Delårsrapport kvartal Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17"

Transkript

1 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9 Resultatopgørelse 10 Pengestrømme 11 Balance og egenkapital 12 Noter 13 Praktiske oplysninger 14 Resumé - God start på 2008 Med en koncernomsætning på mdkk (+8%), et driftsresultat (EBIT) på 226 mdkk (+18%) og et koncernresultat før skat på 184 mdkk (+15%) har der været tale om en tilfredsstillende udvikling i sammenligning med samme periode i På trods af usikre konjunkturforhold kan udviklingen i kvartalet karakteriseres som business as usual. Der er dog en mindre del af markedet i Nordamerika, der viser tegn på afmatning. Udviklingen harmonerer med vores forventninger, og som følge af en særdeles gunstig udvikling for NKT Flexibles i 1. kvartal 2008 er der grundlag for en opjustering af forventningerne til koncernresultatet før skat fra tidligere 900 mdkk til nu i niveauet 950 mdkk. Koncernens samlede organiske vækst har udviklet sig som forudset og udgør 4% i 1. kvartal Fremgangen skyldes en organisk vækst i såvel NKT Cables som i Nilfisk-Advance på 4%. Væksten i NKT Cables er påvirket af, at leveringen af et større højspændingsprojekt er udsat til senere på året. Væksten i Nilfisk-Advance er påvirket af påsken, der i 2008 var placeret i 1. kvartal, hvor den i 2007 lå i 2. kvartal. Dette er tydeliggjort af en overnormal vækst i april måned Herudover har NKT Photonics Group haft en langsom start på året, og det 51% ejede NKT Flexibles har haft et stærkt 1. kvartal med en organisk vækst på 37%. Efter udgangen af 1. kvartal 2008 er der indgået to markante rammeaftaler, idet vi den 24. april offentliggjorde, at NKT Cables var blevet valgt som leverandør til et markant højspændingsprojekt i Holland, der forventes afsluttet i Den 5. maj offentliggjorde vi, at NKT Flexibles havde indgået en banebrydende rammeaftale med Brasiliens største olieselskab om leverancer af offshorerør i perioden Se omtalerne under selskaberne. Forventninger til 2008 opjusteres Omsætningsforventningerne til helåret fastholdes til en organisk vækst i niveauet 7%, hvilket er baseret på uændrede forventninger i NKT Cables (8%), Nilfisk-Advance (5%) og NKT Photonics (30%). Baseret på de nuværende metalpriser svarer det til en forventet omsætning i niveauet 14,8 mia. DKK i forhold til tidligere forventet 14,5 mia. DKK. Med den realiserede udvikling i NKT Flexibles i 1. kvartal 2008 samt forårsaget af, at den resterede del af 2008 nu kan vurderes med mindre risiko end primo året, har vi grundlag for at foretage en opjustering af forventningerne til koncernresultatet før skat til i niveauet 950 mdkk mod tidligere forventet i niveauet 900 mdkk. Forventningerne for de enkelte koncernselskaber er inkluderet i selskabsomtalerne startende på side 5. Hovedtal Beløb i mdkk 1. kvt kvt Hele 2007 Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Koncernens resultat før skat Koncernens egenkapital Nettorentebærende poster (2.215) (1.987) (1.995) NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 1 af 14

2 Hovedtal - - NKT koncernen Koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk ) Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (54) (43) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (25) (22) (108) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (42) (31) (145) Resultat før skat Koncernens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Balance og medarbejdere Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Rentebærende poster, netto 2) (2.215) (1.987) (1.995) Investeret kapital (Capital employed) 3) Arbejdskapital Antal medarbejdere gennemsnit å.t.d Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (250) Køb af virksomheder (82) (646) (1.039) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 187 (89) (389) Nøgletal Egenkapitalandel 35% 36% 36% Return on capital employed (RoCE) 4) 21,1% 19,1% 22,0% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 5,8 5,1 34,2 Udbetalt udbytte i regnskabsperioden, DKK pr. aktie ,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie Børskurs, DKK pr. aktie ) For 2007 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster af engangskarakter med 70 mdkk i NKT Cables 2) Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld 3) Egenkapital og rentebærende poster, netto og pr. ultimo 2007 med fradrag af tilgodehavende 272 mdkk ved salg af ejendom 4) Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig capital employed. EBIT opgøres på rullende 12-månedsbasis. Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med årsrapporten for 2007 NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 2 af 14

3 Ledelsesberetning for koncernen 1. kvartal 2008 Omsætning Omsætningen i årets første kvartal udgjorde mdkk i forhold til mdkk i samme periode Den nominelle stigning er således på 236 mdkk (8%). Omsætningen har i perioden været præget af metalprisudviklingen (+2%) samt akkvisitioner (+2%). Valutakurser har ikke påvirket koncernens omsætning væsentligt, idet påvirkningen fra en faldende USD for koncernen som helhed er opvejet af blandt andet stigende valutakurser i Tjekkiet og Polen. Justeret for de omtalte effekter udgør den samlede organiske vækst således 4%. Omsætningsudviklingen for de enkelte selskaber er vist i figur 1. Driftsresultater Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2008 blev 305 mdkk imod 256 mdkk året før, svarende til en fremgang på 49 mdkk (19%). Af resultatfremgangen kan 17 mdkk henføres til NKT Cables, 8 mdkk til Nilfisk-Advance, mens NKT Flexibles tegner sig for 31 mdkk. Koncernens øvrige områder har samlet påvirket udviklingen negativt med 7 mdkk, som dog primært kan henføres til en langsom start for NKT Photonics i EBITDA UDVIKLING mdkk Operationelt EBITDA LTM EBITDA% LTM Fig Q12003 Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1 Den positive udvikling har medført at overskudsgraden fortsat er stigende, og der er i 1. kvartal 2008 realiseret en EBITDA-margin (LTM) målt i løbende metalpriser på 10,8% mod 8,6% i samme periode sidste år (13,5% i forhold til 10,5% målt i standard metalpriser), jvf. figur 2. Driftsresultatet (EBIT) blev 226 mdkk for årets første 3 måneder i forhold til 191 mdkk i samme periode 2007 og der er således % tale om en fremgang på 35 mdkk (19%) i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet pr. selskab er vist i figur 3. DRIFTSRESULTAT PR. SELSKAB Realiseret Fig. 3 Realiseret Realiseret Nom. Ændring Beløb i mdkk Q Q ændring % NKT Cables Group Nilfisk-Advance NKT Photonics Group (17) (12) (5) (42) NKT Flexibles (51%) Øvrige (7) (4) (3) - Sammenligneligt EBIT Finansielle forhold og resultat før skat De finansielle poster for 1. kvartal blev (42) mdkk mod (31) mdkk i samme periode sidste år, hvilket primært afspejler stigningen i den finansielle gearing. Den gennemsnitlige låneomkostning er over de sidste måneder steget med i niveauet op til 0,50% som følge af, at bankerne hæver rentemarginaler på udlån forårsaget af likviditetskrisen på de internationale finansielle lånemarkeder. Denne effekt påvirker dog de finansielle omkostninger marginalt. Koncernresultatet før skat blev 184 mdkk for årets første 3 måneder i forhold til 160 mdkk i samme periode Det er en stigning på 15%. Kapitalstruktur og cash flow Den nettorentebærende gæld er forøget fra mdkk til i løbet af 1. kvartal 2008 og udgør således 1,6 gange de forgangne 12 måneders realiseret driftsresultat (EBITDA), hvilket er en stigning fra 1,4 gange ved udgangen af Stigningen i den rentebærende gæld er sammensat af negative pengestrømme fra driftsaktivitet på 250 mdkk tillagt positive pengestrømme fra investeringsaktivitet på 85 mdkk, hvor sidstnævnte er påvirket positivt fra salget af ejendommen i Køln, der først havde likviditetseffekt i 2008 (+272 mdkk). Stigningen i koncernens arbejdskapital fra mdkk ultimo 2007 til ultimo marts 2008 (2.607 mdkk ultimo marts 2007) er primært OMSÆTNINGSUDVIKLING PR. SELSKAB Fig. 1 Realiseret Metalpriser/ Organisk Realiseret Nominel Organisk Beløb i mdkk Q valutakurser Akkvisitioner vækst Q vækst (%) vækst (%) NKT Cables Group Nilfisk-Advance (55) NKT Photonics Group Øvrige (1) I alt NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 3 af 14

4 et udtryk for sæsonpåvirkning. Koncernens strategiske målsætning om at nedbringe arbejdskapitalen (< 18% i Nilfisk-Advance og < 17% i NKT Cables) er uændret. Begivenheder frem til primo maj 2008 NKT Cables 24. april 2008: NKT Cables blev valgt som samarbejdspartner i forbindelse med design, fremstilling og installation af et 380 kv kabelsystem til Zuidring transmissionslinien i den vestlige del af Holland. Projektets værdi, der afhænger af fordelingen imellem luftledninger og jordkabler, ligger imellem meur. Nilfisk-Advance 3. marts 2008: Den amerikanske producent af mobile tæpperensemaskiner, HydraMaster, blev overtaget den 1. marts Akkvisitionen er et led i Nilfisk-Advances produkt- og markedsmæssige ekspansion i USA. 8. april 2008: Nilfisk-Advance etablerede eget salgsselskab i Argentina som et led i planerne om tilstedeværelse på nye markeder. 16. april 2008: Nilfisk-Advance overtog pr. 1. maj 2008 det svenske selskab Aquatech. Akkvisitionen er et led i at styrke Nilfisk-Advances salgs- og servicedækning i Sverige. NKT Flexibles 5. marts 2008: Det blev besluttet at investere i niveauet 300 mdkk i en udbygning af NKT Flexibles produktionsfaciliteter i Kalundborg. Udbygningen, der sker i årene , sigter imod en kapacitetsudvidelse af maskinparken. 5. maj 2008: En treårig rammeaftale blev indgået med Petrobras, Brasilien, om rørleverancer i perioden Ved fuld udnyttelse af rammeaftalen har denne en forventet værdi på op imod 1,4 mia. DKK. NKT Photonics 4. februar 2008: NKT bliver 100% ejer (hidtil 27%) af den amerikanske virksomhed Vytran LLC, der fremstiller udstyr til håndtering af optiske fibre. Overtagelsen af Vytran er et led i den markedsmæssige positionering af NKT Photonics gruppens selskaber. NKT aktien Det er forventningen at NKT aktien også i 2. halvår 2008 vil være en del af OMXC20 indekset. Den daglige omsætning i aktien har siden årsskiftet i gennemsnit ligget på 61 mdkk i forhold til 62 mdkk i samme periode året før. Ultimo marts 2008 var kursen på NKT aktien 340. Det er et fald på 26% i forhold til kursen primo året (459). På generalforsamlingen den 10. april 2008 blev det besluttet at udbetale et udbytte på 11 DKK pr. aktie, hvilket først vil påvirke aktiekursen tilsvarende i 2. kvartal NKT koncernens markedsværdi ultimo marts 2008 var 8,0 mia. DKK. Justeret for nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 10,3 mia. DKK. KURSUDVIKLING 700 NKTs aktiekurs OMXC20 rebased Aktionærer, der ved udgangen af marts 2008 ejede over 5% af NKTs aktiekapital, omfattede alene ATP. Herudover har Credit Suisse pr. 16. april 2008 meddelt at de ligeledes ejer over 5% af aktiekapitalen. NKT ejer - uændret stk. egne aktier, svarende til 0,3%. NKTs aktiekapital omfatter (pr. 16. april 2008) stk. aktier á 20 DKK, idet der i marts og april måned er gennemført kapitalforhøjelser som følge af, at en række medarbejdere har udnyttet tegningsretter udstedt i 2004 og 2005, jf. endvidere fondsbørsmeddelelse nr. 12 af 16. april Aktiekapitalen er således på nominelt DKK. Ved udgangen af april 2008 havde NKT navnenoterede aktionærer (heraf 641 udenlandske), som ejede 74% af aktiekapitalen. På under menupunktet Investor findes flere oplysninger om NKT aktien sammen med andre oplysninger, som er relevante for vores investorer. Generalforsamlingen den 10. april 2008 Generalforsamlingsbeslutningerne blev offentliggjort umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling torsdag den 10. april Beslutningerne er - sammen med en optagelse af hele generalforsamlingsforløbet - til rådighed på NKT Holdings hjemmeside Til bestyrelsen genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester Jan Trøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jens Maaløe og direktør Jens Due Olsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Lone Fønss Schrøder valgt. Direktør Jan Wraae Folting udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Christian Kjær som formand og Jan Trøjborg som næstformand. Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 4 af 14

5 Koncernselskaber Ved udgangen af 1. kvartal 2008 beskæftigede NKT koncernen i alt medarbejdere, heraf i Danmark er ansat i koncernens udenlandske selskaber. NKT Cables Group beskæftigede medarbejdere, Nilfisk-Advance Group og NKT Photonics Group havde 158 medarbejdere. Herudover var der 573 medarbejdere i NKT Flexibles. NKT Cables Group NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af energikabler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og østeuropæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter. af øgede aktiviteter indenfor byggeindustrien. Der er dog visse markeder - særlig i Vesteuropa - der viser begyndende tegn på et mere normaliseret aktivitetsniveau, hvilket skærper konkurrencesituationen på bl.a. markedet i Østeuropa som følge af at konkurrenter søger alternative afsætningsmuligheder. Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 1. kvartal realiseret med 123 mdkk, svarende til en margin - målt i standardpriser - på 10,4%, i forhold til 106 mdkk og 9,8% i samme periode sidste år. Indtjeningsudviklingen er tilfredsstillende, idet EBITDAmarginen, opgjort på grundlag af en omsætning til standardpriser på rullende 12-månedsbasis, er forbedret fra 13,3% ved udgangen af 2007 til 13,4%. Resultatforventning 2008 Vores forventninger til NKT Cables i 2008 er uændret i forhold til, hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts Som følge af svagt stigende metalpriser justeres forventningerne til omsætningen, målt i løbende metalpriser, dog med 300 mdkk fra 8,1 mia. DKK til 8,4 mia. DKK. Men forventningerne til den organiske omsætningsvækst er fortsat uændret i niveauet 8%, svarende til en fremgang målt i standard metalpriser på 400 mdkk fra 4,9 mia. DKK realiseret i 2007 til i niveauet 5,3 mia. DKK. Indtjeningsmæssigt forventes uændret en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 9,5% målt i standard metalpriser. Udviklingen i 1. kvartal 2008 Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 86 mdkk, svarende til en EBIT-margin på 7,4%. Driftsresultatet i 1. kvartal 2007 udgjorde 77 mdkk med en EBIT-margin på 7,3%. Begivenheder i kvartalet NKT Cables enkelte forretningsområder fik en forskelligartet start på året. Aktivitetsniveauet indenfor højspændingssektoren fortsatte på det høje niveau fra både hvad angår realiseringen af projekter og udbudet af nye. NKT Cables højspændingsforretning fortsatte således sin positive udvikling. Lavspændingsmarkedet var svingende, hvor enkelte markeder fortsat udviklede sig positivt, mens andre viste tegn på afmatning. Med henblik på at reducere sårbarheden, der knytter sig til denne konjunkturfølsomme del af forretningen, skabte NKT Cables sig med succes adgang til et antal nye markeder. Omsætning NKT Cables realiserede i 1. kvartal en omsætning på mdkk. I sammenligning med 1. kvartal sidste år er der tale om en nominel omsætningsstigning på 11% og en organisk vækst på 4%. Sammensætningen af omsætningsfremgangen fremgår af figur 1 på side 3. Den organiske vækst er drevet af hovedproduktområdet energikabler, der for 3-måneders perioden repræsenterede ca. 80% af omsætningen og realiserede en vækst på ca. 4%, der blev opnået inden for både lav-, mellem- og højspændingskabler. Udviklingen afspejler at aktivitetsniveauet i elsektoren med vedligeholdelse og udbygning af elnettet fortsat er på et højt niveau. Indenfor bygge- og anlægssektoren er der i Nordeuropa (primært Danmark) en nedgang af nybyggeri, der dog delvis opvejes Aktivitetsniveauet på jernbanemarkedet, som i 2008 sammen med højspændingsaktiviteterne repræsenterer en væsentlig del af NKT Cables vækstpotentiale, startede langsomt på grund af et ekstremt vintervejr i Kina, som gav anledning til forsinkelser igennem 1. kvartal. Det er fortsat forventningen, at projekterne vil udnytte den volumen, som NKT Cables har disponeret for dog nu med fokus på anden halvdel af året. Hen over årets første tre måneder afsluttede NKT Cables forhandlinger om udbudte projekter fra en række energiselskaber med positive udsigter for de kommende 12 måneder, og efter kvartalets udgang indgik NKT Cables aftale med det hollandske eltransmissionsselskab, TenneT TSO B.V. om design, fremstilling og installation af et 380 kv kabelsystem til Zuidring transmissionslinien i den vestlige del af Holland. Projektet forventes afsluttet i For NKT Cables har projektet som minimum en NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 5 af 14

6 værdi på 35 meur, idet den endelige kontraktsums størrelse knytter sig til de hollandske myndigheders afgørelse om fordelingen imellem luftledninger og jordkabler. Afhængig heraf vil projektkontraktsummen kunne omfatte op til 120 meur. Hen over første kvartal 2008 oplevede NKT Cables en øget markedsaccept af sit Valcap-system til løbende overvågning af højspændingskabelsystemer. Valcap-systemet gør det muligt at reducere det energitab, der opstår i transmissions- og distributionssystemerne. Udviklingen i 1. kvartal 2008 Omsætning I 1. kvartal 2008 realiserede Nilfisk-Advance en omsætning på mdkk. Det svarer til såvel en nominel som en organisk vækst på 4% i forhold til 1. kvartal 2007, og målt i faste valutakurser har 1. kvartal udvist en vækst på 8% (heraf 4%-point relateret til akkvisitioner). Udviklingen i omsætningen er nærmere specificeret i figur 1 på side 3. Arbejdet på to amerikanske superlederkabelprojekter fortsatte efter planerne, og også starten på fremstilling af kabeltilbehør i Kina forløb positivt. De autokabelprodukter, der fremstilles hos Kablo Elektro i Vrchlabi i det nordøstlige Tjekkiet, er blevet godkendt af 4-5 store østeuropæiske leverandører til automobilsektoren. Der er hermed baggrund for en udbygning af fabrikkens kapacitet indenfor de kommende to år. NKT Cables iværksatte sammen med en lokal partner et salgssamarbejde i Australien omkring mellem- og højspændingskabeltilbehør. Der er en forventning om at kunne udbygge dette samarbejde indenfor afsætning af fortrinsvis NKT Cables mellemspændingskabler. I kvartalet opnåede NKT Cables fra det tyske energiselskab E.On en kvalitetsgodkendelse af sin mellemspændingsfabrik i Velke Mesirici, der ligger i den sydøstlige del af Tjekkiet - en godkendelse som blev nødvendig i forbindelse med NKT Cables overtagelse af Kablo Eletro primo Den organiske vækst for kvartalet følger de seneste års kontinuerlige vækst og svarer til forventningerne til året, om end placeringen af påsken i marts måned i 2008 har medført en svagere organisk vækst end det er målsætningen for hele året. Dette opvejes dog af en modsatrettet effekt i april måned, der har vist attraktive vækstrater. Opdelt på regioner er den organiske vækst i 1. kvartal drevet af en stærk udvikling i Europa med ca. 7% og RoW (Rest of World) med ca. 5%. I Nordamerika realiserede Nilfisk-Advance en positiv og tilfredsstillende organisk vækst på ca. 2% i den del af omsætningen, der kan relateres til professionelt rengøringsudstyr. Den del af omsætningen, der kan relateres til byggeindustrien og forbrugeradfærden generelt har haft en negativ vækst på mere end 30%. I Nordamerika er der således samlet set tale om en negativ organisk vækst på ca. 5%. Omsætningen, der vedrører det amerikanske marked, udgør fortsat i niveauet 25% af Nilfisk-Advances totale omsætning. Heraf kan ca. 75% henføres til professionelt rengøringsudstyr mens de resterende 25% relateres til byggeindustrien i form af bl.a. salg af udlejningsmaskiner og gulvafhøvlingsmaskiner. NILFISK-ADVANCE GROUP Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og polering af gulve og udendørs arealer samt et omfattende sortiment af højtryksrensere. Resultatforventning 2008 Vores forventninger til Nilfisk-Advance i 2008 er uændret i forhold til hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) blev i 1. kvartal 154 mdkk svarende til en margin på 10,4%, i forhold til en margin på 10,2% i samme periode sidste år. Indtjeningsudviklingen er meget tilfredsstillende, idet det på trods af vanskelige markedsvilkår og fortsat stigende råvarepriser er lykkedes at forøge dækningsgraden og fastholde EBITDA-marginen på rullende 12-månedsbasis til 11%, hvilket ligeledes var niveauet ved udgangen af Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 117 mdkk, svarende til en EBIT-margin på 7,9%. Driftsresultatet i 1. kvartal 2007 udgjorde 114 mdkk med en EBIT-margin på 8,0%. Der forventes således fortsat en omsætning i niveauet 6,2 mia. DKK i 2008, svarende til en organisk vækst i niveauet 5%. Indtjeningsmæssigt forventes fortsat en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 8,5%. Begivenheder i kvartalet Hen over 1. kvartal 2008 registrerede Nilfisk-Advance tendenser til en skærpet markedssituation, hvor recessionen på det amerikanske marked blev tydeliggjort via reduceret efterspørgsel efter visse produktgrupper, og hvor væksten i Østeuropa opvejede en NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 6 af 14

7 begyndende stagnation i Vesteuropa. På Nilfisk-Advances markeder i Asien/Pacific, Sydamerika og Mellemøsten er der fortsat tale om pæne vækstrater. Hertil kommer de fortsat stigende råvarepriser. Via sin strategiske markedspositionering, konstante lancering af nye produkter, effektiviserede forretningssystemer og stramme omkostningsstyring vil Nilfisk-Advance være i stand til at håndtere et bredt spekter af ændrede markedsforhold indenfor de overordnede rammer, som er lagt for udviklingen af virksomheden. Med virkning fra 1. januar 2008 overtog Nilfisk-Advance ejerskabet af Wap South Africa (Pty) Ltd. Hermed er Nilfisk-Advance repræsenteret i Sydafrika med en omfattende salgs- og serviceorganisation. I kvartalet blev dels produktionsvirksomheden HydraMaster i USA, der fremstiller tæpperensermaskiner, og den svenske virksomhed Acquatech, der varetager salgs- og serviceaktiviteter, begge helejede medlemmer af Nilfisk-Advance familien. Hydra- Master-akkvisitionen skal ses som et supplerende tiltag til akkvisitionen primo 2007 af U.S. Products, således at Nilfisk-Advance nu er markant positioneret også indenfor rengøring af tæpper og stofbelagte overflader. Akkvisitionen af Acquatech er gennemført som led i de strategiske tiltag om løbende at udbygge Nilfisk- Advances salgs- og serviceudbud på de enkelte markeder. I Sydamerika åbnede Nilfisk-Advance eget salgskontor i Argentina som et led i at etablere sig på nye markeder. I 1. kvartal 2008 kom 8 nye produkter på markedet. Det drejer sig bl.a. om: En innovativ kombineret tæpperenser og gulvvaskemaskine - AX651, som er den første af sin art i industrien En ny batteridrevet støvsuger der retter sig mod day-timecleaning - GD911 battery En upright støvsuger - GU 305/355 En serie af nye støvsugere til professionelle brugere i bl.a. byggeindustrien - ATTIX 30/40/50 Nye højtryksrensere og støvsugere til husholdninger Derudover er der foretaget en række lanceringer af den i 2007 tilkøbte virksomhed U.S. Products mobiletæpperensere i Europa. Udviklingen af nye produkter fortsætter i uændret tempo og det er ambitionen at foretage det hidtil største antal lanceringer i Nilfisk-Advances historie i I konkurrence med branchens internationale aktører blev ovennævnte kombinerede tæpperenser og gulvvaskemaskine (AX651) udnævnt som den ene af tre kategorivindere i forbindelse med uddelingen af den eftertragtede innovationspris under Interclean messen primo maj 2008 i Amsterdam. Denne anerkendelse understøtter i høj grad Nilfisk-Advances rolle som toneangivende udbyder af innovative produkter til det professionelle rengøringsmarked. NKT PHOTONICS GROUP NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at etablere et nyt forretningsområde, der har fundament i de særlige optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber. Fokus er rettet imod udvikling, fremstilling og markedsføring af avancerede komponenter, lyskilder og måleudstyr, der baserer sig på optiske fibre. Resultatforventning 2008 Vores forventninger til NKT Photonics i 2008 er uændret i forhold til hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts På trods af den langsomme start i 2008 for NKT Photonics er det fortsat vores forventning, at selskaberne i NKT Photonics Group vil nå en omsætningsvækst på 60% i forhold til 2007 til en omsætning i niveauet 180 mdkk (30% organisk og 30% fra akkvisitioner). Driftsresultatet forventes på EBIT-niveau at blive et underskud i niveauet (20) mdkk mod (32) mdkk i Udviklingen i 1. kvartal 2008 Omsætning I 1. kvartal 2008 er der realiseret en omsætningsstigning på 20%, svarende til en samlet omsætning på 24 mdkk i forhold til en omsætning på 20 mdkk i tilsvarende periode Omsætningsfremgangen kan alene tilskrives den tilkøbte virksomhed, Vytran LLC, der indgår i koncernen fra 1. februar Den resterende del af NKT Photonics har haft uændret omsætning i forhold til Driftsudvikling Kombinationen af den manglende organiske vækst og de intensiverede udviklingsomkostninger har medført at underskuddet (EBIT) i NKT Photonics Group i 1. kvartal 2008 er vokset til (17) mdkk i forhold til (12) mdkk i samme periode sidste år. Vytran har som forventet bidraget neutralt til indtjeningsudviklingen i de første 2 måneder. Begivenheder i kvartalet NKT Photonics Group udvidede som omtalt på side 4 pr. 1. februar sin forretning med den amerikanske virksomhed Vytran Inc., idet NKT indgik aftale om pr. 1. februar 2008 at overtage det fulde ejerskab af denne virksomhed, hvor NKT siden marts 2006 har haft et 27% ejerskab. Vytran er leverandør af nøgleprodukter til håndtering af specialfibre, såsom splidse-, skære- og coatingudstyr. Vytran adresserer typisk de samme kunder som Crystal Fibre. NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 7 af 14

8 Crystal Fibre oplever stor interesse for sine sub-assemblies til 3D-metalbearbejdning og mikro-processering i halvleder og solcelleindustrien. omsætning i forhold til helårsforventningerne kan primært henføres til et produktmiks, hvor der i 1. kvartal udelukkende har været produceret højværdiprodukter. I KOHERAS opleves stigende ordreindgang inden for SuperK produktserien som konsekvens af at Leica Microsystems har startet global markedsføring af konfokale mikroskoper baseret på et SuperK produkt og Yokogawa nu markedsfører testudstyr, der udnytter et af seriens andre produkter. Salget af KOHERAS ultrapræcise lasere udvikler sig primært inden for vindhastighedsmåling i vindmølleparker. Inden for oliereservoirudvinding afventes resultaterne af kundernes feltforsøg stadig. Produktmikset har også påvirket driftsresultatet (EBITDA) positivt og det udgjorde i 1. kvartal 98 mdkk - svarende til en overskudsgrad på 28% - i sammenligning med 40 mdkk og 16% i samme periode En høj grad af visibilitet er stadig gældende i markedet og ordreindgangen er fortsat på et meget attraktivt niveau. Ved udgangen af 1. kvartal svarede ordrebeholdningen til mere end 1 års produktion. LIOS Technology havde en lav ordrebeholdning ved årets opstart og fik en lav omsætning i årets 1. kvartal. Til gengæld har ordreindgangen i 2008 været høj, således at der ventes en god omsætningsudvikling i de kommende måneder. Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 1. kvartal er der indregnet 47 mdkk mod 16 mdkk i samme periode sidste år. Den strategiske ambition for LIOS Technology er i 2008 at udvikle en stærkere tilstedeværelse på markedet for olie- og gasudvinding. Som et første step i denne strategi er det lykkedes inden for et bestemt teknisk og geografisk segment at blive udvalgt for en femårig periode som eneleverandør til en betydende aktør i Fjernøsten. Begivenheder i kvartalet I årets første måneder har offshoremarkedet fortsat været præget af stigende oliepriser. Således nåede olieprisen op på 120 USD pr. tønde råolie primo maj 2008, hvor den ved årets start lå på 100 USD pr. tønde. Der er således tale om et marked præget af et højt aktivitetsniveau. NKT FLEXIBLES (51%) NKT Flexibles I/S leverer fleksible offshore rørledninger, der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af offshore entreprenøren Acergy. Resultatforventning 2008 Med udgangspunkt i et meget stærkt 1. kvartal 2008 er der grundlag for en opjustering af forventningerne til NKTs resultatandel af nettoresultatet i NKT Flexibles, som nu forventes at blive i niveauet 150 mdkk i forhold til de oprindelige forventninger, der lå i niveauet 120 mdkk, som offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts Ovenstående er baseret på uændrede forventninger til omsætningen, som forsat forventes at vil udgøre i niveauet 1,2 mia. DKK, hvorimod forventningerne til EBITDA-marginen nu er min. 25% mod tidligere i niveauet 23%. På NKT Flexibles fabrik i Kalundborg var aktivitetsniveauet i 1. kvartal 2008 tilsvarende højt, for så vidt angår den løbende færdiggørelse af rørprojekter og opstart af nye. Med udgangen af marts måned var der kun meget lidt overskydende produktionskapacitet til rådighed i Udbygningen af produktionskapaciteten på Kalundborg-fabrikken, som blev offentliggjort den 5. marts 2008, er igangsat. Efter kvartalets udgang indgik NKT Flexibles en historisk stor 3-årig rammeaftale med det brasilianske olieselskab Petrobras omfattende levering af op til 90 km 6 ID og 8 ID fleksible dynamiske risers og statiske flowlines til anvendelse på vanddybder ned til meter. Ordren skal leveres i årene og kan ved fuld udnyttelse opnå en forventet værdi på op imod 1,4 mia. DKK. For NKT Flexibles vedkommende er der tale om et gennembrud på det brasilianske marked, der udgør ca. 50% af verdensmarkedet. Udviklingen i 1. kvartal 2008 Omsætning og driftsresultat NKT Flexibles har i 1. kvartal 2008 realiseret en omsætning på 353 mdkk mod 258 mdkk året før (+37%). Den relativt høje NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 8 af 14

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar marts 2008 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Brøndby, 14. maj 2008 Direktion Thomas Hofman-Bang Søren Isaksen /Michael Hedegaard Lyng Adm. direktør Koncerndirektør Finans- og økonomidirektør Bestyrelse Christian Kjær Jan Trøjborg Krister Ahlström Formand Næstformand Gunnar Karsten Jørgensen Arne Dan Kjærulff Jens Maaløe Jørgen Bjergskov Nielsen Jens Due Olsen Lone Fønss Schrøder NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 9 af 14

10 Resultatopgørelse - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (54) (43) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (25) (22) (108) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (42) (31) (145) Resultat før skat Skat (46) (40) (168) Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S Minoritetsinteresserne Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 5,8 5,1 34,2 Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D) 5,7 5,0 34,0 NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 10 af 14

11 Pengestrømme - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Finansielle poster, netto (42) (31) (145) Ændring i arbejdskapital, anvendt af hensættelser og fortjeneste ved salg af langfristede aktiver tilbageført m.v. (513) (175) (126) Pengestrømme fra driftsaktivitet (250) Køb af virksomheder (82) (646) (1.039) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 187 (89) (389) Ændring i værdipapirer og udlån til associeret virksomhed Øvrige investeringer m.v. (25) 16 (108) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 85 (706) (1.505) Ændring i langfristet lån (147) Ændring i kortfristet lån 55 (229) 239 Betalt udbytte - - (236) Indbetalt ved udnyttelse af optioner Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (129) Periodens pengestrøm (90) (641) (472) Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider - (1) (6) Periodens pengestrøm (90) (641) (472) Likvide beholdninger ultimo NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 11 af 14

12 Balance og og egenkapital - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 31. marts 31. marts 31. dec. Beløb i mdkk Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver og udskudt skat Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Andre investeringer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter o.lign Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet gæld til kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser i øvrigt Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Udvikling i koncernens egenkapital Koncernens egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v. (49) (26) (125) Totalindkomst i alt Aktiebaseret vederlæggelse / afregnede aktieoptioner 1-2 Udbytte egne aktier Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udbetalt udbytte - - (236) Egenkapitalbevægelser i alt Koncernens egenkapital ultimo NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 12 af 14

13 Noter -- NKT koncernen Koncernen Urevideret Beløb i mdkk 1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten for 2007 indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2007 note 2 side 53. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2007 note 31 side 73 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold i selskabsomtalerne. 2 Segmentoplysninger Omsætning 1. kvt. 1. kvt. Hele ) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group Øvrige selskaber m.v Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group (13) (9) (18) NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab og elimineringer m.v. (6) (3) (24) Driftsresultat (EBIT) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group (17) (12) (32) NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab og elimineringer m.v. (7) (4) (24) Investeret kapital ( Capital employed ) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab og elimineringer m.v. (2) ) For 2007 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster af engangskarakter med 70 mdkk i NKT Cables 3 Køb af dattervirksomheder I første kvartal 2008 er overtaget 100% af virksomhederne WAP South Africa (Pty) Ltd., og HydraMaster i USA samt yderligere 73% af det associerede selskab Vytran LLC, USA.Vytran er herefter 100% ejet af NKT koncernen. Virksomhedsovertagelserne, som samlet ikke overstiger en købesum på 135 mdkk, er behandlet i årsrapporten for 2007 note 32, begivenheder efter balancedagen. Der henvises hertil samt til figur 1 side 3 vedr. omsætning i tilkøbte virksomheder. Udarbejdelse af overtagelsesbalancer pågår og en endelig købesums allokering foreligger ikke. NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 13 af 14

14 Praktiske oplysninger Fondsbørsmeddelelser 2008 Vi har i 2008 offentliggjort følgende meddelelser via OMX Den Nordiske Børs, København. De kan læses i deres fulde omfang på Denne delårsrapport er fremstillet af: NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Copyright: NKT, maj #1 NKT Holding A/S - udstedelse af tegningsretter #2 Nilfisk-Advance køber endnu en amerikansk virksomhed #3 NKT Flexibles øger sin produktionskapacitet med 65% #4 NKTs årsrapport #5 Revideret børskalender #6 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital #7 Opdaterede vedtægter #8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling #9 Ordinær generalforsamling 2008 i NKT Holding A/S #10 Nye vedtægter #11 NKT-aktien - insider handler #12 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital #13 Opdaterede vedtægter #14 Storaktionærmeddelelse #15 nkt cables valgt som leverandør til markant højspændingsprojekt i Holland #16 NKT Flexibles - banebrydende aftale med Brasiliens største olieselskab Udsagn om fremtiden i denne delårsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2008 er i sagens natur forbundet med usikkerhed og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på NKT selskabernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. Delårsrapporten er offentliggjort den 14. maj 2008 på dansk og engelsk via OMX Den Nordiske Børs, København. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Delårsrapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske nyhedsservice med oplysning om deres adresse. Børskalender for den resterende del af august Delårsrapport 2. kvartal 24. november Delårsrapport 3. kvartal Onlinepræsentation af NKTs års- og delårsrapporter - inkl. telekonference - finder sted kl på datoen for offentliggørelse - se investorkontakt Investorkontakt Professionelle investorer og aktieanalytikere Michael Hedegaard Lyng, finans- og økonomidirektør Private investorer Inger Jessen, kommunikationschef Aktiebogsfører VP Securities Services Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box Taastrup Telefon: NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 14 af 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere