Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april Mødetidspunkt Kl. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13."

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Lille Sal - Gennemgang af Idrætskapacitetsanalysen for den samlede Kommunalbestyrelse Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 5 3 Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune 10 4 Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning 16 6 Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet 18 7 Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. 21 2/22

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget (42801/13) 3. Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune 1. Notat om idrætten i Rudersdal kapacitetsanalysen for idræt (40233/13) 4. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. 1. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 (175826/12) 6. Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet 1. Folder - Alkohol i foreningslivet (33755/13) 7. Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. 1. Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan - Tryg i Rudersdal. (31481/13) 3/22

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/22

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. 5/22

6 For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser 2012 et merforbrug på kr. som er sammensat således: Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Mindreforbrug/ -merforbrug kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Planen for afvikling af underskuddet er fulgt i Pga. ekstraordinære høje udgifter til bl.a. energi har det ikke været muligt at følge er afviklingsplanen i 2012 men afviklingen forventes at fortsætte som planlagt i I alt idræt kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Kommunale bygninger til fritidsundervisning, Pilehuset og Høsterkøb forsamlingshus kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2012, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes periodeforskydning mellem regnskabsårene på mellemkommunale betalinger for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 6/22

7 Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for at afslutte overgangsordningen samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, elitestøtte m.fl Lokaletilskud kr. Overførslen skyldes bl.a., at lokaletilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på kr. i 2012 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes hovedsageligt overførsel fra tidligere år primært til TriRuten en temaruter til RudersdalRutens univers, projekt "Cykling i Rudersdal meget mere end VM" samt beløb disponeret til etablering af musikøverum på Kulturcenter Mariehøj Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. En 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af Ung i Rudersdal, er godkendt i Ungdomsskolebestyrelsen. Planen for afvikling af underskuddet er mere end fulgt i 2012 og fortsætter i I alt fritid kr /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr. Overførslen på kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år samt fratrædelsesgodtgørelse. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af museerne. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Birkerød Bio kr. 7/22

8 Reprise Teatret kr Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af musikskolen. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantzius: Merudgift (netto) på kr. skyldes hovedsageligt underskud på kulturcentrets egne kulturelle arrangementer på kr., heraf vedrører kr. tidligere år. Der er udarbejdet en plan for afvikling af underskuddet i perioden Endvidere er der merudgifter på kr. som følge af langtidssygemeldt personale samt til el og opvarmning. Kulturcenter Mariehøj: Merudgift (netto) på kr. skyldes merudgifter som følge af langtidssygemeldt personale, udgifter til opvarmning samt øvrig bygningsdrift. Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og -projekter i 2013 og efterfølgende år. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som henholdsvis er disponeret og vil blive anvendt. I alt kultur kr. Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på kr. som foreslås overført til Overførslen gennemføres således i henhold til gældende regler. 8/22

9 Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 9/22

10 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune KFU Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen besluttet at iværksætte en analyse på idrætsområdet. Analysen skal danne grundlag for kommunens og idrættens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning inden for fritids- og idrætslivet i Rudersdal Kommune. Den , pkt. 15 godkendte Kommunalbestyrelsen kommissorium for analysen. I henhold til tids- og handleplanen fremlægges analysen for Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget orienteres ved oplæg fra Idrætsanalyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC). Rapport og forslag til opfølgning fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Sagsfremstilling Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning, er der indgået aftale med Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) om udarbejdelse af en rapport bestående af Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. Foruden fremlæggelse for Kommunalbestyrelen vil rapporten blive fremlagt ved et fyraftensmøde i tilknytning til Folkeoplysningsudvalgets møde den , hvor der også vil være deltagelse af den tilknyttede referencegruppe m.fl. Rapporten kan læses og downloades fra Rudersdal Kommunes hjemmeside på 10/22

11 Kommunalbestyrelsen modtager det af IDAN og CISC udarbejdede afslutningsnotat, og Kultur- og Fritidsudvalget modtager den samlede rapport. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af den videre proces for rapportens indsatsområder. Formålet med rapporten er at skabe et grundlag for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger samt skabe fundament og inspiration til udvikling i fritidsog foreningslivet samt i drift og styring af idrætsfaciliteterne i kommunen. Rapporten indeholder en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse og giver bud på fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder muligheder for at udnytte eksisterende faciliteter inklusiv naturområder og byrum. Metodisk er rapporten er udarbejdet på baggrund af borger- og brugerinvolvering i tilknytning til projektorganisationen, ved fokusinterviews, surveys, tilsyn, temamøder og involvering af følgegruppe med bred repræsentation fra foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale serviceområder m.v. Kulturområdet har på baggrund af rapporten udarbejdet vedlagte Notat om idrætten i Rudersdal Anbefalinger og perspektiver Analysen peger på 4 indsatsområder og anfører en lang række anbefalinger og perspektiver til disse: 1. Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede ledige lokaler og faciliteter for foreningerne efter folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger skal forsat prioriteres højt. På dette punkt er kommunen godt funderet, om end der også her kan skabes forbedringer. 2. Nye brugergrupper Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne sine faciliteter for en bredere skare af borgere end foreningsmedlemmer og med at kommunikere mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for de selvorganiserede voksne er et område med behov for udvikling. Der er basis for at få flere voksne idrætsudøvere ind i de kommunale faciliteter. 3. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper. 11/22

12 Det bør overvejes at lade faciliteterne eller andre udbydere supplere foreningernes aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for foreninger med mange børn og unge samtidig med, at selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for at komme ind i faciliteterne. 4. Udearealer Kommunen anbefales at videreføre sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarena for borgerne. Især voksne er de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. Kulturområdet vil fremlægge forslag i Kultur- og Fritidsudvalget til, hvorledes der kan arbejdes videre med de fire indsatsområder. Under punktet deltager professor Bjarne Ibsen, CISC, som vil fremlægge uddybende fakta fra analyser, anbefalinger og perspektiver. Bilag 1 Notat om idrætten i Rudersdal kapacitetsanalysen for idræt Indstilling Direktionen foreslår, 1) at Rapport om Idrætten i Rudersdal 2012 anvendes som fremtidigt planlægnings- og udviklingsgrundlag, og 2) at Kulturområdet på de kommende møder fremlægger en handleplan for hvert af de 4 indsatsområder. 12/22

13 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. KFU Sagsnr. 11/31920 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den en styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget for perioden Samtidig blev det besluttet, at styrelsesvedtægten skal tages op til revision med henblik på udformning af fremtidens Folkeoplysningsudvalg. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2014 fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Endvidere foreslår Kulturområdet, at Kommunalbestyrelsen ved samme lejlighed udpeger en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Sagsfremstilling Kulturområdet har udarbejdet vedlagte Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar Kulturområdet foreslår følgende ændringer i forhold til styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget : Udvalgets sammensætning Antallet af medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning, ændres fra 2 til 1. Valg og udpegning af medlemmer Proceduren for valg af foreningernes repræsentanter og Kommunalbestyrelsens medlemmer ændres ikke. Medlemmerne fra Rudersdal Handicapråd, Rudersdal Seniorråd, Ungdomsskolebestyrelsen, Musikskolebestyrelsen og et ungeforum eller beslægtede ungdomsgrupper får fortsat stemmeret. Det er ikke længere et borgerligt ombud at være medlem af Folkeoplysningsudvalget, hvorfor der er tilføjet et afsnit om suppleringsvalg. Konstituering 13/22

14 Kommunalbestyrelsen vælger på sit konstituerende møde formanden for Folkeoplysningsudvalget. Næstformanden vælges ved almindeligt flertalsvalg. Mødevirksomhed Indtil nu har formanden kunnet afgøre, om der skal indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har forfald. Det foreslås, at formanden skal indkalde stedfortræderen, hvis et medlem har forfald i mere end to på hinanden følgende møder. Mødeindkaldelse og dagsorden Et medlem skal meddele formanden ønske om optagelse af et punkt på dagsordenen 12 hverdage, før mødet holdes (mod hidtil 10 hverdage). Beslutningsdygtighed, afstemninger og protokol Mindst halvdelen af udvalgets medlemmer skal være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt. Folkeoplysningsudvalgets opgaver og kompetencer Der er sket en tydeliggørelse af de emner, som udvalget ifølge Folkeoplysningsloven har ret til at udtale sig om, nemlig Folkeoplysningspolitikken, budget for lovens og udvalgets område samt tilskudsreglerne. Følgende yderligere kompetencer foreslås delegeret til Folkeoplysningsudvalget: - Udmøntning af Frivillighedspolitikken - Udmøntning af Idræts- og motionspolitikken - Fordeling af tilskud fra puljen til partnerskaber. De kompetencer, Kommunalbestyrelsen har delegeret til Folkeoplysningsudvalget, fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt. Kulturområdets opgaver Kulturområdets opgaver og deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder samles i et særligt afsnit. Valg til Folkeoplysningsudvalget for I henhold til forslaget finder valg af medlemmer fra de respektive foreningsgrupperinger sted snarest muligt efter hvert kommunevalg og skal have fundet sted senest den i valgåret. Det betyder, at valget til det kommende Folkeoplysningsudvalg skal finde sted i perioden Det er derfor nødvendigt, at de i forslaget anførte regler for valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget træder i kraft i forbindelse med valg af foreningsmedlemmer til udvalget for Udover ovenstående er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i forhold til de tidligere styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget. 14/22

15 Folkeoplysningsudvalget vedtog den at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes, idet Folkeoplysningsudvalget dog ønsker, at udvalget skal have 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget vil således have 15 medlemmer i alt. Søren Hyldgaard, Jens Bruhn, Luc de Visme, Hanne Høeg og Anne Anbo deltog ikke i behandlingen af punktet. Kulturområdet henleder opmærksomheden på, at der ifølge forslaget til ny styrelsesvedtægt skal udpeges en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at forestå valget af de repræsentanter, der ifølge forslaget skal vælges på valgmødet. Kulturområdet foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger en valgleder. Bilag 1 Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2014 godkendes, 2) at det kommende Folkeoplysningsudvalg vil have 1 (eller 2) medlem fra foreninger der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning, samt 3) at der udpeges en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 15/22

16 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning KFU Sagsnr. 13/1718 Resumé Kommunalbestyrelsen accepterede den at rykke kommunens pant i Ny Bakkegård i forbindelse med omlægning af et større kreditforeningslån. Birkerød Rideforening har modtaget et lånetilbud fra Nordea, som giver foreningen mulighed for at konvertere et mindre kreditforeningslån i Ny Bakkegård til en lavere rente. Foreningen anmoder om, at Rudersdal Kommune igen vil påføre kommunens gældsbreve i Ny Bakkegård rykningspåtegninger. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af rykningspåtegningerne. Sagsfremstilling Birkerød Rideforening ejer i dag Ny Bakkegård på Turistvej 175 i Birkerød. Ejendommen er på ca. 46 hektar beliggende i Vaserne mellem Turistvej og Furesøen. Foreningen har via Nordea Realkredit fået endnu et konverteringstilbud på et mindre realkreditlån i Nykredit. Tilbuddet indebærer at lånet indfries, og afløses af et nyt med en lavere rentesats. Øvrige lånebetingelser, for eksempel restløbetid, forbliver uændrede. Det lån hos Nykredit der skal indfris skal være aflyst senest den Konverteringen vil betyde, at foreningens samlede udgifter til betaling af renter og bidrag i lånets restløbetid sænkes med kr. Til gengæld stiger restgælden på lånet med kr. til dækning af kurstab og låneomkostninger, og derfor har foreningen i lighed med forrige dagsorden brug for, at Rudersdal Kommune påfører kommunens skadesløshedsbreve og pantebrev en rykningspåtegning. Ejendomsvurderingen af foreningens grund og bygninger er på 9,5 mio. kr. Det betyder, at kommunens gæld vil ligge indenfor 62 % af ejendommens vurdering. Foreningen har i dag følgende lån: Lån Hovedstol Restgæld Bemærkning Nordea, 2,5 % nyt Konverteret pr. 16/22

17 lån Nykredit, 4 % Konverteres Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rente- og afdragsfrit Rente- og afdragsfrit ) Udløber )Pt. rente- og afdragsfrit. Afvikling aftales nærmere i forbindelse med renovering af ridehuset. De fleste af Rudersdal Kommunes lån til foreningen omhandler driftstilskud ydet i 1970 erne til istandsættelse og renoveringer. Som sikkerhed for disse lån er der i dag tinglyst 3 skadesløsbreve til i alt kr. samt 1 pantebrev kr. Herudover ligger der lånedokumenter for lånene på oprindeligt kr., samt for lånet på kr. til en renovering af taget på det store ridehus. Dette lån er fuldt afdraget i Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke er ringere stillet efter en lånkonvertering, hvorfor der bør gives accept hertil. I lighed med tidligere sager af denne type foreslår forvaltningen, at foreningen betaler alle udgifter til ændring og tinglysning af kommunens tinglyste skadesløshedsbreve og pantebrev. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det meddeles, at kommunen kan acceptere at rykke nuværende pant i ejendommen, og 2) at Birkerød Rideforening afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysning m.v. 17/22

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet KFU Sagsnr. 12/33147 Resumé Alkoholpolitikken blev godkendt i tilknytning til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken i juni 2012 og bliver nu efterfølgende implementeret i de enkelte fagområder. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en godkendelse af anvisninger og regler til implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet. Sagsfremstilling Sundhedsprofilen fra 2010 viser, at en tredjedel af borgerne i Rudersdal Kommune har en risikabel alkoholadfærd. Den risikable alkoholadfærd er mest udbredt blandt de årige. For at få unge til at udskyde deres alkoholdebut og for at øge borgernes opmærksomhed på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Alkoholpolitikken ikke er en forbudspolitik, men en henstillingspolitik. Sagen har været fremlagt for Folkeoplysningsudvalget med henblik på drøftelse og anbefaling af indsatsen i forhold til det frivillige fritids- og foreningsliv samt lokaler og institutioner under kulturområdet Det frivillige fritids- og foreningsliv Næsten alle børn og unge er på et tidspunkt medlemmer i det frivillige fritidsliv, der således er normgivende i mange situationer for børn og unge. Derfor vil Kulturområdet arbejde for at: foreningslivet minimerer markedsføring og udskænkning af alkohol de steder, hvor børn og unge færdes. Folkeoplysningsudvalget besluttede den i en koordinering med paraplyorganisationerne at sende materiale ud til alle folkeoplysende foreninger, aftenskoler og fritidstilbud med henstilling til, at foreningslivet tager stilling til, hvordan man som forening forholder sig til alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. 18/22

19 Materialet blev med en enkelt rettelse godkendt af Folkeoplysningsudvalget , og vil blive distribueret til fritids- og foreningslivet samt aftenskolerne. Foreningernes alkoholpolitik skal fremsendes sammen med årsberetningen til Folkeoplysningsudvalget. Den udsendte folder vedlægges dagsordenen. Lokaler og institutioner Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet følgende: For alle institutioner i kommunen gælder, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. For alle institutioner i kommunen gælder, at de senest skal have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med kommunens overordnede alkoholpolitik. Kulturområdet foreslår følgende udmøntning af politikken for: Lokaler I de lokaler som Kulturområdet administrerer, vil ordlyden fra alkoholpolitikken fremgå af de specifikke regler og retningslinjer, jf. Folkeoplysningslovens kapitel 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, i forbindelse med udlån og leje af lokalerne således: Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Ved brug af klatretårnet på Rundforbi Idrætsanlæg er alkohol forbudt. Følgende steder udlejes til selskabsbrug og receptioner: Galleriet i Mantziusgården Høsterkøb Forsamlingshus Søndervangshallens sale og idrætshal Gl. Præstegaard (kun til 2-timers receptioner) Udover, at ordlyden fra alkoholpolitikken fremgår af de specifikke regler og retningslinjer for udlån og leje af lokalerne, vil der være skiltning med henstilling til politikkens ordlyd på stederne således: Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Hvor der er forpagtningsaftaler, indskrives der endvidere i forpagtningsaftalerne, at salg af stærk alkohol er forbudt medmindre der er tale om egentlig restaurationsvirksomhed, og at forpagteren forpligter sig til at følge den gældende Sundheds- og 19/22

20 forebyggelsespolitik og Alkoholpolitik. De resterende lokaletyper (selvejende og driftsaftaler) aftales følgende ordlyd i brugs- og driftsaftalerne: at (part).. forpligter sig til at følge den gældende Sundheds- og forebyggelsespolitik og Alkoholpolitik. Kulturinstitutioner For Kulturområdets institutioner herunder idrætsanlæg samt ved arrangementer foreslår Kulturområdet følgende: Der forekommer ikke udskænkning af alkohol og lignende i forbindelse med arrangementer for børn og unge under 18 år. Der udskænkes ikke stærk alkohol. Ved nogle arrangementer, herunder arrangementer, events, foredrag, ferniseringer, "fejringer" m.fl. for voksne, er det tilladt i mindre omfang at udskænke alkohol som led i arrangementet, hvis det er en del af totaloplevelsen. I forbindelse med Mantzius egne offentlige arrangementer koncerter, teaterforestillinger m.m. sælges fadøl og vin til publikum over 18 år. For Ung i Rudersdal gælder der endvidere specielle retningslinjer for fester for unge op til mellem 12 og 13 år og for unge mellem 14 og 17 år, kaldet 13-fester og 17-fester. Retningslinjerne fremgår af vedlagte KRAMME-politik for aktiviteter i Ung i Rudersdal. Bilag 1 Folder - Alkohol i foreningslivet Indstilling Direktionen foreslår, at de foreslåede anvisninger og regler til implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet godkendes. 20/22

21 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. KFU Sagsnr. 13/6826 Resumé Ungdomsskolebestyrelsen behandlede den et forslag til en kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. Forslaget til kriminalpræventiv handleplan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med reorganisering af Børne- og Ungeområdet ultimo 2011 blev det besluttet at flytte SSP-koordineringen til Ung i Rudersdal. Der blev i den forbindelse udarbejdet en plan for SSP-organiseringen. Ifølge Servicelovens 19 er kommunerne forpligtede til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet, som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Ung i Rudersdal koordinerer SSP-samarbejdet og beskriver her indsatser, samarbejdsfora og fokusområder for de kriminalpræventive aktiviteter. Planen afløser den tidligere plan for SSP-indsatsen i Rudersdal Kommune. SSP-opgaven er en netværksopgave, og store dele af opgaveløsningen foregår derfor indenfor de respektive fagområder. SSP-samarbejdet er således et forum for tværgående koordinering og udvikling af den generelle og specifikke indsats omkring unge, og er kommunens koordinerende ungeberedskab. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Skole og Familie, forebyggelse og rådgivning. Den kriminalpræventive handleplan skal derfor ses som et sammenhængende arbejdsredskab mellem aktører på tværs af faggrænser med henblik på tidlig indsats og helhedsorienteret samarbejde mellem de aktører, der er i kontakt med børn og unge i såvel individuelle - som gruppebaserede sammenhænge. Ungdomsskolebestyrelsen vedtog den at anbefale forslaget til kriminalpræventiv handleplan til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Annelise Møller, Tine Hansen, Thomas Lesly Rasmussen, Frederik Burhøj Jerris og 21/22

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sort: Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 KM = Kommunalbestyrelsen =eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning udgår

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Birkerød Vandsportscenter, Plantagevej 80, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 15. april 2009 Mødetidspunkt: Kl. 13.15 Bemærkninger:

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 16. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Da Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger NB mødet afholdes i Mødelokale

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Åben/lukket dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Mødedato Tirsdag den 28. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Bemærk, at frokosten er fremrykket

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Kultur. Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014

Kultur. Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014 Kultur Politikker, opgaver og udfordringer Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014 Organisation Kultur former fremtiden udvikling og fornyelse Organisationsdiagram Fremtidssikret organisation Kultur

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj. Mødedato Tirsdag den 27.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj. Mødedato Tirsdag den 27. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Mødedato Tirsdag den 27. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen (KMB), Søren Hyldgaard

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere