Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 566. Økonomisk redegørelse på Økonomiudvalgets område pr. 30. september Overholdelse af servicerammen i Status: Evaluering af den politiske og administrative organisation Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september Boligselskabet Sydbo, sammenlægning af 4 små boliger i afd. 3, Humletoften, til 2 større boliger Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken - udvidelse af servicearealer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 27 - støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder Flyvestation Skrydstrups Boligselskab - regnskab Indfrielse af rente- og afdragsfri lån - Haderslev Handelsskole Endelig vedtagelse af lokalplan F2 og kommuneplantillæg Sommerhusområde ved Sandersvig Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 for en bynær golfbane ved Fritidscentret i Vojens by - Endelig godkendelse Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand i Haderslev Kommune LUKKET DAGSORDEN 578. Salg af areal

3 Økonomiudvalget, Side Økonomisk redegørelse på Økonomiudvalgets område pr. 30. september 2008 DIAMTU / 07/13521 Sagsfremstilling I henhold til godkendt procedure for økonomistyring i 2008, er det besluttet, at økonomiske redegørelser fremadrettet alene bliver benyttet som et opfølgningsværktøj i fagudvalgene. Vedlagte økonomiske redegørelse pr. 30. september 2008 er den sidste af i alt 3 i 2008, som skal forelægges Økonomiudvalget. ÅBEN SAG Redegørelsen er opdelt på Økonomiudvalgets politikområder og indeholder en økonomisk konklusion samt opmærksomhedspunkter for hvert område. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag 3. økonomiske redegørelse pr. 30. september ØK (613765) Indstilling Intern Service indstiller, at den økonomiske redegørelse pr. 30. september 2008 tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Overholdelse af servicerammen i 2008 DIBBCH / 07/16704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I august måned 2008 blev oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008 behandlet med en samlet udfordring på 89 mio. kr. Det blev besluttet, at der skulle overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 samt effektueres løsning af restudfordringen på 39 mio. kr. fordelt på

4 Økonomiudvalget, Side 1099 fagudvalgene. Samtidigt blev det politisk anderkendt, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed, og der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne under hensyn til den samlede overordnede økonomi, samt at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag. Velfærdsministeriet har ved bekendtgørelse af 23. september 2008 revideret grundlaget for kommunens serviceramme i opadgående retning med 31 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønskøn, udmøntning af DUT, samt korrektion for det specialiserede sociale område, således kommunens serviceramme i 2008 herefter udgør 2,011 mia kr. Det forventede korrigerede budget på servicerammeudgifter udviser 2,093 mia. kr., hvilket er 82 mio. kr. mere end servicerammen. Når der jf. tidligere beslutning overføres uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009 for 47 mio. kr. resterer der en udfordring på 35 mio. kr. udover de udfordringer, som fagudvalgene selv arbejder med indenfor Den Decentrale Model. Disse udfordringer fremgår af vedlagte bilag. Efter den nye bekendtgørelse opgøres servicerammen nu excl. aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedlagte bilag sammenholder data og beslutninger fra august måned med modtagne aktuelle facts. Juridiske aspekter Bekendtgørelse 948 af 23. september 2008 om opgørelse og fordeling af nedsættelsen af statstilskuddet til kommunerne i 2009 som følge af overskridelse af de budgetterede serviceudgifter eller anlægsudgifter for Procedure Sagen drøftes i Direktionen den 7. oktober 2008 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 15. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Voksenservice - Overholdelse af servicerammen (612297) Børn og Familie - budgetkontrol (612310) Udvikling i serviceramme - primo oktober 2008 (611246) Bekg.943 af Service- og bruttoanlæg - sanktioner (613161)

5 Økonomiudvalget, Side 1100 Overholdelse af servicerammen i 2008 (616065) Indstilling Intern Service indstiller, serviceområderne præsenterer hvordan servicerammen i 2008 søges overholdt, samt at Direktionen til Økonomiudvalget redegør for serviceområdernes overholdelse af servicerammeudgifterne i 2008 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Med baggrund i Direktionens drøftelse indstilles det, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning: at Direktionen finder, at de samlede tiltag kommunen har gennemført i arbejdet med overholdelse af servicerammen er optimale, og at der fortsat ligger en udfordring i overholdelse af servicerammen frem til regnskabet for 2008 foreligger. P.t. vurderes det, at udfordringen udgør mellem 5 og 10 mio. kr. at opsparede midler er oparbejdet med henblik på anvendelse fra 2009 jf. Byrådets tilkendegivelse fra 28. august I øvrigt henvises til vedlagte notat "Overholdelse af servicerammen i 2008". Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Status: Evaluering af den politiske og administrative organisation DIMAUN / 08/6336 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har behandlet rammerne for evaluering af den politiske og administrative organisation i flere omgange, senest på sit møde 5.

6 Økonomiudvalget, Side 1101 august (sag 101). Direktionen forelægges en kort status på fremdriften i evalueringen. Formålet med evalueringen er: At skabe optimale muligheder for at ledere og medarbejdere bruger hinandens ressourcer og kompetencer på tværs af fagområderne Der skal skabes mere helhed i opgaveløsningen At sætte større fokus på vedvarende, effektiv udnyttelse af ressourcerne Udviklingsafdelingen i Intern Service afvikler fokusgruppeinterviews og individuelle interviews som planlagt. Listen over deltagerne i de individuelle interviews ligger på intranettet (Link fra boks på intranettets forside). Anonymiserede sammenskrivninger bliver løbende lagt på intranettet. Sammenskrivningerne fra de individuelle interviews bliver klippet sammen for at sikre anonymiteten. Der bliver løbende informeret i Agenda jf. kommunikationsplan for evalueringen. Der er oprettet mail-adresse, som alle kan sende bidrag på Der er indtil nu modtaget en håndfuld bidrag. Blandt deltagerne i evalueringen at der stort engagement og stor interesse for, hvordan forløbet bliver derefter. Status er således, at tidsplanen bliver overholdt. Der bliver lavet et beslutningsgrundlag til Direktionen ultimo november 2008 og Udviklingsafdelingen har sikret ekstern sparring på processen via konsulentvirksomheden H. C. Vestergaard (www.hcvestergaard.dk). Beslutningsgrundlaget til Direktionen i november udgøres af følgende:: Sammenfatning af alle interviews (fokusgruppeinterviews og individuelle interviews) Samt øvrige bidrag sendt til Procedure Behandles i Direktionen den 7. oktober. Sagen forelægges

7 Økonomiudvalget, Side 1102 efterfølgende Hoved-MED udvalget og Økonomiudvalget til orientering. Bilag Overordnet handlingsplan for evalueringen (545933) Procesplan for evalueringen (485890) Indstilling Intern Service indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Direktionen tog statusorienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Socialdemokraterne gav udtryk for et ønske om at den endelige beslutning om ny administrativ struktur træffes af Byrådet Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september 2008 DIFLFO / 03/88 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger pr. 1. september For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet i alt 39 ledige boliger, hvoraf 12 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven efter reglerne om Landsdispositionsfonden). 39 ledige boliger svarer til 0,71% af en almen boligmasse på ca boliger i Haderslev Kommune. Ved opgørelsen pr. 1. april 2008 var der i alt 45 ledige boliger svarende til 0,82%. Af de 39 boliger er de 21 familieboliger, og 17 er ungdomsboliger.

8 Økonomiudvalget, Side 1103 Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning, fremsendes Byrådet Boligselskabet Sydbo, sammenlægning af 4 små boliger i afd. 3, Humletoften, til 2 større boliger DIFLFO / 08/35560 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet Sydbo om tilladelse til sammenlægning af 4 boliger (3 lejl. på 28 m2 og 1 lejl. på 30 m2) beliggende Hjortebrovej 44, 1., lejl. 1-4 (Humletoften) til 2 større boliger. Boligerne er efter sammenlægning på 54 og 56 m2. Boligerne er opført som aflastningsboliger, men anvendes som almindelige ældreboliger. Baggrunden for ombygningen er oprindeligt et krav fra Arbejdstilsynet om større badeværelser, hvorefter Teknikog Miljøservice har foreslået ombygning af de 4 boliger til 2 lidt større og mere anvendelige boliger. Den samlede udgift hertil er incl. lejetab i ombygningsperioden beregnet til ,75 kr., der finansieres med afdelingens henlæggelser, uanset at der ikke specifikt er henlagt midler eller budgetteret til dette formål. Juridiske aspekter Nedlæggelse af almene boliger skal godkendes af kommunen, ligesom der skal foretages indberetning til Økonomistyrelsen, der bl. a. tager stilling til, om der skal ske indfrielse af indestående statslån eller statsgaranterede lån.

9 Økonomiudvalget, Side 1104 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Godk. fra Voksenudvalg - nedlæggelse af lejligheder (616236) Indstilling På den anførte baggrund indstiller Byrådssekretariatet den foreslåede sammenlægning godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Sagen fremsendes til udtalelse i Voksenudvalget med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. oktober 2008 Voksenudvalget har i sit møde den 4. september 2007 godkendt, at de 4 ét-værelsesboliger i Humletoftens Plejecenter ændres til 2- rumsboliger således, at de 2 boliger nedlægges. Voksenudvalget er orienteret om dette i mødet den 7. oktober 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler, at den ansøgte sammenlægning godkendes Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken - udvidelse af servicearealer DIFLFO / 08/32064 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev i sit møde den 17. september 2008 orienteret om, at såvel revideret skema B for servicearealerne som lejekontrakt for leje af arealer i blok 12, 13 og 14, Varbergvej 7-23, ville blive forelagt i Økonomiudvalget den 15. oktober og i Byrådet den 30.

10 Økonomiudvalget, Side 1105 oktober 2008, idet der i såvel den reviderede skema B-udgift som i lejekontrakten ville blive taget højde for de udvidede servicearealer. Byrådet har den 31. maj 2007 meddelt principiel godkendelse af, at servicearealerne, der skulle betjene de 70 boliger, blev udvidet fra m2 til m2 således, at de hidtil uudnyttede arealer blev indrettet til - Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, - Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, - Praktisk Bistandsgruppen, - Vikarkorpset og - Træningsarealer. En udnyttelse af servicearealerne som beskrevet samt mindre korrektioner i byggeprogrammet for Kildebakken (CSD) bevirker samtidig, at den foreløbigt godkendte husleje på kr. pr. m2 for de 70 ældreboliger nedbringes til 895 kr. Den høje beboerleje var begrundet i, at kapitalværdien af uudnyttede m2 var tillagt beboernes boligudgift. Dette bevirker en tilsvarende øget kommunal udgift til servicearealer og en udvidelse i forhold til det godkendte skema B, der således kommer til at indeholde ovennævnte områder. Bent Petersen fra Arkitektfirmaet C. F. Møller har i mail af 23. september d. å. oplyst, at projektet er ved at gå ind i den afsluttende fase, at C. F. Møller forventer at kunne aflevere hele projektet ultimo marts 2009, at blok 12 og 13 vil blive taget i brug i løbet af oktober måned 2008, og at der stadig arbejdes på blok 14 (Træningscenteret), hvor den endelige indretning er ved at være afklaret. Om arealforholdene kan følgende oplyses, idet der er mindre afvigelser fra det oprindelige til det endelige projekt, idet de oprindelige tal ikke har været bearbejdet endeligt før projektændringerne. Der er tale om bruttoetagemeter: Oprindelig projekt: Serviceareal m2 Boligareal m2 "Sort kælder" m2 Nedlagt boligareal, ca m2 Projekt pr. 23/ omfattende de anførte udvidelser:

11 Økonomiudvalget, Side 1106 Serviceareal Boligareal m m2 Spørgsmålet om godkendelse af lejekontrakt afventer den endelige arealopgørelse. Økonomiske forhold C. F. Møller oplyser, at den samlede skema B-udgift omfattende servicearealerne efter de anførte udvidelser er beregnet til kr. incl. moms. Den godkendte skema B-sum inden udvidelsen er godkendt og indberettet til BOSSINF med kr. incl. moms og gebyrer, altså en stigning på kr. Udgifterne fordeler sig med kr. på håndværksudgifter og kr. til omkostninger. Udgifter til drift afholdes inden for Voksenservice s driftsbudget. Kommunale garantier: Efter en foreløbig beregning fra Nykredit, udarbejdet på baggrund af seneste kendte oplysninger vedr. revideret skema B, skal der optages et realkreditlån på kr. med 100% kommunal garanti. Dette vil senere blive reguleret på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr. incl. moms. Spørgsmålet om ajourføring og godkendelse af de endelige, aktuelle garantiforpligtelser vil blive forelagt senere. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller det udvidede, reviderede skema B godkendt med en anskaffelsessum for servicearealerne på kr. incl. moms, herunder at kommunen påtager sig 100% s garanti for et realkreditlån beregnet på baggrund af den anførte anskaffelsessum, herunder at lejekontrakten for servicearealerne forelægges til godkendelse i et kommende møde. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

12 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 27 - støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder DIFLFO / 05/15389 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Landsbyggefonden har med skrivelse af 15. september 2008 fremsendt en indstilling til godkendelse på baggrund af en ansøgning til fonden om støtte i henhold til almenboliglovens 92, stk. 1 (Landsdispositionsfonden) og 97 for afdelinger med alvorlige vanskeligheder. Fondens endelige tilsagn foreligger hermed. Samtidig er fremsendt 1) tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats ( 91a, huslejestøtte) på i alt kr. Som forudsætning for dette tilsagn har boligorganisationen sikret sig en lokal medfinansiering på kr. 2) Tilsagn om driftslån ( 94, stk. 1, nr. 1 og 92, stk. 1 (acontofastsættelse) på i alt kr. pr. år svarende til fondens overgangsstøtte indtil tidspunktet for udamortisering af tilsvarende realkreditlåneydelser. Fondens lån tilvejebringes af Landsdispositionsfondens midler. 3) Tilsagn om driftslån ( 92, stk. 1 og 97 (kapitaltilførsel) på i alt kr. pr. år svarende til fondens overgangsstøtte indtil tidspunktet for udamortisering af tilsvarende realkreditlån. Fondens lån tilvejebringes af Landsdispositionsfondens midler. Fonden har således behandlet ansøgningen og udarbejdet en indstilling, som forelægges kommunen med anmodning om godkendelse. I henhold hertil er den samlede kapitaltilførsel opgjort til kr., hvoraf kommunens andel er på 20% eller kr. Realkreditinstituttet og boligorganisationen betaler ligeledes hver kr. og Landsdispositionsfonden et lån på kr. og et tilskud på kr. Der er taget højde for den kommunale udgift, jfr. byrådsbeslutning af 14. december Lars Harbo, Nykredit, har oplyst, at Nykredit har godkendt sin medvirken i kapitaltilførselen. Godkendelsen er modtaget. Kommunens godkendelse af Landsbyggefondens indstilling indebærer deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel og godkendelse af de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Kommunens godkendelse omfatter således ikke en teknisk godkendelse af de angivne investeringer, men et omfang og med en finansiering som foreslået som en del af den samlede løsning af afdelingens vanskeligheder.

13 Økonomiudvalget, Side 1108 Ud over den anførte kapitaltilførsel gennemføres således følgende foranstaltninger vedr. 1. etape: Renovering/ombygning m. v., facaderenovering, 18 familieboliger i blok 15, miljøarbejder med 25% for i alt kr. som godkendt ved skema B den 12. oktober Udgifterne finansieres med støttede realkreditlån. Hertil kommer foranstaltninger som forbedrings- og opretningsarbejder m.v. på ca kr., der finansieres med kr. fra henlæggelser, tilskud fra LBF/Landsdispositionsfonden, fællespulje, kr., og tilskud fra boligorganisationens "egns trækningsret" eller lign kr. Endvidere udføres der nybyggeri og servicearealer. Nykredit, Lars Harbo, oplyser, at der i forbindelse med optagelse af realkreditlån stilles krav om 100% s kommunal garanti Spørgsmålet om bevilling til kommunens andel af kapitaltilførselen har været behandlet i Byrådet senest den 14. december 2006, hvor der er meddelt tillægsbevilling i Beløbet er således endnu ikke forbrugt. Bevillingspåtegning: Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2008 til funktion Udlån til institutioner og foreninger, Haderslev Andels Boligforening, finansieret af kassebeholdningen. Juridiske aspekter 91a: Landsbyggefonden kan i årene af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, jfr. 89, inden for en årlig ramme på 400 mio. kr. give tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i almene boliger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter... Almenboliglovens 92, stk. 1: Landsbyggefonden kan af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud... Almenboliglovens 97, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til de i 92, stk. 1, nævnte

14 Økonomiudvalget, Side 1109 formål, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter lånenes forrentnings- og affdragsvilkår, herunder om betaling af rente og afdrag først skal påbegyndes på et nærmere fastsat senere tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Kommunalbestyrelsen kan udskyde spørgsmålet om påbegyndelse af rente- og afdragsbetaling til afgørelse på et senere tidspunkt. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller Landsbyggefondens indstilling som beskrevet godkendt, herunder at bevillingspåtegningen, der er anført med kursiv, godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Flyvestation Skrydstrups Boligselskab - regnskab 2006 DIFLFO / 08/36698 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Flyvestation Skrydstrups Boligselskab har fremsendt årsregnskab for 2006 til godkendelse. Materialet omfatter årsberetning, revisionsprotokollat, regnskab for boligorganisation og byggefond og regnskab for afdeling 1. Boligselskabet består af i alt 12 boliger. Af beretningen fremgår, at året har været præget af stabilitet, og der har ikke været fraflytninger eller andre aktiviteter, der har betydet ekstraordinære udgifter for selskabet. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

15 Økonomiudvalget, Side 1110 Et overskud på kr. er overført til kommende planlagt og periodisk vedligehold, herunder til planlagt udskiftning af kælderdøreog vinduer. Det fremgår af årsberetningen, at selskabet har været aktivt omkring salg af boligerne, og at den tidligere Vojens Kommune har henvist sagsbehandling i kommunalt regi til efter kommunesammenlægningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt, herunder at der rettes henvendelse til selskabet som led i evt. salg af de pågældende boliger. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Indfrielse af rente- og afdragsfri lån - Haderslev Handelsskole. DITOHA / 08/37067 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommunes Økonomiudvalg besluttede i mødet den 17. maj 2006, at Haderslev Handelsskole tilbydes at indfri lånet til kurs 8, idet der tinglyses en anvendelsesklausul på den faste ejendom. Haderslev Handelsskole ansøger om, at denne anvendelsesklausul bortfalder. Baggrunden for ansøgningen er efter Handelsskolens opfattelse, at Haderslev kommune har indflydelse på realisering af skolen aktiver ved evt. likvidation. Dette begrundes med følgende: - kommunen er repræsenteret i skolens bestyrelse,

16 Økonomiudvalget, Side en repræsentant fra kommunen skal i henhold til skolens vedtægter være medlem at likvidationsudvalget, hvis skolen nedlægges. Derudover anføres, at skolen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse og dermed udlagt som offentlig institutionsområde. Byrådet har derfor mulighed for at modsætte sig en ændret anvendelse, hvis den er i strid med kommuneplanen. Derudover oplyses, at en tinglyst anvendelsesklausul ville kunne begrænse skolens fremtidige lånemuligheder med pant i fast ejendom. Juridiske aspekter Kommunerne har i henhold til de tidligere regler vedr. Handelsskoler haft mulighed for at medvirke til finansiere handelsskolernes anlægsudgifter. Tovholder/informationsansvarlig Tommy Hansen, Byrådssekretariatet. Bilag ansøgning om indfrielse af rente- og afdragsfri lån (616225) Indstilling Med henblik på at fastholde sikkerheden i Handelsskolen indstiller Byrådssekretariatet til Økonomiudvalget, at anvendelsesklausulen tinglyses på Handelsskolens faste ejendom. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Endelig vedtagelse af lokalplan F2 og kommuneplantillæg Sommerhusområde ved Sandersvig DIKERO / 07/12016 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8-ugers offentlighedsperiode fra og med 9. juli 2008 til og med den 3. september Der er i høringsperioden indkommet 1 kommentarer

17 Økonomiudvalget, Side 1112 / indsigelser: I det vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der stilling til indkomne kommentarer/indsigelser og det beskrives at disse ikke medfører rettelser i planmaterialet. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg / Keld Roed Bilag Indsigelsesnotat (604100) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at de udarbejdede forslag til lokalplan F2 og kommuneplantillæg 9-08 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen. Anbefales godkendt endeligt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 for en bynær golfbane ved Fritidscentret i Vojens by - Endelig godkendelse DIHLIN / 06/3066 ÅBEN SAG Sagsfremstilling GENOPTAGELSE AF SAG. Byrådet i Vojens Kommune godkendte den 27. september 2006 forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 til fremlæggelse i offentlig høring. Byrådet vedtog endvidere, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen.

18 Økonomiudvalget, Side 1113 Planerne omfatter et område beliggende i umiddelbar tilknytning til Fritidscentret i den vestlige del af Vojens by. Det samlede areal udgør ca. 80 ha og udlægges med planerne til offentligt formål i form af en 18 huls golfbane. Området henligger i dag som landbrugsarealer hovedsagelig i tilknytning til mindre landbrugsejendomme. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver området i landzone. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring og der er i høringsperioden modtaget 11 henvendelser med bemærkninger og indsigelser. Der er udarbejdet et resume af henvendelserne med forslag til besvarelse. Dette resume indgår som bilag til dagsordenen. Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kunne påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger efter forslagets offentliggørelse. Afgørelsen blev påklaget af 2 parter i området og Naturklagenævnet traf 12. januar 2007 følgende afgørelse i sagen: "Klager kan herefter ikke gives medhold i, at Vojens Kommune er forpligtet til at udarbejde en miljøvurdering, og kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven må derfor stå ved magt." Juridiske aspekter Efter planlovens 48 kan en ejer forlange sin ejendom overtaget af kommunen mod erstatning, når en lokalplan udlægger ejendommen eller en del heraf til offentligt formål. Overtagelsesforpligtelsen gælder kun for den del af ejendommen, der er forbeholdt til offentlig formål. Overtagelsespligten gælder dog kun, hvis ejendommen på grund af den pågældende plan ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde og erstatningen fastsættes efter forholdene, som de er på tidspunktet for overtagelseskravets fremsættelse og uden hensyn til den anvendelse af arealet, som lokalplanen tilsigter. Der er udarbejdet et juridisk notat om forholdene, se vedlagte bilag. Efter Planlovens 50 er det Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje der afgør om der foreligger overtagelsespligt og fastsætter erstatning. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Hans Linding Bilag Bemærkninger og indsigelser - notat til dagsorden (565733) Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 01 / 2006 (565729) Tommy Hansens notat om overtagelsespligt i henhold til planlovens 48 (593822) Tommy Hansens notat om planlægning og overtagelse af arealer

19 Økonomiudvalget, Side 1114 (593837) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at forslaget til besvarelse af bemærkninger og indsigelser godkendes, og at lokalplan og kommuneplantillæg nr. 01/2006 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Yrsa Theisen Punktet taget af dagsorden inden mødets start. Sagen tages op på næste møde. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Yrsa Theisen Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet ikke at realisere lokalplanen og kommuneplantillægget på nuværende tidspunkt, da arealudlægget ikke vurderes i overensstemmelse med en samlet planlægning for Haderslev kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tiltræder Udvalget for Teknik- og Miljø s anbefaling om ikke at godkende forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg på nuværende tidspunkt Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand i Haderslev Kommune. DICHLH / 07/24110 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal der jf. 2a, stk. 8 pålignes særbidrag for de ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand til den offentlige kloakforsyning og hvor dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etableringen og driften af rensningsanlæg, pumpestationer,

20 Økonomiudvalget, Side 1115 kloakledninger mv. Ved særligt forurenet spildevand forståes spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand. Særligt forurenet spildevand afledes typisk fra erhvervsvirksomheder, hvor der foregår en egentlig produktionproces. Der er ikke i lovbekendtgørelsen fastsat bestemmelser om efter hvilke kriterier der skal opkræves særbidrag. Udgangspunktet er de almindelige principper i miljølovgivningen, herunder blandt andet princippet om at forureneren betaler. Det er således afgørende, at særbidrag pålignes i de situationer, hvor der fra en ejendom afledes særligt forurenet spildevand, som giver anledning til forøgede driftsog anlægsomkostninger for kloakforsyningen. Særbidraget skal fastsættes skønsmæssigt og skal afspejle de meromkostninger, som kloakforsyningen har i forbindelse med rensning og bortskaffelse af særligt forurenet spildevand. Herunder meromkostninger i forbindelse med eksempelvis forøget belastning på rensningsanlæg, forøget energiforbrug ved rensningsprocesser, intensiveret prøveudtagning og analyse, bortskaffelse af større slammængde mv. Principperne for påligning af særbidrag skal være generelle og fremgå af Haderslev Kommunes betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og skal i øvrigt være de samme i hele kommunen, uanset til hvilket rensningsanlæg der tilledes særligt forurenet spildevand. I Haderslev Kommune vil det være relevant at se på spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof samt fosfor, da disse parametre er væsentlige ud fra et renseteknisk synspunkt. De indbyrdes forhold mellem organisk stof og kvælstof samt organisk stof og fosfor kan være betydende for processerne på rensningsanlæggene, hvorfor disse forhold bør følges. Såfremt disse forhold i fremtiden får afgørende betydning bør dette da indarbejdes i principperne for påligning af særbidrag. Særligt forurenet spildevand defineres i Haderslev Kommune, som spildevand med et højere indhold af henholdsvis organisk stof (målt som COD > 1000 mg/l), kvælstof (målt som total-n > 90 mg/l) samt fosfor (målt som total-p > 16 mg/l) end normalt husspildevand. Normalt husspildevand har typisk en sammensætning, hvor COD måles til cirka 500 mg/l, hvor total-n måles til cirka 45 mg/l samt hvor total-p måles til cirka 8 mg/l. Der er foretaget en generel beregning af marginalomkostningerne ved at behandle ét kilogram henholdsvis organisk stof, kvælstof samt fosfor under Haderslev Kommunes kloakforsyning. For 2008 vil disse marginalomkostninger være kr. 2,50 ekskl. moms pr. kg COD, kr. 6,50

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere