Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Uanmeldt tilsyn Juni

2 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Ishøj Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Løkkekrogen. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Løkkekrogen er, at medarbejderne yder en menneskelig, varm indsats i forhold til beboerne, og formår at skabe tryghed for beboerne. Beboerne har en god hverdag, som er målrettet deres individuelle behov og ønsker. Løkkekrogen har fået ny leder siden sidste tilsyn. Den tidligere leder var kun ansat i en kortere periode. I perioden siden sidste tilsyn har personalet fokuseret på den pædagogiske kerneydelse overfor beboerne, mens der ikke har været tid eller overskud til at tænke nye pædagogiske tanker og/eller få udført relevante tiltag af anden karakter. Dette afspejler sig blandt også ved, at der ikke er fulgt op på flere af de anbefalinger, der tidligere er givet, hvorfor de gives igen i denne tilsynsrunde. Det er tilsynets, at medarbejderne yder beboerne god omsorg og tager afsæt i den enkelte beboers individuelle behov. Tilsynet vurderer imidlertid også, at Løkkekrogen kunne have gavn af at få tydeliggjort deres pædagogiske referenceramme og metoder, og hvordan disse kunne omsættes til praksis, idet dette ville kunne løfte det pædagogiske niveau yderligere. Tilsynet konstaterer jf. opfølgning fra sidste tilsyn, at der ikke er udfærdiget, lagt procedure for eller implementeret en fælles skabelon for de pædagogiske planer. Tilsynet anbefaler derfor, at dette udarbejdes, idet dette kunne målrette det pædagogiske arbejde yderligere og give personalet mulighed for at dokumentere beboernes udvikling og det pædagogiske arbejde, som foregår på Løkkekrogen. Beboerne tilbydes en god hverdag, hvor der arbejdes aktivt på at skabe en individuel tilpasset hverdag til hver beboer. Tilsynet vurderer samtidig, at der umiddelbart ikke er meget fælles socialtid blandt beboerne og bemærker, at Løkkekrogen kunne have gavn af at arbejde mere målrettet med at udvide det sociale samvær. Tilsynet vurderer, at beboerne har formel rum og plads til at få indflydelse på fælleslivet i Løkkekrogen, hvilket understøttes af den deltagende beboer i tilsynet. Samtidig er det tilsynets, at beboernes indflydelse kunne optimeres, hvis der blev arbejdet med en ny visuel udformning af dagsorden og referater til de fælles beboer infomøder jf. beboernes divergerende funktionsniveau. Det er tilsynets indtryk, at der eksisterer en god omgangsform og sprogbrug på Løkkekrogen, kendetegnet ved respekt og menneskeligt ligeværd. Samtidig har personalet til stadighed relevante overvejelser omkring deres omgangsform og sprogbrug overfor beboerne, hvilket understøttes af beboerens udtalelser i dette tilsyn. Det er ligeledes tilsynets indtryk, at beboerne på Løkkekrogen er trygge, hvilket også ses ved, at de fleste af beboerne har boet på Løkkekrogen enten siden opstarten af stedet eller i mange år. Der foregår aktuelt en igangværende dialog omkring Løkkekrogens tilbud - skal det drives efter SEL 107 eller 108. Tilsynet bifalder denne igangværende dialog og anbefaler, at Løkkekrogen i den forbindelse får afdækket hvor mange beboere, der reelt har brug for den vågne nattevagtsordning. Tilsynet vurderer endvidere, at Løkkekrogens medarbejdere og den nye leder af stedet er godt i gang med at lære hinanden at kende. Tilsynet har i den forbindelse bemærket de gode initiativer omkring individuelle samtaler med lederen og den fælles ryste-sammen-tur. Tilsynet konstaterer, at der er fokus på at have et godt indbyrdes informationsniveau om selve hverdagen på stedet. Tilsynet bemærker dog, at informationssystemet kan virke tungt og tidsmæssigt omsiggribende. Tilsynet anser derfor, at arbejdsgangen kan optimeres. 3

5 Tilsynet kan konstatere, at Løkkekrogen fortsat mangler at få udarbejdet ret-ningslinjer og procedure vedrørende magtanvendelser, men at der er igangsat en proces, hvor ledelsen sammen med kommunens jurist er i gang med at udforme retningslinjer for området. Tilsynet bemærker således, at der er ved at blive udformet retningslinjer og procedurer for området, og vil følge op på disse ved næste tilsyn. Når det gælder medicinhåndteringen, vurderes det, at Løkkekrogen har opbygget et udmærket fireleddet system, som minimerer utilsigtede hændelser. Det er dog også tilsynets, at der savnes en backup-plan for medicinhåndteringen, når det ene led (EKJ) ikke virker. Tilsynet anbefaler derfor, at Løkkenkrogen får udarbejdet en backup-plan til disse situationer. Tilsynet anbefaler desuden, at Løkkekrogen bør være opmærksom på, at medicinen ikke må være tilgængelig for andre selv indenfor korte tidsintervaller. Tilsynet kan endvidere konstatere, at Løkkekrogen fortsat mangler at få afholdt brandøvelse, og tilsynet anbefaler derfor, at dette arbejde igangsættes hurtigst muligt! Ved tilsynets rundtur på Løkkekrogen, viste det sig, at der fandtes kraftige rengøringsmidler i det fælles vaskerum. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen finder andet sted til opbevaring af denne type kraftige rengøringsmidler for at minimere risikoen for en utilsigtet hændelse. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer stemmer overens med målgruppens behov, hvilket støttes af udtalelser fra beboeren, som deltog i tilsynet. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at Løkkekrogen måske kunne have gavn af at arbejde mere målrettet med at udvide det sociale samvær, over en længere periode. 2. Tilsynet bemærker, at det kunne være givtigt for Løkkekrogen at arbejde med deres dagsorden og referater til beboernes infomøder, så de blev mere forståelige for alle beboerne jf. beboernes noget divergerende funktionsniveau. 3. Tilsynet bemærker de gode initiativer omkring individuelle samtaler mellem den ny leder og personalet på Løkkekrogen, samt deres fælles ryste-sammen-tur. 4. Tilsynet bemærker, at Løkkekrogens interne informationsgang kan virke tung og omsiggribende og vil derfor gerne give et input om at optimere situationen, alt for at lette arbejdsgangen. 5. Tilsynet bemærker, at der i samarbejde med kommunens jurist er ved at blive udformet retningslinjer og procedurer for håndtering af magtanvendelser, og vil følge op på disse ved næste tilsyn. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler for anden gang, at der udarbejdes ens skabeloner, samt retningslinjer for opfølgning af samarbejdsaftalerne (de pædagogiske planer), alt for, at det pædagogiske arbejde kan målrettes yderligere til borgernes bedste, og for at personalet kan dokumentere beboernes udvikling og det pædagogiske arbejde som foregår på Løkkekrogen. 2. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen drøfter den pædagogiske referenceramme og metoder sammen med den nye leder. Dette for at sikre en mere bevidst anvendelse af såvel referenceramme og metoder, hvorved det vurderes, at Løkkekrogen ville kunne løfte sit pædagogiske niveau yderligere. 3. Tilsynet anbefaler at Løkkekrogen i forbindelse med den igangværende dialog om tilbuddet er et 107 tilbud eller er 108 tilbud, får afdækket, hvor mange beboere der reelt har brug for den vågne nattevagtsordning. 4. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen udfærdiger en backup-plan for registreringen af medicinuddelingen, hvis det elektroniske system EKJ svigter. Dette for at mindske risikoen for utilsigtede hændelser. 5. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen hurtigst muligt får afholdt brandøvelse, idet anbefalingen også blev givet ved sidste tilsyn, og der endnu ikke er afholdt en brandøvelse. 6. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen bør være opmærksom på, at medicinen ikke må være tilgængelig for andre (heller ikke indenfor et kort tidsinterval). 7. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen finder et andet opbevaringssted til kraftige rengøringsmidler i vaskerummet, end det nuværende. Anbefaling om påbud Ingen anbefalinger om påbud. 5

7 2 Oplysninger Adresse Løkkekrogen 9, 2625 Vallensbæk Leder Karoline Winther-Lund Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 7 pladser, heraf er 2 døgnpladser med vågen nattevagt. Ved tilsynet juni 2012 er der fuld belægning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er voksne borgere med en udviklingshæmning, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen. Tilbuddet er 107 (SEL). To beboere har vågen nattevagt. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består ifølge Tilbudsportalen af: Leder Karoline Winther-Lund: 1 (18 timer pr. uge) Sekretærfunktion: 1 (10 timer pr. uge) Specialpædagogisk arbejde og omsorg for målgruppen: 9 (298 timer pr. uge) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 11. juni 2012 kl Deltagere i interviews Medarbejdere: Pædagog, ansat i 17 år (16 år som nattevagt). Overgik pr. 1. februar 2012 til dag/aftenvagt Vikar, siden oktober 2011 Beboere: Deltagende beboer, har boet i tilbuddet siden dets opførelse BDO gik selv rundt på stedet ingen rundvisning. Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og pædagog) 6

8 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det sidste tilsyn (anmeldt, december 2011), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en fast skabelon for samarbejdsaftalerne samt udarbejdes en procedure, der sikrer, at planerne løbende revideres, således at målene afspejler den enkelte beboers aktuelle situation. Ved det uanmeldte tilsyn juni 2012 virkede It-systemet ikke, hvorfor de nuværende skabeloner ikke kunne fremvises. Tilsynet blev endvidere oplyst om, at der ikke var udfærdiget nye skabeloner for samarbejdsaftalerne eller en procedure for, hvordan disse samarbejdsaftaler løbende skulle revideres. 2. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer for magtanvendelser, og at retningslinjerne sammen med magtanvendelsescirkulæret gennemgås med medarbejderne med henblik på at skabe klarhed omkring procedurer og indberetninger. Ved det uanmeldte tilsyn juni 2012 oplyses det, at der i samme måned skal afholdes kursus for alle medarbejdere om magtanvendelser. I den efterfø l- gende faktuelle høringsproces oplyses det, at kurset er afholdt, og at ledelsen i samarbejde med kommunens jurist er i gang med at udforme retningslinjer for håndtering af magtanvendelser. 3. Tilsynet anbefaler, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. Ved det uanmeldte tilsyn juni 2012 oplyses det, at retningslinjer omkring magtanvendelser endnu ikke var en fast del af introduktionen ift. tjeklisten for nye medarbejdere. Vikaren er således ikke bekendt med området, trods en ellers grundig introduktion ift. mange andre områder på Løkkekrogen. 4. Tilsynet anbefaler, at der kommer større fokus på gennemgang af det fastlagte introduktionsprogram i forbindelsen med nye medarbejders opstart på Løkkekrogen. Ved det uanmeldte tilsyn juni 2012 redegjorde den nyligt ansatte vikar for, at vedkommende havde modtaget en grundig introduktion fra personalet, at der forefindes en introduktionsplan for nye medarbejdere på kontoret og at vedkommende var blevet introduceret til arbejdet via en føl-ordning flere gange inden vedkommende havde sin første alenevagt. Tilsynet konstaterer, at der grundet ny ledelse ikke er blevet arbejdet med anbefalingerne fra sidste tilsyn, hvorfor disse genfremsættes. Dog er det tilsynets, at der er fulgt godt op på den tidligere anbefaling omkring introduktionsprogrammet for nye medarbejdere. Introduktionsprogrammet er nu implementeret, dog med manglen omkring magtanvendelser. 7

9 3.2 Fysiske rammer Løkkekrogen er et bofællesskab, der ligger centralt i Vallensbæk tæt på Albertslund Station og gode indkøbsmuligheder. Bofællesskabet har eksisteret siden Bygningen ejes af LEV og Ishøj Kommune står for den daglige drift. Huset er i ét plan og er en ombygget børnehave med syv boliger. Hver bolig har eget tekøkken, badeværelse og en mindre terrasse. Der er et fælles køkkenalrum i forlængelse med stuen, samt et fælles vaskerum. Derudover rummer huset et kontor, personaletoilet, depot samt et opbevaringsrum. I fælles entréen, som leder ind til tre af lejlighederne, hænger der personlige fotoplancher af forskellige arrangementer med beboerne, disse pla n- cher viser en masse glade og smilende ansigter. Overalt ses en pæn rengøringsstandard. Borgerne gør rent i det omfang de selv formår, men flere af borgerne betaler også et rengøringsfirma til at udføre ekstra rengøring i deres egen bolig. Beboeren, som deltager i tilsynet, er meget tilfreds med sin lejlighed. Vedkommende fortæller glad, at han har sin egen kunst på væggen og viser ting frem som har hans særlige interesse, såsom perler og perleplader, ny computer m.m. Tilsynet observerer i den forbindelse, at lejligheden bærer et tydeligt personligt præg. Overalt ses et pænt rengøringsniveau. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer stemmer overens med målgruppens behov, hvilket støttes af udtalelser fra beboeren, som deltog i tilsynet. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode På Tilbudsportalen og i Løkkekrogens virksomhedsplan beskrives det, at tilbuddet arbejder ud fra to forskellige pædagogiske tilgange; en neuropædagogisk og personcentereret. Det uanmeldte tilsyn 2012 spørger derfor uddybende ind til disse tilgange. Medarbejderen oplyser, at når det gælder neuropædagogikken, så har personalet været på neuropædagogiske kurser for omkring ti år siden. Det nuværende neuropædagogiske arbejde baserer sig på disse tidligere kurser. Der er aktuelt ikke udfærdiget nye neuropædagogiske screeninger på beboerne. I forhold til den personcentrerede tilgang, oplyser medarbejderen, at dette arbejdes der aktuelt ikke så meget med, men at Løkkekrogen modtager påvirkninger af tilgangen udefra. Udover ovennævnte supplerer personalet med konkrete pædagogiske redegørelser, hvoraf det fremgår, at det der fylder i Løkkekrogens hverdag er borgerne. Personalet sætter således borgerne i centrum, og arbejdet tager afsæt i borgernes funktionsalder. Personalet fortæller desuden, at det både er en pædagogisk udfordring og et særligt plus, at beboerne på Løkkekrogen funktionsmæssigt har en stor spredning. Tilsynet vurderer, at medarbejderne yder beboerne god omsorg og tager afsæt i den enkelte beboers individuelle behov. Der arbejdes med fokus på beboerne, og der tages udgangspunkt i beboernes funktionsalder. Det er imidlertid 8

10 også tilsynets, at der er behov for en tydeliggørelse af den pædagogiske referenceramme og metoder samt en intern drøftelse af, hvordan pædagogikken og metoder omsættes til praksis. Dette med henblik på at sikre en mere bevidst anvendelse af såvel referenceramme og metoder, hvorved det er tilsynets, at Løkkekrogen ville løfte sit pædagogiske niveau yderligere. Tilsynet anbefaler på denne baggrund, at Løkkekrogen bør drøfte den pædagogiske referenceramme og metoder sammen med den nye leder Pædagogisk plan Det deltagende personale ved tilsynet mener ikke, at der er udfærdiget nye skabeloner til udarbejdelse af de pædagogiske planer, men oplyser, at Løkkekrogen ift. forskellige konkrete pædagogiske tiltag overfor beboerne prøver på, at undgå at gøre tingene forskelligt. Personalet fortæller uddybende, at de arbejder med en primær- og en sekundærfunktion overfor beboerne. Opstår der problemer med en af beboerne, så sætter de to personaler sig ned og drøfter problematikken. De skriver ikke resultatet af deres drøftelse ned, men de husker derimod på resultatet af drøftelsen. Tilsynet spørger specifikt ind til om Løkkekrogen arbejder konkret og målrettet overfor beboerne eksempelvis omkring kommunikation, som kunne forbedre målgruppens selvbestemmelse, enten ved, at en beboer eksempelvis blev bedre til at ytre sine behov og ønsker ved en bevidst visuel kommunikativ strategi eller man benyttede visuelt materiale til at understøtte de sagte ord til fællesmøder blandt beboerne. Hertil svarer personalet, man ikke arbejder på denne facon, hvilket begrundes med, at tilbuddet er et meget lille sted og at personalet ser hinanden løbende, hvor de kan fortælle og drøfte disse ting. Tilsynet konstaterer jf. opfølgning fra sidste tilsyn, at der ikke er udfærdiget eller implementeret relevant procedure og udformning af en skabelon til de pædagogiske planer. Tilsynet anbefaler derfor, som nævnt ved sidste anmeldte tilsyn i december 2011, at der udarbejdes ens skabeloner, samt retningslinjer for opfølgning af samarbejdsaftalerne (de pædagogiske planer), alt for, at det pædagogiske arbejde kan målrettes yderligere til borgernes bedste, og for at personalet kan dokumentere beboernes udvikling og det pædagogiske arbejde som foregår på Løkkekrogen. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter For at illustrere hverdagen på Løkkenkrogen beskrives nedenfor det øjebliksbillede tilsynet oplevede ved det uanmeldte tilsyn juni Da tilsynet ankommer til Løkkekrogen, sidder en medarbejder på kontoret og tæller kontantkasse op, og vedkommende er ellers ved at gøre klar til overlap, da der snart er vagtskifte, og en ny medarbejder vil møde ind. I baggrunden høres der musik, og man kan høre en beboer, som synger glad med på musikken. Tilsynet informeres om, at der er flere beboere, som ikke er hjemme for tiden, da de enten er på ferie eller på et kurophold, hvorfor der er mere stille end normalt. Kort tid efter ankommer den nye medarbejder (en fast benyttet vikar) og vedkommende tager imod en beboer, som kommer hjem med bus beboeren væl- 9

11 ger at gå ind i sin lejlighed og slappe af. Ind af døren kommer en tredje beboer, som glad viser sin nye frisure frem (har just været til frisør), inden han igen går ud af døren, da han skal ned til cykelhandleren med sin cykel. Den syngende beboer kommer ind på kontoret og viser stolt sin nye farverige trøje frem. Den faste medarbejder er nu ved at gøre klar til, at denne beboer skal i aftenklub (de skal selv kører ham, da taxaordningen denne dag ikke er dukket op) og denne service gør, at medarbejderen også bliver nødt til at arbejde over. Den faste medarbejder kører beboeren til klub og vikaren gør sig klar til at lave aftensmaden. Ved interviewet af personalet fortælles, at alle (undtagen en) beboere på Løkkekrogen også har et dagtilbud eksempelvis Sandtoften, Hesselager eller Maglemosen. Udover dagtilbuddet går flere af beboerne også i klub om aftenen, hvor de har mulighed for hyggeligt og sjovt socialt samvær med andre ligesindede udenfor deres eget botilbud. Hverdagen er ligeledes præget af beboernes meget divergerende støttebehov. Divergensen afspejler sig blandt andet ved, at den ene beboer i stedet for et dagtilbud har tilknyttet sin egen fagperson i løbet af dagen. Fagpersonen møder ind mandag til fredag fra kl. 9 til15. Fokus i dette tilbud er sansestimulation, da beboeren har stor gavn af denne type form for stimuli eksempelvis Snoezelhus og varmtvandsbassin. Tilsynet spørger uddybende ind til en mere overordnet sammenhæng i forhold til de tiltag Løkkekrogen foretager, for at få hverdagen til at fungere. Tilsynet bliver her oplyst om, at Løkkekrogen har en madugeplan, som hænger på køleskabet i fælleskøkkenet. Madplanen kreereres ud fra tre madbøger, som Løkkekrogen har udarbejdet over tid (alle retter er her visuelt fremvist). Ønsker beboerne at få fjernet retter, kan de drøfte dette til deres fælles infomøder, som afholdes hver anden søndag. Det sker også, at personalet opdager, at særlige retter ikke mere er populære, hvorefter de fjerner dem fra madplanen. Beboerne har desuden forskellige forpligtelser, når de har hjemmedag, eksempelvis skal de være med til at handle ind til aftensmaden, hvis der mangler noget, men de bestemmer selv, om de vil deltage i måltidet idet der jo kunne være andet mere spændende ude i verden - måske en klubaften. Ved sidste tilsyn blev det fra pårørendes side påpeget, at beboerne nu skulle spise deres egen morgenmad og frokost inde i deres lejligheder, hvilket de pårørende ønskede begrundet. Den daværende ledelse kendte ikke til denne praksis, men ville undersøge sagen og få begrundelsen formidlet til de pårørende. Personalet fortæller til dette tilsyn, at der umiddelbart ikke var noget nyt i denne praksis, idet beboerne altid har skullet benytte deres eget køleskab i lejligheden til morgenmad og frokostprodukter. Vedkommende supplerer også med, at beboerne er meget velkomne til at tage deres morgenmad eller frokost med ud i fælles arealerne, hvis de ønsker dette. Slutteligt oplyser medarbejderne, at to af beboerne har så stort støttebehov, at de ikke selv kan arrangere måltiderne (morgenmad og frokost), hvorfor disse bliver arrangeret i fælleskøkkenet og eksempelvis tilbydes den ene borger en morgenbakke hver morgen. Ved sidste tilsyn efterspurgte de pårørende et større socialt fælleskab blandt beboerne på Løkkekrogen. Personalet fortæller ved dette tilsyn, at det er korrekt, at det sociale fællesskab er sparsomt. Personalet fortæller, at de ofte opfordrer beboerne til socialt samvær i fællesstuen, men ofte vil de ikke. 10

12 Tilsynet spørger på denne baggrund ind til, hvordan de opfordrer til fællesskabet arbejdes der eksempelvis målrettet med opfordringen og skabes der en god fælles ramme, som eksempelvis; nu skal vi alle se Olsen Banden juhuu! Personalet fortæller her, at de forsøger, men at det er svært, fordi der kan være mange forskellige aftenaktiviteter ude af huset eksempelvis klubberne. Da tilsynet interviewer den ene beboer, fortæller vedkommende, at han da gerne vil se eksempelvis en fodboldkamp i fællesstuen og at han siger ja, hvis personalet spørger, men også at de andre beboere ofte ikke altid vil være med i sådanne fælles aktiviteter. Tilsynet vurderer, at beboerne på Løkkekrogen tilbydes en god hverdag, hvor der arbejdes aktivt på at tilbyde en individuel tilpasset hverdag til hver beboer. Tilsynet vurderer også, at der umiddelbart ikke er meget fælles socialtid blandt beboerne og bemærker derfor, at Løkkekrogen måske kunne have gavn af at arbejde mere målrettet med at udvide det sociale samvær over en længere periode Indflydelse Der afholdes fælles infomøder hver anden søndag, hvor alle beboerne deltager. Til disse møder udfærdiges der skrevne dagsordner og referater. På døren til stuen hænger en seddel, som adviserer, at beboerne skiftes til at være ordstyrer til disse møder. Emner til møderne kan eksempelvis være den tidligere nævnte madplan (skal denne rettes til nye madønsker osv.), juletur og sommerfest. Aktuelt har sommerfesten netop været på infomøde, hvor hver beboer har nævnt, hvem de gerne vil invitere, hvilket derefter skrives til referat. Personalet fortæller desuden, at infomøderne kræver en vis styring fra deres side, så alle beboerne får den rette mængde plads og taletid. Beboeren, som interviewes ved tilsynet, giver udtryk for, at vedkommende har det godt, og at han har den indflydelse på sit liv, som han ønsker. Når det gælder emnerne til infomøderne, bliver der spurgt ind til, om han forstår hvad de taler om, og om emnerne eventuelt kunne gøres mere tydelige, hvis man kunne se dem med et billede eller et foto. Hertil svarer beboeren; det ved jeg ikke. Tilsynet forklarer derefter uddybende, at det ville blive ligesom på beboerens kommode (kommoden har boardmakersymboler af indholdet i skufferne), herefter nikker beboeren genkendende og siger; jo, det ville være en god ide. Det er tilsynets, at beboerne har formel rum og plads til at få indflydelse på fælleslivet i Løkkekrogen. Det er også tilsynets, at den deltagende beboer ved dette tilsyn giver udtryk for, at vedkommende har den indflydelse på sit liv, som vedkommende ønsker. Tilsynet vurderer, at det kunne være givtigt for Løkkekrogen at arbejde med deres dagsorden og referater til infomøderne, så de blev mere forståelige (gerne visuelt) for alle beboerne jf. beboernes noget divergerende støttebehov Omgangsform og sprogbrug Personalet oplever, at beboerne har det godt sammen indbyrdes. Skulle der en sjælden gang opstå nogen form for tvister, appellerer personalet til beboernes fornuft ved at sige; hvis hun skal tale ordenligt til dig, så skal du også tale ordenligt til hende. Når det gælder personalets omgangsform og sprogbrug, fortæller personalet, 11

13 at de gør alt, hvad de kan for have en ligeværdig samtaleform med beboerne. De er meget opmærksomme på ikke at virke eller være nedladende overfor beboerne, eksempelvis via en barnlig tiltaleform. Skulle det ske, at personalet sprogligt rammer ved siden af, har de en indbyrdes kultur, hvor de gør hinanden opmærksomme på den uheldige facon, så dette kan korrigeres. Vikaren, som deltager i tilsynet, beskriver omgangsformen og sprogbruget som værende meget pædagogisk og mild, at der aldrig forekommer hårde toner eller noget uforståeligt. Beboeren, som tilsynet taler med, fortæller, at personalet er søde, og at vedkommende godt kan lide deres måde at være på, han formulerer det således; De siger tingene lige ud af landevejen og så hjælper de os, hvis vi er kede af det, så hjælper de os. Tilsynet observerer under tilsynet, at omgangsformen og sprogbruget mellem medarbejderne og beboerne er præget af ligeværdighed og respekt. Tilsynet vurderer, at omgangsformen og sprogbrug er kendetegnet ved respekt og menneskelig ligeværdighed. Det er endvidere tilsynets, at personalet til stadighed har relevante overvejelser omkring deres omgangsform og sprogbrug overfor beboerne, hvilket understøttes af beboerens udtalelser jf. data ovenfor Tryghed Når det gælder tryghed, så er det personalets oplevelse, at beboerne er trygge og trives på Løkkekrogen, det eksemplificeres med, at personalet kan opleve, at beboerne løber dem i møde med stor glæde, når de møder ind på en vagt. Personalet fortæller også, at de yder omsorg, og at de udviser hjertelighed overfor beboerne. Det er personalets oplevelse, at der er flere beboere, der får tryghed og profiterer af den vågne nattevagtsordning, end de to beboere som reelt er visiteret til funktionen. Løkkenkrogens tilgang har altid været, at det hedder sig, at der er vågen nattevagt, hvorfor det er et tilbud til alle og der skal ikke gøres forskel på beboerne via denne ordning. Netop ordningen omkring den vågne nattevagt gør også, at der foregår en igangværende dialog om, at Løkkekrogen måske ikke er et tilbud efter SEL 107, men mere reelt er et SEL 108 tilbud. Beboeren fortæller tilsynet, at han er glad for at bo på Løkkekrogen, og at han har boet i tilbuddet siden starten, hvilket vil sige, at han har boet på Løkkekrogen i 18 år. Det er tilsynets, at beboerne på Løkkekrogen er trygge, hvilket også understøttes af, at de fleste af beboerne har boet på Løkkekrogen enten siden opstarten af stedet eller i mange år. Det er ligeledes tilsynets, at Løkkekrogen bør få afklaret, hvorvidt Løkkekrogen er et tilbud efter SEL 107 eller 108. Tilsynet bifalder derfor den igangværende dialog, og anbefaler, at tilbuddet i den forbindelse får afdækket hvor mange beboere, der reelt har brug for nattevagtsordningen. 12

14 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Løkkekrogen har siden sidste tilsyn fået ny leder, og personalet fortæller, at de har et godt forhold til hinanden. Alle fra personalegruppen har haft en uforpligtende samtale med den nye leder, så de har fået mulighed for at lære hinanden at kende, ligesom der er afholdt en fælles ryste-sammen-dag. Den nye leder kommer en dag om ugen til Løkkekrogen, hvor hun samtaler med beboerne og hilser på. Vedkommende deltager i Løkkekrogens personalemøder efter behov og prioritering. Løkkekrogen afholder personalemøder hver onsdag. Personalemøderne kan både være interne (kun for Løkkekrogens personale), sammen med anden personalegruppe fra andet botilbud (Spindehuset) beliggende i samme kommune og/eller med en udefrakommende supervisor. Den nye leder deltager til disse møder så ofte som muligt. Der udfærdiges både dagsordner og referater, som gemmes på tilbuddets I-drev. Udover personalemøderne afholdes der også løbende temadage, med forskellige emner.. Alle tiltag, hvor der er rum til debat om pædagogisk faglighed. Løkkekrogen har fået foretaget en APV, hvilket personalet fortæller, at de jævnligt taler om. APV en er endnu ikke evalueret, grundet tidspres og omstruktureringer i huset. Personalet informerer hinanden om beboerne via et kinabogssystem, kontaktbøger og informationsmappe. Det fungerer således: Vigtige meddelelser skrives i den fælles kinabog, alt personale som møder ind, skal derfor altid orientere sig i kinabogen, inden en vagt starter. Er der sket vigtige ting i relation til beboerne, skrives dette i informationsmappen, og det noteres i kinabogen, at man lige skal læse en særlig meddelelse i mappen. Derudover er der beboernes kontaktbøger, som forbinder dagtilbud, botilbud og/eller pårørende. På kontoret hænger desuden en opslagstavle med forskellige organisatoriske forhold, både i forhold til personalets egen jobfunktioner, men også memosedler i relation til beboerne (dog intet af personfølsomt karakter). Tilsynet vurderer, at Løkkekrogen og den nye leder af stedet er godt i gang med at lære hinanden at kende. Tilsynet bemærker i denne forbindelse de gode initiativer omkring individuelle samtaler med lederen og den fælle ryste-sammen-tur. Tilsynet vurderer, at Løkkekrogens personale gør meget for at informere hinanden om hverdagen på Løkkenkrogen. Tilsynet bemærker dog også, at systemet kan virke tungt og omsiggribende og vil derfor gerne give et input om at optimere situationen Procedurer og retningslinjer Jf. opfølgning fra sidste tilsyn er der ikke udarbejdet procedure og retningslinjer vedrørende magtanvendelser. Det oplyses dog i den faktuelle høringsproces, at der er igangsat en proces sammen med kommunens jurist med henblik på at få udformet retningslinjer på området. Personalet oplyser, at der på den næstkommende mødedag netop har kursus mkring magtanvendelser. Tilsynet spørger uddybende ind til, om de i personalegruppen har debatteret magtanvendelser, og de situationer, hvor de står i et gråzoneområde ift. magtanvendelser. Hertil svarer personalet, at der kan være episoder, hvor de er i tvivl og illustrerer dette med et konkret praksiseksempel; hvis en borger 13

15 eksempelvis ikke vil indtage sin nødvendige medicin og de så til sidst, som personale, bliver nødsaget til, at sørge for at holde beboerens hoved stille for give vedkommende medicinen her kommer tvivlen? Når det gælder medicinhåndteringen på Løkkekrogen, så oplyser personalet, at der er to beboere på Løkkekrogen, som får medicin. Medicinhåndteringen kører i et fireleddet system medicinen bliver først talt op af en fagperson, derefter registreres den i EKJ, medicindoseringen eftertjekkes igen af en fagperson, hvorefter der så kan ske en uddeling. Personalet oplyser, at selve dokumentationen med medicinen sker via EKJ, og at der desværre kan være problemer med systemet, hvilket besværliggør dokumentationen. Personalet er aktuelt i gang med at registrere og håndtere EKJ-problematikken. Desuden skal det oplyses, at da tilsynet foretager sin rundgang i huset, er der en fyldt medicinæske ude i den ene fælles entre. Æsken ligger klar sammen med en masse tøj, som skal til at blive pakket til den efterfølgende dag. Da personalet opdager æsken, bliver den hurtigt inddraget og bliver bragt ind på rette plads i beboerens lejlighed, ligesom det bliver forklaret, at æsken kun er havnet ude i entréen, fordi den skulle pakkes til den efterfølgende dag, hvilket var en særlig situation. Når det gælder brandøvelse, så fortæller personalet, at dette endnu ikke er sket, men de har planer om at afholde en brandøvelse (endnu ikke datofastsat). Det er personalets egen er, at de har kontrol med situationen og området har deres særlige opmærksomhed. Ved tilsynets rundvisning på Løkkekrogen fremvises vaskerummet. Vaskerummet indeholder en vaskemaskine og en tørretumbler, som beboerne kan benytte. Ved siden af disse maskiner er en stigereol med rengøringsmidler, på øverste hylde er en kasse med flasker af kraftige rengøringsmidler og/eller giftkarakter. Tilsynet kan konstatere, at Løkkekrogen fortsat mangler at få udarbejdet retningslinjer og procedure vedrørende magtanvendelser, men at der er igangsat en proces, hvor ledelsen sammen med kommunens jurist er i gang med at udforme retningslinjer for området. Tilsynet bemærker således, at der er ved at blive udformet retningslinjer og procedurer for området, og vil følge op på disse ved næste tilsyn. Tilsynet gør opmærksom på SEL om magtanvendelse, hvor tilbud kan ansøge den kommunale myndighed om godkendelse af brug af magtanvendelse i en midlertidig periode, hvis dette anses som absolut nødvendigt for at varetage omsorgspligten. Når det gælder medicinhåndteringen er det tilsynets, at Løkkekrogen har opbygget et udmærket fireleddet system, som minimerer utilsigtede hændelser, det er dog også tilsynets, at der savnes en backup-plan for medicinhåndteringen, når EKJ ikke virker. Tilsynet anbefaler derfor at Løkkenkrogen får udarbejdet en sådan, og at alt personalet informeres om backupplanen. Tilsynet anbefaler desuden, at Løkkekrogen bør være opmærksom på, at medicinen ikke må være tilgængelig for andre selv indenfor korte tidsintervaller. Problematikken omkring mulige utilsigtede hændelser bør tages meget alvorlig. Tilsynet kan endvidere konstatere, at Løkkekrogen fortsat mangler at få afholdt brandøvelse og tilsynet anbefaler derfor, at dette arbejde igangsættes hurtigst muligt. Tilsynet vurderer, at Løkkekrogen er opmærksom på at kraftige rengøringsmidler ikke skal stå fremme jf. at kassen med flaskerne er placeret højt på reolen 14

16 i vaskerummet. Tilsynet anbefaler dog, at Løkkekrogen finder andet sted til opbevaring af denne type kraftige rengøringsmidler, for at minimere risikoen for en utilsigtet hændelse. 15

17 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 16

18 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejlede n- de og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ishøj Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågæ l- dende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 17

19 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen Granbohus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere