Afrapportering for 1. halvår 2013 på Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet vedr. myndighedsbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering for 1. halvår 2013 på Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet vedr. myndighedsbetjening"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen, Center for Innovation, Nyropsgade 30, 1780 København K Afrapportering for 1. halvår 2013 på Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet vedr. myndighedsbetjening m.m. Niels Halberg direktør Dato: 1. november 2013 Direkte tlf.: Mobiltlf.: Web: CPR-nr.: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Afs. CVR-nr.: Side 1/16 Under henvisning til bilag 3 i aftalen for mellem Aarhus Universitet (AU) og Fødevareministeriet (FVM) om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) fremsendes hermed afrapportering vedr. a) Opgørelse af økonomien inden for aftalens område, b) Øvrige aktiviteter, c) Kommunikationstiltag og d) Ledelsesvurdering for første halvår DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er oprettet pr. 1. juli 2011 til sikring af myndighedsbetjeningen ved fakultet for Science and Technology (ST), herunder til varetagelse af samarbejde og kommunikation med erhverv, organisationer og andre indenfor fødevare- og jordbrugsområdet. Afrapporteringen er udarbejdet af DCA på baggrund af bidrag fra de udførende forskningsmiljøer indenfor fødevare- og jordbrugsforskningen, som omfatter Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Institut for Fødevarer (FOOD), Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), Institut for Agroøkologi (AGRO) og Institut for Ingeniørvidenskab (ENG). Der er endvidere bidrag fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi og MAPP Centret ved AU. Den 20. september d.å. er fremsendt faglig afrapportering på bilag 2 for 1. og 2. kvartal 2013 for Konkrete opgaver i Den 8. oktober d.å. er fremsendt faglig afrapportering på bilag 1 B Temaområder og indsatser i form af - dels en oversigt over udvalgte konkrete projekter på temaområder - dels en vurdering af de faglige tendenser DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet AU Foulum Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele Tlf.: Fax:

2 Side 2/16 indenfor temaområderne samt en vurdering af hvilke nye eller ændrede forskningsbehov, som er opstået i perioden, herunder hvilken betydning dette forskningsbehov konkret vil kunne have for den potentielle aftager. A. Økonomisk afrapportering Herunder følger en kort status på økonomien. A.1 Resultatopgørelse og årets forventede akkumulerede resultat Fødevare- og jordbrugsområdet har i 2013 et indtægtsbudget på 720,6 mio. kr. og et omkostningsbudget på 720,2 mio. kr., hvilket har resulteret i et budgetteret overskud på 0,4 mio. kr. (Tabel 1). For første halvår 2013 er indtægtsført 337,6 mio. kr. d.v.s. lidt under halvdelen af den budgetterede indtægt for 2013 og tilsvarende er udgiftsført 325,2 mio. kr. til løn, drift og indirekte udgifter. Budgettet for 2013 forventes at balancere. Tabel 1. Resultatopgørelse Resultat 1. halvår 2013 Budget 2013 FVM midler Aftale vedr. AU-midler Øvrige driftsindtægter i forhold til aftalen *) Indtægter i alt Personaleomkostninger Øvrige direkte omkostninger Indirekte omkostninger **) Driftsomkostninger i alt Resultat *) Øvrige driftsindtægter refererer til andre offentlige bevillinger, private bevillinger og salgsindtægter **) Indirekte omkostninger dækker over bidrag til AU's fællesadministration, koncernbidrag, afskrivninger samt finansielle udgifter og udgifter til husleje og bygningsdrift

3 Side 3/16 A.2 Resultatopgørelse fordelt på temaområder, myndighedsbetjening og forskning: Nedenfor vises som Tabel 2 a et uddrag af Tabel 2, som er vedhæftet nærværende afrapportering som bilag 1 p.g.a. størrelsen af tabellen. Tabel 2 viser den beløbsmæssige fordeling af midler fra bevillingen med FVM og dens fordeling på temaområder, myndighedsbetjening og forskning for første halvår Tabel 2 a. Regnskab 1. halvår 2013 (1.000 kr.) 2013 Total Direkte omkostninger Indirekte omk. samt Koncernbidrag og Husleje FL incl. SEA Øvrige bevillinger samt indtægter fra AU/FIVU AU strategiske midler 1.1 Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden Total

4 Side 4/16 I henhold til aftalen dækker begrebet myndighedsbetjening såvel forskningsbaserede rådgivningsopgaver som forskningsopgaver med relativ kort tidshorisont, der direkte understøtter specifikke forvaltningsbehov. I henhold til bilag 1 B defineres myndighedsbetjening som karakteren af de opgaver, der på mellemlangt sigt konkret løses indenfor myndighedsbetjeningen, herunder også konkrete forskningsopgaver, undersøgelser m.v. Forskning defineres som kernen i det vidensgrundlag og den fortsatte langsigtede vidensopbygning, hvorpå myndighedsbetjeningen foregår. I henhold til aftalen er det for myndighedsbetjeningen afgørende, at synergigevinsterne i forbindelse med finansiering uden for aftalen udnyttes således, at der samlet set er tilstrækkelige ressourcer til at sikre forskning og forskningsbaseret rådgivning indenfor aftalens temaområder. Det forskningsmæssige grundlag understøttes derfor økonomisk af aftalen og de midler, der tilvejebringes ved gearing med bevillingen fra FVM. Medfinansieringsgraden er varierende, svingende i princippet fra 0 % til 100 %. Tabel 3 a og 3: Budget 2013 (1.000 kr.) Nedenfor vises som Tabel 3 a et uddrag af Tabel 3, som vedhæftes som bilag 2. Tabel 3 viser budget 2013.

5 Side 5/16 Tabel 3 a. Budget 2013 (1.000 kr.) 2013 Total Direkte omkostninger Indirekte omk. samt Koncernbidrag og Husleje 1.1 Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden Total FL incl. SEA Øvrige bevillinger samt indtægter fra AU/FIVU AU strategiske midler Tabel 4 a og 4: Procentvis fordeling på temaområder Nedenfor vises som Tabel 4 a, et uddrag af Tabel 4, som vedhæftes som bilag 3. Tabel 4 viser den procentvise fordeling af såvel FVM midler samt øvrige eksterne midler på temaområderne. Den procentvise fordeling er foretaget på baggrund af sagsmærkning af såvel FVM midler som øvrige eksterne projektmidler.

6 Side 6/16 Tabel 4 a Fordeling jf. aftale Forbrug pr. 1. halvår 2013 Fordeling skønnet forbrug 2013 Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdeling Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Fødevarekvalitet Forbrugeradfærd ogpræferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden Kontrol I aftalens pkt anerkender Parterne, at den faktiske ressourcefordeling mellem temaområderne fra udgangspunktet i aftaleperioden ikke vil være tilpasset til den ønskede fordeling, idet fordelingen påvirkes af igangværende forskningsprojekter samt af, hvilke forskningsprogrammer, der udbydes fremadrettet. Tabel 5 a og 5: Fremskrevet procentvis fordeling på temaområder afrapporteret i.h.t. aftalen i forhold til de tre elementer i Fødevareministeriets mission:

7 Side 7/16 Nedenfor vises som Tabel 5 a et uddrag af Tabel 5, som vedlægges som bilag 4. Tabel 5 viser fordelingerne på temaområder i forhold til de tre elementer i Fødevareministeriets mission i henholdsvis 2014 og Tabel 5 a Områder Fordeling jf. aftale Fordeling, fremskrevet ramme (pct) Fordeling, fremskrevet ramme (pct) Udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv Temaområde Ansvarlig forvaltning af naturressourcer Temaområder Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder for sunde kostvaner Temaområder I alt Fordelingen mellem temaområder er anslået med forbehold for muligheder for ekstern finansiering hhv. omfordeling af forskningsopgaver imellem temaområder. Der er tale om en blanding af kendte indtægter og projekter samt forventede indtægter og projekter, der for nogles vedkommende pt. kun er i idé- eller ansøgningsfase. Der vil derfor komme ændringer i tallene efterhånden som ansøgninger/indtægter godkendes eller afvises. Udsvingene er dog ikke et udtryk for en ændring i det strategiske spor for forskningen på fødevare- og jordbrugsområdet. B. Øvrige aktiviteter, erhvervssamarbejde, uddannelsesaktiviteter, EU samarbejde o.l. B.1 Erhvervssamarbejde Af erhvervssamarbejde i perioden skal særligt fremhæves følgende: Fokus på vækst og beskæftigelse, men i synergi med natur, miljø og klima: Jordbrugs- og fødevareområdet udgør fortsat en af Danmarks mest markante erhvervsmæssige styrkepositioner. Den danske styrkeposition bygger bl.a. på et højt teknologi- og vidensniveau i hele værdikæden samt på et godt samspil mellem primærerhverv, virksomheder, myndigheder og de tilknyttede forsknings- og innovationsmiljøer.i lyset af de udfordringer,

8 Side 8/16 som Danmark og store dele af den øvrige verden står overfor, har regeringen iværksat aktiviteter, som skal belyse mulighederne for at øge beskæftigelse og vækst på styrkeområderne. I den forbindelse har en række uafhængige rapporter peget på at jordbrugs- og fødevareområdet rummer et stort potentiale for vækst i både produktion, eksport og beskæftigelse. Samtidig er der bl.a. i anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen (NLK) - anvist veje til, hvorledes væksten kan ske samtidig med, at der tages øget hensyn til miljøet. Ifølge anbefalingerne fra NLK skal Danmark skal gå forrest i udviklingen af det biobaserede samfund og en bæredygtig, effektiv landbrugsproduktion, der minimerer forbruget af ressourcer, og som er i bedre balance med naturen, miljøet og klimaet. Der er bl.a. behov for at udvikle nye løsninger og teknologier, som også resten af verden har brug for. På den måde kan Danmark skabe udvikling og beskæftigelse samtidig med, at vi mindsker miljø-, natur- og klimapåvirkningerne. Også en række andre rapporter bl.a. fra EU kommissionen peger på, at det biobaserede samfund rummer et stort potentiale for erhvervsmæssig vækst og øgede natur, miljø og klimahensyn. Etablering af klyngesamarbejde inden for biobaseret produktion: Som følge af aftalen med FVM er der ved AU/DCA i en årrække gennemført en stor indsats i relation til udvikling af det biobaserede samfund. I forlængelse af denne forskning er der bl.a. etableret et Innovationsnetværk for Biomasse (INBIOM), som bl.a. har haft til formål at sikre kontakten mellem forskningen og relevante virksomheder. INBIOM har ca. 700 medlemmer fra ca. 400 forskellige virksomheder med vidt forskellige interesser inden for biobaseret produktion. I første halvår af 2013 er der yderligere blevet arbejdet på at give virksomheder inden for området mulighed for at indgå i et egentligt klyngesamarbejde. Det er sket ved at oprette et forprojekt, som skal undersøge mulighederne for at etablere et erhvervsklyngesamarbejde inden for biobaseret produktion. Klyngen har arbejdstitlen BioCluster Foulum og forprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Region Midtjylland, Viborg Kommune/Viborg Erhvervsråd, Agro Business Park og AU/DCA. Klyngesamarbejdet skal bl.a. give virksomhederne øget adgang til forskning og forskningsfaciliteter samt skabe en kritisk masse for innovation i forhold til nye teknologiske og markedsmæssige muligheder. Samarbejdet i klyngen fokuserer på udnyttelsen af grøn biomasse (fx græsser), som i bl.a mio. tons planen er udpeget som en biomassetype med et stort produktions- og miljømæssigt potentiale. Etablering af Danmarks fødevareklynge: Sideløbende med arbejdet i NLK er der gennemført en undersøgelse af vækstmulighederne på fødevareområdet i regi af Vækstteam for Fødevarer. Vækstteamet udgav sine anbefalinger i april 2013 og pegede indledningsvist på, at jordbrugs- og fødevareområdet rummer en række uudnyttede potentia-

9 Side 9/16 ler for vækst og beskæftigelse. Anbefalingerne er struktureret inden for fem temaer. For temaet Vækstorienteret fødevareforskning og udvikling er der tre anbefalinger, som adresserer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Anbefaling nr. 6: Fødevareforskning og -udvikling skal i højere grad være erhvervsorienteret og løfte fødevaresektoren højere opad i værdikæden. Anbefaling nr. 7: Internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde skal fremme viden, samarbejde og adgang til nye markeder. Dansk deltagelse i Food-KIC en er afgørende. Anbefaling nr. 8: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være vækstorienteret. En af konsekvenserne af arbejdet i vækstteamet er, at diskussionen om samarbejdsflader mellem forskning, virksomheder og sektor er blevet aktualiseret. I den forbindelse har REG X (det danske klyngeakademi) gennemført en større analyse af mulighederne for at etablere en egentlig dansk klynge. Arbejdet er efterfølgende mundet ud i etableringen af Danish Food Cluster, som bl.a. skal skabe nye samarbejdsrelationer og øgede muligheder for videnbaseret innovation i fødevaresektoren. AU/DCA har været aktiv i etableringen af dette nye klyngesamarbejde og indgår som en væsentlig aktør i det fremadrettede samarbejde. Undersøgelse af nye muligheder for samarbejde med SMV er: Ved AU/DCA er der en lang tradition for et stort og direkte samarbejde med aktører inden for den primære produktion. Det gælder både i forhold til de generelle landbrugsorganisationer, brancheorganisationer, virksomheder og andre aktører. Tilsvarende er der en lang tradition for et omfattende samarbejde med især større virksomheder på fødevareområdet. I begyndelsen af 2013 er der gennemført en række aktiviteter, som også skal øge samspillet med små og mellemstore fødevare virksomheder (SME er). Aktiviteterne har bl.a. omfattet afholdelse af match making arrangementer samt målrettede seminarer om tekniske emner i relation til fødevarernes kvalitet m.m. Overordnet samarbejde med sektoren: Udover det direkte forskningssamarbejde med forskellige virksomheder og organisationer indgår AU/DCA i en række branchespecifikke forskningsudvalg og lignende samarbejdsfora, hvor de forskningsmæssige muligheder i forhold til løbende problemstillinger på området drøftes. Der er eksempelvis svineforskningsudvalg, kvægforskningsudvalg m.fl. B.2 Uddannelsesaktiviteter: Den offentlige interesse for landbrugsdyrenes velfærd er stor og ofte kritisk. På den ene side skaber det et øget behov for, at landbruget kan dokumentere husdyrenes velfærd - på den anden side er det afgørende, at myndigheder, rådgivere, slagterier og andre er i stand til at kontrollere og dokumentere velfærd. Denne problemstilling er grundlaget for en ny master uddannelse, som bliver udbudt fra Aarhus Universitet i efteråret Uddannelsen, der er forskningsbaseret, har titlen Vurdering af

10 Side 10/16 husdyrvelfærd i primærproduktionen, den sigter mod at efter- og videreuddanne de personer, der i deres daglige arbejde direkte eller indirekte er beskæftiget med dyrevelfærd. Udviklingen af Joint Master program indenfor Green Food Industries er gået i gang i AU vil i samarbejde med de 5 partnere først og fremmest arbejde på udvikling af curriculum samt en strategi for markedsføring og rekruttering af studerende. Double-degree samarbejdet indenfor Organic Agriculture fortsætter, idet AU udbyder European Master in Organic Agriculture and Food Systems for andet år. Dette medfører, at AU modtager et stigende antal studerende fra samarbejdspartnerne på uddannelsens 2. år. Ligeledes fortsætter samarbejdet omkring European Erasmus Mundus Master in Sustainable Animal Nutrition and Feeding, hvor man i 2013 har optaget anden årgang. Deltagelse i disse tre internationale uddannelsesaktiviteter resulterer i et fortsat højt antal udvekslingsstuderende til de fødevare- og jordbrugsvidenskabelige kandidatuddannelser. Endelig kan det bemærkes, at flere Erasmusstuderende har valgt at søge ind på en hel kandidatuddannelse på AU, efter at de har færdiggjort deres udvekslingsophold. B.3 EU samarbejde og lignende AU/DCA indtager sammen med Waageningen Universitet projektledelsen af et nyt EU-støttet netværk et såkaldt EU Cost Action projekt. Projektet har titlen Methagene og skal blandt andet forbedre målinger af drøvtyggeres udledninger af metan, som skader klimaet. I det europæiske samarbejde Animal Task Force, som består af repræsentanter fra industrien og forskningsinstitutioner fra hele Europa er der i perioden udarbejdet et såkaldt white paper Research & Innovation for a Sustainable Livestock Sector in Europe til EU Kommissionen med foreslåede prioriteter i Horizon 2020 programmet. Afledt af delegationsrejsen i 2012 for institutledere fra ST til udvalgte landbrugs- og Life Sciences universiteter i Brasilien, er der gennemført netværksaktiviteter med brasilianske forskningsmiljøer i institutterne ENG og AGRO finansieret af FIVU s International Network Program. Ligeledes fortsattes indsatsen for at markedsføre og rekruttere phd studerende under det brasilianske stipendieprogram Science without Borders. FIVU midlerne blev endvidere anvendt til netværksdannelse med kinesiske partnere indenfor bioraffinering. En AU-delegation deltog i den forbindelse i Sino-Danish Energy Week, arrangeret af Innovation Center Denmark i Shanghai.

11 Side 11/16 B.4 Øvrig orientering af betydning for myndighedsbetjeningen: Aarhus Universitets strategi blev i marts godkendt af universitetets bestyrelse. Strategien skærper universitetets hidtidige kurs og konsoliderer universitetets samfundsengagement. I forlængelse af AU s bestyrelses godkendelse af Aarhus Universitets Strategi har dekanen for ST godkendt den endelige strategi for ST. ST s strategi har fire indsatsområder 1. Fremragende forskning, 2. Fokuseret talentudvikling, 3. Inspirerende rådgivning og videnudveksling og 4. Uddannelse af højeste kvalitet. Som opfølgning på den i november 2012 foretagne psykiske arbejdspladsvurdering (APV) har dekanatet i ST truffet beslutning om en handlingsplan. Handlingsplanen for ST vil blive opdateret første gang i efteråret 2013 i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse og derefter vil der blive en årlig opfølgning. I foråret 2013 har en af dekanen nedsat arbejdsgruppe arbejdet med at identificere og analysere de væsentligste aktuelle problemstillinger vedrørende arbejdsvilkår for de videnskabeligt ansatte medarbejdere (VIP) på ST. På baggrund af arbejdsgruppens rapport og efter høring af de forskellige organer i ST traf dekanen beslutning om forskellige tiltag, der kan medvirke til, at der skabes sammenlignelige forhold. I foråret 2013 blev der afholdt det første møde i det rådgivende panel for AU/DCA. Det nye panel skal sikre en overordnet vision og sammenhængende strategi for forskning, uddannelse, forskningsbaseret myndighedsbetjening og teknologioverførsel i relation til aktiviteterne tilknyttet AU/DCA. Panelet har repræsentanter fra de væsentligste organisationer og virksomheder inden for jordbrugs- og fødevaresektoren samt relevante myndigheder, herunder Fødevarestyrelsen og NaturErhverv. Panelet ledes af ST s prodekan for videnudveksling, mens direktøren for AU/DCA er udvalgets sekretær. Pr. 1. juli d.å. oprettes en forskergruppe i ANIS - Host pathogen interactions in fish. Baggrunden herfor er en række forskningssynergier mellem instituttets forskningsområde indenfor immunologi, hvor der arbejdes med patogener, og mikrobiologiområdet og den forskergruppens kompetencer.

12 Side 12/16 Biogasanlægget ved AU Foulum har som det første biogasanlæg i Danmark fået autorisation til at køre med periodevis økologisk produktion. Det har stor betydning for især de økologiske planteavlere, som får forbedret deres muligheder for at komme i nærheden af økologisk gødning. Med en autorisation er det nu muligt for økologer at øge den mængde af kvælstof, som de må tilføre deres marker. C. Kommunikation Kommunikationsaktiviteterne ved AU/DCA har primært til formål at understøtte videnudvekslingen inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Fokus er på kommunikation med AU/DCA s kernemålgrupper, som er myndigheder, sektor (organisationer og virksomheder) samt forbrugere. I den henseende er samarbejde med medier, både dagspresse og fagmedier, et vigtigt led i at nå de respektive målgrupper. I det følgende gives der med udgangspunkt i de anvendte kommunikationsredskaber en kort status for indsatsen. AU/DCA s nyhedsbrev: I regi af AU/DCA gennemføres et stort antal forskningsaktiviteter på et bredt spekter af fagområder. Resultaterne henvender sig til et stort antal af meget forskellige brugere; fra myndigheder, forbrugere, landmænd, konsulenter, små lokale virksomheder til store internationale virksomheder. Fastholdelse af en kontinuerlig formidling af nye forskningsresultater, projekter og andre relevante aktiviteter inden for jordbrugs- og fødevareområdet er derfor vigtig. En primær metode til dette er via udgivelse af et elektronisk nyhedsbrev, som henvender sig til AU/DCA s primære målgrupper. Nyhedsbrevet udgives ugentligt på dansk, og henvender sig følgelig til danske virksomheder, organisationer, myndigheder m.fl. Målet er endvidere, at relevante artikler omtales i andre medier, således at emnerne indgår i samfundsdebatten, forbrugeroplysning m.m. Hver måned udgives en engelsk version, som primært har til formål at orientere internationale samarbejdspartnere om aktiviteter inden for jordbrugs- og fødevareområdet. I første halvår 2013 er der udgivet 84 artikler via AU/DCA s nyhedsbrev. AU/DCA rapporter og andre publikationer: Publiceringen af forskningsresultater sker i alt overvejende grad i videnskabelige tidsskrifter. Derimod foregår afrapporteringen af myndighedsrådgivningen fortsat i rapporter, som udgives af AU/DCA. I første halvår af 2013 er der udgivet 15 DCA-rapporter, som primært afrapporterer større udredninger, vidensynteser m.m. Rapporterne udgives i elektronisk form, og kan frit hentes via AU/DCA s hjemmeside. Mindre rådgivnings-

13 Side 13/16 opgaver offentliggøres via DCA s hjemmeside, og arkiveres i AU s publikationssystem PURE. Temamøder, kongresser m.m.: Der er mulighed for en mere direkte kommunikation med udvalgte målgrupper på temamøder, kongresser m.m. Der er tradition for, at der afholdes 1-2 temamøder årligt inden for hver branche suppleret med møder, som afslutter større projekter m.m. Endvidere samarbejdes med andre organisationer om afholdelse af større arrangementer. Et eksempel er den årlige plantekongres, som i januar tiltrak ca deltagere over to dage. Der er i perioden afholdt ikke færre end 61 arrangementer inkl. ph.d.- afhandlinger, som er åbne for offentligheden. Besøgsaktiviteter: Jordbrugs- og fødevareforskningen kan være aktuel for mange grupper i samfundet. Ved AU/DCA gøres et stort arbejde for at give alle interesserede mulighed for at besøge forskningscentrene og ved selvsyn at se, hvorledes forskningen udføres. De tre forskningscentre i AU/DCA regi, Foulum, Flakkebjerg og Årslev, har i størrelsesordenen ca gæster årligt, som ligger ud over deltagere i temamøder m.m. Ca er gymnasieelever, som besøger AU Foulum i regi af AU s Forsker for en Dag. Intern kommunikation: Understøttelse af tværfagligt samarbejde får fortsat stigende betydning, bl.a. fordi mange forskningsområder ved AU/DCA er relevante for udvikling af jordbrugs- og fødevareområdet. På den baggrund har AU/DCA etableret AU Food Platform, som er et internt forum for forskere på tværs af AU, som arbejder på fødevareområdet. AU/DCA understøtter den bagvedliggende kommunikationsplatform. AU/DCA s hjemmeside: Formålet med AU/DCA s hjemmeside er at give nem og direkte adgang til at finde og genfinde nyheder, publikationer og andre emner. Endvidere skal hjemmesiden give en oversigt over væsentlige aktiviteter og relevante kontaktoplysninger. Der vedlægges som bilag 5 en oversigt over annoncerede arrangementer i perioden fra 1. januar til 30. juni 2013 annonceret via dca.au.dk. Der vedlægges som bilag 6 en oversigt over foreløbige annoncerede arrangementer for perioden 1. juli 2013 til 31. december 2013, annonceret via dca.au.dk.

14 Side 14/16 Der vedlægges som bilag 7 en oversigt over publicerede nyheder lagt på i perioden fra 1. januar til 30. juni D. Ledelsesvurdering Det opnåede resultat for 1. halvår 2013 udgør et overskud på 12,3 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Resultatet giver ikke anledning til forventning om ændring af det budgetterede resultat. I forbindelse med at de hidtidige 6 temaområder i aftalen for 2013 blev ændret til 13 nye temaområder har der i perioden været udført et meget stort arbejde i relation til ændring af den hidtidige sagsmærkning af alle forskningsprojekter til sagsmærkning indenfor de nye 13 temaområder. På baggrund af at der for de fleste projekters vedkommende er tale om projekter, der enten er løbende eller ansøgt og bevilget inden ændringen til de nye temaområder kan det med tilfredshed konstateres, jfr. Tabel 4, at den procentvise fordeling på de fleste temaområder ligger i nærheden af den ønskede fordeling i bilag 1 A. Der er imidlertid et højere forbrug på områderne temaområderne Bæredygtig husdyrproduktion og Bæredygtig planteproduktion. Derudover er der et mindre forbrug på især tre temaområder Fødevareproduktion og bioressourcer, Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet og Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer. Det bemærkes, jfr. tabel 2 og 3, at der er indhentet og anvendt eksterne projektmidler udover FVM kontraktmidler på alle temaområder, hvilket understreger den store betydning gearingen har for kontraktmidlerne. Denne gearing forventes at fortsætte for året som helhed, ligesom det forventes, at der i de kommende år vil kunne indhentes eksterne midler af mindst samme størrelsesorden. Dette skal dog ses i sammenhæng med udviklingen af bevillingsstrukturen m.m. i regi af FIVU, herunder påtænkte ændringer samt af implementeringen af EU s kommende rammeprogram Horizon 2020, som forventes at udbyde de første programmidler i AU/DCA s strategiske program om biobaseret økonomi forventes i den forbindelse at styrke AU/DCA områdets muligheder for at hente matchende midler fra Horizon 2020 rammeprogrammet. Den betydelige gearing af midlerne herunder med midler fra meget anvendelsesorienterede puljer så som GUDP og landbrugets fonde er desuden med til at sikre, at AU/DCA s aktiviteter har stor fokus på erhvervets interesser og på at understøtte udvikling og innovation i sektoren. Dette understreges endvidere af de nævnte nye initiativer i form af klynge

15 Side 15/16 dannelse m.m., som AU/DCA understøtter i samarbejde med henholdsvis Agro Business Park og Agro Food Park. F.s.v.a. anvendelsen af de med FVM aftalte strategiske midler, udmøntes de til styrkelse af AU s forskning indenfor biobaseret økonomi i form af et internt forskningsprogram. Forskningsprogrammet vil skabe mulighed for opbygning af en fokuseret, tværdisciplinær forskningsindsats indenfor bioraffinering, som dels kan forbedre forskningsmiljøernes muligheder for at deltage i det internationale samarbejde på området, dels kan bidrage til udvikling af forskningssamarbejde på tværs af institutter og fakulteter ved AU. Den endelige sammensætning af programmet i form af 3-6 tværfaglige projekter forventes godkendt i AU inden udgangen af Det har for første halvdel af 2013 været muligt at fastholde indsatsen på vigtige strategiske områder. Det forventes, at indsatsen kan fastholdes for 2. halvdel af 2013, således at AU/DCA s indsats indenfor de strategiske indsatsområder lever op til forventningerne og dermed er medvirkende til, at FVM s mission kan indfries. Med venlig hilsen Niels Chr. Nielsen Niels Halberg Dekan Direktør for DCA Faculty of Science and Technology Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Bilag: 1. Tabel 2 Regnskab 1. halvår Tabel 3 Budget Tabel 4 Procentvis fordeling på temaområder 4. Tabel 5 Fremskrevet procentvis fordeling på temaområder afrapporteret i.h.t. aftalen i forhold til de tre elementer i Fødevareministeriets mission 5. Oversigt over annoncerede arrangementer i perioden fra 1. januar til 30. juni 2013 annonceret via dca.au.dk. 6. Oversigt over foreløbige annoncerede arrangementer for perioden 1. juli til 31. december 2013 annonceret via dca.au.dk. 7. Oversigt over publicerede nyheder lagt på i perioden fra den 1. januar til 30. juni 2013.

16 Side 16/16 Kopi til: Prorektor Søren Frandsen, Prodekan for Videnudveksling ved ST, Kurt Nielsen, Vicedirektør for AU Viden, Lars Moseholm.

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Nærværende bilag redegør for kravene til AU s rapportering i forhold til anvendelsen af FVM s tilskud, gennemførslen af aktiviteter under

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning

Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning Som led i udvikling af det gode samarbejde mellem parterne er det hensigten, at FVM s medarbejdere anvender nedenstående skema og medsender

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

VIDENUDVEKSLING PÅ AU

VIDENUDVEKSLING PÅ AU VIDENUDVEKSLING PÅ AU J. MICHAEL HASENKAM PRODEKAN FOR VIDENUDVEKSLING præsen TATION 1 TÆT SAMARBEJDE MELLEM HOVEOMRÅDER OG TVÆRGÅENDE BÅND 2 VIDENUDVEKSLING - bygger på forskning og udnytter viden og

Læs mere

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand

Natur & Landbrugskommissionens visioner. Jørn Jespersen Formand Natur & Landbrugskommissionens visioner Jørn Jespersen Formand Medlemmer af NLK Jørn Jespersen (formand), direktør for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi Birgitte Sloth, professor i økonomi og

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel Det Nationale Bioøkonomipanel Lasse Juul-Olsen Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Temadag om grøn bioraffinering nye muligheder 31. August 2017 Det Nationale Bioøkonomipanel 2013-2016 Se i øvrigt

Læs mere

AFTALE INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MELLEM

AFTALE INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MELLEM AFTALE MELLEM INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU OG MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI OM FORSKNINGSBASERET MYNDIGHEDSBETJENING 2015-2018 2015. december 2014 2 1. Indledning

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER INGE T. KRISTENSEN DCA RAPPORT NR. 015 DECEMBER 2012 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Mandag den 10. august 2015 Tid Emne Ansvarlig. 10:00 Velkomst og introduktion Erik

Mandag den 10. august 2015 Tid Emne Ansvarlig. 10:00 Velkomst og introduktion Erik Møde den: 10. august kl. 10 til 11. august 2015 kl. 15 Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle AGRO institutlederseminar Dagsorden Deltagere: Mogens H. Greve; Mogens Nicolaisen; Per Kudsk; Sonja Graugaard;

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere