Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog V505.docx Side 1/26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26"

Transkript

1 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog V505.docx Side 1/26

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation Klubhåndbogens formål Sådan er Lions opbygget (år 2009) Informationskilder Lions Danmarks ekspedition/administration Retningslinier for bestyrelsen Fællesregler Generelt Valg Forberedelse Opgaver Møder Post henvendelser Præsidentens opgaver og kompetence Generelt Forberedelse Bestyrelsesmøder Klubmøder Eksterne møder Generalforsamlinger Vicepræsidentens opgaver Pastpræsidentens opgaver Sekretærens opgaver Kassererens opgaver Generelt Økonomi Kontingent Klubmøder Afgifter Interne lotterier Årsregnskab og budget Formand for IR-udvalg Formand for Lokaludvalg Formand for Lions Park udvalg (Lions Park Søllerød) Klubhåndbog V505.docx Side 2/26

3 3 Retningslinjer for andre Klubmesterens opgaver Tailtwisterens opgaver Revisorer Udvalgene og retningslinjer for udvalgene Fælles regler Udpegning Forberedelse Udvalgsmøder Økonomi Post/henvendelser Andet Nedsættelse af udvalg Aktivitets udvalg (Indtægtsgivende) Kræmmermarked Julemarked Indsamlede midler/fondstilskud o.l Frimærkesalg Kioskudvalget Møde- og festudvalg Lokaludvalg Lions Park udvalg IR-udvalg Hjælpeprojekter i Nepal Hjælpeprojekter i Sri Lanka Mikrolån i Nepal, Sri Lanka og andre Lande PR-udvalg Medlemsudvalg Havarthigårdens Repræsentantskab Ad hoc udvalg Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelsen Lions Club Søllerøds Ældrefond Lions Danmark projekter Youth Exchange (YEC) Lions mod misbrug (MBC) Lionsprisen Klubhåndbog V505.docx Side 3/26

4 5.3 Katastrofe- og hjælpefond (K&H) Grønlandsfonden Handicaplejren (arrangør Roskildezonen) Orkester Norden Lions kollegiet Diverse regler Tildeling af nåle, emblemer og hæderstegn Retningslinjer for deltagelse i eksterne møder og refusionsregler Generelt Årsmøde Distriktsmøde Midtvejsmøde Zonemøde Orienteringsmøder i distriktet Chartringer og jubilæer Møde for nye lions Refusion af udgifter for deltagelse i eksterne lionsmøder Til- og framelding til klubmøder Klubbens hilsen til et medlem Klubhåndbog V505.docx Side 4/26

5 1 Formål og Lions Organisation. 1.1 Klubhåndbogens formål. Klubhåndbogen har til formål at beskrive vor klubs organisation, administration, tilbagevendende aktiviteter, samarbejdet med andre klubber og vor deltagelse i organisatoriske arbejde og at give en historisk oversigt over klubbens virke - dette til hjælp i det daglige klubarbejde for medlemmer, udvalg og bestyrelse, når ting skal huskes og gøres. Da klubbens hele virke jo i meget høj grad følger Multipeldistriktets retningslinjer - allerede så udførligt og udmærket beskrevet i Lionshåndbogen (Den Grønne Håndbog) - er sigtet med denne klubmanual især at sammenfatte vor specielle adfærd, rutiner og aktiviteter samt detaljer, som ikke direkte fremgår af Lionshåndbogen. Klubben har sine egne VEDTÆGTER og en KLUBHÅNDBOG - den du nu læser i. Særskilt udsendes referater af bestyrelsesmøder og klubmøder, meddelelser og lignende fra klubbens udvalg, bestyrelse og præsident. De gældende versioner af Vedtægter og Klubhåndbog kan ses på hjemmesiden: 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009). Du er medlem af Lions Club Søllerød stiftet i Klubben er medlem af The International Association of Lions Clubs kaldet Lions Clubs International forkortet LCI grundlagt i 1917 i Chicago, USA, af Melvin Jones. og LCI er en verdensomspændende sammenslutning (206 lande klubber med over 1,4 mio. medlemmer) og er geografisk opdelt i multipeldistrikter, der nedad er opdelt i distrikter, regioner og zoner. Danmark, Færøerne og Grønland udgør multipeldistrikt 106 (316 klubber med medlemmer), som er opdelt i distrikterne A, B, C og D. LC Søllerød er i 106A, zone Sjælland. Multipeldistrikt 106D er Sjælland, Færøerne og Grønland. De 7 zoner i 106 D omfatter følgende kommuner: 1.1 og 1.2 Hellerup Hellerup, Gentofte, Ballerup/Herlev 1.3 Roskilde Roskilde, Lejre 1.4 Solskinszone Kalundborg, Holbæk, Odsherred 1.5 Grønland Alle kommuner 2.1 og 2.2 Øresund Hillerød, Frederikssund, Frederiksværk/Hundested, Gribskov, Egedal 2.3 Hillerød Alle kommuner 2.4 Færøerne I alt 52 klubber og ca. 900 medlemmer. LCI s øverste myndighed er den årlige generalforsamling kaldet Convention. Klubhåndbog V505.docx Side 5/26

6 Alle klubber kan sende repræsentanter til Convention, som også er en social begivenhed, hvor til lions fra hele verden mødes. I Multipeldistrikterne og i Distrikterne holdes ligeledes årlige generalforsamlinger, til hvilke områdernes klubber kan sende repræsentanter. I Danmark kaldes de Årsmødet og Distriktsmødet. Se detaljer i den grønne håndbog på: På distriktsmødet vælges en distriktsguvernør og en vicedistriktsguvernør. Klubberne i en zone vælger selv en zoneformand. LC Søllerød holder sin årlige Generalforsamling i april. Lionsåret (klubåret) løber fra 1. juli til 30. juni næste år. Lions betaler egne organisations- og administrationsomkostninger. Du betaler kontingent til klubben. Klubben betaler afgifter til Distrikt, Multipeldistrikt og Lions Clubs International. Hver en krone, klubberne indsamler, gives ud igen til sociale og humanitære formål. Klubberne bestemmer selv til hvad. Ofte går flere/mange klubber sammen om større/store lokale, nationale, nordiske eller internationale opgaver. De nordiske lande arbejder sammen om fælles projekter i Nordisk Samråds Projekter. Europæiske lions mødes årligt på et Europa Forum for at udveksle ideer og erfaringer og drøfte grundlaget for fælles aktiviteter og andre spørgsmål af fælles interesse. 1.3 Informationskilder. Multipeldistrikt Danmark udgiver LIONSHÅNDBOGEN ( Den grønne håndbog ), De findes elektronisk og ajourført på Hvert år modtager klubben 3 eksemplarer af Multipeldistriktets MATRIKEL. I den findes de aktuelle navne og adresse. En ajourført version findes på som du har adgang til. Du vil blive bedt om brugernavn og kodeord. Brugernavnet er dit danske medlemsnummer. Dit kodeord har du fået personlig meddelelse om. Det er vigtigt, at du selv straks opdaterer dine medlemsdata eller beder klubbens sekretær gøre det. Seks gange i løbet af et klubår modtager du den danske udgave af THE LION (Det internationale Lion Magazine). Se også Husk vores egen hjemmeside: Klubbens historie er givet i artiklen 50 år med løver i Søllerød på vores hjemmeside. 1.4 Lions Danmarks ekspedition/administration. Københavnsvej 9, 3400 Hillerød. Telefon , telefontid mandag-fredag kl Klubhåndbog V505.docx Side 6/26

7 2 Retningslinier for bestyrelsen. 2.1 Fællesregler Generelt. Bestyrelsen er under forsæde af præsidenten klubbens daglige ledelse. Information om de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver er beskrevet på de efterfølgende sider. Præsidenten kan forpligte klubben økonomisk i forening med Kassereren, dog at der til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse Valg. Bestyrelsen for det kommende klubår vælges jvf. klubbens vedtægter på den ordinære generalforsamling. Der tilstræbes kontinuitet i udskiftningen således, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer udskiftes på en gang. Ved frafald udpeger bestyrelsen et nyt medlem. Præsident, Vicepræsident og Pastpræsident varetager normalt posten i 1 år, og de bør maksimalt kunne sidde i 4 år samlet i forbindelse med disse poster. De øvrige poster i bestyrelsen kan besættes med længere varighed. Det skal dog tilstræbes, at alle medlemmer efterhånden på skift varetager en bestyrelsespost Forberedelse. Den aftrædende bestyrelse udarbejder forslag til budget for klubkassen og aktivitetskassen, samt forslag til kontingent for det kommende klubår til generalforsamlingen i april. I perioden fra valget i april til tiltrædelsen 1.juli forbereder den nye bestyrelse det kommende klubår. Vicepræsident og præsident udarbejder en bemandingsplan for det kommende år (udvalgssammensætning og bemanding) til fremlæggelse og godkendelse på den ordinære generalforsamling Opgaver. Bestyrelsen er hovedansvarlig for klubbens daglige drift med alt, hvad dette indebærer af korrespondance, økonomi, mødeplanlægning, klubmøder, kontakten til zonen, distriktet og lionsorganisationens øvrige organer Møder. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, normalt et møde om måneden. Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøder og rundsender godkendt referat til medlemmerne Post henvendelser. Post henvendelser til klubben opdeles i: Post til Præsident: Denne sendes/videregives snarest til Præsidenten, der viderefordeler sager, der skal behandles i udvalgene til de respektive udvalgsformænd. Klubhåndbog V505.docx Side 7/26

8 Post til andre: Post i forbindelse med varetagelse af en given aktivitet fx Fadderskaber, Loppemarked m.v. skal ikke videresendes til præsidenten, men behandles af den pågældende. Post i forbindelse med tilsagn om donationer fra et af udvalgene videresendes i kopi til præsidenten og til IT-ansvarlig. Sekretæren er KLOA (Klub Lions Office Administrator) og POSTM (Klub Lions Office Postmester) i Lions Office. 2.2 Præsidentens opgaver og kompetence Generelt. Præsidenten (P) leder klubbens virksomhed og er ansvarlig for, at love og vedtægter for klubben og for Lions Club International overholdes. Præsidenten sikrer god arbejdsgang i klubben og fordeler opgaverne til bestyrelsens medlemmer og udvalgene. Præsidenten er formand for Medlemsudvalget. Præsidenten er født medlem af Lions Club Søllerød s Ældrefond og Lions Park udvalget. Præsidenten kan deltage i alle udvalgsmøder, underudvalgsmøder, arbejdsgruppemøder etc. Præsidenten kan i samråd med kassereren disponere et beløb op til 5000 kr. Efterfølgende skal bestyrelsen orienteres. Ved større beløb skal bestyrelsens samtykke indhentes. Klubben orienteres om de anvendte beløb i referat af bestyrelsesmødet Forberedelse. Det er den nyvalgte præsidents opgave sammen med den nye bestyrelse at: tilrettelægge det nye klubår. nedsætte klubbens udvalg og udpege formænd og medlemmer hertil. udarbejde evt. supplerende retningslinier for udvalgene Bestyrelsesmøder. Præsidenten indkalder efter behov til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden (normalt en gang om måneden). Præsidenten er selv mødeleder. Præsidenten kan i særlige tilfælde indbyde andre klubmedlemmer til at deltage i bestyrelsens møder Klubmøder. Ved klubmøder er det Præsidentens opgave og ansvar at: gennemgå Præsidentens post forestå medlemsoptagelse uddele evt. awards til medlemmer byde gæster velkommen. Klubhåndbog V505.docx Side 8/26

9 2.2.5 Eksterne møder. Præsidenten deltager i zone-, midtvejs-, og distriktsmøder samt årsmøde, charterfester og klubjubilæer i zonen. Ved forfald har Præsidenten ansvaret for, at klubben er repræsenteret på passende måde. Præsidenten sikrer sig, at klubben er repræsenteret på distriktets orienteringsmøder Generalforsamlinger. Præsidenten indkalder til alle ordinære og ekstraordinære Generalforsamlinger. 2.3 Vicepræsidentens opgaver. Vicepræsidenten er født formand for Møde- og festudvalg. Vicepræsidenten overtager normalt posten som Præsident det følgende år og er derfor hovedansvarlig for at udarbejde forslag til efterfølgende års bestyrelsessammensætning og bemandingsplan. Vicepræsidenten bør i videst muligt omfang deltage i zone-, distrikts- og årsmøder. 2.4 Pastpræsidentens opgaver. Pastpræsidenten er stedfortræder for Præsidenten i dennes forfald. Pastpræsidenten er formand for Udvalget for indtægtsgivende aktiviteter. Pastpræsidenten har som opgave at modtage og tage sig af klubbens medlemmer og gæster. 2.5 Sekretærens opgaver. Sekretæren varetager korrespondancen mellem klubben og det distrikt (del- og multipel), som klubben tilhører, samt til den internationale sammenslutning. Sekretæren skal bl.a.: indsende månedsrapporter til kontoret i Hillerød. fremsende de rapporter, der ønskes af distriktsguvernørens kabinet, fx referater fra aktuelle klubmøder og aktiviteter. opbevare og vedligeholde klubbens arkiv med dagsordener, referater af klub- og bestyrelsesmøder, oversigter over mødedeltagelse, udvalgenes sammensætning, valg, medlemsoplysninger, medlemmers adresser og telefonnumre og klubregnskab. oplyse nye medlemmer om kontingent og andre økonomiske forpligtelser overfor klubben tage referat af bestyrelsesmøder, klubmøder og generalforsamlinger. Referaterne rundsendes til medlemmerne. indkalde til klubmøder. føre statistik og rekvirere awards og rekvirere effekter fra Supply-kataloget efter anmodning fra medlemmer. formulere de på et klubmøde vedtagne rettelser/ændringer (ajourføring) til Klubhåndbogen. Rettelser indlægges på hjemmeside af den IT-ansvarlige. Sekretæren er KLOA (Klub Lions Office Administrator) og POSTM (Klub Lions Office Postmester) i Lions Office. Klubhåndbog V505.docx Side 9/26

10 Af sikkerhedsmæssige grunde kan hver enkelt kun opdatere sine egne data, mens sekretæren har ansvaret for, at klubben data er opdateret, og bistår dem, der ikke har internet adgang. 2.6 Kassererens opgaver Generelt. Kassereren (K) forestår forvaltningen af klubbens økonomi. Kassereren administrerer alle ud- og indbetalinger og fører det i den forbindelse nødvendige bogholderi, der til stadighed må være ajourført. Kassereren søger på klubbens vegne (om fornødent) SKAT om momsfritagelse for momspligtige aktiviteter. Kassereren opbevarer alle kvitteringer, udgiftsbilag og øvrige dokumenter vedrørende regnskabet, samt opstiller og fremsender månedlige regnskaber og halvårligt økonomisk rapport til det internationale kontor og klubbens bestyrelse Økonomi. Klubbens indtægter/udgifter opdeles i Klubkasse, Aktivitetskasse (momsfri), Aktivitetskasse (momspligtig) og Dispositionskasse, samt øvrige konti. Der findes separate bankkonti for de enkelte kasser, da Skat forlanger fuldstændig adskillelse, også vedr. rentebeløb. Regnskabsåret løber fra 1. marts til ultimo februar næste år. a. Klubkassen. Kassen indeholder midler fra kontingenter og bøder. Klubkassen afholder udgifter til afgifter, udgifter i forbindelse med møder og andet i forbindelse med klubbens drift. b. Aktivitetskassen (momsfri). Kassen indeholder midler, indtjent ved indsamling og aktiviteter. Midlerne anvendes til donationer i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger. c. Aktivitetskassen (momspligtig). Kassen indeholder midler, indtjent ved salg i butikken i Lions Park Søllerød. Overskuddet overføres til aktivitetskassen. d. Dispositionskassen. Kassen indeholder midler overført fra aktivitetskassen. Midlerne er disponeret f. eks. med gavebrev, men endnu ikke hævet (anvendt). Ud over disse midler ligger et beløb til katastrofehjælp. Bestyrelsen kan i samvirke med udvalget for det berørte område med øjeblikkelig virkning anvende dette beløb, men medlemmerne skal snarest underrettes derom. Midlerne anvendes til donationer/katastrofehjælp i overensstemmelse med klubbens målsætning og beslutninger. e. Øvrige konti. Der kan yderligere forefinde kasser/konti til forvaltning af midler i forbindelse med konkrete projekter så som Fadderskaber, Mikrolån, Landsbyprojekt etc. Klubhåndbog V505.docx Side 10/26

11 2.6.3 Kontingent. Kontingentet opkræves af kassereren med halvdelen ved klubårets start den 1.juli og halvdelen i december. Kassereren sørger for udsendelse af meddelelse om kontingentopkrævning Klubmøder. Kassereren tømmer (sammen med TT) Løven på hvert klubmøde og indsætter pengene på klubkassens konto. Kassereren betaler af klubkassen fortæring for gæster. Medlemmernes afregning for fortæring og drikkevarer sker over klubkassen Afgifter. Kassereren betaler af klubkassen afgifter til distriktet og Lions Club International. Tilskud til Lions Club Danmarks og Lions Clubs Internationals aktiviteter tages af aktivitetskassen Interne lotterier. Kassereren forestår salg af interne Lions-lotterier til Convention og Europa Forum Årsregnskab og budget. a. Budget. Kassereren udarbejder forslag til budget for klubkassen og aktivitetskassen samt forslag til kontingent for det kommende klubår. b. Foreløbigt regnskab. Kassereren udarbejder regnskaber for klubkasse og aktivitetskasse. Regnskaberne godkendes af revisorerne og fremlægges på generalforsamlingen i april. Regnskabsåret for LC Søllerød løber fra 1. marts til ultimo februar næste år med undtagelse af butiksregnskabet der følger kalenderåret. 2.7 Formand for IR-udvalg. Formanden for IR-udvalg leder og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter i udlandet og forvalter i denne egenskab den budgetramme, som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Formanden er medlem af bestyrelsen og holder bestyrelse og klubbens medlemmer løbende orienteret om udvalgets aktiviteter. Formanden kan delegere opgaver med enkelte projekter eller andre arbejdsopgaver til enkeltpersoner i udvalget eller til underudvalg bestående af medlemmer af IR Udvalget. Formanden skal respektere de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedrørende IR-udvalgets arbejdsområde. Formanden kan disponere beløb indenfor udvalgets budgetramme. Klubhåndbog V505.docx Side 11/26

12 2.8 Formand for Lokaludvalg. Formanden for Lokaludvalget leder og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter indenlands dog bortset fra Lions Park Søllerød og forvalter i denne egenskab den budgetramme, som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Formanden er medlem af bestyrelsen og holder bestyrelse og klubbens medlemmer løbende orienteret om udvalgets aktiviteter. Formanden kan delegere opgaver med enkelte projekter eller andre arbejdsopgaver til enkeltpersoner i udvalget eller til underudvalg eller arbejdsgrupper, bestående af medlemmer af Lokaludvalget. Formanden skal respektere de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedrørende Lokaludvalgets arbejdsområde. Formanden kan disponere beløb indenfor udvalgets budgetramme. 2.9 Formand for Lions Park udvalg (Lions Park Søllerød). Formanden for Lions Park udvalget leder og fordeler arbejdet med klubbens aktiviteter i forbindelse med Lions Park Søllerød og forvalter i denne egenskab den budgetramme, som generalforsamlingen har afsat til dette formål. Formanden deltager i bestyrelsen, når der er sager i forbindelse med Lions Park Søllerød og holder bestyrelsen og klubbens medlemmer løbende orienteret om udvalgets aktiviteter. Formanden kan delegere opgaver med enkelte projekter eller andre arbejdsopgaver til enkeltpersoner i udvalget eller til underudvalg eller arbejdsgrupper, bestående af medlemmer af Lions Park udvalget. Formanden skal respektere de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedrørende Lions Parks udvalgets arbejdsområde. Formanden kan disponere beløb indenfor udvalgets budgetramme. Formanden sikrer, at der sker samarbejde med Lions Club Søllerøds Ældrefond, og at donationer afstemmes med Ældrefonden. Præsidenten er medlem af Lions Park udvalget. Klubhåndbog V505.docx Side 12/26

13 3 Retningslinjer for andre 3.1 Klubmesterens opgaver. Klubmesteren vedligeholder og er ansvarlig for al klubbens ejendom og materiel som f. eks. flag, flagborg, bannere, klokke med hammer, tailtwisterløve, mødelokaleinventar, sangbøger og opslagstavle. Klubmesteren har ansvaret for det praktiske arrangement omkring klubmøder, modtager frameldinger og træffer aftale med mødestedet. Klubmesteren søger for, at de ting, der skal bruges ved klubmødet, er til stede og lægger det på plads efter mødet. Klubmesteren er ceremonimester under mødet, sørger for, at alle er anvist passende plads, og uddeler papirer og andet, som bestyrelsen har bedt om at få omdelt ved mødet. Klubmesteren sørger for, at nye medlemmer ikke kommer til at sidde sammen med de samme klubmedlemmer ved hvert møde, men efterhånden kommer til at kende alle medlemmer. Klubmesteren er født medlem af Møde- og festudvalget. 3.2 Tailtwisterens opgaver. Tailtwisteren skal fremme et godt arbejdsklima i klubben gennem muntre påhit uden at der gives køb på mødernes seriøsitet. Tailtwisteren kan idømme medlemmerne bøder for begåede eller påståede småforseelser. Intet medlem kan idømmes mere end én bøde ved hvert møde. Tailtwisteren kan kun idømmes bøder efter enstemmig beslutning af alle tilstedeværende klubmedlemmer. 3.3 Revisorer. Revisorer reviderer såvel regnskabet for klubkassen som for aktivitetskassen (med og uden moms), dispositionskassen og øvrige kasser/konti (som Mikrolån, Fadderskaber, Landsbyprojektet etc.). Revisorerne påser ikke blot, at der foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, men også at der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter, og at midlerne er anvendt til de bestemte formål. Et medlem af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor eller revisorsuppleant. En revisor behøver ikke at være medlem af klubben. Klubhåndbog V505.docx Side 13/26

14 4 Udvalgene og retningslinjer for udvalgene. 4.1 Fælles regler. Det årlige budget vedtages på Generalforsamlingen, jævnfør vedtægterne Udpegning. Ved den årlige sammensætning af udvalg tilstræbes en kontinuitet således, at højest halvdelen af medlemmerne udskiftes. Hvert udvalg skal minimum bestå af 3 medlemmer. Det tilstræbes, at den afgående formand indgår i udvalget det følgende år. Det tilstræbes, at samtlige klubmedlemmer inddrages på vekslende poster i udvalgsarbejde, og at det enkelte medlems evner og interesser tilgodeses Forberedelse. Udvalgene starter før klubåret (maj/juni) med udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde indenfor den budgetramme, som udvalget er tildelt ved generalforsamlingens vedtagelse af årsbudgettet. Årsplan indsendes til bestyrelsen inden 1. juli. Aftrædende udvalgsformand foranlediger en fyldestgørende overdragelse til tiltrædende udvalgsformand ved årsskiftet for lionsåret Udvalgsmøder. Udvalgsmøder afholdes efter behov dog mindst hvert halvår. Udvalgsformanden er ansvarlig for, at udvalgssager behandles uden unødig forsinkelse. Ved ansøgning om tilskud udefra behandler udvalgene snarest muligt henvendelsen. Der skal ske orientering af Præsidenten. Såfremt der ikke umiddelbart kan træffes en afgørelse, bør udvalget kvittere (telefonisk eller skriftligt) for modtagelse af henvendelsen. Der tages altid beslutningsreferat fra udvalgsmøderne, og disse sendes til bestyrelsen. Udvalgsformanden orienterer på klubmøder i rimeligt omfang løbende om dets arbejde. Den enkelte udvalgsformand kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper eller fordele arbejdsopgaver til enkelte medlemmer Økonomi. Udvalg, som planlægger udgiftskrævende aktiviteter ud over deres budget, udarbejder budget/overslag herfor og skal anmode bestyrelsen om de nødvendige midler. Ved planlægning af aktiviteter med større økonomisk risiko skal udvalget forinden sikre sig opbakning i klubben Post/henvendelser. Henvendelser til klubben tilsendes/videregives omgående til Præsidenten, der hurtigst muligt viderefordeler sagerne til den respektive udvalgsformand. Dog videresender udvalgene ikke henvendelser i forbindelse med den daglige drift i løbende projekter Andet. Udvalgene er selv ansvarlige for deres korrespondance. Udgående breve skal i kopi sendes til præsidenten. Dette gælder dog ikke ved korrespondance, som må anses for led i den daglige drift af Klubhåndbog V505.docx Side 14/26

15 et sagsområde. Der anvendes klubpapir og kuverter, som fås hos sekretæren eller kopieres fra hjemmesiden. Portoudgifter godtgøres hos kassereren mod aflevering af kvittering. Udvalgene skal inddrage PR-udvalget, når der skal ske udarbejdelse og offentliggørelse af materiale i nyhedsmedierne Nedsættelse af udvalg. Udvalg såvel stående som særlige Ad Hoc udvalg nedsættes af præsidenten efter forhandling i bestyrelsen. De fleste udvalg nedsættes for det kommende klubår og indgår i bemandingsplanen, som godkendes på den ordinære generalforsamling i april. Der er dog intet til hinder for, at præsidenten kan nedsætte udvalg på andre tidspunkter. Som andetsteds nævnt, kan den enkelte udvalgsformand nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper eller overlade arbejdsopgaver til enkelte udvalgsmedlemmer. På poster i Lions Danmark, som ikke besættes direkte, påføres præsidenten som ansvarlig. Medlemmer, der har specielle ønsker om udvalgsposter i det kommende klubår, bør i god tid inden generalforsamlingen drøfte dette med vicepræsidenten/præsidenten. Der bør i videst muligt omfang tages hensyn til sådanne særlige ønsker i det omfang, det kan forenes med hensynet til fornyelse i udvalgene, til kontinuitet, den rimelige fordeling af byrderne mellem medlemmerne, disses ekspertise og andre hensyn. 4.2 Aktivitets udvalg (Indtægtsgivende). Udvalget har det koordinerende ansvar for alle indtægtsgivende aktiviteter, herunder: Kræmmermarked Julemarked Lions Park Butikken Indsamlede midler/fondstilskud o.l. Frimærkesalg Udvalgets opgave er desuden at få eller finde allehånde egnede idéer til nye aktiviteter for klubben, der fremskaffer penge til aktivitetskassen (indtægtsgivende aktiviteter). Pastpræsident er født formand for Aktivitetsudvalget. Han orienterer bestyrelse, og evt. forslag forelægges dem. Egentlige oplæg skal derefter godkendes på et medlemsmøde. Kræmmermarkedskoordinator, formand for Julemarked og formand for Lions Park Butik er fødte medlemmer af Aktivitetsudvalget Kræmmermarked Det årlige kræmmermarked ledes af en kræmmermarkedskoordinator, men forudsætter deltagelse af samtlige medlemmer både under etablering, salg og nedtagning. Fra 1985 til 2011 har klubben holdt loppemarked i Lions Park Søllerød den anden weekend i september. I forbindelse med ombygning og udvidelse af Lions Park blev loppemarkedet i 2012 erstattet med et kræmmermarked, som nu afholdes i Nærum Ungecenter den sidste søndag i oktober fra kl Klubhåndbog V505.docx Side 15/26

16 Kræmmermarkedskoordinatoren sikrer planlægning og gennemførelse af kræmmermarkedet og er ansvarlig for: Tidsplan Bemanding Projektbeskrivelse med alle opgaver og aktiviteter Julemarked. Julemarkedet afholdes normalt en lørdag omkring 1. december i Lions Park Søllerød i tiden kl Formanden for julemarkedet orienterer senest den 10. oktober medlemmerne om tidspunktet for afholdelse af julemarkedet og indkalder samtidig julemarkedsudvalget til et planlægningsmøde, der skal afholdes senest den 5. november. Julemarkedet forudsætter deltagelse af samtlige medlemmer fordelt på afhentning, op- og nedbæring, salg (herunder arbejdsplads salg), oprydning og eftersalg. Markedet holdes i indgangsområdet med butikken. De to efterfølgende lørdage kl er der salg fra kælderen. Julemarkedet forudsætter ligeledes deltagelse af samtlige medlemmer Indsamlede midler/fondstilskud o.l. Lions Club Søllerød har i mange år, specielt til klubbens internationale projekter, modtaget betydelige donationer i form af penge og naturalier. Donationerne er kommet fra statslige som private fonde, firmaer, private personer og Lions klubber. De største donationer har været DANIDA, J.L.Fondet, LCIF, UNOMEDICAL (tidl. Mærsk medical) og SIRIUS A/S Frimærkesalg. Frimærker indsamles af medlemmer og gives dem, der forestår frimærkesalget. Frimærkerne søges solgt på Loppemarkedet, i frimærkeklubber og andre steder. 4.3 Kioskudvalget Klubben driver en velassorteret butik for beboerne i Lions Park Søllerød, og overskuddet indgår i Lions Club Søllerøds aktivitetskasse. Udvalget er ansvarlig for driften af denne kiosk. Regnskabet for butikken følger kalenderåret. Frivillige fra LC Søllerød driver butikken. Butikken har åbent mandag, onsdag og fredag fra Møde- og festudvalg. Udvalget har ansvaret for indholdet i klubmøderne. Udvalget bør bestå af mindst 5 personer, hvoraf Vicepræsidenten er født formand og klubmesteren er født medlem. Udvalget udarbejder i god tid program for hvert halve klubåre. Programmet bør afstemmes med Præsidenten, før det forelægges bestyrelsen. IT-ansvarlig underrettes løbende for at holde hjemmesiden opdateret. Klubhåndbog V505.docx Side 16/26

17 Programmet skal indeholde: 1. Mødedatoer for klubåret med angivelse af, hvad mødet indeholder/omhandler. 2. Om ledsager deltager. 3. Dato for generalforsamling (der bør ikke være andre arrangementer den aften.) 4. Dato for zonemøde, midtvejsmøde, distriktsmøde, årsmøde samt møde for nye lionsmedlemmer. 5. Andre relevante datoer. Udvalget drager omsorg for, at der i programmet medtages mødeaften med Distriktsguvernør DG eller Vicedistriktsguvernør VDG. Møde- og festudvalget sammensætter et alsidigt mødeprogram. Ved planlægningen skal der tages hensyn til, at klubbens faste mødedag er 3. onsdag i måneden. 4.5 Lokaludvalg. Lokaludvalget har ansvaret for klubbens aktiviteter til fordel for indenlandske formål, især i lokalsamfundet og bortset fra Lions Park Søllerød. Formanden for Lokaludvalget kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper eller overlade arbejdsopgaver til enkelte udvalgsmedlemmer. Lokalt uddeler klubben hvert år en Ældrepris som påskønnelse af en ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredje alder. Indstillinger foretages af enkeltpersoner eller institutioner og sendes til formanden for lokaludvalget inden 1. maj. Desuden støtter de aktiviteter for unge og ældre i kommunen. Ansøgninger om støtte kan løbende sendes til formanden for lokaludvalget. Som eksempler på støtte, der er uddelt, kan nævnes: Sind i Søllerød, spejdergrupper, sejlklubber og fodboldhold, indkøb af røgalarmer til ældre beboere i kommunen, indkøb af fjernsyn til børneafdelingen på hospital, ferieophold og julehjælp for økonomisk dårligt stillede familier, støtte til ferieophold for beboere på Nærumgårds børnehjem, Danske hospitalsklovne på Gentofte hospital, Vedbækgarden, motionsredskaber på Rudersdalruten lokal integration af nye lokale borgere tilflyttet fra udlandet. Se endvidere hjemmesiden. 4.6 Lions Park udvalg. Lions Park udvalget har ansvaret for klubbens relationer til Lions Park Søllerød, der er opført på initiativ af Lions Club Søllerød. Det skal tillige gennem præsidenten sikre et samarbejde med Lions Club Søllerød s Ældrefond specielt i forbindelse med anvendelse af de i budgettet angivne midler. Klubhåndbog V505.docx Side 17/26

18 Lions Park udvalget arrangerer bl.a. den årlige bustur for Lions Park Søllerød s beboere samt den årlige Lucia Fest den 13. december i Lions Park Søllerød. Arrangementet af sommerudflugt og Lucia Festen fremgår af Bilagssamlingen. Præsidenten er født formand for Lions Park udvalget 4.7 IR-udvalg. IR-udvalget (Udvalget for internationale projekter) er ansvarlig for klubbens internationale aktiviteter. Sådanne projekter løber typisk over flere år og foregår i samarbejde med en lokal Lions Club. IR Udvalget nedsætter typisk et underudvalg for hvert af klubbens større internationale aktiviteter, som i 2008 bl.a. omfattede: Hjælpeprojekter i Nepal. Hjælpeprojekter i Sri Lanka. Løveunger/Fadderskaber i Sri Lanka. Mikrolån i Nepal, Sri Lanka og i nye lande. Nordisk Kvadrille. Inden 1. juli indsender IR-udvalget til bestyrelsen en årsplan over tiltag for det kommende Lionsår Hjælpeprojekter i Nepal. I det østlige Nepal nær Rudrabari har vor klub siden 1991 været med til at omdanne en nøgen bjergskråning til en frodig plantage. Til projektet er bygget en skole, hvori der går 100 elever, og et kvindetrænings-center, hvor unge piger oplæres i syning og vævning, så de kan forsørge sig selv. I Kathmandu har vi ydet støtte til udbygning af en lille klinik i LC Bishal Bazars mødelokale til Lions Free Clinic. Det er et lægecenter med almen lægeklinik og øjenklinik samt en tilknyttet døgnbetjent ambulancetjeneste. Vi yder løbende tilskud til driften af lægecentret og til ambulancekørslen. Der er de sidste år udover penge hvert år sendt containere med hospitalsudstyr, uddannelsesmaterial som computerudstyr, briller m.m.. Udstyret fordeles efter aftale med os af LC Bishal Bazar til klubbens Lions Free Clinic, andre lions klubber i Kathmandu området, et børnehjem, et plejehjem og et hospital for fattige Hjælpeprojekter i Sri Lanka Fadderskaber. Vor klub har siden midten af 1980 erne formidlet 189 fadderskaber for "løveunger"- fattige landarbejderbørn fra turistområdernes bagland ved Hikkaduwa i det sydlige Sri Lanka. I samvirke med vor venskabsklub Lions Club Hikkaduwa sikres et barns ernæring, skolegang og helbred for et årligt bidrag på kr , eller der ydes en støtte på kr til især medicinstuderende ved lokale universiteter. Sponsorerne er enten danske Lions klubber eller private personer. I alle tilfælde varetages og udgiftsdækkes det administrative arbejde i Danmark af Lions Club Søllerød, mens Lions Club Hikkaduwa varetager administrationen i Sri Lanka. LC Søllerød har selv et antal fadderskaber, som finansieres af Aktivitetskassen. Lions klubberne kan tegne sig for et fadderskab gennem Lions Danmarks Miniprojektkatalog. Tsunami katastrofen. Klubhåndbog V505.docx Side 18/26

19 Tsunamien forårsagede store ødelæggelser på Sri Lanka. LC Søllerød har efter katastrofen været stærkt engageret i hjælpeaktioner der - omfattende opførelse af nye hus og uddeling af nye fiskerbåde. Landsby projektet. I 16 underudviklede og tilbagestående landsbyer gennemføres i under ledelse af vor samarbejdspartner fra Tsunamihjælpen, LC Galipura Central, Sri Lanka en hjælpeindsats for at fremme beboernes muligheder for forbedring af levevilkårene. Hjælpeindsatsen er undervisningsrettet og vil dels omfatte uddeling af computere og udstyr hertil, dels- efter den enkelte landsbys behov støtte til forskoler for småbørn, støtte til landsbyens skole og uddannelsesstøtte til trængende elever, etablering af fritidsfaciliteter og faglig undervisning for unge, samt råd og dåd for voksne for at øge mulighederne for selvforsyning fra egne haver. LCIF yder støtte til dette projekt med US$ LC Galipura Central, Sri Lanka og andre lokale lionsklubber har foreløbig rejst US$ , LC Søllerød støtter med US$ og andre danske klubber bidrager med yderligere kr , hvilket rækker til projektets gennemførelse Mikrolån i Nepal, Sri Lanka og andre Lande. Ved klubbens 50-års jubilæum 27.april 2007 igangsatte vi en ny international Lionsaktivitet med en donation på kr til de første lokale banker under Lions Clubs Microloans Foundation. Lions Club Søllerød har etableret de første 2 Lions Club Microloans Branches i Nepal og Sri Lanka i samvirke med vore venskabsklubber Lions Club Bishal Bazar, Kathmandu, Nepal og Lions Club Hikkaduwa, Sri Lanka - hver med en foreløbig grundkapital på kr Den har til formål at give kapitalgrundlag til lokale Lions Club Microloans Branches, administreret af den lokale Lions Club. Lions Club Microloans Branch skal støtte personer med låne-behov - fortrinsvis kvinder - med små lån, der kan hjælpe med at skabe indkomstmulighed til eget hushold. Lånstørrelsen kan normalt ikke overskride modværdien af kr Mikrolån skal normalt tilbagebetales til den lokale Microloans Branch ved kvartalsvise afdrag over en periode på måneder. Alle lån ydes uden forrentning. Den lokale Lions Club Microloans Branch skal dække alle andre administrationsomkostninger. Gennem MINI- projektkataloget er i fremskaffet yderligere kapitaltilskud fra danske lions klubber på foreløbig kr PR-udvalg. Kontakt til offentligheden i området er af største vigtighed for vort arbejde. Denne kontakt formidles først og fremmest gennem den lokale presse og evt. lokalradioen. Presseudvalget skal sørge for pressedækning af klubbens arrangementer m.m. og for PR-arbejdet i sin helhed. Det er også udvalgets opgave at sørge for fotografering af arrangementer. Presseudvalget skal også have kontakt til The Lion. PR-udvalget har sammen med klubbens IT-ansvarlig oprettet en hjemmeside i januar Hjemmesiden indeholder oplysning om klubmøder, bemandingsplan, lørdagsvagter og nyheder, samt de gældende vedtægter, klubhåndbog og bilagssamling.. Klubhåndbog V505.docx Side 19/26

20 Hjemmesidens adresse er: og klubbens adresse er (klubbens Sekretær). IT-ansvarlig har ansvaret for at opdatere Lions Club Søllerød s hjemmeside. PR-udvalget er ansvarlig for selve informationen på hjemmesiden (minus Vedtægter og Klubhåndbog) Medlemsudvalg. Præsidenten er formand for medlemsudvalget med følgende opgaver: Udvikle et vækstprogram for klubben og forelægge det for bestyrelsen til godkendelse. Jævnligt opfordre klubmedlemmerne til at finde nye kvalitetsmedlemmer. Sikre gennemførelsen af rekrutterings- og fastholdelsesprocedurer. Forberede og gennemføre rekrutteringsmøder. Rapportere til bestyrelsen om foranstaltninger til at undgå tab af medlemmer. Samarbejde med andre klubudvalg om gennemførelsen af ovennævnte ansvarsområder. Medlemskab kan kun opnås ved indbydelse fra klubben. Ethvert medlem kan fremsætte forslag (være sponsor for) til et nyt medlem ved brug af den dertil bestemte blanket eller ved at sende en . Denfremsendes til præsidenten, som derefter underretter medlemsudvalget Havarthigårdens Repræsentantskab. Lions Club Søllerød deltager i Havarthigårdens Repræsentantskab med et medlem. Repræsentantskabet holder ca. 2 møder pr. år. Præsidenten udpeger medlemmet. 4.9 Ad hoc udvalg. Præsidenten kan nedsætte udvalg, arbejdsgrupper eller kan anmode et enkelt medlem om at udføre en konkret opgave af begrænset varighed Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelsen. Lions Club Søllerød har 2 medlemmer i Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelse. De vælges på LC Søllerøds generalforsamling efter følgende retningslinier: 1 person vælges for en 4-årig periode i det år, der er kommunalvalg og gældende for kommunalbestyrelsens normale valgperiode. 1 person vælges for en 4-årig periode med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens normale valgperiode og gældende med 2 års forskydning i forhold til kommunalbestyrelsens normale valgperiode. 2 suppleanter vælges hvert år på LC Søllerøds Generalforsamling. Kommunalvalg gennemføres i efteråret og i årene 2009, 2013, 2017 osv. Kommunalbestyrelsen tiltræder 1. januar det følgende år. Fondsbestyrelsen i Lions Park Søllerød konstituerer sig selv. De valgte medlemmer aflægger beretning på klubmøderne, når der er fremkommet væsentlige oplysninger. Klubhåndbog V505.docx Side 20/26

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

G U I D E N 2009-2010

G U I D E N 2009-2010 G U I D E N 2009-2010 Falcks Personaleforening Indhold Velkommen til Falcks Personaleforening GUIDEN 2009 Velkommen v/formand Flemming Lindhoff 2 Falcks Personaleforenings kontor i Dalum..............

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere