Delårsrapport kvartal Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17"

Transkript

1 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9 Resultatopgørelse 10 Pengestrømme 11 Balance og egenkapital 12 Noter 13 Praktiske oplysninger 14 Resumé - God start på 2008 Med en koncernomsætning på mdkk (+8%), et driftsresultat (EBIT) på 226 mdkk (+18%) og et koncernresultat før skat på 184 mdkk (+15%) har der været tale om en tilfredsstillende udvikling i sammenligning med samme periode i På trods af usikre konjunkturforhold kan udviklingen i kvartalet karakteriseres som business as usual. Der er dog en mindre del af markedet i Nordamerika, der viser tegn på afmatning. Udviklingen harmonerer med vores forventninger, og som følge af en særdeles gunstig udvikling for NKT Flexibles i 1. kvartal 2008 er der grundlag for en opjustering af forventningerne til koncernresultatet før skat fra tidligere 900 mdkk til nu i niveauet 950 mdkk. Koncernens samlede organiske vækst har udviklet sig som forudset og udgør 4% i 1. kvartal Fremgangen skyldes en organisk vækst i såvel NKT Cables som i Nilfisk-Advance på 4%. Væksten i NKT Cables er påvirket af, at leveringen af et større højspændingsprojekt er udsat til senere på året. Væksten i Nilfisk-Advance er påvirket af påsken, der i 2008 var placeret i 1. kvartal, hvor den i 2007 lå i 2. kvartal. Dette er tydeliggjort af en overnormal vækst i april måned Herudover har NKT Photonics Group haft en langsom start på året, og det 51% ejede NKT Flexibles har haft et stærkt 1. kvartal med en organisk vækst på 37%. Efter udgangen af 1. kvartal 2008 er der indgået to markante rammeaftaler, idet vi den 24. april offentliggjorde, at NKT Cables var blevet valgt som leverandør til et markant højspændingsprojekt i Holland, der forventes afsluttet i Den 5. maj offentliggjorde vi, at NKT Flexibles havde indgået en banebrydende rammeaftale med Brasiliens største olieselskab om leverancer af offshorerør i perioden Se omtalerne under selskaberne. Forventninger til 2008 opjusteres Omsætningsforventningerne til helåret fastholdes til en organisk vækst i niveauet 7%, hvilket er baseret på uændrede forventninger i NKT Cables (8%), Nilfisk-Advance (5%) og NKT Photonics (30%). Baseret på de nuværende metalpriser svarer det til en forventet omsætning i niveauet 14,8 mia. DKK i forhold til tidligere forventet 14,5 mia. DKK. Med den realiserede udvikling i NKT Flexibles i 1. kvartal 2008 samt forårsaget af, at den resterede del af 2008 nu kan vurderes med mindre risiko end primo året, har vi grundlag for at foretage en opjustering af forventningerne til koncernresultatet før skat til i niveauet 950 mdkk mod tidligere forventet i niveauet 900 mdkk. Forventningerne for de enkelte koncernselskaber er inkluderet i selskabsomtalerne startende på side 5. Hovedtal Beløb i mdkk 1. kvt kvt Hele 2007 Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Koncernens resultat før skat Koncernens egenkapital Nettorentebærende poster (2.215) (1.987) (1.995) NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 1 af 14

2 Hovedtal - - NKT koncernen Koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk ) Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (54) (43) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (25) (22) (108) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (42) (31) (145) Resultat før skat Koncernens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Balance og medarbejdere Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Rentebærende poster, netto 2) (2.215) (1.987) (1.995) Investeret kapital (Capital employed) 3) Arbejdskapital Antal medarbejdere gennemsnit å.t.d Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (250) Køb af virksomheder (82) (646) (1.039) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 187 (89) (389) Nøgletal Egenkapitalandel 35% 36% 36% Return on capital employed (RoCE) 4) 21,1% 19,1% 22,0% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 5,8 5,1 34,2 Udbetalt udbytte i regnskabsperioden, DKK pr. aktie ,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie Børskurs, DKK pr. aktie ) For 2007 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster af engangskarakter med 70 mdkk i NKT Cables 2) Rentebærende likvider og tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld 3) Egenkapital og rentebærende poster, netto og pr. ultimo 2007 med fradrag af tilgodehavende 272 mdkk ved salg af ejendom 4) Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig capital employed. EBIT opgøres på rullende 12-månedsbasis. Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med årsrapporten for 2007 NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 2 af 14

3 Ledelsesberetning for koncernen 1. kvartal 2008 Omsætning Omsætningen i årets første kvartal udgjorde mdkk i forhold til mdkk i samme periode Den nominelle stigning er således på 236 mdkk (8%). Omsætningen har i perioden været præget af metalprisudviklingen (+2%) samt akkvisitioner (+2%). Valutakurser har ikke påvirket koncernens omsætning væsentligt, idet påvirkningen fra en faldende USD for koncernen som helhed er opvejet af blandt andet stigende valutakurser i Tjekkiet og Polen. Justeret for de omtalte effekter udgør den samlede organiske vækst således 4%. Omsætningsudviklingen for de enkelte selskaber er vist i figur 1. Driftsresultater Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2008 blev 305 mdkk imod 256 mdkk året før, svarende til en fremgang på 49 mdkk (19%). Af resultatfremgangen kan 17 mdkk henføres til NKT Cables, 8 mdkk til Nilfisk-Advance, mens NKT Flexibles tegner sig for 31 mdkk. Koncernens øvrige områder har samlet påvirket udviklingen negativt med 7 mdkk, som dog primært kan henføres til en langsom start for NKT Photonics i EBITDA UDVIKLING mdkk Operationelt EBITDA LTM EBITDA% LTM Fig Q12003 Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1 Den positive udvikling har medført at overskudsgraden fortsat er stigende, og der er i 1. kvartal 2008 realiseret en EBITDA-margin (LTM) målt i løbende metalpriser på 10,8% mod 8,6% i samme periode sidste år (13,5% i forhold til 10,5% målt i standard metalpriser), jvf. figur 2. Driftsresultatet (EBIT) blev 226 mdkk for årets første 3 måneder i forhold til 191 mdkk i samme periode 2007 og der er således % tale om en fremgang på 35 mdkk (19%) i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet pr. selskab er vist i figur 3. DRIFTSRESULTAT PR. SELSKAB Realiseret Fig. 3 Realiseret Realiseret Nom. Ændring Beløb i mdkk Q Q ændring % NKT Cables Group Nilfisk-Advance NKT Photonics Group (17) (12) (5) (42) NKT Flexibles (51%) Øvrige (7) (4) (3) - Sammenligneligt EBIT Finansielle forhold og resultat før skat De finansielle poster for 1. kvartal blev (42) mdkk mod (31) mdkk i samme periode sidste år, hvilket primært afspejler stigningen i den finansielle gearing. Den gennemsnitlige låneomkostning er over de sidste måneder steget med i niveauet op til 0,50% som følge af, at bankerne hæver rentemarginaler på udlån forårsaget af likviditetskrisen på de internationale finansielle lånemarkeder. Denne effekt påvirker dog de finansielle omkostninger marginalt. Koncernresultatet før skat blev 184 mdkk for årets første 3 måneder i forhold til 160 mdkk i samme periode Det er en stigning på 15%. Kapitalstruktur og cash flow Den nettorentebærende gæld er forøget fra mdkk til i løbet af 1. kvartal 2008 og udgør således 1,6 gange de forgangne 12 måneders realiseret driftsresultat (EBITDA), hvilket er en stigning fra 1,4 gange ved udgangen af Stigningen i den rentebærende gæld er sammensat af negative pengestrømme fra driftsaktivitet på 250 mdkk tillagt positive pengestrømme fra investeringsaktivitet på 85 mdkk, hvor sidstnævnte er påvirket positivt fra salget af ejendommen i Køln, der først havde likviditetseffekt i 2008 (+272 mdkk). Stigningen i koncernens arbejdskapital fra mdkk ultimo 2007 til ultimo marts 2008 (2.607 mdkk ultimo marts 2007) er primært OMSÆTNINGSUDVIKLING PR. SELSKAB Fig. 1 Realiseret Metalpriser/ Organisk Realiseret Nominel Organisk Beløb i mdkk Q valutakurser Akkvisitioner vækst Q vækst (%) vækst (%) NKT Cables Group Nilfisk-Advance (55) NKT Photonics Group Øvrige (1) I alt NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 3 af 14

4 et udtryk for sæsonpåvirkning. Koncernens strategiske målsætning om at nedbringe arbejdskapitalen (< 18% i Nilfisk-Advance og < 17% i NKT Cables) er uændret. Begivenheder frem til primo maj 2008 NKT Cables 24. april 2008: NKT Cables blev valgt som samarbejdspartner i forbindelse med design, fremstilling og installation af et 380 kv kabelsystem til Zuidring transmissionslinien i den vestlige del af Holland. Projektets værdi, der afhænger af fordelingen imellem luftledninger og jordkabler, ligger imellem meur. Nilfisk-Advance 3. marts 2008: Den amerikanske producent af mobile tæpperensemaskiner, HydraMaster, blev overtaget den 1. marts Akkvisitionen er et led i Nilfisk-Advances produkt- og markedsmæssige ekspansion i USA. 8. april 2008: Nilfisk-Advance etablerede eget salgsselskab i Argentina som et led i planerne om tilstedeværelse på nye markeder. 16. april 2008: Nilfisk-Advance overtog pr. 1. maj 2008 det svenske selskab Aquatech. Akkvisitionen er et led i at styrke Nilfisk-Advances salgs- og servicedækning i Sverige. NKT Flexibles 5. marts 2008: Det blev besluttet at investere i niveauet 300 mdkk i en udbygning af NKT Flexibles produktionsfaciliteter i Kalundborg. Udbygningen, der sker i årene , sigter imod en kapacitetsudvidelse af maskinparken. 5. maj 2008: En treårig rammeaftale blev indgået med Petrobras, Brasilien, om rørleverancer i perioden Ved fuld udnyttelse af rammeaftalen har denne en forventet værdi på op imod 1,4 mia. DKK. NKT Photonics 4. februar 2008: NKT bliver 100% ejer (hidtil 27%) af den amerikanske virksomhed Vytran LLC, der fremstiller udstyr til håndtering af optiske fibre. Overtagelsen af Vytran er et led i den markedsmæssige positionering af NKT Photonics gruppens selskaber. NKT aktien Det er forventningen at NKT aktien også i 2. halvår 2008 vil være en del af OMXC20 indekset. Den daglige omsætning i aktien har siden årsskiftet i gennemsnit ligget på 61 mdkk i forhold til 62 mdkk i samme periode året før. Ultimo marts 2008 var kursen på NKT aktien 340. Det er et fald på 26% i forhold til kursen primo året (459). På generalforsamlingen den 10. april 2008 blev det besluttet at udbetale et udbytte på 11 DKK pr. aktie, hvilket først vil påvirke aktiekursen tilsvarende i 2. kvartal NKT koncernens markedsværdi ultimo marts 2008 var 8,0 mia. DKK. Justeret for nettorentebærende poster og minoritetsinteresser giver det en markedsværdi på gældfri basis (Enterprise Value) på 10,3 mia. DKK. KURSUDVIKLING 700 NKTs aktiekurs OMXC20 rebased Aktionærer, der ved udgangen af marts 2008 ejede over 5% af NKTs aktiekapital, omfattede alene ATP. Herudover har Credit Suisse pr. 16. april 2008 meddelt at de ligeledes ejer over 5% af aktiekapitalen. NKT ejer - uændret stk. egne aktier, svarende til 0,3%. NKTs aktiekapital omfatter (pr. 16. april 2008) stk. aktier á 20 DKK, idet der i marts og april måned er gennemført kapitalforhøjelser som følge af, at en række medarbejdere har udnyttet tegningsretter udstedt i 2004 og 2005, jf. endvidere fondsbørsmeddelelse nr. 12 af 16. april Aktiekapitalen er således på nominelt DKK. Ved udgangen af april 2008 havde NKT navnenoterede aktionærer (heraf 641 udenlandske), som ejede 74% af aktiekapitalen. På under menupunktet Investor findes flere oplysninger om NKT aktien sammen med andre oplysninger, som er relevante for vores investorer. Generalforsamlingen den 10. april 2008 Generalforsamlingsbeslutningerne blev offentliggjort umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling torsdag den 10. april Beslutningerne er - sammen med en optagelse af hele generalforsamlingsforløbet - til rådighed på NKT Holdings hjemmeside Til bestyrelsen genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester Jan Trøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jens Maaløe og direktør Jens Due Olsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Lone Fønss Schrøder valgt. Direktør Jan Wraae Folting udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Christian Kjær som formand og Jan Trøjborg som næstformand. Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 4 af 14

5 Koncernselskaber Ved udgangen af 1. kvartal 2008 beskæftigede NKT koncernen i alt medarbejdere, heraf i Danmark er ansat i koncernens udenlandske selskaber. NKT Cables Group beskæftigede medarbejdere, Nilfisk-Advance Group og NKT Photonics Group havde 158 medarbejdere. Herudover var der 573 medarbejdere i NKT Flexibles. NKT Cables Group NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af energikabler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og østeuropæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, hvorfra det kinesiske marked serviceres med udvalgte produkter. af øgede aktiviteter indenfor byggeindustrien. Der er dog visse markeder - særlig i Vesteuropa - der viser begyndende tegn på et mere normaliseret aktivitetsniveau, hvilket skærper konkurrencesituationen på bl.a. markedet i Østeuropa som følge af at konkurrenter søger alternative afsætningsmuligheder. Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) er i 1. kvartal realiseret med 123 mdkk, svarende til en margin - målt i standardpriser - på 10,4%, i forhold til 106 mdkk og 9,8% i samme periode sidste år. Indtjeningsudviklingen er tilfredsstillende, idet EBITDAmarginen, opgjort på grundlag af en omsætning til standardpriser på rullende 12-månedsbasis, er forbedret fra 13,3% ved udgangen af 2007 til 13,4%. Resultatforventning 2008 Vores forventninger til NKT Cables i 2008 er uændret i forhold til, hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts Som følge af svagt stigende metalpriser justeres forventningerne til omsætningen, målt i løbende metalpriser, dog med 300 mdkk fra 8,1 mia. DKK til 8,4 mia. DKK. Men forventningerne til den organiske omsætningsvækst er fortsat uændret i niveauet 8%, svarende til en fremgang målt i standard metalpriser på 400 mdkk fra 4,9 mia. DKK realiseret i 2007 til i niveauet 5,3 mia. DKK. Indtjeningsmæssigt forventes uændret en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 9,5% målt i standard metalpriser. Udviklingen i 1. kvartal 2008 Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 86 mdkk, svarende til en EBIT-margin på 7,4%. Driftsresultatet i 1. kvartal 2007 udgjorde 77 mdkk med en EBIT-margin på 7,3%. Begivenheder i kvartalet NKT Cables enkelte forretningsområder fik en forskelligartet start på året. Aktivitetsniveauet indenfor højspændingssektoren fortsatte på det høje niveau fra både hvad angår realiseringen af projekter og udbudet af nye. NKT Cables højspændingsforretning fortsatte således sin positive udvikling. Lavspændingsmarkedet var svingende, hvor enkelte markeder fortsat udviklede sig positivt, mens andre viste tegn på afmatning. Med henblik på at reducere sårbarheden, der knytter sig til denne konjunkturfølsomme del af forretningen, skabte NKT Cables sig med succes adgang til et antal nye markeder. Omsætning NKT Cables realiserede i 1. kvartal en omsætning på mdkk. I sammenligning med 1. kvartal sidste år er der tale om en nominel omsætningsstigning på 11% og en organisk vækst på 4%. Sammensætningen af omsætningsfremgangen fremgår af figur 1 på side 3. Den organiske vækst er drevet af hovedproduktområdet energikabler, der for 3-måneders perioden repræsenterede ca. 80% af omsætningen og realiserede en vækst på ca. 4%, der blev opnået inden for både lav-, mellem- og højspændingskabler. Udviklingen afspejler at aktivitetsniveauet i elsektoren med vedligeholdelse og udbygning af elnettet fortsat er på et højt niveau. Indenfor bygge- og anlægssektoren er der i Nordeuropa (primært Danmark) en nedgang af nybyggeri, der dog delvis opvejes Aktivitetsniveauet på jernbanemarkedet, som i 2008 sammen med højspændingsaktiviteterne repræsenterer en væsentlig del af NKT Cables vækstpotentiale, startede langsomt på grund af et ekstremt vintervejr i Kina, som gav anledning til forsinkelser igennem 1. kvartal. Det er fortsat forventningen, at projekterne vil udnytte den volumen, som NKT Cables har disponeret for dog nu med fokus på anden halvdel af året. Hen over årets første tre måneder afsluttede NKT Cables forhandlinger om udbudte projekter fra en række energiselskaber med positive udsigter for de kommende 12 måneder, og efter kvartalets udgang indgik NKT Cables aftale med det hollandske eltransmissionsselskab, TenneT TSO B.V. om design, fremstilling og installation af et 380 kv kabelsystem til Zuidring transmissionslinien i den vestlige del af Holland. Projektet forventes afsluttet i For NKT Cables har projektet som minimum en NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 5 af 14

6 værdi på 35 meur, idet den endelige kontraktsums størrelse knytter sig til de hollandske myndigheders afgørelse om fordelingen imellem luftledninger og jordkabler. Afhængig heraf vil projektkontraktsummen kunne omfatte op til 120 meur. Hen over første kvartal 2008 oplevede NKT Cables en øget markedsaccept af sit Valcap-system til løbende overvågning af højspændingskabelsystemer. Valcap-systemet gør det muligt at reducere det energitab, der opstår i transmissions- og distributionssystemerne. Udviklingen i 1. kvartal 2008 Omsætning I 1. kvartal 2008 realiserede Nilfisk-Advance en omsætning på mdkk. Det svarer til såvel en nominel som en organisk vækst på 4% i forhold til 1. kvartal 2007, og målt i faste valutakurser har 1. kvartal udvist en vækst på 8% (heraf 4%-point relateret til akkvisitioner). Udviklingen i omsætningen er nærmere specificeret i figur 1 på side 3. Arbejdet på to amerikanske superlederkabelprojekter fortsatte efter planerne, og også starten på fremstilling af kabeltilbehør i Kina forløb positivt. De autokabelprodukter, der fremstilles hos Kablo Elektro i Vrchlabi i det nordøstlige Tjekkiet, er blevet godkendt af 4-5 store østeuropæiske leverandører til automobilsektoren. Der er hermed baggrund for en udbygning af fabrikkens kapacitet indenfor de kommende to år. NKT Cables iværksatte sammen med en lokal partner et salgssamarbejde i Australien omkring mellem- og højspændingskabeltilbehør. Der er en forventning om at kunne udbygge dette samarbejde indenfor afsætning af fortrinsvis NKT Cables mellemspændingskabler. I kvartalet opnåede NKT Cables fra det tyske energiselskab E.On en kvalitetsgodkendelse af sin mellemspændingsfabrik i Velke Mesirici, der ligger i den sydøstlige del af Tjekkiet - en godkendelse som blev nødvendig i forbindelse med NKT Cables overtagelse af Kablo Eletro primo Den organiske vækst for kvartalet følger de seneste års kontinuerlige vækst og svarer til forventningerne til året, om end placeringen af påsken i marts måned i 2008 har medført en svagere organisk vækst end det er målsætningen for hele året. Dette opvejes dog af en modsatrettet effekt i april måned, der har vist attraktive vækstrater. Opdelt på regioner er den organiske vækst i 1. kvartal drevet af en stærk udvikling i Europa med ca. 7% og RoW (Rest of World) med ca. 5%. I Nordamerika realiserede Nilfisk-Advance en positiv og tilfredsstillende organisk vækst på ca. 2% i den del af omsætningen, der kan relateres til professionelt rengøringsudstyr. Den del af omsætningen, der kan relateres til byggeindustrien og forbrugeradfærden generelt har haft en negativ vækst på mere end 30%. I Nordamerika er der således samlet set tale om en negativ organisk vækst på ca. 5%. Omsætningen, der vedrører det amerikanske marked, udgør fortsat i niveauet 25% af Nilfisk-Advances totale omsætning. Heraf kan ca. 75% henføres til professionelt rengøringsudstyr mens de resterende 25% relateres til byggeindustrien i form af bl.a. salg af udlejningsmaskiner og gulvafhøvlingsmaskiner. NILFISK-ADVANCE GROUP Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og polering af gulve og udendørs arealer samt et omfattende sortiment af højtryksrensere. Resultatforventning 2008 Vores forventninger til Nilfisk-Advance i 2008 er uændret i forhold til hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) blev i 1. kvartal 154 mdkk svarende til en margin på 10,4%, i forhold til en margin på 10,2% i samme periode sidste år. Indtjeningsudviklingen er meget tilfredsstillende, idet det på trods af vanskelige markedsvilkår og fortsat stigende råvarepriser er lykkedes at forøge dækningsgraden og fastholde EBITDA-marginen på rullende 12-månedsbasis til 11%, hvilket ligeledes var niveauet ved udgangen af Driftsresultatet (EBIT) udgør i 1. kvartal 117 mdkk, svarende til en EBIT-margin på 7,9%. Driftsresultatet i 1. kvartal 2007 udgjorde 114 mdkk med en EBIT-margin på 8,0%. Der forventes således fortsat en omsætning i niveauet 6,2 mia. DKK i 2008, svarende til en organisk vækst i niveauet 5%. Indtjeningsmæssigt forventes fortsat en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 8,5%. Begivenheder i kvartalet Hen over 1. kvartal 2008 registrerede Nilfisk-Advance tendenser til en skærpet markedssituation, hvor recessionen på det amerikanske marked blev tydeliggjort via reduceret efterspørgsel efter visse produktgrupper, og hvor væksten i Østeuropa opvejede en NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 6 af 14

7 begyndende stagnation i Vesteuropa. På Nilfisk-Advances markeder i Asien/Pacific, Sydamerika og Mellemøsten er der fortsat tale om pæne vækstrater. Hertil kommer de fortsat stigende råvarepriser. Via sin strategiske markedspositionering, konstante lancering af nye produkter, effektiviserede forretningssystemer og stramme omkostningsstyring vil Nilfisk-Advance være i stand til at håndtere et bredt spekter af ændrede markedsforhold indenfor de overordnede rammer, som er lagt for udviklingen af virksomheden. Med virkning fra 1. januar 2008 overtog Nilfisk-Advance ejerskabet af Wap South Africa (Pty) Ltd. Hermed er Nilfisk-Advance repræsenteret i Sydafrika med en omfattende salgs- og serviceorganisation. I kvartalet blev dels produktionsvirksomheden HydraMaster i USA, der fremstiller tæpperensermaskiner, og den svenske virksomhed Acquatech, der varetager salgs- og serviceaktiviteter, begge helejede medlemmer af Nilfisk-Advance familien. Hydra- Master-akkvisitionen skal ses som et supplerende tiltag til akkvisitionen primo 2007 af U.S. Products, således at Nilfisk-Advance nu er markant positioneret også indenfor rengøring af tæpper og stofbelagte overflader. Akkvisitionen af Acquatech er gennemført som led i de strategiske tiltag om løbende at udbygge Nilfisk- Advances salgs- og serviceudbud på de enkelte markeder. I Sydamerika åbnede Nilfisk-Advance eget salgskontor i Argentina som et led i at etablere sig på nye markeder. I 1. kvartal 2008 kom 8 nye produkter på markedet. Det drejer sig bl.a. om: En innovativ kombineret tæpperenser og gulvvaskemaskine - AX651, som er den første af sin art i industrien En ny batteridrevet støvsuger der retter sig mod day-timecleaning - GD911 battery En upright støvsuger - GU 305/355 En serie af nye støvsugere til professionelle brugere i bl.a. byggeindustrien - ATTIX 30/40/50 Nye højtryksrensere og støvsugere til husholdninger Derudover er der foretaget en række lanceringer af den i 2007 tilkøbte virksomhed U.S. Products mobiletæpperensere i Europa. Udviklingen af nye produkter fortsætter i uændret tempo og det er ambitionen at foretage det hidtil største antal lanceringer i Nilfisk-Advances historie i I konkurrence med branchens internationale aktører blev ovennævnte kombinerede tæpperenser og gulvvaskemaskine (AX651) udnævnt som den ene af tre kategorivindere i forbindelse med uddelingen af den eftertragtede innovationspris under Interclean messen primo maj 2008 i Amsterdam. Denne anerkendelse understøtter i høj grad Nilfisk-Advances rolle som toneangivende udbyder af innovative produkter til det professionelle rengøringsmarked. NKT PHOTONICS GROUP NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at etablere et nyt forretningsområde, der har fundament i de særlige optiske kompetencer, som findes i gruppens selskaber. Fokus er rettet imod udvikling, fremstilling og markedsføring af avancerede komponenter, lyskilder og måleudstyr, der baserer sig på optiske fibre. Resultatforventning 2008 Vores forventninger til NKT Photonics i 2008 er uændret i forhold til hvad der blev offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts På trods af den langsomme start i 2008 for NKT Photonics er det fortsat vores forventning, at selskaberne i NKT Photonics Group vil nå en omsætningsvækst på 60% i forhold til 2007 til en omsætning i niveauet 180 mdkk (30% organisk og 30% fra akkvisitioner). Driftsresultatet forventes på EBIT-niveau at blive et underskud i niveauet (20) mdkk mod (32) mdkk i Udviklingen i 1. kvartal 2008 Omsætning I 1. kvartal 2008 er der realiseret en omsætningsstigning på 20%, svarende til en samlet omsætning på 24 mdkk i forhold til en omsætning på 20 mdkk i tilsvarende periode Omsætningsfremgangen kan alene tilskrives den tilkøbte virksomhed, Vytran LLC, der indgår i koncernen fra 1. februar Den resterende del af NKT Photonics har haft uændret omsætning i forhold til Driftsudvikling Kombinationen af den manglende organiske vækst og de intensiverede udviklingsomkostninger har medført at underskuddet (EBIT) i NKT Photonics Group i 1. kvartal 2008 er vokset til (17) mdkk i forhold til (12) mdkk i samme periode sidste år. Vytran har som forventet bidraget neutralt til indtjeningsudviklingen i de første 2 måneder. Begivenheder i kvartalet NKT Photonics Group udvidede som omtalt på side 4 pr. 1. februar sin forretning med den amerikanske virksomhed Vytran Inc., idet NKT indgik aftale om pr. 1. februar 2008 at overtage det fulde ejerskab af denne virksomhed, hvor NKT siden marts 2006 har haft et 27% ejerskab. Vytran er leverandør af nøgleprodukter til håndtering af specialfibre, såsom splidse-, skære- og coatingudstyr. Vytran adresserer typisk de samme kunder som Crystal Fibre. NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 7 af 14

8 Crystal Fibre oplever stor interesse for sine sub-assemblies til 3D-metalbearbejdning og mikro-processering i halvleder og solcelleindustrien. omsætning i forhold til helårsforventningerne kan primært henføres til et produktmiks, hvor der i 1. kvartal udelukkende har været produceret højværdiprodukter. I KOHERAS opleves stigende ordreindgang inden for SuperK produktserien som konsekvens af at Leica Microsystems har startet global markedsføring af konfokale mikroskoper baseret på et SuperK produkt og Yokogawa nu markedsfører testudstyr, der udnytter et af seriens andre produkter. Salget af KOHERAS ultrapræcise lasere udvikler sig primært inden for vindhastighedsmåling i vindmølleparker. Inden for oliereservoirudvinding afventes resultaterne af kundernes feltforsøg stadig. Produktmikset har også påvirket driftsresultatet (EBITDA) positivt og det udgjorde i 1. kvartal 98 mdkk - svarende til en overskudsgrad på 28% - i sammenligning med 40 mdkk og 16% i samme periode En høj grad af visibilitet er stadig gældende i markedet og ordreindgangen er fortsat på et meget attraktivt niveau. Ved udgangen af 1. kvartal svarede ordrebeholdningen til mere end 1 års produktion. LIOS Technology havde en lav ordrebeholdning ved årets opstart og fik en lav omsætning i årets 1. kvartal. Til gengæld har ordreindgangen i 2008 været høj, således at der ventes en god omsætningsudvikling i de kommende måneder. Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat (EBITDA) med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 1. kvartal er der indregnet 47 mdkk mod 16 mdkk i samme periode sidste år. Den strategiske ambition for LIOS Technology er i 2008 at udvikle en stærkere tilstedeværelse på markedet for olie- og gasudvinding. Som et første step i denne strategi er det lykkedes inden for et bestemt teknisk og geografisk segment at blive udvalgt for en femårig periode som eneleverandør til en betydende aktør i Fjernøsten. Begivenheder i kvartalet I årets første måneder har offshoremarkedet fortsat været præget af stigende oliepriser. Således nåede olieprisen op på 120 USD pr. tønde råolie primo maj 2008, hvor den ved årets start lå på 100 USD pr. tønde. Der er således tale om et marked præget af et højt aktivitetsniveau. NKT FLEXIBLES (51%) NKT Flexibles I/S leverer fleksible offshore rørledninger, der er designet til anvendelse i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af offshore entreprenøren Acergy. Resultatforventning 2008 Med udgangspunkt i et meget stærkt 1. kvartal 2008 er der grundlag for en opjustering af forventningerne til NKTs resultatandel af nettoresultatet i NKT Flexibles, som nu forventes at blive i niveauet 150 mdkk i forhold til de oprindelige forventninger, der lå i niveauet 120 mdkk, som offentliggjort i årsrapporten for 2007 den 5. marts Ovenstående er baseret på uændrede forventninger til omsætningen, som forsat forventes at vil udgøre i niveauet 1,2 mia. DKK, hvorimod forventningerne til EBITDA-marginen nu er min. 25% mod tidligere i niveauet 23%. På NKT Flexibles fabrik i Kalundborg var aktivitetsniveauet i 1. kvartal 2008 tilsvarende højt, for så vidt angår den løbende færdiggørelse af rørprojekter og opstart af nye. Med udgangen af marts måned var der kun meget lidt overskydende produktionskapacitet til rådighed i Udbygningen af produktionskapaciteten på Kalundborg-fabrikken, som blev offentliggjort den 5. marts 2008, er igangsat. Efter kvartalets udgang indgik NKT Flexibles en historisk stor 3-årig rammeaftale med det brasilianske olieselskab Petrobras omfattende levering af op til 90 km 6 ID og 8 ID fleksible dynamiske risers og statiske flowlines til anvendelse på vanddybder ned til meter. Ordren skal leveres i årene og kan ved fuld udnyttelse opnå en forventet værdi på op imod 1,4 mia. DKK. For NKT Flexibles vedkommende er der tale om et gennembrud på det brasilianske marked, der udgør ca. 50% af verdensmarkedet. Udviklingen i 1. kvartal 2008 Omsætning og driftsresultat NKT Flexibles har i 1. kvartal 2008 realiseret en omsætning på 353 mdkk mod 258 mdkk året før (+37%). Den relativt høje NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 8 af 14

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar marts 2008 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Brøndby, 14. maj 2008 Direktion Thomas Hofman-Bang Søren Isaksen /Michael Hedegaard Lyng Adm. direktør Koncerndirektør Finans- og økonomidirektør Bestyrelse Christian Kjær Jan Trøjborg Krister Ahlström Formand Næstformand Gunnar Karsten Jørgensen Arne Dan Kjærulff Jens Maaløe Jørgen Bjergskov Nielsen Jens Due Olsen Lone Fønss Schrøder NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 9 af 14

10 Resultatopgørelse - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (54) (43) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (25) (22) (108) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto (42) (31) (145) Resultat før skat Skat (46) (40) (168) Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S Minoritetsinteresserne Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 5,8 5,1 34,2 Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D) 5,7 5,0 34,0 NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 10 af 14

11 Pengestrømme - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Finansielle poster, netto (42) (31) (145) Ændring i arbejdskapital, anvendt af hensættelser og fortjeneste ved salg af langfristede aktiver tilbageført m.v. (513) (175) (126) Pengestrømme fra driftsaktivitet (250) Køb af virksomheder (82) (646) (1.039) Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto 187 (89) (389) Ændring i værdipapirer og udlån til associeret virksomhed Øvrige investeringer m.v. (25) 16 (108) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 85 (706) (1.505) Ændring i langfristet lån (147) Ændring i kortfristet lån 55 (229) 239 Betalt udbytte - - (236) Indbetalt ved udnyttelse af optioner Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (129) Periodens pengestrøm (90) (641) (472) Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider - (1) (6) Periodens pengestrøm (90) (641) (472) Likvide beholdninger ultimo NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 11 af 14

12 Balance og og egenkapital - NKT - NKT koncernen Koncernen Urevideret 31. marts 31. marts 31. dec. Beløb i mdkk Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver og udskudt skat Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Andre investeringer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter o.lign Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet gæld til kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser i øvrigt Kortfristede forpligtelser i alt Passiver i alt Udvikling i koncernens egenkapital Koncernens egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v. (49) (26) (125) Totalindkomst i alt Aktiebaseret vederlæggelse / afregnede aktieoptioner 1-2 Udbytte egne aktier Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udbetalt udbytte - - (236) Egenkapitalbevægelser i alt Koncernens egenkapital ultimo NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 12 af 14

13 Noter -- NKT koncernen Koncernen Urevideret Beløb i mdkk 1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten for 2007 indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2007 note 2 side 53. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2007 note 31 side 73 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold i selskabsomtalerne. 2 Segmentoplysninger Omsætning 1. kvt. 1. kvt. Hele ) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group Øvrige selskaber m.v Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group (13) (9) (18) NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab og elimineringer m.v. (6) (3) (24) Driftsresultat (EBIT) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group (17) (12) (32) NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab og elimineringer m.v. (7) (4) (24) Investeret kapital ( Capital employed ) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab og elimineringer m.v. (2) ) For 2007 er driftsresultat m.v. positivt påvirket af poster af engangskarakter med 70 mdkk i NKT Cables 3 Køb af dattervirksomheder I første kvartal 2008 er overtaget 100% af virksomhederne WAP South Africa (Pty) Ltd., og HydraMaster i USA samt yderligere 73% af det associerede selskab Vytran LLC, USA.Vytran er herefter 100% ejet af NKT koncernen. Virksomhedsovertagelserne, som samlet ikke overstiger en købesum på 135 mdkk, er behandlet i årsrapporten for 2007 note 32, begivenheder efter balancedagen. Der henvises hertil samt til figur 1 side 3 vedr. omsætning i tilkøbte virksomheder. Udarbejdelse af overtagelsesbalancer pågår og en endelig købesums allokering foreligger ikke. NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 13 af 14

14 Praktiske oplysninger Fondsbørsmeddelelser 2008 Vi har i 2008 offentliggjort følgende meddelelser via OMX Den Nordiske Børs, København. De kan læses i deres fulde omfang på Denne delårsrapport er fremstillet af: NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Copyright: NKT, maj #1 NKT Holding A/S - udstedelse af tegningsretter #2 Nilfisk-Advance køber endnu en amerikansk virksomhed #3 NKT Flexibles øger sin produktionskapacitet med 65% #4 NKTs årsrapport #5 Revideret børskalender #6 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital #7 Opdaterede vedtægter #8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling #9 Ordinær generalforsamling 2008 i NKT Holding A/S #10 Nye vedtægter #11 NKT-aktien - insider handler #12 Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital #13 Opdaterede vedtægter #14 Storaktionærmeddelelse #15 nkt cables valgt som leverandør til markant højspændingsprojekt i Holland #16 NKT Flexibles - banebrydende aftale med Brasiliens største olieselskab Udsagn om fremtiden i denne delårsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2008 er i sagens natur forbundet med usikkerhed og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på NKT selskabernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. Delårsrapporten er offentliggjort den 14. maj 2008 på dansk og engelsk via OMX Den Nordiske Børs, København. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Delårsrapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske nyhedsservice med oplysning om deres adresse. Børskalender for den resterende del af august Delårsrapport 2. kvartal 24. november Delårsrapport 3. kvartal Onlinepræsentation af NKTs års- og delårsrapporter - inkl. telekonference - finder sted kl på datoen for offentliggørelse - se investorkontakt Investorkontakt Professionelle investorer og aktieanalytikere Michael Hedegaard Lyng, finans- og økonomidirektør Private investorer Inger Jessen, kommunikationschef Aktiebogsfører VP Securities Services Helgeshøj Allé 61 - P.O. Box Taastrup Telefon: NKT Holding A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2008 Side 14 af 14

Delårsrapport kvartal Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport kvartal Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 17, 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Delårsrapporten

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2005

KVARTALSRAPPORT 1/2005 KVARTALSRAPPORT 1/2005 NKT kvartalsrapport 1/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning 2 Selskabsberetninger 4 Ledelsespåtegning 7 Hovedtal for koncernen 8 Balance og egenkapital 9 Pengestrømme

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere