Indholdsfortegnelse. Årsrapport Generalforsamling s års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12"

Transkript

1 Årsrapport 26 1

2

3 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s. 27 Underskrifter s. 28 Revisionspåtegning s. 29 Prisuddelinger s. 3 Ledelse og revision s. 31 3

4 Årsrapport 26 Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes mandag, den 26. februar 27 kl i Jacob Gade Salen på Tobaksgaarden i Assens. Ifølge 8 i Vedtægter for Vestfyns Bank skal dagsordnen for den ordinære generalforsamling være følgende: Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forhandling og afstemning om eventuelle foreliggende forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/ eller aktionærer. 5.1 Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 1% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs. 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer i henhold til Valg af revisor. 8. Eventuelt. Adgangskort udleveres i henhold til vedtægternes 7 ved henvendelse i bankens hovedsæde eller filialer senest onsdag, den 21. februar 27. 4

5 Årsrapport 26 5-års hovedtal (1. kr.) Årets resultat Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration mv. Afskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat (166) Udvalgte balanceposter og garantier Udlån Indlån Balance Aktiekapital Egenkapital Garantier mv Nøgletal Solvensprocent Egenkapitalforrentning før skat 1) Indtjening pr. omkostningskrone excl. kursregulering af værdipapirer og hensættelser Årets resultat pr. aktie, kr. Børskurs Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie, pct. 14,9 2,4 1,44 11, ,6 17,6 1,42 8, ,4 13,6 1,45 6, ,4 2,8 1,47 89, ,6 1,3 1,42 3, ) Egenkapitalen indgår i beregningen som gennemsnit af primo/ultimo. 5

6 Årsrapport 26 Beretning Vestfyns Bank har i år 26 realiseret et nyt rekordresultat på 36,1 mio. kr. før skat og 27,7 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter årets gennemsnitlige egenkapital med henholdsvis 2,4% før skat og 15,7% efter skat. Resultatet er markant bedre end forventet ved årets start, og bedre end den opjusterede resultatforventning på mio. kr. før skat i halvårsmeddelelsen. Resultatet forrenter primoegenkapitalen med hhv. 21,9% før skat og 16,8% efter skat. Resultatfremgangen på 31% før skat i forhold til sidste år kan i det væsentlige henføres til at basisindtjeningen før nedskrivninger og kursreguleringer er øget med 11,5% eller 2,7 mio. kr., at nedskrivningerne på udlån er faldet med 15% til 3, mio. kr. samt at kursreguleringerne er øget med 4,4 mio. kr. til 11,9 mio. kr. Kursreguleringerne omfatter bl.a. en gevinst på 5,1 mio. kr. fra salget af bankens resterende aktier i Totalkredit. Bankens omkostningsudvikling udgør 6,5% og er lidt lavere end væksten i nettorente- og gebyrindtjeningen, der udgør godt 7%. Omkostningsandelen af basisindtjeningen udgør,69. Resultatet er påvirket af engangsindtægter ved salg af ejendomme på ca. 1,8 mio. kr. - primært i bankens datterselskab. Bestyrelsen og ledelsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende, og indstiller til generalforsamlingen at udbyttet forhøjes til 22 kr. pr. aktie eller 22% af aktiekapitalen mod sidste års udbytte på 18%. Banken oplever fortsat en pæn og tilfredsstillende kundetilgang. Kundebestanden er i årets løb netto øget med ca. 4%. Tilgangen har været relativt størst på erhvervskundeområdet, og tilgangen er fortsat størst i bankens afdelinger i Trekantområdet Middelfart, Fredericia og Børkop. Årsresultatet Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 7% svarende til 5,7 mio. kr. og udgør 84,8 mio. kr. i 26. Denne fremgang kan henføres til en vækst på 3,1 mio. kr. i bankens nettorenteindtjening, der er steget med 6%, primært som følge af en noget større stigning i udlånene på 19%. Rentemarginalen mellem ind- og udlån er indsnævret yderligere i 26. Udbytte- og gebyrindtjeningen er vokset med 2,6 mio. kr. eller næsten 1%. Væksten kan i det væsentlige henføres til øgede udbytteindtægter og stor vækst i omsætningen og handel med værdipapirer for bankens kunder, mens indtægterne fra ekspedition og formidling af realkreditlån har været svagt vigende. Udvalgte driftsposter (mio. kr.) Indeks Netto rente- og gebyrindtægter 84,8 79,1 17 Andre ordinære indtægter,9,2 354 Samlede omkostninger 59,6 55,9 17 Basisindtjening 26,1 23,4 112 Nedskrivninger på udlån mv. 3, 3,5 85 Kursreguleringer 11,9 7,5 159 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1,1,2 737 Resultat før skat 36,1 27,5 131 Skat 8,4 7,4 115 Årets resultat 27,7 2,1 137 Kursreguleringerne udgjorde 11,9 mio. kr. i 26 og indeholder en kursgevinst fra salget af Totalkredit på 5,1 mio. kr. Kursreguleringerne fordeler sig med gevinster på 1,7 mio. på bankens aktiebeholdning, hvoraf 7,7 mio. kr. er fra unoterede aktier og 3, mio. kr. er fra bankens handelsbeholdning. Hertil kommer kursgevinster på 1,6 mio. kr. på valuta og finansielle instrumenter mv. samt et kurstab på obligationsbeholdning på,4 mio. kr. Andre ordinære indtægter udgør,9 mio. kr. mod,2 mio. kr. året før. Væksten stammer fra engangsindtægter ved salg af investeringsejendom. Bankens samlede omkostningsudvikling viser en vækst på 3,7 mio. kr. eller 6,5% i 26, og udgør i alt 59,6 mio. kr. Omkostningsandelen af basisindtjeningen udgør,69 og er lidt mindre end året før. Der er afholdt omkostninger på,6 mio. kr. som bonus til bankens medarbejdere med baggrund i bankens incitamentsprogram. Nedskrivningerne i 26 er opgjort til 3, mio. kr. svarende til,2% af bankens udlån og garantier mod sidste års hensættelser på 3,5 mio. kr. Det lave nedskrivningsbehov kan primært tilskrives de generelt robuste konjunkturer samt indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer. Kursreguleringen af kapitalinteresser viser et positivt resultat på godt 1,1 mio. kr. i 26, mod,2 mio. kr. i 6

7 Årsrapport Banken har primo 26 afhændet aktiviteten - en restaurationsejendom - i selskabet, hvilket har medført en engangsindtægt på 1,1 mio. kr. før skat og ca.,8 mio. kr. efter skat. Den udgiftsførte skattebetaling er opgjort til 23,2% mod selskabsskatteprocenten på 28%. Balance Balancen er øget til mio. kr. ultimo 26 mod mio. kr. året før, en fremgang på 11%. Fremgangen kan henføres til væksten i bankens samlede udlån, der stiger med 19% eller 165 mio. kr. til 1.43 mio. kr. ultimo 26. Udlånsvæksten er fordelt med 75% til bankens erhvervskunder og 25% er ydet til privatkundemarkedet. Bankens samlede indlån er steget med 14 mio. kr. eller godt 1%. Den lave udvikling skyldes primært en reduktion af enkeltstående større aftaleindskud i banken. Væksten i bankens generelle indlån i 26 udgør ca. 7%. Udvalgte balanceposter (mio. kr.) Indeks Samlede aktiver Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Garantier mv Garantiporteføljen er steget med 13% eller 91 mio. kr. til 79 mio. kr. ultimo 26. Væksten skyldes dels en fortsat vækst i bankens formidling af realkreditlån og dels en vækst i garantier for udlandslån. Banken har ultimo samlet stillet ekspeditionsgarantier for 293 mio. kr. overfor realkreditinstitutter og tabsgarantier for 35 mio. kr. overfor Totalkredit og DLR Kredit i forbindelse vores kunders realkreditlån. Solvens, markedsrisici og nøgletal Bankens reserver udgør inkl. årets konsolidering 164 mio. kr. af en samlet egenkapital på 189 mio. kr. ultimo 26, og den samlede ansvarlige kapital inkl. de efterstillede kapitalindskud udgør herefter 264 mio. kr. Bankens solvens er opgjort til 14,9% mod sidste år 13,6% ultimo året. Kernekapitalen udgør heraf 1,7% mod 11,1% sidste år. Den øgede solvens dækker over væksten på 224 mio. kr. i bankens risikovægtede aktiver, og fremkommer dels fra konsolideringen af årets resultat og dels fra bankens styrkede ansvarlige lånekapital. Banken har i 26 optaget nyt ansvarligt lån på 5 mio. kr., der er anvendt til indfrielse af ansvarligt lån på 25 mio. kr. og til styrkelse af bankens basiskapital. Banken har endvidere sikret likviditetsreserverne ved aftaler om langfristede trækningsrettigheder i markedet. Bankens renterisiko, der er udtryk for det tab eller den gevinst, banken opnår ved en renteændring på 1 procentpoint, er ultimo 26 opgjort til 1,2% af kernekapitalen, svarende til 2,2 mio. kr. Banken fører en forsigtig investerings- og rentepolitik og styrer løbende størrelsen af bankens samlede renterisiko. Banken afdækker normalt alle væsentlige valutapositioner. Bankens åbenstående valutapositioner (indikator 1) er opgjort til 6,5 mio. kr. svarende til 3,5% af kernekapitalen ultimo 26. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er i årets løb steget fra 64,9 til 68,9 omregnet til heltidsbeskæftigede. Der henvises til øvrige nøgletal i 5 års oversigten og i nøgletalsoversigten, hvori der bl.a. kan læses mere om bankens kreditrisici. Forventningerne til 27 Med baggrund i svag øget vækst i de europæiske økonomier forventes Danmarks markante konjunkturopsving at fortsætte - dog med en aftagende styrke i løbet af året. Derfor forventer vi, at forbrugs- og investeringslysten vil fortsætte i 1. halvår for derefter at aftage svagt i resten af året. Konkurrencen på de finansielle markeder vil ligeledes øges yderligere. Vores gode lokale opbakning, dygtige medarbejdere og nævnte konjunkturudsigter giver os troen på, at vi fortsat kan udbygge bankens forretningsomfang og fastholde vores basisindtjening. Renteudviklingen antages at vise en moderat stigning i de korte renter, hvorfor vi budgetterer med begrænsede positive kursreguleringer af bankens valuta- og værdi- 7

8 Årsrapport 26 Beretning papirbeholdninger. Kursreguleringerne forventes derfor at være noget lavere end i 26, hvor banken endvidere indtægtsførte en gevinst på 5,1 mio. kr. fra salget af Totalkredit. Bankens nedskrivninger af udlån, som følge af objektive indikationer for tab, forventes på et lidt højere niveau i forhold til nedskrivningerne i 26. Vestfyns Bank forventer herefter et resultatniveau i 27 før skat på 24,-26, mio.kr og efter skat på 18,-19, mio. kr. med gældende skattesats på 28%. Dette svarende til en egenkapitalforrentning på 12-13% før skat og 9-1% efter skat. Større ændringer i konjunkturerne og i renteniveauet kan påvirke bankens nedskrivninger af udlån og kursreguleringer af værdipapirer i et ikke ubetydeligt omfang. Der er ikke siden afslutning af 26 truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Vestfyns Bank forventer at give markedet kvartalsmeddelelser om vores virksomheds økonomiske stilling i henhold til det nye gennemsigtighedsdirektiv. Bankens halvårsrapport for 1. halvår 27 forventes offentliggjort den 9. august 27. Herudover vil banken give de meddelelser, der skønnes nødvendige i henhold til anbefalinger om god selskabsledelse og retningslinierne fra Københavns Fondsbørs. Regnskabsbekendtgørelse Vestfyns Bank aflægger års- og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Reglerne indeholder bl.a. principper for nedskrivninger af udlån mod tab efter såkaldte objektive indikationer, som bl.a. medfører opsamling af flere års statistiske data. Bankens datagrundlag og elektroniske beregningsmodeller for nedskrivninger af udlån mv. er fortsat under udvikling og implementering. Årets nedskrivninger er foretaget ud fra objektive indikationer og delvist skønnede beregninger. I forhold til 25 posteres renteindtægter af den nedskrevne del af et udlån, hvorpå der er foretaget nedskrivninger, nu direkte på nedskrivningsposten. Sammenligningstallene for 25 er tilsvarende ændret. Den samlede renteindtægt af nedskrevne udlånsandele udgør i 26 ca. 1,8 mio. kr. Der henvises i øvrigt til oversigten over anvendt regnskabspraksis og til opgørelsen over kapitalbevægelser i årsrapporten. God selskabsledelse (Corporate Governance) Ledelsen i Vestfyns Bank har med interesse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne om god sel skabs ledelse, og vi har, siden det første sæt anbefalinger i december 21, forholdt os hertil i relevant omfang. Bankens holdning til anbefalingerne er generelt positiv. For Vestfyns Bank og vores interessenter (med arbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsæt ning for bankens fortsatte positive udvikling. Som lokal bank satser vi særligt på den personlige kundekontakt og nærheden til markedet. Vores forretning forankres i at leve op til kundernes tillid og tryghed, og det er vig tigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øv rige interessenter. Aktionærer og andre interessenter henvises til Vestfyns Banks hjemmeside Investor Relations, hvor der kan læses mere om bankens holdning til anbefalingerne. Vi lever op til langt de fleste af anbefalingerne, dog med enkelte nuancer i forhold til vor virksomheds størrelse og begrænsede internationale interesser. For de anbefalinger, som banken ikke lever op til, er der redegjort nærmere herfor. 8

9 Årsrapport 26 Bonusaktier til bankens medarbejdere Banken vil i lighed med de foregående år tilbyde sine medarbejdere en overskudsafhængig bonusordning, der udbetales som medarbejderaktier, som banken erhverver i markedet. Bonusordningen, der maksimalt kan andrage 1. kr. for en fuldtidsansat medarbejder, kommer til udbetaling såfremt resultatet før skat i år 27 overstiger det tilsvarende resultat i 26 med fradrag af kursgevinsten fra Totalkredit på 5,1 mio. kr. og med tillæg af en forrentning af den optjente reserve, der henlægges til egenkapitalen for 26. Bonusordningen gradueres efter udviklingen i resultatet, som beregnet ovenfor, således: God kundeudvikling og vækst i forretningerne Udviklingen i bankens kundebestand er igen i 26 vokset med 4%. Tilgangen af erhvervskunder har været relativt størst med godt 6%, mens privatkundebestanden er vokset med 3,8%. Banken betjener nu sammenlagt 14.5 kunder. Væksten er størst i vores nyeste markedsområder i Middelfart, Fredericia og Børkop, der sammenlagt tæller godt 6.5 kunder og et forretningsomfang - indlån, udlån og garantier - på ca. 1,3 mia.kr., primært baseret på private kunder. Vi er meget tilfredse med, at det forsat lykkes os at erobre markedsandele, hvilket også spejler sig i væksten i bankens forretningsgrundlag. Bankens nye erhvervsorganisation med Erhverv Syd i Assens Kommune og Erhverv Nord i Middelfart/Trekantområdet viser gode takter og udvikler sig meget positivt med en god udvikling i både antal kunder og forretninger. Driften i Erhverv Nord, som er nyetableret følger de lagte forventninger og forventes i indeværende år at nå eget nulpunkt og bidrage positivt til bankens øvrige drift. Ved fremgang op til 1% udbetales 6. kr. pr. medarbejder. Ved fremgang større end 1% men mindre end 2% udbetales 8. kr. pr. medarbejder. Ved fremgang større end 2% udbetales 1. kr. pr. medarbejder. Privatkunder 14. Erhvervskunder Privatkunder Erhvervskunder Banken historie går tilbage til 1896, derfor rundede banken i 26 sin 11 års fødselsdag. Dette markerede vi med en række forskellige tilbud til vores kunder gennem året. Vores attraktive jubilæumslån, hvor der var afsat en pulje på 3 mio. kr. blev i løbet af kort tid udsolgt. Der var også stor efterspørgsel efter bankens prisbillige byggelån og attraktive initiativlån til erhvervskunderne. Også bankens højtforrentede indlånstilbud, VB Højrente, blev en stor succes. Samtidig tog vi hul på en ny eventmarkedsføringsstrategi og udbød 7 kulturelle aktiviteter med rabatfordele til vores aktionærer. Målet hermed er at skabe øget loyalitet og øget interesse om banken. Vi oplevede en meget stor interesse for vores tilbud, der næsten blev udsolgt. Det er vi særdeles tilfredse med, og vi har kun fået meget positive og tilfredse tilbagemeldinger fra vores deltagende kunder. Derfor vil denne markedsføring blive fulgt op i 27 med nye tiltag. Jubilæumsdagen blev i øvrigt markeret med åben bank i alle vores filialer og med en tegnekonkurrence for vores yngste kunder. 9

10 Årsrapport 26 Beretning Bankens medarbejdere har i 26 haft travlt på en række områder. Især har bankens egne udlånsaktiviteter og handel med værdipapirer haft stor vækst i 26. Selvom låneformidlingen til Totalkredit og DLR kredit har været vigende i forhold til det foregående år med stor konverteringsaktivitet har udviklingen på dette område fortsat været høj bl.a. som følge af et øget boligbyggeri og ejendomsomsætning. Bankens udlån er vokset med 19% i årets løb og indtjeningen fra handel med værdipapirer og depoter er steget med 28%. Dette skyldes ikke mindst et stort og varieret produktudbud samt væsentlig øget interesse for opsparing til egen pension. Ny vækststrategi frem til 21 Bankens bestyrelse og ledergruppe har i årets løb arbejdet med vores strategier frem mod år 21. Med baggrund i vores vision og grundlæggende værdier har dette arbejde udmøntet sig i en strategi, hvor vækst og markedsudvikling er i fokus. Vores grundlæggende værdier bygger bl.a. på nærhed og personlige rådgivning og betjening af vores kunder, vores lokale engagement i de samfund, som vi er en del af og det forhold, at bankens kunder føler sig velkomne og mødes med tillid, når de gør forretninger med os. Med denne baggrund har vi som mål at tilgodese vores kunder, medarbejdere og aktionærer. Disse tre interessegrupper er grundstenen i vores forretningsfilosofi. Bankens strategier bygger på øget synlighed i markedet, bedre salgskraft, effektiviseringer ved øget systemanvendelse og udvikling af vores HR område. For yderligere information om bankens vision, værdier og strategier henvises til vores hjemmeside om banken og Investor Relations. På produktområdet har banken i foråret lanceret en række nye udlåns- og indlånstilbud i forbindelse med bankens 11 års jubilæum, som tidligere omtalt. Endvidere har vi lanceret en bred vifte af nye investeringsprodukter fra vores samarbejdspartnere - BankInvest og GarantiInvest. Ligesom banken selv har forbedret vores pensionsplejeordninger og udviklet et nyt aktieinvesteringsprodukt, kaldet Skandinaviske Aktier. Et smallere produkt, der er udviklet for at imødekomme vores kunders ønsker til alternativer til de noget bredere aktiebaserede investeringsforeninger. Bankens nye internationale kreditkort, Vestfyns Banks Mastercard, er kommet godt fra start. Kortet kan benyttes af både vores privatkunder og erhvervskunder med 1

11 Årsrapport 26 tre forskellige kortvarianter til hvert segment. Kortet har tilknyttet en række differentierede rejseforsikringsydelser og andre fordelsprogrammer. Sideløbende arbejder vi med at forbedre og sikre vores leverancesystemer. Bl.a. Dankort og Visa-dankort, der nu alle har chip og vores netbank med tilbud om flere og bedre spørge- og arkivmuligheder. Bankens interne elektroniske databehandlingssystemer undergår også løbende udvikling og forbedringer. Vi arbejder for tiden med implementeringen af et nyt elektronisk kreditsystem, både til bevillinger og til rapporteringer, ligesom vores rådgivningssystemer løbende bliver forbedret med nye programmer i værktøjskassen til vores rådgivere. Som et væsentligt led i vores strategier arbejder banken endvidere på at udvikle vores HR-område med det mål at skabe den bedst mulige platform for kompetenceudvikling af vore medarbejdere via uddannelse og jobtilbud. Banken har netop igangsat er nyt fælles lederudviklingsprogram, der også vil føre til nye muligheder for kompetenceudvikling af alle vore medarbejdere. Målet hermed er dels at give vores medarbejdere udviklingsmuligheder og dels at højne kompetencen således, at vi altid er parate til at yde en god individuel og kompetent rådgivning til vores mange kunder. Aktionærer Bankens store lokale opbakning cementeres i vores mere end 55 aktionærer, hvoraf langt de fleste også er kunder i banken og bor i vores markedsområder. Vi er naturligvis meget glade for og tilfredse med denne opbakning, også fordi dette passer godt til vores målsætning. Bankens aktier har i 26 givet investorerne et pænt afkast på godt 38% - en meget tilfredsstillende udvikling, der pænt supplerer de senere års flotte afkast på vores aktier. Vi håber, at aktionærerne også er tilfredse med årets afkast. aktiekapitalen med op til 15, mio. kr. Tilladelsen gælder frem til 211. Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab, Assens, har meddelt banken, at selskabet ejer 25% af bankens aktiekapital. Tak til kunder, aktionærer og medarbejdere Bestyrelsen og direktionen i Vestfyns Bank vil gerne rette en stor tak til vores mange trofaste kunder og aktionærer for et godt og aktivt samarbejde i 26. Vi ser frem til at videreføre vores gode relationer og samarbejde i indeværende år. Vi vil give en meget stor tak til vores engagerede og dygtige medarbejdere. Alle har deres andel - med engagement og solidt arbejde - i det flotte resultat, der er skabt i 26. Vestfyns Banks kerneværdier - personligt og lokalt engagement samt nærvær til vores kunder og marked - er centrale i vores bestræbelser for vores fortsatte udvikling og vækst. Vi vil gerne medvirke som igangsætter og understøtte gode initiativer i vores lokalområder, samt være med til at præge en god og sund udvikling i vores markeder. Det gode resultat og bankens styrkede kapitalkraft giver os god mulighed til at møde vores kunders og markeders forventninger således, at vi kan fortsætte den gode og sunde udvikling, som banken oplever i disse år. I Vestfyns Bank er du, din virksomhed og dit lokalområde i centrum. Banken får normalt tilladelse på generalforsamlingen til at erhverve egne aktier op til 1% af aktiekapitalen til brug for bl.a. kunders ønsker om køb og salg af aktier samt opkøb i forbindelse med bonusprogram til medarbejderne. I henhold til aktieselskabsloven 37 stk. 1 har bankens bestyrelse en vedtægtsmæssig tilladelse til at udvide 11

12 Årsrapport 26 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mfl. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Renteindtægter af nedskrevne fordringer, som i tidligere år indtægtsførtes under resultatposten renteindtægter, fragår nu i resultatposten nedskrivninger på udlån mv.. Praksisændringen er alene en omklassificering og har ingen betydning for det samlede resultat. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til årsrapporten for 25. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Siden måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Indtægter og udgifter er fuldt periodiseret. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabet foretages blandt andet ved at opgøre nedskrivninger på værdiforringede udlån. De anvendte skøn hviler på forudsætninger som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis vi kan fastslå, at vi ikke modtager alle fremtidige betalinger, er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer. For hensættelser til tab på garantier er det også forbundet med usikkerhed, når vi skal fastslå i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de ultimo året af Danmarks Nationalbank offentliggjorte valutakurser. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 28% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på den oprindelige effektive rente, hvilket medfører at stiftelsesprovision og visse gebyrindtægter ved lånets stiftelse indtægtsføres over lånets løbetid. På udlån og grupper af udlån, hvor der er konstateret klar indikation af værdiforringelse på grund af begivenheder, der er indtruffet efter første indregning, opgøres amortiseret kostpris på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Individuelle nedskrivninger på udlån foretages, hvor der er indtruffet objektiv indikation for at udlånet er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har en virkning på størrelsen af de forventede betalinger fra udlånet. Nedskrivninger beregnes som forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede betalinger på udlånet inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregning af nutidsværdien anvendes den fastsatte effektive rente på udlånet. En eller flere af følgende begivenheder skal være indtruffet før der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse: - Låntager overholder ikke sine forpligtelser overfor banken. - Låntager bevilges lempelser i lånevilkårene som følge af økonomiske vanskeligheder. 12

13 Årsrapport 26 - Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. - Det er sandsynligt at låntager vil gå konkurs eller på anden vis blive genstand for en økonomisk rekonstruktion. Udlån, hvor der ikke er individuel objektiv indikation af værdiforringelse, indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. De opdeles i en gruppe af erhvervskunder og en gruppe af privatkunder med henblik på at vurdere behovet for gruppevise nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af gruppens udlån og nutidsværdien af de fremtidige betalinger på udlånene. Størrelsen af de forventede betalinger estimeres med udgangspunkt i erfaringer og aktuelle økonomiske forhold. Nutidsværdien beregnes med en gennemsnitlig effektiv rentesats af gruppens udlån. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser ultimo året. Ophørende finansielle aktiver indregnes i balancen pr. afregningsdagen. Unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelseskurs eller til markedsværdi på opgørelsestidspunktet, hvis denne vurderes at være lavere end anskaffelseskursen. Unoterede aktier i en række fællesejede selskaber er imidlertid opskrevet til handelsværdi, da det er vurderingen, at værdistigningen i disse selskaber er af varig karakter. Opskrivningen medtages under Kursregulering af værdipapirer i resultatopgørelsen. Kursreguleringer af værdipapirer indgår i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Egne aktier Beholdningen af egne aktier indregnes ikke som et aktiv. Alle værdireguleringer og ændringer føres direkte over egenkapitalen. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalinteresse i datterselskab værdiansættes i moderselskabets balance til datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. I moderselskabets resultatopgørelse indtægtsføres datterselskabets resultat. Materielle aktiver Domicilejendomme er optaget til omvurderet værdi. Værdiregulering heraf medtages ikke i resultatopgørelsen. Regulering medtages som Opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Domicilejendomme afskrives liniært over resultatopgørelsen over forventet levetid på 4 år. Indretning af lejede lokaler er i balancen optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over forventet brugstid på 3 år. Maskiner og inventar mv. er i balancen optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Maskiner og inventar afskrives lineært over forventet brugstid på 3 år. Garantier Når det er sandsynligt at en garanti vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer foretages der hensættelser. Garantier, der stilles for udlandslån vurderes at have samme risiko som udlån. Finansielle instrumenter Terminsforretninger er optaget til dagsværdi ultimo. De beregnede ændringer i markedsværdien af fonds- og valutaterminsforretninger, swaps mv. er medtaget i resultatopgørelsen under posten Kursregulering af afledte finansielle instrumenter, bortset fra valutakursreguleringer, der posteres under Kursregulering af valuta. Periodiserede terminspræmier er i resultatopgørelsen medtaget under posten Renteindtægter/terminspræmie af afledte finansielle instrumenter. Andre aktiver Posten omfatter blandt andet positive markedsværdier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter værdiansat til markedsværdi samt tilgodehavende renter. Kassebeholdning samt tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter medtages til dagsværdi. Andre passiver Posten omfatter blandt andet negative markedsværdier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter samt skyldige renter. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker medtages til dagsværdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikkelikivide poster. Opgørelsen viser nettoforskydninger i balancen, og vil derfor på nogle punkter ikke give et helt retvisende billede af de egentlige pengestrømme. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af virksomheder og anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udlodninger samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud. Likvider omfatter kassebeholdning og anfordringstilgodehavende i Danmarks Nationalbank. 13

14 Årsrapport 26 Resultatopgørelse Note (1. kr.) Indeks 1 Renteindtægter 2 Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. 3 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 6 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 22 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 5 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til overskudsfordeling til disposition Henlagt til egenkapital Foreslået udbytte anvendt Årets resultat pr. aktie, kr. Årets resultat pr. aktie (udvandet), kr. Foreslået udbytte pr. aktie, kr. 11,9 11,9 22, 8,6 8,6 18,

15 Årsrapport 26 Balance Note (1. kr.) Aktiver Indeks Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 8,18 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 18,19,22 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 Obligationer til dagsværdi 1 Aktier mv. 11 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12 Grunde og bygninger i alt Heraf Investeringsejendomme Domicilejendomme 13 Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 14,18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 15,18 Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 2 Hensættelse til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt *) Passiver i alt *) Heraf foreslået udbytte

16 Årsrapport 26 Noter (1. kr.) Aktiekapital inkl. overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Egenkapitalbevægelser Egenkapital primo Kapitalbevægelser Udbetalt udbytte Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer Køb/salg af egne aktier Overført resultat Egenkapital primo Kapitalbevægelser Udbetalt udbytte Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer Køb af egne aktier, stk. Salg af egne aktier, stk. Overført resultat Egenkapital i alt ultimo Indeks Aktier i omløb, stk. Besiddelse af egne aktier, stk. Pålydende værdi af egne aktier Egne aktier i pct. af aktiekapitalen , , Egne aktier er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger/medarbejderaktieordning. Aktiekapitalen er fordelt på 25. stemmeberettigede aktier med en pålydende værdi af kr. 1 eller i alt 25 mio. kr. 16

17 Årsrapport 26 Noter (1. kr.) Indeks Solvensopgørelse Egenkapital Heraf medregnet under supplerende kapital Kernekapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko mv. Vægtede poster i alt Kernekapitalsprocent Solvensprocent Kapitalkrav i henhold til 124, stk.1 i Lov om finansiel virksomhed, 5 mio. Euro 1,7% 14,9% ,1% 13,6% Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Resultat før skat Afskrivning på ejendomme og inventar Betalte skatter Forskydning i driftskapital Udlån Indlån Handelsportefølje Kreditinstitutter, netto Andre aktiver og passiver Hensatte forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af egne aktier Tilgang af materielle aktiver, netto Efterstillede kapitalindskud Udbytte Øvrige pengestrømme Årets pengestrøm Likvider, primo Ændringer over året Likvider, ultimo

18 Årsrapport 26 Noter Note (1. kr.) Indeks 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter renteudgifter Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver kursreguleringer Handelsbeholdning Anlægsaktier Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Tilknyttede virksomheder

19 Årsrapport 26 Noter Note (1. kr.) Indeks 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter udgifter til personale og administration Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigelse 68,9 64,9 16 Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Andre ydelser end revision Skat Resultat før skat Afgift på rentefordel Permanent og tidsmæssig afvigelse til skattepligtig indkomst Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Afgift på rentefordel Gældende skatteprocent Regulering for permanent afvigelse Regulering af skat vedr. tidligere år Effektiv skat i pct. af resultat før skat 28, -5,2,4 23,2 28, -1,7,4 26, Udskudt skat Udskudt skat primo Udskudt skat indregnet i årets resultat Udskudt skat indregnet på egenkapitalen Udskudt skat ultimo Udskudt skat fordeler sig på følgende balanceposter Udlån til amortiseret kostpris Driftsmidler Ejendomme Andre aktiver/- passiver

20 Årsrapport 26 Noter Note (1. kr.) Indeks 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Obligationer Børsnoterede Obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Aktier mv. Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi Unoterede aktier optaget til kostpris Øvrige aktier/kapitalandele Tilknyttede virksomheder Samlet anskaffelsespris primo Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Datterselskabet af 26. marts 26 ApS, Assens (1% ejet). Selskabet er erhvervet med henblik på omstrukturering eller afvikling af tidligere indgået engagement og konsolideres som følge heraf ikke. Selskabet indgår i bankens balance til indre værdi. Egenkapital Årets resultat Tilgodehavende hos moderselskabet

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere