Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008"

Transkript

1 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens centrale plads, lige over for selskabets ejendom. 1

2 2008 i hovedpunkter Koncernens driftsresultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for 2008 udgør DKK 5,4 mio. Ledelsen anser driftsresultatet for tilfredsstillende. Lejeindtægter i hele 2008 på DKK 46,5 mio. Værdireguleringer, netto, udgør DKK 15,7 mio., svarende til en nedskrivning af ejendomsværdierne med ca. 2%. Årets resultat udgør DKK -8,6 mio., et resultat, der er kraftigt påvirket af værdireguleringer. Udlejningsaktiviteten i ejendommene er forløbet tilfredsstillende, med en række lejeforhøjelser, der dog blev delvist modgået af en stigende tomgang i årets sidste kvartal. Koncernens finansiering er ikke væsentligt påvirket af den globale finanskrise og vækstkrise, idet koncernens lån er optaget med en resterende tilsagnsperiode på 9 år, og renten er fastlåst for yderligere ca. 6,5 år. Kursen på selskabets aktier udviklede sig negativt som følge af et generelt faldende aktiemarked, hvorved rabatten i forhold til selskabets indre værdi blev forøget betydeligt. Situationsbillede fra gågaden i Essen 2

3 Hoved- og nøgletal Koncernen DKK mio Resultatopgørelse Omsætning 4,1 46,5 Resultat før værdireguleringer 2,4 31,4 Værdiregulering af investeringsejendomme 1,2-15,7 Finansielle poster netto -3,6-26,0 Resultat før skat 0,0-10,3 Årets resultat 0,0-8,6 Balance Investeringsejendomme til markedsværdi 798,7 786,0 Årets investering i investeringsejendomme til anskaffelsessum 796,8 3,7 Langfristede aktiver 812,8 800,2 Balancesum 874,2 830,2 Egenkapital 349,2 340,9 Langfristede forpligtelser 672,4 472,6 Pengestrømme Pengestrømme fra drift -1,6-2,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -577,9-2,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 600,4-185,9 Pengestrømme i alt 20,8-190,2 Nøgletal Soliditet, % 39,9 41,1 Egenkapital i forhold til investeringsejendomme, % 43,7 43,4 Forrentning af egenkapital p.a., % 0,0-3,3 Afkastningsgrad, investeringsejendomme, % 4,8 4,7 Indre værdi pr. aktie, DKK 95,7 93,4 Indtjening pr. aktie, EPS, DKK -0,1-2,4 Aktiekurs, DKK 99,0 60,0 Antal medarbejdere 0 0 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005". 3

4 Ledelsens beretning Investea German High Street II A/S fortsatte i 2008 den positive udvikling i koncernens drift, som blev indledt efter selskabets etablering i Koncernens lejeindtægter inkl. lejerbidrag til driftsomkostninger udgjorde DKK 46,5 mio., hvilket var som forventet. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat for perioden udgjorde DKK 5,4 mio., hvilket er ca. DKK 0,6 mio. under ledelsens tidligere udmeldte forventninger, idet resultatet er påvirket af uforudsete reguleringer og omkostninger af engangskarakter knyttet til købet af koncernens ejendomsportefølje i Når der korrigeres for disse engangsposter udviser resultatet før værdireguleringer og skat et overskud på DKK 6,1 mio., hvilket er i overensstemmelse med tidligere udmeldte forventninger. Som følge af et generelt prisfald på ejendomme i Tyskland i 2008 nedskrives værdien af koncernens ejendomme med DKK 15,7 mio., fra DKK 798,7 mio. ultimo 2007 til DKK 786,0 mio. ultimo Nedskrivningen udgør nettoeffekten af en positiv påvirkning om følge af lejestigninger på DKK 41,4 mio. og negativ påvirkning som følge af den generelle markedssituation på ca. DKK 53,4 mio. og årets tilgang på DKK 3,7 mio. Koncernens nettoresultat for 2008 udgør herefter et underskud på DKK 8,6 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, de øjeblikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning. Det er i øvrigt ledelsens vurdering, at koncernen ikke i alvorligt omfang er påvirket af finanskrisen og den internationale recession, men at de øjeblikkelige konjunkturer vil have en midlertidig negativ påvirkning på lejeniveauet og koncernens muligheder for at gennemføre lejeforhøjelser. Henset til koncernens gode likviditet og solide egenkapital anses koncernens finansielle situation fortsat som stærk. Udviklingen i lejeindtægterne Udlejningsaktiviteten i koncernens ejendomme er alt i alt forløbet tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne om gradvist stigende lejeindtægter. Koncernens lejeindtægter steg planmæssigt i årets tre første kvartaler, mens fjerde kvartal udviste et lejefald som følge af et sammenfald af fraflytninger og midlertidig tomgang før indflytning af nye lejere. I 2008 er der sket positive lejereguleringer i 9 af koncernens 15 ejendomme, mens lejen er faldet i 4 ejendomme og uændret i to af ejendommene. Som følge af lejereguleringerne er årslejeniveauet før omkostningsbidrag steget fra DKK 41,4 mio. primo 2008 til DKK 42,2 mio. (EUR 5,67 mio.) i januar 2009, en stigning på ca. 2%. Det aktuelle årslejeniveau primo 2009 ligger dermed ca. på niveau med det i børsprospektet fra 2007 forventede lejeniveau for Tomgangen er steget fra 1,9% primo 2008 til 3,5% i januar 2009, hvorfor den fortsat er lav for den samlede portefølje. 4

5 Nedenstående graf viser udviklingen i koncernens lejeindtægter fra februar 2008 til januar 2009, med væsentlige lejepåvirkende begivenheder markeret. Udvikling i årslejen fra jan 08 til jan 09 EUR Millioner 5,950 5,850 5,750 5,650 a b c d e f g h i j k Væsentlige ændringer i lejeniveauet a: Indeksering af lejer i Rosenheim b: Indeksering af butik i Essen c: Lejerabat ophører i Frankfurt d: Indeksering af butik i Hamburg e: Indeksering af flere lejere i Pforzheim f: 4 nye boliglejemål i Koblenz g: Indeksering af butik i Braunschweig h: Bolig fraflyttet i Aachen i: Kontor fraflyttet i Frankfurt j: Kontor fraflyttet i Passau k: Foreløbig rapporteret lejeniveau feb - mar ,550 5,450 f m a m j j a s o n d j f m Porteføljens ejendomme og lejere Investea og koncernens tyske ejendomsforvalter, Colliers Propertypartners Management, har i 2008 arbejdet på at optimere den løbende drift og identificere muligheder for udviklingsprojekter, der kan forøge værdien af koncernens ejendomme, herunder f.eks. ved genforhandling og udlejning af tomme lejemål. Münchener Strasse, Rosenheim Koncernens ejendom i Rosenheim rummer to lejere, New Yorker og Orsay, begge store og velkendte modetøjskæder. Ejendommen blev totalt renoveret ude og inde i slutningen af I marts 2008 blev lejen for Orsay indekseret med 10%, mens lejen for New Yorker forventes indekseret med ca. 8% i starten af Limbecker Strasse 47-49, Essen I april 2008 blev lejen i ejendommen på Limbecker Strasse i Essen forhøjet med EUR (DKK ) ved indeksering af lejen for hovedlejeren Tchibo. Forhøjelsen svarer til en stigning på 4,34% for hele ejendommen. Ejendommen rummer et stort udviklingspotentiale, idet kun stueetagen i den 4-etagers store ejendom er udlejet. Ejendommen forventes således udviklet ved omdannelse af tomme kontorlokaler på 1. sal til butikslokaler, hvorved der kan skabes et meget mere attraktivt butikslejemål i to plan, der kan forøge ejendommens samlede lejeindtægt. Udviklingsprojektet forventes gennemført i Schillerstrasse 4, Frankfurt Ejendommen på Schillerstrasse er beliggende i et af de mest attraktive områder i Frankfurt. I april 2008 udløb en tidligere indrømmet rabat til en kontorlejer, hvilket udløste en årslejestigning på EUR (DKK ), svarende til en stigning for hele ejendommen på ca. 15%. I december fraflyttede en anden kontorlejer, hvilket medførte et lejefald på ca. EUR Tomgangen anses for midlertidig, idet lejemålet forventes udlejet til en ny lejer fra maj

6 Indekseringer i Hamburg, Pforzheim og Braunschweig En række lejekontrakter blev reguleret op ved almindelig indeksering i august og september Det drejede sig primært om butikslejere i Hamburg og Braunschweig samt en række lægepraksis-lejemål i Pforzheim. Grosskölnerstrasse, Aachen I august 2008 indgik koncernen aftale med hovedlejeren (Appelrath Cupper) i ejendommen i Aachen om en gennemgribende modernisering af ejendommens facade og butikslokaler. I henhold til aftalen vil lejer for egen regning gennemføre en omfattende modernisering af butiksarealet, mens koncernen har bekostet en renovering af facaden. Omkostningerne hertil er afholdt i 3. kvartal 2008 og indgår i driftsomkostningerne med DKK Renoveringen af ejendommen vurderes at øge værdien af ejendommen med et beløb, der langt overstiger koncernens omkostning. Bahnhofstrasse, Passau I ejendommen i Passau blev årslejen forhøjet ad flere omgange ved indekseringer og genforhandlinger, hvilket påvirkede årslejeniveauet positivt med EUR (DKK ). I januar 2009 er en større kontorlejer og en butik fraflyttet. Butikken er under forhandling med en ny lejer til indflytning primo juni 2009, mens kontorarealerne forventes at blive sat i stand til udlejning på en kortere lejekontrakt. Ejendommen har en særdeles god beliggenhed på byens centrale torv, hvor den nye og den gamle gågade mødes, og tæt på indgangen til et nyt stort butikscenter. Ejendommen vurderes at rumme et betydeligt udviklingspotentiale. Ved omdannelse af kontorarealer til butiksarealer og ved sammenlægning af eksisterende butikker, kan der skabes et stort og meget attraktivt beliggende butikslokale, der vil kunne tiltrække førende butikskæder med stort arealbehov til ejendommen. Koncernen vil i løbet af 2009 arbejde videre med disse planer. Ejendomsoversigt Årsleje primo 2008 EUR Årsleje dec EUR Lejeændring % By, adresse Delstat Areal m 2 Aachen, Grosskölnstrasse Nordrhein-W estfalen ,9% Braunschweig, Bohlweg Niedersachsen ,7% Braunschweig, Münzstrasse Niedersachsen ,0% Essen, Limbecker Strasse 47 Nordrhein-W estfalen ,7% Essen, Limbecker Strasse 42 Nordrhein-W estfalen ,2% Frankfurt am Main, Schillerstrasse Hessen ,8% Gütersloh, Berliner Strasse Nordrhein-W estfalen ,8% Hamburg, Wandsbecker Königstrasse Hamborg ,2% Kassel, Obere Königstrasse Hessen ,3% Koblenz, Löhrstrasse Rheinland-Pfalz ,4% Landshut, Altstadt Bayern ,2% Leverkusen, Wiesdorfer Platz Nordrhein-W estfalen ,0% Passau, Bahnhofstrasse Bayern ,7% Pforzheim, W estl. Karl-Friedrich-Str. Baden-Württemberg ,1% Rosenheim, Münchener Strasse Bayern ,8% Total ,1% 6

7 Markedsudvikling Markedsudviklingen i Tyskland i 2008 har været præget af et nedadgående pres på priserne på udlejningsejendomme generelt. Prisudviklingen var i 1. halvår 2008 især påvirket af stigende renter, mens det i årets 2. halvår har været presset som følge af problemerne i den finansielle sektor og de deraf følgende forringede finansieringsmuligheder for investorer. Dette har medført lavere efterspørgsel og øget udbud af ejendomme fra især højt gearede investorer. Ledelsen vurderer, at prisfaldet især har ramt ejendomme med sekundære beliggenheder og kun i mindre omfang attraktivt beliggende strøgejendomme i større byer, som Investea German High Street II investerer i. Den generelle prisudvikling har derfor kun haft begrænset betydning for koncernens ejendomme, da disse alle ligger på stærke placeringer på gågader eller attraktive handelsstrøg i større byer. Udviklingen i ejendommenes værdi Som led i regnskabsaflæggelsen har koncernen indhentet markedsvurderinger fra en førende tysk ejendomsmægler med speciale i strøgejendomme, med henblik på at indgå i ledelsens vurdering af udviklingen i markedsprisen for koncernens ejendomme. Den samlede udvikling i værdien af koncernens ejendomme er primært påvirket af udviklingen i lejen og udviklingen i den såkaldte pris/leje-faktor, hvilket er et mål for sammenhængen mellem ejendomsværdien og lejeindtægten. Herudover påvirkes værdien blandt andet af porteføljepræmien, der er et mål for den merpris, der i markedet kan opnås for en samlet portefølje af ejendomme, i forhold til et individuelt køb af de enkelte ejendomme. Resultatet af ledelsens vurdering er, at pris/leje-faktoren for de byer, hvor koncernen har investeret er faldet med mellem en faktorændring på nul i Frankfurt og Hamburg og en faktorændring på 1,5 i Passau. Den gennemsnitlige vægtede faktorændring udgør 0,56, svarende til en negativ værdiændring på ca. 3%. Herudover har ledelsen ændret vurderingen af porteføljepræmien, der er reduceret fra en positiv værdi på 6,49% i 2007 til 2,53% i den aktuelle vurdering ultimo Den kombinerede effekt af faktorændringen, porteføljepræmieændringer udgør et værdifald på ca. 6,7%. Den samlede værdi af porteføljen kan således estimeres til EUR 105,5 mio., idet udgangspunktet på EUR 107,1 mio. er påvirket af en lejeforhøjelseseffekt på 5,2% og en markedspriseffekt på minus 6,7%. Ændringen i ejendommenes markedsværdi medfører således en nedskrivning på ca. EUR 1,6 mio., svarende til DKK 12,0 mio. Værdi primo 2008 EUR 107,1 mio. (DKK 798,7 mio.) Effekt af højere Effekt af markedsprisfald lejeværdi x + 5,2% x - 6,7% = Værdi primo 2009 EUR 105,5 mio. (DKK 786,0 mio.) 7

8 Regulering af ejendommenes anskaffelsessum I forbindelse med den endelige slutafregning vedrørende koncernens køb i 2007 af en portefølje omfattende 6 af koncernens ejendomme, er anskaffelsessummen for disse ejendomme i 2008 forhøjet fra EUR 50,0 mio. til EUR 50,5 mio. Reguleringen vedrører koncernens betaling for ombygningsomkostninger i forbindelse med lejerens indflytning i ejendommen i Rosenheim samt omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig bistand i forbindelse med handlens gennemførelse. Afholdelsen af ombygningsomkostningerne var medvirkende til, at det i 2007 lykkedes at gennemføre en betydelig forhøjelse af ejendommens lejeindtægt. I koncernens delårsrapport for januar til september 2008 blev det oplyst, at ledelsen forventede, at reguleringen af anskaffelsessummen ville blive opvejet i årsregnskabet for 2008 af en tilsvarende opskrivning af ejendomsværdierne. Som følge af den faktiske negative regulering af markedspriserne for ejendommene i årsregnskabet bliver opjusteringen af anskaffelsessummen ikke kompenseret af opskrivninger, men indgår i den samlede nedskrivning af ejendommene på DKK 15,7 mio. Ejendommenes finansiering I januar 2008 optog koncernen et langfristet lån hos Eurohypo AG. Den samlede finansieringspakke omfatter i alt DKK 464,1 mio. Renten er ved renteswaps fastlåst til 5,6% p.a. for en gennemsnitlig resterende periode på 6,5 år. Koncernens langsigtede finansiering er dermed etableret på vilkår, som i dagens bankmarked kan betegnes som meget tilfredsstillende, uanset at den aktuelle markedsrente er faldet som følge af den økonomiske krise. Koncernen er derfor ikke påvirket i væsentlig grad af den globale finansielle uro. Ledelsen vurderer, at koncernen har et uudnyttet lånepotentiale inden for rammerne af koncernens finansielle målsætning om, at gælden ikke skal overstige 70% af ejendommenes anskaffelsessum. I forbindelse med koncernens etablering og kapitalisering i 2007, blev koncernens investeringskapacitet ikke udnyttet fuldt ud, ligesom omkostningsbesparelser gjorde det muligt at erhverve ejendommene med en større egenkapitalandel, og dermed lavere gældsandel, end oprindeligt budgetteret. Som følge heraf skønnes koncernen i dag at have en yderligere lånekapacitet knyttet til de eksisterende ejendomme. Dog kan adgangen til at udnytte lånekapaciteten være begrænset, indtil stabiliteten på det internationale bankmarked er genoprettet. Risikostyring Koncernen er eksponeret for en række risici, hvoraf nogle ligger uden for koncernens kontrol, mens andre kan påvirkes eller styres som led i den daglige drift og ved iagttagelse af forholdsregler. Af væsentlige risici, der ligger uden for koncernens kontrol kan nævnes den generelle udvikling i samfundsøkonomien og efterspørgslen efter butikker og kontorer i de byer, hvor koncernens ejendomme er beliggende. Ændringer i de generelle økonomiske konjunkturer kan medføre fald eller stigninger i ejendomsværdier samt øget tomgang, faldende lejeindtægter og langsommere betalinger fra lejere. Koncernen kan ikke ændre disse grundlæggende betingelser, men søger at tilrettelægge udlejnings- og investeringsaktiviteterne på en sådan måde, at lavkon- 8

9 junkturens negative effekter minimeres. Dette gøres blandt andet ved at prioritere hurtig udlejning af ledige lokaler højere end målsætningen om stigende kvadratmeterleje, samtidig med at nye kontrakter søges indgået med relativ kort løbetid, der muliggør genudlejning til stigende lejeniveauer efter få år. Investor Relations I løbet af 2008 har ledelsen arbejdet på at øge selskabets synlighed i medierne og hos nye potentielle investorer. Som resultat af dette arbejde bragte Berlingske Tidende d. 2. april en stort opsat artikel om Investea German High Street II s positive udvikling. Selskabet deltog onsdag den 4. juni 2008 i et investorarrangement på Hotel SAS Radisson arrangeret af Nasdaq OMX København, hvor selskabets resultater og strategi blev præsenteret, og der blev opnået kontakt med mange potentielle investorer. Det er ledelsens vurdering, at værdien af selskabets nettoaktiver, d.v.s. værdien af selskabets ejendomme og andre aktiver med fradrag for gæld, i øjeblikket langt overstiger markedsværdien af selskabets aktier på børsen. Ledelsen tilskriver dette misforhold den øjeblikkelige negative stemning på børserne i alle lande og de særlige problemer som en række højt gearede ejendomsselskaber kæmper med. Krisen i banksektoren og bankernes bestræbelser på at forsvare deres likviditet ved at reducere udlån kombineret med den generelle samfundsøkonomiske lavkonjunktur har skabt en situation, hvor børsnoterede aktier over en bred kam er blevet sat til salg i et omfang, som har sænket kurserne til et niveau, der er ude af trit med de underliggende aktiver. Investor Relations arbejde vil blive intensiveret i 2009, med henblik på at øge markedets kendskab til Investea German High Street II A/S, og de værdier og muligheder, som selskabet rummer, således at et rimeligt forhold mellem selskabets børsværdi og indre værdi kan genetableres. 9

10 Aktiekursen Investea German High Street II A/S er noteret på Nasdaq OMX København. B- aktien blev udbudt til kurs 100 den 20. september Den 31. december 2008 var kursen på aktien 60, et fald på 40% siden aktien blev noteret. Ledelsen vurderer, at kursfaldet alene er relateret til udviklingen i det generelle aktiemarked, idet koncernen isoleret set vurderes at udvikle sig positivt og bedre end oprindeligt forventet. For at afbøde finans- og aktiekrisens virkning på selskabets aktionærer, vil selskabet i 2009 opgradere investor relations aktiviteterne og derved søge at tiltrække nye investorer til selskabet og øge interessen for selskabet hos medierne og aktiemarkedet generelt. IGHS2 sammenlignet med C20 og OMX indeks for ejendomsaktier Indeks pr. 1. jan = Kursindeks j f m a m j j a s o n d j IGHS2 Ejd. indeks C20 Koncernens ledelse og bestyrelse vurderer, at aktiekursen er ude af trit med udviklingen i den underliggende økonomi i koncernen. For at illustrere dette vises nedenfor en graf over udviklingen i forskellen mellem aktiekursen og koncernens egenkapital ultimo Grafen viser således størrelsen af den rabat, hvormed nye og eksisterende aktionærer kan erhverve ejendomsporteføljen til ved køb af aktier til børskursen. Procentvis merværdi ved køb af IGHSII aktier til børskurs i % 70% 60% 50% Merværdi 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% j f m a m j j a s o n d 10

11 Forventninger til fremtiden Markedet Ledelsen forventer, at efterspørgslen efter kontorer og butikslokaler i gågadeområder vil være uændret eller svagt faldende i løbet af 2009, hvilket kan medføre en svagere lejeudvikling end tidligere forventet i forbindelse med udløb af lejekontrakter eller fraflytninger. Det er således sandsynligt, at priserne på ejendomme generelt i Tyskland fortsat vil være under pres, indtil der indtræder en positiv vending i verdensøkonomien. Værdien af koncernens ejendomme kan dermed også blive påvirket negativt under recessionen. Det er imidlertid ledelsens vurdering, at koncernens økonomiske situation er stærk og at hverken krisen i finanssektoren eller den økonomiske recession udgør nogen trussel mod koncernens fortsatte drift og langsigtede positive værdiskabelse. Ejendomskøb Det indgår i koncernens strategi at vokse og tilkøbe nye ejendomme finansieret med ca. 30% egenkapital og 70% gæld. Ledelsen vurderer, at der både på kort og lang sigt vil være gode muligheder for at udvikle koncernen i overensstemmelse med strategien gennem nye ejendomskøb, og direktionen har i løbet af 2008 vurderet en række mulige ejendomskøb, der dog ikke har resulteret i gennemførte transaktioner. Som følge af den fortsatte krise i det internationale finansielle system er det ledelsens opfattelse, at nye ejendomskøb, på trods af koncernens solide økonomi, vil kræve tilførsel af yderligere egenkapital. Henset til den meget negative stemning på aktiemarkedet, og den øjeblikkelige lave kurs på selskabets aktier, forventer ledelsen ikke i 2009 at tage initiativ til ejendomskøb, der forudsætter tilførsel af egenkapital. Udbytte I lyset af den øjeblikkelige negative udvikling i Tyskland og de endnu uløste problemer i den finansielle sektor, har bestyrelsen vedtaget, at selskabet ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret Bestyrelsen har samtidig taget principiel beslutning om at selskabet så vidt muligt skal udbetale udbytte i de kommende regnskabsår, og dermed også på dette punkt gennemføre den i børsprospektet fra 2007 beskrevne strategi. Det er således bestyrelsens målsætning, at der for regnskabsåret 2009 kan deklareres et udbytte på ca. DKK 5 mio. til udbetaling efter den ordinære generalforsamling i Dette udbytte vil i givet fald svare til ca. 3% af selskabets øjeblikkelige børsværdi. Det skal understreges, at udbyttebetalinger til enhver tid skal afstemmes med hensynet til koncernens overskud, soliditet, likviditet og forventninger til fremtiden. 11

12 Resultatforventninger til 2009 For 2009 forventer ledelsen en stigning i lejeindtægterne på mellem 0% og 1%. Den forventede stigningtakt ligger således under ledelsens langsigtede forventninger til udviklingen i lejeindtægter på 4% p.a. Den beskedne lejeudvikling skyldes effekten af den aktuelle globale økonomiske krise, som også har ramt Tyskland. For koncernen har krisen allerede haft den effekt, at årslejeniveauet er faldet svagt siden oktober 2008 som følge af enkelte genudlejninger til lavere lejeniveauer, samt at der må påregnes længere genudlejningstomgang i forbindelse med genudlejning af fraflyttede lejemål. De samlede huslejeindtægter i 2009 forventes at blive ca. DKK 46,1 mio. Dette baseres på en realiseret huslejefakturering for januar og februar samt udlejning af en ledig butik i Passau fra juni Som følge af den vanskeligere markedssituation i Tyskland med et forventeligt øget behov for direkte dialog med eksisterende og fremtidige lejere i porteføljen, samt de store udviklingsmuligheder, der er opstået for flere ejendomme, vil der fremover være behov for en markant øget ressourceindsats af ledelsesmæssig karakter i koncernen. Bestyrelsen har derfor besluttet at ansætte to medarbejdere i moderselskabet, der i samarbejde med koncernens tyske forvalter skal fokusere på at fastholde og øge driftsindtjeningen i koncernen og sikre gennemførelsen af udviklingsprojekter. Ansættelsen af medarbejdere sker uafhængigt af den i administrationsaftalen aftalte administration og honorering af Investea A/S. Denne lønomkostning indgår i budgettet med DKK 0,6 mio. På denne baggrund forventes resultatet før skat og værdireguleringer at blive DKK 5,7 6,2 mio. i Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling den 23. april Meddelelser marts 2008 : Årsrapport april 2008 : Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. april 2008 : Orientering om afholdt generalforsamling 22. maj 2008 : Periodemeddelelse for 1. kvartal august 2008 : Halvårsrapport oktober 2008 : Vedr. offentliggørelse af delårsrapport 20. november 2008 : Finanskalender for 2008 og november 2008 : Delårsrapport for perioden 1. januar september 2008 Finanskalender 27. marts 2009: Årsregnskabsmeddelelse 2008 (1. januar december 2008) 15. april Årsrapport april 2009: Ordinær generalforsamling 28. maj 2009: Delårsrapport for perioden 1. januar marts august 2009: Halvårsrapport for perioden 1. januar juni november 2009: Delårsrapport for perioden 1. januar september

13 Regnskabsberetning Selskabets andet regnskabsår omfatter perioden 1. januar 31. december Første regnskabsår omfattede perioden 25. juni 31. december Årsregnskabsmeddelelsen er et uddrag af den reviderede årsrapport, som er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Resultatopgørelse Omsætning Omsætningen udgjorde i 2008 DKK 46,5 mio. mod DKK 4,1 mio. i Omsætningen i 2007 er påvirket af, at koncernens ejendomme er indkøbt løbende gennem 4. kvartal Resultat før værdireguleringer Bruttoresultatet udgjorde DKK 36,9 mio. efter driftsomkostninger på DKK 9,6 mio. mod et bruttoresultat på DKK 3,7 mio. og driftsomkostninger på DKK 0,4 mio. sidste år. Resultat før værdireguleringer udgjorde DKK 31,4 mio. mod DKK 2,4 mio. i Som ovenfor nævnt dækker driften i 2007 kun en kort ejerperiode. Resultat før finansielle poster Resultatet før finansielle poster udgjorde DKK 15,6 mio. efter en værdiregulering på ejendomsporteføljen på DKK -15,7 mio. I 2007 udgjorde værdireguleringer DKK 1,2 mio. Resultat før skat Resultatet før skat udgjorde i DKK -10,3 mio. efter finansielle poster, netto, på DKK -26,0 mio. mod DKK 0,0 mio. (finansielle poster, netto: DKK -3,6 mio.) sidste år. Resultat efter skat Årets resultat efter skat i 2008 er et underskud på DKK 8,6 mio. mod DKK 0,0 mio. i Minoritetsinteressers andel af resultatet er DKK 0,0 mio. i både 2008 og Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, de øjeblikkelige konjunkturer og markedsforhold i Tyskland taget i betragtning. Balance Aktiver Den bogførte værdi af koncernens investeringsejendomme udgjorde DKK 786,0 mio. mod DKK 798,7 mio. 1. januar Ud over valutakursreguleringer på DKK - 0,6 mio. er værdien forøget med årets tilgange DKK 3,7 mio., herunder ombygningsomkostninger i forbindelse med lejemålsindretning på ejendommen i Rosenheim samt omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig bistand i forbindelse med de tidligere gennemførte virksomheds- og ejendomskøb. Endelig er ejendommen værdireguleret med DKK -15,7 mio. 13

14 Dagsværdien af koncernens investeringsejendomme er pr. 31. december 2008 værdiansat til EUR 105,5 mio. Værdien af investeringsejendomme er fastsat ejendom for ejendom ud fra afkastkrav på mellem 4,67% og 5,65%, hvilket svarer til 5,04% i gennemsnit. Denne værdiansættelse svarer til lejefaktorer på mellem 15,74 og 19,43 eller 17,98 i gennemsnit. 31. december 2007 var ejendommene værdiansat til EUR 107,1 mio. svarende til et gennemsnitligt afkastkrav på 4,71% og en gennemsnitlig lejefaktor på 19,30. Ud over investeringsejendomme omfatter langfristede aktiver koncerngoodwill på uændret DKK 14,2 mio. De samlede aktiver andrager herefter i alt DKK 830,2 mio. mod DKK 874,2 mio. ved årets begyndelse Passiver Egenkapitalen udgjorde DKK 340,9 mio. svarende til en soliditet på 41,1%. Ved regnskabsårets start udgjorde egenkapitalen DKK 349,2 mio. Egenkapitalen er i blevet reduceret med årets underskud, DKK 8,6 mio., og med DKK 0,3 mio. i valutakursregulering. Herudover er reserve for rentesikring under egenkapitalen forøget med DKK 0,6 mio. vedrørende amortisering af renteswaps. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte. Efter hjemtagelse af lån hos kreditinstitutter og indfrielse af midlertidig finansiering i januar 2008 udgør finansielle gældsforpligtelser DKK 465,1 mio. Heraf har DKK 5,0 mio. forfald i Den udskudte skat udgjorde ved årets begyndelse DKK 13,4 mio., der primært vedrørte udskudt forpligtelse ved virksomhedsovertagelse. Ved årets udløb udgør den udskudte skat DKK 12,0 mio. efter årets udskudte skat på DKK -1,4 mio. Pengestrømme Årets pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -2,2 mio. mod DKK -1,6 mio. året før. Posten er i 2008 påvirket af en reduktion af både kortfristede forpligtelser og kortfristede aktiver. Pengestrømme fra investeringsaktivitet, DKK -2,0 mio., vedrører ovennævnte tilgange til investeringsejendomme, og regulering af købesum af ejendomsportefølje. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, DKK 7,1 mio., vedrører indfrielse af kortfristede banklån, DKK -262,2 mio., der er erstattet med langfristet fremmedfinansiering, DKK 245,3 mio. Endelig stilles likvide beholdninger ikke længere til sikkerhed for långivere, hvilket har påvirket årets frie pengestrømme med DKK 23,7 mio. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. 14

15 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Investea German High Street II A/S, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og andre noter for såvel koncernen som for moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at de udøvede regnskabsmæssige skøn er forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af koncernens og moderselskabets resultat og pengestrømme for regnskabsåret Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabets står overfor. Hellerup, den 27. marts 2009 Direktion Jørgen Hauglund Bestyrelse Hans Thygesen Formand Steen Holm-Larsen Næstformand Torben Schøn Mikkel Kragh Kjeldsen Michael Hansen 15

16 Resultatopgørelse DKK Koncernen 1. januar juni december december Moderselskabet 1. januar juni december december Omsætning Ejendommenes driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Minoritetsinteresser Periodens resultat Indtjening pr. aktie, EPS i DKK (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) -2,36-0,05 16

17 Balance Aktiver Koncernen Moderselskabet DKK Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder Koncerngoodwill Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra udlejning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

18 Balance Egenkapital og forpligtelser Koncernen Moderselskabet DKK Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for rentesikring Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede finansielle gældsforpligtelser Afledte finansielle instrumenter Udskudt skatteforpligtelse Modtagne deposita Langfristede forpligtelser Kortfristede finansielle gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt

19 Egenkapitalopgørelse, koncernen DKK Aktiekapital Reserve for rentesikring Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i Investea German High Street II A/S Reserve for valutakursregulering Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 25. juni Valutakursregulering omregning til præsentationsvaluta Dagsværdiregulering af renteswaps Skat af egenkapitalposter Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen for året Årets resultat Årets indkomst i alt Stiftelse Kapitalforhøjelse Transaktionsomkostninger ved kapitalforhøjelse Skat af egenkapitalposter Egenkapital 1. januar Valutakursregulering omregning til præsentationsvaluta Dagsværdiregulering af renteswaps Skat af egenkapitalposter Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen for året Årets resultat Årets indkomst i alt Egenkapital 31. december

20 Egenkapitalopgørelse, moderselskabet DKK Aktiekapital Overkursfond Overført resultat I alt Egenkapital 25. juni Årets resultat Stiftelse Kapitalforhøjelse Transaktionsomkostninger ved kapitalforhøjelse Skat af egenkapitalposter Overkursfond til overført resultat Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009

INVESTEA GERMAN HIGH STREET II A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 Velkommen Ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S Den 23. april 2009 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S

Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2008

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2008 Investea German High Street II A/S Årsrapport 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S årsrapport 2008 Investea german high street II A/S Kort om Investea German High Street II A/S Investea German High Street II

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2009

Investea German High Street II A/S Årsrapport 2009 Investea German High Street II A/S Årsrapport 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Kort om Investea German High Street II A/S Investea German High Street II A/S investerer i strøgejendomme med fokus på større

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011)

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Århus, den 18. maj 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2011 Side 1 af 21 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (Periode:

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere