FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED"

Transkript

1 FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist o Henvendelse i tilbudsperioden o Fremsendelse af dokumenter (tilbuddet) o Tildeling - Krav o Generelt o Miljø o Levering o Transport o Bestillingssystem o Lageroptælling - Kontrakten (udkast) - Bilag 1 Leveringsadresser - Bilag 2 Tilbudsliste - Bilag 3 Tro- og Loveerklæring - Bilag 4 Specificering/udkast vedr. leveringssteder (ikke bindende) 1

2 Indledning Deltagende kommuner Følgende fem kommuner, som herefter samlet benævnes ordregiver, er gået sammen om at konkurrenceudsætte vask, leje og levering af Linned til plejecentre inkl. køkkener, genoptræning m.v.: - Faxe Kommune - Odsherred Kommune - Roskilde Kommune - Slagelse Kommune - (Greve Kommune) Sidstnævnte deltager som optionskommune (vasker p.t. i egne maskiner), hvilket vil sige, at kommunen kan tilgå aftalen på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid, men ikke er forpligtet hertil. Alle lokaliteter/leveringsadresser er oplistet i bilag 1. Volumen pr. produkt fremgår af tilbudslisten, jf. bilag 2. Greve Kommune er ikke medregnet hverken ved bilag 1 eller 2. Benyttelse af aftalen Ordregiver kan ikke bestemme, om alle beboerne på de lokaliteter, der er omfattet af konkurrenceudsættelsen, skal have leveret efter denne aftale, idet beboerne efter Servicelovens bestemmelser har mulighed for selv at sørge for anskaffelse og vask af linned. I det omfang beboerne på lokaliteterne vælger at lade ordregiver sørge for anskaffelse af og vask af linned, vil ordregiver være forpligtet til at benytte denne aftale - efter den enkelte lokalitets behov. Kontraktperioden Kontrakten er gældende fra 1. juni 2013 til og med 31. maj Odsherred Kommune er ved enkelte plejecentre bundet af nuværende kontrakt frem til 30. juni 2013 (ét center) og 31. august 2013 (fire centre), så der vil i disse tilfælde først ske opstart hhv. pr. 1. juli og 1. september

3 Betingelser for deltagelse i konkurrencen Form Ændringerne af Tilbudsloven betyder, at ordregivere pr. 1. januar 2013 ikke længere har pligt til at følge Tilbudslovens regler om annoncering af bilag II B-ydelser, herunder vaskeriydelser, uanset kontraktværdien. Grundsætningen om økonomisk forsvarlighed indebærer til gengæld, at ordregivere skal købe bedst og billigst ind, hvorfor ordregiver i nærværende tilfælde har valgt at konkurrenceudsætte området. Ordregiver er dog forpligtet til at offentliggøre en bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. udbudsdirektivets art. 35, stk. 4, da kontraktens omsætning skønnes til at ligge over tærskelværdien. Tilbudsfrist Tilbud skal sendes elektronisk til Slagelse Kommune, mærket Linned - Tilbud senest onsdag, d. 6. marts 2013, kl. 12:00. Ved afgivelse af tilbud vedstår tilbudsgiver sit tilbud i tre måneder. Der er ingen honorering af tilbudsgivere for udarbejdelse af tilbud og efterfølgende opstartsomkostninger. Henvendelse i tilbudsperioden Alle henvendelser og spørgsmål i tilbudsperioden vedrørende denne konkurrenceudsættelse skal rettes skriftligt til Slagelse Kommune, mærket Linned - Spørgsmål. Tilbudsgiver opfordres til at fremsende sine spørgsmål til materialet samlet og senest torsdag, d. 28. februar 2013, kl. 12:00. Ordregiver vil offentliggøre et samlet spørgsmål og svar-dokument på senest mandag, d. 4. marts 2013, kl. 12:00. Fremsendelse af dokumenter (tilbuddet) Tilbudsgiver skal fremsende følgende: - Bilag 3: Tro- og Loveerklæring inkl. CVR nr. (skal underskrives) - Bilag 2: Tilbudsliste (de gule felter skal udfyldes) - Billede og beskrivelse af de enkelte produkter på tilbudslisten Jf. tilbudslisten: Pris i DDK gives pr. leveret renvasket enhed. Prisen inkluderer vask, leje, transport, levering, afhentning, plastindpakning af containere, lån af stativer, containere og vasketøjssække m.v. Priserne skal være ekskl. moms og ekskl. alle øvrige gebyrer. For at undgå spekulationer, må den enkelte del-pris (pris pr. enhed) ikke overstige tilbudsgivers nuværende listepriser og skal som minimum have opnået samme procentsats, som der er opgivet for øvrigt sortiment, jf. tilbudslisten, bilag 2. Det i tilbudslisten angivne forventede forbrug vil blive benyttet til prisevaluering. Det forventede forbrug er ikke et udtryk for en garanteret omsætning. Se dog bemærkninger til leveringsadresserne, jf. bilag 1, der indikerer, at volumen nogen steder vil stige i forhold tidligere/opgjort forbrug. 3

4 Tildeling Tildeling vil ske på baggrund af den samlede laveste pris idet der i nedenstående krav er taget forbehold for kvaliteten. Tildeling af kontrakt sker til én leverandør for samtlige deltagende kommuner. Der forventes at ske tildeling af kontrakt torsdag, d. 7. marts 2013, således at den vindende tilbudsgiver har lige knap tre måneder til implementering af kontrakten. Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt modtage underretning om resultatet af konkurrenceudsættelsen via mail. Den vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende eller medbringe en kopi af serviceattest (max 6 mdr. gammel) fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 4

5 Krav Følgende krav skal alle være opfyldt i kontraktperioden og er inkluderet i de afgivne priser, jf. tilbudslisten i bilag 2 (sortimentet, som ordregiver ønsker tilbud på). Se ligeledes krav fastsat som kontraktkrav, jf. næste afsnit. Generelt Det er ikke et krav, at der ved opstart leveres nyt linned, men alt linned skal til enhver tid leve op til alle de krav, der er stillet i nærværende kravspecifikation. Linned skal efter vask leveres i ren og god stand, hvilket betyder, at pletter, huller og anden tydelig slidtage m.v. ikke accepteres. Linned leveres ligeledes sammenlagt. Leverandørens evt. logo på det leverede linned skal være diskret, begrænset til det absolut minimale og må under ingen omstændigheder fylde mere end 20 cm 2. Miljø Vaskeriet skal have indført certificeret miljøledelse (ISO 14001, EMAS eller tilsvarende) og skal have indført certificeret arbejdsmiljøledelse (OHSAS eller tilsvarende (fx som indarbejdet i ISO og EMAS)). Vaskeriet skal levere tekstiler, der er mærket med Øko Tex 100 eller som opfylder Øko Tex 100 s kriterier/krav til kemikalier og farver. Vaskeriet skal leve op til kravene i DS : Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Vaskeriet skal bruge vaskemidler, der er fri for optisk hvidt, parfume, KRAN- og farvestoffer. Vaskeriet skal anvende leveringskøretøjer, der som minimum opfylder euronorm 4. Levering Levering sker én gang om ugen inden for normal arbejdstid (kl. 7:00-15:00) og på samme ugentlig dag pr. leveringsadresse. Når det renvaskede linned leveres, tages det snavsede linned med retur. Der skal ske FRI levering på anvist sted på lokaliteten. Levering kan således ske ved hoveddør eller til depot og pr. afdeling eller sorteret i linnedtype, afhængig af hvad det enkelte leveringssted ønsker (aftales nærmere). Der kan være flere leveringssteder pr. leveringsadresse, og leveringssteder kan være både i stue, kælder, 1. eller 2. sal. Se bilag 4 for skitsering af det enkelte leveringssteds ønsker (ikke-bindende opgørelse). Under alle omstændigheder er det personalet, der ligger linned på hylder eller lignende, hvis der ikke er plads til opbevaring af containerne på depot. Linned afhentes inde i de enkelte centre (på nærmere aftalt sted, der ikke nødvendigvis stemmer overens med afleveringsstedet). Transport Linned skal leveres i transportbure/ containere, der er max. 2,1 m. højde (de skal kunne komme ind gennem dørene). Der skal være mulig for at få leveret i halve containere, hvis det passer bedre til det enkelte leveringssted. 5

6 Containere skal have bund og skal leveres med telt, plast eller lignende, der er lynet over buret/linned, så der ikke kommer snavs og vand ind (hygiejnemæssigt aspekt). Vaskesække/-net skal leveres sammen med det renvaskede linned, således at det kan stilles til rådighed for det snavsede linned. Personalet putter selv det snavsede linned i sække og stiller det ind i containerne til afhentning. Transport foregår for leverandørens ansvar og risiko. Bestillingssystem Der skal være mulighed for at bestille levering elektronisk (evt. via leverandørens bestillingssystem), som skal kunne administreres på følgende to måder: Ex 1: 100 stk. hver uge, indtil det bliver ændret af personalet selv. Ex 2: 100 stk. en uge, næste uge 0 stk., hvis der ikke bliver indberettet noget fra personalets side. Der skal være mulighed for at ændre leveret mængde uge for uge. Ændringer skal kunne foretages op til 2 arbejdsdage inden levering (og inden for normalt arbejdstid). Dvs. levering tirsdag, ændring meddeles fredag inden kl. 15. Lageroptælling Hvis leverandøren ønsker føling med, hvor meget lager der er på de enkelte leveringssteder, er det leverandøren selv, der tæller op. 6

7 Kontrakten (udkast) PRÆAMBEL Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende vaskeriydelseskontrakter. Parterne skal løbende informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelsen af et hensigtsmæssigt kontraktforløb. 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Slagelse Kommune /på vegne af Fællesudbud Sjælland Rådhuspladsen 11, 3. sal 4200 Slagelse (herefter kaldet kunden) og Leverandørnavn Adresse Postnr. og by CVR.nr. (herefter kaldet leverandøren). 2 Kontraktgrundlag Kontrakten beskriver leverandørens og kundens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem leverandøren og kunden B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar C. Konkurrenceudsættende materiale fra kunden af D. Leverandørens tilbud af xx Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontraktgrundlaget nævnte varer og tjenesteydelser på de beskrevne vilkår og til den anførte pris, jf. leverandørens tilbud af xx Leverandøren har initiativpligt med hensyn til varetagelse af alle ydelser i medfør af kontrakten, herunder pligt til at sørge for at modtage nødvendige og relevante oplysninger fra kunden eller tredjemand med henblik på udførelse af de af kontrakten omfattede ydelser. 3 Kontraktens omfang Kontrakten omfatter vask, leje og levering af Linned til plejecentre inkl. tilknyttede køkkener, genoptræning m.v. i Faxe, Odsherred, Roskilde, Slagelse Kommune. Herudover deltager Greve Kommune som optionskommune (vasker p.t. i egne maskiner), hvilket vil sige, at kommunen kan tilgå aftalen på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid, men ikke er forpligtet hertil. Leverancens omfang er estimeret til godt leverede enheder pr. år. Kunden kan dog ikke bestemme, om alle beboerne på de lokaliteter, der er omfattet af kontrakten, jf. bilag 1, skal have leveret efter denne aftale, idet beboerne efter Servicelovens bestemmelser har mulighed for selv at sørge for anskaffelse og vask af linned. I det omfang beboerne på lokaliteterne vælger at lade kunden sørge for anskaffelse af og vask af linned, vil kunden være forpligtet til at benytte denne aftale - efter den enkelte lokalitets behov. Ovenstående volumen er således ikke bindende for kunden, men alene et estimat over forventet forbrug. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra 1. juni 2013 til og med 31. maj Odsherred Kommune er ved enkelte plejecentre bundet af nuværende kontrakt frem til hhv. 30. juni 2013 (ét center) og 31. august 2013 (fire centre), så der vil i disse tilfælde først ske opstart hhv. pr. 1. juli 2013 og 1. september

8 Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden, men kunden er dog berettiget til at opsige/ophæve kontrakten, såfremt Klagenævnet For Udbud eller anden offentlig instans måtte erklære kontrakten for uden virkning, jf. 27 vedr. påbud, samt ved misligholdelse, jf. 26 vedrørende misligholdelsesbeføjelser. 5 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Leverandørens kontaktperson skal have indgående kendskab til kontraktens indhold, de tilbudte enheder og skal håndtere henvendelser i forhold til levering, ændringer til bestillinger, reparationer, fakturering m.m. Efter 3 måneder fra kontraktens ikrafttræden, herefter en gang årligt eller på hver af partnernes initiativ, foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem leverandøren og kunden. 6 Ordrebestilling Der skal være mulighed for at bestille levering elektronisk via mail, fax og leverandørens bestillingssystem, som skal kunne administreres på følgende to måder: Ex 1: 100 stk. hver uge, indtil det bliver ændret af personalet selv. Ex 2: 100 stk. en uge, næste uge 0 stk., hvis der ikke bliver indberettet noget fra personalets side. Der skal være mulighed for at ændre leveret mængde uge for uge. Ændringer skal kunne foretages op til 2 arbejdsdage inden levering (og inden for normalt arbejdstid). Dvs. levering tirsdag, ændring meddeles fredag inden kl. 15. Det skal være muligt for kunden at kontakte leverandøren pr. telefon minimum i tidsrummet mellem kl på hverdage fredage dog mellem kl Levering og leveringsbetingelser Levering sker én gang om ugen inden for normal arbejdstid (kl. 7:00-15:00) og på samme ugentlig dag pr. leveringsadresse (med mulighed for aftalte ændringer i helligdage). Når det renvaskede linned leveres, tages det snavsede linned med retur. Der skal ske FRI levering på anvist sted på lokaliteten. Levering kan således ske ved hoveddør eller til depot og pr. afdeling eller sorteret i linnedtype, afhængig af hvad det enkelte leveringssted ønsker (aftales nærmere). Der kan være flere leveringssteder pr. leveringsadresse, og leveringssteder kan være både i stue, kælder, 1. eller 2. sal. Under alle omstændigheder er det personalet, der ligger linned på hylder eller lignende, hvis der ikke er plads til opbevaring af containerne på depot. Linned afhentes inde i de enkelte centre (på nærmere aftalt sted, der ikke nødvendigvis stemmer overens med afleveringsstedet). Kundens nuværende leveringsadresser fremgår af bilag 1. Kunden forbeholder sig ret til at ændre leveringsadresser og omfanget heraf i op- eller nedadgående retning. Omkostninger for leverandøren herved er kunden uvedkommende. Leverandøren skal garantere levering af den samlede ordre til kontraktstart, jf. 4. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer, der er foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 8 Følgeseddel Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel inkl. navn på bestiller, dato for bestilling og levering samt antal enheder pr. produkt. 9 Priser For bestillinger, foretaget i henhold til kontrakten, gælder de i leverandørens tilbud af xx angivne priser. Pris i DDK gives pr. leveret renvasket enhed. 8

9 Prisen inkluderer vask, leje, transport, levering, afhentning, plastindpakning af containere, lån af stativer, containere og vasketøjssække m.v. Priserne skal være ekskl. moms og ekskl. alle øvrige gebyrer. Hvis en bestilt enhed er i restordre, eller på anden måde ikke kan leveres, skal en anden enhed med samme formål og mindst tilsvarende standard straks tilbydes til samme pris. Hvis en enhed udgår af tilbudslisten, skal denne substitueres med en tilsvarende enhed til samme formål, af minimum samme kvalitet og til maksimum samme pris. Ved substituering skal leverandøren underrette kunden og fremsende opdateret tilbudsliste senest 14 dage inden ændringens ikrafttræden. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter, knyttet til de i kontrakten omfattede ydelser, skal uden ophold komme ordregiver til gode. 10 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenteret prisregulering pr. 1. juni med udgangspunkt i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra marts samme år. Første prisregulering kan således ske med virkning fra den 1. juni Leverandøren kan ligeledes til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på leverandørens foranledning ved skriftlig meddelelse. Ikrafttræden af nye priser er betinget af, at leverandøren fremsender dokumentation for prisreguleringen sammen med en ny tilbudsliste til kunden senest 30 dage før ikrafttræden via 11 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er leverandøren pligtig til omgående at informere ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. 12 Fakturering I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. samt bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet, på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer, i OIOUBL-format, via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP og indeholde følgende: - Udstedelsesdato (fakturadato) - Fakturanummer (der kan identificere fakturaen) - Leverandørens CVR/SE-nummer - Leverandørens navn og adresse - Kundens navn, adresse og EAN nr. (på den bestemte decentrale virksomhed) - Rekvirent hos kunden - Antal fakturerede enheder (opdelt pr. enhed inkl. stykpris) - Perioden, der betales for Kunden er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler, indtil disse forhold er bragt i orden af leverandøren. Indskannede fakturaer modtages ikke. 13 Betaling 30 dage netto fra modtagelse af korrekt udfyldt elektronisk faktura. 14 Bonus, gebyrer mv. Omsætningen, som følge af denne kontrakt med kunden, må ikke blive til genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. 9

10 Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og kunden kan i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra leverandøren i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring, som leverandøren skulle have imod kunden. 15 Statistik Leverandøren skal i starten af kontraktperioden uden omkostninger opgøre de afgivne priser, jf. leverandørens tilbud af xx , således at det er muligt at skelne mellem, hvad hhv. kommunen og beboerne skal betale (i forhold til taksblad). Leverandøren skal løbende udarbejde og efter anmodning med 14 dages varsel fremsende en samlet oversigt over omsætningen på aftalen. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om salget (i mængde og kr.) på varelinjeniveau, fordelt på enheder samt pr. kommune/plejecenter m.v. Statistik skal fremsendes elektronisk i Microsoft Excel kompatibelt format. Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre leverandøren inhabil i fremtidige konkurrenceudsættelser af linned, da leverandøren kan være i besiddelse af oplysninger, som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere. 16 Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare/ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den konkurrenceudsatte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 33 vedrørende afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 17 Miljø Leverandøren indestår for, at alt, hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt, opfylder de til enhver tid gældende miljøregler, -love samt bekendtgørelser. Vaskeriet skal have indført certificeret miljøledelse (ISO 14001, EMAS eller tilsvarende) og skal have indført certificeret arbejdsmiljøledelse (OHSAS eller tilsvarende (fx som indarbejdet i ISO og EMAS)). Vaskeriet skal levere tekstiler, der er mærket med Øko Tex 100 eller som opfylder Øko Tex 100 s kriterier/krav til kemikalier og farver. Vaskeriet skal leve op til kravene i DS : Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Vaskeriet skal bruge vaskemidler, der er fri for optisk hvidt, parfume, KRAN- og farvestoffer, og vaskeriets skal anvende leveringskøretøjer, der som minimum opfylder euronorm 4. På forlangende skal leverandøren fremsende dokumentation for vaskeriet og enhedernes miljømæssige egenskaber, således at kunden kan foretage en miljøvurdering heraf. Leverandørens udgifter i den forbindelse er kunden uvedkommende. 18 Efterlevelse af internationale konventioner Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt (oplistningen er ikke udtømmende): - Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) - Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) - Mindstealder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILOkonvention nr. 138 og 182) - Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), - Overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår (ILO-konvention nr. 94), - Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 10

11 Såfremt kunden bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt/ydelse, som opfylder kontraktens krav til produktet/ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er kunden uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 19 Arbejdskraft Kunden forbeholder sig, at kontrakten udføres af legal arbejdskraft, samt at leverandøren og eventuelle underleverandører foretager korrekt indberetning og afregning af skatter, bidrag, afgifter m.v. Leverandøren anerkender kundens ønske om løbende opfølgning på, om dette er tilfældet, og bidrager loyalt med at fremlægge oplysninger og dokumentation, som kan give kunden en sikker overbevisning. Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan kunden tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Leverandøren er udover ovenstående krav forpligtet til at deltage i et orienterings-/dialogmøde med hver af de deltagende kommuners jobcentre med henblik på afklaring af muligheden for, om pågældende leverandør kan og vil indgå en partnerskabsaftale med henblik på, at leverandøren forpligter sig til at ansætte et antal medarbejdere på særlige vilkår, fx elever, praktikanter, flexjobbere eller lignende. Manglende overholdelse af bestemmelser i nærværende paragraf betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 20 Underleverandører Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, indestår leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen. 21 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med kunden. Dette gælder også ved brug af anden underleverandør(er), der ikke oprindeligt har været en del af den af leverandøren tilbudte ydelse. Leverandøren kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som leverandøren har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 22 Erstatning og forsikring Leverandøren er ansvarlig, efter dansk rets almindelige erstatningsregler, for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar, samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter/ydelser. Leverandøren er forpligtet til at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring og til at opretholde en sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal dække med en samlet årlig forsikringssum på minimum DDK 5 mio. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige DDK pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kunden skal kunne godkende forsikringsbetingelserne og er ydermere berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 23 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, suspenderes parternes forpligtelser, så længe force majeure er til stede, og i det omfang force majeure er til hinder for kontrakthavers opfyldelse af sine forpligtelser. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: - Årsagen til force majeure situationen - Forventet varighed af force majeure situationen 11

12 - Indsats fra leverandørens side for at kunne genoptage leveringen Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan kunden søge de i kontrakten omhandlede ydelser opfyldt ved anden side, så længe force majeure er til stede. Hvis force majeure er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at kontraktens endelige opfyldelse må anses for umulig, er begge parter berettiget til at hæve kontrakten, uden at der kan gøres krav gældende over for den anden part. 24 Konkurs m.v. I det omfang Konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan kunden hæve kontrakten eller kræve fornøden sikkerhedsstillelse, såfremt leverandøren går konkurs, undergår rekonstruktionsbehandling, standser sine betalinger, åbner forhandling om akkord, eller leverandørens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at leverandøren må antages ikke at kunne opfylde kontrakten. Det samme gælder, såfremt leverandøren ophører med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller der indtræffer andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Såfremt leverandøren kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan kunden hæve kontrakten. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt leverandøren inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra kunden dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede. 25 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele kunden dette samt underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom leverandøren gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv. (jf. 14) Manglende overholdelse af internationale konventioner (jf. 18) Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 16) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt (jf. 24) Overtrædelse af leverandørens loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 31). 26 Misligholdelsesbeføjelser Kunden kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar m.v. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betalinger, afledt af de af kundens pågældende beføjelser, ikke udelukker hinanden. Ved væsentlig misligholdelse er kunden berettiget, men ikke begrænset, til at ophæve kontrakten uden varsel og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. 27 Påbud I henhold til lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., kan Klagenævnet for Udbud, i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne, erklærer en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. Kunden er berettiget til at opsige kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og leverandøren skal i så fald efterleve disse. I tilfælde af kundens opsigelse i forbindelse med ovenstående, kan leverandøren ikke over for kunden rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. 12

13 28 Leverandørens bistand ved ophør Leverandøren er i forbindelse med kontraktens ophør, uanset ophørsgrund, forpligtet til vederlagsfrit at overdrage kunden eller en af kunden udpeget tredjemand alt nødvendigt materiale, oplysninger mv., der er nødvendige, for at kunden og/eller tredjemand kan overtage udførelsen af de af kontrakten omfattede ydelser, herunder stille de fornødne oplysninger til rådighed i forbindelse med en fornyet konkurrenceudsættelse. Leverandørens bistand skal sætte kunden i stand til uden unødigt besvær enten selv at varetage de af kontraktens omfattede ydelser eller at overdrage ansvaret for udførelsen af ydelserne til tredjemand, herunder gennemføre et udbud. Leverandøren skal aktivt medvirke til at sikre, at returneringen af ansvaret for udførelsen af ydelserne kan ske enkelt og uden gener for kunden. For at sikre et smidigt aftaleudløb aftales en rimelig frist til at aflevere lagerbeholdningen, således at leverandøren har én afhentning pr. leveringsadresse af rest-enheder efter aftaleudløb. Leverandøren skal vederlagsfrit stille sække, stativer mv. til rådighed i forbindelse med indsamling af enhederne. 29 Fortsat varetagelse af de af kontrakten omfattede ydelser Ved kundens ophævelse af kontrakten er leverandøren, uanset om leverandøren anerkender eller bestrider ophævelsen, indtil kundens etablering af samarbejde med tredjemand eller hjemtagelse til kunden, i en periode på op til 6 måneder efter ophørstidspunktet af nærværende kontrakt, forpligtet til at fortsætte udførelsen af de af nærværende kontrakt omfattede ydelser for kunden mod kundens fortsatte betaling af de aftalte vederlag. De ovenfor anførte bestemmelser finder tillige anvendelse ved leverandørens ophævelse uanset årsagen hertil, dog forudsat at kunden fortsat erlægger det aftalte vederlag. 30 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister, herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er kundens retskreds. 31 Tavshedspligt og fortrolighed Leverandøren, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kunden og kundens samarbejdspartnere (herunder leverandører, rådgivere og konsulenter), forretningsmæssige, tekniske og markedsmæssige forhold, som leverandøren får kendskab til i forbindelse med det i denne kontrakt omhandlede samarbejde. Tavshedspligten er tillige gældende efter kontraktens ophør, uanset årsagen til ophøret. Leverandøren kan medtage kunden på referenceliste, men må ikke derudover, uden kundens forudgående skriftlige samtykke, bruge kundens navn i markedsføringsøjemed. 32 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem kunden og leverandøren. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til 10 betragtes ikke som en kontraktændring. 33 Fortolkning af aftalen De til kontrakten hørende bilag, som foreligger ved kontraktens indgåelse og senere måtte blive ændret skriftligt, samt nye bilag og underskrevne formularer, anses for en integreret del af kontrakten. Henvisningen til kontrakten eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag. 34 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. [underskrifter] 13

14 Bilag 1 - Leveringsadresser Se særskilt Excel-fil. 14

15 Bilag 2 - Tilbudsliste Se særskilt Excel-fil. 15

16 Bilag 3 Tro og Loveerklæring I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn, adresse, CVR nr. og evt. stempel: Dato og underskrift 16

17 Bilag 4 Specificering/udkast vedr. leveringssteder (ikke bindende) Se særskilt Excel-fil. 17

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL)

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Bilag 1 Kontrakt På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Lillebælt

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Bilag 1.2 Rammeaftale

Bilag 1.2 Rammeaftale Bilag 1.2 Rammeaftale Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang og ydelse... 3 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Tildeling af konkrete ordrer...

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

KONTRAKTUDKAST. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Hotel- og konferencefaciliteter

KONTRAKTUDKAST. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Hotel- og konferencefaciliteter KONTRAKTUDKAST Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Hotel- og konferencefaciliteter Indhold KONTRAKTUDKAST... 3 1. KONTRAKTGRUNDLAG... 4 2. KONTRAKTENS OMFANG... 4 3. KONTRAKTENS

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11 Bilag 1 Rammeaftale 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 norddjurs@norddjurs.dk http://www.norddjurs.dk og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale 1 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og LEVERANDØR [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser

Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Udkast til kontrakt Prisaftale vedr. bandager og ortoser Nærværende prisaftale er en integreret

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Bilag 3. Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse]

Bilag 3. Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse] Bilag 3 Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse] Indhold 1. Parterne...2 2. Kontraktgrundlag...2 4. Kontraktperiode...2 4.1. Organisation...3 5. Levering, leveringsbetingelser og overtagelsesprøve...3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 5, 8920 Randers NV Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C. Tolstrup & Hvilsted ApS

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 5, 8920 Randers NV Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C. Tolstrup & Hvilsted ApS Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A (DFH) Fjernvarmens Hus Merkurvej 7 6000 Kolding CVR-nr.: 36 43 71 38

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt (Opdateret den )

Bilag 1 Kontrakt (Opdateret den ) Bilag 1 Kontrakt (Opdateret den 16.08.2016) Side 1 af 13 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r)

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune

Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Kontrakt vedrørende levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 2. Kontraktgrundlag...3 3. Kontraktens omfang...3 4. Minimums udvalg i

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Bilag 4 - KONTRAKTUDKAST

Bilag 4 - KONTRAKTUDKAST Bilag 4 - KONTRAKTUDKAST Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S 106-188722 Begrænset udbud Horsens Kommune Levering af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Indhold 1 KONTRAKT... 3 1. PRÆAMBEL...

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere