INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER"

Transkript

1 RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

2

3 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN OG AFVIKLING AF DIFFERENCER... 5 UDFORMNING AF AFVIKLINGSPLANER VIRKSOMHEDER MED DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR VIRKSOMHEDER MED DIFFERENCER I EGEN FAVØR OPSUMMERING... 13

4

5 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/14 INDLEDNING I det følgende specificerer Sekretariatet for Energitilsynet retningslinjer for, hvorledes elnetvirksomheder skal udforme planer for afvikling af differencer i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet. Disse retningslinjer omfatter differencer i forhold til indtægtsrammen og ikke eventuelle differencer vedrørende en virksomheds energispareaktivitet. Sekretariatet gennemgår nedenfor definitionen af differencer og reglerne for afvikling af disse. Sekretariatet bemærker, at lovgrundlaget for hvordan differencer indgår i opgørelsen af virksomhedens forretningsprocent og forrentningen af differencer i forbrugernes favør fremgår af bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

6 Side 2/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER LOVGRUNDLAG Med indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 skal Energitilsynet udmelde retningslinjer for netvirksomhedernes udarbejdelse af forslag til justering af virksomhedernes priser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 7. Som følge af denne bestemmelse har Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet nærværende retningslinjer for, hvordan virksomhederne skal udforme disse forslag. Konkret skal virksomhederne indsende planer for afvikling af deres differencer. Det er virksomhedernes pligt at fremsende en sådan plan i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 3. Energistyrelsen har i høringsnotat til indtægtsrammebekendtgørelsen fremført, at planen vil være bindende i den forstand, at virksomhederne ved afvikling af differencer i egen favør ikke vil kunne opkræve mere, end hvad der fremgår af forslaget, og at forrentningen i optjeningsåret ikke ændres, såfremt virksomhederne efterfølgende vælger ikke at opkræve hele det planlagte beløb: Ad. 5. Det kan bekræftes, at virksomhedens forslag til afvikling af differencer er bindende i den forstand, at der ikke vil kunne opkræves mere, end hvad der fremgår af forslaget. Såfremt virksomheden beslutter at opkræve mindre, bør dette imidlertid være muligt, såfremt det tydeligt fremgår af virksomhedens reguleringsregnskab for det år, hvor opkrævningen er nedsat eller bortfaldet. En beslutning om at opkræve mindre end i det indsendte forslag vil ikke påvirke beregningen af forrentning i optjeningsåret. I forhold til denne beregning vil forslaget være bindende. En difference er forskellen mellem en elnetvirksomheds indtægtsramme og dets faktiske indtægter, jf. 2, nr. 2, jf. nr. 3 og 10, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: ( ) 2) Differencer: Afvigelser opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter, jf. nr. 3, og dens indtægtsramme. For høje indtægter i forhold til indtægtsrammen udgør differencer i forbrugernes favør. For lave indtægter i forhold til indtægtsrammen udgør differencer i virksomhedens favør. 3) Driftsmæssige indtægter: Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. De driftsmæssige indtægter anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Indtægter knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af de driftsmæssige indtægter. ( ) 10) Indtægt: Indtægter som efter årsregnskabslovens regler vil kunne indregnes i virksomhedens årsrapport. En opkrævning, der overstiger indtægtsrammen, kaldes en difference i forbrugernes favør eller en gæld til forbrugerne. En opkrævning, der ligger under indtægtsrammen, kaldes en difference i virksomhedens favør eller et tilgodehavende hos forbrugerne. En difference i forbrugernes favør pålægges en rente (såkaldt strafrente) frem til den er afviklet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 4, 1. pkt.:

7 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 3/14 Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til 5, stk. 1, i renteloven. I henhold til rentelovens bestemmelser består strafrenten således af Nationalbankens udlånsrente plus 7 procentpoint. En difference i virksomhedens favør opnås der derimod ikke forrentning af. Differencer i virksomhedens favør indregnes i virksomhedens forrentning det år, differencen opstår, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 24, stk. 3: Stk. 3. Ved beregningen af virksomhedens forrentning kan virksomheden vælge at korrigere de driftsmæssige indtægter for differencer i virksomhedens favør eller for dele af sådanne differencer. Såfremt differencen ønskes opkrævet efter reglerne i 29, stk. 3 og 6, skal beløbet indgå i beregning af virksomhedens forrentning i optjeningsåret. Såfremt virksomheden vælger ikke at korrigere de driftsmæssige indtægter for differencer i virksomhedens favør eller dele heraf, anses beløbet for en midlertidig prisreduktion, der behandles efter reglerne i 29, stk. 6. Beløb, der ikke ønskes opkrævet, indgår ikke i beregningen af virksomhedens forrentning. Det betyder, at en virksomhed skal være opmærksom på at meddele Sekretariatet for Energitilsynet hvor stor en andel af differencen, den ønsker at opkræve. Såfremt en virksomhed i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet ikke meddeler, at den ønsker at beholde årets opståede difference eller en andel af denne, vil sekretariatet anse differencen som en midlertidig tarifnedsættelse. Det vil dermed ikke være muligt for virksomheden at opkræve denne på et senere tidspunkt. Midlertidige tarifnedsættelser indgår ikke ved opgørelse af årets forrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 24, stk. 3. Differencer i forbrugernes favør indregnes ikke i forrentningen i det år, differencen opstår, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 24, stk. 2. Derimod indregnes differencerne i virksomhedens forrentning de år, gælden afvikles. For begge typer differencer gælder, at de skal afvikles senest i året efter regnskabsaflæggelsen, dvs. to år efter, differencen er opstået. Afviklingen skal ske efter en plan, der indsendes til Sekretariatet for Energitilsynet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 3: Stk. 3. Såfremt der er en difference, jf. 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Hvis en virksomhed ikke ønsker at justere sine priser som følge af differencen, anses virksomhedens prisfastsættelse som en midlertidig prisreduktion, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 6: Stk. 6. Såfremt der er en difference, jf. stk. 3, i virksomhedens favør, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser med henblik på afvikling af differencen eller dele heraf. Ønsker en virksomhed ikke at justere sine priser som følge af differencen, anses virksomhedens prisfastsættelse som en midlertidig prisreduktion. Virksomheden redegør for denne midlertidige prisreduktion i sin årsrapport. Reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet ændres ikke ved

8 Side 4/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER midlertidige prisreduktioner. Midlertidige prisreduktioner kan ikke efterfølgende begrunde en overskridelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. Energistyrelsen har i fortolkningsbidrag til indtægtsrammebekendtgørelsen til denne bestemmelse uddybet, at: Bestemmelsen om, at en difference, der ikke opkræves i henhold til et konkret forslag om tarifforhøjelser, anses for en midlertidig prisnedsættelse, er indsat i bekendtgørelsen i erkendelse af, at nogle virksomheder har en interesse i at holde lavest mulige tariffer, frem for at opnå en forrentning, som ejerne vil skulle beskattes af. Det gælder i særlig grad forbrugerejede virksomheder. De vil altså vælge ikke at forhøje tariffen for at afvikle en difference. For at sikre forbrugerne mod efterfølgende prisforhøjelser, bortfalder en difference derfor ved at blive anset for en midlertidig tarifreduktion, hvis den ikke afvikles inden for den nævnte 2-års periode i henhold til et forslag om tarifforhøjelser, der er fremsendt sammen med den årsrapport, hvori differencen konstateres. Hvis en virksomhed med differencer i egen favør ikke kan dokumentere, at den har forhøjet sine tariffer i henhold til afviklingsplanen, i forhold til den situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en difference i året, anser sekretariatet ikke differencen for værende opkrævet. Differencen anses derimod for værende en midlertidig prisreduktion i henhold til Energistyrelsens fortolkningsbidrag: Bekendtgørelsen tager ikke konkret stilling til en situation, hvor en virksomhed fremsender et forslag om tarifforhøjelser for at afvikle en difference i virksomhedens favør, men ikke efterfølgende gennemfører denne tarifforhøjelse. Det er Energistyrelsens fortolkning, at den oprindelige difference dog må anses for en midlertidig prisreduktion efter bestemmelsen i 29, stk. 6, 2. pkt., såfremt virksomheden ikke justerer sine priser i henhold til det fremsendte forslag. Revisor påtegner dokumentationen af den afviklede difference i et reguleringsår, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 28, stk. 1. For så vidt angår afvikling af differencer i virksomhedernes favør, dvs. specifikt 2, nr. 2, og 29, stk. 3, sidste punktum, i indtægtsrammebekendtgørelsen, har Energistyrelsen yderligere uddybet, at: Energistyrelsen læser samlet bestemmelserne således, at differenceafvikling skal afholdes som et separat forhold ved siden af reguleringen i øvrigt. Dvs. at indtægter fra differenceafvikling ikke indgår i årets driftsmæssige indtægter. Ved opgørelsen af årets difference som forskellen mellem indtægtsramme og driftsmæssige indtægter, fratrækkes størrelsen af opkrævede differencer fra tidligere år på den baggrund fra de driftsmæssige indtægter, inden differencen beregnes. Sekretariatet bemærker hertil, at virksomhederne i reguleringsregnskabet derimod skal indberette årets driftsmæssige indtægter inkl. indtægter fra differenceafvikling, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 3.

9 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 5/14 OPSTÅEN OG AFVIKLING AF DIFFERENCER I boks 1 er beregning af en netvirksomheds opståede difference i egen favør samt afvikling af denne illustreret ved et eksempel. Netvirksomheden i eksemplet har en indtægtsramme, der ligger under virksomhedens forrentningsloft. I indtægtsrammereguleringen siges virksomheden derfor at være begrænset af sin indtægtsramme. BOKS 1. OPSTÅEN OG AFVIKLING AF DIFFERENCER (EKSEMPEL 1) Eksempel 1: Opståen og afvikling af differencer for en netvirksomhed, der er begrænset af sin indtægtsramme. I dette eksempel har sekretariatet illustreret, hvordan størrelsen af en opstået difference i en netvirksomheds favør beregnes og indgår ved beregning af forrentning i det år differencen er opstået, og hvordan den påvirker indtægtsrammen, opgørelse af de reguleringsmæssige driftsindtægter og forrentningen i det år, hvor den afvikles. I eksemplet er det antaget, at virksomheden er begrænset af sin indtægtsramme. Netvirksomheden har i eksemplet en indtægtsramme på 100. I år 1 har virksomheden en driftsindtægt på 80, og der opstår derfor en difference på 20 i virksomhedens favør: Difference = Indtægtsramme driftsindtægter Difference = Difference = 20 Dette er illustreret i figur 1. Figur 1. Opståen af difference År 1 IR på 100 Difference på 20 Indtægter på 80 Som illustreret i figur 1 opstår differencer i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 som en forskel mellem driftsindtægter og indtægtsramme. Ved årets reguleringsregnskabsaflæggelse redegør virksomheden for, at den ønsker at afvikle hele differencen i år 2 gennem en forhøjelse af tarifferne i år 2. Da differencer indgår ved beregning af

10 Side 6/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER forrentning i det år, hvor de opstår, får virksomheden en forrentning på 100 i år 1. 1 Dette svarer til størrelsen af virksomhedens indtægtsramme. I år 2 kan virksomheden opkræve et beløb på størrelse med sin indtægtsramme plus differencen fra år 1. Virksomheden kan derfor opkræve et beløb på 120 i år 2. Figur 2. Afvikling af difference fra år 1 (situation 1) IR på 100 År 2 Indtægter (ekskl. opkrævning af difference fra år 1) på 100 Afvikling på 20 Differenceafvikling indgår ikke i de driftsmæssige indtægter i forbindelse med opgørelsen af årets difference. Dette er illustreret i figur 2. Virksomheden har driftsmæssige indtægter på i alt 120, hvoraf 20 udgør afvikling af differencer fra år 1. Årets difference i år 2 opgøres derpå som forskellen mellem indtægtsrammen og de driftsmæssige indtægter, hvor sidstnævnte er fratrukket den difference, der afvikles dvs. årets difference i år 2 er 0, som illustreret i figur 2. Da opkrævning af differencer ikke indgår ved beregning af en virksomheds forrentning, er forrentningen for år 2 lig med virksomhedens indtægtsramme på 100. Såfremt en virksomhed i stedet har som praksis at tarifere med en rimelig sikkerhedsmargin til indtægtsrammen på fx på 10, vil der opstå en ny difference i år 2, som illustreret i figur 3 herunder. Det bemærkes dog, at den konkrete afvikling af differencer i år 2 kræver en vurdering og påtegning af virksomhedens revisor af, at virksomheden under alle omstændigheder ville have tariferet med denne sikkerhedsmargin, og at der således reelt er tale om en afvikling af differencer. 1 I dette simplificerede eksempel samt i eksempel 2 er det antaget, at flere størrelser (som f.eks. driftsmæssige omkostninger) er lig med nul. Derfor er årets forrentning lig med de driftsmæssige indtægter plus en eventuel opstået difference, der ønskes opkrævet i efterfølgende år. En netvirksomheds forrentning opgøres som et beløb, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5.

11 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 7/14 Figur 3. Afvikling af difference fra år 1 (situation 2) År 2 IR på 100 Difference på 10 Indtægter (ekskl. opkrævning af difference fra år 1) på 90 Afvikling på 20 Den dokumenterede differenceafvikling på 20 indgår ikke i de driftsmæssige indtægter i forbindelse med opgørelsen af årets difference. I figur 3 har virksomheden driftsmæssige indtægter på i alt 110, hvoraf 20 udgør afvikling af differencer fra år 1. Årets difference i år 2 opgøres derpå som forskellen mellem indtægtsrammen og de driftsmæssige indtægter, hvor sidstnævnte er fratrukket den difference, der afvikles, dvs. årets difference er i denne situation 10 i år 2. Såfremt virksomheden ønsker at opkræve differencen på 10 i et senere år, er forrentningen for år 2 i denne situation også lig med virksomhedens indtægtsramme på 100. Boks 1 illustrerer opståen og afvikling af en difference i egen favør for en virksomhed, der er begrænset af sin indtægtsramme. Boks 2 herunder illustrerer opståen og afvikling af en difference i virksomhedens favør, når de tilladte indtægter i stedet er begrænset af forrentningsloftet.

12 Side 8/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER BOKS 2. OPSTÅEN OG AFVIKLING AF DIFFERENCER (EKSEMPEL 2) Eksempel 2: Opståen og afvikling af differencer for en netvirksomhed, der er begrænset af sit forrentningsloft. I dette eksempel har sekretariatet igen illustreret, hvordan størrelsen af en opstået difference i en netvirksomheds favør beregnes og indgår ved beregning af forrentning i det år differencen er opstået, og hvordan den påvirker opgørelsen af differencer og forrentning i det år, hvor den afvikles. I eksemplet er det antaget, at virksomheden er begrænset af sit forrentningsloft. Netvirksomheden har i eksemplet en indtægtsramme på 100. I år 1 har virksomheden en driftsindtægt på 85, og der opstår derfor en difference på 15 i virksomhedens favør: Difference = Indtægtsramme driftsindtægter Difference = Difference = 15 Virksomheden ønsker at opkræve så meget som muligt af differencen på et senere tidspunkt uden at overskride årets forrentningsloft. Da virksomhedens forrentningsloft på 90 er mindre end virksomhedens indtægtsramme på 100, laver virksomheden derfor en midlertidig tarifnedsættelse på 10: Midlertidig tarifnedsættelse = Indtægtsramme forrentningsloft Midlertidig tarifnedsættelse = Midlertidig tarifnedsættelse = 10 Som følge af dette, reduceres årets difference med 10, således at der i år 1 er en resterende difference i virksomhedens favør på 5: Difference = Indtægtsramme driftsindtægter midlertidig tarifnedsættelse Difference = Difference = 5 Ovenstående er illustreret i figur 4.

13 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 9/14 Figur 4. Opståen af difference År 1 IR på 100 FL på 90 Midlertidig tarifnedsættelse Difference Indtægter på 85 Ved år 1 s reguleringsregnskabsaflæggelse redegør virksomheden for, at den i år 1 ønsker en midlertidig tarifnedsættelse på 10, samt at den ønsker at afvikle differencen på 5 via en forhøjelse af virksomhedens tariffer i år 2 i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en difference. Da differencer i virksomhedens favør indgår ved beregning af forrentning i det år, hvor de opstår, får virksomheden en forrentning på 90 i år 1. Dette svarer til størrelsen af virksomhedens forrentningsloft: Forrentning = Indtægtsramme midlertidig tarifnedsættelse Forrentning = Forrentning = 90 I år 2 kan virksomheden opkræve et beløb på størrelse med sin indtægtsramme plus den beholdte difference fra år 1. Virksomheden kan derfor opkræve et beløb på 105. Da virksomheden ikke ønsker merforrentning i år 2, laver den igen en midlertidig tarifnedsættelse på 10. Uden at overskride årets forrentningsloft er det mulige indtægtsniveau 95, såfremt virksomheden gennem en forhøjelse af tarifferne har afviklet differencen fra år 1 på 5. Det mulige indtægtsniveau i år 2 udgøres i så fald af forrentningsloftet plus differencen fra år 1: Muligt indtægtsniveau = FL + difference fra år 1 Muligt indtægtsniveau = Muligt indtægtsniveau = 95 Ovenstående er illustreret i figur 5.

14 Side 10/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Figur 5. Afvikling af difference fra år 1 År 2 IR på 100 FL på 90 Midlertidig tarifnedsættelse Indtægter (ekskl. opkrævning af difference fra år 1) på 90 Afvikling på 5 I år 2 har virksomheden driftsmæssige indtægter på i alt 95, hvoraf 5 udgør afvikling af differencer fra år 1. Årets difference i år 2 opgøres derpå som forskellen mellem en indtægtsramme på 100 og driftsmæssige indtægter på 90, dvs. årets difference i år 2 er 10, som dog afgives som en midlertidig tarifnedsættelse med henblik på at undgå merforrentning. Da opkrævning af differencer i virksomhedens favør ikke indgår ved beregning af en virksomheds forrentning, er forrentningen for år 2 lig med virksomhedens indtægtsramme fratrukket årets midlertidige tarifnedsættelse: Forrentning = Indtægtsramme midlertidig tarifnedsættelse Forrentning = Forrentning = 90 Hvis virksomheden i dette eksempel alternativt i alt havde driftsmæssige indtægter på 90 i år 2, kunne virksomheden have overført en difference i egen favør fra år 2 til år 3 på 5.

15 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 11/14 UDFORMNING AF AFVIKLINGSPLANER I dette afsnit beskrives henholdsvis afviklingen af differencer i forbrugernes og virksomhedernes favør. VIRKSOMHEDER MED DIFFERENCER I FORBRUGERNES FAVØR Såfremt en virksomhed ved udgangen af et år har haft en difference i forbrugernes favør, skal denne senest føres tilbage til forbrugerne i året efter regnskabsaflæggelsen, jf. 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Denne tilbagebetaling til forbrugerne skal dog ikke forveksles med en midlertidig tarifnedsættelse. En tilbagebetaling til forbrugerne som følge af afvikling af en difference i forbrugernes favør indgår ved beregning af årets forrentning. Virksomheden skal for det år, differencen opstår, vedlægge årsrapporten en plan, der angiver de konkrete beløb, der føres tilbage til forbrugerne, i henholdsvis år 1 og år 2 efter, differencen er opstået. En tilbagebetaling af en difference foregår ved, at virksomheden undlader at opkræve en del af årets indtægtsramme. Sekretariatet skal godkende planen og vil føre tilsyn med, at den følges, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 5. Det bemærkes dog, at virksomheden har mulighed for at justere (dele af) planen, såfremt en efterfølgende afgørelse om forhøjelse eller sænkning af indtægtsrammen vil føre til en ændring i de opgjorte differencer. Med en justering menes en ændring, hvor det alene er den tidligere ukendte eller usikre størrelse, som planens beløb kan ændres med. For virksomheder med en difference i forbrugerens favør skal følgende indgå i afviklingsplanen: En opgørelse af den opståede difference Angivelse af hvilke beløb, virksomheden agter at afvikle i hvilke år Der skal heri være taget højde for de strafrenter virksomheden pådrager sig ved at have en gæld til forbrugerne. Sekretariatet vil på den baggrund vurdere, hvorvidt der er enighed om differencens størrelse og i afviklingsplanens profil og herefter i givet fald godkende afviklingsplanen. Det vil være tilladt at tage højde for forventede indtægtsrammestigninger fra allerede indsendte ansøgninger om fx nødvendige nyinvesteringer ved at opkræve mere end indtægtsrammen og dermed udskyde afviklingen af differencen, indtil sagerne er behandlet. Såfremt ansøgningen ikke godkendes, vil virksomheden imidlertid have pådraget sig strafrenter for den mellemliggende periode. Dette betyder, at virksomheden i så fald pådrager sig strafrenter fra medio det år, hvor differencen opstår, til medio det år, hvor den afvikles.

16 Side 12/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER VIRKSOMHEDER MED DIFFERENCER I EGEN FAVØR En difference i virksomhedens favør kan enten opkræves i et senere år eller afstås som en midlertidig tarifnedsættelse til forbrugerne. Vælger en virksomhed at afgive sin difference eller dele heraf som en midlertidig tarifnedsættelse, medgår dette beløb ikke ved beregning af virksomhedens forrentning det år differencen opstod. Virksomheden kan til gengæld ikke opkræve dette beløb senere. En midlertidig tarifnedsættelse og dennes størrelse skal klart fremgå af en virksomheds afviklingsplan. Denne plan kan ikke ændres af virksomheden efterfølgende. Vælger en virksomhed at beholde sin difference, regnes denne med i virksomhedens forrentning i det år, hvor den opstår. Dette betyder, at en virksomhed kan få merforrentning som følge af differencen (som endnu ikke er opkrævet). Hvis en virksomhed vælger at beholde sin difference, skal det klart fremgå af reguleringsregnskabet præcist hvilket beløb, virksomheden vil opkræve i henholdsvis første og andet år efter differencens opståen gennem en forhøjelse af tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en difference. Som nævnt i afsnit 2 har Energistyrelsen tilkendegivet, at denne afviklingsplan er bindende i den forstand, at virksomheden ikke kan opkræve mere, end hvad der fremgår af planen. Såfremt en virksomhed har fremsendt en sådan udspecificeret plan for opkrævning af differencer via forhøjelser af tarifferne, vil virksomheden i de år, hvor differencen opkræves, godt kunne opkræve differencer i egen favør uden at have indtægter, der overstiger indtægtsrammen. Det skyldes, at afvikling af differencer i egen favør ved beregning af årets difference fraregnes i de driftsmæssige indtægter som illustreret i boks 1 og 2. Ved opgørelsen af årets difference tages der således udgangspunkt i virksomhedens driftsindtægter fratrukket de indtægter, som skyldes forhøjelser af tarifferne på baggrund af afvikling af tidligere års differencer i egen favør. Virksomheden anmodes således om at dokumentere størrelsen af den afviklede difference ved at indsende revisorpåtegnet dokumentation af, hvor stor en del af årets driftsmæssige indtægter, der skyldes forhøjelser af tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en difference. Det bemærkes, at sekretariatet pt. er i dialog med Dansk Energi med henblik på at etablere en hensigtsmæssig standard for denne revisorpåtegning. Opkrævningen af en difference i virksomhedens favør vil ikke indgå i beregningen af forrentningen i opkrævningsåret, da differencen vil være indregnet i forrentningen det år, den opstod, jf. 24, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet bemærker, at virksomheden i forbindelse med høringen af virksomhedens indtægtsramme for optjeningsåret har mulighed for at justere planen, såfremt efterfølgende afgørelser om forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen ændrer opgørelsen af årets difference, jf. afsnit 5.

17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 13/14 For virksomheder med en difference i egen favør skal i planen indgå følgende: En opgørelse af den difference, virksomheden regner med er opstået i året. Hvorvidt virksomheden ønsker en midlertidig tarifnedsættelse, og hvor stor denne i så fald skal være. Om virksomheden ønsker at opkræve hele differencen eller en andel heraf. Såfremt virksomheden alene ønsker at opkræve en andel af differencen, skal det angives, hvor stor denne andel i så fald er. Størrelsen af den del af differencen, der ønskes opkrævet, og den midlertidige tarifnedsættelse skal summe til den opståede differences størrelse. 2 Angivelse af hvilke beløb, der ønskes opkrævet i hvert af de to år efter, differencen er opstået. Sekretariatet vil tage udgangspunkt i den dokumenterede afvikling af differencer ved opgørelse af nye differencer i de år, virksomheden har angivet, den ønsker at opkræve dem. Dette betyder, at sekretariatet fraregner opkrævningen af tidligere års differencer ved beregning af nye differencer i opkrævningsåret. Hvis virksomheden ikke har opkrævet hele eller dele af differencen, anses differencen for en midlertidig tarifnedsættelse. OPSUMMERING I dette afsnit har Sekretariatet for Energitilsynet opsummeret de elementer, der som minimum skal indgå i differenceafviklingsplanen, som skal indsendes sammen med reguleringsregnskabet for Sekretariatet bemærker, at nogle af beløbene vil være nul. For differencer i forbrugernes favør, skal der indberettes beløb for de hvide felter i tabel 1 nedenfor. Denne del af planen skal godkendes af sekretariatet. Når de hvide felter udfyldes, beregnes de resterende felter automatisk i indberetningsskemaet. Differencer i forbrugernes favør opstået i 2014 afvikles ved at have færre driftsmæssige indtægter end indtægtsrammens størrelse i 2015 og/eller I pkt skal virksomheden udfylde størrelsen af den forventede indtægtsramme i 2015 og Det er tilladt, at virksomheden tager højde for allerede indsendte ansøgning om fx godkendelse af nødvendige nyinvesteringer. Såfremt ansøgningen ikke godkendes, vil virksomheden imidlertid have pådraget sig strafrenter for den mellemliggende periode. I pkt skal virksomheden udfylde størrelsen af de forventede driftsmæssige indtægter i 2015 og 2016, som sikrer, at differencen opstået i 2014, inkl. forrentning af differencen, er afviklet inden udgangen af Differencen er afviklet, når der står 0 i pkt Medmindre en del af årets difference i virksomhedens favør anvendes som tilbagebetaling af tidligere års differencer i forbrugernes favør.

18 Side 14/14 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Tabel 1. Afviklingsplan for differencer i forbrugernes favør Forventet indtægtsramme 10.2 Forventede driftsmæssige indtægter 10.3 Planlagt afviklet difference Overført difference (primo) Forrentning til forbrugerne af overført difference (1. halvår) Årets opståede difference Årets afviklede difference Samlet difference (medio) Forrentning til forbrugerne af difference (2. halvår) Samlet difference inkl. forrentning til forbrugerne (ultimo) For differencer i virksomhedens favør, skal der indberettes beløb for de hvide felter i tabel 2. I pkt. 9.1 beregnes summen af 9.2 og 9.3. Pkt. 9.2 og 9.3 skal udfyldes således, at pkt. 9.1 nøjagtig svarer til årets opståede difference i virksomhedens favør i Såfremt en virksomhed ønsker at opkræve differencen i 2015 og/eller 2016, skal pkt. 9.4 udfyldes, således at summen over nøjagtig svarer til det beløb, virksomheden har indberettet i 9.3. Tabel 2. Afviklingsplan for differencer i virksomhedens favør Årets opståede difference 9.2 Midlertidig tarifnedsættelse 9.3 Beholdt difference som ønskes opkrævet i 2015 og/eller Opkrævning af difference opstået i 2014 Såfremt der er spørgsmål i forbindelse med disse retningslinjer, kan der rettes henvendelse til: - Fuldmægtig Anita Eskesen, tlf , - Fuldmægtig Maria B. Jeppesen, tlf ,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 1) BEK nr 1594 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-2904

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere