Undervisningsmiljøvurdering 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering 2011"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering 2011 December 2011

2 Indhold Indledning... 2 Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø Metode... 3 Opfølgning på seneste undervisningsmiljøundersøgelse Det fysiske undervisningsmiljø... 5 Udviklingen over tid... 6 Klager... 7 Det sociale miljø... 7 Udviklingen over tid... 8 Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer Udarbejdelse af en handlingsplan Kapacitetsproblemer Særlige problemområder Det gammeldags Grupperum og studiefaciliteter Trådløst net Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

3 Indledning I henhold til lov om undervisningsmiljø udarbejder CBS hvert tredje år en Undervisningsmiljøvurdering til brug for beslutninger vedr. undervisningsmiljøet p CBS. Det er CBS opfattelse at de studerendes oplevelse af undervisningsmiljøet er resultatet af en lang række faktorer, der påvirker de studerendes fysiske og sociale velbefindende. I praksis tilgodeses ansvaret for undervisningsmiljøet løbende i en lang række af de instanser og organer, der dagligt er i kontakt med de studerende (Campus service, studieadministration, undervisere, studievejledning osv.) Denne vurdering er således primært en status hvor de ansvarlige ledere gør status for hvordan undervisningsmiljøet har det og tager stilling til hvor og hvordan der kan gøres en ekstra indsats. CBS har i nærværende undervisningsmiljøvurdering primært fokuseret på undervisningsmiljøet for de heltidsstuderende, da disse i modsætning til studerende på HD og masteruddannelserne, har uddannelsen som deres primære beskæftigelse. Det er CBS plan at øge fokus på deltidsstuderende i fremtidige vurderinger. 2

4 Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. CBS vurderer løbende sit undervisningsmiljø på flere måder. De væsentligste er: en survey blandt alle studerende om deres vurdering af de fysiske rammer og af det sociale miljø på studiet. Undersøgelsen gennemføres årligt i sammenhæng med en række andre spørgsmål om kvaliteten af uddannelsen. Den gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Svar procenten er tilfredsstillende om end ikke pragende. Data analyseres og særlige problemområder undersøges nærmere gennem drøftelser med relevante interessenter. Det vil typisk sige studieledere, studenterrepræsentanter, studievejledere eller campus service. Der foretages endvidere en gennemgang af sager i campus service, for at se om disse peger på særlige problemområder, som vi kan lære noget af og gøre noget ved. Metode Den kvantitative undersøgelse gennemføres som en del af CBS generelle årlige undervisningsevaluering. Undersøgelsen udsendes elektronisk til alle studerende i slutningen af et semester og de studerende svarer vi et link på en række spørgsmål i en elektronisk survey. Svarene behandles elektronisk og kan sammenholdes med oplysninger om de studerendes baggrund etc. Fordelen ved den elektroniske undersøgelse, frem for en mere selektiv undersøgelse, er at den giver et totalbillede af de studerendes oplevelse, og giver mulighed for at se om der er bestemte studier der har problemer. Som nævnt suppleres den kvantitative undersøgelse, med en klagegennemgang og samtaler med nøglepersoner. 3

5 Opfølgning på seneste undervisningsmiljøundersøgelse. I den seneste undersøgelse (2008) var der en række anbefalinger. Nedenfor er kort angivet en vurdering af status for de mere konkrete anbefalinger der blev givet i seneste rapport. Bedre oversigtskort i Dalgas Have På grund af sin komplicerede (men smukke) opbygning kan dalgas have være vanskelig at finde rundt i. For at forbedre dette er der anskaffet ny skiltning, der dels er tydeligere og dels gør det muligt nemmere og hurtigere at tilpasse skiltningen flytninger, nye funktioner etc. Hjælp til gruppedannelse på HD/Master Den pædagogiske indsat på HD/masterområdet har ikke fået den nødvendige opmærksomhed i perioden. Der blev i 2009/2010 gennemført større organisatoriske ændringer på området, og det har taget tid for såvel ledelse som medarbejdere, at finde deres ben efter dette. I starten af 2011 blev der udpeget en fælles studieleder og fælles studienævn for HD og pr 1. oktober er der ansat en ny Vicedean for hele HD/Masterområdet. Det er en væsentlig opgave for den nye styrkede ledelse at sætte fokus på den faglige og pædagogiske udvikling. Relationen til studieadministrationen Relationer mellem studerende og administrationen er forbedret gennem en ny og forbedret e- læringsplatform LEARN. Platformen er indført gradvis det i hhv 2010 og Indførslen er gået godt, men potentialerne i platformen vil først blive udnyttet fuldt ud i de kommende år. Der er indført en styrket vejledning af førsteårs studerende, både gennem introkurerne og ved etablering af en, mentorordning der følger de studerende det første år. Det grønne Der er etableret et green office, der har til opgave at iværksætte og følge op på grønne initiativer med inddragelse af studerende og ansatte som grønne ambassadører, også i kantinen har der været initiativer til styrkelse af grøn og økologisk mad. 4

6 HA HA/CM fil HA/CM it HA/CM jur HA/CM kom HA/CM mat HA/CM psyk BSc IB BSc SEM BSc IBP / MSc IBP BSc Soc BSc BLC MSc BLC BADS MSc BLC LMS BSc ASP BA IVK BA EOK BA IMK - Engelsk BA IMK - Fransk BA IMK - Spansk BA IMK - Tysk BA IM/MSc IM CM aud Cand.Soc. HRM Cand.Soc. PKL Cand.Soc. CBP Cand.Soc. OIE Cand.Soc. SEM Cand.ling.merc. CM AEF CM FIR CM FSM CM HRM CM IBS CM IMM CM MCM CM SMC CM MIB CM SCM CM SOL CM ASC CM EMF I den tidligere undersøgelse pegede studerende på, at de fandt, at der var en konflikt mellem de grønne ambitioner og så de uhygiejniske forhold på toiletter etc, og de fandt prioriteringen forkert. Som vi senere skal vende tilbage til, eksisterer kritikken af toiletterne stadig, og en indsats overfor dette står højt på dagsordenen, men CBS anerkender ikke at der skulle være en modsætning mellem grønne initiativer og ordentlig rengøring det må vær muligt at gøre begge dele. Det fysiske undervisningsmiljø Det fremgår af tabel 1, at der generelt er en meget høj tilfredshed med det fysiske undervisningsmiljø. Tilfredsheden opgøres for hver eneste uddannelse, for at kunne følge om der er særlige områder hvor der kan konstateres problemer. Undersøgelserne viser at med hensyn til tilfredshed med det fysiske undervisningsmiljø, så ligger alle uddannelser over 3,5 på en skala fra 1 til 5, hvilket må anses for tilfredsstillende. Fig. 1 Tilfredshed med de fysiske rammer 2010/2011 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Der er benyttet en skal fra 1-5 med 5 som det højeste. Kilde Evalueringsundersøgelsen 2011, Evalueringsenheden, CBS I dette høje niveau ligger IMK uddannelserne godt (3,5) men dog lidt i under de andre, hvilket kan skyldes særlige forhold på Dalgas Have hvilket vi vender tilbage til. 5

7 Udviklingen over tid I figur 2 ser vi på tilfredsheden med de fysiske rammer hos alle CBS studerende under et. Tallene er udregnet som et simpelt uvægtet gennemsnit. Når man ser på hvordan tilfredsheden har udviklet sig over tid, så ser det for det første ud til, at der ikke er væsentlige ændringer i tilfredsheden i de sidste tre år. Der kan spores en meget svag faldende tilfredshedstendens, hvilket kunne skyldes et stigende studentertal til en uændret lokalemasse, men bevægelsen er meget svag, og gennemsnittet bevæger sig generelt lige omkring 4. Når man ser over tilfredsheden hen over studieforløbet, så er der en svagt faldende tilfredshed. Vi har ikke særlige forklaringer på dette, og det skylds formodentlig blot, at CBS kan være overvældende for nye studerende der kommer direkte fra gymnasiet, og efter et par år er man blevet vant til forholdene på CBS og lidt mindre benovet. Men igen der er tale om en svar tendens og på et meget højt tilfredshedsniveau. Figur 2. Tilfredshed med de fysiske rammer, CBS i alt 2010/2011 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3, år bach 2. år bach 3. år bach 1. år kan 2. år kan Der er benyttet en skal fra 1-5 med 5 som det højeste. Kilde Evalueringsundersøgelsen 2011, Evalueringsenheden, CBS 6

8 Klager Klager er, på trods af deres umiddelbare kedelige anledning, også en kilde til viden om hvor skoen trykker. En gennemgang af klagerne til Campus Service viser at toiletforholdene er den helt overvejende årsag til klager. Visse toiletter har ikke kapacitet til antallet af brugere i en konkret del af bygningen. Dertil kommer at kloakforholdene visse steder er forkert udført, hvilket også giver hyppige oversvømmelser mv. Undervisningslokalerne klages der ikke meget over, bortset fra ved udstyr der er i stykker o.lign. AV udstyret i visse lokaler er ikke tidssvarende, og de studerende efterlyser strømstik til deres computere. Lokalekapaciteten er meget presset, hvilket betyder at lokalerne i sæsonen udnyttes meget intensivt og der undervises sent på dagen og weekenderme. De studerende er selvfølgelig ikke begejstrede for uattraktive undervisningstider, men føler sig dog især generet af undervisning, der foregår på forskellige lokaliteter i løbet af en dag. Endvidere er der i stigende omfang utilfredshed med lokaler, der overbookes ifht deres kapacitet, hvilket betyder at der især i starten af semesteret er flere studerende i lokalet end der er plads til. Det særskilt største klagepunkt fra de studerende er manglende grupperum og andre studiefaciliteter. Selvom der er en del grupperum og studiefaciliteter på bl.a. biblioteket, så dækker det langt fra behovet. Det sidste år har der været en hel del klager vedr. problemer med at komme på det trådløse net (EDUROAM). Det trådsløse net blev opgraderet for få år siden, men på grund af stigende brug af smartphones og tablets er kapaciteten ikke længere tilstrækkelig. Det sociale miljø Når vi ser på tilfredsheden med det sociale miljø gentager mønsteret fra det fysiske miljø sig i store træk. Der er generelt stor tilfredshed med det sociale miljø. Alle uddannelser ligger over middel (3). To uddannelser skiller sig en lille smule ud, fordi de kun har en tilfredshed på lidt over 3. 7

9 HA HA/CM fil HA/CM it HA/CM jur HA/CM kom HA/CM mat HA/CM psyk BSc IB BSc SEM BSc IBP / MSc IBP BSc Soc BSc BLC MSc BLC BADS MSc BLC LMS BSc ASP BA IVK BA EOK BA IMK - Engelsk BA IMK - Fransk BA IMK - Spansk BA IMK - Tysk BA IM/MSc IM CM aud Cand.Soc. HRM Cand.Soc. PKL Cand.Soc. CBP Cand.Soc. OIE Cand.Soc. SEM Cand.ling.merc. CM AEF CM FIR CM FSM CM HRM CM IBS CM IMM CM MCM CM SMC CM MIB CM SCM CM SOL CM ASC CM EMF Den ene er Cand Aud. (revisor) studiet. Det er studieledelsens vurdering, at det for det første er svært at skabe et godt socialt miljø på denne uddannelse hvor en meget stor del af de studerende reelt er deltidsstuderende og arbejder fuldtids i revisionsfirmaer, som dermed udgør deres primære sociale tilhørssted. Dertil kommer at uddannelsen er meget stor, og det er vanskeligt at finde lokaliteter hvor de studerende kan samles og på den måde skabe et socialt miljø. Den anden uddannelse er IMK i fransk. IMK i fransk er en del af IMK studiet, og største delen af undervisningen foregår fælles for studerende fra hhv engelsk, fransk, tysk og spansk linierne. Umiddelbart kan det derfor undre at et sprog skulle have en lavere vurdering end resten. En forklaring kan dog være at optaget på fransk har været meget lille, og at det sociale miljøe har lidt under det begrænsede antal studerende. Fig. 3. Tilfredshed med det sociale studiemiljø, 2010/2011 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Der er benyttet en skal fra 1-5 med 5 som det højeste. Kilde Evalueringsundersøgelsen 2011, Evalueringsenheden, CBS Udviklingen over tid Når det gælder udviklingen over tid, så er der sket en forbedring af de studerendes vurdering af miljøet gennem de seneste tre år. Der kan være flere grunde til dette. Studieadministrationen peger på at man i 07/08 var præget af store administrative omvæltninger, personaleudskiftninger og svigtende IT systemer, hvilket førte til en ringere service fra administrationens side og dermed formodent- 8

10 lig også en oplevelse af ringere studiemiljø for de studerende. Der er sikret langt større stabilitet i rammerne om studierne i 09, 10 og 11. Desuden er der enkelte uddannelser, der har forbedret deres tilfredshed væsentligt, det gælder fx HA-IT og CM-IT, der for et par år siden var præget af frustrationer vedr. en sammenlægning af to uddannelser, hvilket der tilsyneladende er kommet styr på nu. Forbedringerne er især sket på de senere år af studierne, mens vurderingen på det første studieår er er stort set uændret. Figur 4. Socialt miljø på studiet, CBS ialt 4,20 4,00 3,80 3,60 3, ,20 3,00 1. år bach 2. år bach 3. år bach 1. år kan 2. år kan Der er benyttet en skal fra 1-5 med 5 som det højeste. Kilde Evalueringsundersøgelsen 2011, Evalueringsenheden, CBS Hen over studietiden er der fortsat en faldende tilfredshed med studiemiljøet. Sammenhold og socialt miljø er sværere at etablere senere i studieforløbet. Dette forstærkes af at en hel del af de studerende spredes for alle vinde når de tager på studieophold eller på valgfag i udlandet på 2. eller især på 3. år. Også på kandidatuddannelserne falder vurderingen af det sociale miljø. Årsagen er at de kendte sociale sammenhænge fra bachelor brydes op, der kommer mange nye studerende ind fra andre universiteter osv. Af samme grund har CBS de senere år styrket arbejdet med intro for kandidatstudierne. Derfor er det særlig glædeligt at evalueringsresultaterne er forbedret for kandidatuddannelserne. Også på dette område gælder det i øvrigt at alle resultater er tilfredsstillende, nemlig pænt over middel. 9

11 De generelle resultater fra evalueringerne bekræftes af en undersøgelse foretaget af DJØF. Undersøgelsen viser at 75 pct. af de studerende ved CBS er tilfredse med deres studiemiljø, hvilket er det bedste blandt de undersøgte universiteter (KU, AU, SDU, AAU, RUC og CBS). AU har en tilsvarende tilfredshed, mens den mindste tilfredshed med studiemiljøet findes på RUC, hvor kun 37% er tilfredse med deres studiemiljø. 1 1 Kilde Olav Hegel og Sara Wilkins, Politiken 26. oktober

12 Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer. Det vurderes på baggrund af ovenstående at: 1. Undervisningsmiljøet generelt er tilfredsstillende. 2. De studerende er tilfredse med de fysiske rammer. 3. De studerende er tilfredse med det sociale miljø. 4. Sammenlignet med andre universiteter er tilfredsheden ligeledes stor. 5. Det grønne campusområde fremhæves som værdifuldt. 6. Studiefaciliteter på biblioteket værdsættes og det er tilfredsstillende at disse er tilgængelige stort set ugen og døgnet rundt. 7. Visse steder er der kapacitetsproblemer med lokaler der overbookes, så der ikke er plads til alle, undervisning samme dag kan være placeret i forskellige bygninger, lige som undervisningen placeres yderligt fx sent fredag eftermiddag eller lørdag hvilket ikke er populært. 8. Der er konstateret stor utilfredshed med antallet af grupperum og andre faciliteter til studiearbejde. Dette kan ikke undre når CBS lægger så stor vægt på selvstændigt arbejde i grupper, projekter etc. Antallet af grupperum svarer slet ikke til behovet. 9. Der er utilfredshed med toiletforhold og rengøring af disse. Visse toiletter overbelastes, hvilket giver oversvømmelser etc. til stor gene for brugerne. 10. En række forhold i administration og undervisning opfattes som utidssvarende og utjekket, det gælder fx oplysninger, der kun kan afgives med gammeldags brev, eksamensform der foregår på gennemslagpapir etc. 11

13 11. Kapaciteten på det trådløse net er ikke stor nok. 12

14 Udarbejdelse af en handlingsplan Arbejdsmiljøet behandles løbende i arbejdsmiljøorganisationen, hvortil de studerende også er inviteret. Der sættes imidlertid særlige initiativer i gang mhp. ovenstående problemområder. Kapacitetsproblemer De nuværende fysiske rammer sætter snævre grænser for at gøre noget afgørende ved kapacitetsproblemer. En egentlig bygningsudvidelse kan ikke rummes indenfor CBS nuværende økonomi og der er derfor igangsat en kampagne for at skaffe midler til en markant udvidelse af campus. Dette har imidlertid en forholdsvis lang tidshorisont. Problemerne er imidlertid så presserende, at vi ikke kan vente i 5 år. På kortere sigt undersøges hvordan der kan skaffes aflastningslokaler, helst på eller i nærheden af CBS nuværende Campus, alternativt tæt ved en metrostation. Der skal så vidt muligt sørges for at den høje bygningstandard heller ikke afviges i lejede lokaler. At skaffe en kapacitetsudvidelse tæt på det nuværende campus uden at slække på kvalitetskravene er naturligvis ikke nemt. Der vil løbende være dialog med de primære brugere (studienævn og studerende) med henblik på at vurdere hvilke muligheder der er mest hensigtsmæssige. Særlige problemområder Det undersøges om der er mulighed for et generelt niveauløft i vedligeholdelsesstandarden i Dalgas Have miljøet, som synes lidt mindre tilfredsstillende end de øvrige bygningskomplekser. Der bør igangsættes arbejde for en løsning på den massive utilfredshed med toiletområderne. Det undersøges om der kan etableres ekstra rengøring, og der skal foretages udbedring af kloakforholdene. Generelt har CBS behov for større fokus på vedligeholdelse af bygningerne. CBS har haft en attraktiv bygningsstandard, men dette skyldes primært at de fleste bygninger er relativt nye eller ny renoverede. Der er behov for en mere systematisk vedligeholdelsesindsats for at holde et højt niveau. Det gammeldags Den lidt mere vage utilfredshed med, at CBS på visse områder fremstår gammeldags for de studerende, retter sig i mindre grad mod de fysiske forhold og i højere grad mod manglende selvbetje- 13

15 ning og andre forhold IT systemer at gøre. Der er igangsat en større modernisering af de studieadministrative systemer og planlagt en overgang til det fælles universitetssystem STADS. Der er igangsat et større projekt vedr. IT i undervisningen. Dette projekt indbefatter en generel modernisering af undervisningssituationen, herunder en indførsel af digital eksamen. Grupperum og studiefaciliteter Lokalemassen gennemgås med henblik på, om der kan skaffes yderligere arbejdspladser i eksisterende områder fx kantiner, gangarealer etc. ved bedre møblering, indretning etc. Det undersøges om lokaler, der bruges meget lidt kan frigives til studiefaciliteter og grupperum. Det kan være tilfældet ved tidligere læsesale, små IT brugerrum etc. Der skal undgås at grupperum mv. inddrages til andre formål. Midlertidige lejemål, som nævnt ovenfor kan også anvendes til at fremskaffe grupperum, eller aflaste så der kan skabes grupperum på CBS. Trådløst net Der skal iværksættes en væsentlig kapacitetsudvidelse af det trådløse net. Udover at øge tilfredsheden hos de studerende, vil en sådan udvidelse også være helt nødvendig for at kunne få gavn af de planlagte tilbud vedr. Apps, mobile tjenester og lignende. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Der er etableret en styregruppe for undervisningsmiljøet. I denne deltager Campuschefen, sekretariatschef i dekansekretariatet for uddannelse, sikkerhedsinspektør, leder af evalueringsenheden samt den akkrediteringsansvarlige. Styregruppen for studiemiljøet mødes årligt for at gøre status for handlingsplanen og aflægger rapport til Direktionen. Der afholdes endvidere møder med de centrale interessenter. 14

CBS L E A R N I N G L A B. Evaluering af daguddannelser på CBS 2009/10. Alle uddannelser på dansk Til offentliggørelse.

CBS L E A R N I N G L A B. Evaluering af daguddannelser på CBS 2009/10. Alle uddannelser på dansk Til offentliggørelse. CBS L E A R N I N G E V A L U E R I N G S E N H E D E N L A B Evaluering af dag på CBS 2009/10 Alle på dansk Til offentliggørelse November 2010 Evaluering af dag på CBS 2009/10 1 Indhold: UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

CBS L E A R N I N G L A B E V V A L U E R I N G S E N H E D E N

CBS L E A R N I N G L A B E V V A L U E R I N G S E N H E D E N CBS L E A R N I N G L A B E V V A L U E R I N G S E N H E D E N Evaluering af daguddannelser på CBS 2008/09 Alle uddannelser på dansk Til offentliggørelse November 09 Indhold: UNDERSØGELSEN... 3 1. OVERSIGT...

Læs mere

CBS Evaluering og Akkreditering

CBS Evaluering og Akkreditering CBS Evaluering og Akkreditering Michael Møller Nielsen Undersøgelse af bachelorstuderendes studieresultater herunder frafald, studieforsinkelse og karakterer ved 1. årsprøve Baseret på 1. års studerende

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

CBS Learning Lab. EvalueringsEnheden EVALUERING AF MENTORORDNINGEN 2008/2009

CBS Learning Lab. EvalueringsEnheden EVALUERING AF MENTORORDNINGEN 2008/2009 CBS Learning Lab EvalueringsEnheden EVALUERING AF MENTORORDNINGEN 2008/2009 - MED SÆRLIG HENBLIK PÅ ANALYSE AF STUDIEFRAFALD OG OVERVEJELSER OM STUDIEFRAFALD 12. april 2011 INDHOLD 1.Undersøgelserne 4

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. Her indsætter I uddannelsesstedets logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel Dato:_25. august 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. august

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Læreruddannelsen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Læreruddannelsen UMV Sådan! Her indsætter I uddannelsesstedets logo Undervisningsmiljøvurdering for Læreruddannelsen Dato: 13/11-2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 13/11-2017 UMV en indeholder

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

CBS Evaluering og Akkreditering. Undersøgelse af studieresultater for bachelorstuderende ved CBS

CBS Evaluering og Akkreditering. Undersøgelse af studieresultater for bachelorstuderende ved CBS CBS Evaluering og Akkreditering Michael Møller Nielsen Undersøgelse af studieresultater for bachelorstuderende ved CBS herunder frafald, studieforsinkelse og karakterer ved 1. årsprøve Baseret på 1. års

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU

Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU Notat vedrørende evaluering F2009 af kandidatuddannelserne og suppleringsuddannelserne ved Institut for Pædagogik, DPU v. Kirsten Hyldgaard Studieleder Notatet opsummerer de væsentligste resultater af

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017. UMV Sådan! Dato: 30. juni 2015 Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017. UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan 2015-2017 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Handleplanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udarbejdet efter følgende proces: Ultimo september blev

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

VIA University College

VIA University College Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse.2014 SIH scorer på alle parametre højest i forhold til alle vi kan sammenligne os med. Svarprocenten er meget høj, 85% Datas validitet

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

CBS Evaluering og Akkreditering. Undersøgelse af studieresultater for bachelorstuderende ved CBS

CBS Evaluering og Akkreditering. Undersøgelse af studieresultater for bachelorstuderende ved CBS CBS Evaluering og Akkreditering Michael Møller Nielsen Undersøgelse af studieresultater for bachelorstuderende ved CBS herunder frafald, studieforsinkelse og karakterer ved 1. årsprøve Baseret på 1. års

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. November 2011 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Dansk

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Efteråret 2014 Foråret 2015 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

CBS Learning Lab. EvalueringsEnheden EVALUERING AF MENTORORDNINGEN 2009/2010

CBS Learning Lab. EvalueringsEnheden EVALUERING AF MENTORORDNINGEN 2009/2010 CBS Learning Lab EvalueringsEnheden EVALUERING AF MENTORORDNINGEN 2009/2010 - MED SÆRLIG HENBLIK PÅ ANALYSE AF STUDIEFRAFALD OG OVERVEJELSER OM STUDIEFRAFALD 11. april 2011 INDHOLD 1.Undersøgelserne 4

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE Rapportens overordnede A 1 Indretning Mere optimal og varieret indretning der tilgodeser de behov Bedre indretning af undervisningslokaler

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Overordnet prioriteringskort

Overordnet prioriteringskort Overordnet prioriteringskort De følgende dias viser detaljer for de punkter, som ligger i eller tæt på prioriteringsområdet De grå linjer er gennemsnit på hver af akserne Undervisning: Eleverne efterspørger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning...

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2 1. INDLEDNING OG MÅL... 2 2. ANALYSER... 2 2.1 Generel tilfredshed... 2 2.2 Klassen og kammeraterne...

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent)

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent) Møde den: 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen og Mikkel Lund.

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser 79 Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Mette Burmølle, Biologisk Institut, begge Københavns Universitet Kommentar

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt.

Forventningsafstemninger ift. opgaver. opgave-beskrivelser (kunne evt. ske ved MUS-samtaler) O: August 2014 Påbegyndt. Psykisk APV Handlingsplan for CUDiM Udarbejdet 04.07.2013 Koder: Grøn = igangsat Blå = afsluttet Ajourført: den 18.11.2013 - den 28.05.2015 - den 30.06. Indsatsområder Behov Tiltag Ansvar (og evt hjælper)

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for LÆRERUDDANNELSEN UCC BORNHOLM

Undervisningsmiljøvurdering for LÆRERUDDANNELSEN UCC BORNHOLM Her indsætter I uddannelsesstedets logo Undervisningsmiljøvurdering for LÆRERUDDANNELSEN UCC BORNHOLM Dato: MARTS 2017 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2020 UMV en indeholder

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse I følge DCUM (Danske Center for Undervisnings Miljø), Lov nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Page 1 of 5 Redegørelse for Dalumskolens handleplan i forbindelse med undervisningsmiljøvurdering. ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Lovtekst: Kapitel 4 - Undervisningsmiljøvurdering 6. Uddannelsesstedets ledelse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Inspiration fra fakultetssekretariaterne til arbejdsgrupperne

Inspiration fra fakultetssekretariaterne til arbejdsgrupperne 1 Inspiration fra fakultetssekretariaterne til arbejdsgrupperne Projektgruppen har været på besøg på de 5 fakulteters sekretariater, med det formål at få viden om, hvordan fakulteterne allerede nu sætter

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Side 1 af 13. Få tjek på undervisningsmiljøet.

Side 1 af 13. Få tjek på undervisningsmiljøet. Side 1 af 13 Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Kortlægningen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 88 studerende den 20. januar 2017.

Læs mere

Elevernes undervisningsmiljø.

Elevernes undervisningsmiljø. TÅRNBY KOMMUNE Skottegårdsskolen Elevernes undervisningsmiljø. 1. Skottegårdsskolen er en ældre velholdt skole. Skolen er sammenlagt af to skoler i 1983 Kastrup Skole og Skottegårdsskolen. De fysiske rammer

Læs mere