskolen skal desuden indsende en liste med antal undervisningstimer og holdbeskrivelser for det foregående år. Oversigt over vigtige datoer 1. november Frist for indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest. Ansøgningsfrist for tilskud til aftenskoleundervisning, herunder lokaletilskud med de forventede undervisningstimer og lokaleudgifter for det kommende kalenderår. 1. december Meddelelse om bevilling af løn og lokaletilskud for det kommende kalenderår. 1. januar Udbetaling af 1. rate á conto løn. Udbetaling af 1. rate á conto lokaletilskud. 1. februar Frist for indsendelse af regnskabsskema Erklæring om indhentelse af børneattest Vidste du, at du på borger.dk kan udfylde og indsende en elektronisk blanket, når du skal afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Så bliver det lidt nemmere. Side 9 af 10

10 (tilskudsregnskab) for det foregående kalenderår. Gælder også for 10% debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Frist for indsendelse af liste over den enkelte aftenskoles undervisningshold med antal timer og holdbeskrivelse for det foregående år. Frist for indsendelse af dokumentation for lokaleudgifter/ lokaletilskud det foregående år. Frist for indsendelse af lister over deltagere fra andre kommuner for forårs- og efterårssæsonen for det foregående år. Frist for indsendelse af liste over pensionister for forårs- og efterårssæsonen for det foregående år. Frist for ansøgning til pulje vedr. mål, net og kridt. 1. marts Udbetaling af pensionisttilskud for det foregående år. 15. maj Frist for indsendelse af regnskaber. Efter generalforsamling indsendes et af generalforsamlingen godkendt regnskab med underskrifter af den samlede bestyrelse, samt bestyrelsesliste med navne og adresser på den nyvalgte bestyrelse. 1. juni Midtvejsregulering: Frist for indberetning af behov for ekstra midler til løn eller et mindreforbrug i forhold til bevillingen til løn for det indeværende år. I ekstrabevillingen indgår ikke 10% debatskabende aktiviteter. Frist for indberetning af behov for ekstra midler eller et mindreforbrug i forhold til bevilling af lokaletilskud for det indeværende år. 1. juli Udbetaling af 2. rate á conto løn. Udbetaling af 2. rate á conto lokaletilskud. Besked fra Center Kultur og Fritid om eventuel ekstra bevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen. Medio september Leder- og kassererkursus for aftenskolerne med gennemgang af regelsæt. 30. september Ansøgningsfrist for godkendelse af ny forening med henblik på tilskud i næste kalenderår. De aktuelle skemaer kan hentes på rebild.dk, under Kultur & Fritid/ Aftenskoler. Side 10 af 10

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere