Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jytte Terkildse n specialk ons ule nt"

Transkript

1 X T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som tilsyns my nd ighed med henv is ning til, at det v ar din opfatte ls e, at This te d By råd hav de o m- gået regler ne v edrørende lukning af selv stændige skoler. Kortfattet gengivelse af statsforvaltni ng ens udtalels e S T A T S F O R V AL T N I NG EN N O R D JY L L A N D A A L B O R G H U S S L O T S L O T S P L A D S EN A A L B O R G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L ER : J Y T N O D I R E K T E T E L E F O N: Statsforv alt n ing e n finder, at Thiste d Byråd ikke har handlet i strid med reglerne om procedur e n ved skolenedlæggel s e ved beslutning e rn e af 24. august 2010 og 1. decembe r 2010 om ny struktu r på skoleomr åd e t. V edlagt følger en sagsfre mst i lling og en nærme re redeg ø- relse for udtale ls e n. T E L E F O N: T E L E F A X: G I R O : E A N - N R SE- N R n o r d j y l l a n st a t sf o rv a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Med v enlig hilsen A nette Rav nholt kontorc he f Å b n i n g s t i d er : M a n d a g - o n s d a g T o r s d a g F r e d a g Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

2 Sagsfremsti l li ng Det fremgår af sagens akter, at Børne - og Familieudv alget i This ted Kommune den 23. marts iv ærks atte et a r- bejde med at tilv ejebringe datamateriale og modeller til ny struktur på skole- og dagpasni ngs omr å de t. Siden da v ar der i dialog med forv altningen s amlet og s y- stematiseret et materiale, der beskrev og fremlagde data på skole- og dagpasningsområdet. Materialet er, sådan som det er gengiv et i dags ordenteksten til byrådets møde den 24. augus t 201 0, opby gget med fø lgende hov edel e- menter : Data for skole- og dagpasnin gs omr å det A ktuelle udford r inge r for de to områd e r Pædagogis ke og drifts mæss ige v isione r Synsv ink ler i forhold til struktur æ ndr in ge r Konkrete beregnin ge r i forhold til ev t. ændringe r Materialet blev offentliggjort den 30. juni Sammen med forv altningens materiale v ar der offentliggjort et p o- litis k debatoplæg i forhold til ændringer. De konkrete o p- læg v ar samlet i to modelle r. I dagsordenteksten er under punktet retsgrundlag anført følge nd e: Hv is d er er et p olit isk ø nske om at æ nd re i st rukturen, er d er p å sk oleområd et konkret b est emmelser t il p roces og t id sforlø b.. Forv alt ningens ind st illing, hv ad angår skolelukninger b ø r d erfor rumme alle d e lukninger af selv st æ nd ige skoler, som d et p olit iske d ebat op læ g rummer. Hv is en skole fø rst er gledet ud, kan d en ikke eft erfø lgend e komme med b land t skoler d er lukkes. Forv alt ningens ind st illing v edrø rend e lukning af selv st æ nd ige skoler er d erfor p rimæ rt af t eknisk karakter. Der er ikke t ilsv arend e krav v edrø rend e lokalp lanshø ring i forb ind else med ev t. lukning af en skoles afd eling eller en b ø rnehav e. På mø de den 24. augus t bes luttede by rådet at s e n- de en række forslag til høring i pe rioden frem til den 29. oktober. Beslutninge n v ar: 1. Fø lgend e skoler lukkes p r. 1. august 2011: Tø mmerb y skole V eslø s/øslø s skole Øst erild skole Sennels skole Tilst ed skole

3 St agst rup skole Hillerslev skole 2. Fø lgend e æ nd ringer send es t il ud t alelse i forb ind else med hø ringen v edrø rend e skolelukninger: Lukning af afd elinger af skoler Æ nd ring af ant al klassetrin p å afd elinger Æ nd ring af ant allet af ov erb ygningsskoler Placering af und erv isning p å 7. klassetrin Lukning af Pæ d agogisk Cent ral Lukning af A -klassen i V illerslev Ov erflyt ning af IT-cent eret p å St agst rup skole t il Øst re skole A f dags ordenpunktet fremgår, at det v ar udv algets må l- s ætning, at den s amlede s trukturbes parels e på s koleo m- rådet sættes til minds t kr. 1 0 mio. I en artikel i Nordjy s ke den 1. s eptember om et afholdt borgermøde om ny skole - og dagpasningsstruktur i Thisted Kommune er næv nt, at selv om Thisted Byråd hav de s endt et fors lag om lukning af 7 s koler, 5 underv i s- nings s teder og 5 bø rnehav er i hø ring, v ar der ingen g a- ranti for, at hv er eneste af dem lukkede. Ifølge artiklen slog skolechefen fast, at 1 2 skoler skulle bestå mindst med underv isning op til 3. klasse men ellers kunne man forestille sig alle mulige kombinat ione r. I mail af 8. september tilkendegav du, at det v a r din opfattels e, at This ted By råd hav de omgået reglerne v edr ø- rende lukning af selv stændige skoler, herunder specielt skolerne i Thisted by og nærmeste omegn, hv ilket v il sige Tilsted, Tingstrup, Østre Skole, Rolighedsskolen, Sennels og Hille rs lev. Du anførte herefte r v idere: Ligesom d et klart fremgik t il b yråd smø d et, så læ gger man sig selv ikke fast p å, hv ilken skole i Thist ed - områd et, d er skal lukkes. Derfor v ar d er ov erhov edet i n- gen d rø ft else p å b yråd smø d et om hv ilke skoler d er sku l- le lukke i Thist ed -næ rområd et, og d er fremfø rt es ingen b egrund eler for d en ene eller d en and en skolelukning. Det er (næ rmest ) t ilfæ ld igt, at Tilst ed næ v nes i d en ene, og at Sennels næ v nes i d en and en b eregning. Begge lu k- ninger st år t il at giv e samme b esp arelse (ca. 2,2 mio). Forud for b yråd smø d et hav d e man b est emt, at man ikke v ille giv e nogen b egrund else for at p ege p å d en ene eller d en and en skole t il lukning. Det skulle v ent e t il senere. I d et skrift lige b eslut ningsmat eriale anfø res: Forv alt ni n- gens ind st illing v edrø rend e lukninger af selv st æ nd ige S I D E 3

4 skoler er d erfor p rimæ rt af t eknisk karakter. Byråd et har d erfor nu lav et en t eknisk b eslut ning om at lukke en hel st rib e skoler, såd an at man t il nov emb er har frit slag. Jeg find er d et meget forkert hv is en t eknisk b eslut ning kan kv alificeres som en b yråd sb eslut ning om skolelu k- ning, således at en hø ringsp eriod e kan b egynd e at lø b e. Den t ekniske b eslut ning har INGEN sammenhæ ng med d en ø konomiske p lan om at find e 10 mio. Og b orgerne i Thist ed, Tilst ed, Sennels og Hillerslev kan ikke v id e hv ilken p lan b yråd et har med d eres skole.. Det er forkert at lav e t eknisk lukning af en ræ kke skoler, og und lad e at b egrund e lukning af skole x og skole y. På d en måd e afskæ res b orgerne for at fremsæ t t e mod arg u- ment er. V i v ed ikke om kommunen går eft er skoler med sv igt end e elev t al, d årlig kult ur, d årlige b ygninger, eller noget helt fjerd e. Det v i ø nsker at sikre os er, at d et er saglige d okument er d er afgø r skolest rukturen.. Jeg anerkend er at kommunen skal hav e gjort noget v ed skolest rukturen. Det er b egrund et i såv el d et p æ d a- gogiske som ø konomien. Der ses st eder med ned t il 3 elev er i en årgang. Jeg skal ikke p åklage b eslut ningen v edr. St agst rup, Skjold b org, Hund b org, V orup ø r og Klit mø ller eller b e- slut ningen om at flyt t e 7. klasser ne t il ov erb ygningssk o- lerne. Her mener jeg, at b orgerne klart kan se hv ad kommunen agt er at foretage sig. Men jeg ø nsker t ilsynsråd ets st illingt agen t il d en t ekn i- ske b eslut ning v edr. Thist ed b y. I Tilst ed forst år man ikke hv ord an man kan foreslå at lukke skolen. Der er lige kost et 7 mio. i b ygninger og skolen er kommunens b illigst e p r elev og har elev t allet i ord en så langt frem man kan se. I Tingst rup hv or mine b ø rn går, er man meget lid t fo r- st åend e for at ov erb ygningen foreslås fjernet. Det er kommunens st ø rst e skole og eft er min v urd ering d en b edst e, hv ilket kunne sæ t t es ov er st yr med kommunens forslag. I Sennels og Hillerslev er man nat urligv is også kede af at land sb yens skole foreslås lukket. Fæ lles for skolerne gæ ld er, at man ikke v ed hv ilken p lan ko mmunen har, og d en lov p ligt ige hø ring b liv er i b edst e fald d iffus og i v æ rst e fald b liv er d en alene af t eknisk karakter. På mø de den 8. nov ember bes luttede Bø rne og F a- milieudv alget efter høringsperiodens udløb følgende, for så v idt angår skoleluk n in ge r: S I D E 4

5 3. Stagstrup skole lukkes og eleverne flyttes til Koldby. E nstemmigt vedtaget. 4. Tilsted skole lukkes og etableres som afdeling under Tingstru p For 1 medlem. Imod stemte 1. 3 tog forbehold. 5. Hillerslev skole lukkes og etableres som afdeling under Tingstru p Udv alg et indstiller at Hiller slev etabler es so m a f- deling under Ø stre skole For stemte 2 medlemmer, 1 stemte imod og 2 tog forbehold. 6. Sennels skole lukkes og etableres som afdeling under Østre Skole 2 stemte for. 1 stemte im od. 2 tog forbehold. 7. Vesløs/Øsløs skole lukkes og Tømmerby skole lukkes. Der etableres ny skole (Hannæs/Østerild) bestående af de to tidligere skoledistrikter. Der undervises både i Tømmerby og Vesl øs. Vesl øs skol e er overbyg ning ssk o- le. 4 stemte for. 1 tog forbehold. 9. Østerild skole lukkes og etableres som selvstændig a f- deling under Hannæs/Øst e r il d skole 4 stemte for. 1 tog forbehold. Ud ov er ov ennæv nte indstillinger om skolelukninger v ar der flertal for forv altningens inds tilling om lukning af a f- delinger i Klitmøller, V orupør, Hundborg og Skjoldborg samt lukning af Pædagogisk Central på Østre Skole og af A -klassen i V illerslev. På mø de den 1. december traf This ted By råd end e- lig bes lutning om lukning af Stags trup s kole, V e s- løs/øsløs skole og Tømmerby skole. For så v idt angår de 2 sidstnæv nte skoler sådan, at der etableres en ny skole ( Hannæs/Ø s terild Skole) bes tående af de to tidligere s k o- ledistrikt e r. Der underv ises fortsat på begge skoler. Herudov er blev nedlæggelsen af de foreslåede afde linger alle v edtaget. Udov er bes lutningerne om nedlæggels e af s koler og afd e- linger traf byrådet også beslutninger om andre ændringer. Nedlæggelse af ov erbygningen på Tingstrup skole indgik ikke heri. S I D E 5

6 Nærmere redegørels e for statsforvaltn ing en s udtalels e Stats forv altningen s kal indlednings v is oply s e, at det ti l- syn, som udøv es af statsforv altningen i henhold til den kommunale styrelseslov s 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Stats forv altningen fø rer s åledes tils y n med, at kommune r- ne ov erholder den lov giv ning, der s ærligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er uds tedt i medfø r af denne lov giv ning, jf. lov om ko m- mune r nes styrelse 48, stk. 1. Statsforv altningen kan således ikke tage stilling til, om kommunernes s ags behandling er rimelig eller hens igt s- mæssig, eller til spørgsmål v edrørende skønsudøv else, så længe skønnet udøv es indenfor de rammer, der er fastsat i lov giv ningen. Stats forv altningen kan heller ikke tage s ti l- ling til, om kommunernes s ags behandling er i ov erensstemme ls e med god forv alt nin gss k ik. Endelig gælder, at statsforv altningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage s tilling til den pågældende s ag, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk , stk. 4 i Folkeskolelov en, jf. lov bekendtgørelse nr. 988 af 1 6. august har følgende ordlyd: 24 St k. 4. Kommunalb est yrelsen t ræ ffer b eslut ning om ne d- læ ggelse af en skole eft er regler fast sat af und e r- v isningsminist eren. End elig b eslut ning om skolenedlæ g- gelse skal v æ re t ruffet senest d en 1. mart s i d et kale n- d erår, hv or nedlæ ggelsen skal hav e v irkning fra august. 1 6 i Bekendtgø rels e nr af 1 9. juli om pr o- ceduren v ed en s kolenedlæggels e ( procedure - bekendtgø r e lse n) har følgende ordlyd: 1. Beke nd t gø relsen find er anv end else, hv is en ko m- munalb est yrelse v edtager et forslag om æ nd ringer i kommunens skolest ruktur, som ind ebæ rer en skolene d- læ ggelse p r. 1. august 1994 eller senere. St k.2. En skole nedlæ gges, hv is 1) En skole op hø rer med at v æ re selv st æ nd ig. 2) En skole henlæ gges und er en and en skoles ledelse. 3) En skole, d er fø r 1. august 1994 er henlagt und er en and en skoles ledelse, op hø rer med at hav e eget skoled i- st rikt. St k.3. V ed en selv st æ nd ig skole forst ås i d enne b e- kend t gø relse en skole med egen skolebest yrelse og egen leder. S I D E 6

7 2. Forslaget offent liggø res med en t ilhø rend e kort b e- skriv else, herund er op lysninger om forslagets kons e- kv enser for d en fremt id ige skolest ruktur i kommunen. St k Forslaget offent liggø res v ed kommunalb e st yrelsens foranst alt ning i lokale d agb lad e eller ugeav iser, d er har almind elig ud b redelse i kommunen. St k.2. Kommunalb est yrelsen fast sæ t t er en frist p å mind st 8 uger for fremsæ t t else af ind sigelser mv. mod forslaget. Frist en regnes fra d at oen for ud giv elsen af d et d ag- eller ugeblad, hv ori forslaget offent liggø res fø rst e gang. St k.3. V ed offent liggø relsen skal d er op lyses om fr i- st en eft er st k. 2 og om d e st eder i kommunen, hv or fo r- slaget er fremlagt ind t il ind sigelsesfr ist en ud lø b er. 4. Senest samt id ig med offent liggø relsen eft er 3 send es forslaget t il ud t alelse hos skolebest yrelserne v ed d e b erø rt e skoler. 5. Eft er ud lø b et af frist en eft er 3, st k. 2, og eft er ind hent et ud t alelse fra skolebest yrelserne v ed d e b erø r- t e skoler kan kommunalb est yrelsen v edtage forslaget end eligt. Hv is d er rettid igt er fremsat ind sigelser mv. mod forslaget, kan v edtagelsen d og t id ligst ske 4 uger eft er ud lø b et af ind sigelsesfri st en. St k.2. Hv is d er v edtages æ nd ringer i d et offent liggjo r- t e forslag, d er ind ebæ rer nedlæ ggelse af en and en skole end d en, d er er omfat t et af d et offent liggjort e forslag, skal d et nye forslag offent liggø res og v edtages eft er re g- lerne i d enne b ekend t gø relse. 6. End elig b eslut ning om nedlæ ggelse af en skole skal v æ re t ruffet senest 1. ma rt s i d et kalend erår, hv or ne d- læ ggelsen skal hav e v irkning fra august. St k.2. Nedlæ ggelse af en skole kan kun ske med v ir k- ning fra b egynd elsen af et skoleår. I hv or bekendtgø rels en om proceduren v ed en s kol e- nedlæggels e kom, v ar ty pes ituationen ikk e gennemgribende ændringer i en kommunes skolestruktur men lukning af en enkelt eller få skoler. En nedlæggelse er i 1 i bekendtgørelsen om proceduren v ed en s kolenedlæggels e defineret s ådan, at s kolen oph ø- rer med at v ære selv stændig, henlægges under en anden s koles ledels e eller, for s å v idt angår en s kole der 1. a u- gus t er henlagt under en anden s koles ledels e, o p- hører med at hav e eget skoledist r ikt. S I D E 7

8 A f bekendtgørelsens 5, stk. 2 fremgår det, at hv is der foretages ændringer i det offentliggjort e fors lag, der indebærer nedlæggels e af en anden s kole end den, der er o m- fattet af det offentliggjorte fors lag, s kal det ny e fors lag o f- fentliggø res og v edtages efter bekendt gør e ls e ns regler. Thisted Byråd traf på byrådsmødet den 1. december ikke beslutning om nedlæggelse af andre skoler end de s kolelukninger, det på den fø rs te by råds mø de den 24. a u- gust v ar besluttet at sende i høring. Den kommunale my ndighed har dermed ikke tils ides at b e- kendtgøre lse ns 5, stk. 2. Du har i din henv endelse rejst spørgsmålet om, hv orv idt det er lov ligt at træffe en teknis k bes lutning om s kol e- lukninge r af en stribe skoler. Udov er det anførte i bekendtgørelsens 2, stk. 1 om, at fors laget s kal offentliggø res med en tilhø rende kort b e- s kriv els e, herunder oply s ninger om fors lagets kons ekv e n- ser for den fremtidige skolestruktur i kommunen, er det ikke i lov giv ningen nærmere reguleret, hv ad hø rings mat e- rialet skal indehold e r. Stats forv altningen lægger til grund, at den s åkaldte te k- nis ke bes lutning ikke v ar truffet på baggrund af et v ilkårligt udsnit af kommunens skoler, men at der v ar tale om 7 skoler, som alle hav de indgået i det politisk udarbejdede debatoplæ g forud for beslutninge n. Den oms tændighed, at der i by rådets ov erv ejels er er in d- gået 2 modeller med alternativ e forslag til skolelukninger som løsning af et behov for besparelser på skoleområde, er efter s tats forv altningens v urdering ikke i s trid med b e- kendtgøre lse n om procedur e v ed skolened læ gge ls e. Efter statsforv altningens opfattelse v ar det dermed ikke ulov ligt, at kommunen i s it hø rings materiale s om bes lu t- tet på by rådets mø de den 24. augus t har næv nt fl e- re mulige s koler, der s kulle lukkes, end der v ed den end e- lige behandling den 1. december blev besluttet at nedlægge. Det bemærkes i den forbindelse, at v i ikke har fundet grundlag for at indhente det underliggende hørings mat er ia le Bes lutningen om nedlæggels e af afdelinger eller klas s e- trin er ikke omfattet af bekendtgørelsens om proceduren v ed en skolened læ gge lse 1. Der er heller ikke i ø v rigt fas ts at formelle regler, s om r e- gulerer disse forhold. Efter satsforv altningens opfattelse S I D E 8

9 er der ikke oplysninger i sagen som giv er grundlag for at antage, at den kommunale my ndighed i This ted har ti l- s ides at ulov bes temte offentligretlige grunds ætninger, herunder krav et om saglighe d v ed sine beslutnin ge r herom. Stats forv altningen foretager herefter ikke v idere i anle d- ning af henv end e ls e n. S I D E 9

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C 2014-196455 D a t o : 0 8-05 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø

Læs mere

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent

A nette Rav nholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent Skolebestyrelsen v ed Ulv kærskolen, xxx Kærtoften 1 2 9850 Hirtshals 10-06- 2011 Henvendelse om nedlæggelse af Ulvkærskolen i Hjørring Kommune T I L S Y N E T Du har i brev af 24. nov ember 201 0 rettet

Læs mere

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn: Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org 2014-195470 D a t o : 0 6-10 - 2 01 5 T i ls y n e t Kommunens sagsnr. 15/58 2 0 S t a t s f o r v a l t n i n g e n Der er i dag skrevet således

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-7850 D a t o : 2 7-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Otto Krull Jepsen og Margaretha A nna J P v an Bov en, V endersgade 1 1 02, 1 363 Københav n K og Præstøv

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-11994 D a t o : 0 2-1 1-2 01 5 V i har skrev et til Jens Engelbert Petersen, Nyv ej 1 0 B, 3 tv, 1 851 Frederiksberg C, v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Vedrørende lukning af børnehaven Højvang

Vedrørende lukning af børnehaven Højvang 14-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende lukning af børnehaven Højvang Du har den 15. marts 2010 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-23363 D a t o : 0 7-1 2-2 01 5 V i har skrevet til Lise Helene B ertram og Jørgen V aldemar Petersen, Skibstrupvej 25, 3140 Ålsgårde, vedrørende ejendommen

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n Glostr up

GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n Glostr up GLOSTRUP KOMMUNE Rådhus p a rk e n 2 2600 Glostr up 2015-8340 D a t o : 2 2-10 - 2 01 5 V i har skrev et til Kiah Mohr og Jeanette Øster, Ejbykærsv ej 7, 2600 Glostrup v edrørende ejendommen matr.nr. 1

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 07-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. A har den 5. december 2010 rettet

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri

Helsingø r Kommune Stengad e Helsingø r A tt.: Byggeri Helsingø r Kommune Stengad e 59 3000 Helsingø r A tt.: Byggeri 2014-223532 D a t o : 0 9-02 - 2 01 5 V i har skrev et således til Russell James Brice, Odinshøjv ej 13A, 31 40 Å lsgårde, v edrørende ejendommen

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune

Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune 08-0 9-2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om Horsens Kommune Du har ved mail af 13. september 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styre l- seslovens

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 A har den 31. august 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte

Rudersd a l kommune Øv erødv ej Holte Rudersd a l kommune Øv erødv ej 2 2840 Holte 2015-22973 D a t o : 1 0-1 2-2 01 5 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6 2 0 0 A a b e n r a a V i har skrev et til Banedanmark, Rudersdal

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

He lge B o Je ns e n A lbertslundv ej A lbertslund. Din henvendels e vedrørende Albertslun d Kommune

He lge B o Je ns e n A lbertslundv ej A lbertslund. Din henvendels e vedrørende Albertslun d Kommune He lge B o Je ns e n A lbertslundv ej 9 2620 A lbertslund 24-03- 20 15 T i ls y n e t Din henvendels e vedrørende Albertslun d Kommune Statsforv altningen har fra A lbertslund Kommune modtaget din klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de:

Begrundelsen for ansøgningen om samtykke er følge n- de: Statsforvaltningens udtalelse af 8. november 2012 til en kommune: 08-11- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har ved brev af 29. oktober 2012 søgt Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale ti l- syn, om dispensation

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev

Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2015-8907 D a t o : 0 3-11 - 2 01 5 V i har skrev et til Lone Krag og Poul Erik Krag, Frederiksv ej 1 2, 4654 Faxe Ladeplads, v edrørende ejendommen beligge nde

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Brøndby Kommune. Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse

Brøndby Kommune. Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse Brøndby Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Det Sociale Nævn har den 16. september 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Brøndby Kommune har overladt sagsbehandlingen

Læs mere

STYR LIVET. med personcentreret planlægning. Vi har grund til håb. Hvad vil det sige at komme sig? STYR LIVET. Planlægning med drømmen for øje

STYR LIVET. med personcentreret planlægning. Vi har grund til håb. Hvad vil det sige at komme sig? STYR LIVET. Planlægning med drømmen for øje STYR LIET med personcentreret planlægning STYR LIET Hvad er personcentreret planlægning? ærktøjer Kreativitet Personen i centrum og kontrol Åbenhed iden med personcentreret planlægning Hvorfor personcentreret

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: 26-09- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har den 20. august 2012 indsendt j e- res klage over kommunens afgørelse om befordring af jeres 2 skolesøgende

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger: 16-02- 2 0 1 2 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 28. november 2011 modtaget din klage over, at Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Sendt pr. e-post 02-10- 2014 Henvendelse vedrørende Køge Kommune T i l s y n e t Pårørenderådet ved Agerbækhuse i Køge har den 14. februar 2013 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende klage over venteliste

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende klage over venteliste Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende klage over venteliste A og B har den 6. april 2011 på vegne af deres søn, C, rettet henvendelse til Statsfo

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. september 2009 til et byrådsm edlem

Statsforvaltningens brev af 23. september 2009 til et byrådsm edlem Statsforvaltningens brev af 23. september 2009 til et byrådsm edlem 2 3-0 9-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Odder Kommunalbestyrelse Rådhusgade 3 8300 Odder

Odder Kommunalbestyrelse Rådhusgade 3 8300 Odder Odder Kommunalbestyrelse Rådhusgade 3 8300 Odder 0 8-07- 2 0 1 1 Vedr. Odder Kommunes afslag på lokaletilskud til Odder Frimenigheds Børne - og Ungdomsforening og foreningen Rock Solid Odder T I L S Y

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg. Sendt pr. e-post

A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg. Sendt pr. e-post A alborg Kommu ne Boulev a r de n 1 3, Postbox 462 91 00 A alborg Sendt pr. e-post 19-09- 20 14 Henvendelse vedrørende habilitet ved behandling af sag om vandforsyningsp l an l ægn ing A alborg Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 7. maj 2012 til Patriotisk Selskab:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 7. maj 2012 til Patriotisk Selskab: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 7. maj 2012 til Patriotisk Selskab: 07-05- 2 0 1 2 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 23. juli 2009 modtaget en henvendelse fra Patriotisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

FA NØ KOMMUNE Skolev ej Fanø

FA NØ KOMMUNE Skolev ej Fanø FA NØ KOMMUNE Skolev ej 5 6720 Fanø 2014-175164 D a t o : 0 8-10 - 2 01 5 V i har skrev et til A DV OKA TPA RTNERSELSKA BET KIRK LA RSEN & A SCA NIUS, Torv et 21, 6700 Esbjerg v edrørende ejendommen beliggende

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere