Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST"

Transkript

1

2 Indhold 1. Mål Virksomhedssamarbejder Opsøgning af praktikpladser Godkendelse af virksomheder Udvikling af kvaliteten Kvalitetskriterier og mål Samarbejde med praktikcenter og andre erhvervsskoler Orientere om skolepraktik Optage elev i skolepraktik Opfølgning på EMMA-kriterier Uforskyldt mistet aftale Praktik i udlandet Virksomhedsforlagt undervisning Registrering af uddannelsesaftaler Henvisninger og links Bilag

3 1. Mål Formålet med Praktikcenter CPH WEST er at uddanne eleverne bedst muligt i den praktiske del af uddannelsen. For at opnå dette er det et mål at få praktikcenterets elever ud i aftaler i virksomheder. Dette forventes opnået ved: intensivt forløb i praktikpladssøgning fremrykket undervisning, så eleven bliver mere attraktiv for virksomheder anvendelse af restlæreaftaler, korte aftaler, delaftaler eller kombinationsaftaler i det omfang det ikke lykkes at få eleverne ud i aftaler, anvendes virksomhedsforlagt undervisning som led i at styrke det praksisrettede og virksomhedsnære element i elevens skoleaftale, dog på områder, hvor det ikke opfattes som konkurrenceforvridende. Derfor er det ikke Praktikcenter CPH WESTs politik, at eleverne skal blive længst mulig tid i centeret. Tværtimod er det et succeskriterie at få eleverne ud i uddannelsesaftaler med virksomheder hurtigst muligt og i størst muligt omfang. I den udstrækning det ikke lykkes at få en elev ud i aftaler, tilrettelægges der i centeret en alsidig oplæring i faglige discipliner. 2. Virksomhedssamarbejder Praktikcenter CPH WEST udbygger det eksisterende samarbejde med virksomheder. I det allerede eksisterende samarbejde indgår dialog om elever samt virksomhedstilfredshedsundersøgelse. Samarbejdet skal suppleres med et netværk af virksomheder, der er tilpasset praktikcenterdelen af CPH WEST. Der etableres i løbet af 2014 et virksomhedsnetværk bestående af: Virksomheder, der ikke kan godkendes til hele uddannelsen på grund af begrænsninger i virksomhedens kapacitet Virksomheder, der ikke har det økonomiske grundlag for at indgå aftale med elever i hele uddannelsesperioden, fx nonprofitorganisationer, velgørende institutioner, frivillige organisationer og tilsvarende. Disse virksomheder godkendes i den udstrækning, det er muligt, og der etableres aftaler om virksomhedsforlagt undervisning med dem på de områder, hvor de kan bidrage til oplæring af praktikcenterets elever. Derudover tager Praktikcenter CPH

4 WEST reelle produktionsopgaver ind i sit virke, i den udstrækning det kan gøres uden at blive konkurrenceforvridende. 3. Opsøgning af praktikpladser CPH WESTs overordnede plan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremgår af handlingsplan for øget gennemførelse. Det opsøgende arbejde evalueres og prioriteres dermed på et strategisk niveau mindst en gang årligt. Derudover følges der op hvert kvartal med de enkelte uddannelsesretninger. Der prioriteres indsats i forhold til: Aktuelle udviklingstendenser Vedligeholdende arbejde i forhold til virksomheder, der er ved at afslutte elever Opsøgende i forhold til: o Ikke-godkendte virksomheder o Godkendte, men passive virksomheder o Samarbejde med øvrige praktikcentre og den Regionale Praktikpladsenhed. 4. Godkendelse af virksomheder Godkendelse af virksomheder som oplæringssted følger de normale procedurer. For de merkantile uddannelser og fitnessinstruktøruddannelsen godkendes virksomhedskæder af Uddannelsesnævnet, mens godkendelse af enkeltvirksomheder er uddelegeret til de lokale uddannelsesudvalg. Det praktiske arbejde med godkendelserne følger de retningslinjer, der er fastsat af det enkelte LUU. Arbejdet med godkendelse af enkeltvirksomheder følger sagsbehandlerhåndbogen for den enkelte uddannelse. For øvrige uddannelser er det de faglige udvalg, der godkender virksomheder som oplæringssted, og ansøgning om godkendelse sendes til dem. Praktikkonsulenterne på CPH WEST vejleder virksomhederne om, hvordan ansøgning om godkendelse udfyldes. Hvis en virksomhed ikke er godkendt eller ikke kan godkendes til den fulde uddannelse, kan der i særlige tilfælde ske en skolegodkendelse. Dette gøres normalt kun, hvis der er udsigt til og forventning om en efterfølgende godkendelse til ordinære forløb

5 5. Udvikling af kvaliteten CPH WEST har et eksisterende kvalitetskoncept, hvor der evalueres på både elever og aftagere gennem elevtrivselsundersøgelser og virksomhedstilfredshedsundersøgelser. Dette kvalitetsarbejde varetages af den enkelte afdeling for elevernes vedkommende og centralt på EUD for det virksomhedsrettede. Praktikcentrets elever vil indgå i elevundersøgelsen. Ligeledes vil virksomheder med igangværende aftaler indgå i virksomhedstilfredshedsundersøgelserne. Arbejdet med elevernes praktikmål skal styres gennem skoleaftalen, hvor det fremgår for både instruktører og elever, hvilke praktikmål den enkelte elev skal opnå i enten korte aftaler, kombinationsaftaler eller eventuelt virksomhedsforlagt undervisning. En øget anvendelse af korte aftaler eller kombinationsaftaler vil give større individualisering af elevernes planer for den praktiske oplæring, derfor er udgangspunktet for den enkelte elev den praktikplan, der er lagt for hver enkelt elev, og som indgår som en del af skoleaftalen. Skoleaftalen bidrager dermed også til at skabe sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske dele af uddannelsen. 6. Kvalitetskriterier og mål Der gennemføres en årlig selvevaluering for praktikcenteret, første gang primo Resultaterne offentliggøres på praktikcenterets del af skolens hjemmeside. Resultaterne danner baggrund for udarbejdelsen af handlingsplaner for EUD, hvor Praktikcenter CPH WEST indgår. I selvevalueringen indgår følgende kvantitative kriterier: a. Centrets antal elever inden for uddannelsen i hovedforløbet og skolepraktik. b. Centrets andel af elever inden for uddannelsen i hovedforløbet og skolepraktik. c. Overgangsfrekvens fra grundforløb til hovedforløb inden for uddannelsen. d. Omfang af elever uden for skolepraktik (uddannelsesaftaler) og fravalg af skolepraktik. e. Omfang af elever uden for skolepraktik (fravalg af skolepraktik). f. Geografisk dækning i forhold til elever. g. Omfang af skolepraktikelevernes uddannelse i praktik i virksomheder gennem korte aftaler eller del- og restaftaler. h. Omfang af virksomhedsforlagt undervisning under skolepraktik. i. Centrets anvendelse af kostafdeling på de enkelte uddannelser. I selvevalueringen indgår følgende kvalitative kriterier: j. Kvaliteten af praktikcentrets praktikuddannelse, herunder udstyr, materialer og opgaver. k. Håndtering af alle elever, der søger skolepraktik indenfor uddannelsernes for

6 skellige trin og specialer. l. Håndteringen af elevernes bevægelser mellem de forskellige skoler og centret. m. Samarbejde med andre skoler og centre om uddannelse og praktikpladssøgning. n. Inddragelsen af de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. I handlingsplan for øget gennemførelse indgår følgende: o. Organisering af centrets systematiske praktikpladsopsøgende arbejde. p. Effekter af centrets praktikpladsopsøgende arbejde. Endvidere gennemføres: q. Elevtilfredshedsundersøgelse r. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 7. Samarbejde med praktikcenter og andre erhvervsskoler Der er indgået samarbejdsaftaler med øvrige praktikcentre på uddannelser, hvor CPH WEST ikke selv har hovedforløb eller er godkendt som praktikcenter (se bilag 1, samarbejdsaftale). Endvidere er der indgået samarbejdsaftaler med andre praktikcentre for at kunne dække specialer i de udbudte hovedforløb (se bilag 2, samarbejdsaftale praktikcentre). Af samarbejdsaftalerne fremgår bl.a. ansvar for orientering om skolepraktik, EMMAvurdering og evt. den videre vejledningspligt. Samarbejde om det praktikpladssøgende arbejde er beskrevet i handlingsplan for øget gennemførelse. 8. Orientering om skolepraktik Elever på CPH WEST skal inden for de første 14 dage på grundforløbet orienteres om mulighed for skolepraktik jf. bilag 3 - procedure for orientering om skolepraktik. Eleverne skal forud for afslutning af grundforløbet orienteres om, at de indkaldes til orienteringsmøde om skolepraktik. Eleverne skal senest 14 dage før og en uge efter afslutning af grundforløbet orienteres om skolepraktik og evt. tilmelde sig eller melde fra til skolepraktik på orienteringsmødet

7 På grundforløb, hvor CPH WEST ikke er praktikcenter, er der indgået samarbejdsaftale med andre praktikcentre jf. bilag 2 - samarbejdsaftale. CPH WEST varetager orienteringsopgaven på vegne af de relevante praktikcentre. Orienteringens indhold fremgår af bilag 4 - orientering om praktikuddannelse i praktikcenter. Der er en række formularer, der skal udfyldes i forbindelse med orienteringerne jf. proceduren. Se bilag 3a, Praktikpladssøgende Se bilag 5, Deltagelse og tilmelding - orienteringsmøde om skolepraktik Se bilag 6, EMMA-kriterier Se bilag 7, Tilmelding til øvrige praktikcentre Elever, der ønsker optagelse til praktikcenteret på en anden baggrund end direkte efter afslutning af grundforløb (uforskyldt mistet aftale eller udløb af uddannelsesaftale), skal modtage samme orientering om praktikuddannelse i praktikcenter umiddelbart efter afslutning af tidligere aftale. Disse elever har også mødepligt og skal opfylde EMMA-kriterierne på samme måde. 9. Optagelse af elev i skolepraktik Når en elev optages i praktikcenteret, sker det på baggrund af Ønske om optagelse i praktikcenter EMMA-vurdering Evt. udvælgelsessamtale (hvis der er kvote til optagelse i praktikcenter) Udarbejdelse af plan for praktikpladssøgning Udarbejdelse af skoleaftale Procedurer følger bilag 22, procedure indmeldelse i skolepraktikcenter. 10. Opfølgning på EMMA-kriterier Elever skal leve op til EMMA-kriterierne under hele deres uddannelse. Eleven skal være aktivt søgende under hele forløbet for at være berettiget til uddannelse i praktikcenteret, dvs.: - inden optagelse i praktikcenteret

8 - efter optagelse, men inden påbegyndelse af undervisningen i praktikcenteret - under den praktiske oplæring i praktikcenteret - under virksomhedsforlagt undervisning - under delaftaler eller korte aftaler med virksomheder (hvor der skal søges for resterende dele af uddannelsen). Det medfører, at elever ikke kan afslå tilbud om uddannelsesaftale, virksomhedsforlagt undervisning (eleven kan dog takke nej til VFU i udlandet). Det er eleven, der har bevisbyrden, dvs. det er eleven, der selv skal dokumentere, at eleven er aktivt søgende. Disse regler gennemgås på orienteringsmøder om praktikuddannelse i praktikcenter. De fremgår af den praktikcenterhåndbog (bilag 8), som eleven skal gennemlæse og underskrive at have modtaget og forstået (bilag 8a, underskriftsark). CPH WESTs generelle praktikcenterhåndbog suppleres med lokale forhold på de enkelte uddannelser. Praktikcenterhåndbog beklædningshåndværker, se bilag 9 Praktikcenterhåndbog frisør, se bilag 10 Praktikcenterhåndbog kontoruddannelse med specialer, se bilag 11 Praktikcenterhåndbog smed, se bilag 12. Under hele elevens uddannelse skal uddannelsesafdelingen følge op på, at eleven er aktivt søgende. Det gælder under grundforløbet og ved overgang til og i skolepraktik. Elevens søgning skal kunne dokumenteres inden orienteringsmøde om skolepraktik. Elevens søgning skal dokumenteres ved påbegyndelse at undervisningen i praktikcenter. Elevens søgning skal løbende dokumenteres under hele elevens tilknytning til praktikcenteret. Praktikcenteradministrationen kontrollerer en gang om ugen, at eleverne har en aktiv og synlig profil på praktikpladsen.dk. 11. Uforskyldt mistet aftale Når CPH WEST modtager en ophævelse af en uddannelsesaftale, kontaktes eleven for at afklare, om eleven uforskyldt har mistet aftalen og dermed har ret til optagelse i praktikcenteret eller på skoleperioder i hovedforløbet, hvis der ikke er skolepraktik på uddannelsen. Procedurer og spørgeguide fremgår af bilag 13, Procedure for uforskyldt mistet aftale

9 Hvis eleven ikke kan kontaktes telefonisk, anvendes uforskyldt mistet brev 1 oplysninger (se bilag 14). Hvis ophævelsen ikke kan vurderes på grund af igangværende fagretslig sag, anvendes uforskyldt mistet brev 2 udskudt afgørelse (se bilag 15). Hvis det vurderes, at aftalen er uforskyldt mistet, anvendes uforskyldt mistet brev 3 - uforskyldt mistet (se bilag 16). Hvis det vurderes ikke at være uforskyldt eller ikke er tilstrækkeligt underbygget, at det var uforskyldt, anvendes uforskyldt mistet brev 4 afslag (se bilag 17). Breve opbevares på elevsagen. Vurderingen varetages af praktikkonsulenten, der modtager elevens ophævelse. Da en række elever henvender sig direkte i praktikcenteret på Glentevej med ophævelser, varetages vurderingen på frisørområdet af vejledningen. Ophævelsesblanket og afgørelse sendes til den centrale administration af praktikcenteret. Hvis eleven vurderes at have mistet aftalen uforskyldt, er eleven berettiget til optagelse i praktikcenteret. Eleven modtager orientering om mulighed for oplæring i praktikcenteret jf. afsnit 8. Eleven påbegynder undervisningen umiddelbart efter optagelse i praktikcenteret. 12. Praktik i udlandet En elev, der er optaget til praktikuddannelse i et praktikcenter, kan gennemføre en del eller hele sin praktikuddannelse i udlandet gennem følgende modeller: a) Virksomhedsforlagt undervisning i udlandet b) Orlov til praktik i udlandet c) Udstationering på baggrund af en kort uddannelsesaftale eller en delaftale under praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik). Eleven kan efter disse ophold i udlandet komme tilbage til praktikcenteret og færdiggøre uddannelsen (under forudsætning af, at eleven hele tiden og fortsat lever op til EMMA-kriterierne). a) Virksomhedsforlagt undervisning i udlandet Principper og procedurer for virksomhedsforlagt undervisning gælder også for virksomheder i udlandet. Der skal være et fagligt mål, og praktikcenteret er ansvarlig for undervisningens kvalitet og skal sikre, at de krav, der stilles ved virksomhedsforlagt

10 undervisning i Danmark, også er opfyldt i forhold til den virksomhedsforlagte undervisning i udlandet. Det er frivilligt for eleven at deltage i VFU i udlandet. Eleven har ikke krav på at komme i VFU i udlandet. Hvis det gennemføres, skal skolen afholde elevens ekstra omkostninger som følge af udsendelsen, fx rejse- og opholdsudgifter inden for hvad der er rimeligt og nødvendigt (jf. vejledende niveau gældende for støtte til praktikophold i udlandet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Opholdet indarbejdes i elevens skoleaftale som øvrig VFU. b) Orlov til praktik i udlandet En elev kan få orlov fra praktikcenteret til praktik i udlandet (lønnet beskæftigelse i udlandet). Procedurer for lønnet beskæftigelse i udlandet (se bilag 18, procedure lønnet beskæftigelse i udlandet) følges. Dermed gælder følgende: - Eleven har underskrevet en lønnet ansættelseskontrakt med arbejdsgiveren. - Skolen har aktivt medvirket til at finde arbejdsgiveren. - Det fremgår af skoleaftalen, hvilke praktikmål der skal opnås. Da eleven modtager løn fra arbejdsgiveren og har orlov fra praktikcenteret, modtager eleven ikke praktikcenterydelse, og praktikcenteret modtager ikke taxameter i perioden. c) Udstationering på baggrund af en delaftale under praktikuddannelse i et praktikcenter Reglerne følger de almindelige regler for elever, der udstationeres under deres praktik i virksomheder. 13. Virksomhedsforlagt undervisning Dele af den praktiske oplæring i praktikcenteret kan erstattes af virksomhedsforlagt undervisning (VFU). VFU er relevant for at give eleverne mulighed for at opleve arbejdsvilkårene i det pågældende fag og styrke deres mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Endvidere kan det give adgang til udstyr, arbejdsprocesser og opgaver, som ikke indgår i de muligheder, eleven har i skolepraktikken. VFU er derfor et element i både elevens erhvervsmæssige socialisering og faglighed

11 Inden en elev påbegynder et forløb i VFU, skal der være indgået og underskrevet en skriftlig aftale (se blanket 19a: virksomhedsforlagt undervisning) med den pågældende virksomhed. Aftalen skal indeholde de specifikke mål eller delmål, der planlægges nået i VFU. Længerevarende VFU (ud over få uger) skal være detaljeret beskrevet, så det er tydeligt, at der er tale om undervisning, hvor eleven oplæres i flere praktikmål, og ikke blot en skjult virksomhedspraktik, hvor eleven indgår i produktionen. Det betyder ikke, at en elev ikke må løse praktiske opgaver i virksomheden, men at det skal ske ved, at eleven overtager en ansats plads og instrueres og vejledes af den ansatte. VFU skal have et læringsmæssigt formål (se bilag 20, lokal undervisningsplan). Derfor er det skolen, der afgør, om en VFU er relevant, og hvilken elev den pågældende VFU er relevant for. En elev i Praktikcenter CPH WEST kan derfor ikke selv indgå aftale om VFU. Eleverne kan dog i et vist omfang selv opsøge virksomheder, idet det betragtes som et led i elevens proces med at søge og skaffe en uddannelsesaftale. En elev, der afslår VFU, opfylder ikke EMMA-kriterierne (dette gælder dog ikke VFU i udlandet). Skolen har ansvaret for tilsyn med VFU, hvis det ikke udføres af skolens undervisere. Denne opgave varetages af den enkelte afdeling og omfatter kontrol med oplæringen, samt at eleven ikke deltager i produktionen. Efter hver VFU evalueres elevens udbytte, og elevens skoleaftale (se bilag 21, skoleaftale) opdateres med de opnåede mål. For at sikre at virksomheden har de nødvendige forudsætninger for at forestå VFU, gennemføres VFU kun i godkendte virksomheder. Hvis det er en virksomhed, der ønsker godkendelse til at kunne uddanne elever, kan der efter en besigtigelse hos virksomheden evt. udarbejdes en skolegodkendelse til VFU. Skolegodkendelser underskrives af chefen for praktikcenteradministrationen. Godkendelsen skal være gennemført, inden en elev kan påbegynde VFU i virksomheden. Godkendelse af virksomheden følger de normale procedurer for den enkelte branche. 14. Registrering af uddannelsesaftaler Uddannelsesaftaler registreres i praktikcenteret efter de normale procedurer

12 15. Henvisninger og links Undervisningsministeriets håndbog om skolepraktik Lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om skolepraktikydelse Bilag 1 Samarbejdsaftale grundforløbsskole og praktikcenter 2 Samarbejdsaftale, praktikcentre 2a Samarbejdsaftale, København Nord 3 Procedure for orientering om skolepraktik 3a Praktikpladssøgende 4 Orientering om praktikuddannelse i praktikcenter 5 Deltagelse i orienteringsmøde om skolepraktik 6 EMMA-kriterier 7 Tilmelding til øvrige praktikcentre (på vej) 8 Praktikcenterhåndbog 8a Underskriftsark - Praktikcenterhåndbog 9 Praktikcenterhåndbog beklædningshåndværker 10 Praktikcenterhåndbog frisør 11 Praktikcenterhåndbog Kontoruddannelse med specialer 12 Praktikcenterhåndbog smed 13 Procedure uforskyldt mistet uddannelsesaftale 14 Uforskyldt mistet brev 1 - oplysninger 15 Uforskyldt mistet brev 2 udskudt afgørelse 16 Uforskyldt mistet brev 3 uforskyldt mistet 17 Uforskyldt mistet brev 4 - afslag 18 Procedure lønnet beskæftigelse i udlandet 19 Procedure for VFU 19a Blanket: Aftale om virksomhedsforlagt undervisning 20 Lokale undervisningsplaner (findes på hjemmesiden) 21 Skoleaftale 22 Procedure Skolepraktikcenter 22a EMMA-vurdering

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om En styrket uddannelsesgaranti Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Vejlederkonference 7. december 2016 Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Flere praktikpladser flere faglærte Tilstrækkeligt

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen Årlig evaluering og opfølgningsplan for Praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen 2015 Indledning Det er et krav til praktikcentrene, at der årligt gennemføres en selvevaluering af de opnåede resultater.

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST Forretningsplan for Praktikcenter CPH WEST Forretningsplanen er udarbejdet i forbindelse med etablering af praktikcenter på CPH WEST for: frisøruddannelsen, beklædningshåndværkeruddannelsen, smedeuddannelsen

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse MBA Eksamen: Økonomistyring Projekt EMMA Forside til Synopsis Redegørelse Eksamenstermin: Sommer 2014 Vinter Underviser/e: Carit Andersen John Christensen Titel på opgave: Ja, min synopsis må gerne i anonym

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Evaluering af praktikcentre del 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre

Evaluering af praktikcentre del 2. Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre Evaluering af praktikcentre del 2 Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre Evaluering af praktikcentre del 2 Beskrivelse og vurdering af de enkelte centre 2015 Evaluering af praktikcentre del 2 2015

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Evaluering af praktikcentre del 1. Analyser på tværs af centre og uddannelser

Evaluering af praktikcentre del 1. Analyser på tværs af centre og uddannelser Evaluering af praktikcentre del 1 Analyser på tværs af centre og uddannelser Evaluering af praktikcentre del 1 Analyser på tværs af centre og uddannelser 2015 Evaluering af praktikcentre del 1 2015 Danmarks

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det praktikpladsopsøgende arbejde... 10 Forslagspapir: Fleksibel

Læs mere