Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september Høringsfrist 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12."

Transkript

1 Forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune Høringsmateriale Udsendt 17. september 2015 Høringsfrist 12. november 2015 Næstved Kommune Teatergade Næstved

2 Byrådet har på sit møde den 15. september besluttet at udsende nedenstående forslag til ændring af organiseringen af skolevæsnet i Næstved Kommune frem til den 12. november. Baggrund Skoleområdet befinder sig aktuelt i et krydspres mellem folkeskolereformen, arbejdstidsreglerne og de nuværende organisatoriske rammer. Derudover lægger beslutningerne i budget et økonomisk pres på området. Aktuelt har det fx været nødvendigt at sænke garantiprocenten til skolerne fra 5 til 4 % i indeværende skoleår. Byrådet drøftede kvalitet og økonomi på skoleområdet på temamødet den 15. juni 2015, og drøftelserne på temamødet danner baggrund for denne sagsfremstilling. Målene for den aktuelle sag er: at styrke de faglige resultater på skolerne set i lyset af reformen, at styrke ledelsen af skolerne ved at samle overordnede ledelsesfunktioner på færre personer og styrke den daglige pædagogiske ledelse, at sikre, at skoler og skolevæsen har et økonomisk råderum. Forslag er udarbejdet på baggrund af det politiske mandat om, at der ikke må lukkes matrikler. Udfordringer Med folkeskolereformen og Næstved Kommunes skolepolitik er der lagt op til et fagligt løft i en skole med plads til alle. Skolepolitikken beskriver, at vi i Næstved Kommune vil være ambitiøse. Ved at have et stærkt fokus på elevernes læring skal vore folkeskoler bidrage til, at vi opfylder de nationale målsætninger og giver vore elever de bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kvalitet i undervisningen Folkeskolereformen stiller også krav om en større faglighed og en øget progression, sådan at eleverne om nogle år har lært det samme efter 8. klasse, som de i dag skal kunne efter 9. klasse. Der er samtidig forventninger om en højere grad af læringsmålstyring og undervisningsdifferentiering i forhold til den enkelte elev. Alt i alt skal det føre frem til at skolerne skal præstere bedre og mere ensartet, hvilket passer med Mærk Næstveds vision om øget faglighed og trivsel i skolerne. Næstved Kommune er udfordret på kvaliteten og resultaterne ved afgangsprøven ligger generelt under landsgennemsnittet såvel faktisk, som når der korrigeres for sociale faktorer. Samtidig beskriver folkeskolereformen en udskoling med mulighed for flere valgfag og mulighed for etablering af forskellige linjer forventninger, det er svært at imødekomme inden for de eksisterende rammer, idet skoler med 1 eller 2 spor i overbygningen ikke har mulighed for at tilbyde disse valgmuligheder i væsentligt omfang. Synergi og sammenhængskraft For en del af udfordringerne på området i forhold til kvalitet i undervisningen og lærernes undervisningstid, vil løsningen kunne findes ved at fokusere på øget synergi og sammenhængskraft. En ny fælles digital læringsplatform giver bedre mulighed for at genbruge læringsforløb, men lærerne skal først lære at bruge platformen. Ligeså vil samarbejde mellem skoler i forhold til valgfag og linjer kunne være en del af svaret, men de geografiske afstande skolerne imellem sætter naturlige grænser for hvilke skoler, der kan samarbejde og på hvilke områder. Side 2 af 13 sider

3 Økonomi og befolkningstal Der er i de kommende år en udfordring på 4,2 mio. kr. i 2016/17 stigende til 17,6 mio. kr. i 2018/19. I beregningen indgår 10,0 mio. kr. årligt i Beløbet er flyttet fra anlæg til drift. Derudover indgår 1 % reduktion samt demografiregulering for perioden. Den økonomiske tildeling til området vil fra 1. august 2016 ikke være tilstrækkelig til at leve op til lovkravet, selv med alle skoler på garantiordning. Garantiordningen betyder, at skolerne har 5 % (4 % i 15/16) oveni minimumstimetallet til fx holddeling (sikkerhed m.v.) Derudover er skoleområdet økonomisk udfordret af stigende lønudgifter for lærerne (øget undervisningstillæg og udfasningen af statstjenestemænd, hvor nye lærere ansættes som overenskomstansatte lærere, med en pensionsudgift, der påhviler kommunen). Anlægsmidler er frem til 2018 konverteret til drift, hvilket betyder, at der ikke er mulighed for at renovere skoler, der trænger. Demografiske udfordringer - faldende børnetal betyder færre penge, men ikke nødvendigvis færre klasser. Den seneste skoleprognose viser, at der i skoleåret 2024/25 vil være 974 elever færre end i skoleåret 2014/15. Af dette forventede fald i elevtallet ligger de 522 elever i perioden fra 2018/19 til 2024/25. Den seneste beregning af demografireguleringen der rækker frem til 2021 viser en forventet nedjustering af budgetrammen på omkring 7 mio. kr. udover den demografiregulering, der er indregnet i ovenstående budgetudfordring. Det kan ikke umiddelbart vurderes, om det vil være muligt at reducere antallet af klasser med de 10 klasser, som budgetreduktionen i skoleårene 2019/ /21 svarer til, men det vil næppe være i tilsvarende omfang. Løsninger Overordnet kan løsningerne beskrives således: 1. Lettere samarbejde på tværs af matrikler Samarbejde mellem personale på forskellige matrikler er altid en større udfordring end på samme matrikel, men samarbejdet lettes, hvis matriklerne er en del af samme skole frem for selvstændige enheder. Et fokus på at lette samarbejdsbetingelserne kan derfor være at tænke flere matrikler under samme overordnede ledelse. 2. Valgfag og linjer i udskolingen Samling af overbygningsklasser på færre matrikler så der gennem større volumen opnås mulighed for flere tilbud. Der vil dog ikke være mulighed for at samle overbygningsklasserne på én matrikel pr. sammenlagt distrikt alle steder, da det vil kræve store anlægsinvesteringer. Oplæg Skolevæsnets organisering ændres, så der sker en sammenlægning af distrikter, men ingen lukning af matrikler. Det forventede store fald i elevtallet, svarer næsten til en skole af Ll. Næstved Skoles nuværende størrelse eller til 2 af de øvrige overbygningsskoler. Forslag til fremtidig organisering a. Der lægges op til en organisationsændring med sammenlægning af nuværende distrikter til 6 nye distrikter (distrikterne slås sammen af mellem 2 og 4 nuværende distrikter afhængig af størrelse og beliggenhed). b. Ledelsesstrukturen tilpasses, så der i hvert distrikt er: En overordnet skoleleder, En administrativ leder, En overordnet pædagogisk leder (kan ses sammen med andre ledelsesfunktioner), Side 3 af 13 sider

4 En pædagogisk leder af hver matrikel (ledelsestid afhængig af matriklens størrelse), En SFO-leder (eller evt. en fritidstilbudsleder fx ved fælles ledelse af børneuniverser), Evt. flere mellemledere afhængig af distriktets/matriklens størrelse og ledelsens organisering, Evt. afdelingsledere for større specialtilbud, Herved sikres, at der er en daglig leder på alle matrikler. c. Overbygningseleverne samles så vidt muligt på én matrikel i hvert distrikt - det vil dog ikke kunne lade sig gøre i to af distrikterne, hvor overbygningseleverne vil være fordelt på 2 adresser. d. De store specialenheder på Sydbyskolen fordeles på distrikter sådan, at der kun er ét tværgående specialtilbud pr. distrikt og så der er jævnaldrende almenelever at spejle sig i det pågældende sted, når det er aktuelt. Konkret foreslås klasserne for normaltbegavede autister flyttet til Kildemark-/Kalbyrisskolen. e. Det sikres, at der er læringskoordinatorer på flere fagområder i hvert distrikt Konkret forslag I følgende forslag er distrikterne som udgangspunkt lagt sammen to og to bortset fra tre tilfælde, hvor det er tre henholdsvis fire distrikter, der foreslås sammenlagt. Det skal bemærkes, at sammenlægning af distrikter, som her beskrevet, i lovens forstand er nedlæggelse af alle skoler og etablering af nye skoler. En sådan beslutning er derfor underlagt lovens bestemmelser om høring og indsigelse ved skolenedlæggelser, selv om alle matrikler bevares. Det betyder, at alle nuværende skoler nedlægges 31. juli 2016 og at der oprettes seks nye skoler pr. 1. august 2016, hvor princippet med basis- og udskolingsmatrikler kombineres med skoler på flere matrikler. Klassetrinnene er udgangspunkt for forslaget men vil efterfølgende kunne justeres efter politisk beslutning. 1. Skole 1 Borup Ris Skolen: klasse Hyllinge Skole: klasse Karrebæk Skole: klasse Lille Næstved Skole: klasse 2. Skole 2 Lundebakkeskolen: Kildemarkskolen: Kalbyrisskolen: klasse klasse klasse 3. Skole 3 Sct. Jørgens Skole: Sydbyskolen Rønnebæk Skole: Sjølundsskolen: 4. Skole 4 Korskildeskolen: Fladsåskolen: klasse klasse klasse klasse klasse klasse Side 4 af 13 sider

5 5. Skole 5 Herlufmagle Skole: Susålandets Skole: 6. Skole 5 Holmegaardskolen: Holsted Skole: klasse klasse klasse klasse Placering af 10. klasserne besluttes, når udbuddet af 10.klasse er afgjort. De foreslåede distrikter vil få følgende størrelser jf. skoleprognosen. (o) angiver, at der er overbygning på denne matrikel. 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Ll. Næstved (o) - Karrebæk - Borup Ris (o) - Hyllinge Kalbyris (o) - Lundebakke - Kildemarksskolen Sydby - Sct. Jørgens - Rønnebæk Sjølund (o) Fladså (o)- Korskilde Herlufmagle Susålandet (o) Holsted (o) Holmegaard (o) Konsekvenserne er følgende: Skole 1: Borup Ris Skolen, Hyllinge Skole, Karrebæk Skole og Lille Næstved Skole sammenlægges. Matrikel Sandved er basisskole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne fortsætter på matriklen i Fuglebjerg Matrikel Hyllinge er basisskole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne fortsætter på matriklen i Fuglebjerg Matrikel Fuglebjerg har elever fra klasse Matrikel Karrebæk er basisskole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne går på Lille Næstved Skole, der rummer elever fra klasse (på matriklerne Karrebækvej og Herlufsholmsvej) Den nye skole rummer følgende matrikler: Karrebækvej og Herlufsholmsvej (nuværende Lille Næstved Skole), Sandvedvej og Grønbrovej (nuværende Borup Ris Skolen) og Kirkebakken (nuværende Karrebæk Skole) Side 5 af 13 sider

6 Skole 2 Lundebakkeskolen (matrikel Holme-Olstrup og matrikel Toksværd) er basisskole til og med 4. klasse, hvorefter eleverne går på Kalbyrisskolen, der rummer elever fra klasse. Kildemarkskolen er basisskole til og med 4. klasse, hvorefter eleverne fortsætter på Kalbyrisskolen, Den nye skole rummer følgende matrikler: Tokesvej og Stationsvej (nuværende Lundebakkeskolen), Solsikkevej (nuværende Kalbyrisskolen) og Kildemarksvej (nuværende Kildemarkskolen). Skole 3: Sydbyskolen, Sjølundsskolen, Rønnebæk Skole og Sct. Jørgens Skole sammenlægges. Matrikel Sydbyskolen (Parkvej og Nygårdsvej), matrikel Rønnebæk Skole og matrikel Sct. Jørgens Skole er basisskole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne går på matrikel Sjølundsskolen, der rummer elever fra klasse Den nye skole rummer følgende matrikler: Parkvej og Nygårdsvej (nuværende Sydbyskolen), Manøvej (nuværende Sct. Jørgens Skole), Englebjergvej (nuværende Rønnebæk Skole) og Nygårdsvej 62 (nuværende Sjølundsskolen). Skole 4: Korskildeskolen og Fladsåskolen sammenlægges. Matrikel Korskildeskolen er basisskole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne går på matrikel Fladsåskolen, der rummer elever fra klasse Den nye skole rummer følgende matrikler: Korskildevej (nuværende Korskildeskolen) og Mogenstrup Parkvej (nuværende Fladsåskolen) Skole 5: Susålandets Skole og Herlufmagle Skole sammenlægges. Matrikel Herlufmagle Skole er basisskole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne går på matrikel Susålandets Skole, der rummer elever fra klasse Den nye skole rummer følgende matrikler: Åsøvej (nuværende Susålandets Skole) og Helgesvej (nuværende Herlufmagle Skole) Skole 6: Holsted Skole og Holmegaardskolen sammenlægges. Begge matrikler har elever fra klasse. Den nye skole rummer følgende matrikler: Villavej (nuværende Holmegaardskolen) og Holsted Alle (nuværende Holsted Skole) Den fremtidige placering af 10. klasserne afventer beslutning om hvilken tilbudsgiver, der skal have 10.-klasse-tilbuddet, som er i udbud. 10. klasse indarbejdes i organisationen, når rammerne for 10.-klasse-tilbuddet er besluttet. Side 6 af 13 sider

7 Specialklasser Ved den foreslåede organisationsændring vil der være basis for, at langt flere skoler kan etablere eget tilbud for en større del af de elever på skolen, som har behov for specialundervisning, end tilfældet er i dag. Dette betyder ikke, at alle tværgående specialtilbud nedlægges og skal løses på egen skole. De store specialtilbud, der i dag findes på Sydbyskolen, vil forventeligt også eksistere i fremtiden, mens specialklasserækken på Kalbyrisskolen med større sandsynlighed vil blive reduceret kraftigt, da skolerne vil have bedre mulighed for selv at etablere sådanne tilbud inden for eget distrikt. Dette vil kunne nedbringe transportudgifterne til specialundervisning. Når det af forslaget fremgår, at specialtilbuddene på Sydbyskolen flyttes til andre skoler er det med henblik på bedst muligt at leve op til de overordnede ønsker for specialklasser i Næstved: 1. Tilbuddet skal etableres, så der er alderssvarende almene elever på samme matrikel, 2. Specialtilbuddene må ikke udgøre en for stor del af en skole/matrikel, 3. Personalet i specialtilbuddene skal have kvalifikationer inden for de områder, som specialtilbuddet er rettet imod. Med den nuværende placering på Sydbyskolen er det ikke muligt at leve op til de to første pinde, idet Sydbyskolen i dag kun har almenelever fra klasse og har 200 elever i specialklasser mod 432 elever i almenklasser. På den baggrund vil det være naturligt at se på, hvor tilbuddene fysisk kan rummes. Af hensyn til de særlige lokalemæssige krav til de multihandicappede elever i specialafdelingen tænkes overflytning af klasserne for normaltbegavede autister og evt. Undervisnings- og behandlingsklassen til en anden skole alternativt til nuværende Sct. Jørgens Skole og/eller Sjølundsskolen. Administrationen er opmærksom på, at en flytning af klasserne for de normaltbegavede autister skal forberedes i god tid og gennemføres under hensyntagen til disse børns særlige behov og forudsætninger, men det vurderes at kunne gennemføres uden at være mere indgribende for børnene end de skift, de oplever fx i forbindelse med ferier, aflastning o.l. og der vil være tale om ét skifte til nye rammer, som så bliver de faste fremtidige rammer. Organisation Hver af de seks skoler udgør én skole med ét skoledistrikt, én bestyrelse, ét budget, én elevgruppe, én personalegruppe og én skoleledelse. Som konsekvens af organisationsændringerne skal der gennemføres nyvalg til bestyrelserne for de nye skoler med tiltrædelse 1. august Bestyrelserne kan efter eget ønske evt. danne overgangsråd i fasen mellem beslutning og ikrafttræden af organisationsændringen, der kan understøtte fusionsprocessen med den viden og erfaring, de siddende bestyrelser har. Umiddelbart efter vedtagelse af et forslag til ny organisations vil der blive udpeget nye ledelsesteam for de seks nye skoler. De nye ledelsesteams opgave er i dialog med skolebestyrelser og MED-organisation at etablere den nye organisation, baseret på inddragelse af og dialog med medarbejdere, samt dialog med alle øvrige interessenter. Dannelsen af nye, større skoledistrikter sikrer én ledelse og én medarbejdergruppe, hvilket vil styrke mulighederne for samarbejdet mellem skolens matrikler. Dannelsen af nye og større skoledistrikter sikrer tillige fleksibilitet og bæredygtighed, og muliggør fortsat, at der kan opbygges trygge, nære miljøer på hver enkelt skoles matrikler. Side 7 af 13 sider

8 Der skal fastlægges nærmere spilleregler for skoleledelsens kompetence til at fordele undervisningsaktiviteter på de enkelte matrikler. Eksempelvis er det Byrådet, der godkender eventuelle forslag om nedlæggelser af matrikler på den enkelte skole. Disse rammer indarbejdes i forslag til fremtidig styrelsesvedtægt, der forelægges til behandling samtidig med behandlingen af den aktuelle høring. Desuden vil der skulle udarbejdes ny resursefordelingsmodel på baggrund af de ændrede rammer. Forslag til resursefordelingsmodel forelægges sammen med eller umiddelbart efter beslutning om ny organisering. Den nye organisation skaber øgede muligheder for at udvikle stærke faglige, pædagogiske og didaktiske miljøer for medarbejderne, med pædagogiske ledere, der er tæt på undervisningen i dagligdagen. De faglige kompetencer vil i højere grad kunne anvendes ved at flere lærere underviser i relativt få fag (undervisningskompetence) med de fordele, det medfører omkring forbedrede undervisningsvilkår mv. Tilsvarende for pædagogerne, hvor deres særlige kompetencer endnu bedre kan bidrage til det enkelte barns sociale og faglige udvikling. Gennem øget pædagogisk ledelse kan der sættes særlig fokus på medarbejdernes faglige sparring og på at benytte digitale læremidler og undervisningsmaterialer mv. Det fremlagte forslag indebærer, at det i langt højere grad bliver muligt at praktisere en sammenhængende indsats for hele 0-18 års området Den nye organisation skal styrke udskolingen. Dette kan ske ved, at: Udskolingens valgfag, toninger og variation i tilbud øges, herunder at flere profiler i udskolingen bliver en realitet Fremme økonomisk bæredygtige klassestørrelser i udskolingen Understøtte nye ungdoms- og læringsmiljøer for elever i udskolingen, som styrker trivsel, faglighed og personlig udvikling Sikre, at undervisning sker med lærere, der har undervisningskompetencer i faget samt at undervisning gennem holddannelse på tværs af årgangene bliver mere udbredt Ovenstående intentioner betyder, at det er nødvendigt at styrke og samle ressourcerne gennem et øget samarbejde på hver af de nye skoler, for på den måde at kunne målrette den pædagogiske indsats over for den enkelte elev. Organisationen skal også medvirke til, at skoler i områder med særlige sociale udfordringer, kan udvikle profiler, der i særlig grad understøtter arbejdet med disse børn og familier. Den nye organisation i dette forslag vil, når det er fuldt implementeret, frigøre mellem 7 og 11 mio. kr. årligt. Frigørelsesbeløbet skal dels anvendes til at opfylde de politisk aftalte effektiviseringskrav på børne- og ungeområdet. Der forventes ikke umiddelbart udgifter til udbygning af de nye skoler, men der forventes anlægsudgifter til mindre ændringer i forbindelse med samling af overbygningerne. Trafikforhold i den nye organisation Forslaget til ny organisation vil ændre transporten til og fra skole for en del elever primært i overbygningen. Der er budgetteret med en øget udgift til den skolemæssige befordring på mellem 1 og 5 mio. kr. afhængigt af om befordringen kan etableres som kollektiv trafik eller om der skal etableres lukkede skolebusruter. Side 8 af 13 sider

9 Anvendelse af ledig bygningskapacitet Flytningen af primært - overbygningsklasser mellem matrikler vil frigøre lokaler på andre matrikler. Det skal i den forbindelse vurderes, om der nogle steder kan etableres børneuniverser, hvor dagtilbud m.m. bliver placeret sammen med en skole. I forlængelse af den endelige behandling af organisationsændringerne skal der tages stilling til anvendelsen af den ledigblevne kapacitet. Offentlig høring og vedtagelse Forslaget sendes til offentlig høring frem til 12. november 2015 kl og offentliggøres på kommunens hjemmeside og i lokalpressen. Den offentlige debat gennemføres i henhold til folkeskolelovens 24, stk. 4. Børne- og Skoleudvalget afholder et offentligt møde om forslaget til ny organisering den 30. september kl til Efter høringens afslutning den 12. november vil der blive samlet op på debatten og de indkomne høringssvar, hvorefter Børne- og Skoleudvalget vil udarbejde en anbefaling til Byrådet Hvis der er fremsat indsigelser mv. mod forslaget, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen som udløber den 12. november 2015 kl. 12 Byrådet behandler indsigelserne og vedtager følgelig organisationsændringerne i den endelige form på møde den 15. december Efter vedtagelse af forslag Der etableres en projektorganisation, der i samarbejde med de nye skoleledelser skal forberede gennemførelsen af den nye organisation. Så meget som muligt af organisationsforslaget skal gennemføres pr. 1. august 2016, herunder ansættelse af ledelse på de nye skoler. Børne- og Skoleudvalget vil involvere skolebestyrelserne i fusionsarbejdet og drøfte hvordan forældredemokratiet skal organiseres i den nye organisation. I forbindelse med organisationsbeslutningen findes overgangsløsninger, med henblik på at undgå, at nogle børn skal starte et nyt sted, for året efter at blive flyttet til et andet. I overgangsperioden vil der blive arbejdet med fusionsprocesser mellem skolernes forskellige matrikler, ligesom der indgår en konkret proces omkring udbygning/ombygning af de fremtidige matrikler. Center for Personale og HR inddrages i arbejdet med kulturbrobygning i den nye organisation. Der afsættes midler til fusionsaktiviteter for ledelser, ansatte og skolebestyrelser. Side 9 af 13 sider

10 Bilag A: Seks nye skoler Tabel 1. Oversigt over forslaget Matrikler Før ændring Efter ændring Borup Ris Skolen klasse klasse Fladsåskolen klasse klasse Herlufmagle Skole klasse klasse Holmegaardskolen klasse klasse Holsted Skole klasse klasse Hyllinge Skole klasse klasse Kalbyrisskolen klasse klasse Karrebæk Skole klasse klasse Kildemarkskolen klasse klasse Korskildeskolen klasse klasse Lille Næstved Skole klasse klasse Lundebakkeskolen klasse klasse Rønnebæk Skole klasse klasse Sct. Jørgens Skole klasse klasse Sjølundsskolen klasse klasse Susålandets Skole klasse klasse Sydbyskolen klasse klasse Tabel 2. Nogle elever skal flytte matrikel Matrikler Borup Ris Skolen Fladsåskolen Herlufmagle Skole Holmegaardskolen Holsted Skole Hyllinge Skole Kalbyrisskolen Karrebæk Skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Lille Næstved Skole Lundebakkeskolen Rønnebæk Skole Sct. Jørgens Skole Sjølundsskolen Susålandets Skole Sydbyskolen Får tilført elever fra følgende matrikler: 1/6 af klasse fra Sjølundsskolen (Hyllingeområdet) klasse fra Kildemarkskolen og klasse fra Lundebakkeskolen Halvdelen af klasser for normaltbegavede autister fra Sydbyskolen klasse fra Kalbyrisskolen Halvdelen af specialklasser for normaltbegavede autister Sydbyskolen 1/6 af klasse fra Sjølundsskolen (Karrebækområdet) klasse fra Sct. Jørgens Skole klasse fra Herlufmagle Skole Afgiver elever til følgende matrikler: klasse til Susålandets Skole klasse Borup Ris Skolen klasse til Kildemarkskolen klasse til Kalbyrisskolen klasse til Kalbyrisskolen klasse til Sjølundsskolen 1/6 af klasse til Lille Næstved Skole, 1/6 af klasse til Borup Ris Skolen Halvdelen af specialklasser for normaltbegavede autister til Kildemarkskolen Halvdelen af specialklasser for normaltbegavede autister til Kalbyrisskolen Side 10 af 13 sider

11 Tabel 3. Overslag over økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser (mio. kr.) Årlige driftsmæssige konsekvenser i 2016 Årlige driftsmæssige konsekvenser fra 2017 Anlægsmæssige konsekvenser Driftsøkonomiske konsekvenser: Ledelse, inkl. SFO-ledelse -3,3-8 / Driftsøkonomiske konsekvenser: Bygningsdrift, rengøring og energi 0 0 / Driftsøkonomiske konsekvenser: Rationel klassedannelse -1,7-4 / Driftsøkonomiske konsekvenser: Skolemæssige transportudgifter 0,5 2,1 1 5 / Anlægsøkonomiske konsekvenser: / / 10 I alt -2,9 til -4,5-7 til Note: Negativt fortegn svarer til en besparelse. Side 11 af 13 sider

12 Bilag B: Udvikling i elevtallet samlet og på de seks nye skoler 2015/ / / / / / / / 2023 Skole Skole Skole Skole Skole Skole I alt Kilde: Næstved Kommunes elevtalsprognose, ekskl. 10. klasser. Note: 1. Skole 1: Borup Ris Skolen, Hyllinge Skole, Karrebæk Skole og Lille Næstved Skole 2. Skole 2: Lundebakkeskolen, Kalbyrisskolen og Kildemarkskolen 3. Skole 3: Rønnebæk Skole, Sjølundsskolen, Sct. Jørgens Skole og Sydbyskolen 4. Skole 4: Korskildeskolen og Fladsåskolen 5. Skole 5: Herlufmagle Skole og Susålandets Skole 6. Skole 5: Holmegaardskolen og Holsted Skole Side 12 af 13 sider

13 Der gøres opmærksom på, at nummereringen af distrikterne på kortet ikke svarer til nummereringen i teksten Bilag C: Oversigt over de foreslåede nye distrikter Side 13 af 13 sider

Sagsnr A Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Lars Nedergaard/Jan Heilmann

Sagsnr A Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Lars Nedergaard/Jan Heilmann Sagsnr. 17.00.00-A00-1-15 Cpr. Nr. Dato 24-8-2015 Navn Sagsbehandler Lars Nedergaard/Jan Heilmann Kvalitet og økonomi Skoleområdet befinder sig aktuelt i et krydspres mellem folkeskolereformen, arbejdstidsreglerne

Læs mere

Kommune. Mere undervisning - færre mursten. Tilrettet efter Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger mm. på udvalgets møde den 27.

Kommune. Mere undervisning - færre mursten. Tilrettet efter Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger mm. på udvalgets møde den 27. Forslag til ny skolestruktur i Næstved Kommune Mere undervisning - færre mursten Tilrettet efter Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger mm. på udvalgets møde den 27. oktober 2014 Næstved Kommune Teatergade

Læs mere

Kommune. Internt arbejdsnotat. 23. oktober 2014. Mere undervisning - færre mursten Forandring til tiden. Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved

Kommune. Internt arbejdsnotat. 23. oktober 2014. Mere undervisning - færre mursten Forandring til tiden. Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved Forslag til ny skolestruktur i Næstved Kommune Mere undervisning - færre mursten Forandring til tiden Internt arbejdsnotat til Børne- skoleudvalget Notat af 23. oktober 2014 Næstved Kommune Teatergade

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Analyse af strukturen på skole-, SFOog klubområdet i Næstved Kommune

Analyse af strukturen på skole-, SFOog klubområdet i Næstved Kommune Analyse af strukturen på skole-, SFOog klubområdet i Næstved Kommune Rapport 31. august 2014 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Evaluering af skolestruktur 2011... 1 1.2 Analysens fundament... 2 1.3

Læs mere

Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680

Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680 Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2017/18 Løn Årsløn pr. medarbejder 394.764 Rettet Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 8.168 Rettet Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet

Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet II Opsummering på rapporten II 6 nye versioner II Præsentation af nye versioner Næstved Kommune 17. september 2014 Søren Brøndum sb@broendum-fliess.dk Martin

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17

Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17 Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17 Løn Årsløn pr. medarbejder 386.417 Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 7.995 Vikartimeløn 189 Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Næstved Skolevæsen. Kvalitetsrapport

Næstved Skolevæsen. Kvalitetsrapport Næstved Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse 0. Forord... 5 1. Sammenfattende vurdering af det faglige niveau... 7 2. Skolevæsnets rammebetingelser... 11 3. Vurering af de enkelte skolers

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014

Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser 18. august 2014 Mulige veje for Greves fremtidige skolestruktur Informationsmøde for skolebestyrelser den 18. august 2014 Skolestruktur

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

undervisningstid note Fagdelt undervisning, lærere Klokketimer

undervisningstid note Fagdelt undervisning, lærere Klokketimer Overskrift på alle ark Skoleåret 16/17 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 15/16 Første budgetår i skoleåret i 16 priser Andet budgetår i skoleåret i 17 priser Skoleåret Skoleår 16/17 Lønninger

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Visionstema 1: Vi fokuserer på trivsel og lyst til at lære i fællesskabet

Visionstema 1: Vi fokuserer på trivsel og lyst til at lære i fællesskabet NOTAT 3 scenarier for fremtidig skolestruktur OPDATERET Dato: 27. september 2011 Sags nr.: 330-20-791 Afdeling: Center for Skole Sagsbehandler: Trine Rose Dette notat beskriver 3 scenarier for fremtidig

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner

Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Skolestruktur erfaringer fra andre kommuner Indledning I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets arbejde med at gennemføre et strukturtjek på børn- og ungeområdet, jf. aftalen for Budget 2016, udgør skolestrukturen

Læs mere

Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen

Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Version 3 høringsmateriale med rettelser Maj 2011 Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen...4 Den demografiske udfordring...4

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Forslag til skolenavne

Forslag til skolenavne Forslag til skolenavne Distrikt 1 Forslag 1, indstillet af overgangsbestyrelsen Lille Næstved Skole - afdeling Karrebæk - afdeling Hyllinge - afdeling Sandved - afdeling Fuglebjerg - afdeling Herlufsholmvej

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Velkommen til møde om Ny skolestruktur i Lemvig By

Velkommen til møde om Ny skolestruktur i Lemvig By 10. november 2015 Velkommen til møde om Ny skolestruktur i Lemvig By Velkomst v. Borgmester Erik Flyvholm Aftenens program Velkomst v. borgmester Erik Flyvholm Orientering om baggrund for forslaget v.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Vejle Midtbyskole. Beslutningsoplæg

Vejle Midtbyskole. Beslutningsoplæg Vejle Midtbyskole Beslutningsoplæg Indhold 1. Indledning... 2 2. Resume... 2 3. Damhavens og Langelinies skoler beskrivelse... 3 4. Det formelle ved sammenlægning til en ny skole... 4 5. De to skoler sammenlagt

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer,

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Skoleåret Skoleår 17/18

Skoleåret Skoleår 17/18 Almenundervisning skoleår 2017/2018 Overskrift på alle ark Skoleåret 17/18 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 16/17 Første budgetår i skoleåret i 17 priser Andet budgetår i skoleåret i 18 priser

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

Præsentation af den nye ledelse

Præsentation af den nye ledelse Jeg hedder Bo Hauge Laursen og skal pr. 1. august 2016 være distriktsskoleleder for nuværende Korskildeskole og Fladsåskole. Jeg er 51 år, bor i Everdrup og er gift med Helle, der er lærer på min nuværende

Læs mere

Sagsnr S Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Camilla Hovmand Larsen. Notat om omprioriteringsforslag

Sagsnr S Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Camilla Hovmand Larsen. Notat om omprioriteringsforslag Sagsnr. 00.30.10-S00-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-4-2015 Navn Sagsbehandler Camilla Hovmand Larsen Notat om omprioriteringsforslag Notatet beskriver de forslag til omprioritering og besparelser, Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Referat af MED-Områdeudvalg for skoler,

Referat af MED-Områdeudvalg for skoler, Næstved Kommune Center for Uddannelse www.naestved.dk Referat af MED-Områdeudvalg for skoler, 13.01.2016 Mødedato 13.01.2016 Tid 11:30 13:00 Sted Mødelokale 3, Rådmandshaven Mødedeltagere Lars Nedergaard,

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4

1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering og indfasning af udskolingslinjer 4 Notat Sagsnr.: 2014/0004924 Dato: 7. november 2014 Titel: Organisering af udskolingslinjer i Halsnæs skolevæsen Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent 1. Indledning 2 2. Proces 3 3. Organisering

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune. 21. juni 2010 Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i Fredensborg Kommune 21. juni 2010 2/23 Indhold: Indledning... 4 En folkeskole i overmorgen - Visioner og mål...4 Hvorfor en ny skolestruktur...4 Konkrete målsætninger

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler

Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler Organisationsdiagrammer ved organisering af skolerne med fire overordnede skoler Skolernes ledelsesteam i dag udgøres er forskelligt sammensat efter lokale behov, men består ofte af følgende funktioner:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Herlufmagle den 28. oktober Høringssvar vedr. forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune

Herlufmagle den 28. oktober Høringssvar vedr. forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune 1 - Skolebetyrelsen Herlufmagle Hører til journalnummer: 17.01.00-G01-12-15 Herlufmagle den 28. oktober 2015 Høringssvar vedr. forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune Den 17. september

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed Bæredygtige skoler og dagtilbud Et dialogværktøj med centrale opmærksomhedspunkter Som udgangspunkt findes der ikke entydige eller teoretisk funderede begrebsafklaringer på bæredygtighed. Nedenstående

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger

Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger Rammenotat version 4 - Gældende politiske beslutninger Skole- og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning... 2 Gældende politiske beslutninger... 3 Nationalt... 3 Folkeskolereformen har særligt fokus på

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015. Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Uddannelse 2015 ilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune. Indhold Skolestrukturen... 3 ilag 1. Skoleoversigt... 3 ilag 2. Skoledistrikter... 4 2.1. Skoledistrikter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere