SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Niels O. D. Nielsen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Jan D. Andersen deltog ikke i behandling af sagerne 53-55, Anna-Lise Vestergaard deltog ikke i behandling af sag nr. 55 Sag nr.: Emne: 1. Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit Henstand med betaling af stadionleje Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag Etablering af Strandpark - bevillingssag Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober Skive Kommunes principper for økonomistyring ØK - Indkøbspolitik Ændret andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a Beskæftigelsesplan Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet Transport af særlige grupper Samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedr. Voksenspecialskolen... 35

2 17. Samarbejdsaftale med Viborg Kommune på Misbrugsområdet Nedsættelse af en ny beredskabskommission Godkendelse af leverandører - frit valg Udkast til kommissorium for landsbyudvalget Proces for udarbejdelse af kommuneplanstrategien Brugerbetaling mad Servicepakker på ældrecentrene Legitimationskort til unge over 16 år Bevilling af kommunegaranti for lån til betaling af beboerindskud Administrative retningslinier for godkendelse af husleje i privat udlejningsbyggeri ved beregning af boligstøtte Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift i Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Oprettelse af Folkeoplysningsudvalg pr genoptages Retningslinier for Folkeoplysningslovens kap. 4 - aftenskoler Skiveordning 2007 samt indplaceringsskema Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen Regler for fritidsbrugernes lån af kommunale lokaler under skolevæsenet Læseplaner for folkeskolerne Ungdomsklubbernes organisering Etablering af fritidsvejlederordning på alle skoler Styrelsesvedtægt for folkeskolen Forældrebetalte madordninger i daginstitutionerne Tilskud til privat pasning Regler for opskrivning og anvisning af pladser i dagtilbud Beslutning vedrørende boligreguleringsloven Midtjysk Iværksætterhus Vedtægter Midtjyllands EU-kontor Overordnet it-sikkerhedspolitik Oprettelse af kommunearkiv behandling af styrelsesvedtægt for Skive Kommmune Konstituering af Skive Byråd Fastsættelse af tid og sted for Skive Byråds ordinære møder i Vederlag til byrådsmedlemmer mv MED-aftale - Lokalaftale Ansættelse af sektionsleder i Socialafdelingens myndighedsgruppe Bemyndigelse til underskrift af dokumenter

3 53. Bemyndigelse til at indgå fratrædelsesaftaler Lukket sag: Valg af Revision Lukket sag: Forslag til fratrædelsesordning for driftsleder Jan D. Andersen, Glyngøre Renseanlæg

4 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: PW Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at løbetiden på lån nr i KommuneKredit med en restgæld på kr. forlænges med 5 år fra 2009 til Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen under forudsætning af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om forlængelse af løbetiden på lån nr i KommuneKredit med restgæld på kr. med 5 år tiltrådtes under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Efter anmodning fra Sammenlægningsudvalget foreslås det, at Skive kommunes lån i KommuneKredit på kr. med en løbetid på 10 år, konverteres til et lån med maksimal løbetid på 15 år. Lånet, der er et aftalelån, er afdragsfrit i 2007 og forfalder herefter til betaling med kr. i hver af budgetoverslagsårene 2008 og For at frigøre likviditet og skabe et større budgetmæssigt råderum i overslagsårene kan lånets

5 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN løbetid forlænges til udgangen af Herved reduceres de årlige afdrag til kr. En budgetbesparelse på kr. i 2008 og 2009 samt merudgifter i årene Omlægningen får ingen betydning for budget Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. Bilag: Lånetidsforlængelse på lån i KKR på 36 mio. kr. (696493)

6 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune indstiller, at sagen behandles i Underudvalg for Børn og Familier med henblik på afklaring af byggeprojektet ved Nr. Søby Skole Børne- og Familieudvalget den Fraværende: Bodil Dahl Christensen, Svend Åge Madsen Et forslag fra Inge Lise Lyse om at søge en tillægsbevilling til gennemførelse af projektet blev forkastet med 1 stemme for (Inge Lise Lyse) og 6 stemmer imod. Indstillingen blev godkendt af et flertal i Udvalget. Inge Lise Lyse stemte imod. Inge Lise Lyse ønskede sagen fremsendt til Skive Byråd. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen indstiller, at byrådet anbefaler sammenlægningsudvalget, at de 4 klasseværelser opføres, og at det manglende beløb kr. 1,5 mio. finansieres således: via kt etableringstilskud museer med kr ,-, via kt byfornyelse herunder banegårdspladsen med kr ,-, via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst med kr ,-. Peder Chr. Kirkegaard anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og familieudvalget. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen, Frits Malling Sørensen Flertalsindstillingen fra børne- og familieudvalget forkastedes med 9 stemmer mod 7 (liste V + B + F + Bent Møller Winther), 3 (liste C + Niels Holck) undlod at stemme. Herefter tiltrådtes indstillingen fra Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen med 9 stemmer mod 6 (liste V + F + Bent Møller Winther), 4 ( Liste C + Niels Holck + B) undlod at stemme. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Med 5 stemmer mod 4 (A, O, F) vedtoges det at indstille, at Skive Byråds indstilling forkastedes, og at indstille, at flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget i Skive tiltrædes. Mindretallet stemte imod, idet de anbefaler indstillingen fra Skive Byråd med den ændring, at

7 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN finansieringen primært sker af låneomlægningsgevinsten, dernæst byfornyelseskontoen og sidst etableringstilskud til museer, samt at det resterende beløb til etableringstilskud til museerne overføres til Aage Dahl tog forbehold. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Skive Byråd forkastedes med 16 stemmer mod 15 (liste A, F, O). Et forslag fra liste A + F Mindretalsforslaget fra Økonomiudvalget tiltrædes dog således at den sidste sætning udgår. (den med museerne). Skive Byråd anmodes efterfølgende om at ændre sin beslutning af og således at der bevilges kr til realisering af de fire klasseværelser og der gives en samlet bevilling på i alt kr og at restfinansieringen sker som skitseret af Skive Byråd med kr via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst og med kr via kto byfornyelse forkastedes med 16 stemmer mod 15 (liste A, F, O). Et forslag fra liste V Sammenlægningsudvalget kan anbefale der opføres 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole. Sagen oversendes til Børne- og Familieudvalget, idet udvalget anmodes om at fremkomme med forslag til endelig projekt og udbud til byrådets møde ultimo januar tiltrådtes med 17 stemmer. 14 (liste A og F) undlod at stemme. SAGSFREMSTILLING Sammenlægningsudvalget har på møde den 2. maj 2006 besluttet at afsætte kr på budget 2007 til gennemførelse af to projekter påbegyndt i De to projekter er - renovering af fysiklokalet ved Dalgasskolen. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er samlet afsat kr til ombygningen, hvoraf de kr er reserveret i budget Halvdelen af dette beløb kan finansieres gennem den centrale pulje til ombygning af naturvidenskabelige lokaler. - opførelse af 4 klasse lokaler på Nr. Søby Skole. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er afsat ca. kr. 1 mio. i 2006 og reserveret ca. kr. 1 mio. i budget Teknisk forvaltning i Skive Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for Nr. Søby Skole, bestående af 4 klasselokaler på h. h. v. 64 m 2 og 68 m 2, garderobe, handicaptoilet samt gangareal, der kan anvendes som arbejdsplads for små grupper. Det samlede areal af tilbygningen er på 515 m 2. Tilbygningen ligger op ad den gamle gymnastiksal, og toilet samt garderobe vil blive anvendt af fritidsbrugere. Primo september har Teknisk Forvaltning indhentet overslag på arbejdets udførelse og vurderer, udgifterne i forbindelse med opførelse af de 4 klasseværelser beløber sig til kr Efterfølgende er skitseprojektet gennemgået med henblik på besparelse, så projektet kunne gennemføres for kr Byggeprisen på 3.5 mio. kr. forudsætter, at projektet udbydes i totalentreprise blandt 3-5 tilbudsgivere i omvendt licitation.

8 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Teknisk forvaltning udarbejder byggeprogram afvikler licitationen og forestår i øvrigt bygherrerådgivningen.

9 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: FSG Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres de likvide aktiver Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres likvide aktiver tiltrådtes, under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes gældsplejepolitik har Skive Kommune benyttet sig af omlægning af lån i DKK til lån i CHF via finansielle instrumenter. Der blev benyttet Swap til omlægningen. En swap er midlertidig tidsafgrænset låneomlægning. Fordelen ved at benytte finansielle instrumenter er, at en eventuel gevinst bliver likvid og kan tilføres kassen modsat almindelig låneomlægninger, hvor eventuelle gevinster alene kan reducere restgælden. Da CHF-swappen blev optaget tidligere på året skete det til kurs 483 mod 468 ultimo september, hvor swappen blev ophævet.

10 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kursen pr på CHF er 470 Nettogevinsten kan opgøres til kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.

11 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Henstand med betaling af stadionleje J.nr.: Sagsid.: Initialer: EAN Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Serviceforvaltningen indstiller: At Erhvervs- og Kulturudvalget bevilger et års henstand med betaling af stadionleje og reklameaftale i alt kr. for Erhvervs- og Kulturudvalget den Fraværende: Indstillingen tiltrådt med 4 stemmer for (Ove Bjerring, Nanny Dahl, Niels Holck og Leo B. Rasmussen). Ændringsforslag fremsat af Knud Bjerre, Svend Aage Sørensen og Keld Mørk Christensen således: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, at der bevilges 1 års henstand med betaling af stadionleje og reklameafgifter i alt kr for år Imod ændringsforslaget stemte (Ove Bjerring, Nanny Dahl, Niels Holck og Leo B. Rasmussen). Økonomiudvalget den Fraværende: Med 7 stemmer mod 2 (Peder Chr. Kirkegaard og Inge Lise Lyse) vedtoges det an anbefale flertalsindstillingen med finansiering af uforbrugte midler på politiske konti. Mindretallet anbefaler mindretalsindstillingen fra erhvervs- og kulturudvalget. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Med 6 stemmer mod 4 (A, F, B) vedtoges at indstille at forkaste flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget i Skive og anbefaler mindretalsindstillingen. Skive Byråd den Fraværende: Frede Simonsen, Niels Holck Et forslag om, at tiltræde mindretalsindstillingen fra EK- udvalget forkastedes med 12 stemmer mod 7 (O,V, Keld Mørk Kristensen). Herefter tiltrådtes økonomiudvalgets indstilling med 12 stemmer mod 7 (O,V, Keld Mørk Kristensen). Sammenlægningsudvalg den

12 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Med 16 stemmer mod 15 (liste A, B, F) tiltrådtes indstillingen fra Underudvalg for Økonomi. SAGSFREMSTILLING Sagen genoptages. SIK Elite A/S har på møder med borgmesteren fremsat anmodning om henstand med betalingen af stadionleje og reklameaftale for Forvaltningen og formanden har den afholdt et møde med repræsentanter fra SIK for at få ansøgningen uddybet. På mødet anførte repræsentanter fra SIK, at de havde henvendt sig til borgmesteren, med det formål, at en sådan henstand kunne hjælpe klubben med at få frigjort midler, så det blev muligt at indgå flere kontrakter med spillere, hvilket der var behov for efter oprykningen til 2. division. SIK s formand gjorde opmærksom på, at borgmesteren over for pressen den havde redegjort for baggrunden for hans møde og indholdet heraf. Efter aftale med borgmesteren er kopi af denne mail vedlagt som bilag. Hvis anmodningen imødekommes medfører det tilbagebetaling af de hidtidige betalte rater på i alt kr., samt udskydelse af de rater der forfalder i den resterende del af året. Ovenstående vil, hvis dette imødekommes, betyde en belastning af servicerammen Erhvervsog Kulturudvalgets område med kr. Serviceforvaltningen indstiller ansøgningen imødekommet. Bilag: Skive Idræts Klub Elite A/S - Ansøgning om henstand med betaling (663832) til Skive Idræts Klub - vedr. henstand stadionleje (707309)

13 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af skure ved fritidsfiskerihavnen at udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra konto Projekt Karup Å/slikbassin Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Indstillingen tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2006 på 1,95 mio. kr. til projekt Karup Å / Slikbassin. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. Skive Byråd den Fraværende: Frede Simonsen, Niels Holck Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen

14 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af 12 småhuse af træ, som skal produceres af Produktionshøjskolen og opstilles på fritidsfiskerihavnen. Bevillingen blev givet på baggrund af en henvendelse fra Produktionshøjskolen, som havde opgjort materiale til småhusene til kr I denne opgørelse fra Produktionshøjskolen var der imidlertid ikke medtaget udgifter til forskellige følgearbejder i forbindelse med husenes opstilling. I forbindelse med opstilling af husene vil det være nødvendigt at foretage byggemodning, opfyldningsarbejder m.v. i området omkring fritidsfiskerihavnen. De samlede omkostninger hertil kan opgøres til kr , hvortil der ansøges om tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2006, idet projektet forventes gennemført i indeværende år. Udgiften på kr foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på kr afsat til projekt Karup Å/Slikbassin. Dette projekt vurderes på nuværende tidspunkt at blive billigere end oprindelig antaget. Bevillingsansøgning til dette projekt vil blive forelagt, når det endelige projekt er udarbejdet. Projektets gennemførelse medfører ikke øgede årlige driftsudgifter for kommunen. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Opførelse af skurene forestås af Produktionshøjskolens lærere og elever for alene omkostninger til indkøb af materialer som er beregnet til kr. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. Opfyld og stabilisering til byggemoden standard forud for byggeriet af skurbyen udgør ca kr. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Disse arbejders gennemførelse er betinget af en godkendt lokalplan samt en række øvrige myndigheders særskilte godkendelse.

15 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af Strandpark - bevillingssag J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FS Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.23 meddeles anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr , til etablering af strandpark ved Strandvejen, at netto-udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb således, konto områdefornyelse incl. Banegården - kr konto fritidsområdet/handicaptoilet - kr Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund, Svend Åge Fauerholdt Tiltrådt på betingelse af at der ikke sker sandtransport til sejlrenden eller indsejlingen til lystbådehavnen. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen fra udvalget for teknik- og miljø anbefaledes. Peder Chr. Kirkegaard tog forbehold. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. P. Chr. Kirkegaard og Knud Bjerre tog forbehold. Skive Byråd den Fraværende: Frede Simonsen, Niels Holck Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. Dog med den ændring at nettoudgiften finansieres med ,- kr. af fritidsområdet/handicaptoilet ,- kr. fra områdefornyelse ,- kr. af uforbrugte beløb på po-

16 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN litiske konti. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes med den ændring at finansiering sker med kr. af afsatte midler til handicaptoilet, kr. af afsatte midler til banegårdsprojekt og kr. på politiske konti. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet. Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet. I havnens nordlige del - for området nord for Søsportshavnen Strandtangen er der udarbejdet en plan for gennemførelse af en række tiltag for forbedring af forholdene for de mange og forskellige bruge af området lige fra den almindelige borger og dagplejemor til områdets anvendelse til gennemførelse af megastore projekter som Beach-Party mm. Hertil skal overslagsmæssigt anvendes ca kr. Der henvises til notat af Erhverv- og kulturudvalget har i møde den besluttet, at anvende kr fra udvalgets anlægsbudget til fritidsformål/skive strandpark, ligesom Beach Party har givet tilsagn om et beløb til etablering af strandparken. I forbindelse med planens tilvejebringelse har det været drøftet at udvide stranden mod nord og sandfodre kyststrækningen mod nord, udfor Resenlund. En privat sponsor har tilbudt sandmaterialer hertil. Samlet set er der givet tilsagn fra private for kr Der mangler således financiering for kr , som forvaltningen foreslår via anlægsbudgettet for områdefornyelsen. Det er vurderet, at projektets gennemførelse ikke medfører ikke medfører afledte driftsudgifter fremover. Forvaltningen skal iøvrigt påpege nødvendigheden af grundige forundersøgelser om vejr, vind og vand så man undgår en sandfodring af en kyststrækning hvor det påfyldte materiale ved første efterårsstorm blot flyttes mod syd og fylder op i den gravede sejlrende ind til havnen med efterfølgende meromkostninger til følge. Bilag:

17 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Notat af

18 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommune indstiller, at Skema A for 4 boliger i Oddense godkendes. Sagen behandles i Spøttrup Kommunes Økonomi- og Planudvalg tirsdag den 21. november og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 29. november Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Spøttrup anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I Spøttrup har i Kommuneplan tilkendegivet, at der skal ske en bo-ligudbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå, besluttet at opføre nye almene familieboliger i perioden Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. I forhold til denne planlægning resterer i øjeblikket igangsætningen af 4 boliger i Hvidbjerg og 4 boliger i Oddense. Kommunalbestyrelsen har i august 2005 erhvervet et jordstykke på m² til sammenlægning med matr. nr. 7 dg. Det samlede areal skal herefter afhændes til Spøttrup Boligselskab med henblik på opførelsen af 4 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen har i mødet den 13. oktober 2005 bemyndiget borgmesteren til at godkende Skema A, idet boligerne i Oddense planlægges udbudt i et fælles udbud med boligerne i Balling. Planlægningen af byggeriet i Oddense er imidlertid blevet forsinket på grund af uforudsete problemer med jordbundsforholdene. Spøttrup Boligselskab har nu meddelt, at bestyrelsen er klar til at vurdere projektet i et møde den 16. november 2006 og beslutte igangsætning. Det er oplyst, at der planlægges opført 4 almene familieboliger af 85,7 m². Totaludgiften vil

19 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN andrage kr , der finansieres med 91 % realkreditlån og 2 % beboerindskud samt 7 % kommunelån. På realkreditlånet giver Staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagernes betaling på 3,4 % af anskaffelsessummen. Kommunens 7 % indskud vil andrage kr. og finansieres af Spøttrup Kommunes afsatte budgetbeløb i 2006 til Indskud i Landsbyggefonden Kommunalbestyrelsen er på Statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere, at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

20 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud J.nr.: Ø04 Sagsid.: Initialer: ANSI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Et flertal af Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune indstiller, at Durup Idræts- og Svømmehals ansøgning imødekommes med et ekstraordinært anlægstilskud i 2006 på kr., og at der meddeles anlægsbevilling på kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. udbygning af Toustrupvej. Jytte Boll ønsker, at der findes alternativ finansiering. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Durup Idræts- og Svømmehal sendte i 2005 ansøgning om tilskud til renovering af svømmehallen. Renoveringsforslaget fra Rambøll er på i alt kr. Durup Idræts- og Svømmehal modtog den 28. marts 2006 låneoverslag fra Nykredit Realkredit. Da der ikke ydes kommunegaranti, kan Nykredit kun tilbyde lån med en løbetid på 20 år. På baggrund af Hallens forventede overskud i 2006 anslår Nykredit, at Hallen vil kunne forrente og afdrage et lån med et kontant provenu på ca kr. Ved en driftsoptimering på yderligere kr. til at forrente og afdrage lån med anslås, at der kan hjemtages et lån på kr. Hallen søger således om et ekstraordinært anlægstilskud på de resterende kr. Det bemærkes, at der er afsat 4 mio. kr. i budgettet for 2007 til videreudbygning af Toustrupvej til A26.

21 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo oktober 2006 tages til efterretning. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-september 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Sammenlægningsudvalget har i mødet d besluttet at anmode kommunerne om at udarbejde forventet regnskab pr primært med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter. Det forventede regnskab vil kunne forelægges Underudvalg Økonomi i mødet d og

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere