Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 566. Økonomisk redegørelse på Økonomiudvalgets område pr. 30. september Overholdelse af servicerammen i Status: Evaluering af den politiske og administrative organisation Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september Boligselskabet Sydbo, sammenlægning af 4 små boliger i afd. 3, Humletoften, til 2 større boliger Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken - udvidelse af servicearealer Haderslev Andels Boligforening, afdeling 27 - støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder Flyvestation Skrydstrups Boligselskab - regnskab Indfrielse af rente- og afdragsfri lån - Haderslev Handelsskole Endelig vedtagelse af lokalplan F2 og kommuneplantillæg Sommerhusområde ved Sandersvig Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 for en bynær golfbane ved Fritidscentret i Vojens by - Endelig godkendelse Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand i Haderslev Kommune LUKKET DAGSORDEN 578. Salg af areal

3 Økonomiudvalget, Side Økonomisk redegørelse på Økonomiudvalgets område pr. 30. september 2008 DIAMTU / 07/13521 Sagsfremstilling I henhold til godkendt procedure for økonomistyring i 2008, er det besluttet, at økonomiske redegørelser fremadrettet alene bliver benyttet som et opfølgningsværktøj i fagudvalgene. Vedlagte økonomiske redegørelse pr. 30. september 2008 er den sidste af i alt 3 i 2008, som skal forelægges Økonomiudvalget. ÅBEN SAG Redegørelsen er opdelt på Økonomiudvalgets politikområder og indeholder en økonomisk konklusion samt opmærksomhedspunkter for hvert område. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag 3. økonomiske redegørelse pr. 30. september ØK (613765) Indstilling Intern Service indstiller, at den økonomiske redegørelse pr. 30. september 2008 tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Overholdelse af servicerammen i 2008 DIBBCH / 07/16704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I august måned 2008 blev oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008 behandlet med en samlet udfordring på 89 mio. kr. Det blev besluttet, at der skulle overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 samt effektueres løsning af restudfordringen på 39 mio. kr. fordelt på

4 Økonomiudvalget, Side 1099 fagudvalgene. Samtidigt blev det politisk anderkendt, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed, og der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne under hensyn til den samlede overordnede økonomi, samt at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag. Velfærdsministeriet har ved bekendtgørelse af 23. september 2008 revideret grundlaget for kommunens serviceramme i opadgående retning med 31 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønskøn, udmøntning af DUT, samt korrektion for det specialiserede sociale område, således kommunens serviceramme i 2008 herefter udgør 2,011 mia kr. Det forventede korrigerede budget på servicerammeudgifter udviser 2,093 mia. kr., hvilket er 82 mio. kr. mere end servicerammen. Når der jf. tidligere beslutning overføres uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009 for 47 mio. kr. resterer der en udfordring på 35 mio. kr. udover de udfordringer, som fagudvalgene selv arbejder med indenfor Den Decentrale Model. Disse udfordringer fremgår af vedlagte bilag. Efter den nye bekendtgørelse opgøres servicerammen nu excl. aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedlagte bilag sammenholder data og beslutninger fra august måned med modtagne aktuelle facts. Juridiske aspekter Bekendtgørelse 948 af 23. september 2008 om opgørelse og fordeling af nedsættelsen af statstilskuddet til kommunerne i 2009 som følge af overskridelse af de budgetterede serviceudgifter eller anlægsudgifter for Procedure Sagen drøftes i Direktionen den 7. oktober 2008 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 15. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Voksenservice - Overholdelse af servicerammen (612297) Børn og Familie - budgetkontrol (612310) Udvikling i serviceramme - primo oktober 2008 (611246) Bekg.943 af Service- og bruttoanlæg - sanktioner (613161)

5 Økonomiudvalget, Side 1100 Overholdelse af servicerammen i 2008 (616065) Indstilling Intern Service indstiller, serviceområderne præsenterer hvordan servicerammen i 2008 søges overholdt, samt at Direktionen til Økonomiudvalget redegør for serviceområdernes overholdelse af servicerammeudgifterne i 2008 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Med baggrund i Direktionens drøftelse indstilles det, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning: at Direktionen finder, at de samlede tiltag kommunen har gennemført i arbejdet med overholdelse af servicerammen er optimale, og at der fortsat ligger en udfordring i overholdelse af servicerammen frem til regnskabet for 2008 foreligger. P.t. vurderes det, at udfordringen udgør mellem 5 og 10 mio. kr. at opsparede midler er oparbejdet med henblik på anvendelse fra 2009 jf. Byrådets tilkendegivelse fra 28. august I øvrigt henvises til vedlagte notat "Overholdelse af servicerammen i 2008". Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning Status: Evaluering af den politiske og administrative organisation DIMAUN / 08/6336 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har behandlet rammerne for evaluering af den politiske og administrative organisation i flere omgange, senest på sit møde 5.

6 Økonomiudvalget, Side 1101 august (sag 101). Direktionen forelægges en kort status på fremdriften i evalueringen. Formålet med evalueringen er: At skabe optimale muligheder for at ledere og medarbejdere bruger hinandens ressourcer og kompetencer på tværs af fagområderne Der skal skabes mere helhed i opgaveløsningen At sætte større fokus på vedvarende, effektiv udnyttelse af ressourcerne Udviklingsafdelingen i Intern Service afvikler fokusgruppeinterviews og individuelle interviews som planlagt. Listen over deltagerne i de individuelle interviews ligger på intranettet (Link fra boks på intranettets forside). Anonymiserede sammenskrivninger bliver løbende lagt på intranettet. Sammenskrivningerne fra de individuelle interviews bliver klippet sammen for at sikre anonymiteten. Der bliver løbende informeret i Agenda jf. kommunikationsplan for evalueringen. Der er oprettet mail-adresse, som alle kan sende bidrag på Der er indtil nu modtaget en håndfuld bidrag. Blandt deltagerne i evalueringen at der stort engagement og stor interesse for, hvordan forløbet bliver derefter. Status er således, at tidsplanen bliver overholdt. Der bliver lavet et beslutningsgrundlag til Direktionen ultimo november 2008 og Udviklingsafdelingen har sikret ekstern sparring på processen via konsulentvirksomheden H. C. Vestergaard (www.hcvestergaard.dk). Beslutningsgrundlaget til Direktionen i november udgøres af følgende:: Sammenfatning af alle interviews (fokusgruppeinterviews og individuelle interviews) Samt øvrige bidrag sendt til Procedure Behandles i Direktionen den 7. oktober. Sagen forelægges

7 Økonomiudvalget, Side 1102 efterfølgende Hoved-MED udvalget og Økonomiudvalget til orientering. Bilag Overordnet handlingsplan for evalueringen (545933) Procesplan for evalueringen (485890) Indstilling Intern Service indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Direktionen tog statusorienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Socialdemokraterne gav udtryk for et ønske om at den endelige beslutning om ny administrativ struktur træffes af Byrådet Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september 2008 DIFLFO / 03/88 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger pr. 1. september For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet i alt 39 ledige boliger, hvoraf 12 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven efter reglerne om Landsdispositionsfonden). 39 ledige boliger svarer til 0,71% af en almen boligmasse på ca boliger i Haderslev Kommune. Ved opgørelsen pr. 1. april 2008 var der i alt 45 ledige boliger svarende til 0,82%. Af de 39 boliger er de 21 familieboliger, og 17 er ungdomsboliger.

8 Økonomiudvalget, Side 1103 Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning, fremsendes Byrådet Boligselskabet Sydbo, sammenlægning af 4 små boliger i afd. 3, Humletoften, til 2 større boliger DIFLFO / 08/35560 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet Sydbo om tilladelse til sammenlægning af 4 boliger (3 lejl. på 28 m2 og 1 lejl. på 30 m2) beliggende Hjortebrovej 44, 1., lejl. 1-4 (Humletoften) til 2 større boliger. Boligerne er efter sammenlægning på 54 og 56 m2. Boligerne er opført som aflastningsboliger, men anvendes som almindelige ældreboliger. Baggrunden for ombygningen er oprindeligt et krav fra Arbejdstilsynet om større badeværelser, hvorefter Teknikog Miljøservice har foreslået ombygning af de 4 boliger til 2 lidt større og mere anvendelige boliger. Den samlede udgift hertil er incl. lejetab i ombygningsperioden beregnet til ,75 kr., der finansieres med afdelingens henlæggelser, uanset at der ikke specifikt er henlagt midler eller budgetteret til dette formål. Juridiske aspekter Nedlæggelse af almene boliger skal godkendes af kommunen, ligesom der skal foretages indberetning til Økonomistyrelsen, der bl. a. tager stilling til, om der skal ske indfrielse af indestående statslån eller statsgaranterede lån.

9 Økonomiudvalget, Side 1104 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Godk. fra Voksenudvalg - nedlæggelse af lejligheder (616236) Indstilling På den anførte baggrund indstiller Byrådssekretariatet den foreslåede sammenlægning godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing Sagen fremsendes til udtalelse i Voksenudvalget med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. oktober 2008 Voksenudvalget har i sit møde den 4. september 2007 godkendt, at de 4 ét-værelsesboliger i Humletoftens Plejecenter ændres til 2- rumsboliger således, at de 2 boliger nedlægges. Voksenudvalget er orienteret om dette i mødet den 7. oktober 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler, at den ansøgte sammenlægning godkendes Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken - udvidelse af servicearealer DIFLFO / 08/32064 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev i sit møde den 17. september 2008 orienteret om, at såvel revideret skema B for servicearealerne som lejekontrakt for leje af arealer i blok 12, 13 og 14, Varbergvej 7-23, ville blive forelagt i Økonomiudvalget den 15. oktober og i Byrådet den 30.

10 Økonomiudvalget, Side 1105 oktober 2008, idet der i såvel den reviderede skema B-udgift som i lejekontrakten ville blive taget højde for de udvidede servicearealer. Byrådet har den 31. maj 2007 meddelt principiel godkendelse af, at servicearealerne, der skulle betjene de 70 boliger, blev udvidet fra m2 til m2 således, at de hidtil uudnyttede arealer blev indrettet til - Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, - Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, - Praktisk Bistandsgruppen, - Vikarkorpset og - Træningsarealer. En udnyttelse af servicearealerne som beskrevet samt mindre korrektioner i byggeprogrammet for Kildebakken (CSD) bevirker samtidig, at den foreløbigt godkendte husleje på kr. pr. m2 for de 70 ældreboliger nedbringes til 895 kr. Den høje beboerleje var begrundet i, at kapitalværdien af uudnyttede m2 var tillagt beboernes boligudgift. Dette bevirker en tilsvarende øget kommunal udgift til servicearealer og en udvidelse i forhold til det godkendte skema B, der således kommer til at indeholde ovennævnte områder. Bent Petersen fra Arkitektfirmaet C. F. Møller har i mail af 23. september d. å. oplyst, at projektet er ved at gå ind i den afsluttende fase, at C. F. Møller forventer at kunne aflevere hele projektet ultimo marts 2009, at blok 12 og 13 vil blive taget i brug i løbet af oktober måned 2008, og at der stadig arbejdes på blok 14 (Træningscenteret), hvor den endelige indretning er ved at være afklaret. Om arealforholdene kan følgende oplyses, idet der er mindre afvigelser fra det oprindelige til det endelige projekt, idet de oprindelige tal ikke har været bearbejdet endeligt før projektændringerne. Der er tale om bruttoetagemeter: Oprindelig projekt: Serviceareal m2 Boligareal m2 "Sort kælder" m2 Nedlagt boligareal, ca m2 Projekt pr. 23/ omfattende de anførte udvidelser:

11 Økonomiudvalget, Side 1106 Serviceareal Boligareal m m2 Spørgsmålet om godkendelse af lejekontrakt afventer den endelige arealopgørelse. Økonomiske forhold C. F. Møller oplyser, at den samlede skema B-udgift omfattende servicearealerne efter de anførte udvidelser er beregnet til kr. incl. moms. Den godkendte skema B-sum inden udvidelsen er godkendt og indberettet til BOSSINF med kr. incl. moms og gebyrer, altså en stigning på kr. Udgifterne fordeler sig med kr. på håndværksudgifter og kr. til omkostninger. Udgifter til drift afholdes inden for Voksenservice s driftsbudget. Kommunale garantier: Efter en foreløbig beregning fra Nykredit, udarbejdet på baggrund af seneste kendte oplysninger vedr. revideret skema B, skal der optages et realkreditlån på kr. med 100% kommunal garanti. Dette vil senere blive reguleret på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr. incl. moms. Spørgsmålet om ajourføring og godkendelse af de endelige, aktuelle garantiforpligtelser vil blive forelagt senere. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller det udvidede, reviderede skema B godkendt med en anskaffelsessum for servicearealerne på kr. incl. moms, herunder at kommunen påtager sig 100% s garanti for et realkreditlån beregnet på baggrund af den anførte anskaffelsessum, herunder at lejekontrakten for servicearealerne forelægges til godkendelse i et kommende møde. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

12 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 27 - støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder DIFLFO / 05/15389 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Landsbyggefonden har med skrivelse af 15. september 2008 fremsendt en indstilling til godkendelse på baggrund af en ansøgning til fonden om støtte i henhold til almenboliglovens 92, stk. 1 (Landsdispositionsfonden) og 97 for afdelinger med alvorlige vanskeligheder. Fondens endelige tilsagn foreligger hermed. Samtidig er fremsendt 1) tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats ( 91a, huslejestøtte) på i alt kr. Som forudsætning for dette tilsagn har boligorganisationen sikret sig en lokal medfinansiering på kr. 2) Tilsagn om driftslån ( 94, stk. 1, nr. 1 og 92, stk. 1 (acontofastsættelse) på i alt kr. pr. år svarende til fondens overgangsstøtte indtil tidspunktet for udamortisering af tilsvarende realkreditlåneydelser. Fondens lån tilvejebringes af Landsdispositionsfondens midler. 3) Tilsagn om driftslån ( 92, stk. 1 og 97 (kapitaltilførsel) på i alt kr. pr. år svarende til fondens overgangsstøtte indtil tidspunktet for udamortisering af tilsvarende realkreditlån. Fondens lån tilvejebringes af Landsdispositionsfondens midler. Fonden har således behandlet ansøgningen og udarbejdet en indstilling, som forelægges kommunen med anmodning om godkendelse. I henhold hertil er den samlede kapitaltilførsel opgjort til kr., hvoraf kommunens andel er på 20% eller kr. Realkreditinstituttet og boligorganisationen betaler ligeledes hver kr. og Landsdispositionsfonden et lån på kr. og et tilskud på kr. Der er taget højde for den kommunale udgift, jfr. byrådsbeslutning af 14. december Lars Harbo, Nykredit, har oplyst, at Nykredit har godkendt sin medvirken i kapitaltilførselen. Godkendelsen er modtaget. Kommunens godkendelse af Landsbyggefondens indstilling indebærer deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel og godkendelse af de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Kommunens godkendelse omfatter således ikke en teknisk godkendelse af de angivne investeringer, men et omfang og med en finansiering som foreslået som en del af den samlede løsning af afdelingens vanskeligheder.

13 Økonomiudvalget, Side 1108 Ud over den anførte kapitaltilførsel gennemføres således følgende foranstaltninger vedr. 1. etape: Renovering/ombygning m. v., facaderenovering, 18 familieboliger i blok 15, miljøarbejder med 25% for i alt kr. som godkendt ved skema B den 12. oktober Udgifterne finansieres med støttede realkreditlån. Hertil kommer foranstaltninger som forbedrings- og opretningsarbejder m.v. på ca kr., der finansieres med kr. fra henlæggelser, tilskud fra LBF/Landsdispositionsfonden, fællespulje, kr., og tilskud fra boligorganisationens "egns trækningsret" eller lign kr. Endvidere udføres der nybyggeri og servicearealer. Nykredit, Lars Harbo, oplyser, at der i forbindelse med optagelse af realkreditlån stilles krav om 100% s kommunal garanti Spørgsmålet om bevilling til kommunens andel af kapitaltilførselen har været behandlet i Byrådet senest den 14. december 2006, hvor der er meddelt tillægsbevilling i Beløbet er således endnu ikke forbrugt. Bevillingspåtegning: Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2008 til funktion Udlån til institutioner og foreninger, Haderslev Andels Boligforening, finansieret af kassebeholdningen. Juridiske aspekter 91a: Landsbyggefonden kan i årene af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, jfr. 89, inden for en årlig ramme på 400 mio. kr. give tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering i almene boliger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter... Almenboliglovens 92, stk. 1: Landsbyggefonden kan af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud... Almenboliglovens 97, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til de i 92, stk. 1, nævnte

14 Økonomiudvalget, Side 1109 formål, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter lånenes forrentnings- og affdragsvilkår, herunder om betaling af rente og afdrag først skal påbegyndes på et nærmere fastsat senere tidspunkt og under nærmere angivne forudsætninger. Kommunalbestyrelsen kan udskyde spørgsmålet om påbegyndelse af rente- og afdragsbetaling til afgørelse på et senere tidspunkt. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller Landsbyggefondens indstilling som beskrevet godkendt, herunder at bevillingspåtegningen, der er anført med kursiv, godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Flyvestation Skrydstrups Boligselskab - regnskab 2006 DIFLFO / 08/36698 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Flyvestation Skrydstrups Boligselskab har fremsendt årsregnskab for 2006 til godkendelse. Materialet omfatter årsberetning, revisionsprotokollat, regnskab for boligorganisation og byggefond og regnskab for afdeling 1. Boligselskabet består af i alt 12 boliger. Af beretningen fremgår, at året har været præget af stabilitet, og der har ikke været fraflytninger eller andre aktiviteter, der har betydet ekstraordinære udgifter for selskabet. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

15 Økonomiudvalget, Side 1110 Et overskud på kr. er overført til kommende planlagt og periodisk vedligehold, herunder til planlagt udskiftning af kælderdøreog vinduer. Det fremgår af årsberetningen, at selskabet har været aktivt omkring salg af boligerne, og at den tidligere Vojens Kommune har henvist sagsbehandling i kommunalt regi til efter kommunesammenlægningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt, herunder at der rettes henvendelse til selskabet som led i evt. salg af de pågældende boliger. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Indfrielse af rente- og afdragsfri lån - Haderslev Handelsskole. DITOHA / 08/37067 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommunes Økonomiudvalg besluttede i mødet den 17. maj 2006, at Haderslev Handelsskole tilbydes at indfri lånet til kurs 8, idet der tinglyses en anvendelsesklausul på den faste ejendom. Haderslev Handelsskole ansøger om, at denne anvendelsesklausul bortfalder. Baggrunden for ansøgningen er efter Handelsskolens opfattelse, at Haderslev kommune har indflydelse på realisering af skolen aktiver ved evt. likvidation. Dette begrundes med følgende: - kommunen er repræsenteret i skolens bestyrelse,

16 Økonomiudvalget, Side en repræsentant fra kommunen skal i henhold til skolens vedtægter være medlem at likvidationsudvalget, hvis skolen nedlægges. Derudover anføres, at skolen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse og dermed udlagt som offentlig institutionsområde. Byrådet har derfor mulighed for at modsætte sig en ændret anvendelse, hvis den er i strid med kommuneplanen. Derudover oplyses, at en tinglyst anvendelsesklausul ville kunne begrænse skolens fremtidige lånemuligheder med pant i fast ejendom. Juridiske aspekter Kommunerne har i henhold til de tidligere regler vedr. Handelsskoler haft mulighed for at medvirke til finansiere handelsskolernes anlægsudgifter. Tovholder/informationsansvarlig Tommy Hansen, Byrådssekretariatet. Bilag ansøgning om indfrielse af rente- og afdragsfri lån (616225) Indstilling Med henblik på at fastholde sikkerheden i Handelsskolen indstiller Byrådssekretariatet til Økonomiudvalget, at anvendelsesklausulen tinglyses på Handelsskolens faste ejendom. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt Endelig vedtagelse af lokalplan F2 og kommuneplantillæg Sommerhusområde ved Sandersvig DIKERO / 07/12016 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8-ugers offentlighedsperiode fra og med 9. juli 2008 til og med den 3. september Der er i høringsperioden indkommet 1 kommentarer

17 Økonomiudvalget, Side 1112 / indsigelser: I det vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der stilling til indkomne kommentarer/indsigelser og det beskrives at disse ikke medfører rettelser i planmaterialet. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg / Keld Roed Bilag Indsigelsesnotat (604100) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at de udarbejdede forslag til lokalplan F2 og kommuneplantillæg 9-08 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen. Anbefales godkendt endeligt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 for en bynær golfbane ved Fritidscentret i Vojens by - Endelig godkendelse DIHLIN / 06/3066 ÅBEN SAG Sagsfremstilling GENOPTAGELSE AF SAG. Byrådet i Vojens Kommune godkendte den 27. september 2006 forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 01/2006 til fremlæggelse i offentlig høring. Byrådet vedtog endvidere, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen.

18 Økonomiudvalget, Side 1113 Planerne omfatter et område beliggende i umiddelbar tilknytning til Fritidscentret i den vestlige del af Vojens by. Det samlede areal udgør ca. 80 ha og udlægges med planerne til offentligt formål i form af en 18 huls golfbane. Området henligger i dag som landbrugsarealer hovedsagelig i tilknytning til mindre landbrugsejendomme. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forbliver området i landzone. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring og der er i høringsperioden modtaget 11 henvendelser med bemærkninger og indsigelser. Der er udarbejdet et resume af henvendelserne med forslag til besvarelse. Dette resume indgår som bilag til dagsordenen. Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kunne påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger efter forslagets offentliggørelse. Afgørelsen blev påklaget af 2 parter i området og Naturklagenævnet traf 12. januar 2007 følgende afgørelse i sagen: "Klager kan herefter ikke gives medhold i, at Vojens Kommune er forpligtet til at udarbejde en miljøvurdering, og kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven må derfor stå ved magt." Juridiske aspekter Efter planlovens 48 kan en ejer forlange sin ejendom overtaget af kommunen mod erstatning, når en lokalplan udlægger ejendommen eller en del heraf til offentligt formål. Overtagelsesforpligtelsen gælder kun for den del af ejendommen, der er forbeholdt til offentlig formål. Overtagelsespligten gælder dog kun, hvis ejendommen på grund af den pågældende plan ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde og erstatningen fastsættes efter forholdene, som de er på tidspunktet for overtagelseskravets fremsættelse og uden hensyn til den anvendelse af arealet, som lokalplanen tilsigter. Der er udarbejdet et juridisk notat om forholdene, se vedlagte bilag. Efter Planlovens 50 er det Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje der afgør om der foreligger overtagelsespligt og fastsætter erstatning. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Hans Linding Bilag Bemærkninger og indsigelser - notat til dagsorden (565733) Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 01 / 2006 (565729) Tommy Hansens notat om overtagelsespligt i henhold til planlovens 48 (593822) Tommy Hansens notat om planlægning og overtagelse af arealer

19 Økonomiudvalget, Side 1114 (593837) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at forslaget til besvarelse af bemærkninger og indsigelser godkendes, og at lokalplan og kommuneplantillæg nr. 01/2006 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Yrsa Theisen Punktet taget af dagsorden inden mødets start. Sagen tages op på næste møde. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Yrsa Theisen Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet ikke at realisere lokalplanen og kommuneplantillægget på nuværende tidspunkt, da arealudlægget ikke vurderes i overensstemmelse med en samlet planlægning for Haderslev kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tiltræder Udvalget for Teknik- og Miljø s anbefaling om ikke at godkende forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg på nuværende tidspunkt Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand i Haderslev Kommune. DICHLH / 07/24110 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal der jf. 2a, stk. 8 pålignes særbidrag for de ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand til den offentlige kloakforsyning og hvor dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etableringen og driften af rensningsanlæg, pumpestationer,

20 Økonomiudvalget, Side 1115 kloakledninger mv. Ved særligt forurenet spildevand forståes spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand. Særligt forurenet spildevand afledes typisk fra erhvervsvirksomheder, hvor der foregår en egentlig produktionproces. Der er ikke i lovbekendtgørelsen fastsat bestemmelser om efter hvilke kriterier der skal opkræves særbidrag. Udgangspunktet er de almindelige principper i miljølovgivningen, herunder blandt andet princippet om at forureneren betaler. Det er således afgørende, at særbidrag pålignes i de situationer, hvor der fra en ejendom afledes særligt forurenet spildevand, som giver anledning til forøgede driftsog anlægsomkostninger for kloakforsyningen. Særbidraget skal fastsættes skønsmæssigt og skal afspejle de meromkostninger, som kloakforsyningen har i forbindelse med rensning og bortskaffelse af særligt forurenet spildevand. Herunder meromkostninger i forbindelse med eksempelvis forøget belastning på rensningsanlæg, forøget energiforbrug ved rensningsprocesser, intensiveret prøveudtagning og analyse, bortskaffelse af større slammængde mv. Principperne for påligning af særbidrag skal være generelle og fremgå af Haderslev Kommunes betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og skal i øvrigt være de samme i hele kommunen, uanset til hvilket rensningsanlæg der tilledes særligt forurenet spildevand. I Haderslev Kommune vil det være relevant at se på spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof samt fosfor, da disse parametre er væsentlige ud fra et renseteknisk synspunkt. De indbyrdes forhold mellem organisk stof og kvælstof samt organisk stof og fosfor kan være betydende for processerne på rensningsanlæggene, hvorfor disse forhold bør følges. Såfremt disse forhold i fremtiden får afgørende betydning bør dette da indarbejdes i principperne for påligning af særbidrag. Særligt forurenet spildevand defineres i Haderslev Kommune, som spildevand med et højere indhold af henholdsvis organisk stof (målt som COD > 1000 mg/l), kvælstof (målt som total-n > 90 mg/l) samt fosfor (målt som total-p > 16 mg/l) end normalt husspildevand. Normalt husspildevand har typisk en sammensætning, hvor COD måles til cirka 500 mg/l, hvor total-n måles til cirka 45 mg/l samt hvor total-p måles til cirka 8 mg/l. Der er foretaget en generel beregning af marginalomkostningerne ved at behandle ét kilogram henholdsvis organisk stof, kvælstof samt fosfor under Haderslev Kommunes kloakforsyning. For 2008 vil disse marginalomkostninger være kr. 2,50 ekskl. moms pr. kg COD, kr. 6,50

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere