Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 566. Økonomisk redegørelse på Økonomiudvalgets område pr. 30. september Overholdelse af servicerammen i Status: Evaluering af den politiske og administrative organisation Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september Boligselskabet Sydbo, sammenlægning af 4 små boliger i afd. 3, Humletoften, til 2 større boliger Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken - udvidelse af servicearealer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 27 - støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder Flyvestation Skrydstrups Boligselskab - regnskab Indfrielse af rente- og afdragsfri lån - Haderslev Handelsskole Endelig vedtagelse af lokalplan F2 og kommuneplantillæg Sommerhusområde ved Sandersvig Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 for en bynær golfbane ved Fritidscentret i Vojens by - Endelig godkendelse Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand i Haderslev Kommune LUKKET DAGSORDEN 578. Salg af areal

3 Økonomiudvalget, Side Økonomisk redegørelse på Økonomiudvalgets område pr. 30. september 2008 DIAMTU / 07/13521 Sagsfremstilling I henhold til godkendt procedure for økonomistyring i 2008, er det besluttet, at økonomiske redegørelser fremadrettet alene bliver benyttet som et opfølgningsværktøj i fagudvalgene. Vedlagte økonomiske redegørelse pr. 30. september 2008 er den sidste af i alt 3 i 2008, som skal forelægges Økonomiudvalget. ÅBEN SAG Redegørelsen er opdelt på Økonomiudvalgets politikområder og indeholder en økonomisk konklusion samt opmærksomhedspunkter for hvert område. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag 3. økonomiske redegørelse pr. 30. september ØK (613765) Indstilling Intern Service indstiller, at den økonomiske redegørelse pr. 30. september 2008 tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Overholdelse af servicerammen i 2008 DIBBCH / 07/16704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I august måned 2008 blev oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008 behandlet med en samlet udfordring på 89 mio. kr. Det blev besluttet, at der skulle overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 samt effektueres løsning af restudfordringen på 39 mio. kr. fordelt på

4 Økonomiudvalget, Side 1099 fagudvalgene. Samtidigt blev det politisk anderkendt, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed, og der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne under hensyn til den samlede overordnede økonomi, samt at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag. Velfærdsministeriet har ved bekendtgørelse af 23. september 2008 revideret grundlaget for kommunens serviceramme i opadgående retning med 31 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønskøn, udmøntning af DUT, samt korrektion for det specialiserede sociale område, således kommunens serviceramme i 2008 herefter udgør 2,011 mia kr. Det forventede korrigerede budget på servicerammeudgifter udviser 2,093 mia. kr., hvilket er 82 mio. kr. mere end servicerammen. Når der jf. tidligere beslutning overføres uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009 for 47 mio. kr. resterer der en udfordring på 35 mio. kr. udover de udfordringer, som fagudvalgene selv arbejder med indenfor Den Decentrale Model. Disse udfordringer fremgår af vedlagte bilag. Efter den nye bekendtgørelse opgøres servicerammen nu excl. aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedlagte bilag sammenholder data og beslutninger fra august måned med modtagne aktuelle facts. Juridiske aspekter Bekendtgørelse 948 af 23. september 2008 om opgørelse og fordeling af nedsættelsen af statstilskuddet til kommunerne i 2009 som følge af overskridelse af de budgetterede serviceudgifter eller anlægsudgifter for Procedure Sagen drøftes i Direktionen den 7. oktober 2008 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 15. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Voksenservice - Overholdelse af servicerammen (612297) Børn og Familie - budgetkontrol (612310) Udvikling i serviceramme - primo oktober 2008 (611246) Bekg.943 af Service- og bruttoanlæg - sanktioner (613161)

5 Økonomiudvalget, Side 1100 Overholdelse af servicerammen i 2008 (616065) Indstilling Intern Service indstiller, serviceområderne præsenterer hvordan servicerammen i 2008 søges overholdt, samt at Direktionen til Økonomiudvalget redegør for serviceområdernes overholdelse af servicerammeudgifterne i 2008 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Med baggrund i Direktionens drøftelse indstilles det, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning: at Direktionen finder, at de samlede tiltag kommunen har gennemført i arbejdet med overholdelse af servicerammen er optimale, og at der fortsat ligger en udfordring i overholdelse af servicerammen frem til regnskabet for 2008 foreligger. P.t. vurderes det, at udfordringen udgør mellem 5 og 10 mio. kr. at opsparede midler er oparbejdet med henblik på anvendelse fra 2009 jf. Byrådets tilkendegivelse fra 28. august I øvrigt henvises til vedlagte notat "Overholdelse af servicerammen i 2008". Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Status: Evaluering af den politiske og administrative organisation DIMAUN / 08/6336 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har behandlet rammerne for evaluering af den politiske og administrative organisation i flere omgange, senest på sit møde 5.

6 Økonomiudvalget, Side 1101 august (sag 101). Direktionen forelægges en kort status på fremdriften i evalueringen. Formålet med evalueringen er: At skabe optimale muligheder for at ledere og medarbejdere bruger hinandens ressourcer og kompetencer på tværs af fagområderne Der skal skabes mere helhed i opgaveløsningen At sætte større fokus på vedvarende, effektiv udnyttelse af ressourcerne Udviklingsafdelingen i Intern Service afvikler fokusgruppeinterviews og individuelle interviews som planlagt. Listen over deltagerne i de individuelle interviews ligger på intranettet (Link fra boks på intranettets forside). Anonymiserede sammenskrivninger bliver løbende lagt på intranettet. Sammenskrivningerne fra de individuelle interviews bliver klippet sammen for at sikre anonymiteten. Der bliver løbende informeret i Agenda jf. kommunikationsplan for evalueringen. Der er oprettet mail-adresse, som alle kan sende bidrag på Der er indtil nu modtaget en håndfuld bidrag. Blandt deltagerne i evalueringen at der stort engagement og stor interesse for, hvordan forløbet bliver derefter. Status er således, at tidsplanen bliver overholdt. Der bliver lavet et beslutningsgrundlag til Direktionen ultimo november 2008 og Udviklingsafdelingen har sikret ekstern sparring på processen via konsulentvirksomheden H. C. Vestergaard (www.hcvestergaard.dk). Beslutningsgrundlaget til Direktionen i november udgøres af følgende:: Sammenfatning af alle interviews (fokusgruppeinterviews og individuelle interviews) Samt øvrige bidrag sendt til Procedure Behandles i Direktionen den 7. oktober. Sagen forelægges

7 Økonomiudvalget, Side 1102 efterfølgende Hoved-MED udvalget og Økonomiudvalget til orientering. Bilag Overordnet handlingsplan for evalueringen (545933) Procesplan for evalueringen (485890) Indstilling Intern Service indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Direktionen tog statusorienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Socialdemokraterne gav udtryk for et ønske om at den endelige beslutning om ny administrativ struktur træffes af Byrådet Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september 2008 DIFLFO / 03/88 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger pr. 1. september For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet i alt 39 ledige boliger, hvoraf 12 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven efter reglerne om Landsdispositionsfonden). 39 ledige boliger svarer til 0,71% af en almen boligmasse på ca boliger i Haderslev Kommune. Ved opgørelsen pr. 1. april 2008 var der i alt 45 ledige boliger svarende til 0,82%. Af de 39 boliger er de 21 familieboliger, og 17 er ungdomsboliger.

8 Økonomiudvalget, Side 1103 Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning, fremsendes Byrådet Boligselskabet Sydbo, sammenlægning af 4 små boliger i afd. 3, Humletoften, til 2 større boliger DIFLFO / 08/35560 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet Sydbo om tilladelse til sammenlægning af 4 boliger (3 lejl. på 28 m2 og 1 lejl. på 30 m2) beliggende Hjortebrovej 44, 1., lejl. 1-4 (Humletoften) til 2 større boliger. Boligerne er efter sammenlægning på 54 og 56 m2. Boligerne er opført som aflastningsboliger, men anvendes som almindelige ældreboliger. Baggrunden for ombygningen er oprindeligt et krav fra Arbejdstilsynet om større badeværelser, hvorefter Teknikog Miljøservice har foreslået ombygning af de 4 boliger til 2 lidt større og mere anvendelige boliger. Den samlede udgift hertil er incl. lejetab i ombygningsperioden beregnet til ,75 kr., der finansieres med afdelingens henlæggelser, uanset at der ikke specifikt er henlagt midler eller budgetteret til dette formål. Juridiske aspekter Nedlæggelse af almene boliger skal godkendes af kommunen, ligesom der skal foretages indberetning til Økonomistyrelsen, der bl. a. tager stilling til, om der skal ske indfrielse af indestående statslån eller statsgaranterede lån.

9 Økonomiudvalget, Side 1104 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Godk. fra Voksenudvalg - nedlæggelse af lejligheder (616236) Indstilling På den anførte baggrund indstiller Byrådssekretariatet den foreslåede sammenlægning godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Sagen fremsendes til udtalelse i Voksenudvalget med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. oktober 2008 Voksenudvalget har i sit møde den 4. september 2007 godkendt, at de 4 ét-værelsesboliger i Humletoftens Plejecenter ændres til 2- rumsboliger således, at de 2 boliger nedlægges. Voksenudvalget er orienteret om dette i mødet den 7. oktober 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler, at den ansøgte sammenlægning godkendes Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken - udvidelse af servicearealer DIFLFO / 08/32064 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev i sit møde den 17. september 2008 orienteret om, at såvel revideret skema B for servicearealerne som lejekontrakt for leje af arealer i blok 12, 13 og 14, Varbergvej 7-23, ville blive forelagt i Økonomiudvalget den 15. oktober og i Byrådet den 30.

10 Økonomiudvalget, Side 1105 oktober 2008, idet der i såvel den reviderede skema B-udgift som i lejekontrakten ville blive taget højde for de udvidede servicearealer. Byrådet har den 31. maj 2007 meddelt principiel godkendelse af, at servicearealerne, der skulle betjene de 70 boliger, blev udvidet fra m2 til m2 således, at de hidtil uudnyttede arealer blev indrettet til - Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, - Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, - Praktisk Bistandsgruppen, - Vikarkorpset og - Træningsarealer. En udnyttelse af servicearealerne som beskrevet samt mindre korrektioner i byggeprogrammet for Kildebakken (CSD) bevirker samtidig, at den foreløbigt godkendte husleje på kr. pr. m2 for de 70 ældreboliger nedbringes til 895 kr. Den høje beboerleje var begrundet i, at kapitalværdien af uudnyttede m2 var tillagt beboernes boligudgift. Dette bevirker en tilsvarende øget kommunal udgift til servicearealer og en udvidelse i forhold til det godkendte skema B, der således kommer til at indeholde ovennævnte områder. Bent Petersen fra Arkitektfirmaet C. F. Møller har i mail af 23. september d. å. oplyst, at projektet er ved at gå ind i den afsluttende fase, at C. F. Møller forventer at kunne aflevere hele projektet ultimo marts 2009, at blok 12 og 13 vil blive taget i brug i løbet af oktober måned 2008, og at der stadig arbejdes på blok 14 (Træningscenteret), hvor den endelige indretning er ved at være afklaret. Om arealforholdene kan følgende oplyses, idet der er mindre afvigelser fra det oprindelige til det endelige projekt, idet de oprindelige tal ikke har været bearbejdet endeligt før projektændringerne. Der er tale om bruttoetagemeter: Oprindelig projekt: Serviceareal m2 Boligareal m2 "Sort kælder" m2 Nedlagt boligareal, ca m2 Projekt pr. 23/ omfattende de anførte udvidelser:

11 Økonomiudvalget, Side 1106 Serviceareal Boligareal m m2 Spørgsmålet om godkendelse af lejekontrakt afventer den endelige arealopgørelse. Økonomiske forhold C. F. Møller oplyser, at den samlede skema B-udgift omfattende servicearealerne efter de anførte udvidelser er beregnet til kr. incl. moms. Den godkendte skema B-sum inden udvidelsen er godkendt og indberettet til BOSSINF med kr. incl. moms og gebyrer, altså en stigning på kr. Udgifterne fordeler sig med kr. på håndværksudgifter og kr. til omkostninger. Udgifter til drift afholdes inden for Voksenservice s driftsbudget. Kommunale garantier: Efter en foreløbig beregning fra Nykredit, udarbejdet på baggrund af seneste kendte oplysninger vedr. revideret skema B, skal der optages et realkreditlån på kr. med 100% kommunal garanti. Dette vil senere blive reguleret på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr. incl. moms. Spørgsmålet om ajourføring og godkendelse af de endelige, aktuelle garantiforpligtelser vil blive forelagt senere. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller det udvidede, reviderede skema B godkendt med en anskaffelsessum for servicearealerne på kr. incl. moms, herunder at kommunen påtager sig 100% s garanti for et realkreditlån beregnet på baggrund af den anførte anskaffelsessum, herunder at lejekontrakten for servicearealerne forelægges til godkendelse i et kommende møde. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

12 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 27 - støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder DIFLFO / 05/15389 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Landsbyggefonden har med skrivelse af 15. september 2008 fremsendt en indstilling til godkendelse på baggrund af en ansøgning til fonden om støtte i henhold til almenboliglovens 92, stk. 1 (Landsdispositionsfonden) og 97 for afdelinger med alvorlige vanskeligheder. Fondens endelige tilsagn foreligger hermed. Samtidig er fremsendt 1) tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats ( 91a, huslejestøtte) på i alt kr. Som forudsætning for dette tilsagn har boligorganisationen sikret sig en lokal medfinansiering på kr. 2) Tilsagn om driftslån ( 94, stk. 1, nr. 1 og 92, stk. 1 (acontofastsættelse) på i alt kr. pr. år svarende til fondens overgangsstøtte indtil tidspunktet for udamortisering af tilsvarende realkreditlåneydelser. Fondens lån tilvejebringes af Landsdispositionsfondens midler. 3) Tilsagn om driftslån ( 92, stk. 1 og 97 (kapitaltilførsel) på i alt kr. pr. år svarende til fondens overgangsstøtte indtil tidspunktet for udamortisering af tilsvarende realkreditlån. Fondens lån tilvejebringes af Landsdispositionsfondens midler. Fonden har således behandlet ansøgningen og udarbejdet en indstilling, som forelægges kommunen med anmodning om godkendelse. I henhold hertil er den samlede kapitaltilførsel opgjort til kr., hvoraf kommunens andel er på 20% eller kr. Realkreditinstituttet og boligorganisationen betaler ligeledes hver kr. og Landsdispositionsfonden et lån på kr. og et tilskud på kr. Der er taget højde for den kommunale udgift, jfr. byrådsbeslutning af 14. december Lars Harbo, Nykredit, har oplyst, at Nykredit har godkendt sin medvirken i kapitaltilførselen. Godkendelsen er modtaget. Kommunens godkendelse af Landsbyggefondens indstilling indebærer deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel og godkendelse af de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Kommunens godkendelse omfatter således ikke en teknisk godkendelse af de angivne investeringer, men et omfang og med en finansiering som foreslået som en del af den samlede løsning af afdelingens vanskeligheder.

13 Økonomiudvalget, Side 1108 Ud over den anførte kapitaltilførsel gennemføres således følgende foranstaltninger vedr. 1. etape: Renovering/ombygning m. v., facaderenovering, 18 familieboliger i blok 15, miljøarbejder med 25% for i alt kr. som godkendt ved skema B den 12. oktober Udgifterne finansieres med støttede realkreditlån. Hertil kommer foranstaltninger som forbedrings- og opretningsarbejder m.v. på ca kr., der finansieres med kr. fra henlæggelser, tilskud fra LBF/Landsdispositionsfonden, fællespulje, kr., og tilskud fra boligorganisationens "egns trækningsret" eller lign kr. Endvidere udføres der nybyggeri og servicearealer. Nykredit, Lars Harbo, oplyser, at der i forbindelse med optagelse af realkreditlån stilles krav om 100% s kommunal garanti Spørgsmålet om bevilling til kommunens andel af kapitaltilførselen har været behandlet i Byrådet senest den 14. december 2006, hvor der er meddelt tillægsbevilling i Beløbet er således endnu ikke forbrugt. Bevillingspåtegning: Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2008 til funktion Udlån til institutioner og foreninger, Haderslev Andels Boligforening, finansieret af kassebeholdningen. Juridiske aspekter 91a: Landsbyggefonden kan i årene af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, jfr. 89, inden for en årlig ramme på 400 mio. kr. give tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i almene boliger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter... Almenboliglovens 92, stk. 1: Landsbyggefonden kan af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud... Almenboliglovens 97, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til de i 92, stk. 1, nævnte

14 Økonomiudvalget, Side 1109 formål, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter lånenes forrentnings- og affdragsvilkår, herunder om betaling af rente og afdrag først skal påbegyndes på et nærmere fastsat senere tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Kommunalbestyrelsen kan udskyde spørgsmålet om påbegyndelse af rente- og afdragsbetaling til afgørelse på et senere tidspunkt. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller Landsbyggefondens indstilling som beskrevet godkendt, herunder at bevillingspåtegningen, der er anført med kursiv, godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Flyvestation Skrydstrups Boligselskab - regnskab 2006 DIFLFO / 08/36698 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Flyvestation Skrydstrups Boligselskab har fremsendt årsregnskab for 2006 til godkendelse. Materialet omfatter årsberetning, revisionsprotokollat, regnskab for boligorganisation og byggefond og regnskab for afdeling 1. Boligselskabet består af i alt 12 boliger. Af beretningen fremgår, at året har været præget af stabilitet, og der har ikke været fraflytninger eller andre aktiviteter, der har betydet ekstraordinære udgifter for selskabet. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

15 Økonomiudvalget, Side 1110 Et overskud på kr. er overført til kommende planlagt og periodisk vedligehold, herunder til planlagt udskiftning af kælderdøreog vinduer. Det fremgår af årsberetningen, at selskabet har været aktivt omkring salg af boligerne, og at den tidligere Vojens Kommune har henvist sagsbehandling i kommunalt regi til efter kommunesammenlægningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt, herunder at der rettes henvendelse til selskabet som led i evt. salg af de pågældende boliger. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Indfrielse af rente- og afdragsfri lån - Haderslev Handelsskole. DITOHA / 08/37067 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommunes Økonomiudvalg besluttede i mødet den 17. maj 2006, at Haderslev Handelsskole tilbydes at indfri lånet til kurs 8, idet der tinglyses en anvendelsesklausul på den faste ejendom. Haderslev Handelsskole ansøger om, at denne anvendelsesklausul bortfalder. Baggrunden for ansøgningen er efter Handelsskolens opfattelse, at Haderslev kommune har indflydelse på realisering af skolen aktiver ved evt. likvidation. Dette begrundes med følgende: - kommunen er repræsenteret i skolens bestyrelse,

16 Økonomiudvalget, Side en repræsentant fra kommunen skal i henhold til skolens vedtægter være medlem at likvidationsudvalget, hvis skolen nedlægges. Derudover anføres, at skolen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse og dermed udlagt som offentlig institutionsområde. Byrådet har derfor mulighed for at modsætte sig en ændret anvendelse, hvis den er i strid med kommuneplanen. Derudover oplyses, at en tinglyst anvendelsesklausul ville kunne begrænse skolens fremtidige lånemuligheder med pant i fast ejendom. Juridiske aspekter Kommunerne har i henhold til de tidligere regler vedr. Handelsskoler haft mulighed for at medvirke til finansiere handelsskolernes anlægsudgifter. Tovholder/informationsansvarlig Tommy Hansen, Byrådssekretariatet. Bilag ansøgning om indfrielse af rente- og afdragsfri lån (616225) Indstilling Med henblik på at fastholde sikkerheden i Handelsskolen indstiller Byrådssekretariatet til Økonomiudvalget, at anvendelsesklausulen tinglyses på Handelsskolens faste ejendom. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Endelig vedtagelse af lokalplan F2 og kommuneplantillæg Sommerhusområde ved Sandersvig DIKERO / 07/12016 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8-ugers offentlighedsperiode fra og med 9. juli 2008 til og med den 3. september Der er i høringsperioden indkommet 1 kommentarer

17 Økonomiudvalget, Side 1112 / indsigelser: I det vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der stilling til indkomne kommentarer/indsigelser og det beskrives at disse ikke medfører rettelser i planmaterialet. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg / Keld Roed Bilag Indsigelsesnotat (604100) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at de udarbejdede forslag til lokalplan F2 og kommuneplantillæg 9-08 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen. Anbefales godkendt endeligt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 for en bynær golfbane ved Fritidscentret i Vojens by - Endelig godkendelse DIHLIN / 06/3066 ÅBEN SAG Sagsfremstilling GENOPTAGELSE AF SAG. Byrådet i Vojens Kommune godkendte den 27. september 2006 forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 til fremlæggelse i offentlig høring. Byrådet vedtog endvidere, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen.

18 Økonomiudvalget, Side 1113 Planerne omfatter et område beliggende i umiddelbar tilknytning til Fritidscentret i den vestlige del af Vojens by. Det samlede areal udgør ca. 80 ha og udlægges med planerne til offentligt formål i form af en 18 huls golfbane. Området henligger i dag som landbrugsarealer hovedsagelig i tilknytning til mindre landbrugsejendomme. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver området i landzone. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring og der er i høringsperioden modtaget 11 henvendelser med bemærkninger og indsigelser. Der er udarbejdet et resume af henvendelserne med forslag til besvarelse. Dette resume indgår som bilag til dagsordenen. Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kunne påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger efter forslagets offentliggørelse. Afgørelsen blev påklaget af 2 parter i området og Naturklagenævnet traf 12. januar 2007 følgende afgørelse i sagen: "Klager kan herefter ikke gives medhold i, at Vojens Kommune er forpligtet til at udarbejde en miljøvurdering, og kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven må derfor stå ved magt." Juridiske aspekter Efter planlovens 48 kan en ejer forlange sin ejendom overtaget af kommunen mod erstatning, når en lokalplan udlægger ejendommen eller en del heraf til offentligt formål. Overtagelsesforpligtelsen gælder kun for den del af ejendommen, der er forbeholdt til offentlig formål. Overtagelsespligten gælder dog kun, hvis ejendommen på grund af den pågældende plan ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde og erstatningen fastsættes efter forholdene, som de er på tidspunktet for overtagelseskravets fremsættelse og uden hensyn til den anvendelse af arealet, som lokalplanen tilsigter. Der er udarbejdet et juridisk notat om forholdene, se vedlagte bilag. Efter Planlovens 50 er det Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje der afgør om der foreligger overtagelsespligt og fastsætter erstatning. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Hans Linding Bilag Bemærkninger og indsigelser - notat til dagsorden (565733) Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 01 / 2006 (565729) Tommy Hansens notat om overtagelsespligt i henhold til planlovens 48 (593822) Tommy Hansens notat om planlægning og overtagelse af arealer

19 Økonomiudvalget, Side 1114 (593837) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at forslaget til besvarelse af bemærkninger og indsigelser godkendes, og at lokalplan og kommuneplantillæg nr. 01/2006 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Yrsa Theisen Punktet taget af dagsorden inden mødets start. Sagen tages op på næste møde. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Yrsa Theisen Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet ikke at realisere lokalplanen og kommuneplantillægget på nuværende tidspunkt, da arealudlægget ikke vurderes i overensstemmelse med en samlet planlægning for Haderslev kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tiltræder Udvalget for Teknik- og Miljø s anbefaling om ikke at godkende forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg på nuværende tidspunkt Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand i Haderslev Kommune. DICHLH / 07/24110 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal der jf. 2a, stk. 8 pålignes særbidrag for de ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand til den offentlige kloakforsyning og hvor dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etableringen og driften af rensningsanlæg, pumpestationer,

20 Økonomiudvalget, Side 1115 kloakledninger mv. Ved særligt forurenet spildevand forståes spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand. Særligt forurenet spildevand afledes typisk fra erhvervsvirksomheder, hvor der foregår en egentlig produktionproces. Der er ikke i lovbekendtgørelsen fastsat bestemmelser om efter hvilke kriterier der skal opkræves særbidrag. Udgangspunktet er de almindelige principper i miljølovgivningen, herunder blandt andet princippet om at forureneren betaler. Det er således afgørende, at særbidrag pålignes i de situationer, hvor der fra en ejendom afledes særligt forurenet spildevand, som giver anledning til forøgede driftsog anlægsomkostninger for kloakforsyningen. Særbidraget skal fastsættes skønsmæssigt og skal afspejle de meromkostninger, som kloakforsyningen har i forbindelse med rensning og bortskaffelse af særligt forurenet spildevand. Herunder meromkostninger i forbindelse med eksempelvis forøget belastning på rensningsanlæg, forøget energiforbrug ved rensningsprocesser, intensiveret prøveudtagning og analyse, bortskaffelse af større slammængde mv. Principperne for påligning af særbidrag skal være generelle og fremgå af Haderslev Kommunes betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og skal i øvrigt være de samme i hele kommunen, uanset til hvilket rensningsanlæg der tilledes særligt forurenet spildevand. I Haderslev Kommune vil det være relevant at se på spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof samt fosfor, da disse parametre er væsentlige ud fra et renseteknisk synspunkt. De indbyrdes forhold mellem organisk stof og kvælstof samt organisk stof og fosfor kan være betydende for processerne på rensningsanlæggene, hvorfor disse forhold bør følges. Såfremt disse forhold i fremtiden får afgørende betydning bør dette da indarbejdes i principperne for påligning af særbidrag. Særligt forurenet spildevand defineres i Haderslev Kommune, som spildevand med et højere indhold af henholdsvis organisk stof (målt som COD > 1000 mg/l), kvælstof (målt som total-n > 90 mg/l) samt fosfor (målt som total-p > 16 mg/l) end normalt husspildevand. Normalt husspildevand har typisk en sammensætning, hvor COD måles til cirka 500 mg/l, hvor total-n måles til cirka 45 mg/l samt hvor total-p måles til cirka 8 mg/l. Der er foretaget en generel beregning af marginalomkostningerne ved at behandle ét kilogram henholdsvis organisk stof, kvælstof samt fosfor under Haderslev Kommunes kloakforsyning. For 2008 vil disse marginalomkostninger være kr. 2,50 ekskl. moms pr. kg COD, kr. 6,50

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 30-10-2008. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 30-10-2008. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 30-10-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl. 17.00 umiddelbart

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere