Indholdsfortegnelse. Årsrapport Generalforsamling s års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12"

Transkript

1 Årsrapport 26 1

2

3 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s. 27 Underskrifter s. 28 Revisionspåtegning s. 29 Prisuddelinger s. 3 Ledelse og revision s. 31 3

4 Årsrapport 26 Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes mandag, den 26. februar 27 kl i Jacob Gade Salen på Tobaksgaarden i Assens. Ifølge 8 i Vedtægter for Vestfyns Bank skal dagsordnen for den ordinære generalforsamling være følgende: Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forhandling og afstemning om eventuelle foreliggende forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/ eller aktionærer. 5.1 Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 1% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs. 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer i henhold til Valg af revisor. 8. Eventuelt. Adgangskort udleveres i henhold til vedtægternes 7 ved henvendelse i bankens hovedsæde eller filialer senest onsdag, den 21. februar 27. 4

5 Årsrapport 26 5-års hovedtal (1. kr.) Årets resultat Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration mv. Afskrivninger på materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat (166) Udvalgte balanceposter og garantier Udlån Indlån Balance Aktiekapital Egenkapital Garantier mv Nøgletal Solvensprocent Egenkapitalforrentning før skat 1) Indtjening pr. omkostningskrone excl. kursregulering af værdipapirer og hensættelser Årets resultat pr. aktie, kr. Børskurs Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie, pct. 14,9 2,4 1,44 11, ,6 17,6 1,42 8, ,4 13,6 1,45 6, ,4 2,8 1,47 89, ,6 1,3 1,42 3, ) Egenkapitalen indgår i beregningen som gennemsnit af primo/ultimo. 5

6 Årsrapport 26 Beretning Vestfyns Bank har i år 26 realiseret et nyt rekordresultat på 36,1 mio. kr. før skat og 27,7 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter årets gennemsnitlige egenkapital med henholdsvis 2,4% før skat og 15,7% efter skat. Resultatet er markant bedre end forventet ved årets start, og bedre end den opjusterede resultatforventning på mio. kr. før skat i halvårsmeddelelsen. Resultatet forrenter primoegenkapitalen med hhv. 21,9% før skat og 16,8% efter skat. Resultatfremgangen på 31% før skat i forhold til sidste år kan i det væsentlige henføres til at basisindtjeningen før nedskrivninger og kursreguleringer er øget med 11,5% eller 2,7 mio. kr., at nedskrivningerne på udlån er faldet med 15% til 3, mio. kr. samt at kursreguleringerne er øget med 4,4 mio. kr. til 11,9 mio. kr. Kursreguleringerne omfatter bl.a. en gevinst på 5,1 mio. kr. fra salget af bankens resterende aktier i Totalkredit. Bankens omkostningsudvikling udgør 6,5% og er lidt lavere end væksten i nettorente- og gebyrindtjeningen, der udgør godt 7%. Omkostningsandelen af basisindtjeningen udgør,69. Resultatet er påvirket af engangsindtægter ved salg af ejendomme på ca. 1,8 mio. kr. - primært i bankens datterselskab. Bestyrelsen og ledelsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende, og indstiller til generalforsamlingen at udbyttet forhøjes til 22 kr. pr. aktie eller 22% af aktiekapitalen mod sidste års udbytte på 18%. Banken oplever fortsat en pæn og tilfredsstillende kundetilgang. Kundebestanden er i årets løb netto øget med ca. 4%. Tilgangen har været relativt størst på erhvervskundeområdet, og tilgangen er fortsat størst i bankens afdelinger i Trekantområdet Middelfart, Fredericia og Børkop. Årsresultatet Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 7% svarende til 5,7 mio. kr. og udgør 84,8 mio. kr. i 26. Denne fremgang kan henføres til en vækst på 3,1 mio. kr. i bankens nettorenteindtjening, der er steget med 6%, primært som følge af en noget større stigning i udlånene på 19%. Rentemarginalen mellem ind- og udlån er indsnævret yderligere i 26. Udbytte- og gebyrindtjeningen er vokset med 2,6 mio. kr. eller næsten 1%. Væksten kan i det væsentlige henføres til øgede udbytteindtægter og stor vækst i omsætningen og handel med værdipapirer for bankens kunder, mens indtægterne fra ekspedition og formidling af realkreditlån har været svagt vigende. Udvalgte driftsposter (mio. kr.) Indeks Netto rente- og gebyrindtægter 84,8 79,1 17 Andre ordinære indtægter,9,2 354 Samlede omkostninger 59,6 55,9 17 Basisindtjening 26,1 23,4 112 Nedskrivninger på udlån mv. 3, 3,5 85 Kursreguleringer 11,9 7,5 159 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1,1,2 737 Resultat før skat 36,1 27,5 131 Skat 8,4 7,4 115 Årets resultat 27,7 2,1 137 Kursreguleringerne udgjorde 11,9 mio. kr. i 26 og indeholder en kursgevinst fra salget af Totalkredit på 5,1 mio. kr. Kursreguleringerne fordeler sig med gevinster på 1,7 mio. på bankens aktiebeholdning, hvoraf 7,7 mio. kr. er fra unoterede aktier og 3, mio. kr. er fra bankens handelsbeholdning. Hertil kommer kursgevinster på 1,6 mio. kr. på valuta og finansielle instrumenter mv. samt et kurstab på obligationsbeholdning på,4 mio. kr. Andre ordinære indtægter udgør,9 mio. kr. mod,2 mio. kr. året før. Væksten stammer fra engangsindtægter ved salg af investeringsejendom. Bankens samlede omkostningsudvikling viser en vækst på 3,7 mio. kr. eller 6,5% i 26, og udgør i alt 59,6 mio. kr. Omkostningsandelen af basisindtjeningen udgør,69 og er lidt mindre end året før. Der er afholdt omkostninger på,6 mio. kr. som bonus til bankens medarbejdere med baggrund i bankens incitamentsprogram. Nedskrivningerne i 26 er opgjort til 3, mio. kr. svarende til,2% af bankens udlån og garantier mod sidste års hensættelser på 3,5 mio. kr. Det lave nedskrivningsbehov kan primært tilskrives de generelt robuste konjunkturer samt indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer. Kursreguleringen af kapitalinteresser viser et positivt resultat på godt 1,1 mio. kr. i 26, mod,2 mio. kr. i 6

7 Årsrapport Banken har primo 26 afhændet aktiviteten - en restaurationsejendom - i selskabet, hvilket har medført en engangsindtægt på 1,1 mio. kr. før skat og ca.,8 mio. kr. efter skat. Den udgiftsførte skattebetaling er opgjort til 23,2% mod selskabsskatteprocenten på 28%. Balance Balancen er øget til mio. kr. ultimo 26 mod mio. kr. året før, en fremgang på 11%. Fremgangen kan henføres til væksten i bankens samlede udlån, der stiger med 19% eller 165 mio. kr. til 1.43 mio. kr. ultimo 26. Udlånsvæksten er fordelt med 75% til bankens erhvervskunder og 25% er ydet til privatkundemarkedet. Bankens samlede indlån er steget med 14 mio. kr. eller godt 1%. Den lave udvikling skyldes primært en reduktion af enkeltstående større aftaleindskud i banken. Væksten i bankens generelle indlån i 26 udgør ca. 7%. Udvalgte balanceposter (mio. kr.) Indeks Samlede aktiver Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Garantier mv Garantiporteføljen er steget med 13% eller 91 mio. kr. til 79 mio. kr. ultimo 26. Væksten skyldes dels en fortsat vækst i bankens formidling af realkreditlån og dels en vækst i garantier for udlandslån. Banken har ultimo samlet stillet ekspeditionsgarantier for 293 mio. kr. overfor realkreditinstitutter og tabsgarantier for 35 mio. kr. overfor Totalkredit og DLR Kredit i forbindelse vores kunders realkreditlån. Solvens, markedsrisici og nøgletal Bankens reserver udgør inkl. årets konsolidering 164 mio. kr. af en samlet egenkapital på 189 mio. kr. ultimo 26, og den samlede ansvarlige kapital inkl. de efterstillede kapitalindskud udgør herefter 264 mio. kr. Bankens solvens er opgjort til 14,9% mod sidste år 13,6% ultimo året. Kernekapitalen udgør heraf 1,7% mod 11,1% sidste år. Den øgede solvens dækker over væksten på 224 mio. kr. i bankens risikovægtede aktiver, og fremkommer dels fra konsolideringen af årets resultat og dels fra bankens styrkede ansvarlige lånekapital. Banken har i 26 optaget nyt ansvarligt lån på 5 mio. kr., der er anvendt til indfrielse af ansvarligt lån på 25 mio. kr. og til styrkelse af bankens basiskapital. Banken har endvidere sikret likviditetsreserverne ved aftaler om langfristede trækningsrettigheder i markedet. Bankens renterisiko, der er udtryk for det tab eller den gevinst, banken opnår ved en renteændring på 1 procentpoint, er ultimo 26 opgjort til 1,2% af kernekapitalen, svarende til 2,2 mio. kr. Banken fører en forsigtig investerings- og rentepolitik og styrer løbende størrelsen af bankens samlede renterisiko. Banken afdækker normalt alle væsentlige valutapositioner. Bankens åbenstående valutapositioner (indikator 1) er opgjort til 6,5 mio. kr. svarende til 3,5% af kernekapitalen ultimo 26. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er i årets løb steget fra 64,9 til 68,9 omregnet til heltidsbeskæftigede. Der henvises til øvrige nøgletal i 5 års oversigten og i nøgletalsoversigten, hvori der bl.a. kan læses mere om bankens kreditrisici. Forventningerne til 27 Med baggrund i svag øget vækst i de europæiske økonomier forventes Danmarks markante konjunkturopsving at fortsætte - dog med en aftagende styrke i løbet af året. Derfor forventer vi, at forbrugs- og investeringslysten vil fortsætte i 1. halvår for derefter at aftage svagt i resten af året. Konkurrencen på de finansielle markeder vil ligeledes øges yderligere. Vores gode lokale opbakning, dygtige medarbejdere og nævnte konjunkturudsigter giver os troen på, at vi fortsat kan udbygge bankens forretningsomfang og fastholde vores basisindtjening. Renteudviklingen antages at vise en moderat stigning i de korte renter, hvorfor vi budgetterer med begrænsede positive kursreguleringer af bankens valuta- og værdi- 7

8 Årsrapport 26 Beretning papirbeholdninger. Kursreguleringerne forventes derfor at være noget lavere end i 26, hvor banken endvidere indtægtsførte en gevinst på 5,1 mio. kr. fra salget af Totalkredit. Bankens nedskrivninger af udlån, som følge af objektive indikationer for tab, forventes på et lidt højere niveau i forhold til nedskrivningerne i 26. Vestfyns Bank forventer herefter et resultatniveau i 27 før skat på 24,-26, mio.kr og efter skat på 18,-19, mio. kr. med gældende skattesats på 28%. Dette svarende til en egenkapitalforrentning på 12-13% før skat og 9-1% efter skat. Større ændringer i konjunkturerne og i renteniveauet kan påvirke bankens nedskrivninger af udlån og kursreguleringer af værdipapirer i et ikke ubetydeligt omfang. Der er ikke siden afslutning af 26 truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Vestfyns Bank forventer at give markedet kvartalsmeddelelser om vores virksomheds økonomiske stilling i henhold til det nye gennemsigtighedsdirektiv. Bankens halvårsrapport for 1. halvår 27 forventes offentliggjort den 9. august 27. Herudover vil banken give de meddelelser, der skønnes nødvendige i henhold til anbefalinger om god selskabsledelse og retningslinierne fra Københavns Fondsbørs. Regnskabsbekendtgørelse Vestfyns Bank aflægger års- og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Reglerne indeholder bl.a. principper for nedskrivninger af udlån mod tab efter såkaldte objektive indikationer, som bl.a. medfører opsamling af flere års statistiske data. Bankens datagrundlag og elektroniske beregningsmodeller for nedskrivninger af udlån mv. er fortsat under udvikling og implementering. Årets nedskrivninger er foretaget ud fra objektive indikationer og delvist skønnede beregninger. I forhold til 25 posteres renteindtægter af den nedskrevne del af et udlån, hvorpå der er foretaget nedskrivninger, nu direkte på nedskrivningsposten. Sammenligningstallene for 25 er tilsvarende ændret. Den samlede renteindtægt af nedskrevne udlånsandele udgør i 26 ca. 1,8 mio. kr. Der henvises i øvrigt til oversigten over anvendt regnskabspraksis og til opgørelsen over kapitalbevægelser i årsrapporten. God selskabsledelse (Corporate Governance) Ledelsen i Vestfyns Bank har med interesse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne om god sel skabs ledelse, og vi har, siden det første sæt anbefalinger i december 21, forholdt os hertil i relevant omfang. Bankens holdning til anbefalingerne er generelt positiv. For Vestfyns Bank og vores interessenter (med arbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsæt ning for bankens fortsatte positive udvikling. Som lokal bank satser vi særligt på den personlige kundekontakt og nærheden til markedet. Vores forretning forankres i at leve op til kundernes tillid og tryghed, og det er vig tigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øv rige interessenter. Aktionærer og andre interessenter henvises til Vestfyns Banks hjemmeside Investor Relations, hvor der kan læses mere om bankens holdning til anbefalingerne. Vi lever op til langt de fleste af anbefalingerne, dog med enkelte nuancer i forhold til vor virksomheds størrelse og begrænsede internationale interesser. For de anbefalinger, som banken ikke lever op til, er der redegjort nærmere herfor. 8

9 Årsrapport 26 Bonusaktier til bankens medarbejdere Banken vil i lighed med de foregående år tilbyde sine medarbejdere en overskudsafhængig bonusordning, der udbetales som medarbejderaktier, som banken erhverver i markedet. Bonusordningen, der maksimalt kan andrage 1. kr. for en fuldtidsansat medarbejder, kommer til udbetaling såfremt resultatet før skat i år 27 overstiger det tilsvarende resultat i 26 med fradrag af kursgevinsten fra Totalkredit på 5,1 mio. kr. og med tillæg af en forrentning af den optjente reserve, der henlægges til egenkapitalen for 26. Bonusordningen gradueres efter udviklingen i resultatet, som beregnet ovenfor, således: God kundeudvikling og vækst i forretningerne Udviklingen i bankens kundebestand er igen i 26 vokset med 4%. Tilgangen af erhvervskunder har været relativt størst med godt 6%, mens privatkundebestanden er vokset med 3,8%. Banken betjener nu sammenlagt 14.5 kunder. Væksten er størst i vores nyeste markedsområder i Middelfart, Fredericia og Børkop, der sammenlagt tæller godt 6.5 kunder og et forretningsomfang - indlån, udlån og garantier - på ca. 1,3 mia.kr., primært baseret på private kunder. Vi er meget tilfredse med, at det forsat lykkes os at erobre markedsandele, hvilket også spejler sig i væksten i bankens forretningsgrundlag. Bankens nye erhvervsorganisation med Erhverv Syd i Assens Kommune og Erhverv Nord i Middelfart/Trekantområdet viser gode takter og udvikler sig meget positivt med en god udvikling i både antal kunder og forretninger. Driften i Erhverv Nord, som er nyetableret følger de lagte forventninger og forventes i indeværende år at nå eget nulpunkt og bidrage positivt til bankens øvrige drift. Ved fremgang op til 1% udbetales 6. kr. pr. medarbejder. Ved fremgang større end 1% men mindre end 2% udbetales 8. kr. pr. medarbejder. Ved fremgang større end 2% udbetales 1. kr. pr. medarbejder. Privatkunder 14. Erhvervskunder Privatkunder Erhvervskunder Banken historie går tilbage til 1896, derfor rundede banken i 26 sin 11 års fødselsdag. Dette markerede vi med en række forskellige tilbud til vores kunder gennem året. Vores attraktive jubilæumslån, hvor der var afsat en pulje på 3 mio. kr. blev i løbet af kort tid udsolgt. Der var også stor efterspørgsel efter bankens prisbillige byggelån og attraktive initiativlån til erhvervskunderne. Også bankens højtforrentede indlånstilbud, VB Højrente, blev en stor succes. Samtidig tog vi hul på en ny eventmarkedsføringsstrategi og udbød 7 kulturelle aktiviteter med rabatfordele til vores aktionærer. Målet hermed er at skabe øget loyalitet og øget interesse om banken. Vi oplevede en meget stor interesse for vores tilbud, der næsten blev udsolgt. Det er vi særdeles tilfredse med, og vi har kun fået meget positive og tilfredse tilbagemeldinger fra vores deltagende kunder. Derfor vil denne markedsføring blive fulgt op i 27 med nye tiltag. Jubilæumsdagen blev i øvrigt markeret med åben bank i alle vores filialer og med en tegnekonkurrence for vores yngste kunder. 9

10 Årsrapport 26 Beretning Bankens medarbejdere har i 26 haft travlt på en række områder. Især har bankens egne udlånsaktiviteter og handel med værdipapirer haft stor vækst i 26. Selvom låneformidlingen til Totalkredit og DLR kredit har været vigende i forhold til det foregående år med stor konverteringsaktivitet har udviklingen på dette område fortsat været høj bl.a. som følge af et øget boligbyggeri og ejendomsomsætning. Bankens udlån er vokset med 19% i årets løb og indtjeningen fra handel med værdipapirer og depoter er steget med 28%. Dette skyldes ikke mindst et stort og varieret produktudbud samt væsentlig øget interesse for opsparing til egen pension. Ny vækststrategi frem til 21 Bankens bestyrelse og ledergruppe har i årets løb arbejdet med vores strategier frem mod år 21. Med baggrund i vores vision og grundlæggende værdier har dette arbejde udmøntet sig i en strategi, hvor vækst og markedsudvikling er i fokus. Vores grundlæggende værdier bygger bl.a. på nærhed og personlige rådgivning og betjening af vores kunder, vores lokale engagement i de samfund, som vi er en del af og det forhold, at bankens kunder føler sig velkomne og mødes med tillid, når de gør forretninger med os. Med denne baggrund har vi som mål at tilgodese vores kunder, medarbejdere og aktionærer. Disse tre interessegrupper er grundstenen i vores forretningsfilosofi. Bankens strategier bygger på øget synlighed i markedet, bedre salgskraft, effektiviseringer ved øget systemanvendelse og udvikling af vores HR område. For yderligere information om bankens vision, værdier og strategier henvises til vores hjemmeside om banken og Investor Relations. På produktområdet har banken i foråret lanceret en række nye udlåns- og indlånstilbud i forbindelse med bankens 11 års jubilæum, som tidligere omtalt. Endvidere har vi lanceret en bred vifte af nye investeringsprodukter fra vores samarbejdspartnere - BankInvest og GarantiInvest. Ligesom banken selv har forbedret vores pensionsplejeordninger og udviklet et nyt aktieinvesteringsprodukt, kaldet Skandinaviske Aktier. Et smallere produkt, der er udviklet for at imødekomme vores kunders ønsker til alternativer til de noget bredere aktiebaserede investeringsforeninger. Bankens nye internationale kreditkort, Vestfyns Banks Mastercard, er kommet godt fra start. Kortet kan benyttes af både vores privatkunder og erhvervskunder med 1

11 Årsrapport 26 tre forskellige kortvarianter til hvert segment. Kortet har tilknyttet en række differentierede rejseforsikringsydelser og andre fordelsprogrammer. Sideløbende arbejder vi med at forbedre og sikre vores leverancesystemer. Bl.a. Dankort og Visa-dankort, der nu alle har chip og vores netbank med tilbud om flere og bedre spørge- og arkivmuligheder. Bankens interne elektroniske databehandlingssystemer undergår også løbende udvikling og forbedringer. Vi arbejder for tiden med implementeringen af et nyt elektronisk kreditsystem, både til bevillinger og til rapporteringer, ligesom vores rådgivningssystemer løbende bliver forbedret med nye programmer i værktøjskassen til vores rådgivere. Som et væsentligt led i vores strategier arbejder banken endvidere på at udvikle vores HR-område med det mål at skabe den bedst mulige platform for kompetenceudvikling af vore medarbejdere via uddannelse og jobtilbud. Banken har netop igangsat er nyt fælles lederudviklingsprogram, der også vil føre til nye muligheder for kompetenceudvikling af alle vore medarbejdere. Målet hermed er dels at give vores medarbejdere udviklingsmuligheder og dels at højne kompetencen således, at vi altid er parate til at yde en god individuel og kompetent rådgivning til vores mange kunder. Aktionærer Bankens store lokale opbakning cementeres i vores mere end 55 aktionærer, hvoraf langt de fleste også er kunder i banken og bor i vores markedsområder. Vi er naturligvis meget glade for og tilfredse med denne opbakning, også fordi dette passer godt til vores målsætning. Bankens aktier har i 26 givet investorerne et pænt afkast på godt 38% - en meget tilfredsstillende udvikling, der pænt supplerer de senere års flotte afkast på vores aktier. Vi håber, at aktionærerne også er tilfredse med årets afkast. aktiekapitalen med op til 15, mio. kr. Tilladelsen gælder frem til 211. Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab, Assens, har meddelt banken, at selskabet ejer 25% af bankens aktiekapital. Tak til kunder, aktionærer og medarbejdere Bestyrelsen og direktionen i Vestfyns Bank vil gerne rette en stor tak til vores mange trofaste kunder og aktionærer for et godt og aktivt samarbejde i 26. Vi ser frem til at videreføre vores gode relationer og samarbejde i indeværende år. Vi vil give en meget stor tak til vores engagerede og dygtige medarbejdere. Alle har deres andel - med engagement og solidt arbejde - i det flotte resultat, der er skabt i 26. Vestfyns Banks kerneværdier - personligt og lokalt engagement samt nærvær til vores kunder og marked - er centrale i vores bestræbelser for vores fortsatte udvikling og vækst. Vi vil gerne medvirke som igangsætter og understøtte gode initiativer i vores lokalområder, samt være med til at præge en god og sund udvikling i vores markeder. Det gode resultat og bankens styrkede kapitalkraft giver os god mulighed til at møde vores kunders og markeders forventninger således, at vi kan fortsætte den gode og sunde udvikling, som banken oplever i disse år. I Vestfyns Bank er du, din virksomhed og dit lokalområde i centrum. Banken får normalt tilladelse på generalforsamlingen til at erhverve egne aktier op til 1% af aktiekapitalen til brug for bl.a. kunders ønsker om køb og salg af aktier samt opkøb i forbindelse med bonusprogram til medarbejderne. I henhold til aktieselskabsloven 37 stk. 1 har bankens bestyrelse en vedtægtsmæssig tilladelse til at udvide 11

12 Årsrapport 26 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mfl. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Renteindtægter af nedskrevne fordringer, som i tidligere år indtægtsførtes under resultatposten renteindtægter, fragår nu i resultatposten nedskrivninger på udlån mv.. Praksisændringen er alene en omklassificering og har ingen betydning for det samlede resultat. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til årsrapporten for 25. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Siden måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Indtægter og udgifter er fuldt periodiseret. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabet foretages blandt andet ved at opgøre nedskrivninger på værdiforringede udlån. De anvendte skøn hviler på forudsætninger som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis vi kan fastslå, at vi ikke modtager alle fremtidige betalinger, er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer. For hensættelser til tab på garantier er det også forbundet med usikkerhed, når vi skal fastslå i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de ultimo året af Danmarks Nationalbank offentliggjorte valutakurser. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 28% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på den oprindelige effektive rente, hvilket medfører at stiftelsesprovision og visse gebyrindtægter ved lånets stiftelse indtægtsføres over lånets løbetid. På udlån og grupper af udlån, hvor der er konstateret klar indikation af værdiforringelse på grund af begivenheder, der er indtruffet efter første indregning, opgøres amortiseret kostpris på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Individuelle nedskrivninger på udlån foretages, hvor der er indtruffet objektiv indikation for at udlånet er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har en virkning på størrelsen af de forventede betalinger fra udlånet. Nedskrivninger beregnes som forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede betalinger på udlånet inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregning af nutidsværdien anvendes den fastsatte effektive rente på udlånet. En eller flere af følgende begivenheder skal være indtruffet før der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse: - Låntager overholder ikke sine forpligtelser overfor banken. - Låntager bevilges lempelser i lånevilkårene som følge af økonomiske vanskeligheder. 12

13 Årsrapport 26 - Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. - Det er sandsynligt at låntager vil gå konkurs eller på anden vis blive genstand for en økonomisk rekonstruktion. Udlån, hvor der ikke er individuel objektiv indikation af værdiforringelse, indgår i en gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. De opdeles i en gruppe af erhvervskunder og en gruppe af privatkunder med henblik på at vurdere behovet for gruppevise nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af gruppens udlån og nutidsværdien af de fremtidige betalinger på udlånene. Størrelsen af de forventede betalinger estimeres med udgangspunkt i erfaringer og aktuelle økonomiske forhold. Nutidsværdien beregnes med en gennemsnitlig effektiv rentesats af gruppens udlån. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser ultimo året. Ophørende finansielle aktiver indregnes i balancen pr. afregningsdagen. Unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelseskurs eller til markedsværdi på opgørelsestidspunktet, hvis denne vurderes at være lavere end anskaffelseskursen. Unoterede aktier i en række fællesejede selskaber er imidlertid opskrevet til handelsværdi, da det er vurderingen, at værdistigningen i disse selskaber er af varig karakter. Opskrivningen medtages under Kursregulering af værdipapirer i resultatopgørelsen. Kursreguleringer af værdipapirer indgår i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Egne aktier Beholdningen af egne aktier indregnes ikke som et aktiv. Alle værdireguleringer og ændringer føres direkte over egenkapitalen. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalinteresse i datterselskab værdiansættes i moderselskabets balance til datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. I moderselskabets resultatopgørelse indtægtsføres datterselskabets resultat. Materielle aktiver Domicilejendomme er optaget til omvurderet værdi. Værdiregulering heraf medtages ikke i resultatopgørelsen. Regulering medtages som Opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Domicilejendomme afskrives liniært over resultatopgørelsen over forventet levetid på 4 år. Indretning af lejede lokaler er i balancen optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over forventet brugstid på 3 år. Maskiner og inventar mv. er i balancen optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Maskiner og inventar afskrives lineært over forventet brugstid på 3 år. Garantier Når det er sandsynligt at en garanti vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer foretages der hensættelser. Garantier, der stilles for udlandslån vurderes at have samme risiko som udlån. Finansielle instrumenter Terminsforretninger er optaget til dagsværdi ultimo. De beregnede ændringer i markedsværdien af fonds- og valutaterminsforretninger, swaps mv. er medtaget i resultatopgørelsen under posten Kursregulering af afledte finansielle instrumenter, bortset fra valutakursreguleringer, der posteres under Kursregulering af valuta. Periodiserede terminspræmier er i resultatopgørelsen medtaget under posten Renteindtægter/terminspræmie af afledte finansielle instrumenter. Andre aktiver Posten omfatter blandt andet positive markedsværdier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter værdiansat til markedsværdi samt tilgodehavende renter. Kassebeholdning samt tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter medtages til dagsværdi. Andre passiver Posten omfatter blandt andet negative markedsværdier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter samt skyldige renter. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker medtages til dagsværdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikkelikivide poster. Opgørelsen viser nettoforskydninger i balancen, og vil derfor på nogle punkter ikke give et helt retvisende billede af de egentlige pengestrømme. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af virksomheder og anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udlodninger samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud. Likvider omfatter kassebeholdning og anfordringstilgodehavende i Danmarks Nationalbank. 13

14 Årsrapport 26 Resultatopgørelse Note (1. kr.) Indeks 1 Renteindtægter 2 Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. 3 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 6 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 22 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 5 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til overskudsfordeling til disposition Henlagt til egenkapital Foreslået udbytte anvendt Årets resultat pr. aktie, kr. Årets resultat pr. aktie (udvandet), kr. Foreslået udbytte pr. aktie, kr. 11,9 11,9 22, 8,6 8,6 18,

15 Årsrapport 26 Balance Note (1. kr.) Aktiver Indeks Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 8,18 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 18,19,22 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 Obligationer til dagsværdi 1 Aktier mv. 11 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12 Grunde og bygninger i alt Heraf Investeringsejendomme Domicilejendomme 13 Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 14,18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 15,18 Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 2 Hensættelse til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt *) Passiver i alt *) Heraf foreslået udbytte

16 Årsrapport 26 Noter (1. kr.) Aktiekapital inkl. overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Egenkapitalbevægelser Egenkapital primo Kapitalbevægelser Udbetalt udbytte Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer Køb/salg af egne aktier Overført resultat Egenkapital primo Kapitalbevægelser Udbetalt udbytte Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer Køb af egne aktier, stk. Salg af egne aktier, stk. Overført resultat Egenkapital i alt ultimo Indeks Aktier i omløb, stk. Besiddelse af egne aktier, stk. Pålydende værdi af egne aktier Egne aktier i pct. af aktiekapitalen , , Egne aktier er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger/medarbejderaktieordning. Aktiekapitalen er fordelt på 25. stemmeberettigede aktier med en pålydende værdi af kr. 1 eller i alt 25 mio. kr. 16

17 Årsrapport 26 Noter (1. kr.) Indeks Solvensopgørelse Egenkapital Heraf medregnet under supplerende kapital Kernekapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Medregnet supplerende kapital Fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko mv. Vægtede poster i alt Kernekapitalsprocent Solvensprocent Kapitalkrav i henhold til 124, stk.1 i Lov om finansiel virksomhed, 5 mio. Euro 1,7% 14,9% ,1% 13,6% Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Resultat før skat Afskrivning på ejendomme og inventar Betalte skatter Forskydning i driftskapital Udlån Indlån Handelsportefølje Kreditinstitutter, netto Andre aktiver og passiver Hensatte forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af egne aktier Tilgang af materielle aktiver, netto Efterstillede kapitalindskud Udbytte Øvrige pengestrømme Årets pengestrøm Likvider, primo Ændringer over året Likvider, ultimo

18 Årsrapport 26 Noter Note (1. kr.) Indeks 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter renteudgifter Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver kursreguleringer Handelsbeholdning Anlægsaktier Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Tilknyttede virksomheder

19 Årsrapport 26 Noter Note (1. kr.) Indeks 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter udgifter til personale og administration Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigelse 68,9 64,9 16 Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Andre ydelser end revision Skat Resultat før skat Afgift på rentefordel Permanent og tidsmæssig afvigelse til skattepligtig indkomst Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Afgift på rentefordel Gældende skatteprocent Regulering for permanent afvigelse Regulering af skat vedr. tidligere år Effektiv skat i pct. af resultat før skat 28, -5,2,4 23,2 28, -1,7,4 26, Udskudt skat Udskudt skat primo Udskudt skat indregnet i årets resultat Udskudt skat indregnet på egenkapitalen Udskudt skat ultimo Udskudt skat fordeler sig på følgende balanceposter Udlån til amortiseret kostpris Driftsmidler Ejendomme Andre aktiver/- passiver

20 Årsrapport 26 Noter Note (1. kr.) Indeks 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Obligationer Børsnoterede Obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer Aktier mv. Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi Unoterede aktier optaget til kostpris Øvrige aktier/kapitalandele Tilknyttede virksomheder Samlet anskaffelsespris primo Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Datterselskabet af 26. marts 26 ApS, Assens (1% ejet). Selskabet er erhvervet med henblik på omstrukturering eller afvikling af tidligere indgået engagement og konsolideres som følge heraf ikke. Selskabet indgår i bankens balance til indre værdi. Egenkapital Årets resultat Tilgodehavende hos moderselskabet

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Information. Årsrapport 2008

Information. Årsrapport 2008 Årsrapport 28 Årsrapport 28 Indholdsfortegnelse Information s. 4 Beretning s. 5 Regnskabspraksis s. 12 Hovedtal s. 14 Nøgletal s. 15 Resultatopgørelse s. 16 Balance s. 17 Egenkapitalbevægelser s. 18 Solvensopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere