Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april Mødetidspunkt Kl. 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13."

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Lille Sal - Gennemgang af Idrætskapacitetsanalysen for den samlede Kommunalbestyrelse Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 5 3 Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune 10 4 Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning 16 6 Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet 18 7 Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. 21 2/22

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget (42801/13) 3. Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune 1. Notat om idrætten i Rudersdal kapacitetsanalysen for idræt (40233/13) 4. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. 1. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 (175826/12) 6. Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet 1. Folder - Alkohol i foreningslivet (33755/13) 7. Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. 1. Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan - Tryg i Rudersdal. (31481/13) 3/22

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/22

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. 5/22

6 For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser 2012 et merforbrug på kr. som er sammensat således: Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Mindreforbrug/ -merforbrug kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Planen for afvikling af underskuddet er fulgt i Pga. ekstraordinære høje udgifter til bl.a. energi har det ikke været muligt at følge er afviklingsplanen i 2012 men afviklingen forventes at fortsætte som planlagt i I alt idræt kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Kommunale bygninger til fritidsundervisning, Pilehuset og Høsterkøb forsamlingshus kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2012, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes periodeforskydning mellem regnskabsårene på mellemkommunale betalinger for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 6/22

7 Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for at afslutte overgangsordningen samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, elitestøtte m.fl Lokaletilskud kr. Overførslen skyldes bl.a., at lokaletilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på kr. i 2012 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes hovedsageligt overførsel fra tidligere år primært til TriRuten en temaruter til RudersdalRutens univers, projekt "Cykling i Rudersdal meget mere end VM" samt beløb disponeret til etablering af musikøverum på Kulturcenter Mariehøj Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. En 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af Ung i Rudersdal, er godkendt i Ungdomsskolebestyrelsen. Planen for afvikling af underskuddet er mere end fulgt i 2012 og fortsætter i I alt fritid kr /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr. Overførslen på kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år samt fratrædelsesgodtgørelse. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af museerne. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Birkerød Bio kr. 7/22

8 Reprise Teatret kr Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af musikskolen. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantzius: Merudgift (netto) på kr. skyldes hovedsageligt underskud på kulturcentrets egne kulturelle arrangementer på kr., heraf vedrører kr. tidligere år. Der er udarbejdet en plan for afvikling af underskuddet i perioden Endvidere er der merudgifter på kr. som følge af langtidssygemeldt personale samt til el og opvarmning. Kulturcenter Mariehøj: Merudgift (netto) på kr. skyldes merudgifter som følge af langtidssygemeldt personale, udgifter til opvarmning samt øvrig bygningsdrift. Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og -projekter i 2013 og efterfølgende år. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som henholdsvis er disponeret og vil blive anvendt. I alt kultur kr. Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på kr. som foreslås overført til Overførslen gennemføres således i henhold til gældende regler. 8/22

9 Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 9/22

10 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune KFU Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen besluttet at iværksætte en analyse på idrætsområdet. Analysen skal danne grundlag for kommunens og idrættens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning inden for fritids- og idrætslivet i Rudersdal Kommune. Den , pkt. 15 godkendte Kommunalbestyrelsen kommissorium for analysen. I henhold til tids- og handleplanen fremlægges analysen for Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget orienteres ved oplæg fra Idrætsanalyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC). Rapport og forslag til opfølgning fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Sagsfremstilling Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning, er der indgået aftale med Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) om udarbejdelse af en rapport bestående af Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. Foruden fremlæggelse for Kommunalbestyrelen vil rapporten blive fremlagt ved et fyraftensmøde i tilknytning til Folkeoplysningsudvalgets møde den , hvor der også vil være deltagelse af den tilknyttede referencegruppe m.fl. Rapporten kan læses og downloades fra Rudersdal Kommunes hjemmeside på 10/22

11 Kommunalbestyrelsen modtager det af IDAN og CISC udarbejdede afslutningsnotat, og Kultur- og Fritidsudvalget modtager den samlede rapport. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af den videre proces for rapportens indsatsområder. Formålet med rapporten er at skabe et grundlag for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger samt skabe fundament og inspiration til udvikling i fritidsog foreningslivet samt i drift og styring af idrætsfaciliteterne i kommunen. Rapporten indeholder en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse og giver bud på fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder muligheder for at udnytte eksisterende faciliteter inklusiv naturområder og byrum. Metodisk er rapporten er udarbejdet på baggrund af borger- og brugerinvolvering i tilknytning til projektorganisationen, ved fokusinterviews, surveys, tilsyn, temamøder og involvering af følgegruppe med bred repræsentation fra foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale serviceområder m.v. Kulturområdet har på baggrund af rapporten udarbejdet vedlagte Notat om idrætten i Rudersdal Anbefalinger og perspektiver Analysen peger på 4 indsatsområder og anfører en lang række anbefalinger og perspektiver til disse: 1. Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede ledige lokaler og faciliteter for foreningerne efter folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger skal forsat prioriteres højt. På dette punkt er kommunen godt funderet, om end der også her kan skabes forbedringer. 2. Nye brugergrupper Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne sine faciliteter for en bredere skare af borgere end foreningsmedlemmer og med at kommunikere mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for de selvorganiserede voksne er et område med behov for udvikling. Der er basis for at få flere voksne idrætsudøvere ind i de kommunale faciliteter. 3. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper. 11/22

12 Det bør overvejes at lade faciliteterne eller andre udbydere supplere foreningernes aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for foreninger med mange børn og unge samtidig med, at selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for at komme ind i faciliteterne. 4. Udearealer Kommunen anbefales at videreføre sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarena for borgerne. Især voksne er de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. Kulturområdet vil fremlægge forslag i Kultur- og Fritidsudvalget til, hvorledes der kan arbejdes videre med de fire indsatsområder. Under punktet deltager professor Bjarne Ibsen, CISC, som vil fremlægge uddybende fakta fra analyser, anbefalinger og perspektiver. Bilag 1 Notat om idrætten i Rudersdal kapacitetsanalysen for idræt Indstilling Direktionen foreslår, 1) at Rapport om Idrætten i Rudersdal 2012 anvendes som fremtidigt planlægnings- og udviklingsgrundlag, og 2) at Kulturområdet på de kommende møder fremlægger en handleplan for hvert af de 4 indsatsområder. 12/22

13 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. KFU Sagsnr. 11/31920 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den en styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget for perioden Samtidig blev det besluttet, at styrelsesvedtægten skal tages op til revision med henblik på udformning af fremtidens Folkeoplysningsudvalg. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2014 fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Endvidere foreslår Kulturområdet, at Kommunalbestyrelsen ved samme lejlighed udpeger en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Sagsfremstilling Kulturområdet har udarbejdet vedlagte Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar Kulturområdet foreslår følgende ændringer i forhold til styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget : Udvalgets sammensætning Antallet af medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning, ændres fra 2 til 1. Valg og udpegning af medlemmer Proceduren for valg af foreningernes repræsentanter og Kommunalbestyrelsens medlemmer ændres ikke. Medlemmerne fra Rudersdal Handicapråd, Rudersdal Seniorråd, Ungdomsskolebestyrelsen, Musikskolebestyrelsen og et ungeforum eller beslægtede ungdomsgrupper får fortsat stemmeret. Det er ikke længere et borgerligt ombud at være medlem af Folkeoplysningsudvalget, hvorfor der er tilføjet et afsnit om suppleringsvalg. Konstituering 13/22

14 Kommunalbestyrelsen vælger på sit konstituerende møde formanden for Folkeoplysningsudvalget. Næstformanden vælges ved almindeligt flertalsvalg. Mødevirksomhed Indtil nu har formanden kunnet afgøre, om der skal indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har forfald. Det foreslås, at formanden skal indkalde stedfortræderen, hvis et medlem har forfald i mere end to på hinanden følgende møder. Mødeindkaldelse og dagsorden Et medlem skal meddele formanden ønske om optagelse af et punkt på dagsordenen 12 hverdage, før mødet holdes (mod hidtil 10 hverdage). Beslutningsdygtighed, afstemninger og protokol Mindst halvdelen af udvalgets medlemmer skal være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt. Folkeoplysningsudvalgets opgaver og kompetencer Der er sket en tydeliggørelse af de emner, som udvalget ifølge Folkeoplysningsloven har ret til at udtale sig om, nemlig Folkeoplysningspolitikken, budget for lovens og udvalgets område samt tilskudsreglerne. Følgende yderligere kompetencer foreslås delegeret til Folkeoplysningsudvalget: - Udmøntning af Frivillighedspolitikken - Udmøntning af Idræts- og motionspolitikken - Fordeling af tilskud fra puljen til partnerskaber. De kompetencer, Kommunalbestyrelsen har delegeret til Folkeoplysningsudvalget, fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt. Kulturområdets opgaver Kulturområdets opgaver og deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder samles i et særligt afsnit. Valg til Folkeoplysningsudvalget for I henhold til forslaget finder valg af medlemmer fra de respektive foreningsgrupperinger sted snarest muligt efter hvert kommunevalg og skal have fundet sted senest den i valgåret. Det betyder, at valget til det kommende Folkeoplysningsudvalg skal finde sted i perioden Det er derfor nødvendigt, at de i forslaget anførte regler for valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget træder i kraft i forbindelse med valg af foreningsmedlemmer til udvalget for Udover ovenstående er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i forhold til de tidligere styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget. 14/22

15 Folkeoplysningsudvalget vedtog den at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes, idet Folkeoplysningsudvalget dog ønsker, at udvalget skal have 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget vil således have 15 medlemmer i alt. Søren Hyldgaard, Jens Bruhn, Luc de Visme, Hanne Høeg og Anne Anbo deltog ikke i behandlingen af punktet. Kulturområdet henleder opmærksomheden på, at der ifølge forslaget til ny styrelsesvedtægt skal udpeges en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at forestå valget af de repræsentanter, der ifølge forslaget skal vælges på valgmødet. Kulturområdet foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger en valgleder. Bilag 1 Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2014 godkendes, 2) at det kommende Folkeoplysningsudvalg vil have 1 (eller 2) medlem fra foreninger der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning, samt 3) at der udpeges en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 15/22

16 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning KFU Sagsnr. 13/1718 Resumé Kommunalbestyrelsen accepterede den at rykke kommunens pant i Ny Bakkegård i forbindelse med omlægning af et større kreditforeningslån. Birkerød Rideforening har modtaget et lånetilbud fra Nordea, som giver foreningen mulighed for at konvertere et mindre kreditforeningslån i Ny Bakkegård til en lavere rente. Foreningen anmoder om, at Rudersdal Kommune igen vil påføre kommunens gældsbreve i Ny Bakkegård rykningspåtegninger. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af rykningspåtegningerne. Sagsfremstilling Birkerød Rideforening ejer i dag Ny Bakkegård på Turistvej 175 i Birkerød. Ejendommen er på ca. 46 hektar beliggende i Vaserne mellem Turistvej og Furesøen. Foreningen har via Nordea Realkredit fået endnu et konverteringstilbud på et mindre realkreditlån i Nykredit. Tilbuddet indebærer at lånet indfries, og afløses af et nyt med en lavere rentesats. Øvrige lånebetingelser, for eksempel restløbetid, forbliver uændrede. Det lån hos Nykredit der skal indfris skal være aflyst senest den Konverteringen vil betyde, at foreningens samlede udgifter til betaling af renter og bidrag i lånets restløbetid sænkes med kr. Til gengæld stiger restgælden på lånet med kr. til dækning af kurstab og låneomkostninger, og derfor har foreningen i lighed med forrige dagsorden brug for, at Rudersdal Kommune påfører kommunens skadesløshedsbreve og pantebrev en rykningspåtegning. Ejendomsvurderingen af foreningens grund og bygninger er på 9,5 mio. kr. Det betyder, at kommunens gæld vil ligge indenfor 62 % af ejendommens vurdering. Foreningen har i dag følgende lån: Lån Hovedstol Restgæld Bemærkning Nordea, 2,5 % nyt Konverteret pr. 16/22

17 lån Nykredit, 4 % Konverteres Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rente- og afdragsfrit Rente- og afdragsfrit ) Udløber )Pt. rente- og afdragsfrit. Afvikling aftales nærmere i forbindelse med renovering af ridehuset. De fleste af Rudersdal Kommunes lån til foreningen omhandler driftstilskud ydet i 1970 erne til istandsættelse og renoveringer. Som sikkerhed for disse lån er der i dag tinglyst 3 skadesløsbreve til i alt kr. samt 1 pantebrev kr. Herudover ligger der lånedokumenter for lånene på oprindeligt kr., samt for lånet på kr. til en renovering af taget på det store ridehus. Dette lån er fuldt afdraget i Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke er ringere stillet efter en lånkonvertering, hvorfor der bør gives accept hertil. I lighed med tidligere sager af denne type foreslår forvaltningen, at foreningen betaler alle udgifter til ændring og tinglysning af kommunens tinglyste skadesløshedsbreve og pantebrev. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det meddeles, at kommunen kan acceptere at rykke nuværende pant i ejendommen, og 2) at Birkerød Rideforening afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysning m.v. 17/22

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet KFU Sagsnr. 12/33147 Resumé Alkoholpolitikken blev godkendt i tilknytning til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken i juni 2012 og bliver nu efterfølgende implementeret i de enkelte fagområder. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en godkendelse af anvisninger og regler til implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet. Sagsfremstilling Sundhedsprofilen fra 2010 viser, at en tredjedel af borgerne i Rudersdal Kommune har en risikabel alkoholadfærd. Den risikable alkoholadfærd er mest udbredt blandt de årige. For at få unge til at udskyde deres alkoholdebut og for at øge borgernes opmærksomhed på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Alkoholpolitikken ikke er en forbudspolitik, men en henstillingspolitik. Sagen har været fremlagt for Folkeoplysningsudvalget med henblik på drøftelse og anbefaling af indsatsen i forhold til det frivillige fritids- og foreningsliv samt lokaler og institutioner under kulturområdet Det frivillige fritids- og foreningsliv Næsten alle børn og unge er på et tidspunkt medlemmer i det frivillige fritidsliv, der således er normgivende i mange situationer for børn og unge. Derfor vil Kulturområdet arbejde for at: foreningslivet minimerer markedsføring og udskænkning af alkohol de steder, hvor børn og unge færdes. Folkeoplysningsudvalget besluttede den i en koordinering med paraplyorganisationerne at sende materiale ud til alle folkeoplysende foreninger, aftenskoler og fritidstilbud med henstilling til, at foreningslivet tager stilling til, hvordan man som forening forholder sig til alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. 18/22

19 Materialet blev med en enkelt rettelse godkendt af Folkeoplysningsudvalget , og vil blive distribueret til fritids- og foreningslivet samt aftenskolerne. Foreningernes alkoholpolitik skal fremsendes sammen med årsberetningen til Folkeoplysningsudvalget. Den udsendte folder vedlægges dagsordenen. Lokaler og institutioner Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet følgende: For alle institutioner i kommunen gælder, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. For alle institutioner i kommunen gælder, at de senest skal have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med kommunens overordnede alkoholpolitik. Kulturområdet foreslår følgende udmøntning af politikken for: Lokaler I de lokaler som Kulturområdet administrerer, vil ordlyden fra alkoholpolitikken fremgå af de specifikke regler og retningslinjer, jf. Folkeoplysningslovens kapitel 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, i forbindelse med udlån og leje af lokalerne således: Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Ved brug af klatretårnet på Rundforbi Idrætsanlæg er alkohol forbudt. Følgende steder udlejes til selskabsbrug og receptioner: Galleriet i Mantziusgården Høsterkøb Forsamlingshus Søndervangshallens sale og idrætshal Gl. Præstegaard (kun til 2-timers receptioner) Udover, at ordlyden fra alkoholpolitikken fremgår af de specifikke regler og retningslinjer for udlån og leje af lokalerne, vil der være skiltning med henstilling til politikkens ordlyd på stederne således: Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Hvor der er forpagtningsaftaler, indskrives der endvidere i forpagtningsaftalerne, at salg af stærk alkohol er forbudt medmindre der er tale om egentlig restaurationsvirksomhed, og at forpagteren forpligter sig til at følge den gældende Sundheds- og 19/22

20 forebyggelsespolitik og Alkoholpolitik. De resterende lokaletyper (selvejende og driftsaftaler) aftales følgende ordlyd i brugs- og driftsaftalerne: at (part).. forpligter sig til at følge den gældende Sundheds- og forebyggelsespolitik og Alkoholpolitik. Kulturinstitutioner For Kulturområdets institutioner herunder idrætsanlæg samt ved arrangementer foreslår Kulturområdet følgende: Der forekommer ikke udskænkning af alkohol og lignende i forbindelse med arrangementer for børn og unge under 18 år. Der udskænkes ikke stærk alkohol. Ved nogle arrangementer, herunder arrangementer, events, foredrag, ferniseringer, "fejringer" m.fl. for voksne, er det tilladt i mindre omfang at udskænke alkohol som led i arrangementet, hvis det er en del af totaloplevelsen. I forbindelse med Mantzius egne offentlige arrangementer koncerter, teaterforestillinger m.m. sælges fadøl og vin til publikum over 18 år. For Ung i Rudersdal gælder der endvidere specielle retningslinjer for fester for unge op til mellem 12 og 13 år og for unge mellem 14 og 17 år, kaldet 13-fester og 17-fester. Retningslinjerne fremgår af vedlagte KRAMME-politik for aktiviteter i Ung i Rudersdal. Bilag 1 Folder - Alkohol i foreningslivet Indstilling Direktionen foreslår, at de foreslåede anvisninger og regler til implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet godkendes. 20/22

21 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. KFU Sagsnr. 13/6826 Resumé Ungdomsskolebestyrelsen behandlede den et forslag til en kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. Forslaget til kriminalpræventiv handleplan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med reorganisering af Børne- og Ungeområdet ultimo 2011 blev det besluttet at flytte SSP-koordineringen til Ung i Rudersdal. Der blev i den forbindelse udarbejdet en plan for SSP-organiseringen. Ifølge Servicelovens 19 er kommunerne forpligtede til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet, som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Ung i Rudersdal koordinerer SSP-samarbejdet og beskriver her indsatser, samarbejdsfora og fokusområder for de kriminalpræventive aktiviteter. Planen afløser den tidligere plan for SSP-indsatsen i Rudersdal Kommune. SSP-opgaven er en netværksopgave, og store dele af opgaveløsningen foregår derfor indenfor de respektive fagområder. SSP-samarbejdet er således et forum for tværgående koordinering og udvikling af den generelle og specifikke indsats omkring unge, og er kommunens koordinerende ungeberedskab. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Skole og Familie, forebyggelse og rådgivning. Den kriminalpræventive handleplan skal derfor ses som et sammenhængende arbejdsredskab mellem aktører på tværs af faggrænser med henblik på tidlig indsats og helhedsorienteret samarbejde mellem de aktører, der er i kontakt med børn og unge i såvel individuelle - som gruppebaserede sammenhænge. Ungdomsskolebestyrelsen vedtog den at anbefale forslaget til kriminalpræventiv handleplan til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Annelise Møller, Tine Hansen, Thomas Lesly Rasmussen, Frederik Burhøj Jerris og 21/22

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere