DDA Datamateriale Unge andengenerationsindvandrere,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Unge andengenerationsindvandrere, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI) PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Unge andengenerationsindvandrere, 1988', som oprindeligt blev foretaget af Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1427). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1427: 'Unge andengenerationsindvandrere, 1988'. Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet. DDA udgave (ved Birgitte G. Jensen og Jette Strand). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (827 respondenter, 284 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (209 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev foretaget af Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i april 1993 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte G. Jensen og Jette Strand i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1427: 'Unge andengenerationsindvandrere, 1988'. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV JANUAR 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau;

6 dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Unge andengenerationsindvandrere, 1988 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid; videns- og

7 holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: tyrkiske indvandrere; pakistanske indvandrere; jugoslaviske indvandere; indvandreres integration i Danmark; levevilkår, unge indvandreres; sociale kontakter, unge indvandreres; samvær med danskere, unge indvandreres; skolegang, unge indvandreres; ferieophold, unge indvandreres; statsborgerskab, unge indvandreres; boligforhold, unge indvandreres; erhvervsforhold, unge indvandreres; arbejdsforhold, unge indvandreres; arbejdsløshed, unge indvandreres; familieforhold, unge indvandreres; uddannelsesforhold, unge indvandreres; opvækstsforhold, unge indvandreres; religiøse aktiviteter, unge indvandreres; sproglige problemer, unge indvandreres; kulturelle konflikter, unge indvandreres; fritidsbeskæftigelse, unge indvandreres; naboer, unge indvandreres kontakt med; venner, unge indvandreres kontakt med; diskrimination; økonomiske forhold, unge indvandreres. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1427: Unge andengenerationsindvandrere, Primærundersøger: Socialforskningsinstituttet (SFI). DDA udgave (ved Birgitte G. Jensen og Jette Strand). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (827 respondenter og 284 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (209 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Nummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen er at belyse, i hvilken udstrækning årige unge med indvandrerbaggrund i Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien er integreret i det danske samfund. Dette belyses bl.a. i forhold til levevilkår som uddannelse, arbejde, bolig, familiedannelse, fritid og sociale kontakter. Blandt de unge indvandrere belyses også forskelle mellem nationaliteterne og de to køn. Herudover vil man i undersøgelsens kvalitative del søge at belyse de strategier, børn og unge i indvandrerfamilier i Danmark benytter for at etablere en identitet, og hvordan de tackler de modsætninger, der eksisterer mellem deres eget og

8 det danske familie- og samfundsmønster. Undersøgelsens kvantitative del gennemføres ved besøgsinterview med 350 unge i alderen år fra hver af de tre nævnte indvandrernationaliteter. De unge såkaldte andengenerationsindvandrere skal have boet i Danmark i mindst 10 år. I undersøgelsens kvalitative del gennemføres dyberegående interview med et mindre antal (ca. 20) af disse unge. Spørgeskemaerne, der anvendes i undersøgelsens kvantitative del, indeholder spørgsmål vedr. følgende forhold: 1. Interviewpersonens (respondenten's) køn, alder og stats borgerskab. 2. Køn, alder og statsborgerskab på alle i respondentens husstand. Ægtefælle/samlevers stilling. 3. Hjemland: Nation, bymæssighed og hjemsprog. Skolegang, ferier og andre længere ophold i hjemland. Familie i hjemland. Ønsker om tilbagevenden. Følelse af tilknytning til hjemland. Årsag til bibeholdelse af hjemlands statsborgerskab eller til skift til dansk statsborgerskab. 4. Den første tid i Danmark: Ankomsttidspunkt. Oplevelse af den første tid som belastende eller spændende. 5. Boligforhold: Antal værelser, ejerform og boligform (sammen med andre eller selvstændig bolig, værelse på kollegium m.v.). Tilfredshed med bolig. Ønsker m.h.t. bolig, boligform og indvandrertæthed i boligkvarteret. 6. Skolegang i Danmark: Børnehave og børnehaveklasse. Modtagerklasse. Forsømmelser. Klassekammeraternes nationalitet og alder. Ubehagelige oplevelser i skoletiden, som fx sprogvanskeligheder og drilleri. Skoleuddannelse. 7. Erhvervsuddannelse: Art. Årsag til eventuel ophør med erhvervsuddannelse. Planer om (videre) uddannelse. 8. Erhverv: Stilling i hovedbeskæftigelse og virksomhedens art. Omfanget af timer om ugen. Arbejdstidens placering i døgnet og ugen. Bibeskæftigelse og dens omfang. Antal arbejdsløshedsperioder de sidste fem år og deres samlede længde. Ønsker om mere lønnet arbejde. 9. Ægteskab/forlovelse: Forlovelse, ægteskab/faktisk samliv. Ægtefælles/forlovedes nationalitet og bopæl før ægteskabets indgåelse. På hvilken måde valget af ægtefælle/forlovede foregik (arrangeret af forældre eller valgt af respondenten på egen hånd). Respondentens og ægtefælles deling af det daglige arbejde i hjemmet. Ægteskabelig "lykke" og eventuelle vanskeligheder i ægteskabet. 10. Børn: Antal, alder og køn. Yngste barns pasning. Planer for børns liv og fremtid (skal de have modersmålsundervisning, gå i koranskole, have en uddannelse og selv bestemme, hvem de vil giftes med). 11. Forældre: Respondentens angivelse af deres skoleuddannelse, uddannelse efter skolen samt om de var rige eller fattige i deres hjemland. Deres kundskaber i andre sprog end modersmålet ved ankomsten

9 til Danmark. Respondentens vurdering af deres holdning til hans/hendes skolegang, uddannelse og bopæl. Eventuelle konflikter med forældrene. 12. Opvækst: Hvilke aktiviteter respondenten måtte være med til i skole og fritid (gymnastik, lejrskole, fest, biograf, diskotek m.v.). Om respondenten måtte lege med danske børn og have dem med hjem. Om respondenten måtte have dansk tøj på i skolen m.v. 13. Religion: Art og hvilke religiøse aktiviteter respondenten udfører. Koranskole. Respondentens vurdering af religionens betydning for ham/hende. 14. Modersmålsundervisning: Deltagelse i denne undervisning og respondentens vurdering af modersmålsundervisningens betydning. 15. Sprog: Respondentens vurdering af sine færdigheder i sit hjemlands officielle sprog og i det danske sprog. Hvordan respondenten først og fremmest har lært dansk og situationer, hvor det danske sprog eventuelt volder problemer. Hvilket sprog respondenten taler med forældre, søskende, eventuel ægtefælle og børn. 16. To kulturer/identitet: I hvilket land respondenten føler sig mest hjemme. Respondentens følelse af mest at tilhøre dansk kultur eller sit hjemlands. Om det har været og er svært at leve med to kulturer. Om respondenten tror, at danskere opfatter ham/hende som fremmed, og om respondenten selv føler sig anderledes (udseende, navn, levevis). Respondentens vurdering af positive og negative sider ved den danske kultur. 17. Fritid: Avislæsning, TV, sport og motion, gæster i hjemmet, besøg hos andre, medlemskab af klub for indvandrere. Hvad respondenten bruger det meste af sin fritid til. 18. Familie uden for husstand: Arten af kontakt og hyppighed. 19. Naboer: Arten af kontakt med danske naboer og eventuelle ønsker om mere kontakt med og flere danske naboer. Arten af kontakt med indvandrer-naboer og eventuelle ønsker om mere kontakt med og flere indvandrer-naboer. 20. Venner: Kontakt med danske venner og eventuelle ønsker om flere danske venner. Kontakt med indvandrer-venner og eventuelle ønsker om flere indvandrer-venner. 21. Diskrimination: Om respondenten selv i de sidste tre år har oplevet diskrimi nerende episoder, som fx er blevet afskediget pga. af nationa litet, er blevet behandlet dårligere i en butik end danskere, har været udsat for tilråb, skubberi eller overfald på gaden. Om respondenten mener, at danskerne er blevet mere eller mindre ubehagelige over for respondenten de sidste tre år. 22. Indkomstforhold: Indkomstkilder. respondentens egen brutto- og nettoindkomst i Hvor mange, der har bidraget til familiens indkomst i 1987, og familiens samlede brutto- og nettoindkomst i Interviewers vurdering: Af respondentens danskkundskaber, om fremmedartet udseende (hår, øjne, hudfarve), og om fremmedartet påklædning (tøj,

10 sko, smykker). Andres tilstedeværelse og indblanding i interviewet. Undersøgelsen er gentaget i 1999, se DDA-4956: Unge andengenerationsindvandrere, Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 827. Datasættets størrelse: 827 respondenter; 284 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 97 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; etnisk gruppe, nationalitet årige personer med tyrkisk, pakistansk eller jugoslavisk baggrund og med mindst 10 års ophold i Danmark. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Fra Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: andre personers tilstedeværelse. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet (SFI). Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K.

11 REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Jeppesen, Kirsten Just: Unge indvandrere. En undersøgelse af andengeneration fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan. København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:6, 184 pp. 1989; (2) Jeppesen, Kirsten Just: Unge indvandrere i to kulturer. Om andengeneration fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan. København, Socialforskningsinstituttet, Pjece 28, 30 pp. 1989; (3) Jeppesen, Kirsten Just: Young Second Generation Immigrants in Denmark - An investigation of young people from Yugoslavia, Turkey and Pakistan who have resided in Denmark for at least 10 years. København, Socialforskningsinstituttet, Booklet No 32, 36 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Ottosen, Mai Heide: Os og dem - gensidig tilpasning? De fremmede i Danmark 2. København, Socialforskningsinstituttet, 114 pp Referencer til beslægtede studier: DDA-4956: Unge andengenerationsindvandrere, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand; race; etnisk gruppe; nationalitet, statsborgerskab. Fødested: landets navn; urbaniseringsgrad. Hjemsprog. Bopæl: lokalsamfundets navn. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Antal værelser i boligen. Husstandens karakteristika: husstandstype; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Antal børn; køn, alder og statsborgerskab for alle i husstanden. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs). Virksomhedens art; omfanget af timer om ugen; arbejdstidens placering i døgnet og ugen; bibeskæftigelse og dens omfang; antal arbejdsløshedsperioder de sidste fem år. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; respondent: nettoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst; hele husstanden: nettoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; fader: højest opnåede eksamen; moder: højest opnåede eksamen. Erhvervsuddannelsens art; forældres uddannelse efter skolen. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt. Religiøse aktiviteter. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; TV; film. Medlemsskab af foreninger: Medlemskab af klub for indvandrere.

12 INDLEDNING Undersøgelsen 'Unge andengenerationsindvandrere, 1988' blev gennemført af Socialforskningsinstituttet i april/maj måned Formålet med undersøgelsen er at belyse, i hvilken udstrækning årige unge med indvandrerbaggrund i Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien er integreret i det danske samfund. Undersøgelsen blev gennemført ved besøgsinterview med 827 unge i alderen år fra hver af de tre nævnte indvandrernationaliteter. De unge skulle have boet i Danmark i mindst 10 år. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i april 1993 fra Socialforskningsinstituttet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en datafil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi.

13 Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDAS STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 1427 for alle respondenter. V0002 DDAS LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 827) af respondenter. V0003 SFIS UNDERSØGELSESNUMMER start 9, bredde 3 SFI's undersøgelsesnummer 0736 Standard Unge indvandrere. V0004 RESPONDENTENS LØBENUMMER start 12, bredde 5 Respondentens løbenummer Respondentens løbenummer 5 tegn. Hvilket land stammer respondenten og forældre fra

14 Tekst 1: Jeg vil først høre lidt om, hvor du og dine forældre stammer fra. V0005 HVILKET LAND ER DU FRA start 17 Spm. 1: Hvilket land? (stammer respondenten fra) % antal kode Jugoslavien Tyrkiet Pakistan V0006 KOMMER DU FRA LAND/BY start 18, manglende data: = 9 Spm. 1.a: Var det på landet, i en landsby eller i en by? På landet/i en landsby I en by Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0007 FORÆLDRES MODERSMÅL start 19, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvilket sprog taler man på den egn, dine forældre kommer fra? (Forældrenes modersmål) Tyrkisk Kurdisk eller lignende Urdu Punjabi Kroatisk/serbisk/serbokroatisk Rumænsk og lignende Makedonsk Slovensk Montenegrinsk Albansk Andet: skriv Uoplyst svarprocent: 100

15 V0008 FORÆLD. MODERSMÅL: ANDET start 21, bredde 40, tekstfelt Spm. 2: Hvilket sprog taler man på den egn, dine forældre kommer fra? (Forældrenes modersmål) Spm. 2: Andet: skriv Se note: note 1 Uddybende spm. til kode 11 i spm. 2 (V7). Respondentens boligforhold samt arbejdsforhold Tekst 2: Nu vil jeg spørge om, hvem du bor sammen med og lidt om dit arbejde. V0009 HVORDAN BOR DU? start 61 Spm. 3: Hvordan bor du? % antal kode Bor kollektivt (kollegium, lærlingehjem, kollektiv, institution) Er logerende Bor sammen med forældre/svigerforældre, gå til spm. 5 (V13) Er lejer (respondenten eller evt. ægtefælle) Er ejer (respondenten eller evt. ægtefælle) Andet, skriv: V0010 HVORDAN BOR DU: ANDET? start 62, bredde 40, tekstfelt FILTER: V9 Spm. 3: Hvordan bor du? Spm. 3: Andet, skriv: Se note: Note nr. 2

16 Uddybende spm. til kode 6 i spm. 3 (V9). V0011 HVOR BOR SVIGER-/FORÆLD. start 102, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 4: Bor dine forældre eller svigerforældre: Spm. 4.A: 5 minutter eller mindre herfra? Ja Nej, gå til spm. 5 (V13) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 42 V0012 HVOR BOR SVIGER-/FORÆLD. start 104, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 4: Bor dine forældre eller svigerforældre: Spm. 4.B: I samme hus (blok)? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0013 HVORMANGE VÆREL. ER DER start 106, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvor mange værelser har denne lejlighed/dette hus, bortset fra køkken, bad og entre? værelse værelser værelser værelser værelser værelser værelser og derover

17 Uoplyst svarprocent: 100 V0014 HVORMANGE BOR DER? start 107, bredde 2 Spm. 6: Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/huset? (Medregnet respondenten) Variablen er kodet i interval V0015 HVORMANGE ER I DIN FAM. start 109, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V14 Spm. 7: (Hvis andre end respondenten selv): Hvor mange af dem hører til din familie? (Minus respondenten) Variablen er kodet i interval = Irrelevant (36) V0016 HVEM BOR DU SAMMEN MED start 112 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? % antal kode person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer V0017 PERSON NR. 1: RESP. start 114, bredde 1 Spm. 8.1: Person nr. 1 respondenten

18 Standard 00. V0018 RESP. KØN start 115 Spm : Respondentens køn Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn. % antal kode Mand Kvinde V0019 RESP. FØDSELSÅR start 116, bredde 4 Spm 8.1.2: Respondentens fødselsår Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn. Årstallet er kodet i interval V0020 RESP. STILLINGSBESKRIV. start 120 Spm : Respondentens stillingsbetegnelse Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn. % antal kode Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager

19 Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Ved ikke V0021 PERSON NR. 2: STIL I FAM start 122, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.2: Person nr 2: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn Forældre, gå til spm. 8.3 (V25) Svigerforældre, gå til spm. 8.3 (V25) Bedsteforældre, gå til spm. 8.3 (V25) Barnebarn, gå til spm. 8.3 (V25) Søskende, gå til spm. 8.3 (V25) Niece/nevø, gå til spm. 8.3 (V25) Svigerbørn, gå til spm. 8.3 (V25) Svigerinde/svoger, gå ril spm. 8.3 (V25) Kusine/fætter, gå til spm. 8.3 (V25) Tante/onkel, gå til spm. 8.3 (V25) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.3 (V25) Uoplyst, Irrelevant, svarprocent: 94 V0022 PERSON NR. 2: KØN start 125, manglende data: = 9 eller >=10

20 FILTER: V16, V21 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 2: Køn Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 47 V0023 PERSON NR. 2: FØDSELSÅR start 127, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, V21 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr.2: Fødselsår Variablen er kodet i interval = Ved ikke (3) = Uoplyst (32) = Irrelevant (436) V0024 PERSON NR. 2: ST.BESKRIV start 132, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16, V21 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 2: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen

21 Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0025 PERSON NR. 3: STIL I FAM start 135, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.3: Person nr 3: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn Forældre, gå til spm. 8.4 (V29) Svigerforældre, gå til spm. 8.4 (V29) Bedsteforældre, gå til spm. 8.4 (V29) Barnebarn, gå til spm. 8.4 (V29) Søskende, gå til spm. 8.4 (V29) Niece/nevø, gå til spm. 8.4 (V29) Svigerbørn, gå til spm. 8.4 (V29) Svigerinde/svoger, gå til spm. 8.4 (V29) Kusine/fætter, gå til spm. 8.4 (V29) Tante/onkel, gå til spm. 8.4 (V29) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.4 (V29) Uoplyst

22 Irrelevant svarprocent: 84 V0026 PERSON NR. 3: KØN start 138, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, V25 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm 8.3.1: Person nr. 3: Køn Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0027 PERSON NR. 3: FØDSELSÅR start 140, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, V25 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 3: Fødselsår Variablen er kodet i interval = Uoplyst (18) = Irrelevant (590) V0028 PERSON NR. 3: ST.BESKRIV start 145, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16, V25 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 3: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand

23 Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0029 PERSON NR. 4: STIL I FAM start 148, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.4: Person nr 4: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn Forældre, gå til spm. 8.5 (V33) Svigerforældre, gå til spm. 8.5 (V33) Bedsteforældre, gå til spm. 8.5 (V33) Barnebarn, gå til spm. 8.5 (V33) Søskende, gå til spm. 8.5 (V33) Niece/nevø, gå til spm. 8.5 (V33) Svigerbørn, gå til spm. 8.5 (V33) Svigerinde/svoger, gå til spm. 8.5 (V33)

24 Kusine/fætter, gå til spm. 8.5 (V33) Tante/onkel, gå til spm. 8.5 (V33) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.5 (V33) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0030 PERSON NR. 4: KØN start 151, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V16, V29 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 4: Køn Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0031 PERSON NR. 4: FØDSELSÅR start 153, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V16, V29 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 4: Fødselsår Variablen er kodet i interval = Uoplyst (8) = Irrelevant (734) V0032 PERSON NR. 4: ST.BESKRIV start 158, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V16, V29 Spm. 8 Hvem bor du sammen med?

25 Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr.4: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0033 PERSON NR. 5: STIL I FAM start 161, manglende data: >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.5: Person nr. 5: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn Forældre, gå til spm. 8.6 (V37) Svigerforældre, gå til spm. 8.6 (V37) Bedsteforældre, gå til spm. 8.6 (V37) Barnebarn, gå til spm. 8.6 (V37) Søskende,

26 gå til spm. 8.6 (V37) Niece/nevø, gå til spm. 8.6 (V37) Svigerbørn, gå til spm. 8.6 (V37) Svigerinde/svoger, gå til spm. 8.6 (V37) Kusine/fætter, gå til spm. 8.6 (V37) Tante/onkel, gå til spm. 8.6 (V37) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.6 (V37) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0034 PERSON NR. 5: KØN start 164, manglende data: >=10 FILTER: V16, V33 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 5: Køn Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 2 V0035 PERSON NR. 5: FØDSELSÅR start 166, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V16, V33 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 5: Fødselsår Variablen er kodet i interval = Irrelevant (811) V0036 PERSON NR. 5: ST.BESKRIV

27 start 171, manglende data: >=100 FILTER: V16, V33 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 5: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V0037 PERSON NR. 6: STIL I FAM start 174, manglende data: >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.6: Person nr 6: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn Forældre, gå til spm. 8.7 (V41) Svigerforældre, gå til spm. 8.7 (V41)

28 Bedsteforældre, gå til spm. 8.7 (V41) Barnebarn, gå til spm. 8.7 (V41) Søskende, gå til spm. 8.7 (V41) Niece/nevø, gå til spm. 8.7 (V41) Svigerbørn, gå til spm. 8.7 (V41) Svigerinde/svoger, gå til spm. 8.7 (V41) Kusine/fætter, gå til spm. 8.7 (V41) Tante/onkel, gå til spm. 8.7 (V41) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.7 (V41) Irrelevant svarprocent: 32 V0038 PERSON NR. 6: KØN start 177, manglende data: >=10 FILTER: V16, V37 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 6: Køn Mand Kvinde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0039 PERSON NR. 6: FØDSELSÅR start 179, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V16, V37 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 6: Fødselsår Variablen er kodet i 1983 for samtlige respondenter.

29 10000 = Irrelevant (826) V0040 PERSON NR. 6: ST.BESKRIV start 184, manglende data: >=100 FILTER: V16, V37 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 6: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0041 PERSON NR. 7: STIL I FAM start 187, manglende data: >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.7: Person nr 7: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle

30 Samlever Barn Forældre, gå til spm. 8.8 (V45) Svigerforældre, gå til spm. 8.8 (V45) Bedsteforældre, gå til spm. 8.8 (V45) Barnebarn, gå til spm. 8.8 (V45) Søskende, gå til spm. 8.8 (V45) Niece/nevø, gå til spm. 8.8 (V45) Svigerbørn, gå til spm. 8.8 (V45) Svigerinde/svoger, gå til spm. 8.8 (V45) Kusine/fætter gå til spm. 8.8 (V45) Tante/onkel, gå til spm. 8.8 (V45) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.8 (V45) Irrelevant svarprocent: 18 V0042 PERSON NR. 7: KØN start 190, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V16, V41 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 7: Køn Variablen er kodet irrelevant for samtlige respondenter. 10 = Irrelevant (827) V0043 PERSON NR. 7: FØDSELSÅR start 192, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V16, V41 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 7: Fødselsår Variablen er kodet i irrelevant for samtlige respondenter.

31 1000 = Irrelevant (827) V0044 PERSON NR. 7: ST.BESKRIV start 196, manglende data: >=100 FILTER: V16, V41 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 7: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, Tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Irrelevant svarprocent: 0 V0045 PERSON NR. 8: STIL I FAM start 199, manglende data: >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.8: Person nr. 8: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn

32 Forældre, gå til spm. 8.9 (V49) Svigerforældre, gå til spm. 8.9 (V49) Bedsteforældre, gå til spm. 8.9 (V49) Barnebarn, gå til spm. 8.9 (V49) Søskende, gå til spm. 8.9 (V49) Niece/nevø, gå til spm. 8.9 (V49) Svigerbørn, gå til spm. 8.9 (V49) Svigerinde/svoger, gå til spm. 8.9 (V49) Kusine/fætter, gå til spm. 8.9 (V49) Tante/onkel, gå til spm. 8.9 (V49) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm. 8.9 (V49) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 V0046 PERSON NR. 8: KØN start 202, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V16, V45 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 8: Køn Variablen er kodet irrelevant for samtlige respondenter. 10 = Irrelevant (827) V0047 PERSON NR. 8: FØDSELSÅR start 204, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V16, V45 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 8: Fødselsår Variablen er kodet irrelevant for samtlige respondenter = Irrelevant (827)

33 V0048 PERSON NR. 8: ST.BESKRIV start 208, manglende data: >=100 FILTER: V16, V45 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 8: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, Tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Irrelevant svarprocent: 0 V0049 PERSON NR. 9: STIL I FAM start 211, manglende data: >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.9: Person nr. 9: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn

34 Forældre, gå til spm (V53) Svigerforældre, gå til spm (V53) Bedsteforældre, gå til spm (V53) Barnebarn, gå til spm (V53) Søskende, gå til spm (V53) Niece/nevø, gå til spm (V53) Svigerbørn, gå til spm (V53) Svigerinde/svoger, gå til spm (V53) Kusine/fætter, gå til spm (V53) Tante/onkel, gå til spm (V53) Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand), gå til spm (V53) Irrelevant svarprocent: 6 V0050 PERSON NR. 9: KØN start 214, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V16, V49 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 9: Køn Variablen er kodet irrelevant for samtlige respondenter. 10 = Irrelevant (827) V0051 PERSON NR. 9: FØDSELSÅR start 216, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V16, V49 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 9: Fødselsår Variablen er kodet irrelevant for samtlige respondenter = Irrelevant (827)

35 V0052 PERSON NR. 9: ST.BESKRIV start 220, manglende data: >=100 FILTER: V16, V49 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Kun for respondenten og evt. ægtefælle/samlever og respondentens børn Spm : Person nr. 9: Stillingsbetegnelse Selvstændig landmand Selvstændig iøvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Efterløn Langtidssyg Værnepligtig Bistandshjælpmodtager Går hjemme uden job og uddannelse Jobtilbud Lærling, efg-elev i håndværksfag Lærling, efg-elev i butiks-eller kontorfag Andet Irrelevant svarprocent: 0 V0053 PERSON NR. 10: STIL FAM start 223, manglende data: >=100 FILTER: V16 Spm. 8 Hvem bor du sammen med? Spm. 8.10: Person nr. 10: Stilling i familien i forhold til respondenten Ægtefælle Samlever Barn Forældre, gå til spm (V57)

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- DDA-0828 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- DDA-0847 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- DDA-1347 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- DDA-1553 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- DDA-0560 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ---- DDA-1569 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- --------------------

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- DDA-0618 -------- Datamateriale ------------- Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- -------------------

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- DDA-1613 -------- Datamateriale ------------- SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ---- DDA-0525 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere