Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april Mødetidspunkt Kl. 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13."

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Lille Sal - Gennemgang af Idrætskapacitetsanalysen for den samlede Kommunalbestyrelse Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Maria Steno (L), Claus Holmegaard Larsen (C), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 5 3 Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune 10 4 Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning 16 6 Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet 18 7 Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. 21 2/22

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget (42801/13) 3. Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune 1. Notat om idrætten i Rudersdal kapacitetsanalysen for idræt (40233/13) 4. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. 1. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 (175826/12) 6. Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet 1. Folder - Alkohol i foreningslivet (33755/13) 7. Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. 1. Rudersdal Kommunes kriminalpræventive handleplan - Tryg i Rudersdal. (31481/13) 3/22

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Meddelelser KFU Sagsnr. 4/22

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. 5/22

6 For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser 2012 et merforbrug på kr. som er sammensat således: Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Mindreforbrug/ -merforbrug kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Planen for afvikling af underskuddet er fulgt i Pga. ekstraordinære høje udgifter til bl.a. energi har det ikke været muligt at følge er afviklingsplanen i 2012 men afviklingen forventes at fortsætte som planlagt i I alt idræt kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Kommunale bygninger til fritidsundervisning, Pilehuset og Høsterkøb forsamlingshus kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2012, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes periodeforskydning mellem regnskabsårene på mellemkommunale betalinger for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 6/22

7 Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for at afslutte overgangsordningen samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, elitestøtte m.fl Lokaletilskud kr. Overførslen skyldes bl.a., at lokaletilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på kr. i 2012 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes hovedsageligt overførsel fra tidligere år primært til TriRuten en temaruter til RudersdalRutens univers, projekt "Cykling i Rudersdal meget mere end VM" samt beløb disponeret til etablering af musikøverum på Kulturcenter Mariehøj Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. En 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af Ung i Rudersdal, er godkendt i Ungdomsskolebestyrelsen. Planen for afvikling af underskuddet er mere end fulgt i 2012 og fortsætter i I alt fritid kr /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr. Overførslen på kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år samt fratrædelsesgodtgørelse. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af museerne. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Birkerød Bio kr. 7/22

8 Reprise Teatret kr Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år. Der er etableret en 3-årig afviklingsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af musikskolen. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantzius: Merudgift (netto) på kr. skyldes hovedsageligt underskud på kulturcentrets egne kulturelle arrangementer på kr., heraf vedrører kr. tidligere år. Der er udarbejdet en plan for afvikling af underskuddet i perioden Endvidere er der merudgifter på kr. som følge af langtidssygemeldt personale samt til el og opvarmning. Kulturcenter Mariehøj: Merudgift (netto) på kr. skyldes merudgifter som følge af langtidssygemeldt personale, udgifter til opvarmning samt øvrig bygningsdrift. Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og -projekter i 2013 og efterfølgende år. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som henholdsvis er disponeret og vil blive anvendt. I alt kultur kr. Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på kr. som foreslås overført til Overførslen gennemføres således i henhold til gældende regler. 8/22

9 Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 9/22

10 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Idrætsanalyse - en kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Kommune KFU Sagsnr. 12/6509 Resumé Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen besluttet at iværksætte en analyse på idrætsområdet. Analysen skal danne grundlag for kommunens og idrættens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning inden for fritids- og idrætslivet i Rudersdal Kommune. Den , pkt. 15 godkendte Kommunalbestyrelsen kommissorium for analysen. I henhold til tids- og handleplanen fremlægges analysen for Kultur- og Fritidsudvalget, idet udvalget orienteres ved oplæg fra Idrætsanalyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC). Rapport og forslag til opfølgning fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Sagsfremstilling Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning, er der indgået aftale med Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) om udarbejdelse af en rapport bestående af Delrapport 1: Idrætten i Rudersdal En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Delrapport 2: Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver. Foruden fremlæggelse for Kommunalbestyrelen vil rapporten blive fremlagt ved et fyraftensmøde i tilknytning til Folkeoplysningsudvalgets møde den , hvor der også vil være deltagelse af den tilknyttede referencegruppe m.fl. Rapporten kan læses og downloades fra Rudersdal Kommunes hjemmeside på 10/22

11 Kommunalbestyrelsen modtager det af IDAN og CISC udarbejdede afslutningsnotat, og Kultur- og Fritidsudvalget modtager den samlede rapport. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af den videre proces for rapportens indsatsområder. Formålet med rapporten er at skabe et grundlag for fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger samt skabe fundament og inspiration til udvikling i fritidsog foreningslivet samt i drift og styring af idrætsfaciliteterne i kommunen. Rapporten indeholder en vurdering af den aktuelle facilitetsdækning og kapacitetsudnyttelse og giver bud på fremtidige facilitetsbehov for at kunne matche og følge udviklingen, herunder muligheder for at udnytte eksisterende faciliteter inklusiv naturområder og byrum. Metodisk er rapporten er udarbejdet på baggrund af borger- og brugerinvolvering i tilknytning til projektorganisationen, ved fokusinterviews, surveys, tilsyn, temamøder og involvering af følgegruppe med bred repræsentation fra foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale serviceområder m.v. Kulturområdet har på baggrund af rapporten udarbejdet vedlagte Notat om idrætten i Rudersdal Anbefalinger og perspektiver Analysen peger på 4 indsatsområder og anfører en lang række anbefalinger og perspektiver til disse: 1. Børn, unge og folkeoplysning Kommunen skal bevare fokus på at anvise egnede ledige lokaler og faciliteter for foreningerne efter folkeoplysningsloven. Børn og unge og deres foreninger skal forsat prioriteres højt. På dette punkt er kommunen godt funderet, om end der også her kan skabes forbedringer. 2. Nye brugergrupper Kommunen skal arbejde målrettet med at åbne sine faciliteter for en bredere skare af borgere end foreningsmedlemmer og med at kommunikere mulighederne ud til borgerne. Især adgangen for de selvorganiserede voksne er et område med behov for udvikling. Der er basis for at få flere voksne idrætsudøvere ind i de kommunale faciliteter. 3. Kapacitetsudnyttelse Kommunen skal sikre bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter for alle brugergrupper. Plads til nye brugergrupper kræver fornyelse. Mange nye brugere vil ikke umiddelbart tilhøre en forening, og det bliver bl.a. den enkelte facilitets opgave at organisere aktiviteterne og kommunikere dem ud til relevante målgrupper. 11/22

12 Det bør overvejes at lade faciliteterne eller andre udbydere supplere foreningernes aktiviteter i forhold til nye målgrupper, bl.a. med henblik på at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse i anlæggene. Det er muligt at skabe bedre kapacitetsudnyttelse og således bevare gode forhold for foreninger med mange børn og unge samtidig med, at selvorganiserede voksne og ældre får bedre mulighed for at komme ind i faciliteterne. 4. Udearealer Kommunen anbefales at videreføre sit målrettede arbejde med at gøre natur og udearealer attraktive som idrætsarena for borgerne. Især voksne er de senere år blevet mere og mere aktive i naturen, og tendensen synes at fortsætte de kommende år. Kulturområdet vil fremlægge forslag i Kultur- og Fritidsudvalget til, hvorledes der kan arbejdes videre med de fire indsatsområder. Under punktet deltager professor Bjarne Ibsen, CISC, som vil fremlægge uddybende fakta fra analyser, anbefalinger og perspektiver. Bilag 1 Notat om idrætten i Rudersdal kapacitetsanalysen for idræt Indstilling Direktionen foreslår, 1) at Rapport om Idrætten i Rudersdal 2012 anvendes som fremtidigt planlægnings- og udviklingsgrundlag, og 2) at Kulturområdet på de kommende møder fremlægger en handleplan for hvert af de 4 indsatsområder. 12/22

13 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. KFU Sagsnr. 11/31920 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den en styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget for perioden Samtidig blev det besluttet, at styrelsesvedtægten skal tages op til revision med henblik på udformning af fremtidens Folkeoplysningsudvalg. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2014 fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Endvidere foreslår Kulturområdet, at Kommunalbestyrelsen ved samme lejlighed udpeger en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Sagsfremstilling Kulturområdet har udarbejdet vedlagte Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar Kulturområdet foreslår følgende ændringer i forhold til styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget : Udvalgets sammensætning Antallet af medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning, ændres fra 2 til 1. Valg og udpegning af medlemmer Proceduren for valg af foreningernes repræsentanter og Kommunalbestyrelsens medlemmer ændres ikke. Medlemmerne fra Rudersdal Handicapråd, Rudersdal Seniorråd, Ungdomsskolebestyrelsen, Musikskolebestyrelsen og et ungeforum eller beslægtede ungdomsgrupper får fortsat stemmeret. Det er ikke længere et borgerligt ombud at være medlem af Folkeoplysningsudvalget, hvorfor der er tilføjet et afsnit om suppleringsvalg. Konstituering 13/22

14 Kommunalbestyrelsen vælger på sit konstituerende møde formanden for Folkeoplysningsudvalget. Næstformanden vælges ved almindeligt flertalsvalg. Mødevirksomhed Indtil nu har formanden kunnet afgøre, om der skal indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har forfald. Det foreslås, at formanden skal indkalde stedfortræderen, hvis et medlem har forfald i mere end to på hinanden følgende møder. Mødeindkaldelse og dagsorden Et medlem skal meddele formanden ønske om optagelse af et punkt på dagsordenen 12 hverdage, før mødet holdes (mod hidtil 10 hverdage). Beslutningsdygtighed, afstemninger og protokol Mindst halvdelen af udvalgets medlemmer skal være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt. Folkeoplysningsudvalgets opgaver og kompetencer Der er sket en tydeliggørelse af de emner, som udvalget ifølge Folkeoplysningsloven har ret til at udtale sig om, nemlig Folkeoplysningspolitikken, budget for lovens og udvalgets område samt tilskudsreglerne. Følgende yderligere kompetencer foreslås delegeret til Folkeoplysningsudvalget: - Udmøntning af Frivillighedspolitikken - Udmøntning af Idræts- og motionspolitikken - Fordeling af tilskud fra puljen til partnerskaber. De kompetencer, Kommunalbestyrelsen har delegeret til Folkeoplysningsudvalget, fremgår af forslaget til styrelsesvedtægt. Kulturområdets opgaver Kulturområdets opgaver og deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder samles i et særligt afsnit. Valg til Folkeoplysningsudvalget for I henhold til forslaget finder valg af medlemmer fra de respektive foreningsgrupperinger sted snarest muligt efter hvert kommunevalg og skal have fundet sted senest den i valgåret. Det betyder, at valget til det kommende Folkeoplysningsudvalg skal finde sted i perioden Det er derfor nødvendigt, at de i forslaget anførte regler for valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget træder i kraft i forbindelse med valg af foreningsmedlemmer til udvalget for Udover ovenstående er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i forhold til de tidligere styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget. 14/22

15 Folkeoplysningsudvalget vedtog den at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes, idet Folkeoplysningsudvalget dog ønsker, at udvalget skal have 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget vil således have 15 medlemmer i alt. Søren Hyldgaard, Jens Bruhn, Luc de Visme, Hanne Høeg og Anne Anbo deltog ikke i behandlingen af punktet. Kulturområdet henleder opmærksomheden på, at der ifølge forslaget til ny styrelsesvedtægt skal udpeges en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at forestå valget af de repræsentanter, der ifølge forslaget skal vælges på valgmødet. Kulturområdet foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger en valgleder. Bilag 1 Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget gældende fra 1. januar 2014 godkendes, 2) at det kommende Folkeoplysningsudvalg vil have 1 (eller 2) medlem fra foreninger der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning, samt 3) at der udpeges en valgleder blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 15/22

16 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning KFU Sagsnr. 13/1718 Resumé Kommunalbestyrelsen accepterede den at rykke kommunens pant i Ny Bakkegård i forbindelse med omlægning af et større kreditforeningslån. Birkerød Rideforening har modtaget et lånetilbud fra Nordea, som giver foreningen mulighed for at konvertere et mindre kreditforeningslån i Ny Bakkegård til en lavere rente. Foreningen anmoder om, at Rudersdal Kommune igen vil påføre kommunens gældsbreve i Ny Bakkegård rykningspåtegninger. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af rykningspåtegningerne. Sagsfremstilling Birkerød Rideforening ejer i dag Ny Bakkegård på Turistvej 175 i Birkerød. Ejendommen er på ca. 46 hektar beliggende i Vaserne mellem Turistvej og Furesøen. Foreningen har via Nordea Realkredit fået endnu et konverteringstilbud på et mindre realkreditlån i Nykredit. Tilbuddet indebærer at lånet indfries, og afløses af et nyt med en lavere rentesats. Øvrige lånebetingelser, for eksempel restløbetid, forbliver uændrede. Det lån hos Nykredit der skal indfris skal være aflyst senest den Konverteringen vil betyde, at foreningens samlede udgifter til betaling af renter og bidrag i lånets restløbetid sænkes med kr. Til gengæld stiger restgælden på lånet med kr. til dækning af kurstab og låneomkostninger, og derfor har foreningen i lighed med forrige dagsorden brug for, at Rudersdal Kommune påfører kommunens skadesløshedsbreve og pantebrev en rykningspåtegning. Ejendomsvurderingen af foreningens grund og bygninger er på 9,5 mio. kr. Det betyder, at kommunens gæld vil ligge indenfor 62 % af ejendommens vurdering. Foreningen har i dag følgende lån: Lån Hovedstol Restgæld Bemærkning Nordea, 2,5 % nyt Konverteret pr. 16/22

17 lån Nykredit, 4 % Konverteres Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Rente- og afdragsfrit Rente- og afdragsfrit ) Udløber )Pt. rente- og afdragsfrit. Afvikling aftales nærmere i forbindelse med renovering af ridehuset. De fleste af Rudersdal Kommunes lån til foreningen omhandler driftstilskud ydet i 1970 erne til istandsættelse og renoveringer. Som sikkerhed for disse lån er der i dag tinglyst 3 skadesløsbreve til i alt kr. samt 1 pantebrev kr. Herudover ligger der lånedokumenter for lånene på oprindeligt kr., samt for lånet på kr. til en renovering af taget på det store ridehus. Dette lån er fuldt afdraget i Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke er ringere stillet efter en lånkonvertering, hvorfor der bør gives accept hertil. I lighed med tidligere sager af denne type foreslår forvaltningen, at foreningen betaler alle udgifter til ændring og tinglysning af kommunens tinglyste skadesløshedsbreve og pantebrev. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det meddeles, at kommunen kan acceptere at rykke nuværende pant i ejendommen, og 2) at Birkerød Rideforening afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysning m.v. 17/22

18 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet KFU Sagsnr. 12/33147 Resumé Alkoholpolitikken blev godkendt i tilknytning til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken i juni 2012 og bliver nu efterfølgende implementeret i de enkelte fagområder. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en godkendelse af anvisninger og regler til implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet. Sagsfremstilling Sundhedsprofilen fra 2010 viser, at en tredjedel af borgerne i Rudersdal Kommune har en risikabel alkoholadfærd. Den risikable alkoholadfærd er mest udbredt blandt de årige. For at få unge til at udskyde deres alkoholdebut og for at øge borgernes opmærksomhed på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Alkoholpolitikken ikke er en forbudspolitik, men en henstillingspolitik. Sagen har været fremlagt for Folkeoplysningsudvalget med henblik på drøftelse og anbefaling af indsatsen i forhold til det frivillige fritids- og foreningsliv samt lokaler og institutioner under kulturområdet Det frivillige fritids- og foreningsliv Næsten alle børn og unge er på et tidspunkt medlemmer i det frivillige fritidsliv, der således er normgivende i mange situationer for børn og unge. Derfor vil Kulturområdet arbejde for at: foreningslivet minimerer markedsføring og udskænkning af alkohol de steder, hvor børn og unge færdes. Folkeoplysningsudvalget besluttede den i en koordinering med paraplyorganisationerne at sende materiale ud til alle folkeoplysende foreninger, aftenskoler og fritidstilbud med henstilling til, at foreningslivet tager stilling til, hvordan man som forening forholder sig til alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. 18/22

19 Materialet blev med en enkelt rettelse godkendt af Folkeoplysningsudvalget , og vil blive distribueret til fritids- og foreningslivet samt aftenskolerne. Foreningernes alkoholpolitik skal fremsendes sammen med årsberetningen til Folkeoplysningsudvalget. Den udsendte folder vedlægges dagsordenen. Lokaler og institutioner Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet følgende: For alle institutioner i kommunen gælder, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. For alle institutioner i kommunen gælder, at de senest skal have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med kommunens overordnede alkoholpolitik. Kulturområdet foreslår følgende udmøntning af politikken for: Lokaler I de lokaler som Kulturområdet administrerer, vil ordlyden fra alkoholpolitikken fremgå af de specifikke regler og retningslinjer, jf. Folkeoplysningslovens kapitel 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, i forbindelse med udlån og leje af lokalerne således: Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Ved brug af klatretårnet på Rundforbi Idrætsanlæg er alkohol forbudt. Følgende steder udlejes til selskabsbrug og receptioner: Galleriet i Mantziusgården Høsterkøb Forsamlingshus Søndervangshallens sale og idrætshal Gl. Præstegaard (kun til 2-timers receptioner) Udover, at ordlyden fra alkoholpolitikken fremgår af de specifikke regler og retningslinjer for udlån og leje af lokalerne, vil der være skiltning med henstilling til politikkens ordlyd på stederne således: Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har besluttet, at der skal sættes fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Hvor der er forpagtningsaftaler, indskrives der endvidere i forpagtningsaftalerne, at salg af stærk alkohol er forbudt medmindre der er tale om egentlig restaurationsvirksomhed, og at forpagteren forpligter sig til at følge den gældende Sundheds- og 19/22

20 forebyggelsespolitik og Alkoholpolitik. De resterende lokaletyper (selvejende og driftsaftaler) aftales følgende ordlyd i brugs- og driftsaftalerne: at (part).. forpligter sig til at følge den gældende Sundheds- og forebyggelsespolitik og Alkoholpolitik. Kulturinstitutioner For Kulturområdets institutioner herunder idrætsanlæg samt ved arrangementer foreslår Kulturområdet følgende: Der forekommer ikke udskænkning af alkohol og lignende i forbindelse med arrangementer for børn og unge under 18 år. Der udskænkes ikke stærk alkohol. Ved nogle arrangementer, herunder arrangementer, events, foredrag, ferniseringer, "fejringer" m.fl. for voksne, er det tilladt i mindre omfang at udskænke alkohol som led i arrangementet, hvis det er en del af totaloplevelsen. I forbindelse med Mantzius egne offentlige arrangementer koncerter, teaterforestillinger m.m. sælges fadøl og vin til publikum over 18 år. For Ung i Rudersdal gælder der endvidere specielle retningslinjer for fester for unge op til mellem 12 og 13 år og for unge mellem 14 og 17 år, kaldet 13-fester og 17-fester. Retningslinjerne fremgår af vedlagte KRAMME-politik for aktiviteter i Ung i Rudersdal. Bilag 1 Folder - Alkohol i foreningslivet Indstilling Direktionen foreslår, at de foreslåede anvisninger og regler til implementering af alkoholpolitikken i Kulturområdet godkendes. 20/22

21 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. KFU Sagsnr. 13/6826 Resumé Ungdomsskolebestyrelsen behandlede den et forslag til en kriminalpræventiv handleplan for Rudersdal Kommune. Forslaget til kriminalpræventiv handleplan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med reorganisering af Børne- og Ungeområdet ultimo 2011 blev det besluttet at flytte SSP-koordineringen til Ung i Rudersdal. Der blev i den forbindelse udarbejdet en plan for SSP-organiseringen. Ifølge Servicelovens 19 er kommunerne forpligtede til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet, som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik. Ung i Rudersdal koordinerer SSP-samarbejdet og beskriver her indsatser, samarbejdsfora og fokusområder for de kriminalpræventive aktiviteter. Planen afløser den tidligere plan for SSP-indsatsen i Rudersdal Kommune. SSP-opgaven er en netværksopgave, og store dele af opgaveløsningen foregår derfor indenfor de respektive fagområder. SSP-samarbejdet er således et forum for tværgående koordinering og udvikling af den generelle og specifikke indsats omkring unge, og er kommunens koordinerende ungeberedskab. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Skole og Familie, forebyggelse og rådgivning. Den kriminalpræventive handleplan skal derfor ses som et sammenhængende arbejdsredskab mellem aktører på tværs af faggrænser med henblik på tidlig indsats og helhedsorienteret samarbejde mellem de aktører, der er i kontakt med børn og unge i såvel individuelle - som gruppebaserede sammenhænge. Ungdomsskolebestyrelsen vedtog den at anbefale forslaget til kriminalpræventiv handleplan til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Annelise Møller, Tine Hansen, Thomas Lesly Rasmussen, Frederik Burhøj Jerris og 21/22

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 Mødedato: 31-10-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.30 Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl. 15.20. Anders Gram Mikkelsen

Læs mere